‫פרק ג'‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫עש”ק פר’ דברים‪-‬חזון ה’ אב תשע”ד לפ”ק ולמס ‪August 1 ‘14‬‬
‫הדלקת הנרות ‪7:56‬‬

‫עלות השחר‪4:40 :‬‬
‫‪5:52‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪8:51 :‬‬

‫מוצש"ק ‪9:22‬‬

‫סוזק"ש גר"א‪9:27 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:14 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:39 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫עש"ק ושב"ק; חזרה על הדפים הנ"ל‪:‬‬

‫‪1:02‬‬
‫‪8:11‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫תורתך שעשועי‬

‫כ‪ - .‬כב‪.‬‬

‫ע"א ‪ -‬ע"ה‬

‫‪ -‬שבת ‪-‬‬

‫‪1630‬‬

‫פרייטאג‬

‫זונטאג‬

‫שב"ק‬

‫‪°72 - °67‬‬

‫רעגן‬

‫‪ -‬פסחים ‪-‬‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°83 - °68‬‬

‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫מאנטאג‬

‫‪°80 - °69‬‬

‫רעגן‬

‫‪°82 - °69‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫תשעה באב‬

‫מיטוואך‬

‫פארוואלקענט‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°85 - °69‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°82 - °67‬‬

‫שידוכים‬

‫מענדלאוויטש‬
‫הרב חיים אלעזר‬
‫חתן הגה"צ גאב"ד סערדאהעלי שליט"א‬

‫הבה"ח כמר יעקב יוסף‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ (כ"ץ)‬

‫מו"ה ניסים יוסף דאנא‬
‫מו"ה יעקב יוסף דיימאנד הי"ו ‪ -‬מאנסי (סיטנער)‬
‫מו"ה אהרן אלי' וויזניצער הי"ו ‪ -‬ב"פ (מייזנער)‬
‫מו"ה יעקב יצחק וועבער הי"ו ‪ -‬מאנסי (סראלאוויטש)‬
‫מו"ה משה מענדל כ"ץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס (כהנא)‬
‫מו"ה בערל הכהן פריעד הי"ו ‪ -‬וומ"ס (קאהן)‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס (באסול)‬

‫ישראל בעק‬

‫הרב‬
‫חתן הרה"ג ר' שלמה אליעזר ברוינשטיין שליט"א‪ ,‬ראה"כ וויזניץ‬

‫נ"י‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי (ברוינשטיין)‬

‫הבה"ח כמר ישראל נ"י‬
‫מו"ה יוסף חביב באסול‬
‫הבה"ח כמר שלמה יחיאל מיכל נ"י‬
‫מו"ה מרדכי פערלמאן הי"ו ‪ -‬וומ"ס (ראטה)‬
‫הבה"ח כמר גבריאל יוסף נ"י‬
‫מו"ה בנימין אליעזר בערגער הי"ו ‪ -‬וומ"ס (סענדראוויטש)‬
‫הבה"ח כמר חיים אהרן נ"י‬
‫מו"ה יוסף מרדכי יאקאבאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס (דעבלינגער)‬
‫הבה"ח כמר אליעזר נ"י‬
‫מו"ה מרדכי אונגאר הי"ו ‪ -‬ב"פ (לעווי)‬
‫הבה"ח כמר עוזר נתנאל נ"י‬
‫מו"ה יעקב יצחק ראלניצקי הי"ו ‪ -‬וומ"ס (זאפיר)‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס (כאירה)‬

‫שלום זכר ■ וואך נאכט‬

‫מו"ה וואלף לאנדא‬

‫בן מו"ה אברהם משה הי"ו‬
‫חתן מו"ה אהרן שלמה בראך הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪864 Driggs Ave. #2‬‬
‫הברי"מ למחרתו בבית הנ״ל‪ ,‬הברי"מ בשעה ‪12:00‬‬

‫שלום זכר‬

‫מו"ה צדוק יושע פערלשטיין‬
‫מו"ה חיים יעקב מרדכי זילבערשטיין הי"ו‬
‫מו"ה אברהם יושע קליין הי"ו‬
‫מו"ה משה וואלף פריינד הי"ו‬
‫מו"ה הערשל וויעדער הי"ו‬
‫מו"ה יעקב קאפל שטיינער הי"ו‬
‫מו"ה שמעון פעלבערבוים הי"ו‬
‫הי"ו‬

‫בן מו"ה חיים יודא הי"ו‬
‫חתן מו"ה יוסף מרדכי כהנא הי"ו‬

‫אברכים זופניק‬
‫‪193 Keap St.‬‬

‫בן הרה"ג יוסף אשר צבי‬
‫חתן הרב שמואל שווארטץ שליט"א‬

‫בבית מו״ח‬

‫שליט"א‪ ,‬מו"ץ בקיט"ל דסאטמאר‬

‫‪140 Wilson St.‬‬

‫בן הרה"ג חיים קלמן שליט"א‪ ,‬אבד"ק סעליש ק"י‬
‫חתן הרה"ג שלמה ישראל מייזליש שליט"א‬

‫בבית מו"ח‬

‫‪44 Rodney St.‬‬

‫בן מו"ה פנחס הי"ו‬
‫חתן מו"ה יוסף אייזיק גרין הי"ו‬

‫בראשוב‬

‫‪92 Wallabout St.‬‬

‫בן מו"ה ישראל מאיר הי"ו‬
‫חתן מו"ה מרדכי שלמה גאלדבערגער הי"ו‬

‫צאנז קלויזענבורג‬
‫‪131 Lee Ave.‬‬

‫בן מו"ה בערל הי"ו‬
‫חתן מו"ה אפרים זאב כ"ץ הי"ו‬

‫תולדות אברהם יצחק‬

‫‪36 Harrison Ave. Cor Hewes‬‬

‫בן מו"ה משולם פייש הי"ו‬
‫חתן מו"ה יודא לייבוש ווייס הי"ו‬

‫מחנה צאנז קלויזענבורג‬
‫‪Woodburne, NY‬‬

‫קידושא רבא‬

‫מו"ה אברהם בעריש קארפען‬
‫מו"ה יואל יושע גוטמאן הי"ו‬
‫מו"ה שמחה הערש דייטש הי"ו‬

‫מו"ה יואל וואלדמאן‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה חיים בנציון פריעדלענדער‬
‫מו"ה שלמה ליכטמאן הי"ו‬

‫–‬
‫‚„ŒŽ‡‹‬

‫הי"ו‬

‫בן הרב יעקב יצחק שליט"א‬
‫חתן הרה"ג מנחם מאיר מיטטעלמאן‬
‫בן מו"ה אלכסנדר חיים הי"ו‬
‫חתן מו"ה אברהם יודא הירש הי"ו‬
‫בן מו"ה אלי' הי"ו‬
‫חתן מו"ה יודא קאהן הי"ו‬
‫בן מו"ה שלמה יוסף הי"ו‬
‫חתן מו"ה בערל פעדער הי"ו‬
‫בן מו"ה לייב הי"ו‬
‫חתן מו"ה יואב ליסואר הי"ו‬
‫בן מו"ה יצחק אליעזר הי"ו‬
‫חתן מו"ה יעקב יונתן בלייך הי"ו‬

‫איחוד התלמידים דקיט"ל דסאטמאר‬
‫‪260 Wallabout St.‬‬

‫דושינסקיא‬
‫‪135 Ross St.‬‬

‫קראלי‬

‫‪127 Wallabout St.‬‬

‫קראלי‬

‫‪127 Wallabout St.‬‬

‫ספינקא ‪ -‬פליישמאן'ס‬
‫‪540 Main St.‬‬

‫~Œ‡–˜˜‚Š‡‹”‡ƒ––”‡’ƒ˜ƒ‚˜ƒ––ƒ˜‬

‫Œ—ˆ ˜—‚~‬

‫‚Š†‬

‫ƒ„‰ƒ˜~Œ‡–˜‬
‫˜‚Š‡‹‬
‫‡˜‚’‰ƒ‚‡Œ‡‹‬
‫‚~ŠƒŠ——ƒ‬
‫ƒŠ—Œ…‚‬
‫€~ƒŠ‚‬
‫‚•–ƒ‚~Œ‬

‫‚Œ˜•‡‡‹‰Š‡ƒ‹‚‡‰Š‡‚
˜‚Š‡‹‰ƒŠŠœ‪•–~‡ƒ‡Ž‚Æ‬‬
‫‪r‬‬
‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬
‫‪q‬‬
‫‡‚Œ>‡Žƒ‬

‫~–~‪•–~Æ‬‬
‫‪q‬‬
‫‡‚Œ>†~‚—‬

‫‪4615 14th Ave.‬‬

‫Œ~Ž†~€–˜ ‡Ž†~€˜—‚~‬
‫‰–€‡Š‪–•ƒ6:00‬‬

‫—‚‪€~†‡Œ‰~Ž5:00‬‬

‫האט איר‬

‫אפענע וואונדן?‬
‫אדער האט איר‬

‫ווייטאגן אין די פיס?‬
‫פון ארויסשטארנדע אדערן‬

‫‪Free Parking‬‬
‫‪in back of‬‬
‫‪building‬‬

‫‪154 Ross St.‬‬

‫שליט"א‪ ,‬מו"ץ בקיט"ל דסאטמאר‬

‫‪77 Wallabout St.‬‬

‫‪References‬‬
‫‪Available‬‬

‫בית מרדכי‬

‫קומט אריין צו אונזער ‪ OBS‬אפטיילונג‬

‫צו דער בארימטער‬

‫‪Dr. Broadway‬‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬
‫‡‚Œ>˜ƒŠƒ˜~‚–‬

‫‪2 Shinev Court‬‬

‫Œ‡†ƒƒ~ˆ‡œ~‬

‫‰ƒ–‬

‫—‚‪–•ƒ7:00‬‬

‫‚Ž‚Š˜˜‚Š‡‹‬
‫‰ƒŠŠ‬

‫‪AHAVA‬‬

‫‪MEDICAL‬‬
‫‪URGENT CARE IN WILLIASMBURG‬‬
‫‪16 Sumner Pl. Flushing & Broadway‬‬
‫‪718.336.9500‬‬

‫‪All Specialties & Minor‬‬
‫‪Procedures on-site‬‬

; "‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן‬
‫ל קלאסיפיידס‬
917-626-8765 ‫ זייער גוטע פרייז! רופט‬,‫ וואכן‬3 ‫ צו פארדינגען א באנגעלאו פאר די לעצטע‬- ‫ברך משה וואודבארן‬
!‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן‬

‫ך‬

845-642-0362 ‫ הערליכע פוירניטשער‬,‫ עוועילעבל מיט עסן‬,‫טע העלפט זוממער‬2 ‫ בעדרום דירה פאר די‬1 ‫ צו פארדינגען נייע פריוואטע הערליכע‬- ‫ק״י‬
845-238-0247 ‫ רופט‬- ‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,‫ פעימענטס‬/ ‫ מעינטנענס'ן‬/ ‫ קאלעקטן רענט‬:‫האט איר א דירה אין ק"י? מיר וועלן‬

Looking to buy Malaysian airlines, Air India, DHL, UPS and FedEx points (we don't buy any other points). Paying top dollar 845-694-7363
FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774

917-627-8226 ‫ גאנצע שבתדיגע סעודות‬,‫ נאכטמאל‬,‫ מיטאג‬,‫ סערווירט פרישטאג‬,‫ אויך וועכנטליך‬,‫ געציילטע באנגעלאוס עוועילעבל‬- ‫קעטסקילס‬
For Sale - Brand new Palm Pixi celphone. Great price! Please call 718-963-0359

Traveling to China frequently? We have over 1 million AA miles to sell at great rate (we don't buy). Serious inquiries only 845-774-5784 -no brokers

AIR CONDITION SALE!!
Wholesale Prices
917.771.5841

Company Frigidaire:
Delivery available
5000 BTQ remote control w/ a timer $119
6000 BTQ $149 - 8000 BTQ $189
10.000 BTQ $219
12.000 BTQ $249 (only 2 available, company Friedrich) 220 vt
:‫זמנים פאר קומענדיגע וואך‬

‫מיר וועלן האבן‬

161 Division Ave.

‫א גרעסערן אויסוואל‬
‫פארן איינפאסטן און אויספאסטן‬

Restaurant & Café

‫ ביינאכט‬9 ‫ מיטאג ביז‬12 ‫זונטאג פון‬
‫ ביינאכט‬7 ‫ צופרי ביז‬8 ‫מאנטאג פון‬
‫ ביינאכט‬1 ‫ ביז‬4 ‫דינסטאג תשעה באב פון‬

‫חברת תהלים‬

.‫ הופפער סט‬14 - ‫שע“י קהל יטב לב ד'סאטמאר‬

‫פרייליכע מעלדונג‬

‫ אז אין די זומער וואכן וועט פארקומען אונזער חברת תהלים‬,‫מיר ווילן מודיע זיין פאר אלע קינדער וואס זענען דא אין שטאט‬

7:15 ‫ אום‬- ‫שבת נאכמיטאג‬
‫ שע"י בית מדרשינו הגדול‬- ‫אין בית ריזל‬

‫הנהלת חברת תהלים‬

¼¸»³É

¾²¯µ¸
¤ ÃÁ
§  

‰‡Š€†

‹‡–
~œ‚ 

‹‡Š‚˜
‹‡Ž‡ŽŒ

•’Š—˜ 

ƒ’€~†‡†–‡Ž~‡”•Žƒ’
r 
–Ž‡•—‡‡~–~’–
q ~‡r

¼´»¯ÆÇÁº¸»·¿ºÁ´´
¤ 
¾Á±¿´»¸¸ÅÇÁÁ±¸·ÅÁ»¾´Ã
¾kºÇ´²¾°Á±Á±ÇÁ°¸¯ 
»»´º¼¸»³É 

ƒ‡Ž
•–~‡r 

—–Œ˜‡‹‡ƒ†€‡Ž€

–•ƒ6:00€†Ž‰~ƒƒ
r
–•ƒ7:00œ~‹ƒ‡ƒ•— 

Êþºýʺû»ÀµýÁýÁ·Æ‚ÊÄÀ·¸Á}ÊýÆÁ½þ··ÊþĔý‚ÁþÆľĺýÁÄÀ·ÉĴ»»Ê²¸»²¾¾·½ƒ¿»¾¶Ì¿Ä·ÆûÆþ¿Ä»²
„Á»»¸·ÈÊ»½¸À¶ËɳľĻÈÄĔÃýºþ¶Êĸý´»µÂ´þ¸‚Á»¾É·Ê³Á»²µÃ·ÀÁË»À»»¶ýÊij»²º»»ºËÃþ·· 
Êĵ»É»µ·²··ĔÀÄÉ¿Ä»²Çý¾ĔÃþµÁ·²‚Êþ»ÊþĔĺÈľ»µÁ»²º»¾³ÄÈÊÄ»»¸¶x³¼»¸ºþ¶µÃ·ÀÊĸ·²x 
Á¾ÄºË·È·ÈÊĵþ‚Á»Â³ýÁÊĺ»»Ê³·Èû·²¼»¸ºÊĵþƾþÀ·ÈÁ·²‚´ÂÄÊÄÀǾýºÊÄ··ÊÄÀ·¸¿Äµ¼ËÀ³Á¾»»··ÊýÆ 
ÁÄÂÄ··ýµÊĵ»É»µ·²··ËʵÀ¶Ì»³Ãþµ¸ýÁĸÊĵ¼»¸Ê»ÀÁ³þ¶Êþ»Ãþµ„¼»·Ê³Ä´Áíº»·¾ÁĴ·º½»Ê»»²Ä»»Â 
ËʵÀ¶Ì»³ÃþµÁÄ»·³·Èû·ÊýÁÄ··Ä´ÁĴ·²··ÈÄ´ÁÄÂĸÊ»ÀÁ·²‚Á»»¾É·È˳»¶Á»·Ë¸»²ÊÄÀ·¸¿Äµû·²½Ê·µ 
»µ Á¾ÄºËĔþ ¸·À}À ¸² Á¾»·Æý³ ¾þÀýº»À ºýʃºþºË »µ º²¶ Êijþ ¶ËÄÀ¾ „Áþ ¼»¸ ºÉ·Ê ÊÄÀ·¸ Êĵ Êĵ»»² 
‚ÊÄÀ·¸Á}ÊýÆÁ½þ··»»Êµ»»³Áº¾ý¶Ä´Á»·ËÊ»ÀÁ³þ¶þµ„ÁÄ»·³Áº»ÀÁÈĸÊþƺ¸þ¾Ä´ºË»ÂÁ³þ¶»»¸Á·²‚ºÄ³Êý 
Á³þ¶Ê»ÀÊijþ‚ĺÀýý³ÄË»ºþºË»µ»»³ÁÄ}¾µÌ˷Ⱥʻ³·ÊĔÁ³þ¶Ê»À„Ì·Èĵ³·²ÁÄ··Ä´ÁÄÂĸÊ»ÀÁ·² 
„ºÂý··ýºÉý¶Ä´ 
Á³þ¶Ê»ÀÁ·²‚ÁÄ··Ä´¼»»ËÊþ¸»²}ÃÁÄÀÄ··»»³ÁºÄ³Ä´¼»¸Á³þ¶Ê»À‚¿»ÂÉÃÄÁË»À·È»»Ê²ºÊ»³·ÊĔÁ³þ¶Ê»Àx 
Á¾þ¸¿»Â»ÂÀ¿»¾¶Ì»µ¸ý‚¾¾·½¿»¾¶ÌÁ»²ÁÆ·Ê·È»»Ê²ÁÃþ¾Ëý³Ê»ÀÁ³þ¶ºÈÄ»„¾º»ÀÁ½»¾´ÄÀÁµÄ»ºÊ»³·ÊĔû·²
„xÊĺ»»··¼»¸ºÊ»ÊºÄ³Êý»µ»··ÁĸÁ½»´Á»²Á¾þ¸Ê»À¸ý‚Á´Ä··ºÊĸ·²ÊýÆ¿»¾¶ÌÁ´þ¸Ã»·² 
ºþ¶}À¸ý¶¹ÀËû·Ê´º»ÀÁû··º¸þ¾Ä´Êþºýʺû»ÀµýÊĵ¸Â·²ºþ¶ºÉ·ÊÄ´Âþ¼»¸ºþ¶ÊÄÀ·¸ÊĵÁÄ·· 
Êĵº»ÀÊĺ»»··Á»»´·ÈÂþ´Â·Ê»´ÄÊÊĵÁ·ÆË»Âij»·¾ÊÄÄ´»º»·Â»µÁÄÀ·Éý³¾¾·½¿Ä»²¼»¸Á³»»ÊË»»²Á}½þÂÇÊ·É 
ÊÄµÂ»É »µ Á»·Ë ÁÄÂĸ ºÈÄ» Á·² ‚ºÄ³Êý
w¾·Ë¿Ä»»Â¿Äµ´»µÂȷ‚ĔÀÄÉÁ»²¶x³ 
ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~†’‡ƒ•
q

718.705.7174

5 

€–ƒŒ~‡Š‡ƒƒ
q

ƒŽ‡Œ‚‡

77 Wallabout St.

Š~ƒ‡˜‡–•

–‚~˜ƒŠƒ˜Œ‚‡
2 Shinev Court

•–~Æ~–~
q

—‚~†Œ‚‡

4615 14'th Ave. 

“–~
Š~–—‡
–•ƒ6:00‚—€†Ž‰~ƒƒ
r
–•ƒ6:15‚—•—

‹‡Š—ƒ–‡

–‚~˜ƒŠƒ˜Šƒ€‚Œ‚‡
50Š~–—‡‡†—ƒ…–

ƒ–‡Œ 

‡•Š~‚~Ž˜‚ƒ‡”‡Š
‡—–‚ 

˜’”–‡ ‹‡ƒ†‹‡Œ‡ƒ˜ƒ˜—
38‡‡–ƒ…–~ŽŠ~†Œ‚‡ 

‡•‡˜ƒƒ‰˜‡–…—–…~‹ƒ‡Š‰
–•ƒ7:00‚— 

†Ž‡‡‚Ƈ—–ŒŒ

?‫פארוואס לערנט יעדער דרייווען ביי פאללמאן‬
!‫ און קען גוט דרייווען‬,‫ווייל א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‬

280 RODNEY ST.t718-237-1512

SELLING

NO NEED:

WE WILL SHIP YOUR
ITEMS TO YOUR
AMAZON FBA FOR FREE

YOU ONLY NEED:

ONLINE?

Storage. Warehousing.
Employees.
AN AMAZON ACCOUNT!

For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com

CONTACT US
& WE WILL
SEND YOU
Op Great
por
DEALS AS
tun
Dis for ity THEY COME
trib
IN
& S utor
Ow tore s
ner
s
NO MORE
THAN 2
SELLERS
PER ITEM

Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC
‫נבדק ע"י‬

‫הרב אפרים‬
‫פריעדמאן שליט"א‬
347-587-0781

‫אדער ביי‬

‫איר קענט איבערלאזן‬

10:30 ‫יעדן טאג פון‬

.‫ הופפער סט‬13

‫שטוב‬
‫ביים מקוה איד ביי מיר אין‬
172 Lee Ave.
‫אין ביהמ"ד הגדול דקיט"ל‬

AHAVA

MEDICAL
URGENT CARE IN WILLIASMBURG
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway
718.336.9500

2 Poo
‫ ויץ‬ls

‫שו‬

‫אר‬
‫עקסטער פפרויען‬
‫ער און‬
‫מענ‬

Dental & Therapy

‫בדיקת תפילין‬

!‫בו ביום‬

‫ ביינאכט‬1100 ‫אפען ביז‬
718-336-9500

Walk in & Transportation Available.
Free Parking in back of building.
All insurance accepted.
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful