You are on page 1of 24

1

I. T VN
Mn Ton Tiu hc c mt tm quan trng c bit. Thng qua
mn Ton trang b cho hc sinh nhng i!n th"c c# b$n %& ton hc. '(n
cho hc sinh ) n*ng t+nh ton, ) n*ng -i #n %, ) n*ng gi$i ton c ./i
%*n0 12ng th/i qua 345 ton gio %i6n h7nh th8nh cho hc sinh 9h:#ng
9h9 hc t;9< h$ n*ng 9h=n t+ch t-ng h>9, c quan st, tr+ t:ng t:>ng t4o
i&u in 9ht trin c sng t4o, t: 3u5.
Trong ch:#ng tr7nh Ton .?9 @ nhng b8i ton %& " Chuyn ng u
" chi!m mt sA .:>ng t:#ng Ai .?n. 1=5 .8 mt 34ng ton t:#ng Ai h
Ai %?i hc sinh. Bc tAt 34ng ton n85 giC9 hc sinh r(n ) n*ng -i #n %
o th/i gian, ) n*ng t+nh ton, ) n*ng gi$i ton c ./i %*n. 12ng th/i .8 c#
s ti&n & giC9 hc sinh hc tAt ch:#ng tr7nh ton %8 ch:#ng tr7nh %;t .+
cc .?9 tr6n.
D8m th! n8o giC9 hc sinh hc tAt 34ng ton chu5n ng &u E 1
.8 c=u hFi t ra cho hng +t gio %i6n Tiu hc. Gua thHc t! gi$ng 345 ti
m4nh 34n :a ra mt sA cch th"c " Gip hc sinh gii tt cc bi
ton chuyn ng u lp 5 ".
II. GII QUYT VN .
1. Tnh hnh thc trng.
Trong ch:#ng tr7nh gi$ng 345 ti nh;n thI5 mt thHc t! nh: sauJ
- V pha hc !"nh# Bc sinh ti!9 c;n %?i ton chu5n ng &u cKn
bL ngL g9 nhi&u h h*n. Mc Nm ch:a nOm %ng h thAng cng th"c,
ch:a nOm :>c 9h:#ng 9h9 gi$i thNo tPng 34ng b8i hc nhau. Trong qu
tr7nh gi$i ton hc sinh cKn sai .m hi -i #n % o th/i gian. Bc sinh
tr7nh b85 ./i gi$i b8i ton hng cht chQ, thi!u .g+c.
- V pha g"$% &"'n# Mh:a chC trng h:?ng 3Rn hc sinh cch gi$i
thNo tPng 34ng b8i< hng chC S quan t=m r(n ) n*ng gi$i ton mt cch
2
ton dn cho hc snh.
O thEy r tnh hnh thc trng ca vc dy v hc
ton chuyOn ng Ou cng nh nhng sa m m hc
snh thng mc ph, t tn hnh kho st trn 2 p
5D v 5B.
T chn p 5D p tn hnh dy thc nghm, p
5B p chng.
kim tra c ni dung nh sau:
Cu 1: ( 4 Om )
Mt ng xe Np trong 45pht v vn tc 12, 5km/
g. TYnh qung ng c ca ng .
Cu 2: ( 6 Om )
Oung ng AB d 174 km. Ha t kh hnh cng
mt c. Mt xe t a n B v vn tc 45km/ g. Mt
ng t B n A v vn tc 42km/ g. H kO t c
bt u sau mEy g ha t gp nhau ?
Vi bi trn ti thu c k!t "u# nh sau:
$% &' s(
)i*i +h,
-rung
b.nh
/!u
SL % SL % SL % SL %
01 21 1 3 8 26 12 39 10 32
03 24 2 7 6 21 10 34 11 38

T nhn thEy b m ca hc snh t kt qu khng
cao, s ng hc snh t Om kh g chm t thEp.
a s hc snh cha nm vng cch g ca cu 2.
Hc snh ng tng cha nhn ra dng On hnh ca
ton chuyOn ng Ou. Mt s em cn sa m khng
bt 45pht ra n v g O tYnh qung ng, nn
3

25 V6n c7n gi#i "u8!t5
T thc t trn t nhn thEy vEn O cn g quyt
t ra go vn ph tm cch khc phc yu km
cho hc snh, kn tr rIn k nng cho cc em t n gn
n phc tp.
Ch trng thc hn mt s yu cu c bn sau:
+ Rn k nng i n v o thi gian
cho hc sinh.
+ Gip hc sinh nm vng kin thc c
!"n v# $%ng to&n ch'()n *ng #'+ h, th-ng c&c
c.ng thc c/n ghi nh0.
+ Gip c&c 1m v2n $3ng c&c kin thc c
!"n ) gi"i t-t c&c !4i to&n ch'()n *ng #' th1o
t5ng $%ng !4i.
25 9h :ng %h,% ti!n hnh5
O g quyt vEn O nu ra trn trc tn t
quan tm n vc to tm th hng kh cho cc em
kh tham ga hc ton. Gp cc em tYch cc tham ga vo
qu trnh hc tp, to Ou kn cho cc em pht trOn t
duy c sng to, kh nng phn tYch, tng hp. Sau t
tn hnh theo cc bc sau:
a5 ;<n k' n=ng >i :n ?@ A chA hBc sinh5
T nhn thEy mt sa m m nhOu hc snh mc
ph kh g ton chuyOn ng Ou cc em cha
nm vng cch n v o th gan.
Hu ht cc b ton chuyOn ng Ou yu cu
ph n v o trc kh tYnh ton. T ch ng
4
C C,ch >i tD :n ?@ nh* ra :n ?@ En5
V3: 30 pht = ...g
- Hng dn hc snh tm 6 t7 s- gia 8 n v 6 .
Ta quy c 6 97 s- c:a 8 n v 6 g tr ca n v
n cha cho n v nh.
vY d trn, t s ca 2 n v : =
60.

- Ta cha s ph cho t s ca 2 n v.
vY d trn ta thc hn 30 : 60 =
T
U
= 0,5.
Vy 30 pht =
T
U
gi = 0,5 gi.
C C,ch >i tD :n ?@ En ra :n ?@ nh*5
V3:
V
W
g = ... pht.
; 9<m t7 s- gia 8 n v.
= v> $3 n4( ? @A
; 9a nhBn s- ph"i i v0i t7 s- c:a 8 n v.
vY d trn ta thc hn nh sau:
V
W
x 60 = 45.
Vy
V
W
gi = 45 pht.
CoDc i 8 ng4( ? EE. gi.
97 s- c:a 8 n v F4 G ? 8H.
Ta thc hin: 2 x 24 = 48.
Vy 2 ngy = 48 gi.
C C,ch >i tD kmFgiG sang kmF%hHt sang
1g
1pht
I
ng4(
I gi
1giG
1%hHt
5
1 c 1: -hIc hiJn >i tD kmFgiG sang kmF%hHt5
- Thc hin i !20 "#$gi = %%."#$pht.
- T& '( 2 )n *+ gi * pht , 60.
!20 : 60 = 2
- Vy !20 "#$gi = 2 "#$pht.
)hi nh c,ch >i: J'-n i t5 kmKgi sang
kmKpht ta FL( s- ph"i i chia cho @A.
1 c 2: -hIc hiJn >i tD kmF%hHt sang mF%hHt5
- .i 2 "#$pht = %.#$pht.
- T& '( gi/a 2 )n *+ "# * # , !000 0 V1 !"# =
!000 # 2.
2 x !000 = 2000.
- Vy 2 "#$pht = 2000 #$pht.
)hi nh c,ch >i: J'-n i t5 kmKpht sang
mKpht ta FL( s- ph"i i nhBn v0i IAAA.
M2( I8A kmKgi ? 8 kmKpht ? 8AAA mKpht.

C C,ch >i tD mF%hHt sang kmF%hHtK sang
kmFgiG5
Ta tn hnh ngc v cch trn.
VL dM: 2000 m/pht = ...km/pht = ..km/g.
- T s 2 n v ga km v m : 1000.
Ta c: 2000 : 1000 = 2
M2( 8AAA mKpht ? 8 kmKpht.
- T s 2 n v g v pht 60.
Ta c: 2 x 60 = 120.
M2( 8 kmKpht ? I8A kmKgi.
M2( 8AAA mKpht ? 8 kmKpht ? I8A kmKgi.
6
b5 Cung c6% chA hBc sinh nNm ?Ong c,c hJ
th(ng cng thPc5
Trong phn ny t khc su cho hc snh mt s
cch tYnh v cng thc sau:
C Qu(n tLnh ?Rn t(c ta E68 "uSng Gng chia chA
thGi gian5
Cng thPc: V T
t
s
; vG M2n t-c.
; sG N'Ong ng.
; tG 9hi gian.
C Qu(n tLnh "uSng Gng ta E68 ?Rn t(c nhn
?i thGi gian5
P ? v x t
; sG N'Ong ng.
; vG M2n t-c.
; tG 9hi gian.
C Qu(n tLnh thGi gian ta E68 "uSng Gng chia
chA ?Rn t(c5
t ?
v
s
; tG 9hi gian.
; sG N'Ong ng.
; vG M2n t-c.
ng th t gp hc snh nm vng m quan h
ga cc ng vn tc qung ng, th gan.
; Qhi i cRng v2n t-c th< S'Ong ng t7 F,
th'2n v0i thi gian
T N'Ong ng c4ng $4i th< thi gian i c4ng FB' U.
7
c5 )iH% hBc sinh gi#i c,c bi tR% thUA tDng
dVng bi cM th5
3Vng 1: WhOng bi tA,n ,% dMng cng
thPc c,c 8!u t( chA S tGng minh5
y dng ton n gn nhEt. Hc snh dO
dng vn dng h thng cng thc O g.
VL dM: 1i tR% 2F124 -A,n 05
Mt ng chy c 400m trong 1pht 20gy. TYnh
vn tc chy ca ng v n v o m/gy.
- V O b trn t hng dn cho hc snh nh sau:
V c k (W' c/' c:a /' !4i.
V XhBn t>ch !4i to&n.
+ Y# !4i cho !it g< Z C[i g< Z
+ 9>nh v2n t-c th1o n v n4o Z
+ &p $3ng c.ng thc n4o ) t>nh Z
- Oua hc snh dO dng vn dng O tYnh nhng
cn u n v o th gan ph ng nhEt v n v
o vn tc theo yu cu.
1i gi#i
! pht 20 gi3y = 80 gi3y.
Vn t(c c4a ngi 5 ,:
400 : 80 = 5 0 #$gi3y 2
.6p '(: 5 #$gi3y.
VL dM 2: 1i tR% 2F1X1 -A,n 05
Mt ng xe p trong 15pht v vn tc 12,6
km/g. TYnh qung ng c ca ng ?
- V vY d 2 tng t vY d 1. Chng ta ch cn u
hc snh n v th gan b cho pht, n v vn tc
8
- YBc sinh tr.nh b8 bi gi#i:
N'Ong ng ngi \ i ]c F4G
I^pht ?
V
U
gi ? A+8^ gi.
I8+@ _ A+8^ ? `+I^ T km U
Y&p s-G `+I^ km.
C,ch gi#i chung:
Z WNm ?Ong bi5
Z [,c @nh cng thPc ,% dMng5
Z $u \ :n ?@ A5
3Vng 2: C,c bi tA,n ,% dMng cng thPc c c,c
8!u t( chA cha tGng minh5
VL dM 1: 1i tR% XF1X]5
Mt xe my t 6 g 30pht n 7g 30pht -
c qung ng 40km. TYnh vn tc ca xe my.
- V b ton trn t tn hnh hng dn hc snh
thng qua cc bc sau:
V Yc k (W' c/' # !4i.
V XhBn t>ch # to&n.
Z Y# !4i cho !it g< ZC[i g< Z
Z Y) t>nh v2n t-c _1 m&( c/n !it
(' t- g< Z
T N'Ong ng+ thi gian _1 m&(
i U
Z Y) t>nh thi gian _1 m&( i ta c/n
!it (' t- n4o Z
T 9hi gian _'Lt ph&t+ thi gian
n ni U
9
T s phn tYch trn hc snh c thO tng hp
tm cch g.
* YBc sinh tr.nh b8 bi gi#i5
)i#i
9hi gian _1 m&( i taWn ng F4G
b gi H^ pht ; @ gi `A pht ? I gi I^ pht ? I
V
U
gi ?
V
@
gi.
M2n t-c _1 m&( i ]c F4G
HA G
V
@
? `8 kmKgi
Y&p s- G `8
kmKgi.
VRn t(c ^U
m,8
N'Ong ;
ng
9hi gian _1
m&( i
9hi gian _'Lt
ph&t
9hi gian
n ni
9hi gian _'Lt
ph&t
9hi gian
n ni
N'Ong ;
ng
9hi gian i taWn
ng
VRn t(c ^U
m,8
10
VL dM 2: c4i HK taang I@@ 9o&n ^.
Mt t t H N c 6g 15pht v n H
Phng 8g 56pht. Ga ng t ngh 25pht. Vn tc
ca t 45km/g. TYnh qung ng t H N n H
Phng ?
V b ton ny cch g cng tn hnh tng t VD1.
T hng dn hc snh nh sau:
C Bc k' 8u c7u c_a bi5
C 9hn tLch bi tA,n5
; Y# !4i cho !it g< Z C[i g< Z
; Y) t>nh S'Ong ng t5 C4 d*i n C"i
Xheng ta c/n !it (' t- n4o Z
T M2n t-c v4 thi gian _1 . t. i taWn ng U
; Y) t>nh thi gian i taWn ng ta c/n !it ('
t- n4o Z
T 9hi gian _'Lt ph&t+ thi gian n ni+ thi
gian ngh7 U
C 9hn tLch bi tA,n b`ng s: a5
buSng Gng Y Wi Z Y#i
9hcng
11
C YBc sinh tr.nh b8 bi gi#i5
Gi"i
Thi gian 7 t7 i t89n ng ,:
8gi 56pht - 6gi !5pht - 25pht = 2gi !6pht.
2gi !6pht =
U@
WV
gi.
:;<ng ng t= > ?@i An >Bi ChDng ,:
45 x
U@
WV
= !02 0 "# 2.
.6p '(: !02 "#.
* = !4i t2p taWn ta F' f: Nu xe ngh dc ng
th th gan trn ng bng th gan n n, tr
th gan xuEt pht v th gan ngh dc ng.
3Vng 2: 1i tA,n dIa ?A m(i "uan hJ giOa
"uSng GngK ?Rn t(c ? thGi gian5
VL dM: Trn qung ng AB nu xe my v vn tc
36 km/g th ht 3 g. H nu xe p v vn tc
12km/g th ht bao nhu th gan ?
M2n t-c
. t.
9hi gian _'Lt
ph&t
9hi gian i taWn
ng
9hi gian
n ni
9hi gian
ngh7
9hi gian _'Lt
ph&t
9hi gian
n ni
9hi gian
ngh7
9hi gian i taWn
ng
M2n t-c
. t.
buSng Gng Y Wi Z Y#i
9hcng
12
C,ch 1: 9h1o c&c !0c.
+ 9>nh S'Ong ng gc.
+ 9>nh thi gian _1 %p
i ht S'Ong ng.
1i gi#i
N'Ong ng gc $4i F4G
`@ ^ ` ? IAh T km U.
9hi gian _1 %p i ht S'Ong ng F4G
IAh G I8 ? i T gi U.
Y&p s-G igi.
C,ch 2: T hng dn hc snh da vo m quan
h ga vn tc v th gan kh trn cng mt qung
ng. Nu vn tc nhanh th th gan ht Yt, ngc
vn tc chm th th gan ht nhOu. Vn tc gm
bao nhu n th th gan tng n bEy nhu n.
C C,c bc thIc hiJn5
; 9>nh v2n t-c _1 m&( gLp !ao nhiW' F/n v2n
t-c _1 %p.
; 9>nh thi gian _1 %p i.
1i gi#i
M2n t-c _1 m&( gLp v2n t-c _1 %p s- F/n F4G
`@ G I8 ? ` T j/n U
9hi gian _1 %p i F4G
` ^ ` ? i T gi U
Y&p s- G i gi.

3Vng X: 1i tA,n ? 2 ng td chu8n ng
13
9ng v2n t-c ? v2n t-c I + v2n t-c 8.
9hi gian gDp nha' ?
N'Ong ng ? 9ng v2n t-c x 9hi gian gDp
nha'.

9ng v2n t-c ?
VL dM: Oung ng AB d 276km. Ha t kh
hnh cng mt c, mt xe t A n B v vn tc
42km/g, mt xe t B n A v vn tc 50km/g. H
kO t c bt u sau mEy g ha t gp nhau?
V b ton trn, t hng dn hc snh phn tYch
b ton v g nh sau:
c k yu cu ca b tp v tr cc cu h
sau:
; c4i to&n cho !it g< Z C[i g< Z
; !4i to&n th'*c $%ng to&n n4o Z
T Cai *ng tk ch'()n *ng ng]c
chi#' nha' U.
; Y) t>nh thi gian gDp nha' c/n !it
(' t- n4o Z
T N'Ong ng v4 tng v2n t-c U
Hng dn hc snh p dng h thng cng thc vO
dng ton 2 ng t chuyOn ng ngc chOu nhau O
g.
1i gi#i
9ng v2n t-c c:a 8 _1 F4G
N'Ong ;
ng
9ng v2n
t-c
N'Ong ng
9hi gian gDp
nha'
14
3Vng 0: Yai ng td chu8n ng ceng chiu
u>i nhau5
Cch tn hnh cng tng t dng ton trn, t
hnh thnh cho hc snh h thng cng thc.
Ha ng t chuyOn ng cng chOu trn cng mt
qung ng v kh hnh cng mt c O u kp
nhau th:
- >i; *n t(c = Vn t(c ! - Vn t(c 2 0 Vn t(c !
E Vn t(c 2 2.

- Thi gian ;i "+p =
- FhGBng c6ch ,c H; = Thi gian ;i "+p l
>i; *n t(c.

- >i; *n t(c =
VL dM 1: Mt ng xe p t B n C v vn
tc 12km/g, cng c mt ng xe my t a cch B
72km v vn tc 36km/g v u theo xe p. H kO
t c bt u , sau mEy g xe my u kp xe
p ?
V b ton trn, t hng dn hc snh cch g
thng qua cc bc.
V Yc k # !4i+ _&c nh k (W' c/' c:a
#.
V XhBn t>ch !4i to&n.
; c4i to&n cho !it g< Z C[i g< Z
Qho"ng c&ch
Fc /'
Ci,' v2n t-c
Qho"ng c&ch
Fc /'
9hi gian 'i
kp
15
[U m,8 [U V%
f 1
C
g2km
Y) t>nh thi gian 'i kp nha' ta c/n !it
(' t- n4o Z
T Qho"ng c&ch Fc /' v4 hi,' v2n
t-c U
Hc snh vn dng h thng quy tc c cung
cEp O g b ton.
1i gi#i
Ci,' v2n t-c c:a hai _1 F4G
`@ ; I8 ? 8H T km Kgi U
9hi gian ) _1 m&( 'i kp _1 %p F4G
b8 G 8H ? ` T gi U
Y&p s-G ` gi.

VL dM 2: Mt xe my t A c 8g 37pht v
vn tc 36km/g. n 11g 7pht, mt t cng t A
u theo xe my v vn tc 54km/g. H t u
kp xe my c mEy g ?
V b ton trn cch g tng t nh vY d 1 nhng
phc tp hn v y b ton En khong cch c u
ga 2 xe.
T hng dn hc snh tm cch g nh sau:
V Yc k (W' c/' c:a !4i to&n.
V XhBn t>ch !4i to&n.
+ c4i to&n cho !it g< Z C[i g< Z
16

T Ci,' v2n t-c+ kho"ng c&ch Fc /' U
+ J'-n t>nh kho"ng c&ch Fc /' c/n !it
g< Z
T M2n t-c _1 m&( v4 thi gian _1 m&( i
ta0c U
+ J'-n t>nh thi gian _1 m&( i ta0c c/n
!it g< Z
T 9hi gian _1 m&( _'Lt ph&t v4 thi gian
. t. _'Lt ph&t U
V C0ng $mn hc sinh F2p s n phBn t>ch nh
sa'G
-hGi im hai ^U gh%
nhau
17
* Cc sinh ta<nh !4( !4i gi"i.
Thi gian IJ #6y i t8Kc 7 t7 ,:
!!gi Lpht - 8gi 3Lpht = 2gi 30pht = 2,5gi.
:;<ng ng IJ #6y i t8Kc 7 t7 ,:
36 x 25 = M0 0 "# 2
>i; *n t(c c4a 2 IJ ,:
54 - 36 = !8 0 "#$gi 2
Thi gian 7 t7 ;i "+p IJ #6y ,:
M0 : !8 = 5 0 gi 2
9hi gian hai _1 'i
kp nha'
Ci,' v2n
t-c
N'Ong ng
_1
m&( i ta0c
9hi gian _1
m&( i ta0c
M2n t-c _1
m&(
M2n t-c .
t.
9hi gian _1
m&( _'Lt
ph&t
9hi gian .
t. _'Lt ph&t
9hi gian _1
m&( _'Lt
9hi gian .
t. _'Lt ph&t
9hi gian
_1 m&( i
N'Ong ;
ng _1 m&(
M2n t-c
_1 m&(
M2n t-c _1
%p
Ci,' v2n t-c
18
Thi iN# 7 t7 ;i "+p IJ #6y ,:
!!gi Lpht O 5 gi = !6 gi Lpht.
Vy ,c !6gi Lpht IJ 7 t7 ;i "+p IJ #6y.
$ u \ : Kh g b ton trn, hc snh ph tht p
c m quan h ga cc yu t trong b ton. T cc
m quan h p s phn tYch, tng hp da vo s
g b ton.
3Vng i: bi tA,n Ein "uan !n ?Rn t(c dcng nZ
c5
v nhng b ton ny c a vo phn n tp.
Sch go khoa khng a ra h thng cng thc tYnh nn
t ch ng cung cEp cho hc snh mt s cng thc tYnh
O cc em dO dng vn dng kh g ton.
; M2n t-c thoc G M2n t-c t4' khi n0c FDng.
; M2n t-c _'.i G M2n t-c t4' khi i _'.i $eng.
; M2n t-c ng]c G M2n t-c t4' khi ng]c $eng.
; M2n t-c $eng n0c T M2n t-c ch"( c:a $eng
s.ng U
V M2n t-c _'.i $eng ? M2n t-c thoc + M2n t-c
$eng n0c.
V M2n t-c ng]c $eng ? M2n t-c thoc ; M2n t-c
$eng n0c.
Dng s O tht p m quan h ga vn tc
dng nc, vn tc thc ca tu v vn tc tu xu dng v
vn tc tu kh ngc dng:
Vn tc thc Vn tc
dng nc
9hi gian 8 _1 'i nha'
-hGi im 2 ^U gh% nhau
19
V 95 s n taWn ta $p $4ng c\.
V M2n t-c $eng n0c ? T M2n t-c _'.i $eng ;
M2n t-c ng]c $eng U G 8
V M2n t-c thoc ? T M2n t-c _'.i $eng + M2n
t-c ng]c $eng U G 8
T h thng cng thc trn, hc snh dO dng g
c cc b ton.
VL dM 1: Mt con thuyOn v vn tc 7,2 km/g
kh nc ng, vn tc ca dng nc 1,6km/g.
Nu thuyOn xu dng th sau 3,5g s c
bao nhu k--mt ?
V b ton trn, t hng dn hc snh nh sau:
V Yc k # !4i.
V XhBn t>ch !4i to&n.
+ c4i to&n cho !it g< Z C[i g< Z
+ Y) t>nh ]c S'Ong s.ng th'(#n i _'.i
$eng c/n !it i#' g< Z
T M2n t-c _'.i $eng+ thi gian i _'.i
$eng U
+ 9>nh v2n t-c _'.i $eng !qng c&ch n4o Z

V Cc sinh ta<nh !4( c&ch gi"i.
Vn t(c c4a th;yPn i I;7i QDng ,:
L,2 O !,6 = 8,8 0 "#$gi 2
.@ Qi R;<ng '7ng th;yPn i I;7i QDng t8Gng 3,5 gi ,:
8,8 x 3,5 = 30,8 0 "# 2
.6p '(: 30,8 "#.
VL dM 2: Mt tu thu kh xu dng c vn tc
20
V XhBn t>ch !4i to&n.
+ c4i to&n cho !it g< Z C[i g< Z
; 9hit F2p m-i S'an h, gia c&c (' t-
!qng s n o%n thrng.
; soa v4o h, th-ng c.ng thc O ]c c'ng
cLp+ kt h]p v0i s n o%n thrng O phBn t>ch =
taWn hc sinh $p $4ng gi"i ]c !4i to&n.
1i gi#i
Theo b ra ta c s :
Vn tc thc Vn
tc dng nc
Vn tc xu dng:
28,4km/g
18,6km/g Vn tc dng
nc
Vn tc ngc dng:
Vn tc thc
Sa *G ') T ta c5:
Vn t(c QDng nKc ,:
0 28,4 - !8,6 2 : 2 = 4,M 0 "#$gi 2
Vn t(c c4a t; th;U "hi nKc ,Vng ,:
28,4 - 4,M = 23,5 0 "#$gi 2
.6p '(: 23,5 "#$gi.
4,M "#$gi.
* Qt s( E u \ :kh g nhng b ton n quan
n vn tc dng nc hc snh ph hOu r 6 v2n t-c
_'.i $eng F0n hn v2n t-c khi ng]c $eng 6. ng th
gp cc em nm vng h thng cng thc m quan h
21
C kh#A s,t c_a ti c ni dung nh sau:
Cu 1: T ` i)m U FhGanh *G ch/ Vt t8Kc c3; t8B ,i
ng:
Mt t c 150km trong 3g 20pht. TYnh vn
tc ca t v n v o km/g.
A. 46,87km/g. B. 45km/g C. 50km/g
D. 75km/g.
Cu 2: T ` i)m U
Ha thnh ph A v B cch nhau 90km. Lc 7g 30pht
sng mt xe my t A n B v vn tc 30km/g. H
xe my n B c mEy g ?
Cu 2 j X im k
Mt t t A n B v vn tc 34,5km/g. Cng
c mt xe my t B vO A v vn tc 28km/g. Sau
1g 12pht ha xe gp nhau.
H qung ng AB d bao nhu kmt ?
C Vi bi trn ti thu c k!t "u# nh sau:
$% &' s(
)i*i +h,
-rung
b.nh
/!u
SL % SL % SL % SL %
01 21 4 13 12 39 13 42 2 6
03 24 9 31 11 38 8 28 1 3
Oua thc t gng dy v kt qu kho st. T nhn
thEy chEt ng p 5D nng n r rt. S em t Om
g, kh nhOu. Ch c 1em t Om d trung bnh. Cc
em nm vng phng php, cch thc g ton chuyOn
ng Ou, trnh by b khoa hc. Cc em yu thYch v
c hng th tham ga g ton.
05 +!t EuRn sau khi ti!n hnh5
22
cng thc . Phn o ton chuyOn ng Ou thnh
tng o nh O hng dn cc em rIn k nng n
v o, k nng tYnh ton, k nng trnh by theo trnh
t t n gn n phc tp. ng th trong qu trnh
gng dy, go vn ph thc s co hc snh trung tm
ca qu trnh dy hc to Ou kn cho cc em tham ga
vo hot ng hc tp.
i5 iu kiJn ,% dMng5
N dung t a ra p dng ph hp v CT SGK p 5
hn hnh.
g5 WhOng hVn ch!K h ng ti!% tMc gi#i
"u8!t5
VEn O t nghn cu p dng ph hp v hc snh
tr. v hc snh kh g cn nhOu dng b tp phc
tp, nng cao hn. T s tp tc nghn cu trong th
gan t.
lll5 k!t EuRn chung5
N dung mn Ton TOu hc kn thc tuy n gn
nhng v cng phong ph. M mt vEn O, mt mch kn
thc c nt hay rng nu su nghn cu chng ta s
thEy tht hEp dn.
T tht ngh O qu trnh dy Ton t nhOu thnh
cng go vn ph tn tu v nghO, su nghn cu
tm t cch thc phng php hp nhEt v n dung tng
b, ph hp v tng tng hc snh.
Cch thc gp hc snh g Ton chuyOn ng Ou
ch mt khYa cnh nh trong n dung Ton TOu hc. T
mnh dn a kn O bn bI, ng nghp tham kho.
23
%hM EMc
l ht ?6n 5 -rang 1
ll )i#i "u8!t ?6n -rang 1 !n trang 22
lll +!t EuRn chung
-rang 22
24