PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB KE HURUF RUMI

1.

KONSONAN
Konsonan pada huruf Arab tidak selamanya sepadan dengan
konsonan huruf Rumi. Pada beberapa konsonan tertentu, konsonan tersebut
boleh dirumikan, tetapi pada beberapa konsonan tertentu, terpaksa dilakukan
beberapa tambahan. Hal tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini:

Huruf Arab

Huruf Rumi    

  _ b t th j kh d dh r z s sy  z • ‘ .

Panjang 3. Huruf Arab Huruf Rumi       gh f q k l m n w h . dan ada diftong. y t VOKAL Dalam sistem vokal Arab ada vokal pendek. ada vokal panjang.2. Pendek 2. 1. Diftong a   ay i   aw u  .

Contoh: - .2 !"#$% - ul’ika $#&' - ql $()* - ja’al ) +. KAEDAH PENGGUNAAN ALF ( ).) mewakili vokal panjang yang dimansuhkan.1 “ “ (alf) dan “ ” (wu) sebagai vokal tidak perlu digantikan dengan sebarang huruf Rumi: Contoh: 3. W U(  ) DAN Y ’(  ). - isma’ Tanda ( . Huruf-huruf Arab yang boleh dirumikan bergantung kepada konteks penggunaannya: 3.3.Ibrhm .

Ms  .Isq .Sulaymn ./0 . .

‘s . .

Contoh: 3. di tengah kata atau di akhir kata ditulis sebagai berikut: Contoh: di awal: di tengah: di akhir: - wayl - waqf - hawla - sawfa - ‘iwa - dalw - law .3.3 “ “ (alf) jika digunakan sebagai vokal panjang ditransliterasikan sebagai .4 Huruf “ - qla - qsim - ri - qr “ (wu) yang ditransliterasikan sama ada di awal kata.

Contoh: .6 Huruf “ $1 - ra - sra - wuqf - dh - kul - q “ (wu) yang berfungsi sebagai diftong ditransliterasikan sebagai aw.5 Huruf “ “ (wu) yang berfungsi sebagai vokal panjang ditransliterasikan sebagai . Contoh: 3.3.

 - awl .

 - aw ! - awj " - khawf .

Contoh: 3.7 Huruf “ #$ - nawm - law % - jaw “ (y’) ditransliterasikan sebagai y.8 Huruf “ # - yawm .3.

& - Yay '( - Yazd - wayl ) - ‘ayn .

 - way .

* - quay “ (y’) yang mewakili vokal panjang ditransliterasikan sebagai i. - mn . Contoh: + .

- fl . - l’  - ql .3.9 Huruf “ -.

- f ..

10 “ 3 &/2% - aynam &/ - aymn . Contoh: 3. - l “ (y’) yang merupakan sebahagian daripada diftong ditransliterasikan sebagai ay.

yang berfungsi sebagai vokal panjang . ' - qayym - ayi’ / - ‘aynay - ny “ (alf maqrat) ditransliterasikan sebagai .

.Contoh: 4.

atau  (dat al-ta‘rf) atau kata yang berbentuk murakkaba 560) . - ‘s 012 - ughr 3 - ma’w HURUF KONSONAN “ 4. Contoh: 47 - mir’ 891 - alt ifat: 5#&+4# - al-rislat dat al-ta‘rf 4/'/# - al-Madnat //# - al-Munawwarat : 6 - wizrat al-ta‘lm .1 Ism ( ’ MARBAT) DI AKHIR KATA ) atau ( 45) didahului oleh ( ” (T ifa yang berbentuk “ 4$” nakira .dua kata atau lebih ditransliterasikan sebagai .

78$#84) - al-‘urwat al-wuthq Ism:  kata/ayat murakkabat .

zarf atau madar.2 “ : 4-% - abrr .1 “ : ” (Hamzat) yang terdapat di awal kata sama ada berbunyi [ a ].2% - uns ” (Hamzat) yang mati atau hidup yang terletak di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagai koma atas ( < ). “ 40 - sur‘at (un) 39. - fuj’at (an) 4 - s‘at (in) : ” [HAMZAT(UN) 5. t. Contoh: 5. - inna 47% - umirtu . ( 8 ) t’ marb at yang bertanwin hendaklah ditransliterasikan sebagai t (an). (in).4.2 Kata yang berbentuk al. t (un). [ i ]. Contoh: 5. [ u ] ditransliterasikan mengikut bunyi. .

Contoh: 6.> - kab’ir <7 - mal’ =>? - khai’ (MDDAT) Alf Mddat ( @ ) yang terdapat pada awal atau di tengah kata hendaklah ditransliterasikan sebagai . Contoh: +47# - al-Qur’n ?@ - ta’lf A? - ma’b B - dat ) / - minn . ~ 4 3=/# - al-mas’alat 3%0# - al-ra’y 4.

“ ” ditransliterasikan sebagai iyy. “ A 7.7.1 ” (SYADDAT ATAU TASYDD) “ A ” (syaddat) di atas huruf “ konsonan fatat dan mewakili ” (wu) yang terletak di belakang diftong serta konsonan hendaklah ditransliterasikan sebagai aww.2 “ C@ - tawwb 2 - awwar A ” ( syaddat ) di atas huruf “ ” (wu) konsonan “ yang terletak di belakang ” ( omma) dan sebagai vokal panjang dan konsonan. Contoh: 7. Contoh: 7. maka hendaklah ditransliterasikan sebagai w. .3 “ - qwwt (un) ) >' - ‘adw(wun) mubn A ” ( syaddat ) di atas huruf “ ” ( y’ ) yang terletak di belakang konsonan kasra di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan.

Contoh: 7. Contoh: 7.5 “ A .4 “ A 4 0D# - al-‘irqyya 4BD=# - al-sa‘dyyat ” (syaddat) di atas huruf “ ” (y’) yang terletak di belakang konsonan kasra di akhir kata ditransliterasikan sebagai y.

A0D# - al-‘araby .

Contoh: ' - sayyidat &% - ayym BC - ayy BD - ghayy .>/# - al-naby ” (syaddat) di atas huruf “ ” (y’) yang terletak di belakang konsonan atau vokal fatat yang berfungsi sebagai diftong dan konsonan. hendaklah ditransliterasikan sebagai ayy.

Contoh: F - rn F - qin .6 “ A ” (syaddat) di atas huruf yang menunjukkan penggandaan. Pada ism nkira yang manq dan maqr dan pada l.7. Contoh: 8. zarf atau madar. - inn 8 - thumma 4 - millat E - kasysyf TANWN Ada tiga simbol tanwim E F G yang penulisannya perlu dibunyikan.0 &/- - rabban &2.

/D - ma‘nan 40 - sur‘atan 4 - s‘atun .

Contoh: 9. 9. hendaklah ditransliterasikan sebagai al dengan tidak mengira kasus penggunaannya.2 “ 4 G #HI5# - al-futt al-makkyyat +IJ - al-imtin 2J - al-al merupakan ” (al) di awal kata yang diletakkan di hadapan kata yang unsur kedua atau seterusnya dalam frasa.D#+I=A - bustn al-‘rifn /#)A - ibn al-nr 4KL/#4>IG - Maktabat al-nahdat .0 “ - qwwatun ” AL 9.1 dat al-ta‘rf “ ” ditransliterasikan sebagai al yang dihubungkan dengan kata berikutnya dengan menggunakan tanda sempang. Contoh: ) .

Ab al-aswad PENULISAN KATA DAN HURUF Transliterasi kata dan huruf hendaklah mematuhi ideograf seperti yang terdapat dalam bahasa Arab sendiri.9.al-Bait al- arm B JA 10.al-urf al-hij’yyat #0#N ># . Contoh: 4 M%L#0# . Contoh: 7J) )BJ - l dna liman l‘aqla lah )'#. .3 Huruf “ ” ( lm ) pada dat al-ta‘rf ditransliterasikan dengan l sama ada diikuti oleh “ lam ” syamsiyyat atau qamaryyat.

0J - l ikrha fi al-dn ' # - al-amdulilLh A - bil Lhi @ - tal Lhi / - lan - lahu ..

un) Jika perlu. i. u.a‘bud(u) . - fahimtu /D% - ja‘alnkum G7"$ - nakhluqkum TANDA KASUS (a. Contoh: + D@ .11. tanda kasus pada akhir kalimah atau ayat ditulis dalam kurungan. in.min Allh(i) '> . an. G - lakum O/ - minka L/ - ‘anh L/ - ‘anhum O - ‘alaika )G - ‘alaikunna N L.ta‘lamn(a) ) .qwwat(an/un) .

12. 4 .yat(in/an/un) . ' # - Al-amdulilLh +47# - Al-Qur’n ' P$' - Sayyidun Muammad '*#0GAA - Ab Bakr al-Siddq ) #A - Ab al- asan SINGKATAN Singkatan diwakili dengan huruf pangkal setiap kata. Contoh: 13.srat(un/an) HURUF BESAR Dalam sistem penulisan transliterasi yang menggunakan huruf besar disesuaikan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu. Contoh: Q'# - (adth) 40%R - h (hijryyat) - s (srat) .

Contoh: .4 - a (yat) Singkatan yang sudah lazim tetap digunakan.

D@$>  #2 /#.

(raimahulLh) PENULISAN NAMA Transliterasi nama-nama Arab hendaklah mematuhi 13 peraturan di atas. (‘alaihimu-altu wassalm) .w. .a.s.s. (khallulLh) # .r.kh.k.r. . (raiyalLhu ‘anhu) #S=# . (‘alaihis-salm) L%##0 . (karramalLhu wajhahu) #S=#S*# L 14.w.s. (SallalLhu ‘alayhi wasallam) .t.a.a. (Subnahu wa Ta‘l) # " .w.w.a.s. Contoh: CT"#)A0 - ‘Umar ibn al-khab .

$ 0"# =A - Abu Muslim al-khursny .

15. .

A0D#)A - Ibn al-‘araby ' P - Muammad .

15.2 Padanan ( th’ ) adalah s kecuali pada kata-kata berikut: C8 - thawb W 8 - thlth Padanan ( dhl ) adalah z kecuali pada kata-kata berikut: CX - kidhib CXY - majdhb AD$ - na‘dhubilLh .1 15.AJ)'#US2 - Sal al-dn al-ayybiy / )A - Ibn Sn 'VA - Ibn Rusyd UMUM Kata-kata yang dipandang sebagai istilah agama yang sudah ada dalam Kamus Dewan jika menimbulkan kekaburan makna dan/atau lafaz ditulis berdasarkan transliterasi sekadar menghilangkan kekeliruan.

15.3 0XD@ - ta‘dhr 0X@ - tadhkira 4%# - Dhulijjat 'D7# - Dhulqa‘iddat Padanan (’) adalah h kecuali pada kata-kata berikut: #0A - barulLh + - isn * - maaf #0#'%= - Masjid al- arm # - raimahulLh #4 - ramatulLh Z'7#U - rulqudus 2 - uuf 4 $' - wadniyyat B%#' - wadat al-wujd .

4 15.5 Padanan ( d ) adalah s kecuali pada kata-kata berikut: 4>* - ‘aabat [$ - na \* - qi 4A*# - al-• abat .15.

5 2 - ayf H2 - alawt ]'2 - idq 7I= #02 - ir al-mustaqm BH$1 - uf IJKL - tadq M4KL - tar $K)7 - ma‘m Padanan ( o ) adalah d kecuali pada kata-kata berikut: $N? - khu‘ &' - qi .

8 OP$L - tawu‘ Q$P - wu’ Padanan ( ’ ) adalah t kecuali pada kata-kata berikut: RS-^RT&- - bil/baal 5S+$:7 - mutawassiat 5US2 - nufat 5UV&T - ’ifat $T - awf 5S+ - wsiat Padanan (z ’ ) adalah z kecuali pada kata-kata berikut: - mughallazat - ta’zm  ! - zillulLh Padanan ( ‘an ) adalah k kecuali pada kata-kata berikut: "# - ‘bid .15.7 15.6 15.

"$ - ‘abd .

-% - ma‘qlt ." - ‘adam % - ‘alaqat # - ‘rif bilLh & - ‘rifn '()* - isti‘ml + - ma‘naw '% - ma‘ql . - mi‘rj /01 - mu‘jiza ()2 - musta‘mal ( - ni‘ma 34 # - Rab‘al-khir '4 # - Rab‘al-awwal /0 5 - Rab al-‘izza 61 - ruj‘ 67 - ruk‘ .

1 - ta‘ajjub < - ta‘alluq % - ta‘aqqul # - tbi‘ # - tbi‘n $ - ta‘br < - ta‘lq - ta‘yn  - walLhu a‘lam 6 - wara‘ Padanan : ( hamzat ) pada konsonan akhir adalah k kecuali kata-kata berikut: -# - bal’ .9 (* - sama‘ 8$9 - Sya‘bn :9 - syaf‘at 69 - syara‘ .15.

.

13.( =>? - mal’ikat al-maut @ - mu’min 3A - riy’ AB - ru’yat _"C9 - syuhad’ A3 - ta’wl Q( - ‘ulam’ .10 Padanan ( ta’ marbat/simpul ) adalah mengikut sebutan yang sudah jadi kebiasaan: (% - niqmat & - ma‘rifat $D - qiblat E - ma‘iat + - la‘nat :9 - syaf‘at .13A - ya’jj wa ma’jj 15.3 - ma’mm .

A9 - syar‘at / - Tawrt / "D - qudrat # - bay‘at "# - bid‘at /: - maghfirat 0) - mu‘tazilat D - qulat 2(9 - syamsyyat 9 - Sy‘at $ - talbiat A0 - ta‘ziat /? - tilwat /( - ‘umrat 0 - ‘uzlat * - waslat %:9 - syafaqat .

11 Padanan ` ialah k.15. '(=)* - istikml .

?7 - kalm $= - takbr FG - musyrik HG - masyriq .

% - maqm .

2% - maqsm .

+D - qunt 15.12 Padanan ] ialah q."% - muqaddam D - qalam 8D - qirn I"D - qudus . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful