SHARAD.2009.20

Վ±Ñú-^±¿â÷±ÑËúõþ ü¥óßÇÂ

¿õß±úß±¿™Là ¿÷ðɱ

öÓÂËá±Ëù±õþ ßv±Ëú îÂÏïÇõ±õÅé± ò±, Î÷Ëõþ ÎîÂ-Âó±é ßÂËõþ ¿ðËîÂò Վ±Ñú-^±¿â÷±Ñú ò±

õùËî Âó±õþËù¼ ÂóÔ¿ïõÏõþ õûþüÏ ÛßÂé± ÷ɱÂó ¿åù Ûò.¿ü.ý±ýצŨËù¼ Õ±ù÷±¿õþõþ ÷±ï±ûþ
ï±ßÂËî± ÷ɱÂóé±¼ ßv±ú ô±ý×Ëö ö¿îÇ ýËûþ Õ±÷õþ± üõ±ý× ëÂ×ðÄáèÏõ ýËûþ ï±ßÂî±÷, ü±ð±
ß±áËæ æh±Ëò± ù±¿êÂé± ÎðàËõ± õËù¼ ¿ßÂcà ßv±ú Ûý×ËéÂõþ Õ±Ëá Îü ÎüÌö±áÉ ýËî± ò±€
îÂ±Ý Ûý×é éÅ ÎéÂò–Ûß ÛßÂé± Î|¿í õåËõþ ðÅ’¿îÂò ¿ðËòõþ Îõ¿ú ÷ɱËÂóõþ ßv±ú ÎÂóî ò±¼
ßv±Ëúõþ ü÷ûþüÏ÷±Ý Î÷ËõþËßÂËé ÂóÒûþ¿Sú¼
Îüý× ÂóÒûþ¿Sú ¿÷¿òËéÂõþ ÕËñÇßÂ-ý× ÎßÂËéÂ
Îûî îÂÏïÇõ±õÅõþ ‘ÎäÂ-ÎäÂ’ qËò¼
ö^Ëù±ËßÂõþ ÛßÂé± ÷Å^±Ëð±ø¸ ¿åù ßÂï±ûþ
ßÂï±ûþ ‘ÎäÂ-ÎäÂ’ õù±õþ¼ Îõ¿ú ÂóˎÂ
¿îÂòËé ձõþ ßÂ÷Âóˎ ÛßÂé± úËsõþ Âóõþ
‘ÎäÂ’ ús¿é ò± õËù ÎôÂù±, ï±ßÂËîÂ
Âó±õþËîÂò ò± ¿î¿ò¼
Îî± Îüý× ‘ÎäÂ’ Îû±Ëá ÷±ßÂhÂü±õþ
æ±ù-æh±Ëò± ÷ɱÂóé±õþ ëÂ×Âóõþ ß¿=Áõþ
å¿h ¿ðËûþ îÂÏïÇÂó¿î Âó±ý×ß ûàò

Վ±Ñú-^±¿â÷±Ñú Îõ±ç±ËîÂò€ Ýý× ßv±ú
Ûý×ËéÂõþ õûþËüý×, ÛßÂé± ñ±õþí± Æî¿õþ
ýËûþ Îá¿åù Õ±÷±õþ Îû, ÂóÔ¿ïõÏé±
Õ±üËù ÷ɱËÂóõþ ÷Ëî± åh±Ëò±, ¿õå±Ëò±¼
ձ߱Ëúõþ á±Ëûþ é±ã±Ëò± ÛßÂé± ü÷îÂù
ΎÂS– öÂÒ±æ ýûþËî± ýûþ ò±, îÂõÅ
÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ î±ß±Ëùý× Îî± Îõ±ç± û±ûþ,
ðÓËõþ ձ߱úé± ¿ðá™LÃËõþà±õþ ß±Ëå
ßÂh±ý×-Ûõþ ÷Ëî± ëÂ×ÂóÅh ýËûþ Õ±Ëå¼
Îüý× ëÂ×ÂóÅh ßÂõþ± ü±¿÷ûþ±ò±õþ òÏËäÂ
ÂóÔ¿ïõÏé± Îû ÛßÂé± ¿õå±Ëò± ß±ËÂóÇËéÂõþ

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ßÂù÷-20

ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

281

ßÂËõþ ÛËò Îð¿à, ¿ßÂcà õùËî ձ÷±õþÝ
ö±Ëù± ù±áËî± ò±¼ ßÂï± õùËî Îûò
ßÂËî± ú¿M÷õþ ðõþß±õþ–÷±÷±õþ õ±¿hÂËîÂ
ý±ù äÂø¸Ëî± òßÅÂù, ÷ý±ö±õþËîÂõþ öÂÏË÷õþ
÷Ëî± ÎäÂý±õþ±¼ à±Ýûþ±-ð±Ýûþ±, ß±æßÂË÷Ç Îß±Ëò± ÕüÅ¿õñ± Îòý× òßÅÂËùõþ,
¿ßÂcà ßÂï± õùËî ûî ÕòÏý±¼ ÕòÏý±õþ
üÓ„î± òßÅÂËùõþ ¿åù ò±¼ ÷Åàé± Îõæ±õþ
ßÂËõþ õËü ï±ßÄÂËî± Îü¼ Îõæ±Ëõþõþ
ÛßÂé± ëÂ×Âó÷± ¿ðËù õù± û±ûþ ÎõòÏÂóÅËõþõþ
÷±ùÄü±¼ Îû÷ò ü±ý×æ, ÎîÂ÷ò ö±õþÏ
Õ±õþ Âóŏ¼ ÕSÅ÷õþ üõþð±Ëõþõþ Îõé±
Õ÷ÓËùÉõþ Îð±ß±Ëò ÷úù±Âó±¿îÂ, Õ±ùÅÎÂóÒûþ±æ&Ëù± üõ õþ±à±õþ æ±ûþá± ¿åù
÷±ùÄü±¼ ÷±¿éÂõþ õËh± õËh± ü±ý×Ëæõþ üõ
÷±ùÄü±¼ ÎõòÏÂóÅËõþõþ ÷±ùÄü±¼ ¿äÂM
ý±ùð±Ëõþõþ õëÂ×Ëß ÛßÂõ±õþ ý¿õþ
÷±ˆÂ±Ëõþõþ à±ò±ûþ ý±áËî ÎðËà¿åù±÷¼
ö±õþÏ ¿Âóåòé±õþ üË/ Õ÷ÓùÉ üõþð±Ëõþõþ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

÷Ëî± ¿ßÂÑõ± ü÷±™LÃõþ±ù ðÅËé± üõþùËõþà±
Îû÷ò üÅðÓõþá±÷Ï, Õ¿ò¿ðÇ©†, ÎîÂ÷òý×
Îõ±ñ ýûþ, Õ™LÃî õ±õ±-÷±Ëß ÎðàËù
î±ý× ÷Ëò ýËî±¼ ¿êÂß ÛîÂé± ðÅËõDZñÉ
ýûþËî± òûþ¼ Õ±÷±Ëðõþ Õ¿äÂòÂóÅõþ
ΈÂúËòõþ Îõþù ù±ý×òé±õþ ðÅËé± Âó±ËîÂõþ
÷Ëî± ÷Ëò ýËî± Õ±Ëõþ± Îõ¿ú ßÂËõþ¼
ðÅËé± Âó±î ûîÂðÓõþ Îä±à û±ûþ, îÂîÂðÓõþ
äÂËù ÎáËå Âó±ú±Âó±¿ú€ Õïä ÛßÂ
æ±ûþá±ûþ Î÷Ëù ò± ¿ßÂåÅËîÂý×¼ Î÷Ëù ò±
Îõ±ñ ýûþ¼ Õ±÷±Ëß ¿òËûþ õ±õ±-÷±Ëûþõþ
üÑü±õþ, Õ±õþ õ±õ±-÷± Õ±÷±õþ ÂóÔ¿ïõϼ
¿ßÂcà ձ÷±õþ åûþ ò± ÎÂóËõþ±ËîÂý×,
Õ¿äÂòÂóÅËõþõþ Îõþùù±ý×òé± Îûò Õ±÷±Ëðõþ
õ±¿hÂõþ ëÂ×Âóõþ ¿ðËûþ äÂËù û±ûþ–Ûß¿ðËßÂ
õ±õ±, ÷± Ûß¿ðËß¼
¿îÂòæËòõþ üÑü±õþ¼ Ûàòß±õþ
üÑü±õþ Û÷ò-ý× ýûþ¼ ¿îÂòæòËßÂý× ¿òËûþ
û¿ð ÛßÂé± ¿SöÅÂæ Æî¿õþ ýûþ, Îü

¿ß Îá ò±¿ß· ¿ÂóåËò ßÂÏ Õ±Ëå ÕÉÒ±·
ü±÷Ëòõþ ¿ßÂåÅ ¿ß ÎðàËî Âó±Ý ò±·
–Îù±Ëß õËù, ëÅÂ÷ÅËõþõþ ôÅÂù ûàò
Îô±ËéÂ, ÎßÂëÂ× ò±¿ß ÎðàËî Âó±ûþ ò±¼
ßÂð÷ôÅÂù ßÂàò Îô±Ëé ݙ¦¸±Ëðõþ± æ±Ëòò
¿ò}Âûþ, ò± ýËù qñÅ÷ÅðÅ ëÅÂ÷ÅËõþõþ ò±Ë÷
Îð±ø¸ ÎðËõ ÎßÂò· ÕgÂß±Ëõþ ÂóÔ¿ïõÏ
÷±Ëûþõþ á±Ëûþ û¿ð Õ±ùËî± ý±î åÅÒËûþ
ßÂð÷ Îô±é±Ëò± û±ûþ, ü±÷Ëòõþ ðõþß±õþ
ßÂÏ æòòÏ ÷¿íðÏÂó±¯
ÕßÇ ձ÷±õþ ÎåËù ¿ßÂò± 汿ò ò±¼
îÂõÅ Õ±÷±õþ ÎåËù õËù ò±¿ßÂ, ú±ù±
àBäÂËõþõþ ÕÒ±¿é¼ ðÅñ ౿õ à±¼
Îõé±ËBåËù õ±÷é± à±Ëõ, ë±òé± å±hÂËõ
ò±¼ Õ±¿÷ ¿ß ÎßÂò± ö±áÄò±õþ ö±ËîÂ
ÛËü¿å ò±¿ß¯ ¿Âóåò ÎåËh û¿ð ü±÷Ëò
Õ±üù±÷, Îî± õ±õÅ Õ±÷±õþ ðÅËñ ö±á
õü±Ëù±¼ Îß±ï±ûþ ¿å¿ù Îõþ ÎßÂù±·
ÎåËù õËù ¿ß ÷±ï± ¿ßÂËò ¿ò¿äÂü

å’÷±Ëüõþ ÷±ï±ûþ Õi§Ã›¶±úËò å’ú Îù±ËßÂõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂËî õ±õ±-÷± Õ±÷±õþ ò±÷
¿ðËûþ¿åËùò Õ¿öÂ÷±ò¼ Õ¿öÂËø¸ËßÂõþ ‘Õ¿öÂ’ Õ±õþ ÷±òüÏõþ ‘÷±ò’¼ à±õþ±Âó
Îú±ò±ûþ¿ò Îü¿ðò€ ¿ßÂcà ÎîÂËù Õ±õþ æËù Îû ¿äÂõþß±ùý× Õ±¿hÂ, Õ±÷±Ëß ÎðàËù
ò±¿ß Îõ±ç± û±ûþ, õgÅÂõþ± õËù¼
üÑü±Ëõþõþ õ±Bä±õþ ÷±ï±é± Îû ÎßÂù±Ëò±
ýËõ, î±õþ õËh± ëÂ×ð±ýõþí Õ±¿÷¼
÷±÷±Ëß Û¶±ûþý× ÷±Ëß õùËî qòî±÷,
Îî±õþ± Îû ¿ß ý×Ëá± ¿òËûþ Âóh¿ù, Õ¿öÂõþ
÷Åàé±õþ ¿ðËß ÛßÂõ±õþ î±ß±¿õ ò±·
å’÷±Ëüõþ ÷±ï±ûþ Õi§Ã›¶±úËò å’ú
Îù±ËßÂõþ ëÂ×Â󿦚¿îÂËî õ±õ±-÷± Õ±÷±õþ
ò±÷ ¿ðËûþ¿åËùò Õ¿öÂ÷±ò¼ Õ¿öÂËø¸ËßÂõþ
‘Õ¿öÂ’ Õ±õþ ÷±òüÏõþ ‘÷±ò’¼ à±õþ±Âó
Îú±ò±ûþ¿ò Îü¿ðò€ ¿ßÂcà ÎîÂËù Õ±õþ
æËù Îû ¿äÂõþß±ùý× Õ±¿hÂ, Õ±÷±ËßÂ
ÎðàËù ò±¿ß Îõ±ç± û±ûþ, õgÅÂõþ± õËù¼
î±ý× qñÅ îÂÏïÇõ±õÅ ÎßÂò, Îß±Ëò±
ßv±Ëúý× Õ±¿÷ Âóh± Âó±õþî±÷
ò±–Âó±õþî±÷ ò± õù± ¿ß ¿êÂß·
õùî±÷ ò±, ÕßÂÇé± Îû÷ò¼ ßv±Ëú û±ûþ,
Îß±Ëò± õgÅÂõþ üË/ ßÂï± õËù ò±¼ &÷Ä
¿ðËûþ ï±Ëß¼ ¿æË:ü ßÂõþËù õËù, ßÂï±
õùËî ý×ËBå ßÂËõþ ò±¼ ÷Ëò ýûþ ÷±ËçÂ
÷±Ëç ý×ËBåé± Îß±ï±ûþ ï±ËßÂ, ÎéÂËò Îõõþ

ÎõòÏÂóÅËõþõþ ÷±ùÄü±õþ àÅõ ÛßÂé± ÷±ËÂó
ßÂ÷-Îõ¿ú Îð¿à¿ò¼ Õ¿öÂËø¸ß ձõþ
÷±òüÏ åÅ¿éÂõþ ¿ðò çÂáh± ßÂõþËî± ûàò,
ðÅÂóÅËõþõþ é±ý×Ë÷ Õ±¿÷ îÂàò à±ò±ûþ
à±ò±ûþ âÅõþî±÷, ÎõòÏÂóÅËõþõþ ÷±ùÄü± àÅÒËæ
àÅÒËæ¼ òßÅÂùé± ûàò õþ±á ßÂõþËî±
Îß±Ëò± ö±Ëõ, Ýõþ ÷Åàé± à±ò±ûþ Îç±ù±
¿äÂM-õþ õëÂ×Ëûþõþ Âó}±Èö±Ëáõþ ÷Ëî±
ÎßÂ÷ò Îûò ÎòË÷ Îûî¼ ¿õËûþõþ Û¶ï÷
ðÅ’õåõþ ÷¿íðÏÂó±õþ ¿òîÂË¥¤ ý±î Îõ±ù±ËîÂ
Õ±÷±õþ ÷òé±ûþ àÅõ ¿úùÄ¿úù±Ëî±¼
Îõ±ù±Ëî Îõ±ù±Ëî îÂÏïÇõ±õÅõþ ßv±ü
ò±ý×Ëò Îðà±Ëò± ΢−±õé±õþ ßÂï± ÷Ëò
ÂóhÂËî±¼ ...ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ Îá±ù òûþ, îÂõÅ
ßÂ÷ ¿ßÂËü, ÷Ëò ý’î ձBå± ÂóÔ¿ïõÏé±
î±ýËù Îá±ù Îõ±ñýûþ¼ ...›¶ï÷ Û¶ï÷
ÝËîÂý× ÷¿íðÏÂó± ÎßÂ÷ò Îô±é±
ßÂð÷ôÅÂËùõþ ÷Ëî± ýËûþ ÎûîÂ, ¿ßÂcÃ
ÛßÂé± ü÷ûþ ÆñËûÇõþ õÒ±ñ ÎöÂËã ò±¿ßÂ,
¿õõþM÷ ýËûþý× õËù ÎôÂùËî± Îü, îÅ¿÷

ò±¿ß· Õ±÷±õþ õëÂ×Ëûþõþ õÒ±Ëé ý±î¯
òɱßÂh±õ±¿æõþ Õ±õþ æ±ûþá± Âó±Ýò±¯
û±Ý ò±, ¿ý¥œî ï±Ëß ¿õËûþ ßÂËõþ õëÂ×
ÛËò û± àÅ¿ú ßÂËõþ± ò±¼ Õ±÷±ûþ Îß±Ëò±
ö±á ÎðËõ ¿ß·
¿ßÂcà î±õþÂóõþ é±òËî é±òËî Îå±A,
Îå±A Õ±ãÅù&Ëù± õîÇÅÂù õdé±ûþ âÅõþËîÂ
âÅõþËî á±ùé± Õ±ùÄËî± ôұߠýËûþ,
ÕËòß æ;±¿ùËûþ ûàò âÅ¿÷Ëûþ ÂóhÂËî±
ÕßÇÂ, Îä±Ëõþõþ ÷Ëî± ü™¥ÂóÇËí ÕËûþùßvÂïé± ÎéÂËò ÛËò çÂÒ±¿ÂóËûþ ÂóhÂËùý× Õ±Ð
÷õþí¯ ü±õþ±¿ðò ßv±ú ¿òËûþ âËõþ ìÅÂßÂù±÷
Îî± ÎýÒËüù, ÎýÒËüù å±hÂËî ÎåËù,
ÎåËù å±hÂËî ò± å±hÂËîÂý× ëÂ׿ò Ûàò
ÂóhÂËùò¼ û±Ý Îî± õ±ÂóÅ, ÕËî± ö±Ëù±
ù±Ëá ò±¼ ÷±òÅËø¸õþ úõþÏõþ îÂõÅ ÛßÂéÅÂ
ÎõþˆÂ Âó±ûþ, Õ±÷±õþ õËù Îü ëÂ×Âó±ûþ
Îòý×¼ –õËùý× û¿ð ßÂðË¥¤õþ õԎ Âó±ú
¿ôÂËõþ Îú±ûþ, ß±õþ õ±õ±õþ ü±¿ñÉ Îü¿ðò
ë±ù âÅ¿õþËûþ ôÅÂù Âó±Ëh¼ ÕáîÂɱ ë±ù

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

282

÷±ùÄü±é± ÎõòÏÂóÅËõþõþ òûþ, Îõ±ç±ý× û±ûþ€
¿ßÂcà ü±÷Ëòé± õ±Ñù± ¿üËò÷±ûþ Õ±ü±
æ±÷DZò ÷ËëÂù ßv¿ëÂûþ±õþ-Ûò.¿ü.ý±ý× Û
Õ±ü± òîÅÂò ¿ð¿ð÷¿í ÕÂóõþ±¿æî±
Îß±ï±ûþ ù±ËᯠÛßÂé±-ðÅËé±-Õ±h±ý×é±
ÎõËæ û±ûþ, ÕßÇÂé± âÅ÷±ûþ ò± ÎðËà,
õþ±Ëá áõþáõþ ß¿õþ õþ±™¦¸±ûþ ÷±ï±õþ
ÎàÒß±é±õþ ÷Ëî±– î±õþ ñõþ± Îàұߠձæ
ÂóÒ±ä õåõþ Îðà¿å– ßÂ’¿ðò ñËõþ ÎõÂó±h±õþ ß¿ä ÎàÒß±é± ðàù ¿òËù, Îü
Îû÷ò ßÂËõþ, õþ±Ëá ÎîÂ÷ò ß¿õþ¼ ýê±È
÷Ëò ÂóËh û±ûþ, Õ±Ëõþ¼ òîÅÂò ÎàÒß±é±
Îî± ÝËðõþý× õ±Bä±¼ Õ±õþ Õ÷¿ò ÕßÇÂËßÂ
ö±¿õ, Û ú±ù± Îî± Õûþ¿ðÂó±ëÂ×ü ò± ýËûþ
û±ûþ ò±€ Ûàò ÷±Ëûþõþ ðÅñ à±ËBå, âÅ÷
Õ±õþ Õ±Ëü ò±¼ ßÅÂßÅÂõþéÂ±Ý Õûþ¿ðÂó±ëÂ×ü¼
Ûõþ± Õ±÷±Ëß ÷±õþËõ, Õ±¿÷ ¿ò¿}ÂîÂ,
÷±õþËõ Ûß¿ðò¼
¿ßÂcà Îû¿ðò îÂÏïÇõ±õÅõþ öÓÂËá±Ëùõþ
Âóh± ò± õËù ÷±õþ Îàî±÷ æËiœõþ, âÅ÷
Õ±üËî± ò±¼ õ±Ëõþ±é±õþ ¿ðËß õ±ïË÷
õgÅÂËðõþ Îúà±Ëò± Îé±éÄÂß±é± ÎüËõþ,
âÅË÷õþ õþ±™¦¸± Âó¿õþ¦¨±õþ ßÂËõþ âËõþ
¿ôÂõþî±÷, Îðàî±÷, ÕgÂß±Ëõþ õ±õ±õþ
¿õ¿hÂõþ Õ±&òé± Îæ±ò±¿ßÂõþ ÷Ëî± æ;ùËå
¿òõËå ¿òÐúËs, Âó±Ëú ÝËðõþ Îú±Ýûþ±õþ
âËõþ ÷± áæáæ ßÂËõþ û±ËBå¼
¿òîÂÉõþ±ËîÂõþ Îü Õ±Ýûþ±æ ß±Ëò
ÎûËîÂý×, Îü¿ðËòõþ ÷Ëî± ÷Ëò ýËî±,
á-å±áù, ßÅÂßÅÂõþ-¿õh±ù, ÷±ûþ ÷ú±÷±¿å-¿éÂß¿é¿ß –ðÅ¿òûþ±õþ üõ æÏõ û¿ð
Ûö±Ëõ ¿õ¿h à±ûþ Õ±õþ áæáæ ßÂËõþ,
Îá±ûþ±ù± Ûî ðÅñ Âó±ûþ Îß±ï±ûþ€ õ±æ±Ëõþ
Ûî ౿ü ß±ËéÂ, î± Õ±Ëü õ± Îß±ò áèý
ÎïËßÂ, ßÅÂßÅÂËõþõþ æ;±ù±ûþ Î÷±ËhÂõþ ÷±ï±ûþ
Îî± ðÒ±h±Ëò± û±ûþ ò±, ¿õh±Ëù ò± ÎàËù
ä±ßÂõþ-õ±ßÂõþ Îî± Îòý×, ¿úËßÂõþ ÎïËßÂ
ðÅñ Õ±õþ ÷±å&Ëù± Îß ü±õ±h ßÂËõþ·
î± òûþ ñõþù±÷ ¿êÂß ձËå¼ ÷ú±-÷±¿å¿éÂß¿é¿ßÂõþ ëÂ×ÈÂó±î õ±Ëh Æõ ï±Ë÷ ò±·
Û ðÅËé± ßÂÏéÂ-ÂóîÂË/õþ ëÂ×ÈÂó±î ÎõËhÂý×

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Îò±ûþ±Ëî ò± ÎÂóËõþ Õ±÷±õþ õjÅßÂé±
ÎÂóËh õÅß ñËõþ ßÂé± &¿ù ÷±¿õþ ÷¿íõþ¼
÷Ëõþ û±ûþ ¿ßÂò±, öÂáõ±ò æ±Ëò¼ qñÅ
é±ò± ÛßÂé± ¿òН«±Ëüõþ úså±h± ¿ßÂåÅý×
ï±Ëß ò±¼
õjÅßÂé± ÎõþËà ö±¿õ–Ûé± ¿ðËûþ
Õ¿öÂËø¸ßÂ-÷±òüÏËß ßÂîÂõ±õþ
Î÷Ëõþ¿å–ú±ù±-ú±ùÏ ÷Ëõþ¿ò¼ Õ±Ëõþ,
Îù±ßÂæò åÅ¿éÂõþ ¿ðËò ðÅÂóÅõþËõù± ÎåËùÎ÷Ëûþ ò± âÅ÷±Ëù Îß±ï±ûþ ñËõþ ÎÂóÒð±ûþ¼
ò±, ÎßÂò· –ÛßÂé±ý× Îî± åÅ¿é Âó±ý×¼
¿õËûþ ù±Ëá±ûþ± ¿ðò&Ëù±õþ Âóõþ Âóõþ
ðÅÂóÅËõþõþ Õ±Ëù±ûþ õþ÷Ëíõþ Îæ±úé± Îî±
öÅÂËùý× Îá¿å, î±ý× Õ±æÝ û¿ð ÎåËùé±
ò± âÅ÷±ûþ, õëÂ×é± ò± ¿õå±ò±ûþ Õ±Ëü,
ßÒ±ý±îÂß Î÷æ±æé± ¿êÂß ï±Ëß¼ ÎðàÅò
ò±, ÷ú±¿õþõþ ÷Ëî± ¿âËõþ ÎßÂ÷ò Î÷â
ßÂËõþËå, ôÅÂËùõþ ÷Ëî± çÂËõþ ÂóhÂËå õÔ¿©†õþ
Îôұ鱼 ý±æ±õþ Îý±ß ù±ý×ò ¿ðËûþ ÎßÂò±
౿üé±õþ áîÂËõþõþÝ Îî± Õ™LÃî ÛßÂé±
÷±ò-ü¥œ±ò Õ±Ëå –ðÅÂóÅõþé± Û÷ò ÷±¿éÂ
û±ßÂ, Îß õ± ä±ûþ õùÅò· ÎßÂëÂ× ä±ßÄ õ±
ò± ä±ßÄÂ, Õ±÷±õþ õ±¿hÂõþ Î÷Ëûþ-÷ËV Îû
ä±ûþ, î±õþ Õ±õþ ÎßÂ, Õ±¿÷ý× ü±ŽÂϼ ÷±áö±î±Ëõþõþ áõþ÷ Îûò Õ±õþ û±ûþ ò±¼ öÂõþ±
áõþË÷ Îû÷ò, á±Ëûþ á± ÎêÂßÂËù ÷±òÅø¸
¿åéÂËß üËõþ û±ûþ–ý×Ëùß¿éªß úßÄÂ
ù±á±õþ ÷Ëî±–Û ðÅý× ÷±ùËß ձ¿÷ ßÂîÂ
üÅËû±á ¿ðËûþ¿å, ù±áÄ ù±áÄ áÒ±A± ÛßÂõ±õþ
ù±áÄ, ¿ßÂåÅ ò± Îý±ß Îá±é± ÛßÂé± ¿ðò
î±Ëî çÂáh± å±h± ﱿß¼ ¿ßÂcà Îß ß±õþ
ßÂï± Îú±Ëò õùÅò· ÷¿íðÏÂó±ËßÂ
ý±æ±õþõ±õþ õ¿ù, Îõ±ç±ý×, ÎðËà±,
ü±õþ±¿ðò ¦Å¨ù Îê¿ãÎûþ Õ±Ëü±, ¿êÂËßÂ
ß±Ëæõþ Î÷Ëûþé±Ëß ÛßÂéÅ ՙLÃî õËù±,
ÎåËùé±Ëß ÕîŽÂí Îûò âÅ÷ Âó±¿hÂËûþ ò±
õþ±Ë༠ձËõþ ú±ùÏ, îÅÂý× ¿ðËò ò±ßÂ
뱿ßÂËûþ õþ±Ëî ¿áËûþ ö±î±õþËßÂ
ß±ÂóÄü±¿õ, Õ±÷±õþ ¿ðßÂé± ÛßÂõ±õþ Îðà¼
Ûî üýõ±ü å±h± õþ±î ß±é±Ëù üÑü±õþ
¿ß ÎéÂÒËß· î± Îß Îú±Ëò· ÷±áÏõþ

äÂËù, üÑàɱ õ±h±ûþ ò±¼ îÂËõ, á¿ù-àÒÅ¿æ
üõ ò± æ±òËùÝ õÅçÂËî Âó±¿õþ, Îß±Ëò±
ß±õþËí ßÅÂM±é±õþ ö±Ëù± ù±Ëá ò±, î±ý×
ÎàÒ¿ßÂé± Õ÷ò áæáæ ßÂËõþ–Õ±¿÷ Îû
ÛßÂé± ß¿äÂõÒ±Ëúõþ ÷Ëî± ÎõËh Ýê± õd
Õ±¿å, ÛßÂõ±õþÝ ÎßÂëÂ× ö±Ëõ ò±¼ ö±¿õü
ò± ûàò, Îð¿àü ò± ûàò, ß¿õþü ò±
ûàò, Îðà ÎßÂ÷ò ù±Ëá, ÕÂóõþ±¿æî±
¿ð¿ð÷¿òõþ üË/ qËûþ Õ±üù±÷ õ±ïË÷¼
û¿ðÝ Îü òîÅÂò õËõþõþ ß±Ëå qËûþ
ÎÂó¿éÂËî ý±î Îõ±ù±¿ò à±ËBå, îÂõÅ ßÂÏ
ö±Ëõ î±Ëß îÅÂËù Õ±òù±÷ Îðà
å±áËùõþ±¼ ÎðàÄ Õ±ß±Ëúõþ î±õþ±&Ëù±Ý
îÂõÅ òËh äÂËhÂ, Îî±õþ± ÎßÂëÂ× Õõ¦š±ò
Âó±ŒÂ±ü ò±¼

2
÷±ï±é± ûàò qßÂËò± ï±ËßÂ, ÷±Ëç ÷±ËçÂ
ö±¿õ, Îð±ø¸é± ß±õþ–Õ±÷±õþ ê±ßÅÂõþð±õþ,
ò± ¿ð¿ð÷±õþ· ê±ßÅÂõþð±é± ÷±÷ù±õ±æ
Îù±ß ï±ßÂËùÝ, õ±õ±é± õËh± Îá±Îõä±õþϼ ÕËòß¿ðò ÎöÂËõ ÎðËà¿å,
Õ±Ëõþ± ðÅ’ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí õ± õÉ¿M÷S÷÷
Îû Âó±ý׿ò, î± òûþ€ ¿ßÂcà îÂõÅ ÷Ëò
ýËûþËå, õ±Ñù± Âóh± Îù±ßÂ&Ëù± ÎßÂ÷ò
¿÷ò¿÷Ëò ñTæöÂ/ é±ý×ËÂóõþ ýûþ€ Õ™LÃîÂ
õ±õ±Ëß ÎðËà î±ý× ö±¿õ–Îù±ßÂ&Ëù±
ñÅ¿î ü±÷ù±Ëõ, ò± Õ±ðúÇ–¿êÂß ßÂËõþ
ëÂ×êÂËîÂý× æÏõò Îúø¸¼ ö±¿õ õ±õ±-÷±Ëûþõþ
¿ZîÂÏûþ ü™Lñò üõ ü÷ûþ ÎßÂ÷ò Îûò
ÕòÉõþßÂ÷ ýûþ–¿õðɱûþ-õÅ¿XÂËîÂ, ß±ËæßÂË÷Ç, ¦¤±Ë¦šÉ Û÷ò ßÂÏ ÎûÌò-æÏõËòÝ
ýûþ àÅõ üõù, ò± ýËù ðÅõÇù ýËõý×¼
¿ð¿ð÷±Ëß àÅõ ß±å ÎïËß ÎðËà¿å Îî±,
Õ÷ò òõþ÷ ÷±òÅø¸ ýûþ ò±¼ îÂõÅ î±õþ
ÎÂóé ÎïËß ßÂÏö±Ëõ ÷±òüÏ ýËù± 汿ò
ò±¯ Û¿ß Î÷æ õËù ò±¿ß·
ÂóÔ¿ïõÏËî û±õþ± ü™Lñò ýËûþ æiœ±ûþ,
î±Ëðõþ Õ¾³î ÷æ±, î±ý× ò±· õ±õ±é±ËßÂ
ÎßÂ÷ò õþõ±õþ ¿ðËûþ Î÷±å± û±ûþ, ¿ßÂcÃ
÷±Ëß ò±¼ Õ±üËù ýÒ±¿hÂé±Ëî± î±õþ¼ ä±ù

Îù±Ëß õËù, ëÅÂ÷ÅËõþõþ ôÅÂù ûàò Îô±ËéÂ, ÎßÂëÂ× ò±¿ß ÎðàËî Âó±ûþ ò±¼ ßÂð÷ôÅÂù ßÂàò Îô±ËéÂ
Ý™¦¸±Ëðõþ± æ±Ëòò ¿ò}Âûþ, ò± ýËù qñÅ÷ÅðÅ ëÅÂ÷ÅËõþõþ ò±Ë÷ Îð±ø¸ ÎðËõ ÎßÂò· ÕgÂß±Ëõþ ÂóÔ¿ïõÏ ÷±Ëûþõþ
á±Ëûþ û¿ð Õ±ùËî± ý±î åÅÒËûþ ßÂð÷ Îô±é±Ëò± û±ûþ, ü±÷Ëòõþ ðõþß±õþ ßÂÏ æòòÏ ÷¿íðÏÂó±¯
..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

283

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ÂóÔ¿ïõÏËî û±õþ± ü™Lñò ýËûþ æiœ±ûþ, î±Ëðõþ Õ¾³î ÷æ±, î±ý× ò±· õ±õ±é±Ëß ÎßÂ÷ò
õþõ±õþ ¿ðËûþ Î÷±å± û±ûþ, ¿ßÂcà ÷±Ëß ò±¼ Õ±üËù ýÒ±¿hÂé±Ëî± î±õþ¼ ä±ù îÅ¿÷ Îû
Îð±ß±Ëòõþ ð±Ý ò±¼ ôÅÂéÂËõ Îî± ýÒ±¿hÂé±ûþ¼ îÂËõ ôÂɱò ÎçÂËhÂ, ö±î ÎõËhÂ, ýÒ±¿h ձõ±õþ
ÕòÉ ö±h±ûþ ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ßÂÏ ýËõ, ö±î Îô±é±Ëò±ý× Îî± î±õþ ñ÷Ǽ
îÅ¿÷ Îû Îð±ß±Ëòõþ ð±Ý ò±¼ ôÅÂéÂËõ Îî±
ýÒ±¿hÂé±ûþ¼ îÂËõ ôÂɱò ÎçÂËhÂ, ö±îÂ
ÎõËhÂ, ýÒ±¿h ձõ±õþ ÕòÉ ö±h±ûþ ÎûËîÂ
Âó±Ëõþ¼ ßÂÏ ýËõ, ö±î Îô±é±Ëò±ý× Îî±
î±õþ ñ÷Ǽ Û Îð±ß±ò ò± ýËù Îü
Îð±ß±ò, Îü Îð±ß±ò ò± ýËù õ±æ±Ëõþ
¿ß Îð±ß±Ëòõþ Õö±õ Õ±Ëå ò±¿ß· î±ý×
Õ±÷±õþ ûàò ö±ý× ýËù±, Õ±¿÷ îÂàò
¿ð¿ð÷±õþ ß±Ëå ﱿß¼ õ±õ± õùî±÷
û±ËßÂ, Îü ö±h±ûþ ï±Ëß Ûß úýËõþ¼ ÷±
õùî±÷ û±ËßÂ, Îü Õ±õþ Ûß úýËõþ ÕòÉ
õ±õ± ¿òËûþ¼ Õ±ð±ùî ÷ý±ò, õËùý×
¿ðËûþ¿åù, áèɱæÅËûþé ò± ýÝûþ± ÂóûÇ™LÃ, ðÅý×
¿õÂóõþÏîÂ÷ÅàÏ ðÅý× õþ±™¦¸±, ül±Ëýõþ ÛßÂé±
¿ðò, Õ±h±ձ¿hÂ-à±h±౿h ö±Ëõ
ß±Š¿òß ÛßÂé± æ±ûþá±ûþ ÛËü ðÅ’âKé±õþ
æËòÉ Îåð ßÂõþËõ–Õ±÷±õþ ÕËÂóŽÂ±
Õ±õþ Õõ¦š±ò ýËõ Îüý× Îåð¿õjÅËî¼
–ðÅâKé±õþ Ýý× òɱß±Ë÷±é± Õ±÷±õþ
ÕüýÉ ù±áËî±, Îüý× õþ±Ëá ò± ßÂÏ, ¿ë¿áè
ßÂ÷Ä¿›−Ëé ú±ù± ÎÂóBå±Âó ßÂËõþ, ëÂÉ±Ñ ëÂɱÑ
ßÂËõþ âÅËõþ Îõh±î±÷ Î÷ËûþËðõþ ¿Âóåò
¿Âóåò¼
î± ûîÂý× Îð±ø¸ ¿ðý× ö±ý×, õ±Ñù±Âóh±
÷±ù&Ëù± ò±, ÛßÂéÅ üàÏ üàÏ ýËùÝ
ÎðàËî ÷j ýûþ ò±, ò± ýËù ÷±òüÏ
qËî±ý× ò± Ýý× ß¿ðò¼ ÛßÂé± ð±ò±
Îô±é±Ëî± ò± ÷¿íðÏÂó±Ý¼ ¿ë¿áè Õ±÷±õþ
Îòý×, ¿ßÂcà Ýý× õ±Ñù± Âóh±õþ õÏæ Îî±,
ÎäÂý±õþ±é± ¿åù€ ÕßÇÂÝ î±ý×, õÅçÂËî Âó±õþ¿å
õëÂ× ö±áÉ Ýõþ úÓòÉ, Õûþ¿ðÂó±ëÂ×ü Î
ÎõÌ ö±áÉ Îî± úÓòÉ-ý׀ õ±õ± ö±áÉ,
÷± ö±áÉ ¿ß ö±Ëù± ò±¿ß· õ±õ±ËßÂ
ÎåËh ÷±õþ ÷±Ëûþõþ ß±Ëå ï±ßÂËî ýûþ,
÷±Ý ýûþËî± ðÅ’¿ðò ÂóËõþ ÕòÉ õ±õ±õþ
ß±Ëå ï±ßÂËõ, î±Ëðõþ Ýüõ ö±áÉ-é±áÉ
ï±ß±ﱿßÂõþ ÎßÂù± Îß±Ëò± ¿üò Îòý×¼
÷±Ëç ÷±Ëç ûàò õgÅÂËðõþ Îé±éÄÂß±é±
Ûàò ¿ô¿õþËûþ ÛËò âÅ÷ Âó±h±Ëî ýûþ
¿òËæËßÂ, ö±¿õ, ÷±òÅËø¸õþ æÏõòé± Îõ±ñ

ýûþ Ýý× ýÂó ΈÂÂó-æ±Ë¥óõþ ÷Ëî±¼
Îå±Ëé±Ëõù±ûþ õÔ¿©† ýËù ÷±÷±õþ õ±¿hÂõþ
ëÂ×Ëê±Ëò Ûß Âó± Õ™LÃõþ ÛßÂé± ÛßÂé± ý×ÒéÂ
Âó±î± ýûþ¼ õÔ¿©† ÎïË÷ ÎáËù Âó±î±
ý×ÒËéÂõþ ü±¿õþõþ ëÂ×Âóõþ åÅéÂî±÷– ÛßÂ
ÛßÂé± ý×Òé ÎåËh ÎåËh ù±ô ¿ðËûþ
¿ðËûþ¼ õø¸Ç± Õ±üËù òßÅÂù ÛàòÝ ý×ÒéÂ
Âó±ËîÂ, úÏî ÎÂó¿õþËûþ Îî±Ëù¼ ÷Ëò ýûþ
ý×ÒËéÂõþ ÛßÂé± ü±¿õþ Õ±÷±Ëðõþ õ±¿hÂËîÂÝ
ÎÂóËî Îá¿åù òßÅÂù, ÷±Ëûþõþ ¿õËûþõþ
ü÷ûþ¼ ê±ßÅÂõþð± àÅõ ÎÂó±ß ¿åù õËù
ò±¿ßÂ, õ±õ±õþ± åûþ ö±ý×¼ õ±õ± ÎåËhÂ
û±Ýûþ± ý×ÒéÂé±ûþ ÂóËh û±Ýûþ±ûþ ÂóËõþõþ Âó±é± Õ±÷±õþ ëÂ×Âóõþ Âóh±ûþ, ò±¿ß õ±õ±õþ
â±é¿îÂé± ÂóÅ¿ø¸Ëûþ ¿ðËî ò±¿ß ÷±Ëûþõþ
ö±áé± Îõ¿ú ÛËü û±Ýûþ±ûþ, Õ±÷±õþ
ÕîÂɱä±õþ ò±¿ß ÷¿íðÏÂó±õþ üýÉ ýûþ ò±¼
Õ±÷±õþ ò±¿ß ÷±ï±ûþ áGÂËá±ù¼ ßÂï±é±
ÕõúÉ æ±÷±-ß±Âóh ÂóËõþ õù± ò±¿ßÂ,
ÎÂó±ú±ßÂé± ¿åù Ûý×õþßÂ÷– ¿õßÔÂîÂ
÷±ò¿üßÂî±õþ, ¿õß±õþá虦¸–Õ±ð±ùËî Û
ö±ø¸±ûþ ßÂï± ýûþ –ÎßÂò ò± î±õþ
÷±ùü±ûþ Õ±¿÷ Õî ý±î ¿ðý× ÎßÂò·
Õ±Ëõþ õ±õ± ÝËî± ¿äÂM-õþ ÎõÌ Ûõþ
õɱÂó±õþ¼ Õ±¿÷ Îî± ÷ú±ý× îÂÏïÇ Âó±ý×ËßÂõþ
å±S ΢−±õ Îðà±ý× ÕßÇÂËß ÷Ëò ÷Ëò¼
Îý±ß ò± Îü ðÅ’õåõþ, ¿îÂò õåõþ ¿ßÂÑõ±
ä±õþ õ± ÂóÒ±ä¼ öÓÂËá±ù Îî± ¿úàËî ýËõ
ò±¿ß· Վ±Ñú-^±¿â÷±Ñú, òðÏëÂ×ÂóîÂÉß±, ÷±ùöÓ¿÷-ü÷öÓ¿÷-Âó±õÇîÂÉöÓ¿÷,
÷±ý×ïò, ÎäÂõþ±ÂóÅ¿?, ü±ý±õþ±, Î᱿õ Ûüõ
Îî± æ±òËî ýËõ î±õþ¼ à±Ëõ ßÂÏ ßÂËõþ,
Ûüõ ò± æ±òËù· –÷±Ëç ÷±Ëç ¿õ«±ü
ýûþ, Õ±÷±õþý× Îî± ÎåËù, ¿êÂß ßÂËõþ
à±Ëõ¼ ¿ßÂcà ûàòý× ý×ÒËéÂõþ Îàù±é±ûþ
Âó¿hÂ, Îð¿à ΈÂÂóé± Îî± Ýõþ ëÂ×Âóõþ
Âóh±õþ òûþ–Îáù, Îáù, Û æÏõòé±
Îáù Îõä±õþÏõþ¼ Îå±éÂËõù±ûþ õ±õ±, ÕîÂ
÷±Ëûþõþ ß±Ëå qËù õËh± ýËûþ õëÂ×Ëûþõþ
ß±Ëå q¿õ ßÂÏ ßÂËõþ Îà±ßÂò· ýËõþò

ÎàÒ±h±õþ õ±Ñù± ÷±Ëùõþ Îð±ß±ò
Õ¿äÂòÂóÅËõþ îÂî¿ðò ¿ß ï±ßÂËõ Îõþ· ÕîÂ
÷±Ëûþõþ ß±Ëå q¿îÂü ÎßÂò· îÅÂý× ¿ßÂ
ßÅÂM±õþ õ±Bä±· ÷±Ëß ¿ß îÅÂý× õþ±™¦¸±õþ
ÎàÒ¿ß ÎÂóËûþ¿äÂü· Õ±÷±õþ õ±õ± ö±Ëù±
÷±òÅø¸, ¿òËæõþ Õ¿ñß±õþ ôÂù±ûþ ¿ò¼
Îß±éÂÇ ¿ß õùËõ õùÅßÂ, Õ±÷±õþ Ýüõ
å±h±ò ò±ý×¼ õÅËh± Îúø¸ ÂóûÇ™Là î±õþ
¿öÂîÂËõþõþ Õ¿öÂû±òé±ý× ÷Óùñò ßÂõþËù±,
ÎåËùËß õ¿=Áî ßÂõþËù± ò± õËéÂ, ÂóËï
û± õü±Ëò±õþ Õ±Ëáý× õ¿üËûþ Îî±
¿ðËûþËå¼ Õ±÷±õþ ò±Ë÷ ¿ôÂ' à±õþ±Âó ¿ðËûþ
û±ûþ¿ò¼ æiœ û¿ð ¿ðËûþ ﱿßÂü, ò±
¿ðËûþÝ û¿ð ÎðÝûþ±õþ Õ¿öÂòûþ ß¿õþ, ßÂ÷Ç
Îî± Îî±Ëß ßÂõþËîÂý× ýËõ û±ðż ýËõþò
ÎàÒ±h±&Ëù± î±ýËù õ±ÒäÂËõ ßÂÏ ßÂËõþ·
Õ±¿÷Ý î±ý× ðÒ±h±ý×¼ õþ±™¦¸±ðÅËé±õþ ¿êÂßÂ
S÷¿úÑé±Ëî¼ Âó±ßÇÂé±õþ ñ±Ëõþ¼

3
Îü¿ðòé± Î䩆± ß¿õþ üß±ù ÎïËßÂ
qßÂËò± ï±ß±õþ¼ Âó±¿õþ ò± ýûþËî±, ¿ßÂcÃ
Î䩆± ß¿õþ¼ îÂËõ Îü õ±¿hÂé± ÛàòÝ
Õ±õþ Îòý×–ÎýîÂ÷ÂóÅËõþõþ Îü±æ± õ±ü
õþ±™¦¸±é± Îûà±Ëò ß¿õþ÷ÂóÅËõþõþ Îü±æ±
õ±ü õþ±™¦¸±é±Ëß S÷ú ßÂõþËî± ÛßÂé±
Îû±á¿äÂËý÷õþ ÷Ëî±, î±õþ Âó±Ëúõþ Û¶ï÷
Îüý× õ±¿hÂé± ÎöÂËã Ýà±Ëò ÛßÂé± Âó±ßÇÂ
ýËûþËå¼ ül±Ëý Ûß¿ðò ßÂËõþ Ýà±Ëò
ðÅý× úýËõþõþ Õ±h±ձ¿hÂ-à±h±౿h õþ±™¦¸±
ðÅËé±Ëß Î÷ù±Ëò±õþ æòÉ Õ±÷±ËßÂ
Õ±üËî ýËî±¼ Õ±ü±õþ Õ¿öÂòûþ ßÂõþËîÂ
ýËî±–ö±Ëù± ù±áËî± ò± ÛßÂð÷¼
÷±òüÏõþ á±Ëûþ îÂàò üÈ÷± üÈ÷± ÛßÂé±
ÎüËKéÂõþ ág å±hÂËî±¼ Õ¿öÂËø¸ËßÂõþ
á±Ëûþõþ ¿õ¿hÂõþ ágÂé± Îûò ßÂh±õþ ÷Ëî±
ß¿êÂò ýËûþ Îûî¼ õ±õ±-÷± õùî±÷ ò±
ß±ëÂ×Ëß¼ Îâi§± ¿ßÂò± 汿ò ò±, îÂËõ
ýËõþËòõþ Îð±ß±ò ÎïËß ûàò ¿ôÂõþî±÷,
¿ý¿üõþ Û¶ï÷ Îô±é± ÎßÂò Îûò, ÎÂó±Ëh±

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

284

ß¿õþ¼ ßÂîÂé± Âó±¿õþ 汿ò ò±¼ ÷±î±Ëùõþ
Âó±-Îî± Îõ-¿ýËüõ ýûþý×¼ ßÂËõ Õ±÷±õþ
÷ÅËàõþ õ-ß±õþ, ú-ß±õþ &Ëù± àÅõ üýËæý×
Îð¿à ¿úËà ÎôÂËù Îü¼ Õ±¿÷Ý ¿ÂóîÔÂËQ
Îß±Ëò± ÎöÂæ±ù Îòý× ÎöÂËõ áõÇ ÕòÅöÂõ
ß¿õþ Îû ÷ÅýÓËîÇÂ, üË/ üË/ Îõ=Á ÎïËßÂ
ÎöÂËü Õ±Ëü– ÕßÇÂ, Ûý× ¿ßÂcà Îúø¸¼
Ýý× ò±÷î± Îúà±Ëò±õþ æËòÉ Îî±÷±ËßÂ
Ûà±Ëò Õ±ò± ýûþ¿ò¼ âËõþ äÂËù± ÎàËîÂ
ÎðËõ± ò±¼
öÅÂùé± ñõþËî Âó±¿õþ, öÂûþ ýûþ, û¿ð
Õ±õþ ò± Õ±Ëò¼ Îß±ï±ûþ Îûò ÛßÂé±
ß©† ýûþ –õ±õ±õþ æËòÉ, ÷±Ëûþõþ æËòÉ,
ÕßÇ ò± ðÏÂó± ß±õþ æËòÉ, ò± üõ±õþ
æËòÉ ¿êÂß ñõþËî Âó±¿õþ ò±¼ òßÅÂËùõþ
ÎõòÏÂóÅËõþõþ ÷±ùü±õþ ÷Ëî± ÷Åàé± ÷Ëò
ÂóËhÂ, ý±î õÅ¿ùËûþ ¿òËæõþé± ÛßÂõ±õþ
Îð¿à, ò± ÎÂóËõþ ýËõþËòõþ Îð±ß±Ëòõþ
Õ±ûþò±é±Ëî¼ ÷±ù à±Ýûþ±õþ Õ±Ëá-ÂóËõþ÷±çÂà±Ëò àËVõþõþ± ¿òËæËðõþ ÎäÂý±õþ±é±
ÛßÂéÅ æ¿õþÂó ßÂõþËõ õËù ò±¿ßÂ, á±åîÂù±õþ ÎüùÅËòõþ ü±ý×Ëæõþ ÛßÂé± Õ±ûþò±
ýËõþò Îð±ß±Ëò ÎõþËàËå¼ Îüà±Ëò ÷Åà
õ±h±Ëù ¿ð¿ð÷±õþ ß±Ëå Îú±ò± áŠé±
÷Ëò ÂóËh û±ûþ– Âó±áù-å±áù ÷±òÅø¸
Îî±, Îõáé± ÛßÂéÅ Îõ¿ú¼ Îõþ±æ õþ±ËîÂ
ðÅ’õ±õþ-¿îÂòõ±õþ ßÂËõþ ¿õõþM÷ ßÂõþËî±
õËù, õëÂ×é± á±Ëåõþ Îá±h± ÷ÅäÂËh ¿ðËûþ
äÂËù ÎáËå¼ Îüý× ÎïËß ù#±ûþ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ýý× õ±¿hÂé±õþ á±Ëûþ ÛËü ÷ÅM÷ ßÂËõþ ð÷
¿òî±÷, õ±¿hÂé± û¿Vò ¿åù¼
îÂËõ ðÅ’âKé±õþ Õ±Ëá, ÂóËõþ, ÷±ËçÂÝ
¿ßÂcà ÕßÇÂËß ÂóɱKé àÅËù ¿ý¿ü ßÂõþËîÂ
Îð¿àò±¼ Õ™LÃî ձ÷±õþ ü±÷Ëò ÂóËhÂ
ò±¼ õÅ¿ç ÝÎî± Ûàò ÷±ù à±ûþ ò±,
÷±ù ÎàËù Ýé± ÛßÂéÅ âò âò ýûþ¼
Õ±õþ ß¿ðò ÂóËõþ âò âò ßÂõþËõ¼ Ûàò
û¿Vò ßÂ÷ ßÂËõþ ö±Ëù±¼ îÂËõ, æÏõòé±
ûî ձ÷±õþ Âóˎ üýæ ù±Ëá, Ýõþ
¿ðËß ä±ÂóËî ¿áËûþ Îð¿à, àÅõ ÛßÂé±
ö±Ëù± ù±Ëá ò± ÕÂóîÂÉ˦§ý õËù ÛßÂé±
ßÂï± Õ±Ëå õËù ò±¿ß 汿ò ò±¼
ßv±ü ¿ïèËî ÂóËh ÕßǼ îÂõÅ Ýõþ
÷ÅËàõþ ÆúúËõõþ Îüý× ðÅËñõþ ágÂé± ÎßÂ÷ò
Îûò ÷Ëò ÂóËh û±ûþ õËù ò±¿ßÂ, ÕßÇÂ
õËh± ýËûþ Âó±ËßÇÂõþ Îß±òé±Ëî ýËõþËòõþ
Îð±ß±ò ÎïËß ÛËü ÷ÅM÷ ýËõ, ö±õËîÂ
ÎßÂ÷ò ù±Ëá¼ õÅçÂËî Âó±¿õþ, ¿õËßÂù
ä±õþËé õ±Ëæ Îî±¼ üß±ù ÎïËß Ý÷ÅËà±
ýÝûþ± ýûþ¿ò, î±ý×, Ûî õ±Ëæ ö±õò±õþ
ìÂù¼
â¿h ñËõþ Îû ðÅ’âKé± ÷¿í Âó±ËßÇÂ
Õ±Ëü, Îü ðÅ’âKé± Ýõþ ÛßÂ÷±S ß±æ
ðúõ±õþ â¿h Îðà±¼ Õ±÷±õþ üË/
Âó±õþîÂÂóˎ Îß±Ëò± õ±ßÂÉ ¿õ¿ò÷Ëûþõþ
ç±Ë÷ù±ûþ Îü û±ûþ ò±¼ Õ±¿÷ Ýý×
ü÷ûþéÅÂßÅ ÕËßÇÂõþ üË/ Îà¿ù¼ Îà¿ù Õ±õþ
ßÂÏ, ýÂó-ΈÂÂó-æ±¥óé± Îúà±Ëò±õþ Î䩆±

÷±ùü±õþ ÷ÅËà±ú ÂóËõþ òßÅÂù¼ ýËõþËòõþ
Îð±ß±Ëòõþ &í ò±¿ßÂ, ÷ÅýÓËîÇ ÷Ëò
ýûþ– òßÅÂËùõþ üË/ û¿ð ÷±òüÏ
÷±¿áé±õþ ù±áËî±, Õ±õþ Õ¿öÂËø¸ËßÂõþ
üË/ ðÏÂó±õþ– ö±õ¿å ßÂÏ ýË ýê±È
Îß±ï±ûþ ¿åËùò, îÂÏïÇõ±õÅ Âó±áù±é±
ÛßÂù±Ëô å¿h ¿òËûþ æË¥óú ßÂâ±
¿ðËîÂý× Îð±ø¸é± ¿ßÂËüõþ ÎöÂËõ Ýê±õþ
Õ±Ëá õùËùò, qËûþ±õþ ÎäÂ, á±ñ±,
Վ±Ñú Îä ^±¿â÷±Ñúé±õþ ßÂÏ ýËî±
Îä· õëÂ×Ëûþõþ üË/ õ±ÂóËß Îú±ûþ±¿ù ÎäÂ,
÷±Ëûþõþ üË/ Îä òßÅÂù· Îî±õþ Îû ÎäÂ
ßÂÏ ýËõ·
Õ±¿÷ ¿äÂõþß±ù Îä ձÂóò±õþ ÎäÂ
÷±õþ à±Ëõ±¼ –÷Åàé± ÎöÂÑËäÂ, ¢−±üé±
ò±¿÷Ëûþ ÛßÂõ±õþ ÷±ï± çұ߱ËîÂý× îÂÏïÇ
ý±Ýûþ±, ÎßÂ÷ò Îûò ÷Ëò ÂóËh û±ûþ,
Õ±æ ú¿òõ±õþ, ä±õþËé ÎïËß åé±ûþ
ÕßÇÂËß ¿òËûþ ðÏÂó±õþ Õ±ü±õþ ¿ðò¼
Õ±üËõ Îî±·
î±õþÂóõþ ÎïËß ßÂàò Îûò ëÂ×ËêÂ
¿áËûþ ê±é± Îõþ±Ëð Âó±ßÇÂé±õþ Âó±Ëú ¿áËûþ
ðÒ±¿hÂËûþ ﱿß Û¶¿î¿ðò¼ Õ±õþ Âóh±
õùËî öÅÂù ýûþ ò±¼ ýËõþò ÷La Îðûþ,
îÂÏïÇõ±õÅ õÅ¿çÂËûþ Îðò, Õ±¿÷ õÅ¿çÂ
ÎýîÂ÷ÂóÅËõþõþ õþ±™¦¸±é± Վ±Ñú,
ß¿õþ÷ÂóÅËõþõþé± ^±¿â÷±Ñú¼ Âó±ßÇÂé±
Îåð¿õjż Îåð¿õjÅËî Îõþà±
ðÒ±h±ûþ ò±¼ 

ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷-Ûõþ ëÂ×MËõþ±Mõþ ÀõÔ¿X âéÅÂß¼
æòæÏõËòõþ Û¶¿îÂBå¿õ üÅjõþö±Ëõ ¿ùàËò
î±õþ ßÂù÷ Õ±Ëõþ±Âó ŽÅÂõþñ±õþ ýëÂ×ß¼

¿õòûþ ý×ð±ü
¿ü¿öÂù ßÂKC±ßÂé±õþ Ý ÝëDZõþ ü±›−±ý×ûþ±õþ

ù±ëÂ×Ëð±ý±, õñÇ÷±ò

137

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

285

ü÷õ±ûþ Õ±Ëj±ùò ðÏâÇæÏõÏ Îý±ß

ú±õþðÏûþ± ۶ϿîÂ Ý qËöÂBå± ÛõÑ Öð Î÷±õ±õþß áèýí ߏò

ðÏâ±-Î᱿õjÂóÅõþ ü÷õ±ûþ ßÔ¿ø¸
ëÂ×i§ûþò ü¿÷¿î ¿ùÐ

÷±ËçÂõþáè±÷ ü÷õ±ûþ ßÔ¿ø¸ ëÂ×i§ûþò
ü¿÷¿î ¿ùÐ

Î᱿õjÂóÅõþ, õñÇ÷±ò

÷±ËçÂõþ áè±÷, õñÇ÷±ò

Ûý× ü÷õ±ûþ ¦¤Š üÅËð ßÔ¿ø¸ ÙíÛ¶ð±ò, òɱûÉ÷ÓËùÉ
õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ ¿õS÷ûþ, üõþß±¿õþ ÷ÓËùÉ ñ±òÉS÷ûþ,
ü±õ÷±¿üÇõù ÷±ñÉË÷ ÎüËäÂõþ üÅ¿ò¿}ÂîÂßÂõþí ÛõÑ
¦¤ûþyÂõþî±õþ ùˎÂÉ áènÂó áêÂò ßÂËõþ ÙíÛ¶ð±Ëòõþ ÷±ñÉË÷
áè±÷Ïí ÕïÇòÏ¿îÂËß üÅðÔìÂÿ ßÂõþ±õþ ùˎÂÉ Õ±÷õþ± Û¿áËûþ
äÂËù¿å¼

Ûý× ü÷õ±ûþ ßÔÂø¸ËßÂõþ Îüõ±ûþ ¿òËûþ±¿æî¼
¦¤Š üÅËð ßÔ¿ø¸Ùí Û¶ð±ò, òɱûÉ÷ÓËùÉ õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ
¿õS÷ûþ, üõþß±¿õþ ÷ÓËùÉ ñ±òÉS÷ûþ, ü±õ÷¿üÇõù ÷±ñÉË÷
ÎüËäÂõþ õÉõ¦š±, ¦¤ûþyÂõþî±õþ ùˎÂÉ áènÂó-Îß Ùí Û¶ð±Ëòõþ
÷±ñÉË÷ áè±÷Ïí ÕïÇòÏ¿îÂËß üÅðÔìÂÿ ßÂõþ± Õ±÷±Ëðõþ ùŽÂɼ

Õæûþ ÷Å౿æÇ

ý×õ豿ý÷ ÷GÂù

Âüö±Âó¿î

ü¥ó±ðß

ÎáÌõþú‚Âõþ äÂS÷õîÇÂÏ
Âüö±Âó¿î

Õ±úÏø¸ äÂɱ鱿æÇ
÷ɱËòæ±õþ

õþ±îÅÂù ðM
ü¥ó±ðß

äÂjòßÅÂ÷±õþ Îâ±ø¸
÷ɱËòæ±õþ
141

144

ú±õþðÏûþ± ۶ϿîÂ Ý qËöÂBå± ÛõÑ Öð Î÷±õ±õþß áèýí ߏò

ú±õþðÏûþ± ۶ϿîÂ Ý qËöÂBå± ÛõÑ Öð Î÷±õ±õþß áèýí ߏò

æûþßÔÂøāÂóÅõþ-ÀßÔÂøāÂóÅõþ ü÷õ±ûþ
ßÔ¿ø¸ ëÂ×i§ûþò ü¿÷¿î ¿ùÐ

õòòõáè±÷ ü÷õ±ûþ ßÔ¿ø¸
ëÂ×i§ûþò ü¿÷¿î ¿ùÐ

ß±¿ùðý, ÎõËõþ`±, õñÇ÷±ò

õòòõáè±÷, õñÇ÷±ò

Ûý× ü÷õ±ûþ ßÔÂø¸ËßÂõþ Îüõ±ûþ ¿òËûþ±¿æî¼
¦¤Š üÅËð ßÔ¿ø¸Ùí Û¶ð±ò, òɱûɱ÷ÓËùÉ õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ
¿õS÷ûþ, üõþß±¿õþ ÷ÓËùÉ ñ±òÉS÷ûþ, ü±õ÷¿üÇõù ÷±ñÉË÷
ÎüËäÂõþ õÉõ¦š±, ¦¤ûþyÂõþî±õþ ùˎÂÉ áènÂó-Îß Ùí Û¶ð±Ëòõþ
÷±ñÉË÷ áè±÷Ïí ÕïÇòÏ¿îÂËß üÅðÔìÂÿ ßÂõþ± Õ±÷±Ëðõþ ùŽÂɼ

Ûý× ü÷õ±ûþ ßÔÂø¸ËßÂõþ Îüõ±ûþ ¿òËûþ±¿æî¼
¦¤Š üÅËð ßÔ¿ø¸Ùí Û¶ð±ò, òɱûɱ÷ÓËùÉ õþ±ü±ûþ¿òß ü±õþ
¿õS÷ûþ, üõþß±¿õþ ÷ÓËùÉ ñ±òÉS÷ûþ, ü±õ÷¿üÇõù ÷±ñÉË÷
ÎüËäÂõþ õÉõ¦š±, ¦¤ûþyÂõþî±õþ ùˎÂÉ áènÂó-Îß Ùí Û¶ð±Ëòõþ
÷±ñÉË÷ áè±÷Ïí ÕïÇòÏ¿îÂËß üÅðÔìÂÿ ßÂõþ± Õ±÷±Ëðõþ ùŽÂɼ

Տí õþæß
Âüö±Âó¿î

ÂÎüà æ±÷±ùëÂ׿Vò
ü¥ó±ðß

ù„Ïß±™Là ÷GÂù
Âüö±Âó¿î

Îüà òæù
÷ɱËòæ±õþ

îí ð±ü&l
ü¥ó±ðß
ðÏòõgÅ Îâ±ø¸
÷ɱËòæ±õþ

142

143

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

286

Âó±¿àõþ ë±ò±õþ ág
Âõþ+Âóß ¿÷S

ëÂ×MÅËõþ ý±Ýûþ± q ýËûþËå áîÂß±ù ¿õËßÂù ÎïËß¼ àÅõ ê±G± òûþ, îÂËõ ¿üõþ¿üËõþ ö±õ

Õ±Ëå¼ ý×ð±¿òÑ ö±Ëù± âÅ÷ ýûþ ò± Û¶ö±ËîÂõþ, ýõ±õþ ßÂï±Ý òûþ¼ ÕËòß õþ±î ÂóûÇ™Là àõËõþõþ
ß±áæé±ý× ÂóËh¿åù Îü, Û÷òßÂÏ Îß±Ëò± Îß±Ëò± Îùà± ðÅ-¿îÂòõ±õþ¼ Îß±Ëò± ßÂï±ý× Îûò Îü
ÛßÂõ±Ëõþ õÅçÂËî Âó±õþËå ò± Õ±æß±ù, õ±Ëõþ õ±Ëõþ õù± ýËù îÂËõý× î±õþ ÷±ï±ûþ Îì±Ëß¼ ¿êÂßÂ
ÎîÂ÷¿ò ä±õþÂó±Ëúõþ û± üõ âéÂò±, ¿ßÂåÅËîÂý× ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ Îõ±ñá÷É ýûþ ò± Û¶ö±ËîÂõþ¼ Îü ä±ûþ
ÛßÂý× âéÂò± õ±õþõ±õþ âéÅÂß¼ ¿ßÂcà î± Îî± ßÂàòý× ýõ±õþ òûþ, î±ýËù Îû ÂóÔ¿ïõÏé±ý× ÎïË÷
û±ûþ¼ Îß±Ëò± ¿ßÂåÅý× UõU Õ±õþ ¿ôÂËõþ Õ±Ëü ò±¼ Ûß òðÏËî ¿ZîÂÏûþõ±õþ ä±ò ßÂõþ± û±ûþ ò±
ßÂàËò±¼ Õ±R¿õ«±ü ßÂË÷ ÎáËù Ûý×õþßÂ÷ ýûþ, ÛßÂï± Ûàò Û¶ö±î ö±Ëù±ý× õÅçÂËî Âó±Ëõþ¼
ÛéÂ±Ý î±Ëß Î÷Ëò ¿òËîÂý× ýËõ ÛõÑ ä±õþÂó±Ëú üõ¿ßÂåÅõþ ÕËòßÂ౿ò ò± õÅËçÂý× Û¿áËûþ ÎûËîÂ
ýËõ î±ËßÂ, Û¶±íÂóí¼ ÎßÂòò± ÎõÒËä ï±ßÂËî ýËõ î±Ëß¼ ÕõúÉý×, ÎõÒËä Îî± ï±ßÂËîÂý× ýËõ¼
ü±îÂé±õþ ü÷ûþ Û¶±íËî±ø¸ð±õþ üË/
Îðà± ßÂõþ±õþ ßÂï±¼ ›¶ö±î Îõ¿õþËûþ¿åù
ÕËòßÂé± ü÷ûþ ý±Ëî ÎõþË༠ßÂõþ±õþý× õ±
Õ±Ëåé± ßÂÏ, âÅ÷ Îî± ÎöÂËãËå Îüý×
Îö±õþËõù±ûþ¼ Âó±îÂù± ëÂ×ý׿=Áé±õþ ÂóËõþ
ü±ý×ËßÂù ä±ù±Ëò±õþ ü÷ûþ î±õþ ÷Ëò
ý¿Båù ÎöÂîÂËõþ ÛßÂé± Îü±Ëûþé±õþ ï±ßÂËù
ö±Ëù± ýËî±¼ úÏî ձü±õþ ü÷ûþé±ûþ,
÷±Ëò Ûý× Îý÷Ë™LÃõþ ÎúËø¸, ÎåËùËõù±
ÎïËßÂý× Ã›¶ö±ËîÂõþ ÎßÂ÷ò Îû÷ò
÷òà±õþ±Âó ýûþ, ¿õËßÂùËõù±ûþ Îî±
¿õËúø¸ ßÂËõþ¼ Îõú ¿ßÂåÅ¿ðò ýËù± Û¶¿îÂé±
¿ðòý× î±õþ ß±Ëå Îý÷Ë™LÃõþ ¿õËßÂù¼

Û¶ö±ËîÂõþ ÷ÅËà ÛßÂéÅÂ౿ò ¥¡±ò ý±¿ü
Îðà± Îðûþ¼ Îü û±ý× Îý±ßÂ, Îý÷Ë™LÃõþ
¿õËßÂù ¿ßÂcà àÅõý× üÅjõþ¼ Û¶ö±î ä±ûþ,
ÛßÂéÅÂ౿ò Îý÷Ë™LÃõþ ¿õËßÂù ï±ßÅÂß î±õþ
÷Ëòõþ Îß±Ëí¼
Û¶±íËî±ø¸ð± àÅõý× õÉ™¦¸ ÷±òÅø¸¼ ðÅ-ä±õþ
¿ðËòõþ æËòÉ úýËõþõþ õ±ý×Ëõþ û±Ëõò¼
õþ¿õ, Õæûþ Õ±õþ Û¶ö±ËîÂõþ üË/ Îå±A
ÛßÂé± ¿÷¿éÂÑ ÎüËõþ ¿òËùò ¿î¿ò¼
úÑßÂËõþõþ Âó±M± Îòý×¼ Õ±ü±ðÅËùõþ æ;õþ¼
ßÂÏ ßÂõþ± ýËõ Õ±á±÷Ï¿ðËò, ßÂÏËü Ûý×
ÕgÂß±Ëõþ Îðà± ÎðËõ Õ±Ëù±õþ Îõþà±,
Ûüõ ¿òËûþ Õ±ñâKé±, Õ±Ëõþ± ÛßÂõ±õþ¼

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

287

ÛßÂé± Âó¿ù¿ïò ¿úËéÂõþ ÝÂóõþ å¿õ
ü±æ±Ëò± õþËûþËå Îüà±Ëò¼ ¿ÂóäÂËõ±ëÇ õ±
ÜõþßÂ÷ Îß±Ëò± ß±áËæõþ ÝÂóõþ ý±ËîÂ
Õұ߱ å¿õ Îá±é± æ±ûþá±é±ûþ ü±¿æËûþ
õþ±à±¼ ôÅÂù, ùî±Âó±î±, ÷±òÅËø¸õþ ÷ÅËàõþ
å¿õý× Îõ¿úõþ ö±á, ðÅ-ÛßÂé± ÕòÉõþßÂ÷,
û±Ëß õËù ¿õ÷ÓîǼ Õұ߱õþ ý±î àÅõ Îû
ö±Ëù± î± òûþ, îÂõÅ å¿õ&Ëù± àÒÅ¿éÂËûþ
ÎðËà Û¶ö±î¼ ëÂ×#;ù õþÑ, ÷±òÅËø¸õþ
÷Åà&Ëù± ö±ã±Ëä±õþ±, ùî±Âó±î± ôÅÂËùõþ±
Û¿ùËûþ ÂóËhÂËå Îûò¼ ¿úŠÏõþ õûþü
Õ±ê±ú-¿î¿õþú ýËõ, Îõú æÅî ßÂËõþ õ±õÅ
ýËûþ õËüËåò ¿î¿ò, ÷ûþù± ÂóɱKéÂ, ÎåÒh±
æɱËßÂéÂ, àÅ äÅÂù ð±¿hÂ, úÏíÇß±ûþ, ß±é±
ß±é± ò±ßÂ-÷Åà-Îä±à Õ¾³î Ûß Û¶ú±¿™LÃ
õ± ¿ò¿ùÇ¿l¼ ›−±¿ˆÂËßÂõþ õ±¿éÂËî õþÑ
Îá±ù± q ýËûþËå, ÕïÇ±È Ûà±Ëò õËüý×
Õұ߱ ýËõ å¿õ¼ Îß ձüËå, Îß û±ËBå,
Îß ßÂÏ õùËù± Û õɱÂó±Ëõþ ¿úŠÏ
wÅˎÂÂóýÏò¼ ¿ßÂåŎÂí Ûý×üõ õþ¿ãò
ß±GÂß±õþà±ò± ùŽÂ ßÂËõþ Û¶ö±î äÂ÷ÈßÔÂîÂ
ýûþ¼ Âó±Ëúý× ÛßÂé± ý×Ëùß¿éªËßÂõþ ÎÂó±ËˆÂ
ÎêÂü±ò ¿ðËûþ Îü ðÒ±h±ûþ¼ Õ±Ëõþ± ¿ßÂåÅðÓõþ
ÎðËà ÎûËî ýËõ, Ûý×õþßÂ÷ çÂ@±ËéÂõþ
õþ±™¦¸±õþ ÝÂóõþ õËü å¿õ Õұ߱õþ ÷Ëî±
Ûß ñɱò÷¢Ÿ ß±æ ÎßÂ÷ò ßÂËõþ ýûþ·
¿êÂß ÛõþßÂ÷ Îß±Ëò±¿ðò ÎðËà¿ò Û¶ö±î¼
Õ±éÇ ßÂËùËæõþ ÎåËùË÷ËûþËðõþ ðÅ-ÛßÂõ±õþ
Îü ÎðËàËå Φ¨ä ßÂõþËî¼ ¿ßÂcà Ûý×
¿úŠÏ ÕòÉõþßÂ÷–ö±ã±Ëä±õþ±, ¿õñT™¦¸,
àɱÂó±Ëé¼ ¿êÂßÂê±ß ¿ýËüËõ ÛÒËß ¿úŠÏ
õù± û±Ëõ ¿ßÂò± îÂ±Ý æ±Ëò ò± Îü¼
¿ßÂcà î±Ëî ¿ßÂåÅ ÛËü û±ûþ ò± Û¶ö±ËîÂõþ,
ÛßÂé± äÅÂ¥¤ßÂé±ò ÕòÅöÂõ ßÂõþ¿åù Îü¼
Õ±Ëõþ± ¿ßÂåŎÂí, Ûý×üõ õþÑ, ùî±Âó±î±
ôÅÂù, ö±ã±Ëä±õþ± ÷±òÅËø¸õþ ÷Åà...
ÂóÅËæ±õþ ¿ðò ÂóËòõþ Õ±Ëá üß±Ëùõþ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

òé±õþ ü÷ûþ Û¶±íËî±ø¸ð±õþ Îéªò¼ õþ¿õõþ
ÕòÉ ß±æ, Îü äÂËù û±ûþ¼ Õæûþ Õ±õþ
Û¶ö±î ¿æ.¿éÂ. Îõþ±ËëÂõþ ñ±Ëõþ ÛßÂé±
ä±Ëûþõþ Îð±ß±Ëò õËü¼ ¿üõþ¿üËõþ ý±Ýûþ±ûþ
ßÒ±ÂóËå ü±÷Ëòõþ Õúïá±åé±õþ Âó±î±¼
Õ±õþ Ü ðÓËõþ, ßÂÏ ÛßÂé± á±å Îûò,
ëÂ×#;ù Îõþ±Ëð å¿hÂËûþ ¿ðËBå ýùÅðÂó±î±¼
æÏíÇ ÂóÅõþ±îÂò û±ß ÎöÂËü û±ß¼
Õæûþ äÂËù û±õ±õþ Âóõþ Õ±Ëõþ±
¿ßÂåŎÂí õËü ï±Ëß Û¶ö±îÂ, ä± Îòûþ ÛßÂ
öÒ±h¼ Îß±ï±Ý Îß±Ëò± Õ±ú±õþ àõõþ
Îòý×, îÂõÅ ö±Ëù± ù±áËå Õ±æËßÂõþ
üß±ùé±¼ ¿ýË÷ù õ±î±Ëüõþ üË/ ßÂËõ±øā
Îõþ±Ëðõþ Ûý× ûÅáùõjÏ ëÂ×ÂóËö±á ßÂõþ¿åù
Îü, Öø¸È ÕòÉ÷ò¦¨î±õþ áöÂÏËõþ
õ±æ¿åù Îß±Ëò± Õ¿äÂò õþ±¿áòϼ îÅÂBå
Ûý× æÏõËò ÷±Ëç ÷±Ëç ÛõþßÂ÷Ý ýûþ
Û¶ö±ËîÂõþ, ÕgÂß±Ëõþõþ Ûß ¿ðá™Là ÎïËßÂ
¿õðÅÉÈäÂ÷ß å¿hÂËûþ û±ûþ ÕòÉ ¿ðáË™Lü
Ûý×üõ ÷ÅýÓËîÇ Û¶ö±î õÅçÂËî Âó±Ëõþ Îúø¸
ÂóûÇ™Là Îü ÛßÂæò ÷±òÅø¸¼ Îúø¸ õËù
¿ßÂåÅ ýûþ ò± ÷±òÅËø¸õþ æÏõËò¼ ÂóËïõþ
õÒ±Ëß ûàò îÂàò î±õþ Îðà± ýËûþ û±ûþ
Îß±Ëò± ÕüyÂõ, Õæ±ò± õ±
ÕÛ¶îÂɱ¿úËîÂõþ üË/¼ ÕòÉ ¿ßÂåÅ ýûþ
îÂàò î±õþ, Ûõþ Õ±Ëá Îü û± ö±õ¿åù
ÎüõþßÂ÷ òûþ, ÕòÉõþßÂ÷ Îß±Ëò± ý×ú±õþ±
Îûò¯ æÏõò õðù±ûþ ÛßÂéÅÂ౿ò, ýûþËî±¼
ä±Ëûþõþ Îð±ß±ò ÎïËß ౿òßÂé± ðÓËõþ,
õþ±™¦¸±õþ ñ±Ëõþ, ÷±¿éÂËî õ±õÅ ýËûþ õËüËå
ÛßÂæò, ü±÷Ëò ÛßÂé± ä±ðõþ õ± üîÂõþ¿=Á
Âó±î±¼ ÷±ðÅ¿ù, õæ õ± á±å-á±åh±,
æ¿hÂõÅ¿é ¿õ¿S÷ ýËõ Îõ±ñýûþ¼ ðÅ-ÛßÂæò
ßÂËõþ Îù±ß ðÒ±h±ËBå ¿ßÂåŎÂí, äÂËù
û±ËBå ÛßÂéÅ ¿öÂhÂÝ ýËûþ Îáù ÛßÂõ±õþ¼
Û¶ö±î ßÂËûþß Âó± ÎýÒËé Îüà±Ëò û±ûþ,
ÛõÑ ü¿îÂÉ õùËî ¿ßÂåÅé± Õõ±ßÂý× ýûþ
Îü¼ ձѿéÂ, ÷±ðÅ¿ù õ± æ¿hÂõÅ¿é òûþ,

¿ëÂëÂ׿éÂËî ¿áËûþ Û¶ö±î ÎðËà¿åù
ß±õþà±ò±ûþ ùßÂÕ±ëÂ×é¼ õg ÎáËéÂõþ
ü±÷Ëò ëÂ×ËM¿æî ßÂ÷ÇÏËðõþ ¿öÂhÂ, ÛßÂé±
Îò±¿éÂú çÅÂùËå, Îüà±Ëò U÷¿h ÎàËûþ
ÂóËhÂËå üõ±ý×¼ Û¶ö±î ձõþ û±ûþ¿ò
Ý¿ðËß¼ ßÂËûþß Âó± ¿Âó¿åËûþ ÛËü
ÎðàËî Âó±ûþ á±åîÂù±ûþ ßÅÒÂËæ± ýËûþ õËü
Õ±Ëå Õæûþ, ý×ëÂ׿òûþËòõþ ÎüËS÷鱿õþ¼
ÕæûþËß ¿âËõþ Õ±Ëõþ± ðú-õ±Ëõþ± æò,
Û¶ö±î î±Ëðõþ üË/ ¿÷Ëú û±ûþ¼ õÅËßÂõþ
ÎöÂîÂõþé± î±õþ ôұ߱ ýËûþ ÎáËå,
ôÅÂüôÅÂü, ý±éÇ Îß±Ëò±¿ßÂåÅý× Õ±õþ Îòý×
Îüà±Ëò¼ Îõ±ò±ü, ÂóÅËæ± ÕɱëÂö±k
¿òËûþ ÷±¿ùËßÂõþ üË/ ÷Ëò±÷±¿ùòÉ
äÂù¿åù, ¿ßÂcà ùß ձëÂ×ËéÂõþ ßÂï± ¦¤Ë›ŸÝ
ö±Ëõ¿ò Û¶ö±î¼ ì±ù±ý× Îù±ý±õþ
ß±õþà±ò±, ÷±¿ùËßÂõþ ßÂï±ûþ ù±ö ýËBå
ò± Ûàò, î±õþ ÝÂóõþ Âó¿õþËõú ðlõþ
ÛßÂé± ÷±÷ù± êÅÒÂËß ¿ðËûþËå, ÕîÂÛõ
îÂÉ±á ¦¤Ïß±õþ ßÂõþËî ýËõ ßÂ÷ÇÏËðõþ¼ ¿ßÂcÃ
ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ ¿ýËüõ ¿ßÂåÅé± ÕòÉõþßÂ÷,
Îù±ßÂü±Ëòõþ ßÂï±é± ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ¿÷Ëïɼ
¿ßÂcà ß±õþà±ò± Õ±õþ àÅùËù± ò±¼ ÎáËéÂõþ
ü±÷Ëò Õõ¦š±ò, Õòúò, õþ±™¦¸±ûþ õþ±™¦¸±ûþ
¿÷¿åù, ÷±¿ùß ձõþ ÷ɱËòæ±õþ
¿ßÂåÅ¿ðËòõþ æËòÉ ÎõÂó±M±, î±õþÂóõþ
ò±ò±ò ÕæÅý±Ëî é±ùõ±ý±ò±¼ ¿îÂò ÷±ü
ýËûþ Îáù, Îß±ï±Ý Îß±Ëò± Õ±ú±õþ
Õ±Ëù± Îòý×, õõþÑ æé Âó±¿ßÂËûþ û±ËBå
Âó¿õþ¿¦š¿î¼ Û¶ö±î ÎéÂõþ Âó±ûþ ÷±Ëç ÷±ËçÂ
ÎßÂ÷ò ê±G± ýËûþ û±ËBå î±õþ ü÷™¦¸
úõþÏõþ¼ üõ±õþ üË/ý× Îî± õþËûþËå Îü,
îÂõÅ ÛËî± öÂûþ ßÂàËò± Âó±ûþ¿ò Û¶ö±î¼
úýËõþõþ ù±Ëá±ûþ± ÛßÂé± áè±Ë÷ õ±¿hÂ
Û¶ö±ËîÂõþ¼ ձ˙¦¸ ձ˙¦¸ úýõþ ìÅÂßÂËå
áè±Ë÷õþ ÎöÂîÂõþ¼ õþ±™¦¸±&Ëù± Âó±ß± ýËûþ
Îáù, Âó=Á±ËûþËîÂõþ æËùõþ ßÂù Õ±õþ
ÎßÂõù ù±ý×Ëòõþ ÷±ûþ±æ±ù å¿hÂËûþ

Û¶±íËî±ø¸ð± àÅõý× õÉ™¦¸ ÷±òÅø¸¼ ðÅ-ä±õþ ¿ðËòõþ æËòÉ úýËõþõþ õ±ý×Ëõþ û±Ëõò¼ õþ¿õ, Õæûþ
Õ±õþ Û¶ö±ËîÂõþ üË/ Îå±A ÛßÂé± ¿÷¿éÂÑ ÎüËõþ ¿òËùò ¿î¿ò¼ úÑßÂËõþõþ Âó±M± Îòý×¼
Õ±ü±ðÅËùõþ æ;õþ¼ ßÂÏ ßÂõþ± ýËõ Õ±á±÷Ï¿ðËò, ßÂÏËü Ûý× ÕgÂß±Ëõþ Îðà± ÎðËõ Õ±Ëù±õþ
Îõþà±, Ûüõ ¿òËûþ Õ±ñâKé±, Õ±Ëõþ± ÛßÂõ±õþ¼ òé±õþ ü÷ûþ Û¶±íËî±ø¸ð±õþ Îéªò¼ õþ¿õõþ
ÕòÉ ß±æ, Îü äÂËù û±ûþ¼
..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

288

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Õ±¿÷ å¿õ ÛÒËß¿å, îÅ¿÷ ÎðàËõ ò±· îÅ¿÷ Îû õËù¿åËù ÛÒËß Îðà±Ëî¼ ›¶ö±î Ýê±õþ
Õ±Ëá ¿î¿i§ ¿òËæý× Õ±Ëù± Îæ;Ëù ëÂ×Ëê ձËü ¿õå±ò±ûþ¼ Û¶ö±î Û¶ïË÷
Õ±ñËú±ûþ± ýûþ, î±õþÂóõþ õ±õÅ ýËûþ õËü¼ ¿î¿i§ ÛÒËßÂËå, âõþõ±¿hÂ, ôÅÂËùõþ õ±á±ò,
î±ùá±å, Îéªò û±ËBå, âÅ¿h Ýh±ËBå ÎåËù Î÷Ëûþõþ±¼ Ã
ÂóhÂËù± áè±Ë÷, ôұ߱ æ±ûþá±&Ëù±ûþ ÷±ËêÂ
â±Ëé âÅõþ âÅõþ ßÂõþËî± ù±áËù± æ¿÷õþ
ð±ù±ù Õ±õþ úýËõþõþ õ±õÅõþ±¼ Ûý×üõ
õü™LÃõ±î±Ëü ðÅ-Ûß ¿üÒ¿h ÎòË÷ý× Îáù
Û¶ö±îÂËðõþ ÷Ëî± &¿éÂßÂËûþß Âó¿õþõ±õþ¼
ÂóÅõþËò± õþÑäÂé± âõþõ±¿hÂ, üðõþ ðõþæ±ûþ
÷±ñõÏùî± å±h± Õ±õþ Îß±Ëò± ܝ«ûÇ
Îòý×¼ Ûõåõþ ÂóÅËæ±ûþ ÛßÂé± ÷±S æ±÷±
ýËù± Û¶ö±ËîÂõþ å’õåËõþõþ Î÷Ëûþõþ¼
ÎåËùõþ õËûþü Îðh õåõþ, Îü ¿ßÂåÅ
æ±Ëò ò±, Îõ±Ëç ò±¼
ü±÷±òÉ ¿ßÂåÅ ñ±Ëòõþ æ¿÷ Õ±Ëå
Û¶ö±îÂËðõþ, Îü Û¶±ûþ ò± ï±ß±õþý× ÷Ëî±¼
õ±õ±õþ õËûþü Ûàò ÂóÒûþø¸¿A, ÷±Ëûþõþ
Õ±é±i§¼ õ±õ± ÛßÂé± ñ±òßÂËù à±î±
Îùà±õþ ß±æ ßÂõþËî±, õåõþ ¿îÂËòßÂ
Õ±Ëá Õõüõþ ¿òËûþ¿åù¼ Ûý×üõ
ñ±òßÂù, ÎîÂùßÂù, ¿äÒÂËhÂßÂù ßÂ÷ÇÏËðõþ
Îû÷ò ýûþ, Îüý×õþßÂ÷ý× Õõüõþ Õ±õþ¿ß¼
¿ßÂåÅ Âóûþü±ß¿h ÎÂóËûþ¿åù õ±õ±, Îü
üËõ üÑü±Ëõþõþ ýÒ± Îõ±Ëæ¿ò, Îõ±æ±
üyÂõÝ òûþ¼ Û¶ö±ËîÂõþ ß±õþà±ò±ûþ ùßÂ
Õ±ëÂ×ËéÂõþ Âóõþ õ±õ± ñ±òßÂù ÷±¿ùËßÂõþ
üË/ Îðà± ßÂËõþ¿åù¼ õ±õ±õþ ÂóÅõþËò±
÷±¿ùßÂËß ö±Ëù± ÷±òÅø¸ý× õùËî ýûþ,
ü±÷Ëòõþ æ±òÅûþ±¿õþ ÷±ü ÎïËß õ±õ± ÎôÂõþ
ß±Ëæ û±Ëõ¼ îÂËõ ÷±ý×Ëò Ûàò ÕËòßÂ
ßÂ÷¼ õ±õ±õþÝ õËûþü ýËûþËå, î±å±h±
¿ýËüõÂóS õþ±à±õþ æËòÉ ß¿¥óëÂ×é±õþ
ÛËü ÎáËå, Ûý×üõ à±î± Îùà±
Îù±ËßÂËðõþ ¿ðò Õ±õþ Îòý×¼ Û¶ö±ËîÂõþ
âÅõþâÅ¿A ÕgÂß±õþ âËõþ ýêÂ±È ðÅ-ä±õþËéÂ
Îæ±ò±¿ß ëÂ׿hÂËûþ ¿ðù î±õþ ÂóÒûþø¸¿A
õåËõþõþ ÕúM÷, òhÂõËh õ±õ±¯ Îä±Ëà
Ûß Ûß ü÷ûþ õ±©ó æË÷ ÝËêÂ
Û¶ö±ËîÂõþ¼ ÷± õ±õ±õþ ÛßÂ÷±S ÂóÅSü™Lñò
Îü¼ ¿ð¿ð ä±õþ õåËõþõþ õhÂ, Îõ±Ëòõþ
üË/ î±õþ õûþËüõþ ô±õþ±ß å õåËõþõþ¼
ðÅæËòõþ ß±õþý× Îüý× ÕËïÇ ö±Ëù± ¿õËûþ
ýûþ¿ò, Õö±õ Õ±Ëå, Îüý× üË/

á?ò±Ý¼
õÅ¿ò Û¶ö±ËîÂõþ Âó±Ëûþ Âó±Ëûþ âÅõþËî±
üõü÷ûþ¼ ô¿hÂÑ ñõþ±õþ Îòú± ¿åù
Û¶ö±ËîÂõþ¼ õÅ¿ò ¿êÂß î±õþ ÎÂóåËò¼
ßÂàËò± Îß±Ëò± ô¿hÂÑ ñõþ± ÂóhÂËùý×
ù±ô±Ëî q ßÂõþËî± õÅ¿ò¼ ôÂôÇÂõþ
ßÂÒ±ÂóËå ô¿hÂËãõþ ë±ò±, Îü ÛßÂ
Îõþ±÷±=Á, á±Ëûþ ß񱎱 ¿ðî Û¶ö±ËîÂõþ¼
ÛßÂéÅ ÂóËõþý× õÅ¿ò ÎäÒÂä±Ëî± ÎÂóåò ÎïËßÂ,
ÎåËh Îð ð±ð± ÎåËh Îð, ô¿hÂÑ ÷±õþËîÂ
Îòý×, Âó±Âó ýûþ, Âó±Âó¯ ÜéÅÂßÅ Î÷Ëûþ
Âó±ÂóÂóÅËíÉõþ Îõ±ËçÂé± ßÂÏ· û±ý×Ëý±ßÂ
õÅ¿òõþ ëÂ×ÈÂó±Ëî ÛßÂéÂ±Ý ô¿hÂËãõþ ë±ò±
ÎåÒh± ýûþ¿ò Û¶ö±ËîÂõþ, ¿ßÂÑõ± ùɱËæ
üÅËî± ÎõÒËñ ëÂ׿hÂËûþ ÎðÝûþ± õ± Î÷Ëõþ
ÎôÂù±¼ ûàò ï±ßÂËî± ò± üË/ îÂàËò±
÷Ëò ýËî± ÎÂóåËò ÎïËß ÎäÒÂä±ËBå õÅ¿ò,
ÎåËh Îð ð±ð±, ÎåËh Îð¯ õÒ±úõËò,
Õ±÷õ±á±Ëò, î±ù¿ð¿â õ± ÷±Ëê ÷±ËêÂ
âÅËõþ Îõh±Ëò±õþ Îõ¿úõþö±á ü÷Ëûþý× õÅ¿ò
Û¶ö±ËîÂõþ ùɱÑËõ±é¼ ÛßÂõ±õþ ö±^
÷±Ëüõþ ðÅÂóÅõþ Îõþ±Ëð ÷±Ëê ÷±Ëê åÅËéÂ
Îõh±Ëò±õþ Âóõþ ÷±Ëûþõþ ý±Ëî ÷±õþ
ÎàËûþ¿åù ðÅæËòý×, &÷ &÷ ¿ÂóËê ¿ßÂù¼
÷±Ëûþõþ ý±Ëî ÷±õþ æÏõËò Îüý×
ÛßÂõ±õþý×¼ áÒ±Ëûþõþ õ±ý×Ëõþõþ ¿ðËß õ±¿hÂ
Û¶ö±îÂËðõþ, ü÷õËûþüÏ õgÅÂõþ ÎïËßÂÝ
Îõ¿ú ¿åù î±õþ Üüõ ÷±êÂ, ձ߱ú,
õÒ±úõò, î±ùõò¼ ¿ð¿ðõþ ¿åù õý×ÂóMõþ,
Îüù±ý×-ÎôÒ±h±ý×, âõþ Îá±å±Ëò± Õ±õþ
õþ±i§± Îúà±¼ õ±õ±õþ ßÂï±ûþ ù„Ï Î÷Ëûþ¼
üBåùî± ÎîÂ÷ò ¿åù ò± üÑü±Ëõþ, Î÷Ëûþ
ù„Ï ò± ýËù Îî± ÷ý± ÷Åú¿ßÂù¼
ÎåËùé± Õ±õ±õþ ô¿hÂÑ ñõþ± ù„Ïå±h± ò±
ýËûþ û±ûþ– ¿ä™Lñ ¿åù õ±õ±õþ¼
ÛßÂõ±õþ Îß±ËOËß ßÂÏ ýËù± ÎßÂ
æ±Ëò, ä±õþÂó±Ëú ô¿hÂËãõþ ÎïËßÂÝ Îõ¿ú
ëÂ×hÂËî ù±áËù± õþÑËõõþËãõþ Û¶æ±Âó¿î¼
Û¶æ±Âó¿î ñõþ± û±ûþ ò± Îß±Ëò±÷Ëî¼
Û¶ö±î âÅËõþ âÅËõþ ý±-ßv±™Lü õÅ¿ò Îî± àÅõ

àÅ¿ú, õ±ÂóËõþ ßÂËî± Âóæ±Âó¿î¯ Îõh±õþ
ÝÂóõþ ðɱà ð±ð±, ßÂËî± õËh± õËh±
ë±ò±¯ îÅÂý× Âóæ±Âó¿î ÕÒ±ßÂËî Âó±õþ¿õ
ð±ð±· Îð¿à ÎßÂ÷ò ÷ÅËõþ±ð¼
–÷ÅËõþ±ð õ±ò±ò õù¼ Û¶æ±Âó¿îÂËßÂ
õËù Âóæ±Âó¿îÂ, Îü Õ±õ±õþ ÷ÅËõþ±ð
Îúà±ËBå¼
–Âó±õþ¿õ ò±, îÂÅý× Âóæ±Âó¿î ÕÒ±ßÂËîÂ
Âó±õþ¿õ ò±¼
âËõþ ¿ôÂËõþ Û¶æ±Âó¿î ÕÒ±ßÂËî õËü
Û¶ö±î¼ ÕÒ±ßÂËîÂý× Îî± üõËäÂËûþ ö±Ëù±
ù±Ëá î±õþ, Âóh± õ± Îàù±õþ ÎïËßÂݼ
ÕÒ±ßÂËî õüËù ÕòÉ üõ¿ßÂåÅ î±õþ ÷±ï±
ÎïËß ëÂ×Ëh û±ûþ¼ ý×üßÅÂËùõþ Eý×Ñüɱõþ
Û¶ö±ËîÂõþ ¿ÂóËê ý±î ÎõþËà Ûß¿ðò
õËù¿åËùò...
Û¶ö±ËîÂõþ Õұ߱ Û¶æ±Âó¿îÂé± ÎðËà
õÅ¿ò õËù, Ý÷± Ûß õþËãõþ Âóæ±Âó¿î¼
Îõh±õþ Îüý× Âóæ±Âó¿îÂé±õþ ßÂËî± õþѯ
ýûþ¿ò ýûþ¿ò, îÅÂý× Âó±¿õþü¿ò ð±ð±, ÛßÂéÅÂÝ
Âó±¿õþü¿ò¼
õÅ¿òõþ ö±õö¿/ ÎðËà ý±¿ü ÎÂóËûþ
û±ûþ Û¶ö±ËîÂõþ¼ Îü õËù, ÛßÂé±ý× Îî±
õþÑ ÎÂó¿kù Õ±Ëå Õ±÷±õþ, õ±¿ß üõ õþÑ
Îúø¸¼ úÒ±àäÅÂi§Ï Îß±ï±ß±õþ 汿òü ò±·
¿ð¿ð ¿åù Âó±Ëúý×, Îü õùËù±, õ±õ±
ÕËî± Âóûþü± Âó±Ëõ Îß±ï±ûþ, õþÑ
ÎßÂò±õþ· Îú±ò öÅÂéÅ Û¶æ±Âó¿îÂé± Îî±õþ
ö±Ëù±ý× ýËûþËå¼ ÛßÂéÅ ձê± ù±¿áËûþ
Îðûþ±Ëù ÎüÒËé Îð¼
õÅ¿ò ÎòËä ÝËêÂ, ¿ð¿õ ð±ð± ¿ð¿õ·
–ò±¼ Õ±Ëõþ± ö±Ëù± ÕÒ±¿ßÂ,
î±õþÂóõþ–
÷±ñÉ¿÷Ëß ö±Ëù±ý× Îõþ汌 ýËûþ¿åù
Û¶ö±ËîÂõþ, ëÂ×BäÂ÷±ñÉ¿÷Ëß ÕõúÉ ÎüõþßÂ÷
òûþ¼ ¿ð¿ðõþ ¿õËûþ ýËûþ ÎáËå îÂËðËò¼
õ±õ± õùËù±, Õ±¿÷ Õ±õþ Âó±õþ¿å ò± öÅÂéÅÂ,
îÅÂý×Ý ÛßÂé± ß±æßÂ÷Ç Îðà Ûõ±õþ¼

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

289

ðÅæËòõþ î± òûþ¼ ßÂï±é± Û¶ï÷ îÅÂËù¿åù
õÅ¿ò, îÂËðËò Ýõþ ¿õËûþ ýËûþ ÎáËå
ÂóÒ±äÂé± õ±üˆÂÂó ðÓËõþõþ Ûß áè±Ë÷¼ õÅ¿ò
õËù¿åù, ð±ð±õþ üË/ ÷¿íõþ ¿õËûþ ¿ðËûþ
ð±Ý, ÷±¼ ÎßÂëÂ× Õ±Âó¿M ßÂËõþ¿ò, Û÷ò
Îõ±õ± Î÷Ëûþõþ Îß±Ëò± úSn¸ ï±ß±õþ ßÂï±ý×
òûþ¼ Õ±õþ Ü Îû, ÛßÂéÅ ձñéÅ ÎÛ¶÷
ðÅæËòõþ ¿åùý×, ÛßÂï± ¿ß ß±õþ
Õæ±ò±·
÷¿íõþ õ±õ± ÷±õþ± ÎáËå
ÎåËùËõù±ûþ¼ ÷±Ëûþõþ ßÂË©†õþ Îß±Ëò±
Îúø¸ ¿åù ò±¼ ðÅý× ð±ð±õþ ÛßÂ÷±S Îõ±ò
÷¿í÷±ù±¼ ð±ð±õþ± ä±ß¿õþ õ±ß¿õþ ÎßÂëÂ×
Âó±ûþ¿ò¼ ñÓÂóß±¿êÂõþ õÉõü±¼ õÉõü± ÷±Ëò
Îüý×õþßÂ÷ý× Õ±õþ¿ßÂ, ü±ý×ËßÂËù õËh±
õËh± õɱËá ñÓÂóß±¿ê ¿òËûþ Îð±ß±Ëò
Îð±ß±Ëò ¿ô¿õþ¼ ñ±õþõ±¿ßÂõþ ß±õþõ±õþ,
é±ß± Õ±ð±ûþ ßÂõþËî Û¶±í±™LÃ, Û õåõþ
ÂóÅËæ±ûþ àÅõý× ðÅðÇú± ÎáËå¼ Î÷æ±æ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Û¶ËîÂÉß¿ðò üß±Ëù ß±õþà±ò±õþ ÎáËéÂ
ý±¿æõþ ýûþ Û¶ö±î¼ õÒ±ú-Âó¿ù¿ïò ¿úéÂ
¿ðËûþ ÛßÂé± æ±ûþá± õ±ò±Ëò± ýËûþËå,
Îüà±Ëòý× üõ±ý× ÛËü Îæ±Ëé¼ Îß±Ëò±
Îß±Ëò± ÷Åà S÷Ë÷ ¥¡±ò ýËûþ Õ±üËå,
Îß±Ëò± Îß±Ëò± ÷ÅËà ÎS÷±ñ¼ ò±ò±ò
&æõ ëÂ×hÂËå ý±Ýûþ±ûþ ý±Ýûþ±ûþ . . .
ß±õþà±ò± Õ±õþ Îß±Ëò±¿ðòý× àÅùËõý× ò±,
õþ±ËîÂõþ ÕgÂß±Ëõþ Âó±ä±õþ ýËûþ û±Ëõ
Î÷¿úòÂóMõþ¼ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× õùËå Ûà±Ëò
ýËõ ÕòÉõþßÂ÷ ß±æ ß±õþõ±õþ¼ Õ±ñÅ¿òßÂ
Û¶ûÅ¿M÷õþ Îüý× ß±õþà±ò±ûþ ÂóÅõþËò±
|¿÷ßÂËðõþ Îß±Ëò± æ±ûþá± Îòý×¼ Õö±õÕòéÂò, ðÅ¿}™Lñ, ýî±ú±ûþ üËjý
õ±¿îÂßÂá虦¸ ýËûþ ëÂ×êÂËå ÕËòËßÂý×,
ö±õËå, Õ±÷±Ëß ÎôÂËù ÎõþËà ÕòÉõþ±
Û¿áËûþ û±Ëõ äÅ¿Âóü±Ëõþ¼ Ûý× üõ¿ßÂåÅõþ
¿õËX Õæûþ àÅõ ùËh û±ËBå¼ Õ±Ëõþ±
ÕËòËßÂõþ ÷Ëî± Û¶ö±îÂÝ ÕæËûþõþ ü/

Û¶ö±î ö±õËå¼ àÅõ Îõ¿ú¿ðò ÕõúÉ
ö±õËõ ò± Îü, ö±õ± û±Ëõ ò±, î±ý×¼
ö±õò± Îî± ÷Ëòõþ ß±æ, ÷ò Ûàò î±õþ
üõ ü÷Ëûþý× à±õþ±Âó¼ ÎäÂÌ¿Sú õåËõþõþ
úõþÏõþËß Ûõ±õþ Îå±é±Ëî ýËõ, ÷òËßÂ
ÛßÂéÅ Âó±Ëú ü¿õþËûþ ÎõþË༠üõß±æ
üõ±ý× Âó±Ëõþ ò±, Îüý× ¿ýËüËõ Û¶ö±îÂ
æ±Ëò Ûß±æ î±õþ Âóˎ àÅõ üýæ òûþ¼
¿ßÂcà úõþÏõþ õÒ±äÂËù îÂËõ Îî± ÷Ëòõþ
ß±æ õ± ÎàÒ±æàõõþ¼ Õ±õþ úõþÏõþ õÒ±ä±Ëò±
qñÅ î±õþ Ûß±õþ æËòÉ Îî± òûþ, Õ±Ëõþ±
ßÂËûþßÂæËòõþ¼ ¿òËæËß Ûý×üõ Îõ±ç±ËîÂ
q ßÂËõþ Û¶ö±îÂ, ÷õþíÂóí ûÅËXÂõþ Õ±Ëá
Û¶d¿îÂÂóõǼ
Û¶ö±îÂËðõþ Îüò±Âó¿î ÕæûþËßÂ
ý×ð±¿òÑ ßÂÏõþßÂ÷ ¿õñT™¦¸ Îðà±ËBå¼
Îüò±Âó¿î ßÂï±é± qòËù Õæûþ àÅõ
ÎîÂËî ÝËê¼ üËîÂÉò ÛßÂé± á±ò
ÎõÒËñËå, Îüé± îÂàò q¿òËûþ Îðûþ,

ÎáËéÂõþ ü±÷Ëò Õõ¦š±ò, Õòúò, õþ±™¦¸±ûþ õþ±™¦¸±ûþ ¿÷¿åù, ÷±¿ùß ձõþ ÷ɱËòæ±õþ
¿ßÂåÅ¿ðËòõþ æËòÉ ÎõÂó±M±, î±õþÂóõþ ò±ò±ò ÕæÅý±Ëî é±ùõ±ý±ò±¼ ¿îÂò ÷±ü ýËûþ Îáù,
Îß±ï±Ý Îß±Ëò± Õ±ú±õþ Õ±Ëù± Îòý×, õõþÑ æé Âó±¿ßÂËûþ û±ËBå Âó¿õþ¿¦š¿î¼ Û¶ö±î ÎéÂõþ
Âó±ûþ ÷±Ëç ÷±Ëç ÎßÂ÷ò ê±G± ýËûþ û±ËBå î±õþ ü÷™¦¸ úõþÏõþ¼ üõ±õþ üË/ý× Îî± õþËûþËå
Îü, îÂõÅ ÛËî± öÂûþ ßÂàËò± Âó±ûþ¿ò Û¶ö±î¼
å±Ëh ò±¼ îÂõÅÝ çÂáh±çÒ±¿éÂ, ÷ò
ßÂø¸±ß¿ø¸ Ûh±Ëò± û±ûþ ò± Îß±Ëò± ÷Ëî¼
Û¶ËîÂÉß¿ðò üß±Ëù ¿îÂò÷±ý×ù ü±ý×ËßÂù
䱿ùËûþ û±õ±õþ ü÷ûþ ÛßÂé± ŽÂÏí Õ±ú±
Û¶ö±ËîÂõþ ÷Ëò ëÂ×Ò¿ß ¿ðËûþ û±ûþ, Õ±æý×
ýûþËî± Îüý× qö¿ðò, ÛßÂé± üÅüÑõ±ð
¿òËûþ Îü õ±¿h ¿ôÂõþËõ¼ ¿ðò û±ûþ,
üÅüÑõ±ð Õ±õþ Õ±Ëü ò±¼ ¿ðò û±ûþ¼
Û¶ö±ËîÂõþ õëÂ× ÷¿í ÕïÇ±È ÷¿í÷±ù±
Âó±h±õþý× Î÷Ëûþ¼ õÅ¿òõþ ÎïËß ðÅ-ÛßÂ
õåËõþõþ õËh±, Îå±é ÎïËß Û÷òý×
äÅÂÂóä±Âó, Îá±Ëõä±õþ±, Îûò Îõ±õ±¼
Û¶ö±îÂËðõþ õ±¿h Û¶ËîÂÉß¿ðò Îõú
ßÂËûþßÂõ±õþ Õ±üËî± ÷¿í, ß±õþËí õ±
Õß±õþËí, áÒ±Ëûþõþ Âó±h±õþ Î÷Ëûþõþ±
ÎûõþßÂ÷ ýûþ Õ±õþ¿ß¼ Âó±ú±Âó±¿ú ï±ßÂËîÂ
ï±ßÂËî ÎÛ¶÷ Îû ÛßÂéÅ ձñéÅ ýûþ¿ò

áõþ÷Ý ßÂõþ± û±ûþ ò±, õ±æ±Ëõþ
ñÓÂóß±¿êÂÝù± ¿ßÂåÅ ßÂ÷ Îòý×, ÷ÅýÓËîÇÂý×
ôұߠöÂõþ±é ýËûþ û±Ëõ¼ Ý¿ðËß ձõ±õþ
÷ý±æËòõþ ß±Ëå ¿é¿ß õÒ±ñ±, ë±ý×Ëò
õÒ±Ëûþ ÎáËùý× ÷±ï±ûþ é±ò¼ Õ¿æî õ±
üÅ¿æî ß±õþý× ÛàËò± ¿õËûþ ßÂõþ±õþ
ü±ýü ýûþ¿ò¼ ÷±Ëûþõþ ðÅÐà âÅäÂËù± ò±
ÛàËò±¼
ß±õþà±ò± õg ýËûþ û±õ±õþ
¿îÂò÷±Ëüõþ ÷±ï±ûþ Õ¿æî Û¶ö±îÂËßÂ
õùËù±, ¿õËßÂËùõþ ¿ðËß îÅÂý× Ûý× ß±æé±
ßÂõþËî Âó±¿õþü¼ Õ±÷õþ± ¿ú¿àËûþ Âó¿hÂËûþ
ÎðËõ±¼
üÅ¿æî õùËù±, áÒ±Ëûþõþ Îù±ËßÂ
Îô±hÂò ß±éÂËõ, ÝüËõ ß±ò ¿ðÝ ò±¼ Ýõþ±
Îî±÷±Ëß ÎàËî Îðûþ ò±¼ Õ±õþ Îú±Ëò±,
ì±ù±ý× ß±õþà±ò±õþ õþM÷ æù ßÂõþ± ß±Ëæõþ
ÎïËß Ûé± àÅõ ß¿êÂò ¿ßÂåÅ òûþ¼

ü±÷Ëò ß¿êÂò ùh±ý× ßÂ÷Ëõþë ...¼
Âó¿õþ¿¦š¿î ÎôÂõþ ¿ßÂåÅé± ê±G± ýûþ, ÎßÂëÂ×
ÛßÂæò ä±Ëûþõþ ÕëDZõþ ¿ðËûþ Õ±Ëü
õÑúÏõþ Îð±ß±Ëò¼ ä± Õ±õþ ÷Å¿hÂ, Îå±ù±
ö±æ±, ßÒ±ä±ù‚±, òîÅÂò ßÂËõþ ÕÑß ßÂø¸±
q ýûþ Õ±õ±õþ¼ ÕÑß ¿ßÂcà Îúø¸ ÂóûÇ™LÃ
Î÷Ëù ò± Îß±Ëò±¿ðò, æé Âó±¿ßÂËûþ û±ûþ
üõ¼ ÕÑßÂé± î±Ëðõþ ý±î ôÂüËßÂ
Îõ¿õþËûþ û±ËBå Îõ±ñýûþ¼ àɱÂó±õþ ÷Ëî±
åÅËé Îõh±ûþ Õæûþ¼ úõþÏõþ ö±ãËå Ýõþ,
wÓˎÂÂó Îòý×¼ Û¶ö±îÂËß Õæûþ Îü¿ðò
õùËù±, Îß±ï±Ý ÛßÂé± Îá±ù÷±ù ýËBå,
Õ±¿÷ ¿êÂß ñõþËî Âó±õþ¿å ò±¼ à±õþ±Âó
¿ßÂåÅ ýËî û±ËBå, àÅõ à±õþ±Âó ¿ßÂåż õÅßÂ
ÎßÂÒËÂó ëÂ×Ëê¿åù Û¶ö±ËîÂõþ¼ ÷Åà Îä±Ëàõþ
ÎäÂý±õþ± õðËù û±ËBå ÕæËûþõþ, ÝõþÝ
â±Ëh üÑü±õþ, î±õþ ÝÂóõþ üÑáêÂËòõþ
ð±¿ûþQ¼ ÷±Ëç ÷±Ëç àɱÂó±õþ ÷Ëî±ý×

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

290

õþýüÉ÷ûþ ß±õþËí õ± ÕæÅý±Ëî ÎöÂË™¦¸
ÎáËå ¿÷¿éÂѼ Û¶±íËî±ø¸ð±õþ ÛõþßÂ÷ ¿õø¸J
÷Åà Û¶ö±î ձËá ßÂàËò± ÎðËà¿ò¼
ÕgÂß±õþ âËõþ qËûþ¿åù Û¶ö±î¼
¿î¿i§ ÛËü ÎäÒÂä±Ë÷¿ä æÅËh Îðûþ, Õ±Ëù±
æ;±Ëù± õ±õ±, Õ±Ëù± æ;±Ëù±¼ ëÂ×Ð, ¿ßÂ
ÕgÂß±õþ¯ îÅ¿÷ ¿ß öÓÂî·
–Ûàò û±, Õ±÷±õþ ÷±ï± ñËõþËå¼
–ò±, îÅ¿÷ ÝËê±¼ Õ±¿÷ å¿õ
ÛÒËß¿å, îÅ¿÷ ÎðàËõ ò±· îÅ¿÷ Îû
õËù¿åËù ÛÒËß Îðà±Ëî¼ ›¶ö±î Ýê±õþ
Õ±Ëá ¿î¿i§ ¿òËæý× Õ±Ëù± Îæ;Ëù ëÂ×ËêÂ
Õ±Ëü ¿õå±ò±ûþ¼ Û¶ö±î Û¶ïË÷
Õ±ñËú±ûþ± ýûþ, î±õþÂóõþ õ±õÅ ýËûþ õËü¼
¿î¿i§ ÛÒËßÂËå, âõþõ±¿hÂ, ôÅÂËùõþ õ±á±ò,
î±ùá±å, Îéªò û±ËBå, âÅ¿h Ýh±ËBå
ÎåËù Î÷Ëûþõþ±¼ Û¶¿î¿é å¿õõþ ñ±õþ±õíÇò±
¿ðËBå ¿úŠÏ ¦¤ûþÑ, ûËî±é± õùËå
îÂËî±౿ò ¿ßÂc å¿õËî Îòý×, ߊò±ûþ
¿åù ýûþËî±¼ ÕgÂß±Ëõþ äÅÂÂóä±Âó qËûþ
ï±ß±õþ ÎäÂËûþ õɱÂó±õþé± Îõú ö±Ëù±ý×
ù±áËå Û¶ö±ËîÂõþ¼ Î÷Ëûþõþ ÷ÅËàõþ ¿ðËßÂ
ßÂËûþ Îü ÛßÂéÅ ý±Ëü, Ûé± ßÂÏ
ÛÒËß¿åü, õþ±æýÒ±ü· ÎôÒ±ü ßÂËõþ ÝËêÂ
¿î¿i§, Ýé± ë±¿ùûþ±ôÅÂù¼
–ñÅȯ
–Õ±¿÷ ýÒ±ü ÕÒ±ßÂËî 汿ò ò±,
Âó±¿à ÕÒ±ßÂËî 汿ò ò±¼
–Îü ßÂÏËõþ, î±ýËù ÛàËò± Îî±
¿ßÂåÅý× ¿ú¿àü¿ò¼
–îÅ¿÷ Õ±÷±Ëß Âó±¿à Õұ߱

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

138

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ù±Ëá ÕæûþËß¼ Ûý×õþßÂ÷ ðÅ-ÛßÂæò
àɱÂó±õþ æËòÉý× üŦš Îù±ËßÂËðõþ æÏõò
Âó¿õþÂó±¿é ï±Ëß¼ üŦš Îù±ËßÂõþ± õÅçÂËîÂ
ä±ûþò± ÕËî±üõ¼ Û¶ö±î Ûý× àɱÂó±
Îù±ßÂé±õþ üË/ý× ûËî±é± üyÂõ ï±ß±õþ
Î䩆± ßÂËõþ¼
ÕæËûþõþ ÕòÅ÷±ò ü¿îÂÉ ýËûþ Îáù
Õ±æ üß±Ëù¼ ß±õþ± ò±¿ß ÕÒ±î±îÂ
ßÂõþËå ÷±¿ùËßÂõþ üË/, Îõý×÷±¿ò ßÂõþËå
ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ×– Ûý×üõ Õ¿öÂËû±á Âó±ŒÂ±
Õ¿öÂËû±Ëá ý±î±ý±¿î ñ™¦¸±ñ¿™¦¸ Îõú
¿ßÂåŎÂí¼ ÛõþßÂ÷ Îû ýËî Âó±Ëõþ
Û¶ö±ËîÂõþ ¿õ«±üý× ý¿Båù ò±¼ üõ±õþ
¦¤±ïÇ Îî± ÛßÂý× æ±ûþá±ûþ, ß±õþà±ò±õþ
ÎáéÂé± Õ±õ±õþ Îà±ù±¼ î±ýËù Ûüõ
ÎßÂò¯ Îá±ù÷±ù ï±÷±Ëî ¿áËûþ ßÂÂó±Ëùõþ
Âó±Ëú Õ±õþ õÒ±¿ðËßÂõþ ÂóÒ±æËõþ ö±Ëù±ý×
Îä±é ÎÂóù Û¶ö±î¼ ¿õñT™¦¸ Õõ¦š±ûþ
¿õËßÂù ä±õþËéÂõþ ü÷ûþ ü±ý×ËßÂù 䱿ùËûþ
õ±¿h ¿ôÂõþËî ¿ôÂõþËî Îü ö±õ¿åù,
á¿õþõõþ±ý× ¿òËËæËðõþ ÷ËñÉ ùh±ý× ßÂËõþ
÷Ëõþ, õËh±Ëù±ËßÂõþ± üõü÷ûþ ÛßÂËæ±é¼
ü±ý×ËßÂù ä±ù±Ëî ß©† ý¿Båù Û¶ö±ËîÂõþ¼
ü±õþ±¿ðò ¿ßÂåÅ à±Ýûþ± ýûþ¿ò, á±
&Ëù±ËBå¼ Õ±æËßÂõþ ¿ðòé± ß±Ëù± ¿ðò¼
ÕæËûþõþ ßÂï± ÷Ëò Âóh¿åù Û¶ö±ËîÂõþ¼
Îá±ù÷±Ëùõþ àõõþ ÎÂóËûþ Û¶±íËî±ø¸ð±õþ±
ÛËü¿åËùò, ÛËü¿åù ÂóÅ¿ùËúõþ ᱿h¼
÷±¿ùßÂÂóˎÂõþ üË/ Îé¿ùËô±Ëò ßÂï±
ýËù±, ÝÒõþ± ¿÷¿éÂËã õüËî ä±ò¼ Õ±ËáÝ
Ûý× ñõþËòõþ ßÂï± ýËûþËå, ¿ßÂcà Îß±Ëò±

¿ú¿àËûþ ÎðËõ õ±õ±·
Û¶ö±î å¿õ ÕÒ±ßÂËî õËü¼ à±î±õþ
ÝÂóõþ çÅÒÂËß ÂóËhÂËå õ±õ± ÛõÑ Î÷Ëûþ¼
ßÂh± ÂóËhÂËå, úM÷ ýËûþ ÎáËå ý±îÂ, õþÑ
ÎÂó¿kù üõþËå ò± ÎîÂ÷ò¼ ý±ù å±Ëh ò±
Û¶ö±î¼
–Ûý× ðɱà, Ûß ðÅý× ¿îÂò, ¿îÂòËéÂ
Âó±¿à¼
–Îî±÷±õþ Âó±¿à&Ëù± üõ õËü
Õ±Ëå ÎßÂò, õ±õ±· ëÂ×hÂËõ ò± Ýõþ±·
ÛßÂéÅ ü÷ûþ Îòûþ Û¶ö±îÂ, î±õþÂóõþ
õËù ëÂ×hÂËõ, ëÂ×hÂËõ¼ Ûý×õ±õþ ðɱà
ëÂ×h™Là Âó±¿à¼ ÕÒ±ßÂËî ÕÒ±ßÂËî Û¶ö±îÂ
õÅçÂËî Âó±Ëõþ, ýËBå ò± ¿êÂßÂê±ßÂ,
ÛËù±Ë÷Ëù± ýËûþ û±ËBå Âó±¿à&Ëù±¼ ÷Ëò
ÂóËhÂ, Îü¿ðËòõþ wÓˎÂÂóýÏò àɱÂó±ËéÂ
Îüý× ÷±òÅø¸é±õþ ßÂï±, ÷ý± çÂ@±ËéÂõþ
õþ±™¦¸±õþ ÝÂóõþ å¿õ ü±¿æËûþ õËü Õ±Ëå
Îü, q ßÂËõþËå òîÅÂò Õұ߱õþ
Û¶d¿îÂÂóõǼ
¿äÂò ¿äÂò ßÂõþËå õÅËßÂõþ ÎöÂîÂõþé±,
Î÷Ëûþõþ ÷ÅËàõþ ¿ðËß ¿ßÂåŎÂí ßÂËûþ
ï±Ëß Û¶ö±î¼ î±õþÂóõþ ¿òËæõþ Õұ߱
å¿õ&Ëù±õþ ÝÂóõþ Îä±à ÎõþËà õËù, Ûý×
Âó±¿à&Ëù± Ûàò ¿êÂßÂ÷Ëî± ëÂ×hÂËîÂ
Âó±õþËå ò±, õÅç¿ù ¿î¿i§¼ Ûõ±õþ ÎïËßÂ
îÅÂý× Õ±õþ Õ±¿÷ ÛßÂüË/ ÕÒ±ßÂËîÂ
õüËõ±¼ ÛßÂéÅ ü÷ûþ ù±áËõ¼ Îð¿àü
îÂàò Õ±÷±Ëðõþ Âó±¿à&Ëù± ÎßÂ÷ò üÒ±ý×
ü±Òý× ëÂ×Ëh û±ûþ ձ߱Ëú... 

ú±õþðÏûþ±õþ ۶ϿîÂ Ý qËöÂBå± áèýí ߏò

÷± î±õþ± ÛKé±õþÛ¶±ý×æ
Ûà±Ëò ÕëDZõþ ÷î ý×éÂ, õ±¿ù, ¿üË÷KéÂ,
Έ±ò¿äÂÂóü üõþõõþ±ý ßÂõþ± ýûþ¼

áè±÷ € õòáè±÷, ÎÂó±Ð € òÓîÂòë±ã±
Îæù± € õñÇ÷±ò, ¿Âóò € 713381

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

291

ü÷õ±ûþ Õ±Ëj±ùò ðÏâÇæÏõÏ Îý±ß

ú±õþðÏûþ±õþ ۶ϿîÂ Ý qËöÂBå± áèýí ߏò

üßÂù áè±÷õ±üÏËßÂ

‘ý×ËéÂõþ Îüõþ± Æü¿òß ý×éÂ’

ßÅÂhÂ÷Åò ü÷õ±ûþ ü¿÷¿îÂõþ
ÂóŽÂ ÎïËß æ±ò±ý× Õ±á±÷Ï ú±õþðÏûþ±õþ
›¶Ï¿îÂ, qËöÂBå± Ý Õ¿öÂòjò

ÎÛ¶±Ð Îüà ÷¿ôÂæÅù ýßÂ
üÅùöÂ÷ÓËùÉ ý×é ¿õS÷ûþ Ý üõþõõþ±ý ßÂËõþ ﱿßÂ

ñòÉõ±ð±Ë™LÖ
ü¥ó±ðßÂ
ßÅÂhÂ÷Åò ü÷õ±ûþ ü¿÷¿îÂ
ßÅÂhÂ÷Åò, õñÇ÷±ò

ß±Ëé±ûþ± Îõþ±ëÂ, ßÂæÇò±, ¿÷õþ±Âó±h±
õñÇ÷±ò
147

149

ú±õþðÏûþ±õþ ۶ϿîÂ Ý qËöÂBå± áèýí ߏò

With best compliments from

ü±Ëýõá? ý×ëÂ×.¿ü.Û.¿ù.Ûü. ¿ùÐ

Dr. Bidhan Chandra Roy
Co-Operative Service
Society Ltd.

áè±÷ Ý ÎÂó±Ð ÝhÂáè±÷, õñÇ÷±ò

Regd. No. 569 of 1999-2000

ÎðõÏÛ¶ü±ð ê±ßÅÂõþ
Âüö±Âó¿î

Íüûþð ò±Ëüõþ Õ±¿ù
ü¥ó±ðß

Chandidas Bazar Office
Durgapur-713205
Dist. Burdwan, W.B.
Ph : (0343) 2600143

ÀßÔÂøāäÂf Îâ±ø¸
÷ɱËòæ±õþ
148

151

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

292

ùÏù±õîÂÏõþ ¦¤›Ÿ
âòúɱ÷ ÎäÂÌñÅõþÏ

òðÏõþ Ûàò ðÅõþ™Là ÎûÌõò¼ öÂõþ± õø¸Ç±ûþ Îü Ûàò ëÂ׿¾i§ËûÌõò±¼ éÂý×éÂ¥¤Åõþ Ûý× á±ã õÅËßÂ

ßÒ±Âóò ñ¿õþËûþ Îðûþ¼ Îû÷ò î±õþ ΦڱîÂ, ÎîÂ÷¿ò î±õþ ÎìÂëÂ×Ëûþõþ åù±Èåù Õý‚±õþ¼ ëÂ×ÂóËå
Âóh±õþ ÷ÅýÓîÇ ձËá ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå Îü¼ Ûõþ üË/ Õ±Ëå ÛËù±Âó±ï±¿h âÓ¿íǼ
ÎòÌËß±ûþ áùÅý×Ëûþ õËü Îüý×
âÓ¿íÇæËùõþ ¿ðËߠßÂËûþ ÷±ï± âÅËõþ
Îáù ß±úÏò±Ëïõþ¼ ¿ßÂåŎÂí Îä±à õÅËæ
ÎïËß ñ±î¦š ýËûþ ¿òËù±¼ òðÏõþ ë±ý×Ëò
õÒ±Ëûþ ðÅ’Âó±Ëõþ Õïõ± ü±÷Ëò üÏ÷±ýÏò
Û¶õý÷±òî±õþ ¿ðËß õUŽÂí ßÂËûþ
ï±ßÂËùý× ß±úÏò±Ëïõþ ÷ò ¿ðú±ýÏò ýËûþ
û±ûþ¼ î±õþ ÷ò òÏõþËõý× Îü±Bä±õþ ýËûþ
ÝËê¼ ÎßÂ±ï± ÎïËß ý±æ±Ëõþ± ¿æ:±ü±
ÛËü î±Ëß ö±õþ±îÅÂõþ ßÂËõþ Îî±Ëù, î±
¿òËæý× æ±Ëò ò±¼ î±õþ ¿òõDZß ä±ëÂ׿ò

üõ±ß ýËûþ ÝËê ¿òBä±õþ ۶˝Ÿ–Ûý×
Îû qñÅý× Õú±™Là õËûþ äÂù±, î±õþÂóõþ·
¿ßÂcà Ûý× äÂù÷±ò òðÏ ¿ß î±õþ
۶˝Ÿõþ æõ±õ ÎðËõ· ÛàËò± Îðûþ¿ò¼
ýûþËî± Îß±Ëò±¿ðò ÎðËõÝ ò±¼ î±ý×
æõ±õ ¿òËæËßÂý× àÒÅËæ ¿òËî ýûþ¼
ßÂàËò± Õú±™Là á¿îÂ, ßÂàËò± õ± ñÏõþ
Û¶ú±™Là î±õþ äÂù÷±òî±¼ Ûö±Ëõý× á±ã
ÎðËà äÂËùËå î±õÈ æÏõËòõþ Ýê± Âóh±¼
÷±òõ æÏõò õ± Û¶±íÏßÅÂËùõþ üÅà-ðÅÐà,
Âó±Ýûþ± ò± Âó±Ýûþ±õþ ¿õ¿äÂS ß±¿ý¿òÝ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

293

æ±Ëò¼ îÂõÅÝ Îü üÑü±Ëõþõþ ß±Ëå ¿ßÂåÅé±
Õ±ùüÉ ð±¿õ ßÂËõþ¼ î±ý× Îü î±õþ
ÛßÂ÷±S ÎåËù ß±úÏò±ïËß ý±Ë÷ú±ý×
õËù, ß±úÏ, îÅÂý× Õɱýò üÑü±Ëõþõþ ý±ù
ñõþ¼ Îüûþ±ò± ýý×åü¼ Âóh±ùɱà±Ý
ßÂõþ±ý׿ü¼ Õ±õþ ßÂɱò¯ Ûý×õ±õþ Õ±¿÷
ÛßÂéÅ ý±îÂ-Âó±Ý &é±ý×ûþ± õ¿ý¼
Ûý×æËòÉý× ÷±Ëç ÷±Ëç ÎòÌß± ¿òËûþ
ÎõËõþ±Ëî ýûþ ß±úÏò±ïËß¼ Îû÷ò
ß±ùõþ±¿S ÎïËßÂý× Îü òðÏËîÂ
ö±ü±ö±¿üõþ õÔ™Lñ˙LÃõþ ÷ËñÉ Õ±Ëå¼ Ûý×
Û¶õù ΦڱîÂñ±õþ± î±õþ ß±Ëå òîÅÂò òûþ¼
Îå±éÂËõù± ÎïËßÂý× Îü ÎðàËå Ûý× òðϼ
Õáèý±ûþí, ÎÂóÌø¸, ÷±â ÎïËß Æõú±à,
Îæɇ ÂóûÇ™Là òðÏ ï±Ëß ú±™LÃ, üÅöÂ^,
îÂËõ Û¶±íõ±ò¼ ¿ßÂcà ձø¸±ËìÂÿ õø¸Ç± ò±÷±õþ
Âóõþ ÎïËßÂý× Îü S÷÷ú Û¶ú±¿™Là ÎïËßÂ
ðÓËõþ äÂËù û±ûþ¼ îÂàò òðÏõþ ÕòÉõþ+Âó¼
Îü õþ+Âó üõÇò±ú±, öÂûþ‚Âõþ¼ Îüý× ð±÷±ù,

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

äÂËùËå ÛßÂý×ö±Ëõ, Âó±ú±Âó±¿ú¼ Ûõþ ßÂËõ
q ýËûþ¿åù, ßÂËõý× õ± Îúø¸· ÎßÂ
æ±Ëò¯ òðÏ ¿òËæý× ¿ß î± æ±Ëò·
ß±úÏò±ï qñÅ ÛéÅÂßÅÂý× Îõ±ËçÂ, Ûý×
á±Ëãõþ õÅËß ÎòÌß± ¿òËûþ Æõê± õ±ý×ËîÂ
õ±ý×ËîÂ, ¿ßÂ¥¤± ÷±å ñõþËî ñõþËî ßÂîÂ
÷±òÅËø¸õþý× æiœ-÷õþí ÎÂó¿õþËûþ Îáù¼
î±õþ Îß±Ëò± ¿ýü±Ëõõþ à±î± ÎßÂëÂ× õþ±Ëà
ò±¼ ßÂî ÷±ü-õåõþ, ßÂî ûÅáÝ Âó±õþ
ýËù±¼ î±õþý× õ± Îß±Ëò± ¿ýü±õ Õ±Ëå
¿ß· îÂËõ· î±õþÂóõþ·–Ûý× üÑúûþðÏíÇ
۶˝Ÿõþ ëÂ×Mõþ Î÷Ëù ò±¼ ÎòÌß±ûþ õËü
õËü î±õþ ö±õò± qñÅý× ÎöÂËü äÂùËîÂ
ï±Ëß¼
ûÅõß ß±úÏò±Ëïõþ ÎòÌß± Ûàò ÷±çÂ
òðÏËî¼ îÂËõ Ûé±Ëß ß±úÏò±Ëïõþ ÎòÌß±
ò± õËù î±õþ õ±õ± ðÏòò±ï ÷±¿çÂõþ
ÎòÌß± õù±ý× ö±Ëù±¼ ðÏòò±ï ÷±¿çÂõþ
Ûý× òðÏõþ üË/ ¿ò¿õh ü¥óßÇ Âó=Á±ú

ò±Ý Âó±Ëh ¿öÂh±÷ż
õ±õ± ðÏòò±ï ÷±¿çÂõþ õûþüÏ ü±ËðßÂ
¿÷Ûā± õõþ±õõþý× Ûý× ÎòÌß±ûþ ß±æ ßÂËõþ¼
ý±ù ñËõþ, Æõê± õ±ûþ¼ Õ±õ±õþ òðÏËîÂ
æ±ùÝ ÎôÂËù¼ ðÏòò±ï üõü÷ûþý× õËù,
õÅæ¿ù ß±úÏ, å±Ëðß ¿÷Ûā± Õ±÷±õþ àÅõ
Âóûþ± ÷±òÅø¸¼ ýɱûþ ÎòÌß±ûþ ï±ßÂËù
¿ðòë± ö±Ëù± û±ûþ¼ ÷±å ÝËëÂ
ÕɱË!Âõ±Ëõþ õ±å± õ±å±¼
î±ý× ß±úÏò±ï Îû¿ðò ÷±å ñõþËîÂ
òðÏõþ áýÏËò ÎòÌß± ö±ü±ûþ, Îü ¿ßÂcÃ
ü±Ëðß ä±ä±Ëß ü/Ï ßÂõþËî Îö±Ëù ò±¼
ü±Ëðß ¿÷Ûā±õþ ý×ËBå ò± ï±ßÂËùÝ û±ûþ¼
õËù, Õ±÷±õþ ö±ý×ËÂó±õþ ûýò Û÷Åòý×
ý×Bå±, á±Ëã û±÷Å î±ý×Ëù¼
ÕõúÉ ü±Ëðß ¿÷Ûā±õþ Ûé±ý× ¿æ¼
ß±Ëõþ±õþ ò± ß±Ëõþ±õþ ÎòÌß±ûþ î±Ëß ÷æÅõþ
à±éÂËîÂý× ýûþ¼ Îå±éÂËõù± ÎïËß ÎüÝ
Ûý× òðÏõþ üË/ áÒ±éÂåh± ÎõÒËñËå¼

Ûàò ß±úÏò±ï-ùÏù±õîÂÏõþ± ú±ò ¿ðËBå î±Ëðõþ ÷¿™¦¸Ë©¨¼ ÛËðõþ ¦¤›Ÿ ëÂ×#;ùæÏõËòõþ
¿ðËß¼ ùÏù±õîÂÏõþ ßÂï± qËò ß±úÏò±Ëïõþ ÷ò åÅËé äÂùËù± Îüý× ¦¤Ë›Ÿõþ
ÎàÒ±Ëæ...
ùÏù±õîÂÏ Ûàò Õ±õþ ÎæËùÂó±h±õþ Ûß¿é áè±÷ÉË÷Ëûþ òûþ¼
ðÅ¿ðò ÂóËõþý× Îü ýËõ ßÂËùËæ Âóh± Ûß ûÅõîÂϼ î±õþ Õ±ú± ձ߱ãŽÂ±
Õ±õþ ¦¤›Ÿ ÂóÓõþËíõþ õþ+Âó Âó±ŒÂ±Ëî ï±ßÂËõ¼
õåËõþõþ¼ Îðúö±Ëáõþ Âóõþ Ûý× õ±Ñù±ûþ
ÛËü ä±ùäÅÂËù±ýÏò, ßÂ÷ÇýÏò õåõþ ձ˩†ßÂ
ÎßÂËé û±õ±õþ Âóõþ ¿ðò÷æÅ¿õþ, ÎàîÂ÷æÅ¿õþ
ßÂËõþ, ¿ßÂåÅ é±ß± ñ±õþßÂ÷Ç ßÂËõþ ÛßÂà±ò±
ÎòÌß±õþ õÉõ¦š± ßÂËõþ¿åËù± Îü¼ î±õþÂóõþ
Îüý× Îû òðÏËî ö±üËù± æÏõò, Õ±æÝ
äÂùËå¼ ¿õËûþ-ï±, ü™Lñò, ÷±ï± ÎáÒ±æ±õþ
ÛßÂéÅ úM÷-ü÷ïÇ êÒ±ý×, üõý× ßÂËõþËå
Âó¿õþ|÷Ï, õÅ¿XÂ÷±ò ðÏòò±ï ÷±¿ç¼ Ûàò
õûþü ýËûþËå¼ îÂËõ üõù ðÏòò±ï
÷±¿çÂõþ ÎÂó¿úõUù ÎäÂý±õþ± ÛàËò± ÎîÂ÷¿ò
Õ±Ëå¼ äÅÂËù Âó±ß ñËõþËå¼ ¿ßÂcÃ
ÎäÂý±õþ±à±¿ò Õ±æÝ üÅê±÷, üõù¼ Îü
û±ý× Îý±ßÂ, Õ±üù ßÂï±, ðÏòò±Ëïõþ õûþü
ýËûþËå¼ Âó¿õþÂóÓíÇ üÑü±Ëõþõþ ÷±çÂà±Ëò
õËü Îü Ûàò î±õþ ä±õþÂó±úé± ÛßÂéÅÂ
ÎðËà ¿òËî ä±ûþ¼ î±õþ Ûàò ÛßÂéÅÂ
Õõüõþ ðõþß±õþ¼ Âó¿õþ|÷ ßÂõþËî Îü

ðÅõþ™Là ΦڱËîÂõþ ÷±çÂà±Ëòý× Õú±™LÃ
ÎòÌß±à±ò± ¿òËûþ ß±úÏò±ï ö±õ¿åËù±
ò±ò± ßÂï±¼ ü±õþ± õþ±î ÷±Ëåõþ ÎÂóåËò
ýËòÉ ýËûþ Îå±é±õþ Âóõþ Ûàò ÎòÌß±õþ
ÎÂóËé õþ+ËÂó±¿ù ÷±Ëåõþ åh±å¿h¼ Ûý×
÷±å û±Ëõ üß±Ëùõþ õ±æ±Ëõþ¼ ¿õ¿S÷õþ
æòɼ
õþ±¿Sõþ ÕgÂß±õþ ÎßÂËé ¿áËûþ¿åù¼
Îö±Ëõþõþ Õ±Ëù±ûþ òðÏõþ öÂûþ‚Âõþ õþ+Âó
ß±úÏò±Ëïõþ Îä±Ëà Õ±Ëõþ± ðÔúÉ÷±ò¼
÷±çÂòðÏ ÎïËß ÎòÌß± ձ˙¦¸ ձ˙¦¸
ÝËðõþ áè±Ë÷õþ Âó±ËhÂõþ ¿ðËß ¿òËûþ û±õ±õþ
æòÉ Îü Îüö±Ëõý× ðÒ±h õ±ý×Ëî q
ßÂËõþËå¼ ÎòÌß±ûþ Õ±õþ Ûß ÷±¿ç ձËå¼
Îü ß±æ Îúø¸ ßÂËõþ õËü õËü
¿çÂË÷±¿BåËù±¼ Ûõ±õþ ß±úÏò±ï î±ËßÂ
ë±ßÂËù±¼
ü±Ëðß ä±ä±¼ Ûý×õ±õþ ý±ùë± ñËõþ±¼

à±éÂËî Âó±Ëõþ, ¿ßÂcà Îü ÕîÂé± ä±ù±ßÂ
äÂîÅÂõþ òûþ¼ î±ý× Ûî¿ðËòÝ ¿ò榤 ÛßÂé±
ÎòÌß± ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò¼ Îü ÷±Ëç ÷±ËçÂý×
õËù, ü±õþ±ë± æÏõò ÂóËõþõþ Îá±ù±÷Ï
ßÂý×õþ±ý× ß±é±ý×ù±÷¼ ¿òËæ ¿ßÂüÅý× ßÂõþËîÂ
Âó±õþù±÷ ò±¼ ý±ù±ûþ ýáÄáùý× ò¿üõ¼
ò¿üËõ ò± ï±ßÂËù Õ±õþ éÂɱý±-Âóûþü±
Õ±ý×Ëõ±Â ßÂý×ïÄïò·
ü±Ëðß ¿÷Ûā± ÷jö±ËáÉõþ Îð±ý±ý×
Îðûþ¼ Õ±{¡±Ëß ë±Ëß¼ Îà±ð±î±ù±,
úõþÏùë± Õ±÷±õþ ¿êÂß õþ±ý×Ëàɱ¼ õ±¿ßÂ
ßÂûþë± ¿ðò Ûý×ö±Ëõý× ß±é±ý×ûþ± ¿ð÷ż
¿ßÂcà ðÏòò±ï ÷±¿ç ö±ËáÉõþ ÝÂóõþ
öÂõþü± ßÂõþËî ÎúËà¿ò Îß±Ëò±ß±Ëùý×¼
úÓòÉ ý±Ëî Ýõþ õ±õ± ÷±’õþ ý±î ñËõþ
¿òæ öÓ¿÷ ÎåËh Ûý× õ±Ñù±ûþ ÛËü
¿òËæõþ ö±áÉ áhÂËî ÎòË÷ ÂóËh¿åËù±
ùh±ý×Ëûþ¼ Îü Ûß Õ÷±òÅ¿ø¸ß Âó¿õþ|÷¼

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

294

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ûß ÎåËù, Ûß Î÷Ëûþõþ ÷ËñÉ ðÏòò±ï Î÷Ëûþõþ ¿õËûþ ¿ðËûþËå ü±Ëh ¿îÂòõåõþ ýËûþ
Îáù¼ Î÷Ëûþ ÷±ñÉ¿÷ß Âó±ú ßÂËõþ¿åù¼ ÎåËù ß±úÏò±ï ¿õÛ Âó±ú ßÂËõþËå¼ ß±úÏò±ïËßÂ
¿òËûþ î±õþ ¿ä™Lñ ýûþ¼ ÛàËò± ÛßÂé± ä±ß¿õþ Îæ±é±Ëî Âó±õþËù± ò±¼
Õ±æ ûàò Ûß±˙Là ¿òæÇËò Îä±à õÅËæ
Îü ö±õËî õËü ÎôÂËù Õ±ü± ¿ðò&¿ùõþ
ßÂï±, ÷±Ëç ÷±Ëç î± Õõ±™¦¸õ,
ÕߊòÏûþ ÷Ëò ýûþ¼ ¿òß±Ëò± ëÂ×Ëê±ò,
Îá±å±Ëò± õ±¿h¼ Õ±÷, ßÒ±ê±ù, æ±÷,
æ±÷ù, Õ±î±, ¿ùäÅ Û÷ò üõ á±Ëåõþ
ü÷±ý±õþ î±õþ Îðh ¿õâ± æ¿÷õþ õüîÂ
õ±¿hÂËî¼ õëÂ×Ëûþõþ ü±õþ±¿ðò õþ±i§±âËõþý×
ÎßÂËé û±ûþ¼ Ûå±hÂ±Ý Õ±Ëå ðÅËé± ðÅËñù
á±ý×¼ üË/ ðÅËé± õ±åÅõþ¼ ûîÂéÅÂßÅ ü÷ûþ
ðÏòò±ï õ±¿h ï±ËßÂ, Îá±ûþ±ùâõþ Îüý×
ü±÷ù±ûþ¼ õ±ðõ±¿ßÂé± ÎðËà î±õþ ¿á¿i§¼
Ûß ÎåËù, Ûß Î÷Ëûþõþ ÷ËñÉ
ðÏòò±ï Î÷Ëûþõþ ¿õËûþ ¿ðËûþËå ü±ËhÂ
¿îÂòõåõþ ýËûþ Îáù¼ Î÷Ëûþ ÷±ñÉ¿÷ßÂ
Âó±ú ßÂËõþ¿åù¼ ÎåËù ß±úÏò±ï ¿õÛ
Âó±ú ßÂËõþËå¼ ß±úÏò±ïËß ¿òËûþ î±õþ
¿ä™Lñ ýûþ¼ ÛàËò± ÛßÂé± ä±ß¿õþ
Îæ±é±Ëî Âó±õþËù± ò±¼ áîÂß±ù ðÅÂóÅËõþ
Îü ß±úÏò±ïËß õËù¿åËù±, ß±úÏ Õ±ý×æ
Õ±¿÷ á±Ëã û±÷Å ò±¼ ÎòÌß±ë± ùý×ûþ±
îÅÂý× õ±ý×õþ±¼ å±Ëðß ö±ý×Ëõþ ë±ý×ßÄÂß± ù¼
á±ã Õɱýò ôÅÂùî±Ëü¼ öÂõþ± õø¸Ç±¼ ÷±å
Õɱýò ëÂ×êÂËõ± ö±Ëù±¼
ß±úÏò±Ëïõþ ë±ß±ë±¿ßÂËî îÂf±
åÅËé ¿áËûþ¿åËù± ü±Ëðß ¿÷Ûā±õþ¼ Îü
ëÂ×Ëê ÛËü ÎòÌß±õþ ý±ù ñõþËù±¼

ðÅý×
Û¶õù Φڱî ձõþ Îõ÷!± ÎìÂëÂ× ß±¿éÂËûþ
ÎòÌß± Âó±Ëh ÎöÂh±Ëî ü÷ûþ ù±á¿åËù±
ÕËòß¼ ëÂ×æ±Ëò Îõú ¿ßÂåÅé± Û¿áËûþ
ÎûËî ýËù±¼ ðÅ’æòËßÂý× ßÂüõþÈ ßÂõþËîÂ
ý¿BåËù±¼
Õ±áè±üÏ òðÏ ý± ý± ßÂËõþ åÅéÂËå
ü±÷Ëò¼ û± ¿ßÂåÅ Âó±Ëõ, î±ý× Îûò ¿áËù
à±Ëõ¼ î±õþ ÷ËñÉý× ÎòÌß± ü±÷±ù ¿ðËûþ
Âó±Ëh ÎöÂh±Ëî ýËõ¼ ß±úÏò±Ëïõþ îÂõþ
üý×Ëå ò±¼ î±õþ ÷ò åéÄÂôÂéÄ ßÂõþËå¼ Õ±õþ
áýÏò á±Ëã òûþ¼ Ûõ±õþ ò±÷Ëî ýËõ
÷±¿éÂËî¼ Îüà±Ëò Õ±Ëå î±õþ ëÂ×ËZ¿ùîÂ

Õ±òj, ÎûÌõËòõþ ëÂ×Âóõò¼ Ûý× ðÅõþ™LÃ
òðÏ Ûàò ß±úÏò±Ëïõþ õÅËßÂõþ ÷ËñÉ ÛËü
îÂõþ/ îÅÂùËå¼ ß±ù ü±õþ±õþ±îÂ, î±õþÂóõþ
Îö±õþ, ß±úÏò±Ëïõþ ü÷ûþ ÎßÂËé ÎáËå
ß±Ëæõþ ÷Ëñɼ ß±æ Îûý× Îúø¸ ýËûþ
ÎáËå, Ý÷¿ò î±õþ ÷ò õÒ±ñòý±õþ±¼ òðÏõþ
÷Ëî±ý× î±õþ ÷Ëò ÎìÂëÂ×Ëûþõþ Âóõþ ÎìÂëÂ×¼
Õ&ò¿î îÂõþË/õþ õþ±¿ú¼ àõþ˦ڱî¼
ß±úÏ, ß±¿åë± ñõþ ¿ð¿ý¿ò õ±Âó¯
– ü±Ëðß ¿÷Ûā±õþ ßÂï±ûþ î±õþ ü¿¥¤îÂ
¿ôÂõþËù±¼
ÎòÌß± Âó±ËhÂõþ ß±å±ß±¿å äÂËù
ÛËüËå¼ òðÏ ôÅÂùËî ÂôÅÂùËî Ûàò
¦šËùõþ Û¶±ûþ ß±ò±ûþ ß±ò±ûþ¼ ëÂ×ðÄw±™LÃ
ÎìÂëÂ× ¿õÂóÅù ú¿M÷ ¿òËûþ Âó±Ëh ձåËhÂ
ÂóhÂËå¼ æùâ±ü&Ëù± ¿ßÂåŎÂËíõþ ÷ËñÉ
ëÅÂõ ¿ðËBå î±Ëî¼ ÎôÂõþ ÎæËá ëÂ×êÂËå¼
ß±úÏò±ï áùÅý×Ëûþõþ ß±Ëå ßÅÂGÂùÏ
Âó±¿ßÂËûþ õþ±à± ð¿hÂðh± ý±Ëî îÅÂËù
¿òËù±¼ ÎòÌß± Âó±Ëh ÛËü ÎêÂËßÂËå¼
¿ßÂcà Φڱ¤òÏ î±Ëß ¿¦šõþ ðÒ±h±ËîÂ
¿ðËBå ò±¼
ü±Ëðß ¿÷Ûā± î±õþ Î÷ðýÏò ÙæÅ
úõþÏõþ ¿òËûþ ù±ô ¿ðËù± Âó±Ëh¼
ß±úÏ, ß±¿åë± ¿ôÂßÄÂß± ðɱݼ Õ±¿÷
àÅ¿hÂõþ ùËá õ±ý×g± ôÂɱù±ý×¼ î±h±î±¿hÂ
ßÂõþ¼ ò±Ý Îü±æ± õþ±ý±ý× ÷Åú¿ßÂù¼
ý±ù±ûþ Õ±õ±õþ ¿õ¿©† ò±÷Ëù ߱߿öÂæ±
ýûþɱ û±÷ż
ß±úÏò±ï ð¿h åÒÅhÂËù±¼ ðŽÂî±õþ
üË/ î± ùÅËô ¿òËù± ü±Ëðß ¿÷Ûā±¼
Âó±ËhÂõþ àÒÅ¿éÂõþ üË/ ¿áÒé ù±¿áËûþ ¿ðËù±
ð¿hÂõþ¼ ÎòÌß± ÎìÂëÂ×Ëûþõþ ñ±!±ûþ ò±ä±ò±¿äÂ
ßÂõþËùÝ ÛßÂý× æ±ûþá±ûþ ðÒ±¿hÂËûþ õþý×Ëù±¼
ß±úÏò±ï ÎäÒ¿äÂËûþ õùËù±, ä±ä± æ±ùë±
ñý×Ëõþ±¯ ß±åÏ, ÛßÂéÅ ձëÂ×áÄá±ý×ûþ± Õ±ýļ
Îðý×Ëàɱ, ý±î ôÂüß±ý×ûþ± ò± û±ûþ¼
ÎòÌß± Û¶äÂG ðÅù¿åËù±¼ î±õþ üË/
òðÏ˦ڱËîÂõþ Û¶õù ús¼ ðÅ’æËòý×
¿äÂÈß±õþ ßÂËõþ ßÂï± õù¿åËù±¼
òðÏ˦ڱËîÂõþ ßÂùßÂù ñT¿ò Õ¿îÂS÷÷ ßÂËõþ

ÝËðõþ ßÂï± ÎÂóÒÌËå û±¿Båù Õ±õþ
ÛßÂæËòõþ ß±Ëò¼ û±õþ æòÉ ÷Ëòõþ ÷ËñÉ
æùîÂõþ/ õ±æ¿åËù± ß±úÏò±Ëïõþ¼ Îüý×
Î÷Ëûþ ÛËü ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå á±ÑÂó±ËhÂ
Õ±ü± õþ±™¦¸±õþ ñ±Ëõþ âò ÂóS Õ±B屿ðîÂ
՝«O á±Ëåõþ ¿òËä¼ î±õþý× Âó±Ëú ¿õú±ù
Ûß úîÂõËø¸Çõþ Õ±÷á±å¼
Ûý× Îö±õþËõù±ûþ, üÓûÇ Ýê±õþ Û¶±ßÄÂ
÷/ù ÷ÅýÓËîÇÂ, Îüý× Î÷Ëûþõþ Õ±ü±õþ ßÂï±
¿åËù±¼ û±õþ æòÉ ß±úÏò±Ëïõþ ÷ò òîÅÂò
¿ðËòõþ Øø¸±ùË¢Ÿ ëÂ×iœ±ðÛ¶±ûþ¼ ü±õþ±õþ±¿S
îÂõþ/ü‚ÅÂù Ûý× òðÏËß ü±÷±ù ¿ðËùÝ
õþ±î ÎúËø¸ Ûý× ûÅõß ¿òËæõþ õÅËßÂõþ
÷ËñÉß±õþ åù±È-åù±È ÎìÂëÂ× ü±÷±ù ¿ðËîÂ
Âó±õþ¿åËù± ò±¼ î±õþ ÕòÅüg±òÏ Îä±à
àÒÅËæ Îõh±¿BåËù± Îüý× ò±õþÏËß¼ õÅËßÂõþ
÷ËñÉß±õþ åù±È-åù±È ß±Ëò õ±æ¿åËù±
î±õþ¼
ü±Ëðß ¿÷Ûā± ß±úÏò±Ëïõþ Õ±ò÷ò±
ö±õ ùŽÂÉ ßÂËõþ¿åËù±¼ òðÏõþ ßÂùñT¿ò
屿ÂóËûþ î±õþ áù± äÂhÂËù±¼ ß±úÏ, ö±Ëù±
ßÂý×õþ± ë±ù± ñËõþ±¼ ò±ý×Ëù ëÂ×ùÄé±ý×ûþ±
Õ±õ±õþ üõ ÷±å á±Ëãõþ Âó±òÏËîÂ
ö±üËõ±¼
ß±úÏò±ï üä¿ßÂî ýËù±¼ üõù
ðÅ’ý±Ëî ÷±åö¿îÇ Õî õh ë±ù± îÅÂËù
ÛËò ÎòÌß±õþ ¿ßÂò±Ëõþ ÛËü ðÒ±h±Ëù±¼
ü±Ëðß ¿÷Ûā± õ¿ù‡Â ý±î õ±¿hÂËûþ
¿ðËù±¼
îÂõþîÂ±æ± õþ+ËÂó±¿ù ÷±å ö¿îÇ ë±ù±
ò±÷Ëù± ÷±¿éÂËî¼ Ûõ±õþ ß±úÏò±ïÝ ù±ôÂ
¿ðËûþ ë±ã±ûþ ÛËü ðÒ±h±Ëù±¼ Ûà±ò
ÎïËß ý× ÷±å û±Ëõ õ±æ±Ëõþ¼ ßÂï±÷Ëî±
ðÏòò±ï ÷±¿çÂõþ õ±æ±Ëõþ ï±ß±õþ ßÂï±¼
ü±Ëðß ¿÷Ûā± ÷±ï±ûþ 䱿ÂóËûþ Õ±ñ
÷±ý×ùé±ß ÎýÒËé ë±ù± üË÷î Ûý× ÷±å
õ±æ±Ëõþ ¿òËûþ û±Ëõ¼ ß±úÏò±ï ÂóËßÂéÂ
ÎïËß é±ß± Îõõþ ßÂËõþ ü±Ëðß ¿÷Ûā±õþ
ý±Ëî ¿ðËù±¼
ÂóÒ¿äÂú éÂɱý± ¿ðù±÷¼ õ±æ±õþ ¿áûþ±
õ±õ±Ëõþ ÷±å õÅç±Ëûþ ¿ðûþ± Îá±ÂóÏò±Ëïõþ

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

295

Îð±ß±Ëò ä±-Âó±Ý¿é à±ý×ûþ± ¿òõ±¼ ÛßÂ
ÂóɱËßÂé ¿õ¿h ¿ßÂòɱ ùý×ݼ Õ±õþ
ÕɱßÄÂé± ¿ðûþ±úù±ý×¼ Îõù±õþ ¿ðËý õ±õ±õþ
ïò ¿ýü±õÂóS õÅý×çÂɱ ùý×ݼ
¿êÂß ձËå, ¿êÂß ձËå¼ æ±ùë±
îÅÂý×ùɱ ðÉ±Ý ¿ð¿ý¿ò Ûý×õ±õþ¼ ¿õ¿©†
Õ±ý×î±Ëü¼ ÎÂó±h±ßÂÂó±ý×ùɱ ձ߱ú
÷ɱËâ ì±ßÂî±Ëü¼ Õ±õ±õþ ö±ü±ý×Ëõ±
üõ¼ ßÒ±Ëñõþ á±÷å±é± Îá±ù ßÂËõþ
¿õËh Âó±¿ßÂËûþ ÷±ï±õþ ÝÂóõþ õþ±àËù±
ü±Ëðß ¿÷Ûā±¼ ß±úÏò±ï ñõþ±ñ¿õþ ßÂËõþ
÷±Ëåõþ ë±ù± î±õþ ÷±ï±ûþ îÅÂËù ¿ðËù±¼
ð±í ðŽÂî±ûþ Û¶±ûþ ðÅý×÷í ÷±å
÷±ï±ûþ ¿òËûþ õ±æ±Ëõþõþ ¿ðËß åÅéÂËù± ¿îÂò
ßÅ¿h 屿hÂËûþ û±Ýûþ± õûþËüõþ ü±ËðßÂ
¿÷Ûā±¼

¿îÂò
ÎôÂõþ ëÂ×ï±ùÂó±ï±ù çÂh ß±úÏò±ï ÷±¿çÂõþ
õÅËßÂõþ ÷Ëñɼ üõ ß±æ Îúø¸¼ ÎòÌËß±õþ
÷ËñÉß±õþ ¿æ¿òüÂóS &¿åËûþ ÎõþËà Îü
Ûõ±õþ õ±¿hÂõþ Âóï ñõþËù±¼ î±õþ ÎÂóåËò
ÂóËh õþý×Ëù± òðϼ û±õþ ëÂ×V±÷ åÅËé äÂù±
¿åËù± ¿õõþ±÷ýÏò¼ îÂËõ ûÅõß ß±úÏò±ï
ÛË᱿Båù ñÏËõþ ñÏËõþ¼ ¿ßÂcà î±õþ ÷ò
åÅé¿åËù± òðÏõþ ÷Ëî±ý× ëÂ×V±÷ á¿îÂËî¼
ß±úÏò±ï ý±îÂâ¿h ÎðàËù±¼ üß±ù
åé± ðú¼ Ûý× Îüý× ü¿gŽÂí, ûàò
ձ߱Ëú ü¿õî± ÛõÑ ÂóÔ¿ïõÏËî Øø¸±
ÛßÂý× Îõþà±ûþ ÛËü ðÒ±h±ûþ¼ ¿ßÂcà ձæ
î± ýõ±õþ ëÂ×Âó±ûþ Îòý×¼ Õ±ø¸±ËìÂÿõþ âò
ß±Ëù± ¿ò¿õh Î÷âÂóÅ? ÎåËûþ Õ±Ëå

ձ߱ú Âó¿õþõɱl ßÂËõþ¼ äÂõþ±äÂËõþ
ÕgÂß±õþ ÎòË÷ Õ±ü¿åËù±¼ ß±úÏò±ï
ÂóïäÂù± ^nî ßÂõþËù±¼ ÎßÂòò±, î±õþ Âóï
ÎäÂËûþ Ýý× Õ«Oá±Ëåõþ ¿òËä ÕËÂóŽÂ±ûþ
Õ±Ëå ÛßÂæò¼ î±õþ ß±Ëåý× ß±úÏò±Ëïõþ
üÅà-ÕüÅà, ¿õõþý-¿÷ùËòõþ ö±G±õþ¿éÂ
õþ±à± Õ±Ëå¼
՝«O á±Ëåõþ Û¶Båi§ ÕÒ±ñ±õþ ÎïËßÂ
ü±÷Ëò Û¿áËûþ ÛËù± Îüý× ò±õþϼ
ùÏù±õîÂϼ Ûý× ¿õ¿©†, ðÅûÄËû±Ëáõþ
÷ý×ËñÉ ò± Õ±ý×Ëùý× ýý×Ëî±¼
ò±, ýý×Ëî± ò±¼ Îî±÷±Ëõþ àõõþé± ò±
¿ðËù ö±{¡±áËî± ò±¼
¿ß àõõþ·
Âó±ú ßÂõþ¿å¼ ô±ˆÇ ¿ë¿öÂúò¼
àÅõ ö±Ëù±¼ àÅõ ö±Ëù±¼ Ûý×õ±õþ
ßÂËùËæ Âóh¿õ¼
UÒ Âóh³Â÷¼ îÅ¿÷ ÕɱßÂé± ä±ß¿õþõþ
ÎàÒ±æ àõõþ ßÂËõþ±¼ áèɱæÅËûþé ýý×Ëü±¼
Õɱàò Õ±õþ õþ±ý×î æ±ý×áÄá± ÷±å ñõþõ±
ßÂɱò·
ß±úÏò±ï ßÂËûþ õþý×Ëù±
ùÏù±õîÂÏõþ ¿ðËß¼ Ûõþ± òîÅÂò ¿ðËòõþ
÷±òÅø¸¼ ðÏòò±ï ÷±¿ç ÎïËß ß±úÏò±ï
÷±¿çÂ, Ûß Û¶æiœ ÎïËß ձõþ ÛßÂ
Û¶æiœ¼ ðÏòò±Ëïõþ ¦¤›Ÿ ¿åËù± Ûß¿éÂ
ÎòÌß±¼ Îüý× ¿åËù± Õ±ù±¿ðËòõþ Õ±}ÂûÇ
Û¶ðÏÂó¼ î± ÎïËß ðÏòò±ï î±õþ
æÏõòËõþà±õþ ¿ðß Âó¿õþõîÇÂò ßÂËõþ
Õ±Ëù±ßÂ÷ÅàÏ ßÂËõþ îÅÂËù¿åËù±¼
Ûàò ß±úÏò±ï-ùÏù±õîÂÏõþ± ú±ò
¿ðËBå î±Ëðõþ ÷¿™¦¸Ë©¨¼ ÛËðõþ ¦¤›Ÿ

ëÂ×#;ùæÏõËòõþ ¿ðËß¼ ùÏù±õîÂÏõþ ßÂï±
qËò ß±úÏò±Ëïõþ ÷ò åÅËé äÂùËù± Îüý×
¦¤Ë›Ÿõþ ÎàÒ±Ëæ... ùÏù±õîÂÏ Ûàò Õ±õþ
ÎæËùÂó±h±õþ Ûß¿é áè±÷ÉË÷Ëûþ òûþ¼
ðÅ¿ðò ÂóËõþý× Îü ýËõ ßÂËùËæ Âóh± ÛßÂ
ûÅõîÂϼ î±õþ Õ±ú± ձ߱ãŽÂ± Õ±õþ ¦¤›Ÿ
ÂóÓõþËíõþ õþ+Âó Âó±ŒÂ±Ëî ï±ßÂËõ¼
Õ±÷±Ëõþ ¿ßÂåÅ ßÂõþËîÂý× ýý×Ëõ±–
ùÏù±õîÂÏõþ ß±æù-ß±Ëù± äŽÅÂ
ü±ûþËõþ ý±¿õþËûþ ÎûËî ÎûËî ß±úÏò±Ëïõþ
÷ò õËù ëÂ×êÂËù± Îüý× ßÂï±¼
¿õÛ Âó±ú ßÂý×õþ± Õ±¿÷Ý ä±ß¿õþ
ߏ÷¼ ùÏù±õîÂÏõþ Ûý× ßÂï±õþ ÷ËñÉ ôÅÂËéÂ
ëÂ×êÂËù± Û¶äÂG ð±ìÂÉǼ îÂàòý× ¿ðßÄ ¿ðá™LÃ
屿ÂóËûþ çÂ÷çÂ÷ ßÂËõþ õÔ¿©† ò±÷Ëù±¼
&h³Â÷-&h³Â÷ úËs ձ߱ú ô±¿éÂËûþ õ±æ
ÂóhÂËù±¼
äÂ÷Ëß ëÂ×êÂËù± ß±úÏò±ï-ùÏù±õîÂϼ
åÅËé Ýõþ± ՝«Oá±Ëåõþ ¿òËä ðÒ±h±Ëù±¼
ùÏù±õîÂÏ õùËù±, ¿ß Îá±, õ±¿h û±ý×õ±
ò±· û±÷Å, ¿õ¿©†é± ÛßÂéÅ ñß¼ õ±æ
ÂóhÂî±Ëü üõÅõþ ßÂõþ¼
ùÏù±õîÂÏ ß±úÏò±Ëïõþ á± ÎâÒËü
ðÒ±¿hÂËûþ õþý×Ëù±¼ ðÅËûDZá ÎöÂËã ÂóhÂËå
ä±õþñ±Ëõþ¼ Ûß ò±õþÏ Âóõþ÷ ¿òöÇÂõþî±ûþ
î±õþ ü÷™¦¸ ¿ä™Lñö±õò± Âóŏø¸¿éÂËß üÒËÂó
¿ðËûþ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå¼
ß±úÏò±ï S÷÷ú Âó¿õþÂóÓíÇ Âóŏø¸ ýËûþ
ëÂ×êÂËå¼ ùÏù±õîÂÏõþ ¦¤Ë›Ÿõþ üË/ î±õþ
¦¤›Ÿ Û߱߱õþ ýËûþ û±¿Båù¼
÷Ëò ÷Ëò õùËù± ß±úÏò±ï, ÛßÂé±
ö±Ëù± ß±æ àÒÅ¿æ¼ î±õþÂóõþ Îî±–¯ 

With best compliments from

Reliable Construction
Civil, Mechanical Contractor & General Order Suppliers

Site Office
Alloy Steels Plant, Durgapur-713208, Burdwan

140

Office
4/47, David Hare Road, Durgapur
Ph : 8763

..........................................................................................................................................................................................................................................................
ß±Ëé±ûþ±õþ ßÂù÷ 

ú±õþð-üÑßÂùò 2009 

296

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful