You are on page 1of 12

Erciye Daveti|Rzk|Kabul Grmek

:

Rzk kolaylatrmak, kalbleri tesir etmek ve kabl olunmak iin, hergn sabah namazndan sonra 3
defa bu daveti okursun.
Okunacak Erciye daveti budur:
"Bismillhirrahmnirrahm. Ercin ercecin heycin heylecin heylcin ccin ecin y ma'eral ervhr
rhniyeti eksn envrakml mudyyeti ve utekml behiyyeti ve ahlkakmr radiyyeti ve
enfsikml atriyyeti ve kn avnen l al celbir rzk ve teshril halki bi hakkl kelimtil mukaddesetil
ezeliyyeti vez ztil ehadiyyetil ebediyeti bi hakki m aksemt bihi aleykm.Ve inneh le kasemn lev
ta'lemne azm. Tekds semavt yetefettarne minh ve ten akkul ardu ve tehrrl cibl. Hz
zecertikm zecran ve deavtkm da'vetel ihlsi minkm minh ve l mferra lekm anh hatt tefal
m t'merne bihi elvhan elvhan elacele elacele essate essate heymin heymin heycin
heycin heyhin heyhin hin hin han han birahmetike y erhamer rhimn."


Kaynak:Elcevahirul lemm
eytandan ve Cinlerden Korunma Duas
:

Tbbul-Eimme kitabnda Hz. Aliden (a.s) nakledilen bir hadise gre aadaki ayetlerin okunmas veya
yazlp beraberinde tanmas insan eytan ve cinlerin errinden korur. ( Araf suresi 54 - 55 - 56 .
ayetler )
54. nne rabbekmllahllez halekas semavati vel erda f sitteti eyyamin smmesteva alel ari yuil
leylen nehara yatlbhu hassev ve emse vel kamera ven ncume msehharatim bi emrih ela lehl
halku vel emr tebarakellah rabbl alemn
55. d'u rabbekm tedarruav ve hufyeh innehu la yhbbl mu'tedn
56. Ve la tfsidu fil erd ba'de slahha ved'uh havfev ve tamea inne rahmetellahi karbm minel
muhsinn


54. phesiz sizin Rabbiniz, gkleri ve yeri alt gn iinde (alt evrede) yaratan ve Ar'a1 kurulan,
geceyi, kendisini durmadan takip eden gndze katan, gnei, ay ve btn yldzlar da buyruuna
tabi olarak yaratan Allah'tr. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnz O'na mahsustur. lemlerin
Rabbi olan Allah'n an ycedir.
55. Rabbinize alak gnllce ve iin iin dua edin. nk O, haddi aanlar sevmez.
56. Dzene sokulduktan sonra yeryznde bozgunculuk yapmayn. Allah'a (azabndan) korkarak ve
(rahmetini) umarak dua edin. phesiz, Allah'n rahmeti iyilik edenlere ok yakndr.


Kaynak : Kuran ve Ehlibeyt
Tm Dilekler in Nad Ali Duas
:

Rivayete gre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Uhut savanda byk bir ukura dm,
Mslmanlarn sancaktar Musap Hz. Peygambere simaca benzerdi. O ehit oldu. Onu gren
dmanlar Hz. Peygamber ld diye haykrnca btn Mslmanlar dalm. Ortalk toz dumana
karm ve Hz. Hamza ehit dm slamlar birbirinden ayrlm.

ukurda olan Peygamber Efendimizin yanna Cebrail aleyhisselam gelmi ve ne emrettiini sorunca
Peygamber EfendimizHz. Ali'yi armak istediini sylemi.
Cebrail As. u duay oku gelir demi.

Hz.Muhammed bu duay defa okuyunca Hz. Ali gelmi ve O'nu ukurdan karm.te Resulullahn okuduu ve byk meayihlerin tavsiye buyurduu NAd Ali duas:

Bismillahirrahmanirrahim
Nad aleyye muzhirel acaib.Tecidh avnen leke finnevayib.
Li klli hemin ve gammin seyen celi (bi azametike y Allah)
bi Nbvvetike y Muhammed bi velyetike y Ali.

Seyit Hseyin ibni esseyit Gaybi Kudduses srruh Nad Alinin ehrinde derki;
Hassas: Bir kimse dmanlar arasnda kalsa yerden bir avu toprak ala ve 7 defa topra okuyup
topra onlara saa onlar ona zarar veremezler.
Bir kiinin bir dmandan korkusu olsa gnde 72 defa okuya, dmandan Allahn izniyle emin olur
ve dman perian olur.
Bir kimseye sihir etseler kuyudan ald su zerine 7 kere okuya o su ile gusl ede ve hem ie sihir
bozulur.
Bir kiiye zehir iirseler Misk ve zafiran ile yazlp (Vefk yazlacak) yamur suyu ile ezip iereler bi
iznillah Teala hals ola (kurtula)
Bir kimse hasta olsa yamur suyuna 70 kere okuya hastaya iireler ve hem gusl ettireler ifa bula.
Bir kimse bir mkle yahut bir skntya urasa tam niyetle 1000 kere okuya mkl hl olur.
Bir kimse bir byk mevkideki ahstan korkarsa, yzne 3 defa okumal.
Cuma gnnn ilk saatinde (Zhre saatinde 1 (de) 8 defa okuyup kendine fleye. Ona muhabbet
balamaya balarlar.
Bir thmet altnda kalsa her sabah 72 defa okumal.
Uyku uyuyamayan kimse Cuma namazndan evvel halis niyet ile (5) kere okursa o hal def olur.
Anasr teshir iin sabah vakti kimse ile konumadan 91 kere okuya
Dman muti etmek iin gnde 118 kere okuya 70 gn devam ede
Dmann dilini balamak ve gzne grnmemek iin iyi bir vakitte 70 kere okuya
Dman ve hasetilerin dillerini balamak iin on gn seher vakti 10 kere okuya.
lim renmek iin gnde 24 kere okur
Dertlere derman ve hastalklar iyiletirmek iin on gn gnde 70 kere okunur.
Dil ve gz demesinden zarara girmemek iin 3 gn gnde 20 kere okunacak.
Gizli bir eyi bulmak iin her gn 70 kere okunacak.
Hz. Resulullah efendimizi ryada grmek iin bir tenha yerde 3 bin defa okunur,-byle okunursa Hz,
Aliyi veya baka bir din byn de grebilirsiniz- niyetinize bal.
Bal kaplar amak ve mklleri hal iin darlktan kurtulmak iin gnde 700 defa okuyun, ok ksa
zamanda derdiniz kalmaz
Kapal yerden kurtulmak iin 7 gn 60 defa okuyun.
Dman malup etmek veya errinden emin olmak iin 70 gn gnde 78 defa okunur.
Dman def iin sekiz gn 70 defa okunur.
lim tahsili iin her gn le namazndan sonra 70 defa okunur.
Devleti ziyade olmak iin her gn 10 defa okuya.
Bir yeri fethetmek iin be gn, gn doarken balamak zere 400 defa okunur
Beyler katnda makbul ve mertebesi yce olmak iin alt gn gnde 100 defa okunur.
Saadete erimek iin 16 gn gnde 100 defa okunur.
Halk arasnda iyi olmak iin gnde 10 defa okunur.
Dmanlarn birbirine drmek iin yirmi gn gnde 20 defa okunur.
Dman yerinden def iin otuz gn gnde 30 defa okunur.
Dmanlar iinde ihtilaf brakmak iin 30 gn gnde 30 defa okunur.
Korkulardan emin olmak iin ve halk arasnda heybetli olmak iin 20 gn gnde 50 defa okunur.
Hasetler iin be gn gnde 100 defa okunur.
Dman hilesinden emin olmak iin on gn gnde 1000 kere okunur.
Dman perian hasetileri mahcup etmek iin alt gn gnde 100 defa okunur.
Bir kimse her gn okusa byden sihirden korunur.
Gnde 20 defa okuyan tm fitnelerden emin olur.


Kaynak: Kenzl Dua- Fethiyye Fi Esrar'l Hurufiyye Kaynakl Dualar Kitab aah Ebi hayyullahul
merzuki
Salat- Tncina Havas
:

stemi olduunuz her trl dilek iin, Salat Tncina paha biilmez messir bir hazinedir.
Salati Tncina y okumadan nce u mbarek duay bir (1) defa okuyun.Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batnu Ya Mteal Kavlhl hakku ve lehl mlk yevme
ynfahu fis suri aliml aybi ve ehadeti ve hvel Hakiml habir.
Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tncinay oku. Salati Tncina budur:Allahmme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salatan tncina biha
min cemil ehvali vel afati ve takd lena biha cemial hacati ve ttahhiruna biha min cemis seyyiati ve
terfeuna biha ndeke aled derecati ve tbelliuna biha aksal ayati min cemil hayrati fil hayati ve
badel memat .

Salati Tncinay otuz (30) defa okuduktan sonra, bir defa u duay okuyun ;Bismillahirrahmanirrahim Allahmme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ila ahsenil hal.

Bundan sonra yzbir (101) defa u duay okuyun:Azemt aleykm Ya Abdl basitu ve Ya Abdlveh hab ve Ya Abdlhallaku ve Ya Abdrrezzaku ve Ya
Abdlmuni ve Ya Abdlmuis eisni bi avsetin ve ecibni bi icabetin ve etuni bi itaatin venzurini
bi nazratin verhamuni bi rahmetin ve hassl muradi ve maksudi bi hrmetin ayatillahil azimi ve esma
illahil kadimi ve habibllahil kerimi ve sallallah ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi
ecmeine velhamd lillahi rabbil alemin.

Bundan sonra Bin (1000) defa Salati Tncina y okur ve okuduktan sonra, bir defa u duay okuyun:Allahmme neccina bi erefis salati ve afina bi nayetis salati Allahmme sehhirli matlubi bi kraetis
salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati ve bi hrmeti cemil enbiyai vel mrseline ya kadyel hacati
fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya veliyyl hasanati ya mcibed davati ve sallallah ala seyyidina
Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

Saleten tncina duas:
"Allhumme salli al Seyyidin Muhammedin ve al li Seyyidina Muhammedin salten tncn bih
min-cem'il-ehvli vel fat. Ve takd len bih cemal hct ve tutahhirun bih min-cemi's-seyyit ve
terfe'un bih ndeke a'l'd-deract ve tubelliun bih aks'l-ayt min cemil-hayrti f'l-hayti ve
ba'del-memt birahmetike Y erhame'r-rahimn. Hasbunellahu ve ni'mel vekl, ni'mel mevl ve
ni'me'n-nasr. ufraneke rabben ve ileyke'l-masr."

Anlam:
"Allahm! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salt at. Bu salvat o derece deerli
olsun ki: Onun hrmetine bizi btn korku ve belalardan kurtarsn. Bizim ihtiyalarmz o salvat
hrmetine yerine getirsin, bizin btn gnahlardan bu salvat hrmetine temizlersin, o salvat
hrmetine bizi derecelerin en stne yceltirsin, o salvat hrmetine hayatta ve ldkten sonra
dnlebilecek btn hayrlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulatrsn. Ey merhametlilerin
merhametlisi bize bunlar merhametinle nasip et. Allah Teal bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir
vekildir. Ey Rabbimiz,
Dnce Gcnz Arttrmak in
:

Bu terkip Esma i Erbainin 6. smdir. Gnde en az 27 kere okunduunda, hafzanzda, dnce
gcnzde dahas altnc his gibi manevi ynnzde art greceksiniz. Tabiki alacanz etki size bal
olarak geliecektir. 40 gn devam etmelisiniz.
okunacak esma:


"Ya Gayyumu Fela Yeft ey'n Min lmihi Vela Yeudh"

Anlam: Ey vcudu zt hakkyesi ve kemli sfa-tiyesi ve efliyesi ve evsaf ztiyesi kendi ztyla kaim
ve cell ztiyesi kaim bizzat olan Allahm! Btn lemler inde btn mahlkatn mesalihi sr'lerini
ve umuru mnevilerini tedbir etmekde nnden bir eyin zerresi fevt olmaz.


Gn ve gecesi aramba; Ulvi Melei: Askaiyle;Sfli Melei: Asbitiin; Buhuru: Amber.

Abdestli olmak art deildir ama olmanz da byk fayda var.

Kaynak ; Havas Gizli limler senin mafiretini dileriz, dn yalnz sanadr."
Ruhaniyet ile rtibat
:

Ruhaniyetler zerine tesir etmek iin bu dua ok etkili hazinelerden birisidir. Bunun iin: Ruhlarla
mnasebet kurmak,onlarn zerine tesirli olmak ve de manevi hissini gelitirmek iin,u duay hergn
gne domadan nce defa oku:

Bismillhirrahmnirrahm. Elhamdlillhi Rabbil lemin. Ve sallallh al seyyidin muhammedin
nebiyyl mmyyi ve al lihi ve sahbihi ve sellim. Y Allh Y Allh Y Allh Y Rahmn Y
Rahmn Y Rahmn Y Rahm Y Rahm Y Rahm eselke en tsall ve tsellime al seyyidin
muhammedin abdike ve rasliken nebiyyil mmyyi ve al lihi ve sahbihi ve en tefda al mshedeti
sirri serfi latfi nri celli cemli kemli ikbli lhtiyyetike ve tsabbe al enbbe meyzbe sehibe
mevhibe rahmeti rahmmiyyetike y erhamer rhimne inneke al klli seyin kadr. Ve sallallh al
seyyidin muhammedin nebiyyl mmyi ve al lihi ve sahbihi ve sellim.

Bu duay kez okuduktan sonra 100 defa u duay oku:
Allhmme salli al nebiy hulika minen nri ve hve nr.

Bu duadan sonra Allah c.c. ismi erifini 4356 defa zikredip, u tevecch (3) defa okur ve buna 40
gn devam edersen, Allah n izniyle maksadna ulasrsn.

Okunacak Tevecch budur:

Allhmme y men el vcdehil ul bii'tibril mmi vel hss ve hakkatihil vcdiyyeti ve sirrihil kbili
fem fil ekvni cevhera ferdn min hdi cevhiri hdil lemil ulv ves sfl ill meklde ahkmihi
tetealleku bi ismin min esmike fectim hbiri kaikh biyedi ismikellez iste'serte bihi an cem
halkke fel yzharu lehm ill m nsibel efli fe esmke ilh l tuhs ve ma'lmtike l nihyete
leh eselke gamsete f bahri hzan nri hatt de ilel kemlil evveli fe etesarraf fil melekti
bismikel kmili tesarrufan yenfn naks bil vkfi al ubdiyyetin naks inneke entel muzzl mzilll
latfl habru adlu. Ve salle allhmme al seyyidin muhammedin nebiyyl mmyyi ve al lihi ve
sahbihi ve sellim.

2. yntem ise son okunacak tevecch yerine;
brahim suresi 33 ve 34. ayetleri okunur

BRAHM,34Ve tkum min kulli m seeltumh(seeltumhu), ve in teudd nimetallhi l tuhsh,innel insne le
zalmn keffr(keffrun).
Anlam: Ve ondan istediiniz hereyden size verdi. Ve eer Allah'n ni'metini saysanz onu
sayamazsnz. Muhakkak insan, gerekten ok zalim ve ok nankrdr (inkrcdr).

BRAHM,33Ve sehhare lekumu emse vel kamere dibeyn(dibeyni), ve sehhare lekumul leyle ven
nehr(nehra).
Anlam: Ve ikisi de (adetleri zere snnetullah ile) devaml hareket halinde olan gnei ve ay' size
musahhar kld. Geceyi ve gndz de size musahhar kld.Alntdr.

Selam ve Dua le kaln G

Kt Szden Korunmak(Az Balamak in)
:

Bismillahirrahmanirrahim...
Summn bkmn umyn fe hm l yercin

Manas:Onlar Sar, dilsiz ve krdrler. Artk onlar, (Rab'lerine) dnmezler.


Bismillahirrahmanirrahim...
Summn bkmn umyn fehm l yakln.

Bakara-171

Manas: Onlar sar, dilsiz, krdrler ve onlar akl etmezler..


almaya sal geceleri balanmaldr.Kiiye zel almalarda yaplacak kiinin isminin ebced
deerinde zikrolunmaldr.Genel almalarda 1001 olarak belirleyin.alma sresi en az 7 gn
olmaldr.

Havas artlar yerine getirilmelidir.

Selam ve Dua le Kaln Glgelerkitabi lgeler
Zalimi Helak Ve Hakkn Kurtarma
:

Allahmme rabbes-semavati ve ma ezellet verabbel-eradine vema eklet ve rabberriyahi ve ma ezret
ve rabbes-eyatini vema edellet,ente bedius-semavati vel-ardi ya zelcelal-i vel-ikram.Te'huzu lil
mazlumi mnezzalimi.
hakkah fekuzli hakk min flanin ve inneh zalemeni.


zalime kar bir kez okunmas kafidir.

Not:gerekten haksza yaplr,yani tecavz,cinayet,haksz yere iten atlma vs.. gibi olaylara maruz
kalan okusun. keyfi yaparsan eer sen helak olursun benden uyarmas.

kaynak:imami ibli kitabi
Kahr in Gzel Bir Uygulama
:

Hakl olduunuza inandnz, ve size zarar veren cannz yakan biriyle baedemediiniz durumlarda
illaki bireyler yapmak istiyorsanz bu yntemi deneyebilirsiniz.
ncelikle kii zerinde younlan.ekebildiiniz kadar Allahmme Ya Kahhar ekip :"Rabbim bana
zulmeden X kiisini Kahhar isminle kahreyle diye dua edin.sonra esmal hsnadan Kaviyy esmasn
1000 kere okuyun ve ufaladnz bir dilim ekmek zerine fleyin. sonra bu ekmek paralarn kularn
yiyebilcei bir yere brakn. ve sonucu bekleyin. gece yars yapmanz daha doru olur.

Kaynak:Mustafa Erturulun Kenzl Dua-i Fethiyye Fi esrar l Hurufiye Cadlar bitkileri nasl
kullanrlar....
cadlar bitkileri nasl kullanrlar....

Cadlar iyiletirirler.
Bitkiler , by ve muska yapmnda ,ayinlerde,enliklerde retici bitkiler ve g nesneleri olarak ve
kiisel geliim iin kullanlmaktadrlar.

Otlar,bitkiler ve baharatlar yiyecek ve ieceklerde ,losyon ve yaglarda,kese ,tts ve mumlarda
kullanlabilirler.Bunlar dogal hallerinde,kurutulmu yada son yllarda oldukca populer olan
aromaterapide oldugu gibi yag halinde de kullanlabilirler.

Bitkiyi yemek yerine,onunla ruhsal olarak almak cok daha az tehlikelidir.O yine bir guc kaynag
olarak almaya devam edicektir fakat zehirlenme riskiniz ortadan kalkm olacaktr


Arnma iin : Katrtrna,papatya,rezene,lavanta, maydonoz,kediotu.
Arkadalk iin : arkfelek,trah.
Baar iin : Oulotu (melisa),uvez,yonca.
Bereket iin : Havu,siklamen,nergis,gelincik.
Cesaret iin : Hodan,trah,kekik.
Evi korumak iin : Sarmsak,ortanca,ayrkotu,Kabe saman,yabani uha iei,devedikeni.
Falclk iin : Katrtrna,karahindiba,altnbaa k.
G iin : Defne,bin bir delik otu,devedikeni.
Gzellik iin : Yaban smbl,baldrkara,gl.
Huzur ve uyum iin : Lavanta,kahkaha iei,gvercin otu,arkfelek.
Kiileri korumak iin :Karakafesotu,lavanta,smbl,limonotu,b oanotu,acfndk,aslanaz.
Mutluluk iin : Yaban smbl,al,mge,ayrkotu.
Para iin : Fesleen,brtlen,gzlk otu,yosun,gelincik,meneke,aslanaz.
Psisik gleri arttrmak iin : Defne,limon otu,hanmeli,kekik,pelin otu,kadife iei.
Rahatlama ve uyku iin : Papatya,erbetiotu,lavanta,marul,kedi otu,gvercin otu.
Salk iin : Ereltiotu,sardunya,mercankk,bin bir delik otu,solucan otu,kekik.
Sevgi iin : Fesleen,papatya,haseki kpesi,ogulotu(melisa),lavanta,gl,pel in otu,cezayir menekesi.
ans iin : an iei,nergis,sprge otu,gelincik,ilek.
ifa iin : Melekotu,defne,uha iei,rezene,erbetiotu,nane,bibe riye,meneke.
Zihinsel g iin : rekotu,mge,biberiye,sater otu. Bitkileri Kullanmadan nce Bitkilere Okunacak
Dua
Bitkilere okunacak dua

Om Mani Padme Hum Antre Hakatha Sataiu Senetutha Bathet Sataiu