You are on page 1of 1

PHIẾU LỆNH MUA

Người đặt lệnh : …………………………………..……….CMND số ………………… Ngày cấp : ……/……/……


Customer’s name ID number Date of issue
Chủ tài khoản : …………………………………..……….CMND số ………………… Ngày cấp : ……/……/……
Account holder ID number Date of issue

Số tài khoản : «Nickname»


Account number

Phương thức giao dịch : Báo Giá  Thỏa Thuận  ( Đa phương  Song phương  Trực tiếp  Quảng cáo )

Chứng khoán Số lượng Giá Tài khoản bán Số thứ tự lệnh Thời gian
Securities code Quantity Price Selling Account Order number Time
Phần dành cho khách hàng / Customer’s fill in place Khách hàng không điền / Not requested to fill in

«PVF» «Postal Code» «ATO»

Ngày / Date 07 / 07 / 2009

Phụ trách GD Giao dịch viên Khách hàng


Head of Dept Teller Client

0 3 5 C