You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

3 2014

API. Y. 31 (3192)


, r , , .

\ , ... !
, , , : , , ,

, . .

^
r
, . , , ,
. ^ r \,
, \ .
, .

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 14-22)


e
, r \ f , d \ ,
d f W . \ b ,
d , , d f , a , . ^ b
\ r . b z, c d . ^ b r
f z. d f d f , d g f d f , e , d ,
f , b d . d , d d qF e , . b q d , d d . d \ f a e , d e e ,
y F f .

\
\ \, , ,
,
, . \
.
, , ,
. r.
( ).

^
, ,
r , , , , , , . \ , ,
\, ,
: .
122

M E
\E , r \ . , q \ r,
^ r
. ^ \ r,
. ,
. \ r, .
F ,
, ,
, .
, ,
\ q
. \
\ , F .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

, ,
: q
, ()
.
, r , .
:
\ . r , , .
x . \ , , ^ , \ ,
\ ,
r, , 

123

3 2014: KYPIAKH MATAIOY


, \ . , ,
/F.
oH: ^E: \A: . 10-17 E: M. 14-22.
H EOMENH KYPIAKH: 10 A, M.
\A: . 9-17 E: M. 22-34.

, .
\ \, \. r ,
: \ .
\. . .


- . \
\ , 1014, . 168.

\ (
,
^ ,
\ (1923-2004).
, -

\).

^ r ,
,
,
...

...

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

124