Gabriel Sincu

Ioana Gheorghe
Radu Costescu
Practica
prețurilor de transfer

Workshop
Tax EU Forum 2012
2
Despre MAZARS
Prezentă în 67 ţări pe toate continentele
Peste 13.000 specialişti
În total 28.000 experţi prin alianţa Praxity
Pe locurile 5-10 în Europa
Locul 6 în România
Mazars este o organizaţie internaţională integrată şi independentă, specializată în
servicii de audit, contabilitate, consultanţă fiscală şi juridică.
Mazars în România:
 Peste 120 de specialişti
 Prezenţă de 17 ani pe piaţa românească de consultanţă (din 1995)
 Fuziune cu RSM Hemmelrath în aprilie 2007
 Pionieri ai transparenţei: www.annualreport.mazars.com
Aspecte teoretice privind
prețurile de transfer
Aspecte teoretice privind prețurile de transfer
Dosarul prețurilor de transfer
 Dosarul trebuie prezentat la cererea scrisă a autorităților fiscale, în
cursul unei inspecții parțiale sau totale.

 Termenul de prezentare a dosarului după solicitare: maxim 3 luni,
cu o singură posibilitate de prelungire.

 Neprezentarea dosarului sau prezentarea unui dosar incomplet
oferă posibilitatea autorităților fiscale de a estima cuantumul
prețurilor de transfer.

 În acest caz, autoritățile fiscale pot stabili impozit pe profit
suplimentar și majorări de întârziere; de asemenea se va stabili o
amendă de la 12.000 la 14.000 RON.
4
Aspecte teoretice privind prețurile de transfer
Dosarul prețurilor de transfer
 Informații despre grup

 Structura organizatorică, legală, operațională
 Descrierea generală a activității grupului
 Metodologia prețurilor de transfer în cadrul grupului
 Prezentarea deținătorilor de active necorporale și redevențe plătite /
primite etc.

 Informații despre contribuabil

 Prezentare detaliată a tranzacțiilor, strategii de afaceri
 Caracteristicile bunurilor / serviciilor
 Analiza funcțională
 Metoda de stabilire a prețurilor
 Tranzacții comparabile externe (dacă e cazul) etc.

5
Aspecte teoretice privind prețurile de transfer
Dosarul prețurilor de transfer vs. APA
 Ca soluție pentru o perioadă de 5 ani, de a preveni ajustări viitoare.

 Poate fi unilateral (emis de România), bilateral (emis în comun de
România și statul persoanei afiliate) și multilateral.

 APA trebuie obținut înainte de a începe desfășurarea unei
tranzacții.

 Documentația necesară pentru obținerea APA este asemănătoare
cu cea din dosarul prețurilor de transfer.

6
Aspecte teoretice privind prețurile de transfer
Dosarul prețurilor de transfer vs. APA
 Prin APA se stabilește metoda de prețuri de transfer, NU prețurile.

 Abaterile de la termenii și condițiile stabilite prin APA conduc la
încetarea valabilității acestuia.

 Costul unui APA este determinat în funcție de mărimea
contribuabilului. Acest cost poate fi rambursat în cazul în care
organul fiscal respinge emiterea / modificarea APA.

 Organul fiscal prezintă contribuabilului proiectul APA, iar
contribuabilul își poate exprima punctul de vedere în termen de 60
de zile lucrătoare de la data comunicării proiectului.

7
Determinarea profilului
funcțional al tranzacțiilor
intra-grup
Analiza funcțională în cadrul raportului de prețuri de transfer
 Analiza funcțională presupune identificarea funcțiilor îndeplinite,
riscurilor asumate și activelor implicate de către fiecare entitate
participantă la tranzacție.

 Scopul analizei funcționale este acela de a identifica și compara
activitățile și responsabilitățile semnificative din punct de vedere
economic, pe care societățile afiliate și cele independente le
desfășoară, respectiv și le asumă.

Presupune analiza principalelor procese desfășurate în cadrul unui
grup multinațional, creatoare de valoare și profit.

 Pentru a putea identifica funcțiile îndeplinite și riscurile asumate
este necesară descrierea modului de tranzacționare.
9
Analiza funcțională în cadrul raportului de prețuri de transfer
 Analiza funcțiilor trebuie să țină seama de valoarea adusă entităților
implicate în tranzacție.

Exemple de funcții: achiziții de materii prime, prelucrare, marketing, finanțare,
management, distribuție, transport, etc.

 Riscurile asumate: tranzacțiile controlate nu pot fi comparabile cu
tranzacțiile necontrolate dacă sunt diferențe mari între riscurile
asumate pentru care nu se pot face ajustări.

Exemple de riscuri: risc de piață, riscul de produs, risc de stocuri, risc de
neîncasare, risc de curs valutar etc.

 Activele folosite la desfășurarea tranzacțiilor

Exemple de active: utilaje, clădiri, active intangibile
10
Analiza funcțională în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studii de caz
Studiu de caz – activitatea de distribuție

 Societatea A distribuie produse pe piața din România

 Societatea A, a încheiat un contract de furnizare cu entitatea afiliată
B din Olanda, pe baza căruia societatea A achiziționează de la
societatea B produsele

 Controlul calității produselor achiziționate este realizat de către
cumpărător la momentul primirii bunurilor

 Transportul bunurilor este asigurat de către vânzător

 Cumpărătorul îndeplinește de asemenea funcția de marketing, în
sensul că este responsabil pentru găsirea de clienți noi

11
Analiza funcțională în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studii de caz
 Cumpărătorul are o rețea de distribuție bine pusă la punct și o
echipă de vânzări solidă
 Fiecare dintre cele două entități este responsabilă de facturare și de
colectare a creanțelor de la clienți
 Depozitarea bunurilor se face de către cumpărător în depozitul său
propriu
 Societatea A îndeplinește funcția de administrație generală
 Dacă bunurile vândute prezintă defecte, acestea sunt returnate de
către client societății A, iar aceasta le returnează către societatea B
pentru înlocuire, fără a suporta vreun cost
 Societatea A plătește facturile la cursul EUR, în timp ce facturile
către clienții săi sunt emise în RON.
12
Analiza funcțională în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studii de caz
13
Funcții și riscuri aferente activității de distribuție
Funcții
Societatea A (RO) Societatea B (NL)
1. Achiziția produselor
2. Controlul calității
3. Transport
4. Vânzări/ marketing
5. Facturare și colectare creanțe
6. Depozitare
 N/A
 N/A
N/A 
 N/A
 
 N/A
Riscuri
Societatea A (RO) Societatea B (NL)
1. Risc de produs
2. Risc de piață
3. Risc de stoc
4. Risc de neîncasare creanțe
5. Risc de schimb valutar


N/A 
 
 N/A
 
 N/A
Analiza funcțională în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studii de caz
 Active deținute de societatea A

 Spațiu depozitare
 Forța de muncă
 Echipamente birou

 Active deținute de societatea B sau alte societăți ale grupului

 Echipamente producție
 Spațiu de producție și depozitare
 Know-how privind tehnologia de fabricație sau patente
 Forța de muncă

În concluzie societatea A ar putea fi calificată drept un distribuitor cu funcții și
riscuri depline.
14
Respectarea și susținerea
principiului valorii de piață
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer


 Alegerea celei mai adecvate metode și prezentarea motivelor
respingerii celorlalte metode


 Stabilirea indicatorului de eficiență economică


 Realizarea studiului de comparabilitate (”benchmarking”)

16
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Metodele prețurilor de transfer

 Metode tradiționale:

 Metoda Comparării Prețurilor (Comparable Uncontrolled Price - CUP)
 Metoda Cost Plus (Cost Plus Method - CPM)
 Metoda Prețului de Revânzare (Resale Price Method - RPM)


 Metode tranzacționale:

 Metoda marjei nete (Transactional Net Margin Method - TNMM)
 Metoda împărțirii profitului (Profit Split Method - PSM)

17
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Metodele preţurilor de transfer


 Cifra de afaceri X
 Costul bunurilor vândute (X)

 Profit brut X CPM, RPM
 Alte cheltuieli operaționale (X)

 Profit net X TNMM, PSM
18
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Alegerea metodei

 OECD menționează că selectarea metodei de prețuri de transfer
urmărește să găsească cea mai adecvată metodă într-o anumită
situație.

 Factori ce trebuie avuți în vedere sunt:

 Natura tranzacției;
 Disponibilitatea datelor și informațiilor
 Punctele forte și punctele slabe ale metodelor
19
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studiile de comparabilitate (benchmark)

 Realizarea strategiei de căutare în baza de date Amadeus (i.e.
criteriul geografic, codul de clasificare a activității, selecția pe baza
filialelor)

 Selecția manuală a societăților (i.e. obiect de activitate, date
financiare insuficiente, statutul de independență, pierderi)

 Stabilirea eșantionului final de societăți comparabile

 Alegerea indicatorului de eficiență economică și stabilirea
intervalului de piață

20
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studiile de comparabilitate (benchmark)
 Indicatorii de eficiență economică (ai profitabilității)

 Marje de profit

Marja operațională = Profit Net / CA

Net Cost Plus = Profit Net / Total costuri

Berry ratio = Profit brut / Cheltuieli operaționale


 Rate de rentabilitate

ROA = Profit Net / Active Operaționale

21
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studiile de comparabilitate (benchmark)
 Print screen

22
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studiile de comparabilitate (benchmark)

23
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studiile de comparabilitate (benchmark)
24
Denumirea
companiei
Țara
Total cheltuieli din
exploatare
mii EURO
Rezultatul din
exploatare
mii EURO
Rata
rentabilității
costurilor
totale (NCP)
2009 2008 2007 2009 2008 2007 Media
ponderată
ALFA SRL ROMANIA 11.779 8.538 9.795

578

618

1.192 7.93%
BETA SA ROMANIA 1.585 1.259 1.278 79 126 120 7.88%
SINUS SRL ROMANIA 605 328 363 195 170 96 35.57%
DELTA SA ROMANIA 3.772 3.986 6.996 209 394 530 7.68%
AUTO SRL ROMANIA 242 368 287 36 11 21 7.58%
Analiza economică în cadrul raportului de prețuri de transfer
Studiile de comparabilitate (benchmark)
25
 Indicator societate analizată Intervalul inter-cuartilar obținut pentru eșantionul de societăți comparabile


Indicator 2009
NCP 7,72%
Interval NCP

Minim
7,58%

Cuartila 1
7,68%

Mediana
7,88%

Cuartila 3
7,93%

Maxim
35,57%


Implicațiile ajustărilor
prețurilor de transfer
Ajustări ale autorităților fiscale - Cazul 1
Societatea B
 Domeniu de activitate: fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru
motoare de autovehicule
 Prelucrarea materiei prime furnizate de grup și vânzarea de produse finite (industria
auto) societăților din grup.

Concluzii control
 Acceptarea pierderii înregistrate de societate în cursul anului 2004
 Ajustarea veniturilor impozabile aferente perioadei 2005 - 2007
► Eliminarea societăților care au înregistrat pierderi din studiul de comparabilitate, riscul
privind bugetarea eronată este al persoanei afiliate și prin urmare aceasta trebuia să
suporte pierderea
 Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente - reclasificarea serviciilor de instruire ca
transfer de know-how
 Cheltuieli cu instruirea personalului nedeductibile fiscal întrucât în acea perioadă
societatea nu avea salariați
27
Ajustări ale autorităților fiscale - Cazul 1
Contestă:
 Neacceptarea pierderii pe perioada 2005 – 2006, întrucât aceasta a fost
determinată de aceeași factori ca și pierderea din 2004;
 Ajustarea rezultatului fiscal al anului 2005 pe motiv că tranzacțiile intra-grup
au fost verificate de autoritățile din țara de rezidență a persoanei afiliate;
 Eliminarea din studiul de comparabilitate a societăților care au obținut
pierdere ca fiind neîntemeiată.

În urma contestației:
 Relațiile comerciale dintre cele două societăți nu s-au efectuat cu respectarea
principiilor prețurilor de transfer, prin urmare s-a procedat corect la ajustarea
veniturilor;
 Serviciile de instruire au fost recalificate în transfer de know-how.

28
Ajustări ale autorităților fiscale - Cazul 2
Societatea C
 Domeniu de activitate: fabricarea de furnire si panouri din lemn;
 Prelucrarea materiei prime (material lemnos) și vânzarea de produse finite societăților
din grup.

Concluzii control
 Acceptarea metodei folosită de societate: cost plus marjă
 Ajustarea veniturilor impozabile aferente perioadei 2006 – 2008
► Nerespectarea, de către societate, a metodei de stabilire a prețurilor de transfer, prețul de
vânzare aplicat în tranzacțiile controlate s-a situat sub costul de producție
 Ajustarea limitei de nedeductibilitate a cheltuielilor de protocol din care au rezultat
cheltuieli nedeductibile cu protocolul suplimentare plus TVA aferent plus majorări
aferente TVA;
 Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente
► Reclasificarea serviciilor de management și consultanță ca transfer de know-how


29
Ajustări ale autorităților fiscale - Cazul 2
Contestă:
 Faptul că autoritățile nu au cerut prezentarea dosarului de prețuri de transfer conform
prevederilor legale;
 Ajustarea greșită a veniturilor prin aplicarea marjei la cheltuieli de exploatare și nu
asupra costurilor fundamentate de societate în dosar, respectiv se face confuzie între
noțiunea de cost de exploatare și cheltuieli de exploatare;
 Recalificarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică furnizate de societățile
afiliate nerezidente în transfer de know-how.

În urma contestației:
► În ceea ce privește cererea prezentării dosarului prețurilor de transfer – se respinge;
► Faptul că ajustarea veniturilor a fost realizată eronat – se respinge
► Recalificarea serviciilor de management și asistență tehnică – reverificarea perioadei și
impozitului30
Ajustări ale autorităților fiscale - Cazul 3
Sucursala D

 A beneficiat de o serie de servicii: HR, financiare, R&D, marketing, prestate
de societatea - mamă;
 Societatea - mamă a decis repartizarea costurilor indirecte efectuate către
entitatea din România folosind drept cheie de alocare ponderea cheltuielilor
indirecte în total cifră de afaceri, respectiv un procent de 8,54%. Aceste
cheltuieli au condus la obținerea de venituri impozabile pentru sucursală;
 Societatea - mamă a repartizat cheltuieli directe determinate de servicii de
subcontractare, închirieri mașini, birouri etc. O altă societate afiliată a
facturat servicii de inginerie și design. Conform sucursalei, Ordinul 222 nu
precizează obligativitatea prezentării în cadrul dosarului a documentelor
justificative;
 Perioada supusă controlului mai 2008 – martie 2010.31
Ajustări ale autorităților fiscale - Cazul 3
Concluzii control

 Nedeductibilitatea cheltuielilor indirecte alocate de către societatea mamă,
întrucât acestea nu au fost fundamentate conform prevederilor Ghidului OECD
astfel încât să se arate că există o corelare corectă între alocarea de costuri și
venituri către sucursală;
 Nedeductibilitate cheltuielilor directe alocate de societatea mamă pe motiv că
nu au fost prezentate documente justificative. Prin urmare inspectorii fiscali nu
au putut stabili dacă tranzacțiile au fost efectuate la un preț de piață întrucât
aceste cheltuieli trebuiau mai întâi acceptate ca fiind efectuate.

În urma contestației a fost desființată parțial decizia de impunere, ca urmare a:
► neefectuării, de către autoritățile fiscale, a unei analize a cheltuielilor
directe și indirecte care să țină cont de toate circumstanțele cazului,
respectiv de relația de afiliere a sucursalei cu furnizorii serviciilor.

32
Q & A
33
Echipa Mazars vă
mulțumește pentru
atenție!
Gabriel SINCU
Partner
Head of Tax &
Outsourcing


Contact:
Str. Economu Cezărescu, nr. 31B
Sector 6, Bucureşti

Tel: +40 31 229 2600
Fax: +40 31 229 2601

contact@mazars.ro www.mazars.ro
Ioana GHEORGHE
Manager
Tax Advisory
Radu Costescu
Senior Consultant
Tax Advisory