You are on page 1of 7

UCAPAN PERASMIAN HARI ANUGERAH CEMERLANG 2009,

SMK RAJA PEREMPUAN IPOH


OLEH :
Y.M. PUAN SRI DATO RAJA NOORA ASHIKIN BT RAJA ABDULLAH,
DCPM, PHF
Bismillahir rahmanir rahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.
Yang berbahagia Dato Hj. Che Mat bin Hj. Padali,
Yang Dipertua PB! "M# $aja Perempuan ,
Yang berusaha Cik $usnani binti "haruddin,
Pengetua "M# $aja Perempuan,
Yang berusaha %n&ik 'a(ul bin Yuso)
Wakil *imbalan Pega+ai Pelajaran Daerah #inta ,tara,
Pengetua-pengetua
!uru-guru besar
Wakil-+akil .P/
Barisan Penolong-penolong #anan dan !uru #anan,
!uru-guru
A.# PB!
bu bapa, seterusn0a para pelajar 0ang dikasihi.
Alhamdulillah, sa0a bers0ukur ke hadrat lahi kerana dengan limpah
kurnia-/0a sekali lagi Majlis Hari Anugerah Cemerlang pada tahun 1223 ini
dapat dilaksanakan atas ilti(am 0ang telah dipamerkan oleh kepemimpinan
pengetua dengan komitmen 0ang diberikan oleh guru-guru dan para
pelajar.
"empena hari 0ang bersejarah ini, sa0a ingin mengambil
kesempatan mengu&apkan tahniah dan s0abas kepada pelajar-pelajar
0ang telah berja0a men&apai ke&emerlangan dalam bidang kurikulum dan
kokurikulum. "e+ajarn0a kita harus meraikan keja0aan mereka 0ang telah
berusaha bertungkus lumus men&apai keja0aan dalam apa jua bidang
0ang di&eburi khasn0a di bidang akademik. "emoga majlis pada hari ini
menjadi peristi+a bersejarah dan menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar
lain untuk bersaing bagi men&apai ke&emerlangan.

"esungguhn0a, majlis ini sememangn0a ditunggu-tunggu oleh
pelajar 0ang berja0a men&ipta ke&emerlangan dan menempa nama dalam
bidang kurikulum khasn0a dan kokurikulum amn0a. #eja0aan dan
ke&emerlangan pelajar dalam bidang 0ang di&eburi se+ajarn0a dihargai.
"emoga keja0aan pelajar-pelajar 0ang akan menerima anugerah pada hari
ini akan menjadi inspirasi kepada para pelajar lain untuk berusaha dengan
lebih gigih.
Bagi melahirkan pelajar &emerlang ban0ak agenda 0ang telah
diren&anakan oleh pengetua dan guru-guru untuk men&apai hala tuju
seperti 0ang telah digariskan dalam PPP. Agenda ini merupakan satu
amanah 0ang perlu dipikul oleh semua +arga pendidik dalam
merealisasikan pembinaan negara bangsa 0ang memiliki modal insan
&emerlang sebagai pe+aris kepemimpinan negara pada masa hadapan.

Detik bersejarah ini merupakan pun&ak keja0aan garapan
ke&emerlangan sekolah, setelah bertungkus lumus men0emai usaha dan
kini detikn0a untuk para pelajar menuai keja0aan. "a0a per&a0a keja0aan
0ang diperoleh oleh para pelajar adalah simbol keja0aan sistem
persekolahan dan pendidikan itu sendiri hasil kerjasama mantap antara
barisan pentadbir, guru-guru dan para pelajar.

Dengan sokongan dan komitmen 0ang padu daripada para guru dan
ibu bapa, sesungguhn0a "M# $aja Perempuan telah berja0a melahirkan
ramai pelajar 0ang ber+iba+a dan berketerampilan di sekolah ini. "emoga
hubungan erat antara pihak sekolah dengan ibu bapa dapat merealisasikan
hasrat sekolah ini untuk menjadi sebuah institusi 0ang &emerlang dan
mampu membangunkan modal insan 0ang mempun0ai jati diri 0ang kukuh,
berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi serta
berda0a saing akan ter&apai dan berkesinambungan.
Hadirin 0ang dihormati,

"ejarah ke&emerlangan "M# $aja Perempuan memang
membanggakan. Anugerah "ekolah Cemerlang pada tahun 1224 dan
prestasi kelulusan "*PM, "PM dan PM$ 0ang &emerlang pada tahun 1225
perlu dikekalkan dan dipertingkatkan dari segi kualitin0a,dan jika boleh
pada masa hadapan $P" mampu melangkaui pen&apaian &emerlang
0ang telah disasarkan sebelum ini.
Warga pendidik perlu menerima hakikat baha+a #ementerian
Pelajaran akan dikatakan berja0a sekiran0a segala usaha untuk
meningkatkan akses, ekuiti dan kualiti pendidikan rak0at memperoleh
keja0aan sejajar dengan matlamat teras PPP 0ang dirangka bagi mema&u
dan memperkasa dunia pendidikan serta memartabatkan pro)esion
keguruan. Para pelajar pula dituntut melengkapkan diri dengan pelbagai
ilmu dan kemahiran dalam usaha me+ujudkan generasi bestari dan
berda0a saing. Dalam (aman ledakan maklumat ini, pengetahuan,
kemahiran, dan kepakaran dalam menguasai ilmu amat diperlukan.
"ebenarn0a tidak ada jalan pintas ke arah men&apai kemajuan
melainkan dengan bekerja keras. "a0a per&a0a kesungguhan dalam
menuntut ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran akan mendorong
murid untuk menjadi +arga sekolah 0ang &emerlang, gemilang dan
terbilang.Pendek kata, gunakan peluang pembelajaran di sekolah sebagai
peluang untuk meneroka potensi anda ke tahap semaksimum 0ang
mungkin dan lalui proses pembelajaran sebagai proses 0ang bermakna
dan menggembirakan .
Hadirin 0ang dihormati,

#eja0aan-keja0aan 0ang telah di&apai oleh sekolah ini adalah hasil
sumbangan guru-guru dan para pelajar 0ang penuh dedikasi, kreati) dan
ino6ati)."emoga keja0aan 0ang di&apai pada tahun ini akan menjadi
pemangkin kepada seluruh +arga sekolah untuk meningkatkan pen&apaian
ke arah 7$P" Cemerlang, !emilang dan *erbilang.
Dalam era globalisasi ini, para pelajar semestin0a sanggup
menghadapi &abaran baru dalam dunia pendidikan 0ang sentiasa berubah-
rubah. Peranan pelajar kini semakin men&abar dalam usaha membina diri
untuk menguasai ban0ak bidang ilmu, sejajar menjadikan bangsa Mala0sia
maju di abad baru 0ang akan menjelang. Dalam keghairahan memburu
ke&emerlangan akademik, kita jangan lupa tentang aspek kerohanian,
akhlak, tatasusila dan ke+arasan )ikiran dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan setiap indi6idu perlulah berperanan menjana
ke&emerlangan itu berlandaskan akal budi 0ang luhur.
Harapan sa0a agar semua guru dan pelajar sentiasa bekerja keras
bagi memastikan sekolah ini sentiasa mempersiapkan diri untuk terus
men&ipta keja0aan dalam bidang akademik dan kokurikulum. /amun 0ang
pasti sahsiah 0ang terpuji dengan disiplin 0ang tinggi sahaja 0ang mampu
memastikan "M# $aja Perempuan terus &emerlang.
Para pelajar 0ang dikasihi,
"e&anggih mana kehidupan kita, adat dan buda0a hasil peninggalan
nenek mo0ang perlu dipupuk dan diamalkan. "a0a men0eru supa0a guru,
ibu bapa dan pelajar sentiasa saling menghormati. Amalan nilai-nilai murni
ini se&ara langsung akan membentuk sahsiah dan disiplin 0ang baik dalam
kalangan +arga "M# $aja Perempuan. #eadaan ini akan membantu
menja0akan lagi usaha-usaha dalam menjadikan sekolah ini sebuah
institusi 0ang &emerlang.
Diharapkan "M# $aja Perempuan akan terus maju dan men&apai
keja0aan 0ang &emerlang dan terbilang sesuai dengan 6isi sekolah untuk
men&apai ke&emerlangan di persada mar&apada.
Akhir kata dengan la)a( Bismillahir rahmanir rahim ,sa0a merasmikan
majlis Hari Anugerah Cemerlang 1223 "M# $aja Perempuan, poh.
"ekian, terima kasih.