MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVAHOTĂRÂREA NR. 160


Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.04.2011;
Având în vedere raportul nr.2303/2011 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind îndrumarea şi
coordonarea asociaţiilor de proprietari, precum şi desfăşurarea controlului financiar
contabil la asociaţiile de proprietari/locatari din municipiul Craiova şi rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64, 65, 66, 67
şi 68/2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată, aprobată prin Legea
nr.180/2002;
În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001,
republicată, privind administraţia publică locală;HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă Regulamentul privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de
proprietari, precum şi desfăşurarea controlului financiar contabil la asociaţiile
de proprietari/locatari din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.160/2011

Regulament privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de
proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar - contabil la
asociaţiile de proprietari/ locatari din Municipiul Craiova


CAP. I
PREVEDERI LEGALE


Art. 1 Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi ale sectoarelor
Municipiului Bucureşti sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea
sarcinilor şi scopurilor ce le revin conform prevederilor art. 52 din Legea nr.
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari cu
modificările ulterioare.
Art. 2 Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor
Municipiului Bucuresti indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru
indeplinirea obligatiilor locale ce le revin asupra proprietatii comune.
Art. 3 Controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de
proprietari se exercită de către Consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al
consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti
conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 230 / 2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare şi ale art.59, alin.
1 din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 230/2007.

Art. 4 Prevederi legale:

► LEGEA Nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare:

,,Art. 55 Consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene,
respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, exercită controlul asupra
activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la
solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari.
► HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare:
,Art. 59-(1) Exercitarea controlului asupra activităţii financiar-contabile din
cadrul asociaţiilor de proprietari se realizează în conformitate cu prevederile art.55
din Legea nr. 230/2007, de către organele competente, potrivit legislaţiei financiar-
contabile.

CAP. II
ÎNDRUMAREA ŞI COORDONAREA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI

În exercitarea atribuţiilor sale Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari
asigură îndrumarea metodologică şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în realizarea
scopurilor şi sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 5 Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari are în principal
următoarele atribuţii în îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari:
a) asigură întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru
asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii
acestora;
b) asigură participarea la toate acţiunile şi discuţiile unde se analizeză
problemele de îndrumare, sprijin şi control ale asociaţiilor de proprietari;
c) acordă consultanţă privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii
de proprietari, precum şi pentru constituirea asociaţiilor de proprietari pe scări sau
tronsoane;
d) organizează şi asigură exercitarea controlului financiar-contabil şi gestionar
la solicitarea asociaţiilor de proprietari.
e) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către
acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi
instalaţiilor din condominiu;
f) îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru respectarea de către
acestea a prevederilor legale în vigoare.


CAP. III
CONTROLUL FINANCIAR, CONTABIL ŞI DE GESTIUNE LA
ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

Art. 6 Prin prezentul act normativ se reglementează modul de efectuare a
controlului financiar - contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari, de către
persoanele împuternicite, în limita competenţelor date de normele legale în vigoare.
Art.7 Obiectivul controlului este de a reda erorile, deficienţele, lipsurile pentru
a le remedia şi a le evita pe viitor.
Art.8 Asociaţiile de proprietari supuse verificării vor fi anunţate despre
desfăşurarea controlului prin adresă scrisă.
Art.9 Controlul se va efectua în prezenţa a minim 2 angajaţi ai Serviciului
Coordonare Asociaţii de Proprietari şi are ca obiectiv verificarea, controlul şi
îndrumarea activităţii asociaţiei de proprietari, pentru funcţionarea acesteia, conform
reglementărilor legale în vigoare, în mod eficient şi în interesul proprietarilor pe care
îi reprezintă.
Art.10 Controlul va fi efectuat prin sondaj şi în baza documentelor şi actelor
justificative puse la dispoziţia personalului de specialitate, pe un an de zile, şi numai
în situaţia în care se constată deficienţe se va extinde verificarea şi asupra
documentelor aferente anilor anteriori.
Art.11 În exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul Coordonare Asociaţii de
Proprietari efectuează control financiar contabil şi de gestiune, din oficiu, ori la
solicitarea unuia sau mai multor membrii ai asociaţiei de proprietari.
Art. 12 Pe parcursul desfăşurării controlului vor fi avute în vedere următoarele
obiective:
1. modul de îndeplinire a atribuţiilor comitetului executiv şi al comisiei de
cenzori;
2. verificarea concordanţei dintre soldul scriptic înscris în registru de casă şi
numerarul faptic existent în casieria asociaţiei în acel moment, conform procesului -
verbal de verificare a casieriei;
3. modul de efectuare a operaţiunilor de incasări şi plăţi prin casă;
a) existenţa registrului de casă;
b) confruntarea valorilor înscrise în duplicatele chitanţelor emise, cu suma
înscrisă în registrul de casă la poziţia încasări;
c) verificarea operaţiunilor de plăţi prin casă;
d) verificarea existenţei referatelor de necesitate întocmite de administratorul
asociaţiei de proprietari şi aprobate de preşedintele asociaţiei, pentru cheltuielile
administrativ-gospodăreşti;
4. verficarea formularelor cu regim special şi a celorlalte formulare, comune pe
economie, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi existenţa registrelor
contabile obilgatorii:
- Registrul - jurnal (cod 14-1-1/A);
- Registrul - inventar (cod 14-1-2).
5. verificarea existenţei următoarelor registre contabile:
-Registrul pentru evidenta fondului de rulment cod 14-6-25/a
-Registrul pentru evidenta fondului de reparatii cod 14-6-25/b
-Registrul pentru evidenta sumelor speciale cod 14-6-25/c
-Registrul pentru evidenta fondului de penalizari cod 14-6-25/d,
6. verificarea întocmirii lunare a “Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi
pasiv”, cod 14-6-30/d, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a
operaţiunilor efectuate, aşa cum prevede Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor
nr. 1969 / 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice
fără scop patrimonial, precum şi depunerea acesteia la datele stabilite de lege la
Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari;
7. respectarea prevederilor legale referitoare la încadrarea personalului, salarii,
prime, verificarea respectării bugetului de venituri şi cheltuieli;
8. legalitatea şi realitatea celorlaltor plăţi şi cheltuieli făcute prin numerar sau
virament;
9. verificarea respectării criteriilor legale de repartizare a cheltuielilor sau a
obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate individuală;
10. utilizarea listei de plată a cotelor de întreţinerere la cheltuielile asociaţiei de
proprietari - cod 14-6-28;
11. urmărirea modului de repartizare a penalizărilor facturate de furnizorii de
utilităţi precum şi a modului de repartizare a penalizărilor stabilite de către asociaţia
de proprietari pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişate pe lista de plată;
12. verificarea existenţei garanţiei materiale prevăzute de lege pentru
casier/administrator, cenzori( conform hotărârii adunării generale a proprietarilor);
13. verificarea utilizării fondurilor de reparaţii şi a fondurilor speciale
constituite din veniturile obţinute din exploatarea propietăţii comune;
14. verificarea existenţei fondului de rulment şi a fondului de reparaţii;
15. verficarea existenţei tuturor documentelor necesare efectuării unei reparaţii
la părţile comune;
16. verificarea şi altor registre şi formulare, comune pe economie, privind
activitatea financiară si contabilă, utilizate de persoanele juridice fără scop
patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partida simplă.


CAP. IV
STABILIREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII PENTRU CONDUCERILE ŞI
SALARIAŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI


În vederea îndeplinirii prevederilor art .55 din Legea nr. 230 / 2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu
modificările ulterioare, conducerile şi salariaţii asociaţiilor de proprietari au
următoarele obligaţii:
Art. 13 Pentru buna desfăşurare a controlului financiar, contabil şi de gestiune
la asociaţiile de proprietari, acestea sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor
împuternicite de către Primar, prin dispoziţie, pentru efectuarea controlului, toate
documentele solicitate conform listei de mai jos:
- Statutul asociaţiei de proprietari, Acordul de Asociere al asociaţiei de proprietari,
Codul fiscal, atestatul administratorului, contractele încheiate cu furnizorii şi alţi
prestatori de servicii, contracte de muncă şi convenţii civile încheiate cu personalul
asociaţiei, contractul de administrare (dacă este cazul), procese - verbale încheiate de
comisia de cenzori, rapoarte de activitate, expertize contabile şi tehnice, ş.a.m.d., în
urma controalelor efectuate;
- Registrul – jurnal;
- Extrasul de cont lunar (sau oglinda soldului şi operaţiunilor bancare), pentru fiecare
cont;
- Registrul de evidenţă a cererilor, solicitărilor şi reclamaţiilor proprietarilor;
-Listele de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari;
- Situaţia soldurilor elementelor de pasiv şi de activ/Bilanţ;
- Registrul cu Procese Verbale ale Adunării Generale a asociaţiei de proprietari;
- Registrul de Decizii ale Comitetului Executiv;
- Bugetele anuale de Venituri şi Cheltuieli ale asociaţiei de proprietari;
- Chitanţiere cu încasările efectuate;
- Registru de casă;
- Documente bancare (Ordine de Plată, CEC-uri, extrase de cont, etc.);
- Bonuri de consum, facturi fiscale şi chitanţe pentru cheltuielile efectuate;
- Decont de cheltuieli;
- Jurnal de operaţiuni diverse;
- Fişe pentru operaţiuni diverse;
- Contract de garanţie “în numerar” sau “suplimentară”;
- Registrul pentru evidenţa fondului de rulment;
- Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii;
- Registrul – inventar, lista de inventariere, fişa de evidenţă a obiectelor de inventar;
- Registru pentru evidenţa sumelor speciale;
- Registru pentru evidenţa fondului de penalizări;
- Fişele de atribuţii pentru personalul angajat al asociaţiei de proprietari;
- Alte documente justificative, solicitate, care să lămurească situaţia de fapt a
asociaţiei de proprietari.
Imprimatele documentelor de mai sus, vor avea OBLIGATORIU forma şi
conţinutul conform O.M.F. nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Art. 14 Să prezinte spre verificare valorile oferite de orice fel pe care le
gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii intră sub incidenţa controlului, la
cererea organelor de control din cadrul Serviciului Coordonare Asociaţii de
Proprietari.
Art. 15 Constituie obligaţii ale reprezentantului legal al asociaţiei de
proprietari să prezinte în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor de proprietari
procesele-verbale de control întocmite de către organele de control cu prezentarea
concluziilor şi măsurilor impuse în urma controlului.
Art. 16 Să respecte toate măsurile dispuse în cadrul proceselor-verbale de
control şi termenele acestora, precum şi să comunice modul de îndeplinire a acestor
măsuri Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei
Municipiului Craiova.
Art. 17 Să depună la compartimentele specializate din cadrul autoritatii publice
locale a tuturor modificărilor intervenite în structura organizatorică a asociaţiei de
proprietari, în termen de 30 de zile de la data modificării.
Art. 18 În cazul schimbării conducerii asociaţiei de proprietari, aceasta are
obligaţia de a preda pe bază de proces-verbal toate documentele contabile şi bunurile
asociaţiei, noii conduceri alese a asociaţiei de proprietari.
Art. 19 Predarea tuturor documentelor contabile, bunurilor şi valorilor băneşti
pe bază de proces-verbal, de către administrator/contabil/casier, în situaţia în care, din
diverse motive nu mai ocupă această funcţie, comitetului executiv al asociaţiei de
proprietari sau persoanei nou angajate.
Art. 20 Întocmirea Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv şi în cazul
fuziunii sau divizării asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii, necesare încheierii
protocolului de predare – primire, de către conducerile asociaţiilor de propietari.
Art. 21 Afişarea la avizier a hotărârilor adunării generale a proprietarilor şi a
deciziilor comitetului executiv .
CAP. V
CONTRAVENŢII

Art. 22 Constituie contravenţie, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între
250 lei - 2.500 lei pentru administratorul asociaţiei de proprietari, casier, contabil,
următoarele fapte:
1. refuzul colaborării şi prezentării documentelor solicitate pentru controlul efectuat
de către reprezentanţii Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari;
2. neprezentarea spre verificare a valorilor oferite de orice fel, pe care le gestionează
sau le au în păstrare, care, potrivit legii intră sub incidenţa controlului, la cererea
organelor de control din cadrul Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari;
3. neeliberarea documentelor solicitate în original sau copii certificate la cererea
organelor de control;
4. neluarea de măsuri conform îndrumărilor şi recomandărilor ce decurg din procesul-
verbal încheiat în urma controlului efectuat de către organele de control, în termenul
precizat în actul de control;
5. predarea tuturor documentelor contabile, bunurilor şi valorilor băneşti pe bază de
proces-verbal, de către administrator/contabil/casier, în situaţia în care, din diverse
motive nu mai ocupă această funcţie, comitetului executiv al asociaţiei de proprietari
sau persoanei nou angajate;
6. neîntocmirea Situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv şi în cazul fuziunii
sau divizării asociaţiilor de proprietari în condiţiile legii, necesare încheierii
protocolului de predare – primire;
7. nedepunerea în termen legal a Situaţiei Soldurilor Elementelor de Activ şi de Pasiv
(în cazul organizării contabilităţii în partidă simplă);

Art. 23 Constituie contravenţie, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între
250 lei - 2.500 lei pentru conducerea asociaţiei de proprietari, următoarele fapte:
1. refuzul colaborării şi prezentării documentelor solicitate pentru controlul efectuat
de către reprezentanţii Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari;
2. neluarea de măsuri conform îndrumărilor şi recomandărilor ce decurg din procesul-
verbal încheiat în urma controlului efectuat de către organele de control, în termenul
precizat în actul de control;
3. nepredarea tuturor documentelor contabile şi bunurilor asociaţiei de proprietari pe
bază de proces-verbal în cazul schimbării conducerii asociaţiei de proprietari;
4. neprezentarea Serviciului Coordonare Asociaţii de Proprietari a tuturor
modificărilor intervenite în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, în
termen de 30 de zile de la data modificării;
5. neprezentarea în cadrul adunărilor generale de către reprezentantul legal al
asociaţiei de proprietari a proceselor-verbale de control întocmite de către organele
de control, cu prezentarea concluziilor şi măsurilor impuse în urma controlului;
6. neafişarea la avizier a hotărârilor adunării generale a proprietarilor şi a deciziilor
comitetului executiv .CAP. VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 24 Contravenţiile prevăzute se constată şi se sancţionează cu amendă de
către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Craiova, din cadrul
serviciului de specialitate-Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari.
Art. 25 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 26 Plângerile formulate împotriva proceselor - verbale de constatare a
contravenţiei se depun spre soluţionare Judecătoriei Municipiului Craiova.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Lucian MINCU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful