You are on page 1of 5

Olvasmánynapló

LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Idő-, hely- és eseménytáblázat
Ha folyamatosan és ügyesen töltöd ki az üres helyeket a táblázatban, áttekintést kapsz a
regényről.
1. Írd be a megfelelő helyre, hogy az egyes fejezetek hol és hányadik napon játszódnak!
Gyűjtsd össze azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek azt érzékeltetik, hogy nem
napjainkban játszódik a történet.

Fejezet nap helyszín régies szavak, tárgyak,
kifejezések
I. 1. Osztályterem, utca zongora-verkli, lóvasút,
zsebtintatartó, antracén,
krajcár,stanicli,prünella,gigerli,
grund, törökméz, tubák,
einstand, boxenli
II. 1 (délután) Grund, kaliba, lópokróc, gőzfűrész,
egzecíroz. levatta,
III. 2 (késő délután) Füvészkert reáliskola, tomahawk,
gukker, srófhúzó, rézkrajcár
IV. 3 Osztályterem, Rácz
tanár úr szobája,
grund
gitt, pénztárnok, korona
(pénznem), abcug,

V. 5 Füvészkert „elfújható lámpa”
VI. 6 grund pedellus
VII 7 osztályterem,
grund,
Nemecsekék háza
fez,
VIII. 8 grund, utca,
Nemecsekék háza
megbicsakolta magát,
petróleumlámpa
IX. 8 Gittegylet
közgyűlése
heccel
X. 9-10 Nemecsekék háza,
grund
,osztályterem,
katedra

Első fejezet
2., Sorolj föl a fejezetből legalább öt szereplőt! Egy-egy szóval (az író segítségével) jellemezd
őket!
Csele-gigerli
Csengey- „első pad első”
Boka- okos, komoly
Csónakos- erős
Pásztorok- félelmetesek
Áts Feri-rettenetes

3., A fejezetben rövid jellemzést találsz Nemecsekről. Írd le külső és belső tulajdonságait az
író szavaival!
Nemecsek határozottan jellemes férfiú volt. Nemecsek mindenkinek levegő volt. Se nem osztott, se
nem szorzott, mint az egy a számtanban. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, gyönge gyerek

4., Mit jelentek az alábbi szavak?
Gigerli: feltűnő öltözetű ember
Minutum: perc
Prünella: hámozott, magozott, lapított, aszalt szilva
Verkli: karral működtethető, fújtatóval ellátott hangszer
Grund: üres, beépítetlen telek
Antracén: Tinták, színezékek gyártásához használt vegyület. Itt: a tinta

Második fejezet
5., Mit jelentett a fiúk számára ez az üres telek? Keresd ki az erre vonatkozó idézeteket a
fejezetből!
A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a
szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határol, s melynek többi
oldalain nagy házfalak merednek az ég felé.
A Pál utcai telek gyönyörű sík föld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó
rész, a fatelep, ez volt minden egyéb: ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval mindennap
az volt, amivé éppen aznap kinevezték.
6. Írd le, milyen tisztség jutott a következő szereplőknek!
Nemecsek: közlegény
Geréb: főhadnagy
Csele: hadnagy
Boka:kapitány/ elnök

7. Mik voltak a közlegény feladatai?
parancsokat teljesíteni : ceruzát hegyezett, cipelte a tiszt urak kabátját, a játékokat előhozta a raktárból,
„haptákba” vágta magát, ha egy tiszt elhaladt előtte…
8., Mik azon jelek, amelyek Nemecsek gyengeségét és bátorságát mutatják be?
Gyengeség: elszalad Áts Feri elől, érzékeny, könnyen sírva fakad
Bátorság: legyőzve a félelmét, felmászik a farakásra, hogy megnézze, mit ugat Hektor, kész
kiállni az igazáért(ne legyen egyedül közlegény)

Harmadik fejezet
9. Miért volt fontos a Pál utcai fiúk részéről a füvészkerti látogatás?
Mert be akarták bizonyítani, hogy ők is vannak olyan bátrak, mint a vörösingesek.
10., Milyen izgalmak vártak rájuk a vörösingeseknél?
Át kellet mászni a deszka palánkon,
Az őrségváltás füttye megijeszti őket,
Hasalni kellett a fűben, miközben elhaladt előttük a Füvészkert őre,
Be kellett szaladni a várromba, mert az őr gyanút fogott
Nemecsek beleesik a tóba
Észreveszik az áruló Gerébet a vörösingesek között,
Boka kitűzi a cédulát a tanácskozó helyüknél, eloltja a lámpát és rohannak vissza, a
csónakhoz, ami beragadt,
Eközben felfedezik a vörösingesek az ottjártukat, és üldözni kezdik őket,
Az üvegházban meggondolatlanul elárulják magukat, így el kell bújniuk, Nemecsek ismét
„megfürdik”,
Sikerül elrejtőzniük az akácfán, miközben az üldözőik alattuk másznak át a kerítésen, őket
keresve…
11., Milyen meglepetés várt Bokára és Nemecsekre a füvészkerti kaland során?
Észreveszik, hogy Geréb árulóvá lett,
A vörösingesek el akarják foglalni a grundot labdázó helynek
12., A fejezetből kikeresett idézetek alapján mutasd be Gerébet!

„Geréb a legnagyobb mértékben gyanús volt előtte. Tegnap oly furcsán, oly sokat jelentőn nézett a
szemébe, mikor elváltak. Látszott a fiún, hogy megérezte, hogy amíg Boka ebben a társaságban van,
addig őbelőle itt nem lehet semmi. Féltékeny volt Bokára. Őbenne sokkal több volt a vér, a
vakmerőség; Boka csöndes, okos, komoly természete nem tetszett neki. Ő magát sokkal különb
legénynek tartotta.”

Az a fajta fiú, aki vezetésre termett ugyan, de ezt a tisztséget hamis úton akarja megszerezni. A két
szavazat is azt mutatja, hogy sikerült két embert Boka ellen hangolnia. Mivel nem értett egyet Boka
„vezetési stílusával” megpróbált a helyére törni, de mivel a Pál utcaiak hűségesek voltak elnökükhöz,
árulás útján akarta kitúrni.
Vakmerő cselekedete, hogy átállt a vörösingesekhez, az mutatja, hogy a kitűzött célért bármit képes
megtenni.
Negyedik fejezet
13., Sorold fel a gittegylet tisztségeit!
Elnök, pénztárnok, pecsétőr, zászlóőr, titkár, jegyző
14. Írd le az egylet működéséhez szükséges egyéb feltételeket!
Tagdíj, pecsét, zászló, gitt, bélyeg
15., Ebben a fejezetben kiderül, hogy melyik évben játszódik a történet.
Mi ez az évszám? 1889
16., Mi az ellentmondás a valóság és a gittegyletiek ítélete között:
„nemecsek ernő áruló!!!”?
Nemecsek éppen egy árulót, a grund árulóját igyekezett leleplezni és ezért kényszerült áthágni
a gittegylet szabályait.
17., Kerültél már te is hasonló helyzetbe? Ha igen, írd le röviden az eseményt!
Tanulói válasz

Ötödik fejezet
18., Mi jellemzi a vörösingesek játékszabályait?
Nem hajlandóak vesztegetés útján elfoglalni a grundot. Harcban akarják elvenni, tehát nyílt,
becsületes játékszabályaik vannak
19. Mi a jelentősége annak, hogy Áts Feri szájából hangzik el ez a mondat: „Bátor fiú vagy,
Nemecsek, vagy ahogy hívnak.”?
A vezér elismerő szavai és az, hogy tudja a fiú nevét jelzi, hogy becsüli a bátorságot és hogy
tiszteli az ellenfeleit.
20., Keresd ki a fejezetből, és írd le azt a mondatot, amelyben Nemecsek megdicsőül, Geréb
pedig megalázó helyzetbe kerül!
Pl.: „Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe, s Geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha
valami súly szállott volna a lelkére. „

Hatodik fejezet
21. Rendezd el időrendi sorrendben az alábbi mondatokat!
--5- Gerébet a Pál utcaiak kiközösítik.
--3- Kolnay és Barabás kibékülnek.
-4-- Az elnök ismerteti a haditervet.
--6- Nemecsek nem árulja el Gerébet.
-1-- Boka kiáltványa bátorságra szólítja fel a fiúkat.
--2- Az egyleti gitt kiszáradt.

Hetedik fejezet
22. Keress a fejezetben olyan részeket, amelyek a csata előtti izgalmat érzékeltetik! Írj le
néhányat közülük!
„nagy volt az izgalom az egész osztályban…”
„A fiúk mozgolódtak a padokban, elbámultak, nem nagyon figyeltek arra, aki éppen felelt…”
- Mozgolódtok, szórakozottak vagytok, valami máson jár az eszetek!
Oly nagy volt az érdeklődés, hogy nemcsak a más osztályok növendékei jelentkeztek
Még olyanok is akadtak, akik megtanítottak egy-egy Pál utcait arra, hogy hogyan kell gáncsot vetni.
Mások kémeknek ajánlkoztak. Ismét mások arra kérték őket, hogy legyen szabad végignézniök a
küzdelmet.
23. Nemecsek megbetegedése milyen érzelmeket váltott ki a fiúkból?
Idézd a könyv szavait!...
Pl.: Ők jól tudták, hogy hogyan és miért nem vigyázott magára Nemecsek. Szétszóródva ültek az
osztályban, ki az első padban, ki a harmadikban, sőt Csónakos, mi tagadás, az utolsóban, de most
összenéztek egymásra. Minden arcról le lehetett olvasni, hogy ez a Nemecsek valami szép dologban
hűlt meg. Egyszerűen szólván: a hazáért hűlt meg szegény….. És a világért nem árulta volna el senki
ezt a nagy titkot, pedig most már mindenki tudta, még a gittegylet is.

Nyolcadik fejezet
24. A csata végső kimenetelét megelőzően mik azok a jelek, amelyek azt mutatják, hogy a
„rettenetes Áts Feri” sem legyőzhetetlen?
A követségben levő Csele nem hajlandó elárulni neki, hogy hogyan került vissza hozzájuk a
Pál utcaiak zászlója. Egy frappáns válasszal „ leszereli” a vörösingesek vezérét.
Hibás taktikát követett, amikor nem egyszerre támadták meg a grundot és ez a hiba a fél
seregébe került, akiket a Pál utcaiak a kunyhóba zártak.
25., Ki és hogy döntötte el a csata sorsát?
Nemecsek, mielőtt a vörösingesek kiszabadíthatták volna társaikat a kunyhóból, földhöz vágta
Áts Ferit, a vezért.
26. Írd ki azokat a részeket a fejezetből, amelyek a fiúk tiszteletét fejezik ki Nemecsek
viselkedése iránt!
Most aztán mind a földön fekvő kis Nemecsek köré gyűltek, s halálos csönd váltotta fel az imént még
nagyban zúgó éljenzést.

„Ezennel kinevezem Nemecsek Ernőt kapitánnyá!
- Éljen!”

Kísérjük el! - kiáltotta Weisz, aki eddig egy szót se szólt…. Ez olyan komoly és szent dolog volt az ő
szemükben, hogy ezt nem zavarhatta meg a világ legvidámabb csirkefogója sem.

A fiúk azon vették észre magukat, hogy egyikük se mozdult a ház elől. Nem szóltak egymáshoz, csak
néztek, bámultak be az udvarra, arra a kis világos ablakra, amely mögött a kis hőst most
visszafektették az ágyába.

27. Vajon mi hozta Áts Ferit Nemecsekék kapuja elé?
A lelkiismeret, tisztelet, aggódás, együttérzés

Tizedik fejezet
28. Három- négy mondatban írd le azokat a gondolatokat, amelyek először eszedbe jutottak a
fejezet elolvasása után!

29. Kik az utolsó fejezet szereplői?
Nemecsek Ernő, apja, anyja, Boka János, doktor, Csetneky úr, Pál utcai fiúk (gittegylet), Janó
30. Mi foglalkoztatja még a halálos ágyán is Nemecseket? Gyűjts idézeteket a fejezetből!
Ezeket már nem szeretem. Ezek kisbetűvel írták a nevemet
Látod - mondta -, amit ezek velem elkövettek, az csúnyaság volt!
-, pedig én úgy harcoltam értük is, mint a többiekért, hogy nekik is megmaradjon a grund, pedig én
tudom, hogy én magamnak nem harcoltam, mert én már többé úgyis soha nem látom a grundot.
Te is kapitány leszel, Janó! És neked nem fogják kisbetűvel írni a nevedet! Pfuj! Rossz-szívű fiúk
vagytok! Irigykedtetek rám, mert a Boka engemet szeretett, és mert én voltam a barátja, nem pedig ti!
Az egész gittegylet egy butaság! Kilépek

31. Az olvasottak alapján írd le, miért ragaszkodott olyan nagyon Nemecsek Bokához?
Pl.: Mert ezt fiút tisztelte és szerette. Felnézett rá, mint egy idősebb testvérre, olyan tekintélyt
látott benne, akinek a barátságát mindennél többre tartotta.
32. Milyen érzéseket váltott ki belőled a fiú halála?Összefoglaló kérdések
33. A felsorolt szereplők közül húzd alá azok nevét, akik – úgy érzed – változtak az
események során!
Nemecsek, Boka, Áts Feri, Geréb, Pásztorok, Szebenics, Kolnay, Barabás, Csele, Csónakos,
Janó, Csetneky, Rácz tanár úr
34. Miben látod az alapvető különbséget Boka és Áts Feri jelleme között?
Pl.: Boka nem akarta volna sohasem elvenni mások játszóterét azért, mert ő akart ott játszani.
Áts Feri ellopta a Pál utcaiak zászlóját, ezzel szemben Boka nem akarta elvinni a
vörösingesek fegyvereit, mert azt lopásnak tartotta. Ugyanígy visszaküldte a Geréb által
visszalopott zászlójukat is, mert becsületes csatában kívánta visszaszerezni azt.
35. Melyik esemény vagy jelenet tetszett a legjobban a könyvből? Miért?

36. Ki volt az a szereplő, aki a legrokonszenvesebb volt számodra? Miért?