You are on page 1of 1

August 1, 2014

Friday
EKAWP
Six 3: 10:40: 11:00 Six 4: 10:20- 10:40
I. Layunin:
 Naisasagawa ang mga gawaing pang-kaangkupang pisikal
II. Paksang Aralin
Kakayahang Pangkatawan
B.P. : Kalusugan
K.P. : Kaangkupang Pisikal
Sang. : ELC 1.1 / EKAWP VI pah. 3
Kagamitan : Larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Anu-ano ang kabutihang naidudulot ng malinis na kapaligiran sa ating kalusugan.

B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak:
Ano ang pagkaunawa n’yo sa kaangkupang pisikal?

2. Paglalahad ng sitwasyon:
Alamin natin mula sa kwento kung ano ang tawag sa mga gawaing ating
isinasagawa at kung bakit mahalaga na regular tong gawin.
“Sisigla Na Si Dina”
Si Dina ay lagging malungkot, malakas naman siyang kumain at umiinom pa ng
bitaminang hatol ng kanyan Doktor. Subalit malata siya, ni hindi nga siya makasalo
ng bola. Kaya ayaw siyang isali ng kanyang kaklase sa mga laro. Nagtataka ang lola
niya….pah. 21

3. Pagtalakay:
1. Bakit noong una’y malata o pata si Dina?
2. Anong kulang sa kanya?
3. Anong ipinayo ng doctor sa kanya upang siya’y sumigla?

C. Paglalahat:
Ano ang naidudulot ng pagsasagawa ng kaangkupang pisikal sa ating katawan.

D. Paglalapat:
1. Kung ikaw si Dina susundin mo ba ang payo ng Doktor?
2. Ang kaangkupang pisikal ba’y tunay na mahalaga sa mga lumalaking baka?

IV. Pagtataya:
Bilugan ang mga gawaing kaangkupang pisikal.
1. Paglangoy 4. Panonood ng T.V.
2. Paglalaro ng bola 5. Pakikinig ng Radyo
3. Paghoholen

V. Kasunduan:
Isulat kung aling gawaing pangkaangkupang pisikal ang dapat ninyong isagawa bilang
isang mag-aaral sa ika-anim na baitang.