You are on page 1of 1

August 4, 2014

Monday
EKAWP
Six 3: 10:40: 11:00 Six 4: 10:20- 10:40
I. Layunin:
 Napapatay ang apoy bago iwan ang lugar piknikan/kampingan.
II. Paksang Aralin
Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran
Sang. : ELC 1.1 EKAWP VI pah. 5
Kagamitan : Larawan
III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Pagbigayin ang mga bata ng pinagkukunang yaman.

B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak:
Itanong sa kanila kung anu-ano ang mapapansin nila sa mga lugar na
piknikan/kampingan.
2. Paglalahad ng sitwasyon:
Nagkamping ang mga Boy Iskaut sa Paaralang Barangay ng Bulacan. Pumunta
sila sa isang gulod na maraming nakatanim na mga puno, nilinisan nila ang paligid, at
saka sila naghanda ng paglulutuan ng kanilang pananghalian. Pagkaluto, pinatay nila
ang apoy.
3. Pagtalakay:
Tama ba ang ginagawa ng mga iskaut?
Bakit kailangang patayin ang apoy sa lugar kampingan?
Ano ang dapat nating gawin upang mapangalagaan ang mga lugar
piknikan/kampingan?
C. Paglalahat (Papagbigayin)
Paano pangangalagaan ang mga lugar piknikan/kampingan?
IV. Pagtataya:
Basahin ang mga sitwasyon at piliin ang dapat isagawa upang mapangalagaan ang mga
likas na pinagkukunang yaman?
1. Nagkamping kayong magkakaklase at mayroong kayong ginagawang siga. Ano ang
dapat ninyong gawin bago lisanin ang lugar?
a. Patayin ang apoy bago iwan.
b. Hayaang kusang mamatay ito.
c. Iwanan na lang ito.
2. Ang mga lugar piknikan, parke, kalye ay dapat na:
a. Panatilihing malinis
b. Pinababayaang marumi.
c. Hinahayaan ang mga manggagawa na binabayaran ng pamahalan na lamang ang
maglinis.
V. Kasunduan:
Sumulat ng talata tungkol sa pangangalaga sa pook piknikan o kampingan.