You are on page 1of 1

August 5, 2014

Tuesday
EKAWP
Six 3: 10:40: 11:00 Six 4: 10:20- 10:40
I. Layunin:
 Naiiwasan ang pagputol ng mga batang punong kahoy sa kagubatan.

II. Paksang Aralin
Pangangalaga sa mga likas na pinagkukunang-yaman
B.P. : Kalusugan
K.P. : Pag-ayon sa kapaligiran
Sang. : ELC 1.3.2, EKAWP VI pah. 6
Kagamitan : Larawan

III. Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain
1. Balik-aral:
Ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang yaman tulad ng
karagatan?

B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak:
Ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari kapag patuloy na ipaputol ang mga
punong kahoy sa kagubatan?

2. Paglalahad ng sitwasyon:
Pag-aaral sa mga larawang ipinakikita ng guro.
Pag-usapan ang mga larawang ito.

3. Pagtalakay:
 Anong paraan ng paggamit ng mga pinagkukunang-yaman ang ipinakikita sa
bawat larawan?
 Anu-ano ang mga wastong paraan ng paggamit ng pinagkukunang-yaman sa
bawat larawan?
 Magbigay ng mga kabutihang ibinibigay ng ating kagubatan?

C. Paglalahat:
Paano mo matutulungang mailigtas ang nakakalbo nating kagubatan?

D. Paglalapat:
Ikaw ay isang mamumutol ng torso. Paano mo maipapakita ang wastong paraan ng
paggamit ng kagubatan?

IV. Pagtataya:
Sumulat ng mga wastong paraan ng paggamit ng kagubatan bilang pinagkukunang-
yaman.

V. Kasunduan:
Magsulat ng sanaysay tungkol sa wastong paraan ng paggamit ng karagatan bilang
pinagkukunang-yaman, pamagatan ito ng: “Ating Kagubatan, Pangalagaan”.