You are on page 1of 6

¸øÅ¢ ÀÕÅõ 2 / ¬ñÎ 2012/ 2013

¸¼¨Å¢ý ÌȢ£ðÎ ±ñ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷
BTP 3053:
þÎÀ½¢ 2: ¾¨ÄôÒ

Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷
/
naaghesvari@rocketmail.com

Á¡½Å÷ «¨¼Â¡Ç ±ñ
(820206-14-5840) - D20102044276

ÌØ ±ñ
Group UPSI 03 (A112PJJ)

¨¸ô§Àº¢ ±ñ
016-5513642

ŢâרáÇâý ¦ÀÂ÷

.BTP:3053 1: . . . . . . . . . ¿¡õ ¯¾¢÷ìÌõ Å¡÷ò¨¾¸û 2 . . ÓÃñÀ¡Î¸û ¿¡õ À¢ÈÕ¼ý ¯¨Ã¡Îõ ¦À¡ØÐõ ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ûÙõ §À¡Ðõ ¾ÅÈ¡É Å¡÷ò¨¾¸¨Çô ÀÂýÀÎòО¡Öõ ±Ø¸¢ýÈÐ. . . . . . . . .

.BTP:3053 º¢Ä ºÁÂí¸Ç¢ø ¿õ¨Áô ¦ÀâÂô À¢ÃɸÙìÌ ¬Ç¡ìÌõ. . மற்றெர் ஏற்றுக்வைாள்ளும் தன்னம்பிக்கையான ெகையில் பயந்தரும் வெளிததாற்றம் ொர்த்கதைள் தபசுதல் அெசியம் ெிட்டுக்வைாடுக்கும் தபசும் தபாது சில மனப்பான்கமகய ெரண்முகறைகள கையாளுதல் மற்றெர் கூறும் த ொடர்பொடலில் முரண்பொடுகளக் களளயும் வழிமுளைகள் ெளர்த்துக் வைாள்ளுதல் பிற தரப்பினரின் பார்கெயின் ெழி ைருத்துைகள எல்கல முரண்பாடுைகள மீ றாமல் ஒப்புக்வைாள்ளுதல் பார்த்தல் மற்றெர்ைள் எல்லாருகைய ஒப்புக்வைாள்ளாத கூற்கற திருப்திைளுக்தைற்ப வெளிபடுத்தாமல் இருத்தல் முடிவுைள் அகமத்தல் 3 . º£Ã¡É ¯¨Ã¡¼ø¸Ùõ ¦¾¡¼÷Ò¸Ùõ þÕìÌÁ¡Â¢ý ¿õÁ¢¨¼§Â ±Øõ ÀÄ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡½ ÓÊÔõ. . . . . . . ӨȡÉò ¦¾¡¼÷À¡ ø¸û «øÄÐ ¯¨Ã¡¼ø¸û þø¨Ä¦ÂýÈ¡ø ÓÃñÀ¡Î¸Ç¢ø º¢ì¸¢Â¢ÕìÌõ ÁÉ¢¾÷¸û «Å÷¸¨Ç «È¢Â¡Á§Ä§Â À¢ÈÕìÌò ¾ÅÈ¡É ±ÎòÐ측𼡸 «¨Á¸¢ýÈÉ÷.

. . . .BTP:3053 . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 . . . . .BTP:3053 . . .

BTP:3053 Òò¾¸í¸û 1.in:8080/tamil/mat/matt01/html/mat01001tp3c.htm http://noolaham.htm.net/naalorunuul.Rahim (1998) Kominikasi Asas. http://agniputhiran-agniputhiran.blogspot. 3. þ¨½Âí¸û 1. http://thamizham. . . 2.com/2009/02/10021925-03061999.php 6 .(2011) 4. 5.com/index. Kuala Lumpur 3.html http://ve.org/wiki/index. Maimunah Osman (2000) Komunikasi berkesan : Hubungan Intepersonal. 4. Samsuddin A.ac. Dewan Bahasa dan pustaka.bdu.com http://unarvukal.blogspot. .php?showtopic=4638 http://muelangovan. INTAN Kuala Lumpur 2.