You are on page 1of 17

MAŠINSKI MATERIJALI II

VATROSTALNI MATERIJ ALI
Mašinski materijali II Dr Dejan Čikara
DEFINICIJA
Vatrostalnim materijalom se naziva materijal koji
izdržava visoke temperature, a da se na topi, ne deformiše
i ne smanjuje otpornost na pritisak i habanje. U užem smislu
materijal se smatra vatrostalnim ako se ne deformiše na
temperaturama nižim od 1600ºC.
U mašinstvu se najviše koristi azbest, odnosno zamene za
azbest (zbog kancerogenosti azbesta), dok ostali materijali:
šamot, kvarc, magnezit, hrom-magnezit, dinas, imaju veću
primenu u metalurgiji i hemijskoj tehnologiji.
PODELA VATROSTALNIH
MATERIJALA
Vatrostalni materijali mogu biti:
kiseli (kvarc, dinas)
bazni (magnezit, hrom-magnezit, hromit)
neutralni (glinica)
ŠAMOT
Šamot se najviše upotrebljava u tehnici, budući da
se dobija iz lako dostupnih mineralnih nalazišta.
Izradjuje se od manje ili više čistog kaolina
(2SiO
2
·Al
2
O
3
·2H
2
O) i pečene gline. Šamotne opeke
ne mogu da nose veliko opterećenje, već se koriste
samo za oblaganje peći i komora. Malter za zidanje
pravi se od vatrostalne gline i vode.

ŠAMOTNE OPEKE
Različiti oblici šamotnih opeka
KVARCNI VATROSTALNI
MATERIJALI
Kvarc spada u kisele vatrostalne materijale. Temperatura topljenja
kvarca je oko 1700
o
C. Zadržava mahanička svojstva na visokim
temperaturama, ali na temperaturama nižim od 540ºC kvarcne opeke
se se habaju ili krune, pa se ne koriste ispod ove temperature.
Primenjuju se za oblaganje topioničkih peći i peći u livnicama. Kada je
u pitanju topljenje čelika, obloga nema uticaja na smanjenje sadržaja
fosfora i sumpora.

Elektrotopljeni kvarc je amorfni kvarc dobijen elektropretapanjem
kvarcnog peska. Pogodan je za primenu u vatrostalstvu jer nema
promena kristalne rešetke (tridimit/kristabalit) pa ni pojave jakih
unutrašnjih naprezanja koje ova strukturna promena izaziva. Koristi
se za izradu školjki za precizni liv, za izradu ulivnika kod konti livenja
čelika, itd. Visoka cena otežava njegovu širu primenu.
MAGNEZIT i HROM-MAGNEZIT
Magnezit je bazni visokovatrostalni materijal. Po hemijskom
sastavu magnezit je magnezijum oksid, MgO. Gustina iznosi
2.800 -3.000 kg/m
3
, tvrdoća 3,5 – 4,5 po Mosovoj skali, a
temperatura topljenja 2800
o
C. Pored MgO, ovi materijali mogu
sadržati do 15% drugih oksida.
Hrom-magnezit predstavlja smešu oksida hroma i
magnezijuma i sadrži oko 30% MgO, a ostatak je Cr
2
O
3
.
Magnezitne i hrom-magnezitne opeke koriste se kao uobičajeni
materijal za oblaganje LD konvertora, elektrolučnih peći i druhih
uređaja za proizvodnju i livenje čelika.
MAGNEZITNE I HROM-MAGNEZITNE
OPEKE
hrom-magnezitne opeke
magnezitne opeke
NEUTRALNI VATROSTALNI
MATERIJALI
Glinica, Al
2
O
3
,

je najpoznatiji neutralni visokovatrostalni
materijal. Proizvodi se iz rude boksita, a vatrostalne opeke na
bazi glinice sadrže oko 80-90 % Al
2
O
3
. Gustina ovih materijala,
u livenom ili presovanom stanju iznosi 3.400 – 3700 kg/m
3
,
temperatura topljenja 2015 – 2030
o
C, a tvrdoća oko 1.500 HV.
Glinica se ponekad meša sa kvarcom, SiO
2
, pri čemu se obara
vatrostalnost, ali se dobija znatno jeftiniji proizvod.
Koristi se za izradu obloga uređaja za rafinaciju čelika, lonaca
za livenje, rotacionih peći za cement, peći za pečenje keramike,
peći za topljenje stakla itd.
OPEKE OD GLINICE
vatrostalni materijali na bazi glinice
AZBEST
Azbest je mineralna sirovina vlaknaste strukture, na bazi
alumo-silikata. U prirodi se nalazi u pukotinama ili žicama
između stena serpentina ili amfibola, u obliku kristalnih
vlakana. Ukoliko ne sadrži gvožđe odličan je izolator
toplote i elektriciteta, Otporan je prema vatri, kiselinama,
alkalijama i solima.
Azbest je izrazito kancerogeni materijal tako da je danas
njegova upotreba ograničena, a u pojedinim zemljama i
zabranjena. Najbolja zamena za azbestna vlakna su bazaltna
vlakna, jer bazalt, pored odlične vatrostalnosti, netoksičan i
nekancerogeni materijal.
AZBESTNA ZAŠTITNA OPREMA
zaštitna odela
zaptivni materijal
rukavice
rovni azbest
OSTALE PRIMENE AZBESTA
I SUPSTITUTA AZBESTA
Lamele kvačila
Pločice disk kočnica
Montaža pločica
OSTALE PRIMENE AZBESTA
I SUPSTITUTA AZBESTA
Disk kočnice Formule 1. Pločice su
izrađene od karbonskih vlakana
Disk kočnice savremenog vagona
INDUSTRIJSKE PEĆI
Visoka peć u US Steel–Srbija
Smederevo
Peć za žarenje gredica
INDUSTRIJSKE PEĆI
Peć za topljenje stakla
Rotaciona peć za
cementni klinker
Hvala na pažnji
Mašinski materijali II Dr Dejan Čikara