RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN KRITIS –PENULISAN ESEI

GRED SKALA
60 MARKAH
Deskriptor
Amat
Cemerlang

A+51-60
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tepat, releven dan terperinci
 Skop senarai semak sesuai. Hubung kait idea jelas
ditunjukkan

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang sangat baik
 Analisis idea dan isu tepat,komprehensif dan lengkap

Organisasi
 Susun atur terbaik dan koheran. Idea dikembangkan
secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian tambahan

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
 Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang

A, A-


41-50
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tepat, releven dan sangat cukup
 Skop senarai semak sesuai. Perhubungan idea yang
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang baik
 Analisis idea tepat dan padat.

Organisasi
 Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit.
 Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi
fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah.

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
dengan sedikit kesilapan
 Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang
lebih daripada cukup

Kepujian

B+, B, B-


31-40
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan releven dan baik.Skop senarai
semak releven dan memuaskan
 Perhubungan idea sangat jelas

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal agak baik
 Analisis idea agak dan mendalam

Organisasi
 Susun atur agak baikdengan beberapa kesilapan.
 Idea dikembangkan dengan agak baik dan
mengandungi fakta sokongan yang agak cukup.

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik
 Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan
sekunder yang mencukupi

Lulus

C+, C


21-30
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan cukup dan releven
 Hanya bilangan kecil skop senarai semak dipilih dan
digunakan.Sebahagian perhubungan idea jelas.

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal cukup
 Analisis idea cukup

Organisasi
 Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan
signifikan
 Beberapa idea dikembangankan dengan sokongan
fakta/contoh

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik
dengan beberapa kesilapan
 Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup

Gagal

C-, D+, D & F

0-20

Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tidak cukup dan tidak releven
 Skop senarai semak tidak cukup
 Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
 Sedikit atau tiada reviu kritikal
 Analisis idea tidak logik dan tidak menyakinkan

Organisasi
 Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
 Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau
tiada huraian tambahan

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah
 Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN KRITIS –PENULISAN ESEI
GRED SKALA
30 MARKAH
Deskriptor
Amat
Cemerlang

A+26-30
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tepat, releven dan terperinci
 Skopsenarai semak yg dipilih sesuai. Hubung kait idea
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang sangat baik
 Analisis idea dan isu tepat,komprehensif dan lengkap

Organisasi
 Susun atur terbaik dan koheran. Idea dikembangkan
secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian tambahan

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
 Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang

A, A-


21-25
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tepat, releven dan sangat cukup
 Skop senarai semak sesuai. Perhubungan idea yang
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang baik
 Analisis idea tepat dan padat.

Organisasi
 Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit.
 Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi
fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah.

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik
dengan sedikit kesilapan
 Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang
lebih daripada cikup

Kepujian

B+, B, B-


16-20
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan releven dan baik.Jumlah ssenarai
semak yg dipilih releven dan memuaskan
 Perhubungan idea sangat jelas

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal agak baik
 Analisis idea agak dan mendalam

Organisasi
 Susun atur agak baikdengan beberapa kesilapan.
 Idea dikembangkan dengan agak baik dan
mengandungi fakta sokongan yang agak cukup.

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik
 Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan
sekunder yang mencukupi

Lulus

C+, C


11-15
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan cukup dan releven
 Hanya bilangan kecil senarai semak dipilih dan
digunakan.Sebahagian perhubungan idea jelas.

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal cukup
 Analisis idea cukup

Organisasi
 Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan
signifikan
 Beberapa idea dikembangankan dengan sokongan
fakta/contoh

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi agak baik
dengan beberapa kesilapan
 Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup

Gagal

C-, D+, D & F

0-10

Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tidak cukup dan tidak releven
 Senarai semak tidak cukup
 Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
 Sedikit atau tiada reviu kritikal
 Analisis idea tidak logik dan tidak menyakinkan

Organisasi
 Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
 Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau
tiada huraian tambahan

Kualiti Sumber
 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah
 Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN KRITIS –PENULISAN ESEI
GRED SKALA
10 MARKAH
Deskriptor
Amat
Cemerlang

A+9-10
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tepat, releven dan terperinci
 Skop senarai semak yang dipilih dan sesuai. hubung
kait idea jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang sangat baik
 Analisis idea dan isu tepat,komprehensif dan lengkap

Organisasi
 Susun atur terbaik dan koheran. Idea dikembangkan
secara menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh
sesuai, penerangan dan huraian tambahan


Cemerlang

A, A-


7-8
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tepat, releven dan sangat cukup
 Skop senarai semak sesuai. Perhubungan idea yang
jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal yang baik
 Analisis idea tepat dan padat.

Organisasi
 Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit.
 Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi
fakta atau contoh yang cukup untuk menyokong hujah.


Kepujian

B+, B, B-


5-6
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan releven dan baik.Jumlah senarai
semak releven dan memuaskan
 Perhubungan idea sangat jelas

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal agak baik
 Analisis idea agak dan mendalam

Organisasi
 Susun atur agak baikdengan beberapa kesilapan.
 Idea dikembangkan dengan agak baik dan
mengandungi fakta sokongan yang agak cukup.


Lulus

C+, C


3-4
Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan cukup dan releven
 Hanya bilangan kecil senarai semak dipilih dan
digunakan.Sebahagian perhubungan idea jelas.

Kualiti Reviu
 Reviu kritikal cukup
 Analisis idea cukup

Organisasi
 Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan
signifikan
 Beberapa idea dikembangankan dengan sokongan
fakta/contoh


Gagal

C-, D+, D & F

0-2

Liputan dan Kandungan
 Liputan kandungan tidak cukup dan tidak releven
 Senarai semak tidak cukup
 Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
 Sedikit atau tiada reviu kritikal
 Analisis idea tidak logik dan tidak menyakinkan

Organisasi
 Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
 Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau
tiada huraian tambahan