Contabilitate - Mates Dorel

1. Societatea M detine 60% din actiunile societãtii BETA. M prezintã în bilant stocuri de
mãrfuri de 0.000 u.m.! iar BETA are stocuri de mãrfuri de 1".000 u.m. M utilizeazã
pentru e#aluare metoda $%$&! iar BETA! metoda '%$&. (acã ar fi utilizat metoda $%$&!
#aloarea stocului ar fi fost de 1).000 u.m. & parte din stocul de la BETA pro#ine de la
societatea M! care a realizat prin #*nzare un profit de "00 u.m.
+are este #aloarea stocurilor care apare în bilantul consolidat,
Raspuns:
-etratarea #alorii stocurilor.
1/1 0 11 1.000
601 0 1/1 1.000
Eliminarea profitului din stocuri.
1/1 0 11 "00
101 0 % 23"00
601 2
1/1 "00
-etratare 4impozit pe profit amanat5.
))1/ 0 1/1 /)0 44 1.000 3 "00 5616% 5
1/1 0 17/ /)0
/. & societate8mamã ac9izitioneazã de la o filialã din cadrul :rupului "0.000 de actiuni cu
pretul de 1 leu;actiune. Se ac9itã prin bancã suma de 0.000 lei! iar restul se #a ac9ita
ulterior prin aceeasi modalitate. +omisionul ac9itat societãtii de #alori mobiliare care a
instrumentat tranzactia este de 1%. <n anul urmãtor se încaseazã cu ordin de platã
di#idende în sumã de 1".000 lei. =lterior se #*nd 1.000 de actiuni cu pretul de /
lei;actiune! încasarea fãc*ndu8se ulterior în numerar. Titlurile #*ndute se scot din
e#identã la pretul de cumpãrare.
Se cer înre:istrãrile contabile pri#ind.
a5 ac9izitia titlurilor si ac9itarea comisionului>
b5 plata ulterioarã a #ãrsãmintelor si încasarea di#idendelor>
c5 #*nzarea si încasarea titlurilor.
Raspuns:
a5 Ac9izitia titlurilor
/61 0 % "0.000
"1/1 0.000
/671 /0.000
Ac9itarea comisionului
6// 0 "1/1 "00
b5 ?lata ulterioara a #arsamintelor
/671 0 "1/1 /0.000
%ncasarea di#idendelor.
1
"1/1 0 1611 1".000
c5 @anzarea titlurilor
)61 0 16)1 /.000
%ncasarea #eniturilor din titluri cedate
"1/1 0 )61 /.000
Scoaterea din :estiune a titlurilor cedate
66)1 0 /61 1.000
. Entitatea A'$A SA participã la capitalul social al entitãtii BETA SA nou8înfiintatã cu
un ec9ipament te9nolo:ic a cãrui #aloare de aport determinatã de un eApert e#aluator a
fost stabilitã la )0.000 lei. Aceastã participatie îi asi:urã un procent de control de 0%.
+aracteristicile ec9ipamentului sunt. #aloarea de înre:istrare contabilã 60.000 lei> durata
de utilizare econcomicã a ec9ipamentului 6 ani> amortizarea anului B 60.000 lei. =lterior!
entitatea cedeazã Cumãtate din titlurile obtinute în urma participãrii la capitalul social! la o
#aloare ne:ociatã de /0.000 lei.
Se cer.
a5 înre:istrãrile contabile le:ate de participarea societãtii A'$A la constituirea capitalului
social al societãtii BETA>
b5 înre:istrãrile contabile le:ate de #*nzarea titlurilor.
Raspuns:
a5 %nre:istrarea titlurilor de participare in limita #alorii neamortizate a utilaCului
% 0 /11 60.000
/D1 60.000
/6 00.000
%nre:istrarea titlurilor de participare primite care eAcede #aloarea neamortizata a
imobilizarii corporale 4)0.000 8 00.000 0 )0.0005
/6 0 106D )0.000
b5 @anzarea titlurilor
)61 0 16)1 /0.000
Scoaterea din :estiune a titlurilor cedate 4)0.000 ; / 0 110.0005
66)1 0 /6 110.000

). & entitate acordã la 01.01.B douã împrumuturi pe termen de " ani! unul în #aloare de
"0.000 lei unei filiale si altul în #aloare de 100.000 lei unei alte societãti. (ob*nda anualã
de încasat se calculeazã la o ratã de 1"%! iar rambursarea se #a face la sf*rsitul celor "
ani.
Se cer înre:istrãrile contabile le:ate de.
a5 acordarea împrumuturilor pe termen lun:>
b5 dob*nda anualã si încasarea ei>
c5 încasarea împrumuturilor la scadentã.
Raspuns:
/
a5 Acordarea împrumuturilor pe termen lun:
% 0 "1/1 1"0.000
/611 "0.000
/61 100.000
b5 %nre:istrare dob*nda anualã
(obanda anuala de incasat de la filiala 0 "0.000 6 1"% 0 1."00
(obanda anuala de incasat de la societate 0 100.000 6 1"% 0 1".000
% 0 16 //."00
/61/ 1."00
/61) 1".000
%ncasare dobanda anuala
"1/1 0 % //."00
/61/ 1."00
/61) 1".000
Aceste inre:istrari se efectueaza anual.
c5 %ncasarea împrumuturilor la scadentã
"1/1 0 % 1"0.000
/611 "0.000
/61 100.000
". Entitatea A'$A SA acordã entitãtii BETA SA un împrumut de "0.000 lei pe termen de
/ ani! cu o dob*ndã anualã de 10% care trebuie ac9itatã la sf*rsitul fiecãrui an. (ob*nda
din primul an se încaseazã cu înt*rziere! adicã în cursul celui de8al doilea an.
Se cer înre:istrãrile contabile le:ate de.
a5 acordarea împrumutului si înre:istrarea dob*nzii cu#enite în primul an>
b5 încasarea dob*nzii restante în cursul celui de8al doilea an>
c5 înre:istrarea dob*nzii cu#enite în primul an la 1.1/ anul al doilea>
d5 rambursarea împrumutului.
Raspuns:
a5 Acordarea împrumutului
/61 0 "1/1 "0.000
%nre:istrarea dob*nzii cu#enite în primul an 4"0.000 6 10% 0 ".0005
/61) 0 16 ".000
b5 %ncasarea dob*nzii restante în cursul celui de8al doilea an
"1/1 0 /61) ".000
c5 %nre:istrarea dob*nzii cu#enite în primul an la 1.1/ anul al doilea
/61) 0 111 ".000
+alcul impozit pe profit aferent dobanzii neinre:istrate 4".000 6 16% 0 D005
))1 0 111 D00
d5 -ambursarea împrumutului
"1/1 0 /61 "0.000
6. & societate8mamã acordã unei filiale din cadrul :rupului un împrumut de "0.000 lei

pe o duratã de / ani! cu o dob*ndã preferentialã de 10% pe an. <mprumutul se restituie
în douã transe e:ale la sf*rsitul fiecãrui an! c*nd se încaseazã si dob*nzile anuale.
=lterior! filiala a intrat în stare de faliment! moti# pentru care nu s8au mai încasat rata
din anul al doilea si dob*nda aferentã! care se includ în pierderi.
Se cer înre:istrãrile contabile le:ate de.
a5 acordarea împrumutului si încasarea dob*nzii pentru primul an>
b5 rambursarea primei rate si dob*nda cu#enitã pentru anul al doilea>
c5 includerea pe pierderi a dob*nzii nerecuperate.
Raspuns:
a5 Acordarea împrumutului
/611 0 "1/1 "0.000
%nre:istrare dobanda cu#enita pentru primul an 4"0.000 6 10% 0 ".0005
/61/ 0 16 ".000
%ncasare dobanda cu#enita pentru primul an
"1/1 0 /61/ ".000
b5 -ambursarea primei rate
"1/1 0 /611 /".000
%nre:istrare dobanda cu#enita pentru anul al doilea 4/".000 6 10% 0 /."005
/61/ 0 16 /."00
c5 %ncluderea pe pierderi a dob*nzii nerecuperate
66 0 /61/ /."00
%ncluderea pe pierderi a ratei nerecuperate
66 0 /611 /".000
1. 'a începutul anului B! entitatea A'$A SA ac9izitioneazã 100 de actiuni ale societãtii
BETA SA la un cost de /00 lei;actiune si le clasificã în cate:oria acti#elor financiare
disponibile pentru #*nzare! cu scadentã mai mare de 1/ luni de la data bilantului. ?e data
de 1.1/.B #aloarea de piatã a scãzut la 1D0 lei;actiune. ?e data de 0.10.B31 actiunile
sunt #*ndute la pretul de /1" lei;actiune.+are este tratamentul contabil în situatiile
prezentate în urmãtoarele situatii.
a5 diferenta de #aloare p*nã la #aloarea Custã este recunoscutã în contul de profit si
pierdere>
b5 diferenta de #aloare p*nã la #aloarea Custã este recunoscutã în conturile de capitaluri
proprii.
Raspuns:
a5 Ac9itie actiuni.
/6" 0 "1/1 /0.000
-ee#aluarea imobilizarilor financiare la 1.1/.B.
6D6 0 /76 /.000
@anzarea actiunilor la data de 0.10.B31
)61 0 16)1 /1."00
Scoaterea din :estiune a actiunilor cedate.
)
66)1 0 /6" /0.000
/76 0 1D6 /.000
b5 Ac9itie actiuni.
/6" 0 "1/1 /0.000
-ee#aluarea imobilizarilor financiare la 1.1/.B.
1111 0 /6" /.000
@anzarea actiunilor la data de 0.10.B31
)61 0 16)1 /1."00
Scoaterea din :estiune a actiunilor cedate.
66)1 0 /6" 1D.000
D. ?e data de 01.07.B entitatea A'$A SA a ac9izitionat /.000 de obli:atiuni pe termen
lun:! la un cost de 160 lei;titlu! #aloarea nominal fiind de 1"0 lei;titlu. (ob*nda calculatã
cu o ratã de 10% se plãteste la fiecare 6 luni! iar scadenta este la " ani.
Se cer înre:istrãrile contabile le:ate de.
a5 recunoasterea cuponului la 01.07.B>
b5 e#aluarea #enitului financiar adus de in#estitie în anul B>
c5 recunoasterea dob*nzii la data bilantului.
Raspuns:
a5 recunoasterea cuponului la 01.07.B
/6" 0 )6/ /0.000
b5 e#aluarea #enitului financiar adus de in#estitie în anul B
#enit financiar pentru anul B 0 /.000 titluri 6 1"0 lei;titlu 6 ) ; 1/
#enit financiar pentru anul B 0 00.000 6 ) ; 1/
#enit financiar pentru anul B 0 10.000 lei
c5 recunoasterea dob*nzii la data bilantului
/617 0 166 10.000
7. 'a 1.01.B societatea Alfa acordã în leasin: societãtii Beta un miCloc de transport în
urmãtoarele conditii.
E #aloarea Custã a miClocului de transport este de 11/."00 u.m. 4costul suportat de Alfa
pentru a8l ac9izitiona5>
E durata contractului este de 1 ani>
E contractul presupune un a#ans de 10.000 u.m.>
E #aloarea rezidualã este estimatã la 10.000 u.m.>
E c9iriile anuale sunt de 10.000 u.m. si se plãtesc la sf*rsitul anului>
E rata implicitã a dob*nzii este de 7%.
Alfa efectueazã c9eltuieli în numele contractului de .6/7 u.m. (eterminati in#estitia
netã a locatorului pe durata contractului conform %AS 11. 'a sf*rsitul eAercitiului B3/
#aloarea rezidualã este reestimatã la D.000 u.m. -eestimati in#estitia netã în aceste
conditii pe durata rãmasã.
"
10. $aceti parte din dele:atia întreprinderii B=ME-ABF=' S.A.! numitã pentru a
ne:ocia un contract cu un client din S.=.A. (eoarece pretul produselor oferite de
întreprindere este mai mic dec*t pretul minim admis de le:ea concurentei din S.=.A.! se
apeleazã la un intermediar 4o întreprindere din %srael5. (econtarea se #a face printr8un
acrediti#. +onditiile contractuale sunt a:reate at*t de întreprinderea d8#oastrã c*t si de
partea israelianã. 'a sf*rsitul anului creanta fatã de clientul din %srael este considerate
irecuperabilã. +are credeti cã ar putea fi cauzele unei asemenea situatii,
Audit : Furca Teodora
1"/. <n calitate de auditor al întreprinderii &me:a SA ati constatat ca la 1
decembrie stocul la produsul 2 este contabilizat pentru 6."00.000 lei. +are este #aloarea
stocului la 1 decembrie! cunosc*nd ca întreprinderea foloseste metoda $%$&! ca stocul la
1 decembrie a fost de "00 unitati a 10.000 lei fiecare! ca în 10 decembrie s8au cumparat
"00 unitati a 1/.000 lei fiecare si ca în /0 decembrie au iesit )00 unitati,
1. -elu*nd datele din întrebarea 1"/! care este suma amortizarii în anul B.
a5 1/."00.000 lei>
b5 16.000.000 lei>
c5 D.000.000 lei.
/. -elu*nd datele din întrebarea 1"/! care este suma plus#alorii înre:istrata cu ocazia
#*nzarii,
a5 11."00 lei>
b5 /D).000 lei>
c5 1"."00 lei.
. <n cadrul auditului efectuat asupra imobilizarilor necorporale ati constatat ca o
imobilizare necorporala identificabila intrata cu ocazia unei fuziuni a fost înre:istrata la
#aloarea contabila. ?otri#it %AS D aceasta trebuia înre:istrata.
a5 la costul sau>
b5 la #aloarea contabila>
c5 la #aloarea Custa.
Raspuns: c)
+onform %AS D %mobilizari necorporale! o imobilizare necorporala trebuie
e#aluata initial la cost. (upa recunoasterea initiala! o imobilizare necorporala #a fi
e#aluata la #aloarea ree#aluata ca fiind #aloarea sa Custa la data ree#aluarii minus orice
amortizare ulterioara acumulata si orice pierdere din depreciere acumulata ulterior.
& imobilizare necorporala cu durata de #iata nedeterminata nu #a fi amortizata!
dar ea trebuie testata! cel putin anual! pentru depreciere conform %AS 6 (eprecierea
acti#elor! care spune ca o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta ori de cate ori
#aloarea contabila depaseste #aloarea recuperabila! adica #aloarea care ar trebui
recuperata prin folosirea sau #anzarea acti#ului. & pierdere din depreciere #a fi
recunoscuta imediat in profitul sau pierderea perioadei.
6
Expertiza contabila – Furca Teodora
1. +e contine un -aport de eApertiza calificat,
Raspuns:
-aportul de eApertizG contabilG care cuprinde consideraHii personale ale eApertului
contabil este calificat drept raport de eApertizG contabilG cu obser#aHii.
<n situaHia în care eApertul contabil! pentru demonstrarea raHionamentului sGu
profesional! îIi eAprimG pGrerea asupra obiecti#ului;obiecti#elor eApertizei contabile!
asupra suficienHei lor sau cu pri#ire la alte aspecte asupra cGrora doreIte sG reHinG atenHia
beneficiarului eApertizei! poate face aceasta fie în finalul +apitolului %%%! +oncluzii! fie
într8un capitol distinct! +apitolul %@! +onsidera ii personale ale eApertului contabil! dar ț
cu respectarea normelor de eticG Ii deontolo:ie ale profesiei contabile eAercitatG liber
4profesiei liberale5. Acest -aport este calificat drept -aport de eApertizG contabilG cu
obser#aHii 4limitate la strictul necesar sau impuse de le:e! în cazul eApertizelor Cudiciare Ii
mai cuprinzGtoare în situaHia eApertizelor contabile eAtraCudiciare5.
/. EAplicati cazurile de imposilitate a întocmirii unui raport de eApertiza si ce contine
-aportul de imposibilitate a efectuarii eApertizei contabile.
Raspuns:
<n cazuri cu totul deosebite! eApertul contabil se poate afla în imposibilitatea
întocmirii unui raport de eApertizG contabilG! datoritG ineAistenHei documentelor
Custificati#e Ii;sau e#idenHelor contabile care sG ateste e#enimentele Ii tranzacHiile supuse
eApertizGrii. <n astfel de cazuri se #a întocmi un J -aport de imposibilitate a efectuGrii
eApertizei contabileK! care #a a#ea aceeaIi structurG ca un raport de eApertizG contabilG
obiInuit 4necalificat5 dar care! în +apitolul %% 8 (esfG urarea eApertizei contabile Ii ș
+apitolul %%% 8 +oncluzii! #a prezenta Custificat Ii fundamentat cauzele care conduc la
imposibilitatea efectuGrii eApertizei contabile LcomandateL de beneficiarul acesteia.
. +um procedeaza eApertul contabil #erificator pri#ind îndeplinirea atributiilor sale,
Raspuns:
<n acti#itatea lor de #erificare a rapoartelor de eApertizG contabilG CudiciarG!
eAperHii contabili #erificatori trebuie sG urmGreascG dacG.
 în elaborarea lucrGrii! eAperHii contabili autori au respectat în totalitate
pre#ederile Bormei profesionale nr. ";/000>
 obiecti#ele stabilite au fost tratate corespunzGtor! iar rGspunsurile date au
fost susHinute prin acte Ii documente care au le:GturG cu cauza>
1
 autorii lucrGrii nu s8au îndepGrtat de ItiinHa contabilitGHii! proced*nd la
încadrGri Curidice ale faptelor sau la efectuarea de operaHiuni Ii lucrGri care
presupun alte cunoItinHe dec*t cele contabile>
 autorii lucrGrii au respectat pre#ederile +odului etic naHional al
profesioniItilot contabili.
(e asemenea trebuie sG analizeze opiniile separate sau rapoartele eAperHilor
contabili E consilieri ai pGrHilor! urmGrind aceleaIi obiecti#e ca în cazul raportului de
eApertizG contabilG propriu8zisG.
$olosind eAclusi# le:ea! ItiinHa contabilitGHii Ii Bormele profesionale! eApertul
contabil #erificator solicitG autorilor lucrGrilor de eApertizG contabilG sG Ii le re#adG! în
funcHie de obser#aHiile fGcute! proced*nd diferit.
 dacG nu sunt obser#aHii sau dacG lucrGrile sunt refGcute! eApertul contabil
#erificator #a aplica pe prima pa:inG a lucrGrilor analizate Itampila
dreptun:9iularG de #erificare! #a semna Ii #a aplica Itampila filialei.
 dacG sunt obser#aHii! iar rapoartele de eApertizG contabilG CudiciarG nu sunt
refGcute în spiritul obser#aHiilor eApertului contabil #erificator! acesta
trebuie sG întocmeascG un referat cu constatGrile Ii obser#aHiile sale! pe
care sG8l ataIeze! în ori:inal! raportului de eApertizG CudiciarG ce urmeazG a
fi depus or:anului Cudiciar care a solicitat eApertiza! spre informarea Ii
decizia acestuia.
Organizarea auditului intern si control intern al intreprinderi : Furca Teodora
1. %ntocmiti un ?lan de audit intern multianual 4trei ani5 la o societate comerciala de
prestari ser#icii turistice.
Raspuns:
'a planificarea strate:ica multianuala a auditului intern la o societate de prestari
ser#icii turistice se determina strate:ia de auditare a entitatii pentru urmatorii ani.
Elaborarea strate:iei tine de competenta entitatii sau compartimentului de audit intern.
?lanificarea strate:ica multianuala de audit intern se refera la urmatoarele
cate:orii de misiuni.
%5 misiuni de asi:urare>
%%5 misiuni de consiliere>
%%%5 misiuni de e#aluare.
Misiunile de asi:urare aCuta entitatea sa8si indeplineasca obiecti#ele sale prin
oferirea asistentei personalului entitatii in efectuarea controlului intern.
?rin intermediul misiunii de consiliere se ofera recomandari de imbunatatire a
eficacitatii mana:ementului si controlului intern.
Misiunea de e#aluare are ca scop eAprimarea opiniei independente si obiecti#e
referitor la eficacitatea mana:ementului si controlului intern.
D
?lanificarea strate:ica contine rezumatul principalelor decizii de planificare! se
prezinta in forma succinta si conforn normei metodolo:ice intruneste 1/ elemenete de
baza.
• &biecti#ele entitatii si instrumentele de realizare a lor 4#anzarea a cat mai multor
pac9ere turistice prin operatiunii de JearlM booNin:K! discount8uri acordate pentru
Jlast minutesK! :rupuri de turisti! toate acestea a#and la baza contracte cu clauze
de ac9itare in a#ans5>
• -iscurile maCore le:ate de realizarea obiecti#elor entitatii 4riscuri determinate de
aparitia unor calamitati naturale! riscuri de tara5>
• Modalitatea de determinare a obiectelor auditabile 4#a a#ea in #edere zonele
:eo:rafice! in care societatea are ser#icii turistice5>
• $actorii care pot influenta ne:ati# acti#itatea entitatii in #iitor 4neprofitabilitatea
anumitor zone turistice! deprecierea anumor #alute5>
• Modalitatea e#aluarii riscurilor 4folosind matricea riscurilor! prin care se
e#alueaza potentialele riscuri ce pot aparea prin e#aluarea :radului de risc cu
probabilitatea aparitiei acestuia5>
• $rec#enta auditarii sistemelor mana:eriale si de control intern 4se face cel putin o
data pe an cu ocazia auditarii situatiilor financiare! fara insa a fi limitat5>
• -esursele necesare si disponibile pentru realizarea planului strate:ic multianual
de audit intern 4resurse financiare! te9nice! umane5>
• %mpactul insuficientei de resurse pentru realizarea planului strate:ic 4nu se
realizeaza in totalitate! drept urmare auditorul nu poate emite opinii pertinente5>
• ?roiectul planului anual al acti#itatii de audit pentru primul an al planului
strate:ic>
• Becesitatea instruirii personalului implicat in auditul intern>
• Modalitatea de respectare a cadrului normati# si a cerintelor de raportare stabilite
de Ministerul $inantelor.
?entru elaborarea planului de audit intern este necesar de a fi determinate
acti#itatile supuse auditului.$iecarei acti#itati trebuie precizate operatiunile auditabile.
%n practica se aplica o metodolo:ie unica de stabilire a acti#itatii operatiunilor
auditabile!care presupune realizarea in / etape.
%5 precizarea acti#itatii si operatiunilor auditabile>
%%5 ierar9izarea acti#itatii si operatiunilor auditate.
Acti#itatile de audit sunt precizate sau identificate pe baza rezultatelor analizei
riscurilor.sunt analizate riscurile le:ate de nere:uli!deficiente!abateri si disfunctionalitati
ca urmare a nerespectarii cadrului normati# sau a pre#ederilor documentelor de finantare
si a contractelor inc9eiate in baza lor.
'a etapa a %%8a! acti#itatile identificate pentru a fi supuse auditului intern sunt
ierar9izate in functie de ni#elul riscului. %n acest scop se precizeaza riscurile posibile
fiecarei operatiuni in cazul acti#itatii financiar contabil.
?lanurile anuale ale acti#itatii de audit intern se elaboreaza in baza planului
strate:ic multianual. (e re:ula! planurile anuale contin )8" misiuni de audit intern! mai
frec#ent o misiune de asi:urare! / misiuni de consiliere si / misiuni de e#aluare.
'a elaborarea planului anual se tine cont de urmatoarele informatii.
1. (eficiente constatate in cadrul auditelor anterioare>
2. @erificarile solicitate de unitatile de audit subordonate>
7
. -iscurile identificate aferente acti#itatilor!functiilor!operatiunilor si
structurilor entitatii>
). Tipul misiunii de audit intern pentru fiecare structura a entitatii sau unitatii de
audit subordonate.
?lanul anual de audit contine D elemente de baza.
1. scopul actiunilor de auditare>
/. obiectele actiunilor de auditare>
. operatiunile supuse auditului intern>
). structurile or:anizatorice la care se desfasoara actiunea de auditare>
". durata actiunii de auditare>
6. perioada supusa auditarii>
1. auditorii antrenati in actiunea de audit>
D. precizarea cunostintelor de specialitate si a eApertilor straini care necesita de a fi
implicati in audit.
/. %ntocmiti un ?lan de audit intern multianual 4trei ani5 la o societate comerciala din
domeniul productiei teAtile.
. %ntocmiti o +A-TA de Audit %ntern si un -e:ulament :eneral de aplicare a +A-TE%
de Audit intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale.
+arta auditului intern urmareste.
8 sa defineasca sfera de acti#itate a auditului intern>
8 sa stabileasca pozitia structurii de audit intern în cadrul societatii comer>
8 sa autorizeze accesul la documente! persoane si bunuri fizice! autorizare necesara pentru
îndeplinirea obiecti#elor auditului intern.
A. ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN
1. Rolul auditului intern
Auditul intern al calitatii1 este o eAaminare sistematica si independenta! efectuata
pentru adetermina daca acti#itatile si rezultatele lor! referitoare la calitate! corespund
dispozitiilor prestabilite!daca aceste dispozitii sunt efecti# implementate si
corespunzatoare pentru relizarea obiecti#elor.
Auditul intern este o acti#itate independenta si obiecti#a care ofera societatii o
asi:urare referitoare la :radul de control asupra sistemului calitatii acti#itatii de productie
desfasurate si a :u#ernarii entitatii! precum si recomandari pentru îmbunatatirea
proceselor de productiet si a :estionarii patrimoniului.
Auditul intern contribuie la îmbunatatirea continua a mana:ementului si a calitatii
acestuia.
Aceasta eAaminare se realizeaza în raport cu normele eAistente 4standarde!
standarde de referinta! indicatori de performanta! manualul calitatii! proceduri!
instructiuni etc.5! pentru a stabili în ce masura ele sunt respectate! îndeplinite. Auditul
10
calitatii nu se rezuma! însa! numai la stabilirea acestei corespondente! ci e#alueaza
eficacitatea aplicarii acestor norme si a rezultatelor obtinute în
domeniul calitatii.
?e baza rezultatelor auditului calitatii se propun actiuni care sa duca la
îmbunatatirea :radului de realizare a obiecti#elor propuse anterior. Auditorii identifica
cauzele care au dus la aceste neîndepliniri si propun masurile pe care le considera cele
mai potri#ite pentru eliminarea lor.
2. Obiectivele auditului intern
2.1. Obiectivele auditului intern
&biecti#ele :enerale ale auditului intern sunt.
O sa asi:ure conducerea! actionarii!în :eneral! ca societatea satisface sau nu
standardele minime de calitate>
O sa consacre metode adec#ate de e#aluare interna si sa demonstreze prin probe si
documente rele#ante starea procesului de productie si cercetare di societate>
O sa auditeze autoe#aluarea! sa coopereze cu e#aluatorii eAterni si sa contribuie la
asi:urarea si cresterea calitatii>
O sa faca cunoscute conducerii acti#itatile si procesele de productie care nu
îndeplinescstandardele minime de calitate si sa faca propuneri pentru îmbunatatirea lor.
2.2. Obiectivele i!iunii de audit intern
<n principal! unei misiuni de audit i se pot atribui trei obiecti#e principale.
8 #erificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productie
side cercetare din societate cu normele le:ale 8 auditul de re:ularitate>
8 e#aluarea rezultatelor obtinute si compararea lor cu obiecti#ele propuse>
8 eAaminarea impactului acti#itatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie si
de cercetare dinsociectate E auditul de performanta.
8 e#aluarea sistemelor de mana:ement E auditul de sistem.
". Or#ani$area auditului intern
+onducatorul societatii ia masurile necesare pentru instituirea cadrului
or:anizatoric si functional necesar desfasurarii acti#itatii de audit intern.
Auditorii interni îsi desfasoara acti#itatea în subordinea directa a conducatorului unitatii!
eAercit*nd o functie distincta si independenta de acti#itatile unitatii> prin atributiile lor! nu
trebuie sa fie implicati în elaborarea procedurilor de control intern si în desfasurarea
acti#itatilor supuse auditului intern.
Auditorii interni sunt responsabili pentru or:anizarea si desfasurarea acti#itatilor
de audit.
Auditul intern este o acti#itate functionala independenta si obiecti#a prin care se
ofera consiliere si asi:urare mana:ementului ca sistemele de control intern eAista si
functioneaza eficace.
Auditorii interni din cadrul societatiii.
P raporteaza direct mana:ementului si sunt independenti fata de orice alt departament>
P informeaza mana:ementul despre modul de functionare a sistemului calitatii din unitate>
P nu au putere! autoritate! functii sau îndatoriri eAecuti#e sau mana:eriale! cu eAceptia
celorle:ate de :estionarea functiei de audit intern>
P nu sunt implicati în operatiunile;acti#itatile curente ale unitatii>
11
P nu sunt responsabili pentru elaborarea detaliata sau implementarea de noi sisteme! dar
pot fi consultati în timpul procesului de elaborare în ceea ce pri#este masurile de control
ce trebuie încorporate în sistemele noi sau modificate! cu mentiunea ca este interzis în
mod eApres ca acelasi auditor sa dea consultanta într8un domeniu si ulterior sa8l auditeze.
Relatia cu auditul e%tern&
Auditorii interni #or intra în le:atura cu auditorii eAterni pentru.
P a întretine cu acestia o relatie de lucru profesionala si de cooperare>
P a asi:ura #alorificarea adec#ata a informatiilor referitoare la sistemul auditat si
rezultatele auditului intern si eAtern.
Auditorii interni se #or concentra în special pentru.
P orientarea planului anual de audit intern astfel înc*t sa tina cont de recomandarile
auditorului eAtern>
P primirea rapoartelor auditorului eAtern si informarea mana:ementului despre
recomandarile acestora>
P cunoasterea pro:ramului de audit eAtern si a metodolo:iei specifice aplicata pentru
realizarea auditului eAtern>
P facilitarea comunicarii! c*nd este necesar! între auditul eAtern si conducerea
uni#ersitatii.
'. Atributiile auditorilor interni
Auditorii interni au urmatoarele atributii.
a5 definesc proceduri de audit intern a calitatii specifice unitatii> acestea sunt acceptate de
catre mana:ement>
b5 elaboreaza proiectul planului anual de audit intern>
c5 efectueaza acti#itati de audit intern pentru a #erifica daca sistemele de mana:ement
sunt transparente si sunt conforme cu criteriilor! standardelor
si indicatorilor de performanta specifici asi:urarii interne a calitatii>
d5 raporteaza periodic constatarile! concluziile si recomandarile rezultate din acti#itatile
de audit>
f5 elaboreaza raportul periodic 4anual5 de audit intern si prezenta concluziile si
propunerile conducerii societatii
(. Standardele de audit intern
?rocedurile si metodolo:iile folosite la auditul intern au la baza Bormele
metodolo:ice de eAercitare a auditului intern! armonizate cu Standardele de ?ractica
?rofesionista a Auditului.
B. )RINCI)IILE ACTIVITATII AUDITULUI INTERN
1. Inde*endenta si obiectivitate
Acti#itatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa in:erintelor 4imiAtiunilor5
eAterne încep*nd cu stabilirea obiecti#elor auditului! realizarea efecti#a a lucrarilor si
p*na la comunicarea rezultatelor acesteia.
?ersoanele care sunt soti! rude sau afini p*na la :radul al patrulea inclusi#! cu
conducatorul unitatii! nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiasi entitati. Auditorii interni
1/
nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit intern în unitate daca sunt soti sau afini
p*na la :radul al patrulea inclusi#! cu conducatorul acesteia sau cu membrii or:anului de
conducere colecti#a.Auditorii interni nu trebuie implicati în #reun fel în îndeplinirea
acti#itatilor pe care în modpotential le pot audita si nici în elaborarea si implementarea
sistemelor de control intern ale unitatiii.
2. Co*etenta si constiinta *ro+e!ionala
?re:atirea si eAperienta auditorilor interni constituie un element esential în
atin:erea eficacitatii acti#itatii de audit.
Structura de audit public intern trebuie sa dispuna de toata competenta si
eAperienta necesara în realizarea misiunilor de audit.
%ndiferent de natura lor! misiunile de audit intern #or fi încredintate acelor
persoane cu o pre:atire si eAperienta corespunzatoare ni#elului de compleAitate al
sarcinii.
<n scopul auditarii unor proceduri specifice! pot fi contractate ser#icii de
eApertiza;consultant în afara unitatii! iar lucrarile #or fi super#izate de auditorii interni.
Structura de audit intern trebuie sa dispuna de metodolo:ii si sisteme %T moderne!
de metode de analiza statistice si instrumente de control a sistemelor informatice. Este
necesara or:anizarea unui sistem de pre:atire profesionala continua.
". E%ercitarea unei activitati norate
Structura de audit intern #a elabora norme metodolo:ice proprii în conformitate
cu Bormele metodolo:ice :enerale referitoare la eAercitarea auditului intern.
'. )ro#raul de a!i#urare si ,bunatatire a calitatii
Auditorii interni trebuie sa elaboreze un pro:ram de asi:urare si îmbunatatire a
calitatii subtoate aspectele acti#itatii de audit intern. ?ro:ramul trebuie sa asi:ure faptul
ca normele! instructiunile si codul de conduita etica sunt respectate de auditorii interni.
Auditul intern necesita adoptarea unui proces permanent de supra#e:9ere si
e#aluare a eficacitatii :lobale a pro:ramului de calitate. Acest proces trebuie sa permita
e#aluari interne si eAterne.
E#aluarea interna presupune controale permanente pri#ind buna functionare a
auditului intern si controale periodice realizate de catre auditorii însisi 4autoe#aluare5.
Auditorii interni eAamineaza eficacitatea normelor interne de audit pentru a #erifica daca
procedurile de asi:urare a calitatii misiunilor de audit sunt aplicate în mod satisfacator!
:arant*nd calitatea rapoartelor de audit. E#aluarea interna permite depistarea
insuficientelor si îmbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a #iitoarelor
misiuni de audit si planificarea acti#itatilor de perfectionare profesionala.
C. -ETODOLO.IE
1. )lanul anual de audit intern
?roiectul planului de audit intern se elaboreaza de auditorii interni! pe baza
e#aluarii riscului asociat diferitelor structuri! acti#itati! pro:rame;proiecte sau operatiuni!
precum si prin preluarea su:estiilor conducerii unitatii.
+onducerea aproba anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern poate
1
realiza misiuni de audit intern cu caracter eAceptional! necuprinse în planul anual de audit
intern.
2. Conditiile nece!are *entru reali$area i!iunilor de audit intern
/.1. Acce!ul auditorilor interni la in+oratii !i docuente
Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile si
probante 4inclusi#cele în format electronic5 pe care le considera rele#ante pentru scopul si
obiecti#ele misiunii de audit intern.
2.2.. Reali$area i!iunii la +ata locului
Auditul trebuie sa fie realizat într8un climat de încredere. +onducerea unitatii
trebuie sa sustina acti#itatea auditorilor interni! deoarece acestia urmaresc doar
îmbunatatirea functionarii unitatii si promo#area intereselor acesteia.
2.". Tran!iterea re$ultatelor
+onstatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pe
masura obtinerii acestora! daca ele prezinta importanta. -aspunsul conducerii unitatii la
aceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor.
'a înc9eierea auditului sunt comunicate conducerii unitatii principalele concluzii!
obser#atiile rele#ante si propunerile de îmbunatatire a unor indicatori. ?roiectul
raportului de audit intern este prezentat conducerii unitatii. +onducerea unitatii comunica
e#entualele obser#atii auditorilor. <n termen de 10 zile de la primirea acestora! auditorii
interni analizeaza obser#atiile! întreprind procedurile necesare pentru îmbunatatirea
probelor si prezinta conducerii forma raportului îmbunatatita. (upa aprobarea
modificarilor facute! auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii unitatii
2.'. Urarirea a*licarii recoandarilor auditorilor interni
+onducerea unitatii fiAeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor.
+onducerea unitatii poate sa propuna un plan de actiune însotit de un calendar de
implementare a recomandarilor. +onducerea unitatii asi:ura urmarirea aplicarii planului
de actiune.
D. RE.ULI DE CONDUITA
Auditorul are acces la toate datele în cadrul misiunii sale si trebuie sa respecte
secretul profesional în ceea ce pri#este informatiile colectate.
Auditorul eAercita o functie de e#aluare independenta! care se concretizeaza în
recomandari.
Auditorul trebuie sa respecte +odul pri#ind conduita etica a auditorilor.
Auditorul trebuie sa semnaleze imediat! pe linie ierar9ica! nere:ulile care fac
obiectul auditului. Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale 4constatarile si
recomandarile5 conducerii unitatii.
-aportul de audit si documentele de lucru sunt super#izate de catre responsabilul
misiunii de audit sau! în lipsa acestuia! de auditorul însusi. Aceasta asi:ura faptul ca! at*t
constatarile c*t si informatiile probante sunt #alidate.
1)
Ealuarea intreprinderi – Manate Daniel
1. & întreprindere oferã actionarilor un randament :lobal pe di#idende de %. stiind cã
pentru clasa de risc consideratã! piata cere o rentabilitate a capitalurilor proprii de 10%!
trebuie :ãsitã rata de crestere implicitã a di#idendelor la infinit care permite asi:urarea
acestei rentabilitãti.
Raspuns:
Modelul Fordon8S9apiro conduce la formula.
# r
D
V

=
unde 8 ( este primul di#idend de primit
8 r rata de rentabilitate cu risc
8 : rata de creItere la infinit a di#idendului :lobal
$ormula se poate scrie.
@64 r 8 : 5 0 ( 0Q @ 6 r 8 @ 6 : 0 ( 0Q @ 6 r 0 ( 3 @ 6 :
# r #
V
D
r + = + = 1
unde 8 r1 este randamentul oferit de di#idende
%n eAemplul nostru r1 0 %
Astfel #om obtine.
0!1 0 0! 3 : 0Q : 0 1%
/. & întreprindere a fost introdusã la Bursã în eAercitiul B81. =ltimul sãu di#idend de 10
u.m. tocmai s8a plãtit. Se asteaptã o crestere a di#idendului sãu într8un ritm anual de D%
p*nã la sf*rsitul celui de8al treilea an! apoi de 6% pe an pentru urmãtorii doi ani si apoi o
crestere de )% p*nã la infinit. Sã se determine #aloarea de piatã a afacerii 4actiunii5 stiind
cã rata de rentabilitate asteptatã de actionari pentru capitalurile proprii este de 10%.
Raspuns:
Se utilizeazG modelul Fordon S9apiro în trei sec#enHe cGrora le corespunde o
anumitG ratG de creItere a di#idendelor.
@ 0 (
1
; 41 3 r 5 3 (
/
; 41 3 r 5
/
3 (

; 41 3 r 5

3 (
)
; 4 1 3 r5
)
3 (
"
; 41 3 r 5
"
3 (
6
;
4 41 3 r 5
"
6 4 r 8 : 5
@ 0 4 10 6 1!0D5 ; 41 3 0!15 3 4 10 6 1!0D
/
5 ; 41 3 0!15
/
3 4 10 6 1!0D

5 ; 41 3 0!15

3
4 10 6 1!0D

6 1!065 ; 41 3 0!15
)
3 4 10 6 1!0D

6 1!06
/
5 ; 41 3 0!15
"
3 4 10 6 1!0D

6 1!06
/
6
1!)5 ; 441 3 0!15
"
6 40!1 8 0!0)55
@ 0 177!/
. (acã pretul actiunii unei întreprinderi este actualmente /".000 lei! rata de crestere
anticipatã a beneficiilor de 7% si di#idendul anticipat la sf*rsitul eAercitiului este de
1."00 lei! care este rata de rentabilitate speratã a titlului,
1"
Raspuns:
Se aplicG formula lui Fordon S9apiro.
# r
D
V

=
0Q @ 6 4 r 8 : 5 0 ( 0Q @ 6 r 8 @ 6 : 0 ( 0Q r 0 ( ;@ 3 :
0Q r 0 1."00 ; /".000 3 0.07 0Q r 0 1"%
Fiscalitate : !opa "oan
1. +e #enituri se supun re:ularizGrii în anul urmGtor realizGrii lor,
Raspuns:
@enituri care se supun re:ularizGrii în anul urmGtor realizGrii lor sunt.
 #enituri din cedarea folosintei bunurilor
 #enituri din profesii libere
 #enituri din acti#itati independente
 #enituri din drepturi de proprietate intelectuala
 #enituri din acti#itati a:ricole
 casti:uri din operatiuni de #anzare8cumparare de #aluta la termen
 casti:uri din transferul tilurilor de #aloare
/. +um se stabilesc plGHile anticipate de impozit în cazul #eniturilor realizate de
persoanele fizice din cedarea folosinHei bunurilor,
Raspuns:
@eniturile din cedarea folosinHei bunurilor sunt #eniturile! în bani Ii;sau în naturG!
pro#enind din înc9irieri Ii subînc9irieri de bunuri mobile Ii imobile 4locuinHe! case de
#acanHG! :araCe! terenuri Ii altele asemenea5! precum Ii #eniturile din arendarea bunurilor
a:ricole! din patrimoniul personal! obHinute de cGtre proprietar! uzufructuar sau alt
deHinGtor le:al.
@eniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinHei bunurilor din
derularea unui numGr mai mare de " contracte de înc9iriere 4în derulare la 1 decembrie
/0075! încep*nd cu 1 ianuarie /010! intrG în cate:oria #eniturilor din acti#itGHi
independente Ii se supun re:ulilor de stabilire a #enitului net în sistem real prin
or:anizarea contabilitGHii în partidG simplG.
+ontribuabilii care realizeazG #enituri din cedarea folosinHei bunurilor! au
obli:aHia ca în termen de 1" zile de la începerea acti#itGHii! sG înre:istreze contractele de
înc9iriere la or:anele fiscale în raza cGrora îIi au domiciliul fiscal Ii sG depunG formularul
//0 R(eclaraHia pri#ind #enitul estimatK.
<n urma prelucrGrii acestei declaraHii! se emite (ecizia de impunere pentru plGHi
anticipate! în baza cGreia contribuabilii datoreazG plaHi anticipate în contul impozitului pe
16
#enit cGtre bu:etul de stat! care se efectueazG în ) rate e:ale! p*nG la data de 1" inclusi# a
ultimei luni din fiecare trimestru 4martie! iunie! septembrie! decembrie5.
?lGHile anticipate se stabilesc de or:anul fiscal astfel. pe baza contractului înc9eiat
între parHi prin aplicarea cotei forfetare de /"% sau pe baza #eniturilor determinate
potri#it datelor din contabilitatea în partidG simplG! potri#it opHiunii. <n cazul în care!
potri#it clauzelor contractuale! #enitul din cedarea folosinHei bunurilor reprezintG
ec9i#alentul în lei al unei sume în #alutG! determinarea #enitului anual estimat se
efectueazG pe baza cursului de sc9imb al pieHei #alutare! comunicat de Banca BaHionalG a
-om*niei! din ziua precedentG celei în care se efectueazG impunerea.
@enitul net din cedarea folosinHei bunurilor se determinG prin deducerea din
#enitul brut a c9eltuielilor determinate prin aplicarea cotei de /"% asupra #enitului brut
în cazul aplicGrii cotelor forfetare de c9eltuieli sau a c9eltuielilor înre:istrate în
contabilitate în partidG simplG pentru cei care folosesc impunerea în sistem real.
@enitul brut reprezintG totalitatea sumelor în bani Ii;sau ec9i#alentul în lei al
#eniturilor în naturG Ii se stabileIte pe baza c9iriei sau a arendei pre#Gzute în contractul
înc9eiat între parHi pentru fiecare an fiscal! indiferent de momentul încasGrii c9iriei sau
arendei.
<n cazul aplicGrii cotelor forfetare de c9eltuieli! c9eltuiala deductibilG aferentG
#enitului! cota forfetarG de /"% aplicatG la #enitul brut! reprezintG uzura bunurilor
înc9iriate Ii c9eltuielile ocazionate de întreHinerea Ii repararea acestora! impozitele Ii
taAele pe proprietate datorate potri#it le:ii! comisionul reHinut de intermediari! primele de
asi:urare plGtite pentru bunul cedat spre folosinHG! respecti# e#entuale nerealizGri ale
#eniturilor din arendare scontate! :enerate de condiHii naturale nefa#orabile! cum ar fi.
:rindina! seceta! inundaHii! incendii Ii altele asemenea.
@enitul net din cedarea folosinHei bunurilor inclusi# #eniturilor din arendG! se
declarG de cGtre contribuabili p*nG pe 1" mai anul urmator în R(eclaraHie pri#ind
#eniturile realizateK! formular /00! care se depune la or:anul fiscal competent 4pe raza
cGruia are domiciliul fiscal contribuabilul5 direct! la re:istratura acestuia! sau prin poItG
cu scrisoare recomandatG.
. +are sunt condiHiile ce trebuie îndeplinite de o societate comercialG pentru a fi
încadratG în cate:oria microîntreprinderilor,
Raspuns:
& microîntreprindere este o persoanG CuridicG rom*nG care îndeplineIte cumulati#
urmGtoarele condiHii! la data de 1 decembrie a anului fiscal precedent.
a5 realizeazG #enituri! altele dec*t cele din consultanHG Ii mana:ement! în proporHie de
peste "0% din #eniturile totale>
b5 are de la 1 p*nG la 7 salariaHi inclusi#>
c5 a realizat #enituri care nu au depGIit ec9i#alentul în lei a 100.000 euro>
d5 capitalul social al persoanei Curidice este deHinut de persoane! altele dec*t statul!
autoritGHile locale Ii instituHiile publice
Microîntreprinderile plGtitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata
impozitului pe microintreprindere încep*nd cu anul fiscal urmGtor! dacG îndeplinesc
11
condiHiile pre#Gzute anterior Ii dacG nu au mai fost plGtitoare de impozit pe #eniturile
microîntreprinderilor.
& persoanG CuridicG rom*nG care este nou8înfiinHatG poate opta sG plGteascG
impozit pe #enitul microîntreprinderilor! încep*nd cu primul an fiscal! dacG condiHiile
pre#Gzute la literele a5 Ii d5 sunt îndeplinite la data înre:istrGrii la re:istrul comerHului Ii
condiHia pre#GzutG la litera b5 este îndeplinitG în termen de 60 de zile inclusi# de la data
înre:istrGrii.
Microîntreprinderile plGtitoare de impozit pe #enitul microîntreprinderilor nu
mai aplicG acest sistem de impunere încep*nd cu anul fiscal urmGtor anului în care nu mai
îndeplinesc una dintre condiHiile prezentate.
Bu pot opta pentru sistemul de impunere re:lementat de prezentul titlu
persoanele Curidice rom*ne care.
a5 desfGIoarG acti#itGHi în domeniul bancar>
b5 desfGIoarG acti#itGHi în domeniile asi:urGrilor Ii reasi:urGrilor! al pieHei de capital! cu
eAcepHia persoanelor Curidice care desfGIoarG acti#itGHi de intermediere în aceste domenii>
c5 desfGIoarG acti#itGHi în domeniile Cocurilor de noroc! pariurilor sporti#e! cazinourilor>
d5 au capitalul social deHinut de un acHionar sau asociat persoanG CuridicG cu peste /"0 de
an:aCaHi.
Microîntreprinderile plGtitoare de impozit pe #eniturile microîntreprinderilor
pot opta pentru plata impozitului pe profit încep*nd cu anul fiscal urmGtor. &pHiunea se
eAercitG p*nG la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmGtor celui pentru care s8a datorat
impozit pe #eniturile microîntreprinderilor.
Aceste re:lementari au fost pre#azute in art. 10 si art 10) din +odul $iscal!
insa acestea au fost abro:ate incepand cu data de 01.01./010. (e la aceasta data toate
societatile comerciale sunt platitoare de impozit pe profit.
Ad#inistrarea si lic$idarea intreprinderilor : Cernusca %ucian
1. +are este termenul în care lic9idatorul #a con#oca adunarea :eneralG a creditorilor de
la Iedinta comitetului creditorilor,
Raspuns:
+onform articolului 111 alineatul din L'e:ea pri#ind procedura insol#enteiL!
lic9idatorul #a con#oca adunarea :enerala a creditorilor în termen de maAimum /0 de
zile de la data sedintei comitetului creditorilor! înstiint*ndu8i pe creditori despre
posibilitatea studierii raportului si a procesului8#erbal al sedintei comitetului creditorilor
pri#ind raportul.
(aca adunarea :enerala a creditorilor aproba raportul! Cudecatorul8sindic #a da
dispozitie lic9idatorului! prin înc9eiere! sa efectueze actele si operatiunile de lic9idare! în
conditiile propuse în raport.
/. +are este ordinea în care #or fi plGtite creanHele! în cazul falimentului,
Raspuns:
1D
+reantele #or fi platite! in cazul falimentului! in urmatoarea ordine.
1. taAele! timbrele sau orice alte c9eltuieli aferente procedurii de faliment! inclusi#
c9eltuielile necesare pentru conser#area si administrarea bunurilor din a#erea debitorului!
precum si plata remuneratiilor persoanelor>
/. creantele iz#orate din raportul de munca>
. creantele reprezentand creditele! cu dobanzile si c9eltuielile aferente! acordate de
institutii de credit dupa desc9iderea procedurii! precum si creantele rezultand din
continuarea acti#itatii debitorului dupa desc9iderea procedurii>
). creantele bu:etare>
". creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti! in baza unor
obli:atii de intretinere! alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate
asi:urarii miCloacelor de eAistenta>
6. creantele reprezentand sumele stabilite de Cudecatorul8sindic pentru intretinerea
debitorului si a familiei sale! daca acesta este persoana fizica>
1. creantele reprezentand credite bancare! cu c9eltuielile si dobanzile aferente! cele
rezultate din li#rari de produse! prestari de ser#icii sau alte lucrari! precum si din c9irii>
D. alte creante c9iro:rafare>
7. creantele subordonate
Sumele de distribuit intre creditori in acelasi ran: de prioritate #or fi acordate
proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta! prin tabelul mentionat de le:e.
Titularilor de creante dintr8o cate:orie li se #or putea distribui sume numai dupa
deplina indestulare a titularilor de creante din cate:oria ierar9ic superioara! potri#it
ordinii prezentate mai sus.
%n cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii #alorii inte:rale a creantelor cu
acelasi ran: de prioritate! titularii acestora #or primi o cota falimentara! reprezentand
suma proportionala cu procentul pe care creanta lor il detine in cate:oria creantelor
respecti#e.
%n cazul in care bunurile care alcatuiesc a#erea unui :rup de interes economic ori
a unei societati in nume colecti# sau in comandita nu sunt suficiente pentru plata
creantelor inre:istrate in tabelul definiti# consolidat de creante! impotri#a :rupului sau a
societatii Cudecatorul8sindic #a autoriza eAecutarea silita! in conditiile le:ii! impotri#a
asociatilor cu raspundere nelimitata sau! dupa caz! a membrilor! pronuntand o sentinta
definiti#a si eAecutorie! care #a fi pusa in eAecutare de lic9idator! prin eAecutor
Cudecatoresc
. <n cazul creanHelor subordonate! care #a fi ordinea de preferinHG,
Raspuns:
&rdine de preferinta in cazul creantelor subordonate! este urmatoarea.
 credintele acordate persoanei Curidice debitoare de catre un asociat sau
actionar detinand cel putin 10% din capitalul social! respecti# din
drepturile de #ot in adunarea :enerala a asociatilor! ori! dupa caz! de catre
un membru al :rupului de interes economic>
 creantele iz#orand din acte cu titlu :ratuit.
17
Contabilitate- &orga !etru
1. (ispuneti de urmãtoarele date. stocuri initiale de materii prime la începutul perioadei
.000 lei> ac9izitia de stocuri de materii prime 10.000 lei> stocuri finale de materii prime
7.000 lei> stocuri initiale de produse finite la cost de productie 1/.000 lei> produse
obtinute în cost de productie 1".000 lei> produse #*ndute în pret de #*nzare facturate
/0.000 lei> reducere comercialã înscrisã în facturã 10%> stoc final de produse ne#*ndute
.000 lei> amortizarea clãdirilor 100 lei> salarii datorate 6.000 lei si plãtite 6."00 lei>
sub#entii de eAploatare /.000 lei> sub#entii pentru in#estitii #irate la #enituri .000 lei.
Se cer.
a5 înre:istrãrile contabile aferente operatiilor de mai sus>
b5 calculati productia eAercitiului si eAcedentul brut de eAploatare.
Raspuns:
a) (eterminarea #alorii materiilor prime consumate
S$ 01 0 S% 01 3 -( 01 E -+ 01
-+ 01 0 S% 01 3 -( 01 E S$ 01
-+ 01 0 .000 3 10.000 E 7.000 0 ).000
Astfel! inre:istram ac9izitia de materii prime.
% 0 )01 11.700
01 10.000
))/6 1.700
Si consumul de materii prime.
601 0 01 ).000
(eterminarea costului de productie aferent produselor finite #andute.
S$ )" 0 S% )" 3 -( )" E -+ )"
-+ )" 0 S% )" 3 -( )" E S$ )"
-+ )" 0 1/.000 3 1".000 E .000 0 /).000
Astfel! inre:istram obtinerea de produse finite la cost de productie.
)" 0 111 1".000
@anzarea produselor finite! inre:istrand #enituri din #anzarea produselor finite in suma
de /0.000 E /0.000 A 10% 0 1D.000 lei.
)111 0 % /1.)/0
101 1D.000
))/1 .)/0
(escarcarea :estiunii de produse finite.
111 0 )" /).000
%nre:istrarea amortizarii cladirilor.
6D11 0 /D1/ 100
%nre:istrarea salariilor datorate personalului.
6)1 0 )/1 6.000
%nre:istrarea platii salariilor.
)/1 0 "1/1 6."00
/0
%nre:istrarea sub#entiilor de eAploatare de primit.
))" 0 1)1 /.000
@irarea la #enituri a sub#entiilor pentru in#estitii.
11 0 1"D) .000
b5 determinarea productiei eAercitiului si a eAcedentului brut din eAploatare.
productia eAercitiului 0 productia #anduta 3 productia stocata E productia imobilizata
?roductia #anduta 0 1D.000 4#eniturile din #anzarea produselor finite5
?roductia stocata 0 -+ 111 E -( 111 0 1".000 E /).000 0 87.000
0Q ?roductia eAercitiului 0 1D.000 3 487.0005 0 7.000 lei
eAcedentul brut din eAploatare 4EBE5 0 @aloarea adau:ata 3 Sub#entii de eAploatare E
%mpozite! taAe si #arsaminte asimilate 8 +9eltuieli cu personalul
@aloarea adau:ata 0 MarCa comerciala 3 ?roductia eAercitiului E +9eltuieli materiale E
+9eltuieli cu ser#iciile prestate de terti 0 0 3 7.000 E ).000 E 0 0 ".000 lei
EBE 0 ".000 3 /.000 E 0 E 6.000 0 1.000 lei
/. (ispuneti de urmãtoarele informatii în cursul eAercitiului B. o societate obtine produse
finite la cost de productie de 10.000 lei> #inde 0% din ele la pretul de 1".000 lei>
reducere comercialã înscrisã în facturã 10%. <ntre c9eltuielile ocazionate de obtinerea
produselor finite sunt. materii prime consumate 1.000 lei> salarii datorate 1."00 lei si
plãtite 1.D00 lei> contributia unitãtii la asi:urãrile sociale 100 lei si la fondul de somaC /00
lei> dob*nzi datorate )00 lei> amenzi datorate autoritãtilor rom*ne 600 lei.
Se cer.
a5 înre:istrãrile contabile aferente operatiilor de mai sus>
b5 calculati rezultatul fiscal si eAcedentul brut de eAploatare.
Raspuns:
a5 &btinere produse finite la cost de productie.
)" 0 111 10.000
@anzare produse finite.
pret de #anzare 1".000 8
reducere comerciala 1."00 41".000 6 10%5
net comercial 1."00
)111 0 101 1."00
Descărcarea gestiunii de produse finite pentru 30 % din produsele
vândute, adică 30 % * 10.000 lei = 3.000
711 = 34 3.000
!aterii pri"e consu"ate#
$01 = 301 1.000
/1
%alarii datorate#
$41 = 421 1.00
%alarii plătite#
421 = 121 1.&00
'ontri(u)ia unită)ii la asigurări sociale#
$41 = 4311 700
'ontri(u)ia unită)ii la fond *o"a+#
$42 = 4371 200
Do(ân,i datorate#
$$$ = 1$&2 400
-"en,i datorate autorită)ilor ro"âne#
$&1 = 44&1 $00
.nc/iderea conturilor de c/eltuieli#
121 = % 4.400
$01 1.000
$41 1.00
$41 700
$43 200
$$$ 400
$&1 $00
.nc/iderea conturilor de venituri#
% = 121 20.00
701 13.00
711 7.000
b5 -ezultatul contabil 0 @enituri totale E +9eltuieli totale
-ezultatul contabil 0 /0."00 lei E ).)00 lei
-ezultatul contabil 0 16.100 lei
0e,ultatul fiscal = 0e,ultatul conta(il 1 '/eltuieli nededucti(ile 2
Deduceri fiscale 0e,ultatul fiscal = 1$.100 lei 1 $00 lei 3a"en,i
datorate autorită)ilor ro"âne4
0e,ultatul fiscal = 1$.700 lei
M+ 0 @enituri din #anz.de marfuri 8 +9eltuieli cu marfurile
M+ 0 0 8 0 0 0
productia eAercitiului 0 1."00 3 1.000
productia eAercitiului 0 /0."00
#aloarea adau:ata 0 productia eAercitiului 3 marCa comerciala 8 c9eltuieli cu materii
prime
#aloarea adau:ata 0 /0."00 3 0 8 1.000
#aloarea adau:ata 0 17."00
EBE 0 #aloarea adau:ata 8 c9eltuieli totale cu personalul
EBE 0 17."00 8 4 1."00 3 100 3 /00 5
EBE 0 11.100
//
. Se dau urmãtoarele informatii. capitaluri proprii aferente eAercitiului B. 1.000 lei>
capitaluri proprii aferente eAercitiului B81. 600 lei. <n cursul eAercitiului B au a#ut loc
urmãtoarele operatii. cresteri de capital prin aporturi noi în naturã "0 lei> con#ersia
datoriilor în capital /0 lei> încorporarea primelor de emisiune în capital )0 lei> rambursãri
de capital în numerar cãtre asociati 10 lei. +are este rezultatul net aferent eAercitiului B,
Raspuns:
0e,ultatul e5erci)iului = 'apital propriu
6
2 'apital propriu
671
2 !a+orari
1 0educeri
0e,ultatul e5erci)iului = 1.000 7 $00 7 0 7 20 7 40 1 10
0e,ultatul e5erci)iului = 300 lei
). (atele de e#identã si calcul se prezintã astfel. costuri totale ale procesului de productie
cuplat 100.000 lei> costurile pentru pre:ãtirea si desfacerea produselor dupã înc9iderea
procesului de productie cuplat /0.000 lei produsul secundar si 10.000 lei produsul
principal> #aloarea la pret de #*nzare a produsului secundar 1"0.000 lei> #eniturile din
#*nzarea produsului principal 1"0.000 lei. (eterminati costul si marCa produsului
principal.
Raspuns:
costul produsului principal 0 cost total E 4@aloarea produsului secundar E +osturi
suplimentare aferente produselor secundare li#rate5
costul produsului principal 0 100.000 8 4 1"0.000 8 /0.000 5
costul produsului principal 0 "10.000
MarCa produsului principal 0 @enit din #anzarea prrodusului principal E 4costul produsului
principal 3 costuri suplimentare aferente produsului principal li#rat5
MarCa produsului principal 0 1"0.000 8 4"10.000 3 10.0005
MarCa produsului principal 0 110.000
". & întreprindere fabricã si #inde un produs în urmãtoarele conditii. cantitate ; cost
#ariabil unitar ; factor de acoperire. D.000 buc. ; /.D00 lei;buc. ; 0%> costurile fiAe totale
sunt de /1.000.000 lei. (eterminati care este cifra de afaceri la ni#elul pra:ului de
rentabilitate si pretul de #*nzare unitar.
Raspuns:
$a 0 +$ ; pe
unde $a 8 factorul de acoperire
+$ 8 costuri fiAe
pe 8 punct de ec9ilibru
pe 0 +$ ; $a 0Q pe 0 /1.000.000 ; 0%
pe 0 70.000.000 lei
/
Specificatie Total ?rocent in cifra de afaceri
+ifra de afaceri D000 buc 6 p#u 100%
+osturi #ariabile
D000 buc 6 /.D00 lei;buc 0
//.)00.000
10%
MarCa asupra costurilor
#ariabile
D000 buc 6 p#u 8 //.)00.000
0%
4D000 buc 6 p#u 8 //.)00.0005 ; 4D000 buc 6 p#u5 00!
1 8 //.)00.000 ; 4D000 buc 6 p#u5 00!
1 8 0! 0 /.D00 ; p#u
0!1 0 /.D00 ; p#u
p#u 0 /.D00 ; 0!1
p#u 0 ).000 lei
6. & întreprindere fabricã si #inde un produs în urmãtoarele conditii. cantitate ; cost
#ariabil unitar ; pret unitar. D0.000 buc. ; D.000 lei;buc. ; 10.000 lei;buc.> costurile fiAe
totale sunt de )6.000.000 lei. (eterminati cu c*t pot scãdea #*nzãrile în mod relati#
pentru ca întreprinderea sã atin:ã pra:ul de rentabilitate.
Raspuns:
Specificatie Total ?rocent in cifra de afaceri
+ifra de afaceri
D0.000 buc 6 10.000 lei;buc 0
D00.000.000 lei
100%
+osturi #ariabile
D0.000 buc 6 D.000 lei;buc 0
6)0.000.000
D0%
MarCa asupra costurilor
#ariabile
D000 buc 6 410.000 lei;buc 8
D.000 lei;buc50 160.000.000 lei
/0%
$a 0 +$ ; pe
unde $a 8 factorul de acoperire
+$ 8 costuri fiAe
pe 8 punct de ec9ilibru
pe 0 +$ ; $a 0Q pe 0 )6.000.000 ; /0%
pe 0 /0.000.000 lei
+oeficientul de si:uranHG dinamic 0 4 +A 8 pe 5 ; +A
+oeficientul de si:uranHG dinamic 0 4 D00.000.000 8 /0.000.000 5 ; D00.000.000
+oeficientul de si:uranHG dinamic 0 11!/" %
1. & societate comercialã fabricã si #inde " produse în urmãtoarele conditii. pret de
#*nzare unitar ; c9eltuieli #ariabile unitare. A 0 700 lei;buc. ; 100 lei;buc> B 0 1."00
lei;buc. ; 1.000 lei;buc.> + 0 1."00 lei;buc. ; 1./00 lei;buc.> ( 0 100 lei;buc. ; "00
lei;buc.> E 0 /.000 lei;buc. ; 1."00 lei;buc.
(acã restrictia de #*nzare este limitatã la dintre cele " produse! iar #olumul maAim de
fabricatie pentru fiecare produs este de 1.000 buc.! precizati si ar:umentati care sunt cele
/)
douã produse la fabricarea cãrora se #a renunta pentru a se asi:ura marCa brutã de profit
maAimã.
Raspuns:
?entru a stabili la care produse #om renunta! #om determina marCa costurilor
#ariabile unitara pentru fiecare produs.
M@+ 4A5 0 700 lei;buc E 100 lei;buc 0 /00 lei;buc
M+@ 4B5 0 1."00 lei;buc E 1.000 lei;buc 0 "00 lei;buc
M+@ 4+ 5 0 1."00 lei;buc E 1./00 lei;buc 0 00 lei;buc
M+@ 4(5 0 100 lei;buc E "00 lei;buc 0 /00 lei;buc
M+@ 4E 5 0 /.000 lei;buc E 1."00 lei;buc 0 "00 lei;buc
?rodusele cele mai puHin rentabile sunt cele care #or a#ea factorul de acoperire cel
mai mic! respecti# M+@ cea mai micG.
Se #a renunHa la produsele A Ii (

D. & societate comercialã fabricã si #inde " produse în urmãtoarele conditii. pret de
#*nzare unitar ; c9eltuieli #ariabile unitare. A 0 600 lei; buc. ; )"0 lei;buc.> B 0 D00
lei;buc. ; 100 lei;buc.> + 0 )"0 lei;buc. ; /"0 lei;buc.> ( 0 "00 lei;buc. ; )"0 lei;buc.> E 0
1.000 lei;buc. ; D00 lei;buc. (acã productia maAimã pe fiecare produs este de 100 buc.!
iar c9eltuielile fiAe identificabile pe produs sunt de ".000 lei! precizati si ar:umentati
care dintre cele " produse este cel mai putin rentabil.
Raspuns:
?entru a stabili la care produse #om renunta! #om determina marCa costurilor
#ariabile unitara pentru fiecare produs.
M@+ 4A5 0 600 lei;buc E )"0 lei;buc 0 1"0 lei ; buc
M+@ 4B5 0 D00 lei;buc E 100 lei;buc 0 /00 lei;buc
M+@ 4+ 5 0 )"0 lei;buc E /"0 lei;buc 0 /00 lei;buc
M+@ 4(5 0 "00 lei;buc E )"0 lei;buc 0 "0 lei;buc
M+@ 4E 5 0 1.000 lei;buc E D00 lei;buc 0 /00 lei;buc
?rodusul cel mai puHin rentabil este cel care #a a#ea factorul de acoperire cel mai
mic! respecti# M+@ cea mai micG! deci produsul 4(5.

7. MA-T%BA SA utilizeazã pentru scopuri interne metoda costurilor #ariabile. ?rodusul
2 prezintã urmãtoarele costuri unitare. materii prime )!)0 lei! manoperã directã 1!60 lei!
costuri indirecte de productie #ariabile /!0 lei! costuri indirecte de productie fiAe 1!70
lei! costuri de #*nzare #ariabile !10 lei si costuri de #*nzare fiAe 1!10 lei. (acã stocul
final de produse finite contine 1./)0 N: din produsul 2! iar cel initial! 0 N:! determinati
care #a fi marCa totalã a contributiei la rezultat 4marCa din #*nzãri5 dacã au fost #*ndute
10./00 N: la pretul unitar de /" lei;N:.
Raspuns:
/"
%ntrucat societatea Martina S.A. utilizeaza pentru scopuri interne metoda
costurilor #ariabile #om determina costul #ariabil total unitar pentru produsul 2.
costul #ariabil total unitar 0 materii prime 3 manopera directa 3 costuri indirecte de
productie #ariabile 3 costuri de #*nzare #ariabile
costul #ariabil total unitar 0 )!) lei;N: 3 1!6 lei;N: 3 /! lei;N: 3 !1 lei;N:
costul #ariabil total unitar 0 11!) lei;N:
marCa din #anzari 0 cantitatea de produse #andute 6 pretul de #anzare unitar 8 cantitatea
de produse #andute 6 costul #ariabil total unitar
marCa din #anzari 0 cantitatea de produse #andute 6 4 pretul de #anzare unitar 8 costul
#ariabil total unitar5
marCa din #anzari 0 10./00 N: 6 4 /" lei;N: 8 11!) lei;N: 5
marCa din #anzari 0 1D.1/0 lei
10. 'a începutul anului B o întreprindere detinea 10.000 euro. +ursul rol;euro la 01.01.B
era de /.000 lei;euro. ?e parcursul eAercitiului B au fost înre:istrate urmãtoarele fluAuri
monetare. încasãri de 0.000 euro la cursul zilei de /).000 lei;euro si de 10.000 euro la
cursul zilei de /."00 lei;euro! si plãti de /0.000 euro la cursul zilei de /).00 lei; euro si
de 1".000 euro la cursul zilei de /."00 lei;euro. 'a 1.1/.B cursul era de /).100
lei;euro. +are sunt #alorile aferente trezoreriei nete a societãtii si diferenta de curs
nerealizatã,
Raspuns:
"1/)
(ebit +redit
Sold initial. /.000 lei;eur 6 10.000 eur 0
/0.000.000 lei
0.000 eur6/).000 lei;eur01/0.000.000 lei /0.000 eur6/).00 lei;eur0)D6.000.000 lei
10.000 eur6/."00 lei;eur0/".000.000 lei 1".000 eur6/."00 lei;eur0"/."00.000 lei
-ulaC. 7"".000.000 -ulaC. DD."00.000
Sold final. )6."00.000
Sold final
E=-
0 10.000 eur 3 0.000 eur 3 10.000 eur 8 /0.000 eur 8 1".000 eur
Sold final
E=-
0 1".000 eur
Sold final
-&B
dupa ree#aluare la 1.1/.B. 1".000 eur 6 /).100 lei;eur
Sold final
-&B
dupa ree#aluare la 1.1/.B. 61."00.000 lei
(iferenta din ree#aluare 0 61."00.000 8 )6."00.000
(iferenta din ree#aluare 0 1".000.000
%nre:istrare contabila a diferentei de curs aferenta ree#aluarii.
"1/) 0 16" 1".000.000
8re,oreria netă = 8otal 9ncasări 2 8otal plă)i 1 Diferen)a de curs
nereali,ată
8re,oreria netă = :.000.000 7 &3&.00.000 1 1.000.000
8re,oreria netă = 131.00.000
/6
11. (ispuneti de urmãtoarele informatii. toate actiunile filialei au fost ac9izitionate cu
).600 lei. @alorile Custe ale acti#elor ac9izitionate si ale obli:atiilor preluate sunt
urmãtoarele. stocuri 1."00 lei> creante /00 lei> numerar /.000 lei> terenuri si clãdiri ).000
lei> furnizori 1.600 lei> împrumuturi din emisiuni de obli:atiuni 1."00 lei. Au fost
efectuate plãti în #aloare de )./00 lei pentru ac9izitia clãdirilor. (eterminati fluAul de
numerar pro#enit din acti#itatea de in#estitii conform %AS 1 RSituatiile fluAurilor de
trezorerieK.
Raspuns:
$luA de numerar din acti#itatea de in#estitii.
8 plati pentru ac9izitia filialei 0 8 ).600
3 numerar aferent acti#elor preluate 0 3 /.000
8 plati pentru ac9izitia cladirilor 0 8 )./00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Total fluA de numerar din acti#itatea de in#estitii 0 86.D00
/1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.