You are on page 1of 3

C¤NG TY TRUYÒN T¶I CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§IÖN 4 §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc


truyÒn t¶i ®iÖn
miÒn ®«ng 2

Sè: / TT§4-M§2-HCNV Tp.Hå ChÝ Minh, ngµy


* ChiÓu. 04

Tê TR×NH
VÒ viÖc ®o ®¹c ®Êt Tr¹m 66/15 KV (Cai LËy) vµ ®Ò
xuÊt x©y dùng v¨n phßng §éi ®êng d©y vµ nhµ chê ca
cho Tr¹m Cai LËy

KÝnh göi: phã gi¸m ®èc x©y dùng c¬ b¶n

Theo chØ ®¹o cña L·nh ®¹o C«ng ty TruyÒn T¶i §iÖn 4,
TT§M§2 ®· yªu cÇu Tr¹m Cai LËy ®· tiÕn hµnh ®o ®¹c l¹i diÖn
tÝch ®Êt khu vùc Tr¹m 66/15 KV nh sau:

Tæng diÖn tÝch: 1792,5 m2


Tæng diÖn tÝch ®ang sö dông: 954,42 m2
- Phßng trùc b¶o vÖ: 40,70 m2
- V¨n phßng A: 168,00 m2
- WC: 9,62 m2
- Khu vùc thiÕt bÞ 66/15 KV:496,10 m2
- §êng vµo Tr¹m: 240,00 m2
Trong ®ã:
1) V¨n phßng A bao gåm:
- V¨n phßng lµm viÖc cña Tæ b¶o tr× TiÒn Giang
trùc thuéc §éi SCC§.
- Hai kho cña Tæ b¶o tr× TiÒn Giang.
- V¨n phßng vµ chç nghØ cña Tæ §D TiÒn Giang 2
trùc thuéc §éi §D TiÒn Giang.
- §ang chuÈn bÞ söa ch÷a phßng nghØ ca t¹m cho
CB-CNV Tr¹m Cai LËy.
2) Qua lµm viÖc víi Phßng §Þa chÝnh HuyÖn Cai LËy ®îc
biÕt : gi¶i táa bíc 2 phÇn lé giíi cña QL1A (tõ tim lé vµo
28m, tøc c¾t 2/3 v¨n phßng A) cã kh¶ n¨ng kh«ng thùc
hiÖn v× ®ang tiÕn hµnh më QL1B, song song víi QL1A.
Cßn hiÖn t¹i sÏ gi¶i táa bíc 1 QL1A, tøc gi¶i táa phÇn tõ
hµng rµo cò cña Tr¹m vµo 0,6m.
Khi x©y dùng hµng rµo, Tr¹m ®· cho lïi vµo trong
01m.
Trªn ®©y chØ lµ nh÷ng ý kiÕn trao ®æi cña nh©n viªn
Phßng §Þa chÝnh HuyÖn Cai LËy víi ®¹i diÖn Tr¹m khi ®o ®¹c
l¹i ®Êt cña «ng Bïi V¨n Tr¸c, kh«ng ph¶i lµ v¨n b¶n chÝnh
thøc.

§Ó cã v¨n b¶n chÝnh thøc vÒ vÊn ®Ò nµy, TT§M§2 sÏ so¹n


v¨n b¶n göi Phßng §Þa chÝnh HuyÖn Cai LËy, TØnh TiÒn
Giang.

Trêng hîp QL1A khu vùc Tr¹m Cai LËy ®îc gi¶i táa theo bíc
1 nh c¸c th«ng tin trªn, TT§M§2 ®Ò xuÊt QuÝ Phßng xem xÐt
vµ x©y dùng t¹i khu vùc thiÕt bÞ 66/15 KV cña Tr¹m Cai LËy :
V¨n phßng §éi qu¶n lý §D Cai LËy vµ nhµ chê ca cho Tr¹m Cai
LËy.
Tr©n träng.
(§Ýnh kÌm s¬ ®å mÆt b»ng khu vùc thiÕt bÞ 66/15 KV)

phã truyÒn t¶i ®iÖn


MiÒn ®«ng 2
N¬i nhËn:
- PG§ XDCB
- P.QLXD
- Lu VT, HCNV

Rate