You are on page 1of 7

Gabay sa pagtalakay

Labanan ang pagkaltas sa badyet para sa serbisyo sa mga OFW at mamamayan!


Inilabas ng Migrante International, Agosto 2011

Muli na namang binawasan ng rehimeng Aquino ang badyet para sa direktang serbisyo para sa mga overseas Filipino
worker (OFW) sa panukalang pambansang badyet para sa 2012.

Sa P1.816 trilyong badyet sa National Expenditure Program (NEP), 0.17% lang o hindi hihigit sa P3.142 bilyon ang ilalaan
para sa direktang serbisyo sa mga OFW. Binawasan ito ng humigit-kumulang P792M mula sa P3.843 bilyong inilaan sa
direktang serbisyo para sa mga OFW ng ibat ibang mga ahensya ng gobyerno ngayong 2011.

Ang pambansang badyet para sa 2012 ay nangangahulugan ng patuloy na pagbabalewala ng rehimen sa responsibilidad
nito sa migrante at pamilya at ng tuwirang pagpapapasan ng serbisyo at kapakanan (welfare) sa kamay at bulsa ng mga
mamamayan mismo.

Badyet para sa ibayo pang pagpapakatuta at pagpapahirap sa mamamayan
Walang pagkakaiba ang panukalang 2012 badyet sa mga nakaraang pambansang badyet. Ang 2012 badyet ay badyet
para sa dayuhan at iilan at hindi para sa mamamayan.

Sa 2012 NEP, malinaw na prayoridad pa rin ng administrasyong Aquino ang pambayad utang-panlabas, pagpapatupad ng
mga patakarang neo-liberal (pribatisasyon, komersyalisasyon at deregulasyon) at tahasang pagpapakatuta pa rin sa mga
dikta ng IMF-WB.

Sa kabila ng kasalukuyang global debt crisis at patuloy na pag-igting ng resesyon at pandaigdigang krisis pinansyal na lalo
pang naglalantad sa pagkabangkarote ng sistemang malakolonyal at malapyudal, malinaw sa 2012 badyet na hindi
maaasahan ang kasalukuyang gobyerno na magpapatupad ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng reporma sa lupa,
pambansang industriyalisasyon at pagtatanggol sa pambansang soberanya at patrimonya.

Nasa P738.57 bilyon o 40% ng kabuuang badyet ang nakalaan sa pambayad-utang. Ang pondo para sa debt-servicing o
pambayad utang-panlabas ay bahagi ng automatic appropriations o ang mga bahagi sa NEP na hindi na pwedeng
amyendahin pa ng Kongreso. Sa bisa ng General Appropriations Act, anumang taunang panukalang badyet ay
awtomatikong kinakaltasan na ng 40% para sa debt-servicing. Dahil dito, hindi pa man inilalabas ang 2012 pambansang
badyet ay nagbabayad na ng P7,857 bilang pambayad utang-panlabas ang bawat Pilipino!

Lalo namang pag-iibayuhin ni Aquino ang public-private-partnership (PPP) na ipapaubaya at nakakiling sa malalaking
negosyo. Tumaas ang pondo para sa PPP mula P15 bilyon tungong P22.1 bilyon.

Samantala, napakalaki ng idinagdag sa pondo para sa conditional cash transfer (CCT) na umabot na sa P39.5 bilyon para
sa taong 2012 mula sa P29.2 bilyon sa 2011. Ito ay sa kabila ng mga reklamo at protesta na hindi naman ang mga
mahihirap ang direktang nakinabang sa naturang mga dole-out at bagkus ay nakurakot lang ng mga tiwaling opisyal.
Gayundin, patunay ito na ipagpapatuloy lang ni Aquino ang kanyang pantawid economics na hindi pangmatagalang
solusyon sa kahirapan at pambubusabos na dinaranas ng mamamayan.

Office Address: 45 Cambridge St, Cubao, Quezon City Telefax: (02)911-4910
Email: migrante2007@yahoo.com.ph Website: http://migranteinternational.orgWe dream of a society
that will never be torn
apart just for the need to
survive!
Kagilagilalas din ang napakalaking itinaas ng unprogrammed funds, ang tinaguriang pork barrel ng pangulo. Lumobo ito
mula P66 bilyon tungong P161 bilyon para sa 2012 P2.6 bilyon sa halagang ito ay para sa intelligence funds ng
pangulo. Ang unprogrammed funds ay halagang ilalaan para sa mga hindi pa tukoy na programa at ahensya. Tanging ang
pangulo ang may kapangyarihang magtakda kung saan ilalaan ang napakalaking halagang ito.

Tumaas din mula P104.7 bilyon tungong P107.9 bilyon ang pondo para sa Department of National Defense (kabilang na
ang sa AFP at PNP) sa kabila ng patuloy ang extra-judicial killings, pagdami ng mga bilanggong pulitikal, paglabag sa
karapatang-tao at iba pang kalayaang sibil sa ilalim rehimeng Aquino. Ang pondo para sa DND ang siya ring gagamitin
para sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan na alinsunod sa kontra-mamamayang US-COIN (Counter-Insurgency) Guide.

Kaltas sa serbisyong panlipunan
Sa kabila ng mga ito, binarat naman ang mga badyet para sa edukasyon (SUCs at DepEd), serbisyong pangkalusugan at
direktang serbisyo para sa mga OFW.

Kinaltasan ng badyet ang 50 state colleges and universities (SUC) para sa taong 2012, o P569.8 milyon sa kabuuan. 45
SUC ang kinaltasan ng maintenance and other operating expenses (MOOE) ng P250.9 milyon. Sa halip na taasan ang
personal services (PS) dahil sa pagsasabatas ng Salary Standardization Act ng mga guro ay binawasan pa ng P403.3
milyon ang PS ng 58 paaralan. Tulad din ng dati, wala ni isang kusing na ilalaan para sa capital outlay (CO) sa kabila ng
taunang kakapusan sa mga klasrum, pasilidad at gusaling paaralan. Wala pa sa kalahati ng mungkahing pondo ng mga
SUC ang inaprubahan ng DBM sa NEP 2012.

Kapos na kapos naman ang badyet para sa Department of Education (DepEd) na P238.8 bilyon. Kulang ito ng mahigit
P300 bilyon ayon sa rekomendasyon ng United Nations na 6% ng Gross Domestic Product ang dapat na ilaan sa batayang
edukasyon. Bagamat ipinagmamalaki ng DBM na top priority daw sa 2012 NEP ang DepEd, hindi pa rin makabuluhan ang
idinagdag para punan ang pangangailangan sa mga klasrum, guro at pasilidad. Dahil sa mababang subsidyo para sa
edukasyon, maasahan ang pagpapatuloy ng walang-habas na pagtaas ng matrikula sa mga paaralan.

Sa serbisyong pangkalusugan, lubhang napakaliit ng P44.4 bilyong inilaan, kulang na kulang din kung aayon sa
rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) na 5% dapat ng GDP. Kinaltasan ng badyet ang 55 pampublikong
ospital ng mahigit P363.7 milyon. Mas mababa ng P1.1 bilyon ang MOOE para sa mga ospital kaysa noong 2010. Wala
ring CO na inilaan para sa serbisyong pangkalusugan. Sa halip, ang dinagdagan ng pondo ay ang PhilHealth at mga
insurance, mula P3.5 bilyon tungong P12 bilyon.

Sa kabila ng patuloy na pagbayo ng krisis at pagtaas ng presyo ng langis, matrikula at batayang mga bilihin, mga bagay
na pawang direktang pasakit sa migrante at mamamayan, malinaw sa panukalang 2012 badyet ni Aquino ang ibayo pang
pagpribatisa at pagkomersyalisa sa mga batayang serbisyong panlipunan.


Tumaas ang badyet at % ng pagtaas Kinaltasan ang badyet at implikasyon ng pagbaba
Pambayad utang-panlabas
(debt-servicing)
2011 P357 bilyon
2012 - P738.57 bilyon
(51.6% )
SUC - P569.8 milyon (50 SUCs)
-MOOE P250.9 milyon (45
SUCs)
-PS P403.3 milyon (kahit na
may Salary Standardization
Law)
PPP 2011 P15 bilyon
2012 - P22.1 bilyon
(32.1% )
DepEd - Kulang ng mahigit P300
bilyon
-P 1.9B para sa K-12 gayong
P18B ang kailangan para
magkaroon ng mga guro para
sa 2.3 milyong estudyante
- Aabot lang sa 13,000 bagong
guro gayong 103,000 ang
kulang
- 45,231 lang ang klasrum
gayong 152,000 ang kulang
- 2.53 milyong upuan lang
gayong 13 milyon ang kulang
- 45.5 milyon lang ang target
gayong 95 milyon ang kulang
CCT 2011 P29.2 bilyon
2012 P39.5 bilyon
(26%)
Serbisyong Pangkalusugan - P363.7 milyon (55 ospital)

DND 2011 P104.7 bilyon
2012 P107.9 bilyon
(2.9% )
Direktang serbisyo para sa
OFW
2011 P3.843 bilyon
2012 P3.142 bilyon
( 18%)
P261.83 lang ang per capita
spending (pondo kada isang
OFW) para sa 12 milyong OFW
sa buong mundo
Uprogrammed funds 2011 P66 bilyon
2012 P161 bilyon
(59% )


Dagdag-bawas sa serbisyo para sa OFW
Sa biglang tingin, tila nagdagdag ng badyet para sa mga OFW kung titignan ang ilang items na may kinalaman sa
direktang serbisyo para sa mga OFW sa mga ahensya ng Department of Foreign Affairs (DFA), Department of Labor and
Employment (DOLE), Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Department of Justice (DOJ), Commission
for Filipinos Overseas (CFO), at maging sa Office of the President (OP).

Kapansin-pansin, halimbawa, ang dagdag sa badyet para sa mga programang kontra-illegal recruitment (POEA), welfare
programs at information system ng CFO (para sa mga immigrant), at kontra-human trafficking (DOJ/IACAT).
Gayunpaman, hindi malinaw kung paano pinaplanong gamitin ang mga nakalaang pondo para sa mga ito. Ganito sa
kalakhan ang hitsura ng NEP 2012. Hindi tulad ng nakaraang mga NEP, abstrakto ang mga item, hindi tuwirang nakasaad
kung saan talaga ilalaan ang mga pondo, at may ilan pa ngang mga bahaging iniwang blangko. (tignan ang Tables 1, 2 at
3)

Tila layuning gawan ng magic ng Department of Budget and Management (DBM) ang NEP 2012 para maitago ang
samut saring pagkaltas sa badyet para sa mga batayang serbisyo at ang tahasang pagkiling ng gobyerno sa pambayad-
utang panlabas at sa mga proyekto at programang makadayuhan at kontra-mamamayan tulad ng PPP.

Sa DFA badyet, pinakamalaking idinagdag sa MOOE ang P90.5M pambayad-utang sa Overseas Workers Welfare
Administration (OWWA) para sa mga pondong nagamit ng ahensya noong pumutok ang krisis sa MENA at mga
kalamidad sa Japan. Kung tatanggalin ang halagang ito, Php3.051B na lang ang pondo ng DFA para sa direktang serbisyo
para sa mga OFW, o mas mababa ng P792M kumpara sa taong 2011.

Sa DFA badyet na rin kukuhanin ang P30 milyon para sa legal assistance fund (LAF) pero bahagi lamang ito ng kabuuang
P205 milyong ilalaan para sa pangkalahatang implementasyon ng Republic Act 8042 na inamyendahan ng RA 10022.

Matatandaang kinaltasan ng halos 50% ang pondo para sa LAF, mula P50 milyon noong 2010 ay P27 milyon na lang ito
para sa 2011. Sa kabuuang badyet para sa DFA, bumaba ng mahigit 50 porsyento ang pinagsamang pondo para sa ATN
at LAF, mula P200M para sa 2010 tungong P109.3M para sa 2011. Lantarang paglabag ito sa RA 8042 na nagsasaad na
dapat ay P100 milyon ang LAF.

Nailantad ng mga OFW at pamilya sa loob at labas ng bansa ang ginawang pagkaltas at umamin ang DBM noon na
nagkamali raw sila sa LAF at magsusumite na lamang ng erratum sa Kongreso. Sinabi rin noon ni DBM Sec. Abad na
para mapunan ang pagkaltas sa ATN, gagamitin ang mga cash balances o natirang pondo ng 2009 at 2010.
Gayunpaman, walang naiulat na pag-amyenda sa DFA badyet para sa taong 2011. Kaduda-duda rin ang tinantiyang cash
balances ng DBM para sa 2010 gayong kapos na nga ang pondo para sa direktang serbisyo para sa mga OFW at
kinailangan nang mangutang ng ahensya sa OWWA.

Sa 2012 NEP, hindi na rin nakasaad sa badyet ng DFA kung magkano ang pondong ilalaan para sa ATN. Gayundin, hindi
malinaw kung paanong mapupunan ang P100 milyong LAF ayon sa nasasaad sa RA 8042. Hindi kasi nakasaad sa OP
badyet ang mga pondong ilalaan para sa LAF (P50M mula Presidential Contingency Fund at P30M mula sa Presidential
Social Fund) at ATN alinsunod sa RA 8042. Dahil dito, malaki ang pangamba ng mga OFW at pamilya na hindi na naman
ito mapupunan at kakapusin na naman ang pondo para sa direktang serbisyo ng DFA para sa mga OFW. Dahil din sa
kawalan ng transparency sa LAF at ATN, nagiging bulnerable ang naturang mga pondo sa korupsyon ng mga tiwaling
opisyal ng ahensya at mga embahada.

Samantala, minintina lang ang pondo para sa overseas absentee voting sa kabila ng kaliwat kanang mga reklamo ng mga
OFW sa sistema at pagpapatupad nito, at ng muling pagbubukas ng OAV registration ngayong parating na Oktubre.
Mangangahulugan ito ng mas malawak at matinding disenfranchisement ng mga OFW sa darating na halalang 2013.
Malabo ring mapatupad ang automated election system (AES) sa OAV sa kakarampot na badyet na ito. (Tignan ang Table
4)

Sa badyet ng DOLE, napakaliit ng itinaas at kulang na kulang pa rin ang pondo para sa emergency repatriation, welfare
and protection at programang reintegration. Kung pagbabatayan, halimbawa, ang kinailangang pondo para sa 14,000
returned OFWs galing Libya nitong Pebrero na binigyan ng tig-P10,000 emergency financial assistance (P140 milyon),
kapos na kapos na ang ilalaang P50.4 milyon sa MOOE ng reintegration program ng DOLE. Saan, kung gayon, binabalak
pang kuhanin ang pondo para sa ipinagmamalaking P2 bilyong reintegration program ng OWWA kundi sa bulsa pa rin ng
mga OFW (mula sa OWWA mandatory contributions)?

Kulang na kulang rin ang pondo para sa emergency repatriation at workers welfare and protection gayong patuloy na
umiigting ang kaguluhan sa Middle East-North Africa (MENA) at tinatayang papalobo ang displacement ng mga OFW
dahil sa kasalukuyang pandaigdigang krisis sa pinansya.

Samantala, tumaas naman ang mga pondo para sa personal services (PS) para sa welfare and protection, halagang sa
malamang ay ilalaan sa dagdag-sweldo at benepisyo para sa mga pabayang labor attach at opisyal ng gobyerno. Malaki
rin ang idinagdag sa pondo para sa verification of overseas employment contract (OEC) documents na pangunahing
layunin ang ibayo pang pagsistematisa sa mga prosesong nangangasiwa sa mga singilin at pangongotong ng gobyerno sa
mga OFW (Tignan ang Table 5) habang walang malinaw na ulat kung saan ginagamit ang mga pondong nalilikom mula
sa mga bayaring sinisingil sa mga OFW bilang rekisito sa OEC (tinatayang P32.850 bilyon kada taon).

Napapanahon ang malaking isyu ng pagkaltas sa badyet upang palakasin ang panawagang imbestigahan ang mga
pondong nakokolekta ng gobyerno mula sa mga OFW, at ipatigil ang paniningil ng mga bayaring ito.

Samantala, tumaas naman ang overseas employment promotion services, ang tinaguriang marketing department ng
POEA, taliwas sa sinabi ni Aquino na prayoridad ng kanyang administrasyon na maglaan ng trabaho sa sariling bayan
para masagot ang suliranin ng pwersahang migrasyon. Bumaba rin ang pondo ng POEA para sa MOOE ng welfare and
assistance na siyang ilalaan para sa serbisyo para sa mga OFW. Patunay lamang na ang 2012 badyet ni Aquino ay hindi
badyet para sa serbisyo at proteksyon kundi badyet para sa ibayo pang pagsidhi ng labor export policy (LEP).

Nagmintina rin ang MOOE ng POEA para sa adjudication na siya namang susi sa pagtugon sa mga reklamo at kasong
inihaharap ng mga OFW laban sa mga iligal at abusadong mga recruitment agency at employer. Taliwas ito sa dagdag-
pondo para sa licensing and regulation gayong malaking bahagi ang adjudication sa mapagpasyang pagsugpo sa illegal
recruitment. (Tignan ang Table 6)

Suma-total ng pagpapabaya ng gobyerno
Kung kikilatisin, mas malaki pa ang pondo para sa intelligence funds ng pangulo kaysa sa mga badyet para sa direktang
serbisyo sa OFW na ilalaan sa DFA (P2.2B), DOLE (P641.8M), POEA (P192.5M), DOJ (P50M) at CFO (P41.4M). Di hamak
na napakalayo rin ng pondo para sa serbisyo sa OFW sa $18 bilyong remitans na ipinadala ng mga OFW noong 2010 at
halagang nakokotong mula sa kanila.

Ang pondo para sa direktang serbisyo sa OFW ay:

0.17% lang ng kabuuang pambansang 2012 badyet;
0.43% lang ng badyet para sa bayad-utang panlabas;
3% lang ng badyet para sa DND;
7.9% lang ng pondo para sa CCT;
14.2% lang ng pondo para sa PPP; at,
1.9% lang ng pork barrel ng pangulo.

Sa kabuuang pondong ilalaan para sa serbisyo sa mga OFW, mumung P261.83 lang ang per capita spending (pondo kada
isang OFW) para sa 12 milyong OFW sa buong mundo. Paano na ngayon ang 122 Pilipinong nasa death row, mahigit-
kumulang 7,000 na nakakulong sa ibang bansa at libu-libong mga stranded sa Gitnang Silangan?

Sa kabila rin ng mga pahayag ng Malakanyang, DFA at DOLE, lalong nailalantad na hindi handa at natutulog sa
kangkungan ang gobyerno sa tinatayang mas matindi pang krisis na babayo sa mga OFW sa napipintong full
implementation ng Saudization sa Setyembre, mapaminsalang epekto ng kasalukuyang global debt crisis at kabuuang
krisis pinansyal sa daigdig at patuloy na kaguluhan sa MENA.

Labanan ang budget cuts sa mga OFW at serbisyong panlipunan! Dagdagan ang budget para sa mamamayan!
Dapat tipunin ang pinakamalawak na pagkakaisa sa hanay ng mga OFW, kapamilya, kaalyado at mamamayan laban sa
kaltas sa badyet para sa mga OFW at serbisyong panlipunan, laban sa pangongotong ng gobyerno, at sa panawagang
mas mataas na subsidyo para sa mga batayang sektor.

Kalampagin natin ang mga kinatawan ng Kongreso na tutulan at huwag pahintulutan ang di-makatarungang pagkalatas
na ito. Malakas nating ilantad at labanan ang pagprayoritisa ng gobyernong Aquino sa bayad-utang, military, dole-out at
makadayuhang mga patakaran. ###

Labanan ang budget cuts sa serbisyong panlipunan!
Serbisyo, hindi negosyo! Proteksyon, hindi koleksyon!
Badyet sa pambayad-utang, militar at PPP, ilaan sa serbisyong panlipunan!
Tutulan ang automatic appropriations sa bayad-utang!
Tutulan ang unprogrammed funds ni PNoy! Tutulan ang pork barrel ni Pnoy!
Trabaho sa sariling bayan at makabuluhang dagdag-sahod, hindi labor export policy!
Isulong ang pambansang demokrasya!


Apendiks:

Table 1: DOJ
Item Personal Services MOOE Capital Outlay TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Anti-
Trafficking
(IACAT)
(Confidential
and
Intelligence
Funds)
25,000,000 40,000,000 0 10,000,000 25,000,000


(2,000,000)
50,000,000


(10,000,000)
Sub-total
funds
intended for
direct services
to OFWs
25,000,000 40,000,000 0 10,000,000 25,000,000 50,000,000
()


Table 2: Commission on Filipinos Overseas
Item Personal Services MOOE Capital Outlay TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Welfare
programs
13,309,000 15,102,000 12,715,000 13,631,000 450,000 0 26,474,000 28,733,000
Information
system and
strategic plan
5,477,000 8,157,000 4,595,000 4,527,000 10,072,000 12,684,000
Sub-total
funds
intended for
direct services
to OFWs
13,309,000 15,102,000 18,192,000 21,788,000 5,045,000 4,527,000 36,546,000 41,417,000
()

Table 3: Office of the President
Item Personal Services MOOE Capital Outlay TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Overseas
preparedness
and response
team new
appropriations
6,000,000 6,000,000
Sub-total 6,000,000

Table 4: DFA
Item Personal Services MOOE Capital
Outlay
TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Reimbursement
of advances
made by the
OWWA for
emergency
repatriation and
other
emergencies
(MENA, etc)
new
appropriation
90,500,000 90,500,000
Implementation
of Overseas
Absentee Voting
43,414,000 43,414,000 43,414,000 43,414,000
Purchase of blank
passports for e-
passport
2,843,000,000

1,961,700,000

2,843,000,000

1,961,700,000

Implementation
of RA 10022
(P30M for
LAF)
ATN?
14,260,000 12,196,000 122,220,000 192,920,000 136,480,000 205,116,000


Sub-total 14,260,000 12,196,000 3,008,634,000

2,198,034,000 3,022,894,000

2,210,230,000
()

Table 5: DOLE
Item Personal Services MOOE Capital Outlay TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Emergency
repatriation
program
50,000,000 65,500,000 0 7,800,000 50,000,000 73,300,000
Workers
protection and
214,300,000 218,027,000 188,290,000 186,754,000 0 2,075,000 402,590,000 406,856,000
welfare
services to
OFWs
Reintegration
Program for
OFWs: Training
and education
program
50,000,000 50,400,000 0 1,364,000 50,000,000 51,764,000


Verification of
OEC
documents
85,740,000 91,895,000 0 18,000,000 85,740,000 109,895,000
Sub-total 214,300,000 218,027,000 374,030,000 394,549,000 0 29,239,000 588,330,000 641,815,000
()

Table 6: POEA
Item Personal Services MOOE Capital Outlay TOTAL
Operations 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Overseas
employment
promotion
services
(marketing)
31,690,000 34,861,000 15,343,000 17,844,000 47,033,000 52,705,000
Welfare
assistance and
overseas
placement
19,475,000 21,345,000 22,593,000 21,092,000 42,068,000 42,437,000
Licensing and
regulations
services
(including anti-
illegal
recruitment)
32,473,000 35,465,000 16,821,000 24,621,000 49,294,000 60,086,000
Adjudication 20,926,000 25,565,000 11,770,000 11,770,000 32,696,000 37,335,000
Sub-total 104,564,000 117,236,000 66,527,000 75,327,000 171,091,000 192,563,000
()