You are on page 1of 90

ROMÂNI A

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam nr.986
Telefon/ fax: 0256/375001; 0256/375002Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 9
Impotriva: 2
Abtineri: 1
H O T A R A R E A

Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 21 ianuarie 2009, vazand referatul nr. 163 din 15
ianuarie 2009, inaintat de catre Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Periam si
vizat de Catre Primarul comunei Periam, D-na Boancas Rodica, cu privire la aprobarea contului de
incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008;
In temeiul prevederilor art.36, aliniatul(2), litera „b”, art. 36, aliniatul (4), litera „a” si art.45,
aliniatul (1) al Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata (r1), cu
modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008, conform Anexei nr.
1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar Boancas
Rodica si compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.


PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 1 din 21 ianuarie 2009.


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 12
Impotriva: x
Abtineri: x
H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a terenului
in suprafata de 1302 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 4396 a localitatii
Periam, nr. cadastral 4276/2685-2689/76

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 21 ianuarie 2009, vazand referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr.33 din 06 ianuarie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului in suprafata de 1302 mp, inscris in CF 4396 a
localitatii Periam, nr. cadastral 4276/2685-2689/76;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.31, aliniatul (2) si art.36, aliniatul(1), din Legea nr.18/1991
privind Fondul Funciar, republicata, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36, aliniatul (2), litera „c” si art.45 al Legii nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala, republicata (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului in
suprafata de 1302 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 4396 a localitatii Periam,
nr. cadastral 4276/2685-2689/76, reprezentand terenul aferent constructiei cu nr. 1113 Periam.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 2 din 21 ianuarie 2009.

Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 12
Impotriva: x
Abtineri: x
H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a terenului
in suprafata de 2982 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 657 a localitatii
Periam, nr. cadastral 557-558

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 21 ianuarie 2009, vazand referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr.59 din 09 ianuarie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului in suprafata de 2982 mp, inscris in CF 657 a
localitatii Periam, nr. cadastral 557-558;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.31, aliniatul (2) si art.36, aliniatul(1), din Legea nr.18/1991
privind Fondul Funciar, republicata, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36, aliniatul (2), litera „c” si art.45 al Legii nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala, republicata (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului in
suprafata de 2982 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 657 a localitatii Periam,
nr. cadastral 557-558, reprezentand terenul aferent constructiei cu nr. 630 Periam.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 3 din 21 ianuarie 2009.


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 12
Impotriva: x
Abtineri: x
H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a terenului
in suprafata de 802 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 1692 a localitatii
Periam, nr. cadastral 275/2/a

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 21 ianuarie 2009, vazand referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr.137 din 14 ianuarie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului in suprafata de 802 mp, inscris in CF 1692 a
localitatii Periam, nr. cadastral 275/2/a;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.31, aliniatul (2) si art.36, aliniatul(1), din Legea nr.18/1991
privind Fondul Funciar, republicata, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36, aliniatul (2), litera „c” si art.45 al Legii nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala, republicata (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului in
suprafata de 802 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 1692 a localitatii Periam,
nr. cadastral 275/2/a.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 4 din 21 ianuarie 2009.


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 10
Impotriva: x
Abtineri: 2
H O T A R A R E A

privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului
comunei Periam pe anul 2009

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 21 ianuarie 2009, vazand referatul D-nei Primar
Boancas Rodica, inregistrat cu nr. 213 din 15 ianuarie 2009, privind aprobarea modificarii
Organigramei aparatului de specialitate al Primarului pe anul 2009 prin includerea in aceasta a
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor Periam infiintat prin HCL Periam nr.
2/19.01.2008, a Serviciului de Iluminat Public al comunei Periam infiintat prin HCL Periam nr.
14/11.02.2008 si a Serviciului Public de alimentare cu apa potabila al comunei Periam, infiintat prin
HCL Periam nr. 9/02.02.2007;
In temeiul prevederilor art.36, aliniatul(2), litera „a”, art. 36, aliniatul (3), litera „b” si art.45,
al Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata (r1), cu modificarile si
completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Periam cu
modificarile intervenite prin infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
persoanelor Periam, a Serviciului de Iluminat Public al comunei Periam si a Serviciului Public de
alimentare cu apa potabila al comunei Periam.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar Boancas
Rodica si secretarul comunei, D-na Iurescu Laura.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judetean Timis
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 5 din 21 ianuarie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 12
Impotriva: x
Abtineri: x
H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a terenului
aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 4585 a localitatii Periam, nr. cadastral 694-
696/a si efectuarea lucrarii de dezmembrare a acestuia

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 21 ianuarie 2009, vazand referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr.165 din 14 ianuarie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului inscris in CF 4585 a localitatii Periam, nr. cadastral
694-696/a;
Tinand cont de necesitatea efectuarii lucrarii de dezmembrare a terenului;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.31, aliniatul (2) si art.36, aliniatul(1), din Legea nr.18/1991
privind Fondul Funciar, republicata, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36, aliniatul (2), litera „c” si art.45 al Legii nr. 215/2001 privind
Administratia Publica Locala, republicata (r1), cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului aflat
in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 4585 a localitatii Periam, nr. cadastral 694-696/a,
reprezentand terenul aferent constructiei cu nr. 761 Periam.
Art.2. Se aproba efectuarea lucrarii de dezmembrare a terenului mentionat la art.1 din
prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BUCSE ADRIANA Contrasemneaza:
SECRETAR,
Iurescu Laura
Nr. 6 din 21 ianuarie 2009.

Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 13
Pentru: 8
Împotrivă: 5
Abţineri: -
HOTĂRÂREA
privind aprobarea înfiinţării unei publicaţii
de interes local, numit “Monitorul Primariei Periam”

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr.486 din 27 ianuarie 2009, prin care propune
infiintarea unei publicatii de interes local, numita “Monitorul Primariei Periam”;
În temeiul articolului 17, aliniatul (1) al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public;
În conformitate cu art.36, aliniatul (1), aliniatul (6), pct.4, si art. 45 aliniatul (1) al
Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă înfiinţarea unei publicaţii de interes local, cu denumirea “Monitorul
Primăriei Periam”.
Art.2. Publicatia va apare lunar in format A4, va cuprinde patru pagini color, iar
costurile ei vor fi suportate din bugetul local al comunei Periam.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na referent
solutionare petitii Abrudan Maria si D-l promotor local Marica Florian.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar contabil si Compartimentului dezvoltare
economico-sociala din cadrul Primariei Periam;
- Responsabilului cu asigurarea accesului la informatiile de interes public;
- Prin afişaj, atenţiei publice.


Nr. 7 din 06.02.2009
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 13
Pentru: 8
Împotrivă: -
Abţineri: 5
HOTĂRÂREA
privind aprobarea radierii casei cu nr. 724(vechi), 895(nou) din Cartea Funciara nr. 1018
a localitatii Periam si trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenurilor
inscrise in C.F. 1018 a localitatii Periam, nr. cadastral 932-934 in suprafata de 1583 mp si nr.
cadastral 929-931/a/2/b in suprafata de 245 mp.
Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul nr. 593
din 29 ianuarie 2009, intocmit de catre D-na primar Boancas Rodica prin care propune
radierea casei nr. 724(vechi), 895(nou), si trecerea in proprietatea comunei Periam a
terenurilor aflate actual in proprietatea Statului Roman, terenuri inscrise in C.F. nr. 1018 a
localitatii Periam, nr. cadastral 932-934 in suprafata de 1583 mp si nr. cadastral 929-
931/a/2/b in suprafata de 245 mp.
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar,
republicata, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(5), litera „c”, aliniatul (6), litera „a”, pct. 17 şi art.45 aliniatul (2),
litera „e” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi
completată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba radierea radierea casei situate in intravilanul localitatii Periam, cu
nr. de conscriere 724(vechi) si nr. 895(nou) din Cartea Funciara nr. 1018 a localitatii
Periam, nr. cadastral 932-934.
Art.2. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a
terenurilor inscrise in C.F. nr. 1018 a localitatii Periam, nr. cadastral 932-934 in suprafata
de 1583 mp si nr. cadastral 929-931/a/2/b in suprafata de 245 mp.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Iurescu
Laura, secretar al comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al
comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

Nr.8 din 06.02.2009

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________
Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: 2
Abţineri: 2
HOTĂRÂREA
Privind aprobarea elaborării documentaţiilor necesare înfiinţării de spaţii verzi (parc
nou) prin ,,Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de
spaţii verzi în localităţi”

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr.595 din 30 ianuarie 2009, privind aprobarea
aprobarea elaborării documentaţiilor necesare înfiinţării de spaţii verzi (parc nou) prin
,,Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi
în localităţi”
Având în vedere prevederile Ghidului de Finanţare al programului aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.166/2007, modificat prin Ordinul nr.
1912 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. f), şi art. 45, alin. 2, lit. d) din
Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba elaborarea Studiilor de Fezabilitate şi a Proiectelor Tehnice
necesare accesării fondurilor naţionale pentru înfiinţarea de spaţii verzi (parc nou) în
terenul intravilan NGL top cadastral 1 -(kaula) si incinta interioară a primăriei.
Art.2. Se aproba elaborarea Studiilor Geotehnice şi a ridicărilor topografice de
detaliu.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam si Compartimentului dezvoltare economico-
sociala din cadrul Primariei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.Nr. 9 din 06.02.2009

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: 3
Abţineri: 1
HOTĂRÂREA
Privind aprobarea elaborării Proiectului Tehnic de branşare a beneficiarilor la
sistemul de canalizare al comunei şi defalcarea listelor de lucrări

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr.600 din 30 ianuarie 2009, privind aprobarea
elaborării Proiectului Tehnic de branşare a beneficiarilor la sistemul de canalizare al
comunei şi defalcarea listelor de lucrări.
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2006 pentru aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii, în cazul lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (reparaţii,
modificări, reablitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite
externe, contractate ori garantate de stat.
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b) şi lit. d), alin.4, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 14
şi art. 45 alin. 2 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic de executare a căminelor tipizate
de
branşare a beneficiarilor la reţeaua publică de canalizare, lucrări aferente domeniului
public.
Art. 2. Se aproba defalcarea listelor de lucrări pe tronsoane, cantităţi şi valori.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam si Compartimentului dezvoltare economico-
sociala din cadrul Primariei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.Nr. 10 din 06.02.2009

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: 3
Abţineri: 1
HOTĂRÂREA
Privind aprobarea elaborării documentaţiilor necesare lucrărilor de
modernizare/mansardare la sediul primăriei

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr.598 din 30 ianuarie 2009, privind aprobarea
elaborării documentaţiilor necesare lucrărilor de modernizare/mansardare la sediul
primăriei;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2006 pentru aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii, în cazul lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (reparaţii,
modificări, reablitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite
externe, contractate ori garantate de stat.
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b), alin.4, lit. d), alin. 6, lit. a, şi art. 45 alin. 2
lit. d) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba elaborarea Expertizei Tehnice asupra clădirii sediului primăriei,
comuna Periam, nr. 986;
Art. 2. Se aproba elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, în
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2006 pentru lucrările de
modernizare/mansardare a clădirii;
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam si Compartimentului dezvoltare economico-
sociala din cadrul Primariei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.Nr. 11 din 06.02.2009

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 11
Pentru: 8
Împotrivă: 3
Abţineri: -
HOTĂRÂREA
privind aprobarea elaborării documentaţiilor necesare solicitării de fonduri
nerambursabile prin Proiectul intitulat ,,Servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, iniţiat de Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr.596 din 30 ianuarie 2009, privind aprobarea
elaborării documentaţiilor necesare solicitării de fonduri nerambursabile prin Proiectul
intitulat ,,Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea
personalului aferent”, iniţiat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
În baza prevederilor Legii 272/2004 – Lege privind promovarea şi protejarea
drepturilor copilului cu modificările şi completările, art. 102; art. 111, alin.1;
Având în vedere prevederile Manualului de Implementare pentru finanţarea de
subproiecte elaborat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. d), alin.4, lit. d), alin. 6, lit. a, pct.2 şi art. 45
alin. 2 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba elaborarea Raportului de evaluare asupra clădirii situate in
comuna
Periam, nr. 826 – (fostul I.A.S.)
Art. 2. Se aproba elaborarea Studiului de Prefezabilitate pentru amenajarea clădirii
în vederea înfiinţării Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc;
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na asistent
social Ilin Paula Gianina si D-l promotor local Marica Florian.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului asistenta sociala si Compartimentului dezvoltare
economico-sociala din cadrul Primariei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.Nr. 12 din 06.02.2009

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________

Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 11
Pentru: 8
Împotrivă: -
Abţineri: 3

HOTĂRÂREA

privind aprobarea elaborării documentaţiilor necesare solicitării de fonduri
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional – Axa prioritară 3 pentru
extinderea, reabilitarea şi modernizarea Liceului Teoretic Periam


Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica cu nr.593 / 30 ianuarie 2009, privind aprobarea elaborării
documentaţiilor necesare solicitării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional
Regional – Axa prioritară 3 pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea Liceului
Teoretic Periam
În baza prevederilor HG 28/2008 - Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii,
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 - “Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b), alin.4, lit. d), alin. 6, lit. a, pct.1 şi art. 45
alin. 2 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. Se aproba elaborarea Studiului de Fezabilitate petru lucrări de investiţii noi la
Liceul Teoretic Periam , şi anume – extindere corp Local nr. II în conformitate cu
prevederile H.G. 28/2008 şi a Ghidului Solicitantului pentru P.O.R. – Axa 3.
Art.2. Se aproba întocmirea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la
construcţii existente – reabilitare şi modernizare Liceu Teoretic Periam – Localul I şi Localul
II (existent), în conformitate cu prevederile H.G. 28/2008 şi a Ghidului Solicitantului pentru
P.O.R. – Axa 3.
Art.3. Se aproba întocmirea Documentaţiei privind dotări de specialitate,
echipamente tehnologice şi funcţionale.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam;
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei
Periam;
- Liceului Teoretic Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
Nr. 13 din 06.02.2009
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 11
Pentru: 8
Împotrivă: -
Abţineri: 3
HOTĂRÂREA

privind aprobarea elaborării documentaţiilor necesare lucrărilor de reabilitare
a Clădirii Pompierilor

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica cu nr.594 din 30 ianuarie 2009, privind aprobarea elaborării
documentaţiilor necesare lucrărilor de reabilitare a Clădirii Pompierilor;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2006 pentru aprobarea
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii, în cazul lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (reparaţii,
modificări, reablitări, consolidări, restaurări) – finanţate din fonduri publice sau din credite
externe, contractate ori garantate de stat.
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b), alin.4, lit. d), alin. 6, lit. a, şi art. 45 alin. 2
lit. e) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, în
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2006 pentru lucrările de reabilitare a
Clădirii Pompierilor;
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam;
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei
Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

Nr. 14 din 06.02.2009
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: 1
Abţineri: 3
HOTĂRÂREA
privind aprobarea proiectului ,,Punte ecologică peste râul Mureş între Makó şi
Periam” şi a contribuţiei proprii de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, prin
,,Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România, 2007 - 2013”.

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr. 597 din 30 ianuarie 2009, privind aprobarea
proiectului ,,Punte ecologică peste râul Mureş între Makó şi Periam” şi a contribuţiei
proprii de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, prin ,,Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria – România, 2007 - 2013”.
Având în vedere prevederile Programului de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria – România, 2007 - 2013”, precum şi parteneriatul creat între Primăria oraşului
Mako din Ungaria şi Primăria com. Periam în vederea implementării proiectului propus;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) şi e), alin. 4, lit. f); alin. 7, lit. a şi art. 45,
alin. 2, lit. f) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba proiectul ,,Punte ecologică peste râul Mureş între Mako şi
Periam”, în parteneriat în Primăria oraşului Makó – Ungaria şi Primăria comunei Periam, în
vederea accesării fondurilor de investiţie prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria – România, 2007 – 2013.
Art.2. Se aproba contribuţia proprie pentru cofinanţarea proiectului în procent de
minim 2%.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam si Compartimentului dezvoltare economico
sociala din cadrul Primariei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
Nr. 15 din 06.02.2009

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 12
Împotrivă: -
Abţineri: -
HOTĂRÂREA
privind aprobarea pentru anul 2009, a numarului maxim de posturi a asistentilor
personali, care vor fi platiti din bugetul local al comunei Periam

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica inregistrat cu nr. 318 din 21 ianuarie 2009, prin care propune
aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali pe anul 2009;
In conformitate cu prevederile art.3, si art.5, aliniatele 1 si 2 din H.G. nr. 427/2001
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art.36, aliniatul (4) litera „a”, alin.(6), litera „a”, punctul 2 şi art.45 din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba pentru anul 2009 un numar maxim de 40 asistenti personali care
vor fi platiti din bugetul local al comunei Periam.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na asistent
social Ilin Paula Gianina si compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei Periam.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului asistenta sociala si Compartimentului financiar contabil
din cadrul Primariei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.Nr. 16 din 06.02.2009
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: 1
Abţineri: 3

HOTĂRÂREA

privind completarea H.C.L. 31 din 24.10.2008 privind aprobarea introducerii in cadrul
proiectului integrat pentru accesarea fondurilor prin P.N.D.R. finanţat de F.A.D.R. –
măsura 322 a investiţiei ,,Înfiinţare cămin de bătrâni”


Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit in sedinta ordinara din data de 06 februarie 2009, vazand referatul
nr.717 din 05 februarie 2009, intocmit de catre D-na primar, Boancas Rodica, prin care
propune completarea HCL nr. 31 din 24.10.2008;
Analizând prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea măsurii 322,
capitolul 2, subcapit. 2.5. si prevederile Strategiei de Dezvoltare Regională 2007 – 2013,
Axa strategică V – Dezvoltare rurală, Prioritatea V.1. – Dezvoltarea infrastructurii în mediul
rural;
In baza Hotararii Consiliului Local Periam nr. 31 din 24.10.2008 privind
aprobarea introducerii in cadrul proiectului integrat pentru accesarea fondurilor prin
P.N.D.R. finanţat de F.A.D.R. – măsura 322 a investiţiei ,,Înfiinţare cămin de bătrâni”
În conformitate cu Fişa de Solicitare a Informaţiilor Suplimentare emisă de către
C.R.P.D.R.P. 5 Vest, cu nr. 492 din 30.01.2009 privind necesitatea clarificării unor subiecte
cuprinse în documentele care însoţesc Cererea de Finanţare;
În temeiul prevederilor Legii 17 /2000 – Lege privind asistenţa socială a
persoanelor vârstnice
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), alin.6, litera a), pct. 2,
pct.19, art.45, si pe cele ale art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. – Se completeaza Hotararea Consiliului Local Periam nr. 31 din 24 octombrie
2008, care va avea urmatorul continut:
Art. 1’ Se aproba cuprinderea in Proiectul Integrat ce va fi depus pentru accesarea
fondurilor prin P.N.D.R. finantat de F.A.D.R. – masura 322 – „renovarea si dezvoltarea
satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in
valoare a mostenirii rurale” a obiectivului de investitii „Infiintare Camin de batrani”.
Art. 1” - Se aprobă înfiinţarea primului Serviciu Social al Comunei Periam destinat
sprijinirii persoanelor în vârsta, care va coordona activitatea Căminului de bătrâni, în
situaţia în care proiectul propus va fi finanţat.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam;
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei
Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.


Nr. 17 din 06.02.2009PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: -
Abţineri: 4

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea emiterii Avizului de Principiu asupra propunerii Planului
Urbanistic General al comunei Periam.


Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând referatul doamnei
primar Boancăş Rodica cu nr.716 din 05 februarie 2009, privind aprobarea emiterii Avizului
de Principiu asupra propunerii Planului Urbanistic General al comunei Periam, cuprinzând
localităţile Periam şi Periam Port.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005
privind protecţia mediului (art.90 lit.a), ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice (art.21 alin.5), precum şi ale Ordinului nr.776/2007 privind declararea siturilor de
importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbasnismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.435/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, H.G. nr.525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, ale Ordinului MLPAT
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul–cadru al planului urbanistic general", indicativ - GP038/99;
În conformitate cu adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 4900 din 12.09.2007
şi înregistrată la Primăria comunei Periam sub nr.7437/13.09.2007, privind încadrarea, în
mod obligatoriu, a siturilor de importanţă comunitară în planurile de amenajare a teritoriului
şi urbanism.
Luând în considerare adresa nr. 13 din 05.02.2009 a S.C. PROCAD S.R.L. prin care
se solicită emiterea Avizului de Principiu al Consiliului Local Periam asupra propunerii
Planului Urbanistic General al comunei Periam.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5, lit.c), şi art. 45 alin.2 lit.e) din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aproba emiterea Avizului de Principiu asupra propunerii Planului Urbanistic
General al comunei Periam, aşa cum este prezentată în documentaţia reprezentand anexa
nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar
Boancas Rodica si D-l promotor local Marica Florian.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului comunei Periam;
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei
Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.


Nr. 18 din 06.02.2009PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local: 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: -
Abţineri: 4
HOTĂRÂREA
privind aprobarea procedurii transferarii fara plata de la Inspectoratul pentru Situatii
de Urgenta „Banat” a unor bunuri materiale (imbracaminte si vesela) destinate
serviciului de pompieri voluntari

Consiliul Local al comunei Periam,
Reunit în şedinţa ordinară din data de 06 februarie 2009, văzând vazand
Referatul nr. 693 din 04 februarie 2009, intocmit de catre D-l viceprimar Hojda Samson,
prin care solicita aprobarea procedurii transferarii fara plata a unor bunuri materiale
(imbracaminte si vesela) destinate serviciului de pompieri voluntari;
Vazand adresa Institutiei Prefectului – judetul Timis nr. 1230/S3/19.01.2009 si
inregistrata la Primaria comunei Periam cu nr. 498/28.01.2009 prin care inainteaza in copie
o lista cu bunuri materiale transmisa de catre I.S.U. „Banat” cu bunuri materiale destinate
serviciilor de pompieri voluntari;
In temeiul Legii nr. 307/2006, lege pentru apararea impotriva incendiilor;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(1),alin.6, litera a), pct. 8, si art.45, din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aproba procedura transferarii fara plata a unor bunuri materiale
(imbracaminte si vesela) destinate serviciului de pompieri voluntari conform listei,
reprezentand anexa nr. 1
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-l Hojda
Samson, viceprimarul comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Periam;
- Inspectoratului pentru situatii de urgenta „Banat”
- Serviciului voluntar de pompieri;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
Nr. 19 din 06.02.2009


PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
( p r e n u m e l e ş i n u m e l e )
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
BUCSE ADRIANA

________________________Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
Iurescu Laura

______________________________________


L.S.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 13
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind aprobarea vanzarii imobilului , cu nr. 738, aflat in proprietatea comunei Periam,
patrimoniul privat, situat in intravilanul localitatii Periam, inscris in C.F. nr. 4494 a localitatii
Periam, nr. cadastral 652-654/a/2, D-lui Dracea Nicolae Lucian si luarea la cunostinta
a Raportului de Evaluare al imobilului cu nr. 738


Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 24 martie 2009, văzând referatul cu nr. 636 din 02
februarie 2009 intocmit de catre D-na Dumitras Lorendana, prin care propune aprobarea vanzarii
imobilului cu nr. 738, inscris in CF 4494 a localitatii Periam, nr. cadastral 652-654/a/2;
Vazand cererea D-lui Dracea Nicolae-Lucian depusa la Primaria comunei Periam si
inregistrata cu nr. 590 din 30 ianuarie 2009, prin care isi exprima intentia de cumparare a casei in
care locuieste in prezent ca si chirias;
Avand in vedere faptul ca imobilul a fost inchiriat familiei solicitantului inca din anul 1987,
ultimul contract de inchiriere fiind inregistrat cu nr.4923 din 11 august 2008;
Luand in considerare Raportul de evaluare al imobilului cu nr. 738 intocmit de PFA Urlea
Gheorghe Dan, inregistrat la Primaria comunei Periam cu nr. 836 din 12.02.2009;
In conformitate cu prevederile art.4. si art.5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c”, art.36, alin.(5), litera „b” art.45, alin.(3) si art. 121 aliniatele
(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi
completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aproba vanzarea imobilului cu nr. 738, constructii si teren, situat in comuna
Periam, judetul Timis, inscris in cartea funciara nr. 4494 a localitatii Periam, nr. cadastral 652-
654/a/2, D-lui Dracea Nicolae Lucian, la pretul de 21.975 ron, din care valoare constructii 20.416
ron si valoare teren 1.559 ron. Vanzarea se va face in trei rate, pe o perioada de 2 ani.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Domnului Dracea Nicolae Lucian;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 20 din 24 martie 2009.


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 8
Impotriva: 1
Abtineri: 4

H O T A R A R E A

privind aprobarea modificarii Statului de Functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Periam


Reunit in sedinta ordinara din data de 24 martie 2009, vazand referatul D-nei Primar
Boancas Rodica, inregistrat cu nr.1029 din 23 februarie 2009, prin care propune aprobarea
modificarii Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Periam;
În conformitate cu art.36, aliniatul (2), litera “a”, aliniatul (3), litera “b” si art. 45 al Legii
215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Periam, asa cum este prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judetean Timis – Resurse Umane;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 21 din 24 martie 2009.Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 13
Impotriva: x
Abtineri: x
H O T A R A R E A
privind aprobarea modificarii organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 24 martie 2009 , văzând referatul cu nr. 1067 din 25
februarie 2009 intocmit de catre D-na Boancas Rodica, primar al comunei Periam, prin care propune
aprobarea modificarii organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Periam;
Tinand cont de Hotararea nr. 53/25.11.2005 a Consiliului Local Periam privind infiintarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Periam;
Vazand Criteriile de Performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Administratiei si Internelor prin Ordinul nr.
718/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Potrivit art.10, litera „b”, art.25 litera „a”din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art.36, alin.(2), litera „d”, art.36, alin.(6), litera „a” , punctul 8 si art.45 din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se modifica organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna
Periam, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta Periam, reprezentand anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-l viceprimar Hojda
Samson si D-na secretar Iurescu Laura
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Banat”
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura

Nr. 22 din 24 martie 2009.Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 10
Impotriva: 1
Abtineri: 2

H O T A R A R E A

privind aprobarea vanzarii unor terenuri din zona Periam-Port prin acordarea dreptului de
preemtiune pentru terenurile pe care se afla edificate constructii, sau fundatii, piloni, ziduri,
persoanelor care fac dovada edificarii si a investitiei si aprobarea vanzarii prin licitatie publica,
conform legii a terenurilor libere, proprietatea comunei Periam, precum si
luarea la cunostinta a Raportului de evaluare al terenurilorConsiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 24 martie 2009, văzând referatul cu nr. 1260 din 03
martie 2009 intocmit de catre D-na Primar Boancas Rodica, prin care propune aprobarea vanzarii
unor terenuri la Periam Port celor interesati;
In conformitate cu prevederile art.4. si art.5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata si a Legii nr. 247/2005, Lege privind
reforma in domeniul proprietatii si a justitiei, precum si unele masuri adiacente, Titlul X, „Circulatia
juridica a terenurilor”;
Vazand Raportul de evaluare inregistrat la Primaria comunei Periam cu nr.1279 din 03 martie
2009 intocmit de angajatul Primariei, D-l Urlea Gheorghe Dan;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c”, art.36, alin.(5), litera „b” art.45, alin.(3) si art. 123 aliniatele
(1),(2), (3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi
completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba vanzarea unor terenuri la Periam Port, beneficiarilor dreptului de
preemtiune, persoane care fac dovada edificarii si a investitiei, conform anexei nr. 1 parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba vanzarea prin licitatie publica, desfasurata conform legii a terenurilor aflate
in patrimoniul privat al comunei Periam, (zona Periam-Port), terenuri pe care nu se afla constructii,
conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 23 din 24 martie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti:
Pentru: 7
Impotriva: 4
Abtineri: 1
H O T A R A R E A

privind aprobarea rezilierii contractului nr. 4575/22.10.2001 incheiat cu S.C. Bender&Co S.R.L.
privind dreptul de folosinta al drumului comunal de catre societate pe locatia Periam-Periam
Port, pana la statia de sortare.

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 24 martie 2009, văzând referatul cu nr. 1219 din 02
martie 2009 intocmit de catre D-na Primar Boancas Rodica, prin care propune aprobarea rezilierii
contractului nr. 4575/22.10.2001 incheiat cu S.C. Bender&Co S.R.L. privind dreptul de folosinta al
drumului comunal de catre societate pe locatia Periam-Periam Port, pana la statia de sortare.
Constatand nerespectarea obligatiilor contractuale asumate prin contractul mai sus mentionat
de catre S.C. Bender&Co S.R.L. Periam;
Avand in vedere faptul ca D-l consilier local Voicu Liviu are un interes personal si
patrimonial in aceasta problema supusa dezbaterii Consiliului Local;
In conformitate cu art.75 al Legii nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „d”, art.36, alin.(4), litera „e” si art.45, alin.(1) si art. 46 alin.(1)
din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rezilierea contractului nr. 4575/22.10.2001 incheiat cu S.C. Bender&Co
S.R.L. privind dreptul de folosinta al drumului comunal de catre societate pe locatia Periam-Periam
Port, pana la statia de sortare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar Boancas
Rodica si D-na secretar Iurescu Laura.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- S.C. Bender&Co S.R.L. Periam;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 24 din 24 martie 2009.

Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 12
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind aprobarea apartamentarii imobilului cu nr. 623 din comuna Periam, inscris in C.F. nr.
304 a localitatii Periam, nr. topographic 546-547, conform documentatiei intocmite de catre S.C.
Map Design S.R.L. Timisoara ,in vederea intabularii in Cartea Funciara


Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 24 martie 2009, văzând referatul cu nr. 1441 din 12
martie 2009 intocmit de catre D-na Primar Boancas Rodica, prin care propune aprobarea
apartamentarii imobilului cu nr. 623 din comuna Periam, inscris in C.F. nr. 304 a localitatii Periam,
nr. topografic 546-547, conform documentatiei intocmite de catre S.C. Map Design S.R.L.
Timisoara, intabularii in Cartea Funciara.
Avand in vedere faptul ca D-na Macelar Ana Maria, chiriasa in acest imobil, si-a exprimat
intentia de cumparare a apartamentului;
In conformitate cu prevederile art.47 si art.48 din Legea nr. 7/1996 privind Legea cadastrului
si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completatile ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c” , art.36, alin.(6), pct. 17 art.45 , alin.(2), litera “e” din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba apartamentarea imobilului cu nr. 623 din comuna Periam, inscris in C.F. nr.
304 a localitatii Periam, nr. topografic 546-547, conform documentatiei intocmite de catre S.C. Map
Design S.R.L. Timisoara, in vederea intabularii in Cartea Funciara dupa cum urmeaza:
- apartamentul nr. 1, situat la parter, nr.cad. 546-547/I, 2 camere, suprafata utila pe
apt. 104,07 mp, p.c.i. 47,83%, teren 1777 mp;
- apartamentul nr. 2, situat la parter, nr.cad. 546-547/II, 2 camere, suprafata utila pe apt.
113,51 mp, p.c.i. 52,17%, teren 1938 mp;
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Doamnei Macelar Ana Dorina;
- S.C. Map Design S.R.L. Timisoara;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
BUCSE ADRIANA SECRETAR,
Iurescu LauraNr. 25 din 24 martie 2009.ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
Categoria comunei: 2
STAT DE FUNCŢII NOMINAL
privind încadrarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Periam
începând cu data de 24 martie 2009

I. F U N C Ţ I I D E D E M N I T A T E P U B L I C Ă

Nr.
crt.
DENUMIREA
FUNCŢIEI
NUMELE ŞI PRENUMELE
TITULARULUI POSTULUI
NIVEL
STUDII
INDEMNIZAŢIA
LUNARĂ
1
Primar
BOANCĂŞ RODICA Medii 2.775
2 Viceprimar HOJDA SAMSON Medii 2.410
TOTAL 5.185


Inde
mn.
cond
ucer
e

Salar
merit

Sala
r de
bază
total

Spor
vechime

Alte
sporuri

Tot
al
sala
r

Nr
.
cr
t

Denumirea
Funcţiei

Clasa

Grad
profesion
al

Treap
ta
Sal.

Nivel
studii


Numele şi
prenumele

Sala
r de
bază
% Sum
ă

II. FUNCŢII PUBLICE
1 Secretarul
comunei
- - - S Post vacant 1.62
4
- - 1.62
4
1.62
4
2 Inspector I principal 1 S NICOLESCU
OLIMPIA-ANGELA
1.11
1
- - 1.11
1
25 278 10 % -
111
25% -
278
1.77
8
3 Auditor I asistent 3 S Post vacant 747 - - 747 - - - 747
4 Referent III superior 1 M SUIUGAN
GIURGEVCA
958 - - 958 25 239 25 % -
239
1532
10 % -
96
5 Referent III superior 2 M Post vacant (stare civilă-
Bronţ)
889 - - 889 - - - 889
6 Referent III principal 1 M ILIN PAULA-GIANINA 741 - - 741 15 111 10 % -74
25% -
185
1.11
1
7 Referent III principal 1 M COPIL ALEXANDRU 741 - - 741 25 185 10 % -74
25% -
185
1.18
5
8 Referent III asistent 3 M FERCHI SIMONA
ELENA
612 - - 612 15 92 10 %-61
25% -
153

918
9 Referent III asistent 3 M GROZA OANA-
MIHAELA
612 - - 612 10 61 10 % -61
25% -
153
887
10 Referent III asistent 3 M MILOŞ MONICA
(Îngrijire şi creştere copil 2 ani)
612 - - 612 - - 10 % -61
25% -
153
826

TOTAL - - - - - 8.647 - - 8.647 - 966 1.884 11497
III. P E R S O N A L C O N T R A C T U A L

Salar
merit

Salar de
bază total

Spor
vechime

Alte
sporuri

Total
salar

Nr
.
cr
t

Denumirea
FUNCŢIEI

Gra
d
func
ţie

Numele şi
prenumele

Nivel
studii


Salar
de
bază


Indemn.
conducere
% Sum
ă

1 Consilier juridic III Post vacant S 958 - -

958 - - - 958
2 Referent de
specialitate
(Iinginer
constructor)
II Post vacant S 1.013 - - 1.013 - - - 1.013
3 Referent de III ZAMFIR S 900 - - 900 - - 2 % -18 1.143
specialitate
(contabil)
CLAUDIA
LETIŢIA
25% -
225
4 Referent
(Promotor local)
IA MARICA
FLORIAN
SSD 863 - - 863 25 216 2 % -17
25% -
216
1.312
5 Referent
(Expert local probl.
romi)
debu
t
Post vacant cu ½
normă
SSD 282 - - 282 - - - 282
6 Referent
(Tehn.mec.constr.)
II ZOŢ TEODOR M 717 - - 717 25 179 2 % - 14
25% -
179
1.089
7 Referent
(Bibliotecar)
II ISPAS
NICOLETA
M 612 - - 612 10 61 2 % - 12
25% -
153
838
8 Referent
(soluţion petiţii)
III ABRUDAN
MARIA
M 671 - - 671 25 168 2 % - 13
25%-
168
1.020
9 Referent
(responsabil
achiziţii publice) cu
atributii de secretar
III IURESCU
LAURA
M 1461 - - 1461 20 292 2 % - 29
25% -
365
2147
10 Referent (cultural) III BOBU AUREL M 673 - 15%-
101
774 25 193 2 % - 15
25% -
193
1.175
11 Referent
(probl.rromi)
debu
t
Post vacant cu ½
normă
M 273 - - 273 - - - 273
12 Casier I DUMITRAŞ
LORENDANA
M 689 - - 689 20 138 2 % -
14
25% -
172
1.013
13 Magaziner II Post vacant M 644 - - 644 - - - 644
14 Paznic I MUŞAT
VASILE-
FLOREA
M 644 - - 644 25 161 2 % - 13
15 % -
97
1.076
25% -
161
15 Îngrijitor II CHERAR
ELENA
M 632 - - 632 - - 2% - 13
25% -
158
803
16 Îngrijitor II LUCHIN
NATAŞA
M 649 - - 649 - - 2% - 13
25% -
162
824
17 Administrator III Post vacant M 646 - - 646 - - - 646
18 Şofer (Ruterist) - GRAD
GHEORGHE
M 660 - - 660 20 132 2 % - 13
25% -
165
970
19 Muncitor necalificat - Post vacant M 570 - - 570 - - - 570
20
.
Consilier personal - MIREA
CRISTIAN
S 1322 - - 1322 5 66 2% - 26
25% -
330
1744
21
.
Revizor contabil III Post vacant S 835 - - 835 - - - 835
22
.
Responsabil mediu Deb
ut.
Post vacant M 563 - - 563 - - - 563
TOTAL

16.277 - 101 16.378 - 1.60
6
2.954 20.938

IV. PERSONAL CONTRACTUAL - AUTOFINANŢARESalar
merit

Salar de
bază
total

Spor
vechime

Alte
sporuri

Total
salar

Nr
.
cr
t

Denumirea
FUNCŢIEI

Grad
funcţie

Numele şi
prenumele

Nivel
studi
i


Salar de
bază


Indemn.
conducere
% Sum
ă

1 Muncitor
calificat
I JIGOVAN
FLORIAN
M 746 - - 746 15 112 2 %-15
25%-
1.060
MARIUS- îngrijire
copil până la vârsta
de 2 ani
187
2 Muncitor
calificat
I BIZĂU VASILE M 746 - - 746 25 187 2 % -15
25% -
187
1.135
3 Muncitor
calificat
I Post vacant M 746 - - 746 -
-
- - 746
4 Muncitor
calificat
(electrician)
III Post vacant M 665 - - 665 -

- - 665
5 Muncitor
Calificat
(instalator)
III BURTIC IOAN M 665 - - 665 25

166 2%-13
25% -
166
1010
6 Muncitor
calificat
(instalator)
III Post vacant M 665 - - 665 - - - 665
7 Paznic
(pază
comună)
II COMAN
VĂLEAN
M 646 - - 646 25 162 2 % -13
25% -
162
15% -
97
1080
8 Paznic
(pază
comună)
II Post vacant M 632 - - 632 -
-
- - 632
9 Paznic
(pază
comună)
II Post vacant M 632 - - 632 -
-
- - 632
10 Paznic
(pază
comună)
II Post vacant M 632 - - 632 -
-
- - 632
11 Paznic
(pază
comună)
II Post vacant M 632 - - 632 -
-
- - 632
12
.
ingrijitor
spatii verzi
III Post vacant M 657 - - 657 - - - 657
TOTAL7.407 - - 7.407 - 461 773 8.641V. CENTRU DE ZI PENTRU RROMI- PERSONAL CONTRACTUAL

Salar
merit

Salar de
bază total

Spor
vechime

Alte
sporuri

Total
salar

Nr
.
cr
t

Denumire
a
FUNCŢI
EI

Grad
funcţi
e

Numele şi
prenumele

Nivel
studii


Salar de
bază


Indemn.
conducere
% Sum
ă

1. Psiholog
Post vacant
S 986 - -
986
- - - 986
2. Asistent
social

CĂPUTĂ LIVIA
M 771

- -
771
25 193 2 % -15
25% -
193
1.172
TOTAL 1.757 - -
1.757
- 193 208 2.158
VI. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR PERIAM
A. FUNCŢII PUBLICE

Salar
merit

Salar
de bază
total

Spor
vechime

Alte
sporuri

Total
salar

Nr
.
cr
t

Denumire
a
FUNCŢI
EI

Clasa

Grad
Fcţ.


Treapta
de
salariza
re


Numele şi
prenumele

Nivel
studii


Salar de
bază


Indemn.
conducere
% Sumă
1. Consilier I asistent 1
BRAD DORIN
GHEORGHE
S 866 30%-260

-
1.126
- -
10 % -87
25% -
217
1.430
2. Inspector I asistent 1
Post vacant
S 866 - -
866
- -
-
866
3. Referent III superior 2
BRONT
DACIANA
M
889 - - 889 20 178 10 % -89
25% -
222
1.378
4. Referent III
principal
1
DOLCAN
ANICA
M 741 - -
741
25 185
10 % -74
25% -
185
1.185
5. Referent III
principal
1
Post vacant
M 741 - -
741
- -
-
741
TOTAL 4.103 260 -
4.363
- 363 874 5.600
B. PERSONAL CONTRACTUAL

Salar
merit

Salar
de bază
total

Spor
vechime

Alte
sporuri

Total
salar

Nr
.
cr
t

Denumire
a
FUNCŢI
EI

Grad funcţie

Numele şi
prenumele

Nivel
studii


Salar de
bază


Indemn.
conducere
% Sumă
1. Referent II
Post vacant
medii 661 - -
661
- - - 661
TOTAL 661 - -
661
- - - 661
TOTAL GENERAL 44.037 260 101
44.398
- 3589 6693 54.680


PRIMAR, SECRETAR, REFERENT
CONTABIL,
BOANCĂŞ RODICA IURESCU LAURA ZAMFIR CLAUDIA
LETITIA


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 8
Impotriva: 3
Abtineri: 2

H O T A R A R E A

privind aprobarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009


Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02 aprilie 2009, văzând referatele cu nr. 1849,
1865 si 1866 din 31 martie 2009 intocmit de catre compartimentul financiar-contabil al Primariei
comunei Periam si vizat de catre conducatorul unitatii, Primar – D-na Boancas Rodica, cu privire la
aprobarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „b”, art.36, alin.(4), litera „a” si art.45, alin.(2), litera „a” si art.
121 aliniatele (1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată,
modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Periam pe anul 2009, reprezentand anexa nr. 1 la
prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Periam pe anul 2009,din fondul
de rulment, reprezentand anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Periam pe anul 2009,din fondul
de autofinantare, reprezentand anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na Primar Boancas
Rodica si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Directia Generala a Finantelor Publice Timis;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 26 din 02 aprilie 2009.Anexa nr. 1 la H.C.L. Periam nr.26/02 aprilie 2009
Bugetul local al comunei Periam pe anul 2009
TOTAL VENITURI : 5.898.780 lei
Din care :

1. VENITURI PROPRII: 1.521.380 Lei

-impozit cladiri personae fizice – 45.000 lei
-impozit teren persoane fizice –22.000 lei
- impozit teren extravilan – 201.000 lei
-taxa M.T. persoane fizice - 102.500 lei
-impozit pe cladiri persoane juridice- 673.000 lei
-impozit teren persoane juridice –10.000 lei
-taxa M.T. peroane juridice –71.000 lei
-alte impozite si taxe – 28.000 lei
-impozit pe spectacole –1.000 lei
-taxe extrajudiciare de timbru – 22.000 lei
-venituri din amenzi – 33.500 lei
-venituri din concesiuni si inchirieri – 166.400 lei
-alte impozite si taxe – 3.150 lei
- alte amenzi – 117.700 lei
- venituri din vanz.bun.ap.dom.publ.si priv. – 3.630 lei
- alte impozite pe venit – 2.000 lei
- alte taxe pe servicii specifice – 14.500 lei
- venituri din prest.servicii – 5.000 lei

2. COTE SI SUME DEFALCATE = 4.377.400 lei

-sume alocate de CJT pentru echilibrarea bugetului local – 381.000 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit – 120.000 lei
-sume defalcate din TVA pentru invatamant – 1.661.000 lei
- sume defalcate din TVA pentru personae cu handicap, burse si ajutor social –
313.000 lei
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare – 1.284.000 lei
-sume defalcate din TVA pentru drumuri –43.000 lei
-Sprijin financiar constituirea familiei – 20.000 lei
- Subventii incalzirea locuintei – 6.400 lei
- Subventii trusou nou nascuti – 9.000 lei
- Subventii pentru programul de alimentare cu apa la sate – 540.000


TOTAL CHELTUIELI : 5.898.780 Lei
Din care :

1.CHELTUIELI DE PERSONAL = 2.738.400 Lei

- administratie = 694.000 lei
- pompieri si serviciul public = 50.000 lei
- cultura = 32.000 lei
-handicapati = 265.400 lei
- invatamant = 1.661.000 lei
- gospodarire comunala = 36.000 lei

2. TRANSFERURI =103.000 Lei

- burse-20.000 lei
- ajutor social - 47.600 lei
- ajutor incalzirea locuintei – 6.400 lei
- ajutor constituirea familiei – 20.000 lei
- ajutor trusou nou nascuti – 9.000 lei


3. CHELTUIELI MATERIALE = 1.258.080 Lei


- ADMINISTRATIE = 414.200 lei
- Din care – telefon 10.000;curent-7.800;gaz-10.000; rechizite-15.700;; materiale de
curatenie si igiena -4.000 lei ;; cursuri perfectionare 16.900 lei ; combustibili -8.200 lei
;contract service -15.000 lei ; obiecte de inventar – 27.500 lei sindicat – 47.000 lei ;
prestari servicii – 99.000 lei ; timbre postale -3.500 lei; extrase C.F.,intabulari – 4.400 lei;
anunturi – 1.800 lei; asig.masini – 2.900 lei; protocol – 1.400 lei;reparatii microbuz –
800 lei; taxe timbru – 2.800 lei; deplasari – 5.600 lei; revista, felicitari – 32.000 lei alte
cheltuieli materiale 97.900 lei .

- SERVICIUL PUBLIC SI POMPIERI = 25.800 lei
- Din care – telefon si internet – 23.000 lei ; rechizite – 900 lei ; combustibili 1.500 lei ;
deplasari – 400 lei.

- INVATAMANT – 96.980 lei
Din care - furnituri de birou -5.000 lei ; materiale de curatenie -5.880 lei ;prestari servicii
– 10.000 lei ; deplasari – 29.200 lei ; curent -18.000 lei ; telefon-3.900 lei ; gaz-25.000 lei ;


- GOSPODARIRE COMUNALA – 519.200 lei
Din care – iluminat 131.900 lei ; materiale gospodaresti -32.600 lei; echipamente parcuri
teren joaca – 5..000 lei ; amenajare spatii verzi – 38.400 lei ; combustibili – 12.300 lei ;
materiale pt.trotuare- 55.000 lei; achizitii pavaje- 65.000 lei; achizitii rigole – 13.000 lei;
achizitii apometre – 50.000 lei; prestari servicii – 66.000 lei , alte cheltuieli materiale –
50.000 lei

- DRUMURI = 75.900 Lei
Din care – achizitionare piatra si lucrari de intertinere si reabilitare drumuri – 75.900 lei

- CULTURA = 126.000 Lei
Din care ruga -25.000 lei; sport -10.000 lei; culte religioase -5.000 lei ; gaz – 4.200 lei ;
activitate culturala 8 Martie – 2.700 lei ; program vizitare manastiri si balul pensionarilor –
20.000 lei , activitati culturale pentru sarbatorile: Craciun,Paste,Revelion – 50.000 lei ; rromi
– 1.000 lei; prieteni fara frontiere – 2.300 lei; stema comunei Periam – 3.800 lei; dotarea
caminului cu costume populare – 2.000 lei


4 . CHELTUIELI DE CAPITAL = 1.799.300 Lei

- ADMINISTRATIE – 227.800 Lei
Din care: rate leasing- 29.800 lei ; studiu de impact asupra mediului-PUG – 30.000 lei;
lucrari de reparatii capitale si alte lucrari la cladirea primariei – 160.000 lei; infiintare camin
de batrani – 5.000 lei; studiu de fezabilitate pt.prev.separarii copilului – 3.000 lei.


- GOSPODARIRE – 997.000 Lei
Din care: executie retea canalizare – 240.000 lei; reabilitare si extindere retea apa – 248.000
lei; reabilitare turn apa – 292.000 lei; studiu de fezabilitate infiintare spatii verzi – 15.000 lei;
studiu de impact asupra mediului – 12.000 lei; proiect tehnic brans.retea canalizare – 15.000
lei; proiect tehnic infant.spatii verzi – 10.000 lei; proiect tehn.punct ecologic Mako-Periam –
5.000 lei; modernizare strazi – 10.000 lei; statie epurare – 150.000 lei.

INVATAMANT 161.500 Lei
Din care – achizitie tamplarie PVC – 60.000 lei; centrala termica si instalatie – 35.000 lei;
proiect tehnic reabilitare liceu-local I – 25.000 lei; proiect tehnic extinderea liceu – local II –
25.000 lei; studiu de fezabilitate reabilitare scoli – 16.500 lei; extindere liceu-localul II –
13.200 lei;


- CULTURA – 50.000 Lei
Din care; lucrari de reparatii vestiare sport – 50.000 lei


- DRUMURI – 343.000 Lei
Din care; lucrari de reparatii capitale drumuri – 343.000 lei

- SANATATE – 20.000 LEI
Din care – reparatii capitale dispensare – 20.000 lei


REFERENT
ZAMFIR CLAUDIA-LETITIAAnexa nr. 2 la H.C.L. Periam nr.26/02 aprilie 2009
Fondul de rulment
La venituri : TOTAL : 259.000 Lei

- fond de rulment – contul 5039 suma de 259.000 leiLa cheltuieli : TOTAL : 259.000 Lei

- Cheltuieli de capital administratie – ( contul 24.51.11.71 ) – suma de 259.000 lei din care:
centru civic – 110.000 lei; infiintare piata agroalimentara – 5.000 lei; proiect intabulare
strazi – 104.000 lei; amenajare spatii verzi – 20.000 lei; studiu impact asupra mediului-
PUG- 20.000 lei;Referent
ZAMFIR CLAUDIA-LETITIA
Anexa nr. 3 la H.C.L. Periam nr.26/02 aprilie 2009

AutofinantareLa venituri : TOTAL : 71.200 Lei

1. Taxa piata - 1.200 lei
2. Taxa apa – 25.700 lei
3. Prestari servicii – 44.300 lei
- din care – garantie particip.licit. – 8.500 lei
- inmatriculare mopede – 2.000 lei
- prestari servicii – 12.800 lei


La cheltuieli : TOTAL : 71.200 Lei

- Salarii – 41.000 lei
- Cheltuieli materiale si servicii – 30.1200 lei - din care: curent hidrofoare – 15.000 lei;
Apele Romane – 5.700 lei; combustibili – 6.000 lei; alte cheltuieli materiale – 3.500
lei.Referent
ZAMFIR CLAUDIA-LETITIA
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 9
Impotriva: x
Abtineri: 4

H O T A R A R E A

privind aprobarea depunerii la A.P.I.A. Timisoara a cererii de plata pentru suprafata de 227,92
ha din pasunea comunei Periam, care se afla in administrarea Consiliului Local Periam,
depunere conforma prevederilor Ordinului nr. 246/2008 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale


Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinara din data de 02 aprilie 2009, văzând referatul cu nr. 1848 din
31 martie 2009 intocmit de catre D-na Nicolescu Olimpia, inspector agricol in cadrul Primariei
comunei Periam, prin care propune adoptarea unei hotarari cu privire la aprobarea depunerii actelor
la A.P.I.A. in vederea obtinerii subventiei pentru suprafata de 227,92 ha din pasunea comunei
Periam, tinand cont de faptul ca proprietarii capetelor de bovine au fost scutiti de taxa de pasunat;
Avand in vedere prevederile art.5, alin.(7) din Ordinul nr. 246/2008 a Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 17 litera „a” si art. 18 din Legea nr. 72/2002, a zootehniei,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati
directe si plati nationale directe complementare care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007
si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de
asociere in agricultura, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „b” si art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, cu modificarile si completarile ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aproba depunerea la A.P.I.A. a cererii de plata pentru suprafata de 227,92 ha din
pasunea comunei Periam, care se afla in administrarea Consiliului Local Periam, conform
prevederilor Ordinului nr. 246/2008 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Art.2. Sumele incasate cu titlu de subventie de la A.P.I.A. vor fi utilizate pentru lucrari
privind intretinerea si imbunatatirea pajistii comunale.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul agricol
si compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
- Compartimentului agricol din cadrul Primariei comunei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura
Nr. 27 din 02 aprilie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 8
Impotriva: x
Abtineri: 5
H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a unor terenuri
reprezentand livezi

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02 aprilie 2009, văzând referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr. 1795 din 30 martie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului in suprafata de 1,19 ha reprezentand fosta livada pruni
LL 67, a terenului in suprafata de 0,58 ha reprezentand livada cu duzi LL 564 si a terenului in
suprafata de 1,55 ha reprezentand livada cu duzi LL 565.
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar,
republicata, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c”, art.36, alin.(5), litera „b”şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a urmatoarelor
terenuri: - terenul in suprafata de 1,19 ha reprezentand fosta livada pruni LL 67;
- terenul in suprafata de 0,58 ha reprezentand livada cu duzi LL 564;
- terenul in suprafata de 1,55 ha reprezentand livada cu duzi LL 565.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 28 din 02 aprilie 2009.

Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 9
Impotriva: 1
Abtineri: 3

H O T A R A R E A

privind asocierea comunei Periam în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş şi participare la capitalul social.Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02 aprilie 2009, văzând referatul doamnei primar
Boancăş Rodica cu nr. 1728/25.03.2009, întocmit în baza Raportului Compartimentului Dezvoltare
Economico – Socială nr. 1727/25.03.2009, privind asocierea comunei Periam, prin Consiliul Local
Periam, cu Judeţul Timiş, municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Timiş în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri – Timiş, persoană juridică de drept privat şi de
utilitate publică;
În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, art.
8 alin. 1), alin. 2, lit. c) şi art.10; alin. 1), 7), cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, art. 6, alin. 1), lit. d);
În baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 246/2005, art.1, alin.1) şi a Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, art. 1, alin. 1) şi art. 2, alin. 1), lit. e)
În temeiul art.11, art.12, art.13, art.36, alin.(2), litera „e”, art.36, alin.(7), litera „c” si art.45,
alin.(2), litera „f” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu
modificarile şi completarile ulterioare;


H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba asocierea comunei Periam, prin Consiliul Local Periam, judeţul Timiş cu
Judeţul Timiş, municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Timiş în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri – Timiş, persoană juridică de drept privat şi de utilitate
publică;
Art. 2. Se aproba Actul Constitutiv – cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Deşeuri Timiş, în forma prevăzută în Anexa 1 şi Statutul – cadru al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş, în forma prevăzută în Anexa 2;
Art. 3. Se aproba participarea Consiliului Local Periam la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 lei,
asociatie care va avea sediul în Romania, municipiul Timisoara , Bv. Revolutiei din 1989 nr.17/A ,
Et.3, cam.303, judeţul Timis;
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Periam – d-na Rodica Boancăş, cetăţean român,
născută la data de 02.02.1958, la Sânpetru Mare, domiciliată în comuna Periam, nr. 511, judeţul
Timiş, posesor al C.I. seria TM, nr. 558792, eliberată la data de 03.11.2006, să semneze în numele
şi pe seama Consiliului Local Periam, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judetean Timis;
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura
Nr. 29 din 02 aprilie 2009.ANEXA Nr.1
la Hotărârea Consiliului Local Periam nr....../02 aprilie 2009

ACTUL CONSTITUTIV - CADRU
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE
PENTRU SERVICIILE DE SALUBRIZARE
„Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Deseuri Timis’’ (ADID TIMIS)

I. Asociaţii:
1. Judeţul Timis prin Consiliul Judeţean Timis, cu sediul în Timisoara, Bv. Revolutiei din 1989 nr.17/A,
Et.3, cam.303, judetul Timis cod ______, reprezentat de Ostaficiuc Constantin, in calitate de preşedintele al
Consiliului Judeţean Timis, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timis nr.
____ din ________ 2008;
2. Comuna Periam, prin Consiliul Local Periam, cu sediul în comuna Periam, nr. 986, judeţul Timiş, cod
poştal 307315, reprezentat de Rodica Boancăş, în calitate de primar, legal împuternicită în acest sens prin
Hotărâre a Consiliului Local Periam nr.29 din 02 aprilie 2009.
3. Municipiile ………………..
4. Oraşele ……………………
5. Comunele …………………

denumiti colectiv “Asociaţii” şi individual „Asociatul”

s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de
salubrizare „ADID” (denumită în continuare „Asociaţia”) în conformitate cu prevederile Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.426/2001
pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.78/2000 privind regimul deseurilor, Legii nr.101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor, Legii nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

II. DENUMIREA
Denumirea Asociaţiei este „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis”(ADID), conform dovezii
nr.65482 din 15.09.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii.

III. SEDIUL
Sediul Asociaţiei este în Romania, municipiul Timisoara , Bv. Revolutiei din 1989 nr.17/A , Et.3, cam.303,
judeţul Timis.


IV. DURATA
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei Timisoara.
V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei
„ADID” constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi
gestionării în comun serviciilor de salubrizare (denumit în continuare „Serviciul”), pe raza de competenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice
de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de
utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte
de delegare a gestiunii, atribuite operatorului conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile.
VI. PATRIMONIUL INIŢIAL
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de______-, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a
Asociaţilor, după cum urmează :
- ………………..
- ……………..
- ….
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a
următoarelor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce
compun sistemele publice aferente Serviciului.
- ………………..
- ……………..
- ….
(3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :
a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii ;
c) Donaţii, sponsorizări sau legate ;
d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei.
(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.
VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Conducerea Asociaţiei
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii Asociaţilor,
desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora., care vor fi primarii pentru municipii, comune
şi preşedintele Consiliului Judeţean Timis, sau înlocuitorii acestora împuterniciţi conform art.21 (8) din
Statutul Asociaţiei.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:
- Dl. Ostaficiuc Constantin, reprezentant al Judeţului Timis;
- ………………..
- ……………..
- ….
Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în Statutul
Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres
altfel
Administrarea Asociaţiei
Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă
2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 3 ani. Componenţa Consiliului Director va
asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând
principiul reprezentării prin rotaţie.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director :
• ………….. – Preşedintele Asociaţiei
• …………..
• …………..
Controlul Financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiţi de
adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
- Dl./D-na ..........., cetăţean român, născut(ă) la data de ........, cu domiciliul în ............, titular(ă) al/a B.I./C.I.
seria ... nr. ... eliberat(ă) de .... la data de ...
- Dl./D-na ..........., cetăţean român, născut(ă) la data de ........, cu domiciliul în ............, titular(ă) al/a B.I./C.I.
seria ... nr. ... eliberat(ă) de .... la data de ...
- Dl./D-na ..........., cetăţean român, născut(ă) la data de ........, cu domiciliul în ............, titular(ă) al/a B.I./C.I.
seria ... nr. ... eliberat(ă) de .... la data de ...

VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte Dl. ............,
cetăţean ........, domiciliat în ........, titular B.I/C.I., seria ........, nr. ........, eliberat(ă) de ........, la data de ........,
sau orice persoana pe care mandatarul şi-o va substitui.
Prezentul act constitutiv a fost redactat în _____ (…………..) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIATII: Semnătura şi stampila

1.Judeţul Timis,
prin preşedintele Consiliului Judeţean Timis - Ostaficiuc Constantin ________________
2. Comuna Periam
Prin primar – Rodica Boancăş ________________


ANEXA Nr.2
la Hotarârea Consiliului Local Periam, nr.... din 02.04.2009


STATUTUL CADRU
al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice
pentru serviciile de salubrizare a localitatilor din Judetul Timis
„Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis” (ADID TIMIS)

Asociaţii:

1. Judeţul Timis prin Consiliul Judeţean Timis, cu sediul în Timisoara, Bv. Revolutiei din 1989 nr.17/A,
Et.3, cam.303, judetul Timis cod ______, reprezentat de Ostaficiuc Constantin, in calitate de preşedintele al
Consiliului Judeţean Timis, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timis nr.
____ din ________ 2008;
2. Comuna Periam, prin Consiliul Local Periam, cu sediul în comuna Periam, nr. 986, judeţul Timiş, cod
poştal 307315, reprezentat de Rodica Boancăş, în calitate de primar, legal împuternicită în acest sens prin
Hotărâre a Consiliului Local Periam nr.29 din 02.04.2009
3. Municipiile ………………..
4. Oraşele ……………………
5. Comunele …………………

denumiti colectiv “Asociaţii” şi individual „Asociatul”

ne exprimăm vointa de a coopera si de a ne asocia in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finantele
publice locale, Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legii nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.78/2000 privind regimul deseurilor,
Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, Legii nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, precum şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005 , in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de
salubrizare a localitatilor „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis’’ (denumita in continuare
Asociatia) , persoana juridica de drept privat, cu statutul de utilitate publica , in scopurile prevazute la art.4
din prezentul statut.

CAPITOLUL I
Denumirea, sediul şi durata Asociaţiei

Art. 1. - Denumirea Asociaţiei este " Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis" (ADID Timis),
conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr nr.65482 din 15.09.2008 eliberată de Ministerul
Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.
Art. 2. - (1) Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Timisoara , Bv. Revolutiei din 1989 nr.17/A , Et.3,
cam.303, judeţul Timis.
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale
membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului
statut.
Art. 3. - Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL II
Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art. 4. - (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi
gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localitatilor (denumit în continuare Serviciul) pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a
sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în
continuare Strategia de dezvoltare).
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unuia s-au mai
multor contracte de delegare a gestiunii (denumite în continuare contracte de delegare) atribuite operatorilor
conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale
aplicabile.
(3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al
locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în
condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul
"poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi
creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-
edilitară aferentă Serviciului.
Art. 5. - (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice
locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona
politicile şi acţiunile de interes general;
d) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului;
e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi să
stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe
conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-
teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30
din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi
despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte
realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului
furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice
penalităţile contractuale;
h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de
investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
i) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.
j) imbunatatirea conditiilor de viata ca urmare a inlocuirii si dezvoltarii infrastructurii locale;
k) coordonarea implemetarii unui management integrat al deseurilor in judetul Timis , corelat cu Planul
Judetean de Gestiune a Deseurilor;
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează Asociaţia să exercite
în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu:
a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism şi mediu;
c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare
a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
d) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare
a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor
reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
e) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
f) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după
caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;
g) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
h) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate
pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
i) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor
acordate acestora prin legea specială;
j) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse
de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de
reglementare competente;
k) să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură
pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operator a
obligaţiilor contractuale şi dacă operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile
contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.
l) să urmărească, să controleze şi să supravegheze modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice,
respectiv: modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în
relaţia cu utilizatorii; calitatea serviciilor furnizate/prestate; indicatorii de performanţă ai serviciilor
furnizate/prestate; modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităţi publice; modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi
tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.
m) în raporturile cu utilizatorii serviciilor de utilităţi publice:
- să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă
economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a
serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în
cazul gestiunii directe;
- să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de
organizare şi funcţionare a serviciilor;
- să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare
a acestora;
- să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;
- să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori
prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor
serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor
de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în
condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau
privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului
public, asigurarea protecţiei utilizatorilor.
n) în raporturile cu operatorul serviciului:
- să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de
întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;
- să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii
serviciilor;
- să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestatea serviciilor de utilităţi publice şi să ia
măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor
pentru care s-a obligat;
- să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi
eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
- să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului,
respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
- să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind
activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.
- să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de ţara de origine, de
organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat;

CAPITOLUL III
Patrimoniul Asociaţiei

Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii
cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de
folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat
Asociaţiei de către asociaţi, pe de altă parte.
(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ______lei constituit din contribuţia în numerar şi/sau natură a
asociaţilor, după cum urmează:
.............................;
...............................;
.............................;
(3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor
bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele
publice aferente Serviciului:
...............................;
.................................;
...............................;
Art. 7. - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de
la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut
Art. 8. - Asociaţia nu are calitatea de operator regional şi nu va desfăşura activităţi economice.
Art. 9. - Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică
în conformitate cu legislaţia în vigoare

CAPITOLUL IV
Asociaţii

Art. 10. - Asociaţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste
organe;
b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut;
c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.
Art. 11. - Asociaţii au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la 15 martie a anului în curs. Cotizaţia
pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de .......... lei/an;
c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei.
Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform
prevederilor prezentului articol.
(2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage
unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociaţi
doreşte să se retragă din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, aceasta va notifica preşedintelui
Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală a Asociaţiei
în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
(3) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun la
contractele de delegare, în special în ceea ce priveşte investiţiile, conform prevederilor fiecărui contract de
delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.
(4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul
desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea
în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va fi exclus din Asociaţie. Preşedintele Asociaţiei va
convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoştinţă despre respectiva
situaţie.Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi
modificările ce se impun la contractele de delegare, în special cu privire la investiţii, în conformitate cu
prevederile contractelor de delegare respective, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi
a actului constitutiv al Asociaţiei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în
două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării
gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ.
(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:
a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt
extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost
membru al Asociaţiei;
b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.
Art. 13. - (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Aceştia au dreptul şi obligaţia să
atribuie gestiunea Serviciului operatorului regional cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia contractul de
delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii
asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor
administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.
(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un
act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului.
(3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi ale actului
constitutiv ale Asociaţiei la data aderării sale.
(4) În situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea
Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a încheiat contractul de delegare în numele şi pe seama
asociaţilor, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator şi se va încheia un act adiţional la
contractul de delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V
Organele Asociaţiei

Adunarea Generală a Asociaţiei
Art. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii
asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.
(2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul
adunării generale a Asociaţiei.
(3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi
preşedintelui Asociaţiei, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.
Art. 15. - Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în
prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede
expres altfel.
Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum şi
atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competenţelor privind Serviciul, conform
mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul statut.
(2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe
baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director;
c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului
bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi
funcţionare a comisiei de cenzori;
f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului
tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte
echivalentul în lei al sumei de .............. euro si aprobarea / incheierea contractului de delegare care va fi
semnat pe de o parte de Asociatie, in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre care vor
avea impreuna calitatea de Autoritate delegata, si pe de alta parte, de Operator, cu exceptia contractului de
delegare incheiat cu operatorul privat selectat prin licitatie ce va exploata depozitul ecologic ce urmează a fi
construit prin proiectul „Sistem integrat de management al deseurilor in jud.Timis – depozit de deseuri
nepericuloase Ghizela- Sanoviţa”, ce va fi semnat intre Judetul Timis, prin Consiliul Judetean Timis si
operator;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;
k) aprobarea cotizaţiei anuale;
l) adoptarea de masuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor cu venituri reduse din
cadrul colectivitatilor locale de pe raza teritoriala a serviciului furnizat/prestat, pe perioade limitate; adoptarea
de programe de instruire si constiectizare a membrilor colectivitatilor locale deservite asupra importantei
colectarii deseurilor in conformitate cu sistemul integrat de managaement la nivel judetean;
m) elaborarea si implementarea Master Planului privind gestiunea deseurilor in judetul Timis;
n) politica de tarife;
o) orice alte atributii prevazute de lege sau statut;
(3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi
conform art. 5 alin. (2) sunt:
a) aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi
sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor
şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a
caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate
şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
c) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente;
d) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după
caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;
e) aprobarea cerinţelor şi criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate
pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
f) stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse
de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate
acestora prin legea specială;
g) aprobarea rezilierii unilaterale a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor , precum şi aprobarea unei
noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă se constată şi se dovedeşte nerespectarea repetată de
către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte
condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate
asumaţi.
h) sancţionarea operatorilor în cazul în care acestia nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi
eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
Art. 17. - (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate
de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în special:
a) strategia de dezvoltare;
b) politica tarifară;
c) contractele de delegare.
(2) În legătură cu acestea, asociaţii convin:
a) Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiei de
dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi
prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii
vor fi actualizate periodic ţinând seama de strategia de dezvoltare;
b) sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de
instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau
atrase ale operatorului/operatorilor;
c) listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele adunării
generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate
în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi planurile de
finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare;
d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi
aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în
urma investiţiilor);
e) gestiunea Serviciului, respectiv a activitatilor componente ale Serviciului,dupa caz, precum şi
concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului sau activitatilor componente ale Serviciului vor
fi încredinţate unuia sau mai multor operatori in baza unui contract sau a mai multor contracte de delegare;
f) contractul sau contactele de delegare a gestiunii Serviciului sau a activitatilor componente ale Serviciului
vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare şi vor fi încheiate cu operatorul de către Asociaţie, în
numele şi pe seama asociaţilor;
g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin contractul de
delegare, va întreţine, va moderniza, va reabilita şi va extinde infrastructura concesionată şi va gestiona
Serviciul sau activitatile componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea sa, conform clauzelor
contractului de delegare;
h) Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor care le incumbă în temeiul
contractului de delegare;
i) Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în
calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.
Art. 18. - Reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru activitatea lor,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 19. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către preşedintele
Asociaţiei sau de un număr de cel puţin ¼ din numărul asociaţilor.
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte
de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei.
(3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai
reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri
conform prevederilor prezentului statut.
(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa
acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanţi.
(5) Adunarea generală a Asociaţiei va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta
procesul-verbal al şedinţei.
(6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în
termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei, fiecărui asociat convocat conform
prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă.
(7) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se
păstrează la sediul Asociaţiei.
Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociaţiei.
(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în competenţa cărora
este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei adunării generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în
urma investiţiilor, denumiţi în prezentul statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul şedinţei adunării generale doar reprezentanţii acestora.
(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi l) se iau în prezenţa a trei pătrimi din numărul asociaţilor şi cu
majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea
generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data
stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de
numărul de membri prezenţi.
(4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. h) se iau în prezenţa tuturor asociaţilor şi cu votul favorabil a cel puţin
jumătate din numărul asociaţilor care însumează cel puţin două treimi din numărul total al populaţiei tuturor
asociaţilor.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată
ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar
la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi implicaţi
prezenţi şi va hotărî cu majoritatea asociaţilor prezenţi.
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) şi la art. 16 alin. (3) lit. a) – g) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al
tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.
(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei
priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată
fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a
Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-
teritoriale, împuternicit în acest scop.
Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k)
şi art. 16 alin. (3) lit. a) – g) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special,
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
(2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor deliberative
ale asociaţilor sau asociaţilor implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data
şedinţei. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină
de internet.
(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a
adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din
prezentul statut poate iniţia acţiune în justiţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi
condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.

Consiliul director
Art. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele
Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de 3 ani ani. Componenţa
consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor
Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
(2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director.
(3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociaţiei şi
exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală.
(2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar
viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al
Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale;
c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a
căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de ......... euro;
d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de
personal aprobate de adunarea generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul aprobat de aceasta;
e) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi
decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în
termenul prevăzut de prezentul statut;
f) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
(3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi
conform art. 5 alin. (2):
a) elaborarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi
sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism şi mediu;
c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea metodologiei de comparare
a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
d) elaborarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor
şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a
caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate
şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
e) stabilirea, ajustarea, modificarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor
metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
f) stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe
baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;
g) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
h) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate
pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
i) stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse
de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate
acestora prin legea specială;
j) propune rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor şi organizarea unei noi
proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către
operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte
condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate
asumaţi.
k) să urmărească, să controleze şi să supravegheze modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice,
respectiv: modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în
relaţia cu utilizatorii; calitatea serviciilor furnizate/prestate; indicatorii de performanţă ai serviciilor
furnizate/prestate; modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităţi publice; modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi
tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice.
l) în raporturile cu utilizatorii serviciilor de utilităţi publice:
- să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii de competitivitate şi eficienţă
economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a
serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în
cazul gestiunii directe;
- să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de
organizare şi funcţionare a serviciilor;
- să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare
a acestora;
- să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
- să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori
prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor
serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor
de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în
condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau
privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului
public, asigurarea protecţiei utilizatorilor.
m) în raporturile cu operatorul serviciului:
- să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de
întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;
- să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii
serviciilor;
- să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestatea serviciilor de utilităţi publice şi să ia
măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor
pentru care s-a obligat;
- să propună sancţionarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de
performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor;
- să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului,
respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;
- să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind
activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.
- să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, de ţara de origine, de
organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat;
Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu.
Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariaţi ai Asociaţiei.
(2) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.
Art. 25. - (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie,
la convocarea preşedintelui Asociaţiei.
(2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul
membrilor consiliului director.
(3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al
şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului
director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.
Controlul financiar al Asociaţiei
Art. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3
membrii numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.
(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil
autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare
(4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI
Dizolvarea şi lichidarea
Art. 27. - Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea adunării generale.
Art. 28. - Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei)
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut,
dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul
director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal
prevăzut în acest scop.
Art. 29. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 30. - (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.
(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau
de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanţei
judecătoreşti competente.
Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor
asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.
(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în
domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea,
validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul statut a fost semnat în 100 (o suta) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.


ASOCIATII: Semnătura şi stampila

1.Judeţul Timis,
prin preşedintele Consiliului Judeţean Timis - Ostaficiuc Constantin ________________

2. Comuna Periam
Prin primar – Rodica Boancăş ________________
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 13
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a terenului
in suprafata de 288 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 400214 a localitatii
Periam, nr. cadastral 148/2/b

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02 aprilie 2009., văzând referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr. 1899 din 01 aprilie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului in suprafata de 288 mp, inscris in CF 400214 a
localitatii Periam, nr. cadastral 148/2/b;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar,
republicata, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c”, art.36, alin.(5), litera „b”şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului in
suprafata de 288 mp, inscris in CF 400214 a localitatii Periam, nr. cadastral 148/2/b;
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura

Nr. 30 din 02 aprilie 2009.Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 13
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a terenului
in suprafata de 273 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 400217 a localitatii
Periam, nr. cadastral 148/3

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02 aprilie 2009., văzând referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr. 1901 din 01 aprilie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a terenului in suprafata de 273 mp, inscris in CF 400217 a
localitatii Periam, nr. cadastral 148/3;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar,
republicata, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c”, art.36, alin.(5), litera „b”şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului in
suprafata de 273 mp, inscris in CF 400217 a localitatii Periam, nr. cadastral 148/3;
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura

Nr. 31 din 02 aprilie 2009.Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 13
Pentru: 13
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind trecerea in proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat, a constructiilor si terenului
in suprafata de 1309 mp, aflat in proprietatea Statului Roman, inscris in CF 400207 a localitatii
Periam, nr. cadastral 817-819

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02 aprilie 2009., văzând referatul D-nei Primar
Boancas Rodica inregistrat cu nr. 1900 din 01 aprilie 2009, prin care propune trecerea in proprietatea
comunei Periam, domeniul privat, a constructiilor si terenului in suprafata de 1309 mp, inscris in CF
400207 a localitatii Periam, nr. cadastral 817-819;
In conformitate cu prevederile art.4. din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), din Legea nr.18/1991 privind Fondul Funciar,
republicata, modificata si completata;
În temeiul art.36, alin.(2), litera „c”, art.36, alin.(5), litera „b”şi art.45 din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a constructiilor si
terenului in suprafata de 1309 mp, inscris in CF 400207 a localitatii Periam, nr. cadastral 817-819;
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va insarcina D-na secretar Iurescu
Laura si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- B.C.P.I.- Biroul Carte Funciara Sannicolau-Mare;
- Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei
Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 32 din 02 aprilie 2009.


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 9
Impotriva: x
Abtineri: 3

H O T A R A R E A

privind aprobarea construirii pe alt amplasament a Sălii de Sport cu o capacitate de 150
locuri în comuna Periam, respectiv pe terenul intravilan neproductiv NGL 1 cu nr. C.F. 20130
şi nr. cadastral 50130, în suprafaţă de 14.211 mp, din care se va dezmembra suprafaţa de 3600
mp aferenţi investiţiei şi predarea în folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A.
a terenului destinat construcţiei Sălii de Sport pe perioada realizării investiţiei libere de orice
sarcini, prin Programul ,,Săli de Sport”;


Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa de îndată din data de 14 aprilie 2009, văzând referatul doamnei primar
Boancăş Rodica cu nr. 2.140 / 14.04.2009, privind aprobarea construirii pe alt amplasament a Sălii
de Sport cu o capacitate de 150 locuri în comuna Periam, respectiv pe terenul intravilan neproductiv
NGL 1 cu nr. C.F. 20130 şi nr. cadastral 50130, în suprafaţă de 14.211 mp, din care se va
dezmembra suprafaţa de 3600 mp aferenţi investiţiei şi predarea în folosinţa Companiei Naţionale de
Investiţii ,,C.N.I.” S.A. a terenului destinat construcţiei Sălii de Sport pe perioada realizării
investiţiei liber de orice sarcini, prin Programul ,,Săli de Sport”;
In temeiul art. 2, alin. 2) din Normele Metodologice pentru derularea Programului ,,Săli de
Sport prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I. S.A., aprobate prin Hotararea de Guvern nr.
818/2003 – Hotarare privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea programului ,, Sali
de sport’’ prin Compania Nationala de Investitii ;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) si d), alin.(5), lit. a), alin 6), lit. a, pct.6 ai
art. 45 ale Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale,republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare ;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. – Se aproba construirea Sălii de Sport cu o capacitate de 150 locuri prin Programul
,,Săli de Sport” derulat prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. pe terenul intravilan
neproductiv NGL 1 cu nr. C.F. 20130 şi nr. cadastral 50130, în suprafaţă de 14.211 mp, aflat în
patrimoniul privat al Comunei Periam;
Art. 2 – Se aproba dezmembrarea suprafeţei de 3.600 mp aferenta investiţiei din suprafaţa
totală de 14.211 mp;
Art. 3 – Se aproba predarea în folosinta Companiei Nationele de Investitii ,, C.N.I.’’ S.A. a
suprafeţei de 3.600 mp pe perioada realizarii investitiei liberă de orice sarcini, în conformitate cu
prevederile art. 2, alin. 2) din Normele Metodologice pentru derularea Programului ,,Săli de Sport
prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I. S.A., aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 818/2003
– Hotarare privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea programului ,, Sali de sport’’
prin Compania Nationala de Investitii ;
Art. 4. Prezenta hotarare se comunică:

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A;
- Compartimentului dezvoltare economico-sociala din cadrul Primariei comunei
Periam;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Primarului comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura
Nr. 33 din 14 aprilie 2009.Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 12
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind aprobarea majorarii drepturilor speciale pentru mentinerea sanatatii
si securitatii muncii acordate angajatilor Primariei comunei Periam


Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş;
Reunit in sedinta ordinara din data de 7 mai 2009, vazand referatul D-nei Primar Boancas
Rodica, inregistrat cu nr.2426 din 30 aprilie 2009, prin care propune majorarea drepturilor speciale
acordate salariatilor pentru mentinerea sanatatii si securitatii muncii reprezentand acoperirea unei
parti din cheltuielile cu tratamente medicale, medicamente, hrana si imbracaminte, de la suma de
150 lei lunar la 290 lei lunar;
Avand in vedere prevederile art.39, alin.(1), litera “f” si art.171 din Legea nr. 53/2003 –
Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu art.36, aliniatul (4), litera “a” si art. 45 al Legii 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;


H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă majorarea drepturilor speciale acordate salariatilor pentru mentinerea
sanatatii si securitatii muncii reprezentand acoperirea unei parti din cheltuielile cu tratamente
medicale, medicamente, hrana si imbracaminte, de la suma de 150 lei lunar la 290 lei lunar.
Art.2. Cu indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza D-na Primar Boancas Rodica si
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura
Nr. 34 din 07 mai 2009.

Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 8
Impotriva: x
Abtineri: 4

H O T A R A R E A

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009


Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis;
Reunit in sedinta ordinara din data de 07 mai 2009, vazand referatul D-nei Zamfir Claudia
Letitia, , inregistrat cu nr. 2323 din 27 aprilie 2009, referat avizat de D-na Primar Boancas Rodica,
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu art.36, aliniatul (4), litera “a” si art. 45, aliniatul (2), litera “a”, al Legii
215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009, dupa cum
urmeaza:
1. VENITURI-243.000 lei din care:
- 110.000 lei pe trim II.
-133.000 lei pe trim. III, din sume defalcate din TVA (11.02.07) pentru finantarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.
2. CHELTUIELI- 243.000 lei.
Cheltuieli de capital gospodarire comunala (24.70.02.71)suma de 243.000 lei din care pentru
statia de epurare 243.000 lei repartizat astfel:
- trim II 110.000 lei si trim III 133.000 lei.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 35 din 07 mai 2009.

Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 12
Pentru: 7
Impotriva: 5
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind majorarea taxei pentru eliberarea certificatelor de producator


Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit in sedinta ordinara din data de 07 mai 2009, vazand referatul D-nei Zamfir Claudia
Letitia, , inregistrat cu nr.2008 din 07 aprilie 2009, cu privire la majorarea taxei pentru eliberarea
certificatului de producator de la 25 la 38 lei;
Tinand cont de faptul ca pretul pentru tiparirea certificatelor s-a majorat, este necesarea
deplasarea in teren la solicitanti pentru verificarea celor declarate, precum si acordarea vizelor
trimestriale;
În conformitate cu art.36, aliniatul (4), litera “c” si art. 45, al Legii 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă majorarea taxei pentru eliberarea certificatelor de producator de la suma de
25 lei la suma de 38 lei.
Art.2. Cu indeplinirea prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul financiar-contabil
din cadrul Primariei comunei Periam.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
Iurescu Laura


Nr. 36 din 07 mai 2009.Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 10
Pentru: 10
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit in sedinta de indata din data de 25 mai 2009, vazand referatul D-nei Zamfir Claudia
Letitia, , inregistrat cu nr.2800 din 29 aprilie2009, referat avizat de D-na Primar Boancas Rodica, cu
privire la rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu art.36, aliniatul (4), litera “a” si art. 45, aliniatul (2), litera “a”, al Legii
215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009, dupa cum
urmeaza:
1. VENITURI – (minus) 131.000 lei din care:
-131.000 lei pe trim. II, din sume defalcate din TVA (11.02.02) pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate ale comunelor, oraselor si municipiilor din care: cheltuieli de personal pentru
invatamant.

2. CHELTUIELI – (minus) 131.000 lei.
Cheltuieli de personal pentru invatamant (24.65.02.10) suma de 131.000 lei din care din trim.
II 131.000 lei

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
BRAD DORIN


Nr. 37 din 25 mai 2009.


Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenti: 10
Pentru: 10
Impotriva: x
Abtineri: x

H O T A R A R E A

privind modificarea si completarea HCL Periam nr. 35/07 mai 2009 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2009

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit in sedinta de indata din data de 25 mai 2009, vazand referatele D-nei Zamfir Claudia
Letitia, inregistrate cu nr.2323/27.04.2009 si nr.3032/25 mai 2009, referate avizate de D-na Primar
Boancas Rodica, cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009;
Avand in vedere HCL Periam nr. 35/07 mai 2009 privind rectificarea bugetului local pe anul
2009;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 388/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu art.36, aliniatul (4), litera “a” si art. 45, aliniatul (2), litera “a”, al Legii
215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009, dupa cum
urmeaza:
1. VENITURI-243.000 lei din care:
Trim.II 100.000 retea de canalizare si 10.000 statie de epurare. Total trim.II 110.000.
Trim.III 43.000 retea de canalizare si 90.000 statie de epurare. Total trim.III 133.000, din
sume defalcate din TVA (11.02.07).

2. CHELTUIELI- 243.000 lei.
Trim.II 100.000 retea de canalizare si 10.000 statie de epurare. Total trim.II 110.000
(24.70.02.71).
Trim.III 43.000 retea de canalizare si 90.000 statie de epurare. Total trim.III 133.000
(24.70.02.71).
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPEA VASILE SECRETAR,
BRAD DORIN
Nr. 38 din 25 mai 2009.

Total consilieri Consiliul Local:_______
Prezenti:10
Pentru: 7
Împotrivă: x
Abţineri: 3
H O T Ă R Â R E A
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2010


În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/1997,
având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (4) lit. c) din ultima teză din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 5,alin.(3) din O.U.G. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- art.247, lit.b), art.250, alin.(1), lit. t), art.253, alin.(2), alin.(6), art.255, alin.(2), art.257, lit.
i), art.258, alin.(1), art.260, alin.(2), art.265,alin.(2), art.267, alin.(1), (4), (11) şi (12), art.268,
alin.(1),(2),(3) şi (4), art.271, alin.(2), art.275, alin.(2), art.278, alin.(1), art.279, alin.(2), art.283,
alin. (2), (3) şi (4), art.286, alin.(1),(2),(3),(4) şi (6), art.287, art.288, alin.(2) din ultima teză din
Titlul IX din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pe cele ale pct. 24, alin.(2),(6),
pct.34, alin.(1), subpct. A., lit. i), pct.34.3.2., alin.(2), pct.54, pct.72, alin.(4), lit.b), pct.137, pct.196
din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii privind Codul Fiscal,
precum şi Norma 44/2004 pentru aplicarea Titlului IX din Codul Fiscal,cu modificările şi
completările ulterioare.
avându-se în vedere prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
ţinând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1514/2006, privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile în anul fiscal 2007
analizând Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Periam nr. 56/27.12.2002
ţinând seama de necesitaţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2010 în scopul asigurarii finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi
de condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte,
În temeiul art. 36, alin. (4), lit. c), art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Periam adoptă prezenta
1

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2010 după cum urmează :

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul cuprinzand impozitele şi taxele
locale pentru anii 2009 şi 2010, constituind anexa nr. 1 ;
b) cota prevazută la art. 253, alin. (2) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabileşte la
1,5%;(imp. clădiri pers. juridice pt. clădirile pentru care s-a făcut reevaloarea);
c) cota prevazuta la art. 253, alin. (6) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabileşte la 10 %;
(imp. clădiri pers. juridice pt. clădirile pentru care nu s-a făcut reevaloarea în ultimii 3
ani anteriori anului fiscal de referinţă);
d) cota prevazută la art. 270, alin. (4) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabileşte la 3%;
(taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate);
e) cota prevazută la art. 279, alin.(2) din Titlul IX din Codul Fiscal, se stabileşte la 5% (taxa
hotelieră, cotă aplicată asupra taxei de cazare).

Art. 2 – Bonificatia prevazuta la art.255,alin(2), art.260,alin.(2) şi art.265,alin.(2) din Titlul IX
din Codul Fiscal, se stabileşte după cum urmează :

a) în cazul impozitului pe cladiri , la 10 % ;
b) în cazul impozitului pe teren , la 10% ;
c) în cazul mijloacelor de transport, la 10%.

Art. 3 – (1) Majorarea anuală prevazută la art. 287 din din Titlul IX din Codul Fiscal, se
stabileşte după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe cladiri, la 0% ;
b) în cazul impozitului pe teren, la 0 %;
c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 0 %, cu excepţia mijloacelor de
transport prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Codul Fiscal ;
d) în cazul taxelor pentru eliberarea :
d. 1. certificatului de urbanism,la 20% ;
d. 2. autorizatiei de construire, la 20% ;
d. 3. autorizatiei de foraje şi excavari, la 20% ;
d. 4. autorizatiei de desfiinţare, la 20% ;
d. 5. autorizatiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 20% ;
d. 6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 20% ;
d. 7. certificatului de nomenclatura stradală, la 20% ;
d. 8. autorizaţiei de funcţionare pentru activitaţi lucrative şi viza anuală ,la 0 % ;
d. 9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 20% ;
d.10. de copii hielografice, la 20% ;
d.11. certificatului de producator şi pentru viza trimestrială a acestuia, la 0% ;
e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,la 20% ;
f) în cazul impozitului pe spectacole,la 0%;
g) în cazul taxei hoteliere, la 20% ;
h) în cazul altor taxe locale, la 20% .

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală
prevazută la alin. (1) nu este inclusa în nivelurile acestora prevazute în anexa nr. 1.

2

Art. 4. – Pentru determinarea impozitului pe cladiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei
de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2010,
se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea de Consiliul Local al Primariei Periam
cu nr. 1 din 21.01.2003, prezentată în anexa 2.

Art. 5. – Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit, potrivit art.257, lit.i) la Titlul IX
din Legea 571/2003( ,,terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii
pentru agricultură sau silvicultură,orice terenuri ocupate de iazuri,bălţi,lacuri de acumulare sau
căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare impotriva inundaţiilor,gospodărirea
apelor, hidrometrice, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă,cele folosite ca zone de
protecţie definite în lege,precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol”) sunt:
a) ...............................................................................................................................................;
b) ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Art. 6. – Taxele speciale instituite conform art. 282, de la Cap. IX a Titlului IX din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. – Prezenta Hotarâre va intra în vigoare începând cu 01.01.2010. De la această dată,
prevederile H.C.L. Periam nr. 45/26.05.2008, privind impozitele şi taxele stabilite pentru anul 2009,
îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 8. – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale,
inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Periam, prin care s-au instituit/stabilit
impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzut în
anexa nr. 4 .

Art. 9. – Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al
comunei Periam, în temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioadă de 5 ani
anteriori anului fiscal curent, este prevazută în anexa nr. 5 .

Art. 10. – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 11. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează doamna Ferchi Simona
Elena, inspector venituri al compartimentului de specialitate privind impozitele şi taxele din cadrul
Primăriei comunei Periam.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
- Inspectorului venituri al compartimentului impozite şi taxe din cadrul Primăriei
comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI
PERIAM
POTOPIA VASILE BRAD DORIN
___________________ _____________________
Nr. 39 din 25 mai 2009
3Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local nr. ______ din _______2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

I.

Delimitarea pe zone a comunei PERIAM
- Teren INTRAVILAN –
aprobata prin Hotararea Consiliului Local Periam
NR. 1 din 21.01.2003

• Zona A : - de la nr.984 la 988
- Biserica Catolica
- Biserica Ortodoxa
- Rombenzin
• Zona B :- de la nr.700 la nr.751
- de la nr.814 la nr.846
- de la nr.879 la nr.983
- de la nr.989 la nr.997
• Zona C :- de la nr. 63 la nr. 84 - de la nr.1049 la nr.1060
- de la nr.124 la nr.131 - de la nr. 927/a la Depozit
- de la nr.222 la nr.227 Campeanu
- de la nr.325 la nr.351 - de la nr.928/a la Gara
C.F.R.
- de la nr.432 la nr.444 - de la nr.929 la Magazia
C.F.R.
- de la nr.469 la nr.675
- de la nr.677 la nr.699
- de la nr.752 la nr.813
- de la nr.847 la nr.851/D
- de la nr.870 la nr.878
- de la nr.998 la nr.1014/A
• Zona D :- de la nr. 1 la nr. 62
- de la nr. 85 la nr.123
- de la nr.132 la nr.221
- de la nr.228 la nr.324
- de la nr.352 la nr.431
- de la nr.444/a la nr.468
- de la nr.675/a la nr.676
- de la nr.852 la nr.869
- de la nr.1015 la nr.1048
- de la nr.1061 la nr.1452
Periam Port
Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ din _______2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010


ALTE TAXE LOCALE
în conformitate cu art. 283, alin.(1) din Codul Fiscal1. Taxa reprezentând Comerţ stradal (desfacerea de produse ce fac obiectul
comerţului): - 1 leu/mp/zi ;
2. Taxa pentru Depozitare de materiale: - 10 lei/zi.TAXE SPECIALE
în conformitate cu art. 282 din Codul Fiscal1. Taxa de solidaritate – 10 lei / an*.

*Taxa de solidaritate va fi impusă contribuabililor fără discriminare, la începutul anului, iar
sumele încasate se vor utiliza în scopul în care au fost colectate, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi prevederilor art. 284 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, care se referă la scutiri şi facilităţi pentru persoanele fizice.Anexa nr. 4
la Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din _________2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010


L I S T A
cuprinzand actele normative prin care s-au stabilit impozitele si taxele locale
pentru anii 2004– 2009


a. Actele normative prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale :

- Legea 571/2003 privind Codul Fiscal;
- Hotărârea Guvernului nr.44/2004;Norma 44/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii privind Codul Fiscal.(M.O. nr. 112/06.02.2004);
- Hotărârea Guvernului nr.783/2004, privind aprobarea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei,
aplicabile în anul fiscal 2005;
- Hotărârea Guvernului nr.797/2005, privind aprobarea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei,
aplicabile în anul fiscal 2006
- Hotărârea Guvernului nr.1514/2006, privind aprobarea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei,
aplicabile în anul fiscal 2007

II. Hotararile Consiliului Local Periam prin care s-au stabilit
impozitele şi taxele locale :
1. H.C.L. Periam nr. 23 / 30.06.2003, pentru anul 2004;
2. H.C.L. Periam nr. 16 / 30.09.2004, pentru anul 2005;
3. H.C.L. Periam nr. 34/04.08.2005 coroborată cu Hotărârea
Consiliului Local nr. 45 din 30.09.2005, pentru anul 2006;
4. H.C.L. Periam nr. 134 / 14.12.2006, pentru anul 2007;
5. H.C.L. Periam nr. 58/15.05.2007, pentru anul 2008, coroborată cu
H.C.L. Periam nr. 62/18.06.2007, pentru anul 2008;
6. H.C.L. Periam nr. 45/26.05.2008, pentru anul 2009.

Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ din _______2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010


L I S T A
cuprinzând actele normative în temeiul cărora se puteau
acorda scutiri sau reduceri de la plata impozitelor şi
taxelor locale pentru perioada 2004-2009
I. Actele normative care prevăd facilităţi fiscale :

1. H.G. 794/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
procedura şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata
impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale (M.Of.
nr. 592/12.08.2002);
2. O.U.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
aprobată şi modificată prin Legea nr. 491/2002 (M.O. 522/18
iulie 2002);
3. H.G. nr. 794/25 iulie 2002 de aprobarea Normelor
Metodologice privind procedura si competentele de acordare
a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri
ale bugetelor locale (M.O. 592/12 august 2002);
4. Legea 571/2003, privind Codul Fiscal (M.Of. nr.
927/23.12.2003),cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicarea a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
6. Legea nr. 303/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr.
44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale
invalizilor si vaduvelor de razboi.


II. Hotărâri ale Consiliului Local Periam privind facilitati fiscale:
- Nu au fost acordate facilitaţi fiscale prin hotărâri ale Consiliului
Local Periam în perioada anilor 2004-2009 .Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenţi: 12
Pentru: 7
Împotrivă: x
Abţineri: 5

H O T Ă R Â R E A

privind rectificarea bugetului local pe anul 2009

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2009, văzând referatul D-nei Zamfir Claudia
Letitţia, înregistrat cu nr.3381 din 4 iunie 2009, referat avizat de D-na Primar Boancăş Rodica, cu
privire la rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art.36, aliniatul (4), litera “a” si art. 45, aliniatul (2), litera “a”, al Legii
215/2001, privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R ĂŞ T E

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2009, dupa cum
urmează:

1. VENITURI - 253.000 lei
Trimestrul III – 253.000 lei,din care:
- venituri din vânzarea bun.ap.domen.public şi privat -198.000 lei (39.02.07)
- sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale – 55.000 lei (11.02.06)


2. CHELTUIELI -253.000 lei:
Trimestrul III – 253 .000 lei, din care:

INVĂŢĂMÂNT –64.000 lei
- împrejmuire şcoala mică – 50.000 lei (65.02.71)
- alte chelt.în dom.inv.(tabere) – 14.000 (65.02.20)

CULTURĂ -17.000 lei
- alte cheltuieli materiale – 10.000 lei (67.02.20)
- sport (tabara fotbalişti) – 7.000 lei (67.02.50)

GOSPODARIRE COMUNALĂ – 124.000 lei,din care:
- alee pietonala Periam-Periam Port –69.000 lei (70.02.71)
- alte cheltuieli materiale – 25.000 lei (70.02.20)
- închidere groapă de gunoi – 30.000 lei (70.02.20)DRUMURI – 47.000 lei
- achizitionare piatra, balast si lucrari de intretinere – 47.000lei(84.02.20)

PROTECTIA MEDIULUI – 1.000 lei
- part.la patrim. initial al Asoc.Dezv.Intr.Deseuri Timis – 1.000 lai(72.01.01)

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Prin afişaj, atenţiei publice.PRESEDINTE DE SEDINTA,
Contrasemneaza:
POTOPIA VASILE SECRETAR,
Brad DorinNr. 40 din 19 iunie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenţi: 12
Pentru: 7
Împotrivă: x
Abţineri: 5


H O T Ă R Â R E A
privind elaborarea şi însuşirea modelului stemei comunei Periam


Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2009, văzând referatul doamnei primar
Boancăş Rodica cu nr. 3057/26.05.2009, privind dezbaterea în şedinţa Consiliului Local Periam a
documentaţiei unui proiect de stemă pentru comuna Periam;
Având vedere Hotărârea de Guvern nr. 25 din 16 ianuarie 2003 prin care s-a stabilit
metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.1 şi 45 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1. Se elaborează şi însuşeşte modelul stemei comunei Periam prevăzută în Anexa nr.1 –
Proiectul de stemă;
Art.2. Descrierea elementelor stemei şi semnificaţia acestora sunt prevăzute în Anexa nr.1 –
Proiectul de stemă
Art.3. Anexa nr.1 – Proiectul de stemă face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre;
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Comisiei judeţene de analiză a proiectelor de stemă ale municipiilor, oraşelor şi
comunelor
- Prin afişaj, atenţiei publice.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
POTOPIA VASILE SECRETAR,
Brad Dorin Gheorghe


Nr. 41 din 19 iunie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenţi: 12
Pentru: 7
Împotrivă: 5
Abţineri: x

H O T Ă R Â R E A


privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44 din 06.05.2008, hotărâre privind asocierea
Consiliului Local al comunei Periam cu S.C. “SAMECO INT.GROUP” S.R.L. Arad, pentru
pregătirea procedurilor de închidere a gropii de gunoi a comunei PeriamConsiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2009, văzând referatul doamnei primar Boancăş
Rodica cu nr. 3083/27.05.2009, privind revocarea HCL 46 din 06.05.2008, hotărâre care a aprobat
asocierea între Consiliul Local Periam cu S.C. “SAMECO INT.GROUP” S.R.L. Arad, pentru
pregătirea procedurilor de închidere a gropii de gunoi a comunei Periam, precum şi contractul de
asociere;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 – Hotărâre privind depozitarea
deşeurilor cu completările ulterioare, cu precizarea termenului de închidere a depozitului neconform;
In temeiul Ordinului 1274/2005 – Ordin privind emiterea avizului de mediu la incetarea
activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, cu precizarea măsurilor
necesare închiderii depozitului;
Luând în considerare adresele Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, nr. 3596/20.06.2008 şi
752/06.02.2009, precum şi adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 4520/07.04.2009 care atrag atenţia
asupra respectării termenului prevăzut şi a măsurilor ce se impun pentru conformare;
Avand in vedere termenele depăşite stabilite prin prevederile contractului de asociere în
participaţiune între părţi;
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.e, alin.6 lit.a pct.14, alin.7 lit.a şi art. 45 din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E


Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam nr. 44 din 06.05.2008,
hotărâre privind asocierea Consiliului Local al comunei Periam cu S.C. “SAMECO INT.GROUP”
S.R.L. Arad, pentru pregătirea procedurilor de închidere a gropii de gunoi a comunei Periam;

Art. 2. Se aprobă rezilierea Contractului de asociere în participaţiune între Consiliul Local
Periam şi S.C. “SAMECO INT.GROUP” S.R.L. Arad;
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- S.C. “SAMECO INT.GROUP” S.R.L. Arad;
- Prin afişaj, atenţiei publice.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
POTOPIA VASILE SECRETAR,
Brad Dorin GheorgheNr. 42 din 19 iunie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenţi: 12
Pentru: 7
Împotrivă: x
Abţineri: 5
H O T Ă R Â R E A

privind aprobarea închiderii depozitului de deşeuri menajere din comuna Periam, a Caietului
de Sarcini şi a aplicării procedurii de concesionare a lucrărilor de închidere şi monitorizare
postînchidere

Consiliul Local al comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 19 iunie 2009, văzând referatul doamnei primar
Boancăş Rodica cu nr. 3064/27.05.2009, privind aprobarea închiderii depozitului de deşeuri
menajere al comunei Periam începând cu data de 16 iulie 2009, aprobarea Caietului de Sarcini
privind închiderea depozitului de deşeuri menajere şi monitorizarea postînchidere precum şi
aprobarea procedurii de concesionare a lucrărilor de închidere, ecologizare şi monitorizare
postînchidere a depozitului de deşeuri de către un agent economic interesat.
In temeiul art. 3, alin. 7) din Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 – Hotărâre privind
depozitarea deşeurilor cu completările ulterioare ;
In baza Ordinului 1274/2005 – Ordin privind emiterea avizului de mediu la incetarea
activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare, pct. 1;
Luând în considerare adresele Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, nr. 3596/20.06.2008
şi 752/06.02.2009, precum şi adresa Consiliului Judeţean Timiş nr. 4520/07.04.2009;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.b), c) şi d), alin.(4), lit. f), alin. (5), lit. a),
alin. (6), lit. a), pct.9, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă închiderea depozitului de deşeuri menajere al comunei Periam începând cu data de
16 iulie 2009;
Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind închiderea depozitului de deşeuri menajere şi
monitorizarea postînchidere din comuna Periam, judeţul Timiş - Anexa nr. 1.
Art.3. Se aprobă procedura de concesionare a lucrărilor de închidere, ecologizare şi monitorizare
postînchidere a depozitului de deşeuri de către un agent economic interesat.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza:
POTOPIA VASILE SECRETAR,
Brad Dorin
Nr. 43 din 19 iunie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenţi: 12
Pentru: 8
Împotrivă: x
Abţineri: 4
H O T Ă R Â R E A
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii al aparatului propriu
al primarului începând cu data de 01.06.2009Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 19.06.2009, văzând referatul doamnei primar Boancăş
Rodica cu nr. 3090/27.05.2009, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale
aparatului propriu al primarului în conformitate cu prevederile legii 339/2007;
In temeiul Legii 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la
nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, modificată şi completată prin Ordonanţa
de Urgenţă nr. 35/2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de
personal in sectorul bugetar, art. 5, art. 10 şi art. 11.
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E:Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului,
începând cu data de 01.06.2009 – Anexa 1 şi Anexa 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri;
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
POTOPIA VASILE SECRETAR,
Brad Dorin Gheorghe
Nr. 44 din 19 iunie 2009.
Total consilieri Consiliul Local : 13
Prezenţi: 12
Pentru: 12
Împotrivă: x
Abţineri: x


H O T Ă R Â R E A

privind trecerea în proprietatea comunei Periam, domeniul public, a terenului situat în
localitatea Periam, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. 400351 Periam, provenit din conversia de
pe hârtie a C.F. nr. 2558 Periam, având nr. cadastral 1133/a/2; 1133/a/3/1, în suprafaţă de
2878 mp, împreună cu construcţiile reprezentând Şcoala cu clasele I-IV PeriamConsiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 19.06.2009, văzând referatul doamnei primar Boancăş
Rodica cu nr. 3563 / 15.06.2009, privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Periam a
terenului situat în localitatea Periam, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. 400351 Periam, provenit din
conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2558 Periam, având nr. cadastral 1133/a/2; 1133/a/3/1, în suprafaţă
de 2878 mp, împreună cu construcţiile reprezentând Şcoala cu clasele I-IV Periam;
Având în vedere că imobilul constituit din construcţiile reprezentând „Şcoala cu clasele I –
IV Periam” (clădirea corpului II al Liceului Teoretic Periam) şi suprafaţa de teren pe care este
amplasată această şcoală, înscris în C.F. nr. 400351 Periam, provenit din conversia de pe hârtie a
C.F. nr. 2558 Periam, având nr. cadastral 1133/a/2; 1133/a/3/1, în suprafaţă de 2878 mp, este situat
în intravilanul localităţii Periam, jud. Timiş şi nu a fost revendicat în baza legilor fondului funciar şi
al Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 -22 decembrie 1989.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, modificată şi completată şi ale prevederilor Legii Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare nr.
7/1996 republicată;
Având în vedere prevederile art.36, alin.(1) din Legea nr.18/1991, legea fondului funciar,
republicată, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c) şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea comunei Periam,
domeniul public, a terenului situat în localitatea Periam, jud. Timiş, înscris în C.F. nr. 400351
Periam, provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 2558 Periam, având nr. cadastral 1133/a/2;
1133/a/3/1, în suprafaţă de 2878 mp, împreună cu construcţiile reprezentând Şcoala cu clasele I-IV
Periam;Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor,
a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Periam;
- Consiliului Judeţean Timiş – Serviciul Administrarea Patrimoniului;
- Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sînnicolau Mare;
- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul Primăriei comunei
Periam;
- Prin afişaj, atenţiei publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
POTOPIA VASILE SECRETAR,
Brad Dorin Gheorghe


Nr. 45 din 19 iunie 2009