You are on page 1of 100

HOTĂRÂREA Nr.1 din 04.01.

2008
Privind aprobarea sumei de 209.700 lei din fondul de rulment, pentru plata salariilor angajaţilor
din cadrul Primăriei comunei Periam şi ale personalului din învăţămnt,
pe luna decembrie 2007
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedinta extraordinară din data de 04.01.2008, văzând referatul nr.81/04.01.2008,
prezentat de compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei "eriam şi avizat de doamna
primar #oancăş Rodica privind apro!area $umei de 20%.&00 lei din fondul de rulment, pentru plata
$alariilor an'a(a)iilor din cadrul "rimăriei comunei "eriam, pe luna decem!rie 200&*
+inând cont de faptul că plata $alariilor în cadrul "rimăriei comunei "eriam $e face în data de
0& a fiecărei luni*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.a şi ale art.4/ din 0e'ea nr.21//2001 privind
1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. "ână la apro!area !u'etului local al comunei "eriam pe anul 2008, $e apro!ă $uma de
20%.&00 lei din fondul de rulment pentru plata $alariilor an'a(a)ilor din cadrul "rimăriei comunei
"eriam şi ale per$onalului din învă)ământ, pe luna decem!rie 200&.
Art.2. "lata $alariilor $e va face din fondul de rulment pentru 'oluri temporare de ca$ă, care
ulterior va fi reîntre'it.
Art.3. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul primăriei.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimărieicomunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
HORVATH CAROLNICOLAE !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
D"#ITRAŞ AN$ELICA
HOTĂRÂREA Nr.2 din 1%.01.2008
&ri'ind (n)iin*+r,+- .r/+ni0+r,+ 1i )2n3*i.n+r,+ !,r'i3i242i P254i3 C.62nit+r d, E'id,n*7 +
P,r8.+n,4.r P,ri+6
!onsiliul "ocal al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1%.01.2008, văzând referatul doamnei primar Rodica
#oancăş, înre'i$trat $u! nr.-82/1..01.2008, privind înfiin)area, or'anizarea şi func)ionarea
:erviciului "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor, în $u!ordinea 2on$iliului 0ocal, precum şi
apro!area Re'ulamentului de <r'anizare şi =unc)ionare, <r'ani'ramei, :tatului de =unc)ii şi
=unc)iile "u!lice*
1vând in vedere di$pozitiile art. 1, art. 4, alin.>1?, art. /, raportate la prevederile art. 2/ din
<.@. nr. 84/2001 ordonan)a privind înfiin)area, or'anizarea şi func)ionarea $erviciilor pu!lice
comunitare de eviden)ă a per$oanelor, cu modificările şi completările ulterioare*
,n conformitate cu prevederile @3idului privind înfiin)area $erviciilor pu!lice comunitare de
eviden)a per$oanelor în localită)ile în care nu au func)ionat forma)iuni de eviden)ă informatizată a
per$oanei, capitolul 5, punctul 555*
0uând în con$iderare 1vizele 5n$pectoratului Aa)ional pentru ;viden)a "er$oanelor tran$mi$
prin adre$a nr. 14.8-. din 1&.0&.200& şi 1'en)iei Aa)ionale a =unc)ionarilor "u!lici pentru func)iile
pu!lice din cadrul :erviciului "u!lic 2omunitar de ;viden)a "er$oanelor "eriam, tran$mi$ cu adre$a
nr. 10/-/.8 din 04.12.200&
,n temeiul prevederilor art. -., alin. 2, lit. a? şi d?, alin. -, lit. !?, alin. ., lit. a?, pct. 12 şi art.
4/, alin. 1 din 0e'ea nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată*
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. ,nfiin)area :erviciului "u!lic 2omunitar pentru ;viden)a "er$oanelor "eriam, în
$u!ordinea 2on$iliului 0ocal "eriam*
Art. 2. 8 >1? :e apro!ă Re'ulamentul de <r'anizare şi =unc)ionare, <r'ani'rama, :tatul de
=unc)ii şi =unc)iile "u!lice al :erviciului "u!lic 2omunitar de ;viden)a "er$oanelor "eriam,
prevăzute în anexele 1 4*
>2? =unc)ionarul pu!lic care şia de$făşurat activitatea în domeniul $tării civile $e
tran$feră în intere$ul $erviciului o dată cu o!)inerea avizului de func)ionare din partea 5n$pectoratului
Aa)ional pentru ;viden)a "er$oanelor, conform anexei /*
>-? 1nexele 1 8 / fac parte inte'rantă din prezenta 3otărâre.
Art. 3. 8 >1? "ână la numirea în func)ie a şefului de $erviciu, prin concur$ or'anizat în
condi)iile le'ii, dele'area în func)ia interimară $e va face prin di$pozi)ie emi$ă de primarul comunei*
>2? ,n anul 2008, ocuparea func)iilor pu!lice de execu)ie $e va face, conform le'ii,
la propunerea primarului, prin încadrarea în c3eltuielile de per$onal prevăzute în !u'etul local.
Art. 4. 8 ,n termen de -0 de zile de la intrarea în vi'oare a prezentei 3otărâri, primarul va
apro!a fişele de atri!u)ii ale per$onalului din cadrul $erviciului.
Art. 9. 8 "rezenta 3otărâre intră în vi'oare începând cu data de 01 fe!ruarie 2008.
Art.:. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "rimăriei*
5n$pectoratului Aa)ional pentru ;viden)a "er$oanelor*
1'en)iei Aa)ionale a =unc)ionarilor "u!lici*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
HORVATH CAROLNICOLAE !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
D"#ITRAŞ AN$ELICA
HOTĂRÂREA Nr. 3 din 1%.01.200;
Privind declararea vacantă a unui post de consilier local, în cadrul !onsiliului "ocal Periam, în
urma demisiei domnului consilier local %umitraş !ornel din cadrul &rgani'aţiei P%(" Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1%.01.2008, văzând adre$a nr.-/1&.01.2008 a
preşedintelui <r'aniza)iei "90 "eriam către 2on$iliul 0ocal "eriam, înre'i$trată la "rimăria
comunei "eriam $u! nr. 412/1&.01.2008, prin care $e aduce la cunoştin)ă faptul că, domnul 9umitraş
2ornel a demi$ionat din cadrul or'aniza)iei "90 "eriam şi în urma analizării ace$tei demi$ii în
cadrul #.".0., domnului 9umitraş 2ornel ia fo$t retra$ $pri(inul politic şi Referatul con$tatator
înre'i$trat la "rimăria comunei "eriam $u! nr.4-4/18.01.2008 prin care $e $olicită 2on$iliului 0ocal
"eriam $ă ia act de pierederea calită)ii de mem!ru al "90 "eriam al domnului 9umitraş 2ornel prin
şi $ă declare un po$t de con$ilier vacant în cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam, pe li$tele "9*
,n temeiul prevederilor art.% alin.2 lit.B31B, art.12 alin.>1? şi >2? din 0e'ea nr.-%-/2004
privind :tatutul aleşilor locali, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 2on$iliul 0ocal "eriam ia act de $itua)ia apărută ca urmare a pierderii calită)ii de
mem!ru al "90 "eriam a domnului domnului 9umitraş 2ornel prin demi$ie şi declară vacant un
po$t de con$ilier local în cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam, de pe li$tele "9 "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii
actelor, a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
6udecătoriei :ânnicolau Care*
2elui în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
HORVATH CAROLNICOLAE !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
D"#ITRAŞ AN$ELICA
HOTĂRÂREA Nr. 4 din 1%.01.200;
Privind declararea vacantă a unui post de consilier local, în cadrul !onsiliului "ocal Periam,
prin demisia domnului #oma !ornel din cadrul !onsiliului "ocal Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1%.01.2008, văzând declara)ia domnului 7oma 2ornel,
înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam $u! nr. 41//18.01.2008, prin care demi$ionează din func)ia
de con$ilier local al 2on$iliului 0ocal "eriam datorită numirii dumnealui în func)ia de primar
interimar al comunei "e$ac prin <rdinul "refectului nr./8/11.01.2008, înre'i$trat la "rimăria
comunei "eriam $u! nr.2&&/12.01.2008 şi Referatul con$tatator înre'i$trat la "rimăria comunei
"eriam $u! nr.4--/18.01.2008 prin care $e $olicită 2on$iliului 0ocal "eriam $ă $e ia act de încetarea
de drept a mandatului de con$ilier local al domnului 7oma 2ornel şi $ă $e declare un po$t de
con$ilier vacant în cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam, pe li$tele ":9 "eriam*
,n temeiul prevederilor art.%, alin.>2?, lit.BaB, art.12 alin.>1? şi >2? din 0e'ea nr.-%-/2004
privind :tatutul aleşilor locali, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 2on$iliul 0ocal al comunei "eriam ia act de $itua)ia apărută prin demi$ia din func)ia de
con$ilier local a domnului 7oma 2ornel şi declară vacant un po$t de con$ilier local în cadrul
2on$iliului 0ocal "eriam, de pe li$tele ":9 "eriam
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii
actelor, a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
6udecătoriei :ânnicolau Care*
2elui în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
HORVATH CAROLNICOLAE !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
D"#ITRAŞ AN$ELICA
HOTĂRÂREA Nr. 9 din 11.02.2008
Privind declararea vacantă a postului de viceprimar al comunei Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a extraordinară din data de 0:.02.2008, văzând cererea domnului "intea 5o$if,
înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam $u! nr.2&2/12.01.2008, prin care $olicită acceptarea demi$iei
din func)ia de viceprimar în cadrul "rimăriei comunei "eriam, datorită numirii dumnealui în func)ia
de viceprimar interimar al comunei "e$ac, prin <rdinul "refectului nr./8/11.01.2008, înre'i$trat la
"rimăria comunei "eriam $u! nr.2&&/12.01.2008 şi Referatul con$tatator înre'i$trat la "rimăria
comunei "eriam $u! nr.%04/0..02.2008 prin care $e $olicită 2on$iliului 0ocal "eriam $ă ia act de
încetarea de drept a mandatului de viceprimar al domnului "intea 5o$if, în cadrul "rimăriei comunei
"eriam, în urma demi$iei şi $ă $e declare vacant po$tul de viceprimar al comunei "eriam*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.1 din 0e'ii nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică
0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 2on$iliul 0ocal al comunei "eriam ia act de $itua)ia apărută prin demi$ia din func)ia de
viceprimar a domnului "intea 5o$if în cadrul "rimăriei comunei "eriam şi declară vacant po$tul de
viceprimar din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.2. :e modifică $tatul de func)ii nominal privind încadrarea aparatului de $pecialitate al
primarului comunei "eriam, conform )ne*ei care face parte inte'rantă din prezenta 3otărâre.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2on$iliului 6ude)ean 7imiş*
"rimarului comunei "eriam*
2elui în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
HORVATH CAROLNICOLAE !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
D"#ITRAŞ AN$ELICA
HOTĂRÂREA Nr. : din 11.02.2008
Privind alegerea unui nou viceprimar al comunei Periam, din cadrul consilierilor locali ai
comunei Periam, în locul domnului viceprimar Pintea +osif, care şi(a dat demisia din funcţie ca
urmare a numirii sale în funcţia de viceprimar al comunei Pesac
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş $
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, având în vedere <rdinul "refectului
6ude)ul 7imiş nr./8 din 11.01.2008, prin care $e numeşte domnul "intea 5o$if în calitate de
viceprimar al comunei "e$ac, 6ud. 7imiş*
+inând cont de cererea de demi$ie din func)ia de viceprimar al comunei "eriam a domnului
"intea 5o$if, înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam $u! nr.2&2/12.01.2008*
0uând în con$iderare D.2.0. "eriam nr.//0..02.2008 privind declararea vacantă a func)iei de
viceprimar al comunei "eriam*
,n conformitate cu prevederile art./&, art.4/ din 0e'ea nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia
"u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e ale'e în func)ia de demnitate pu!lică de viceprimar al comunei "eriam domnul
con$ilier local H.<d+ !+68.n.
Art.2. :e modifică $tatul de func)ii nominal privind încadrarea aparatului de $pecialitate al
primarului comunei "eriam, conform )ne*ei care face parte inte'rantă din prezenta 3otărâre.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2on$iliului 6ude)ean 7imiş*
"rimarului comunei "eriam*
2elui în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521

HOTĂRÂREA Nr. ; din 11.02.2008
Privind aprobarea &rganigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Periam
pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, având în vedere referatul doamnei primar
#oancăş Rodica, înre'i$trat $u! nr.%&0/0&.02.2008 privind apro!area modificării <r'ani'ramei
aparatului de $pecialitate al "rimarului comunei "eriam prin reducerea func)iilor pu!lice de execu)ie
şi po$turilor contractuale aferente şi anume4 1 func)ie pu!lică de execu)ie din compartimentul :tare
civilă, precum şi o func)ie pu!lică de execu)ie şi un po$t contractul din compartimentul admini$trativ,
fapt ce va conduce la reducerea per$onalului an'a(at în cadrul aparatului de $pecialitate al primarului
cu trei per$oane*
1vând în vedere prevederile art.84>2 lit. ! şi lit. d* art 8->- din 0e'ea nr.188/1%%% privind
:tatutul func)ionarului pu!lic, cu modificările şi completările ulterioare*
,n !aza prevederilor art. ./ al 0e'ii nr./-/200- 8 2odul Cuncii, cu modificările şi
completările ulterioare*
,n temeiul prevederilor art. -. alin.2 lit.a? şi alin.- lit. !? din 0e'ea nr.21//2001 privind
1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă <r'ani'rama aparatului de $pecialitate al primarului comunei "eriam, cu
modificările $urvenite în urma reor'anizării admini$trativ 8 teritoriale a comunei "eriam şi a
înfiin)ării :erviciului "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanei din $u!ordinea 2on$iliului 0ocal
"eriam.
Art.2. :e apro!ă reducerea a - >trei? po$turi din cadrul aparatului de $pecialitate al primarului
comunei "eriam, re$pectiv4 2 func)ii pu!lice de execu)ie şi un po$t per$onal contractual.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$iliului 6ude)ean 7imiş*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 8 din 11.02.2008
Privind aprobarea contului de înc-eiere a e*erciţiului bugetar pe anul 2007
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul nr./%&/28.01.2008 înaintat
de către compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi vizat de către doamna primar
#oancăş Rodica, cu privire la apro!area contului de înc3eiere a exerci)iului !u'etar pe anul 200&*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă contul de înc3eiere a exerci)iului !u'etar pe anul 200&, conform An,=,i
nr.1, care face parte inte'rantă din prezenta 3otărâre.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
9.@.=.".7imiş*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. % din 11.02.2008
privind aprobarea Planului anual al ac-i'iţiilor publice 200,, precum şi a "istei )ne*ă
!onsiliul "ocal al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de11.02.2008, văzând referatul doamnei primar Rodica
#oancăş, înre'i$trat $u! nr./.%/24.01.2008, privind apro!area "lanului anual al ac3izi)iilor pu!lice,
precum şi a 0i$tei anexă*
,n temeiul prevederilor <rdonan)ei de Fr'en)ă a @uvernului nr.-4/200., modificată şi
completată de <.F.@ nr.24/%00&, ale <rdinului nr.1///200. privind apro!area @3idului pentru
atri!uirea contractelor de ac3izi)ie pu!lică*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.H!B, art.-. alin.4 literele HdB şi HeB şi art. 4/ alin.1 din
0e'ea nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
1rt.1. :e apro!ă "lanul anual al ac3izi)iilor pu!lice 2008, care con$tituie 1nexa nr.1,
precum şi 0i$ta anexă la plan, care con$tituie 1nexa nr.2 şi care fac parte inte'rantă din
prezenta 3otărâre.
1rt.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam, şi doamna 5ure$cu 0aura, referent re$pon$a!il cu
ac3izi)iile pu!lice în cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
Referentului re$pon$a!il cu ac3izi)iile pu!lice în cadrul "rimăriei comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 10 din 11. 02.2008
Privind aprobarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul nr.%-//0..02.2008,
înaintat de către compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi vizat de către doamna
primar #oancăş Rodica, cu privire la apro!area !u'etului local pe anul 2008*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă !u'etul local al comunei "eriam pe anul 2008 după cum urmează4
TOTAL VENIT"RI : 4.;;8.900 4,i
9in care 4
1. VENIT"RI PROPRII: 1.490.000 L,i
impozit clădire per$oane fizice 8 //.000 lei
impozit teren per$oane fizice 8 -0.000 lei
impozit teren extravilan per$oane fizice 8 1.0.000 lei
taxă mi(loace tran$port per$oane fizice %/.000 lei
impozit pe clădire per$oane (uridice &/0.000 lei
impozit teren per$oane (uridice 8 8.000 lei
impozit teren extravilan per$one (uridice 2/.000 lei
taxă mi(loace tran$port peroane (uridice 8 //.000 lei
alte impozite şi taxe 8 2/.000 lei
impozit pe $pectacol 81.000 lei
taxe extra(udiciare de tim!ru 8 1/.000 lei
venituri din amenzi 8 2/.000
venituri din conce$iuni şi înc3irieri 8 1-0.000 lei
alte impozite şi taxe 8 4.000
alte taxe pe utilizarea !unurilor 82.000
impozit pe venit din tran$feruri 8 /0.000 lei
alte amenzi 8 20.000 lei
2. COTE !I !"#E DE>ALCATE ? 3.328.900 4,i
$ume alocate de 2.6.7. pentru ec3ili!rarea !u'etului local 8 28%.000 lei
$ume defalcate din 7.I.1. pentru învă)ământ 8 1.2.../00 lei
$ume defalcate din 7.I.1. pentru per$onae cu 3andicap, !ur$e şi a(utor $ocial 8 142.000 lei
$ume defalcate din 7.I.1. pentru ec3ili!rare 8 1.2&1.000 lei
cote defalcate din impozitul pe venit 8 2/8.000 lei
$ume defalcate din 7.I.1. pentru drumuri 8 -0.000 lei
$pri(in financiar la con$tituirea familiei 8 /0.000 lei
$u!ven)ii încălzirea locuin)ei 8 1..000 lei
$u!ven)ii tru$ou nou nă$cut 8 ..000 lei
TOTAL CHELT"IELI : 4.;;8.900 L,i
Din 3+r, :
1.CHELT"IELI DE PER!ONAL ? 2.18:.900 4,i
admini$tra)ie J .00.000 lei
pompieri şi :erviciul "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor "eriam J 110.000 lei
cultură J -0.000 lei
3andicapa)i J 1/0.000 lei
învă)ământ J 1.2.../00 lei
'o$podărire comunală J -0.000 lei
2. TRAN!>ER"RI ?140.000 4,i
!ur$e 20.000 lei
a(utor $ocial 48.000 lei
a(utor încâlzirea locuin)ei 8 1..000 lei
a(utor la con$tituirea familiei 8 /0.000 lei
a(utor tru$ou nou nă$cut 8 ..000 lei
3. CHELT"IELI #ATERIALE ? 1.22:.;00 L,i
+@ AD#INI!TRAŢIE ? 34%.000 4,i
9in care4
telefon 18.000 lei*
curent 8.000 lei*
'az &.000 lei*
rec3izite-0.000 lei*
'az 8 10.000 lei*
materiale de cură)enie şi i'ienă 20.000 lei*
ec3ipament informatic 8 12.000 lei*
cur$uri perfec)ionare -0.000 lei*
com!u$ti!il %.000 lei*
contract $ervice 1/.000 lei*
o!iecte de inventar 8 2/.000 lei*
$indicat 8 /0.000 lei*
pre$tări $ervicii 8 40.000 lei*
alte c3eltuieli materiale &/.000 lei.
5@ !ERVICI"L P"ALIC CO#"NITAR DE EVIDENŢĂ A PER!OANELOR
PERIA# !I PO#PIERI ?82.200 4,i
9in care4
telefon 8 4.000 lei*
rec3izite 8 -.000 lei*
ec3ipament informatic 8 20.000 lei*
mo!ilier 8 ..000 lei*
pac3ete $oftKare 8 8.000 lei*
$i$tem telecomunica)ii 8 2.000 lei*
lucrări de in$talare $i$tem antiefrac)ie 8 1.200 lei*
in$talare de ca!luri re)ele informatice 8 -.000 lei*
materiale 'o$podăreşti şi cură)enie -./00 lei*
com!u$ti!il 1./00 lei*
lucrări de in$talare ec3ipamente :;" 8 -0.000 lei.
3@ BNVĂŢĂ#ÂNT C 12%.000 4,i
9in care4
furnituri de !irou 20.000 lei*
materiale cură)enie 12.000 lei*
alte c3eltuieli de !unuri pre$tari $ervicii 8 10.000 lei*
mo!ilier şcoală şi 'rădini)ă 8 &.000 lei *
depla$ări 20.000 lei*
curent 1&.000 lei*
telefon 8.000 lei*
'az-/.000 lei.
d@ $O!PODĂRIRE CO#"NALĂ C 398.000 4,i
9in care4
iluminat $tradal 180.000 lei*
materiale 'o$podăreşti -0.000 lei*
ac3izi)ionare indicatoare 8 2-.000 lei*
ec3ipamente parcuri teren (oacă 8 &/.000 lei *
amena(are $pa)ii verzi 8 1/.000 lei*
alte c3eltuieli materiale 20.000 lei* com!u$ti!il 8 1/.000 lei.
,@ DR"#"RI ? 80.000 L,i
9in care4
ac3izi)ionare piatră şi lucrări de între)inere şi rea!ilitare drumuri 8 80.000 lei.
)@ C"LT"RĂ ? 228.900 L,i
9in care4
ru'a 18.000 lei*
fe$tivalul RocL 4.000 lei*
!i!lioteca şi alte activită)i culturale, pre$tări $ervicii 1-0.000 lei*
$port ..000 lei*
culte reli'ioa$e 10.000 lei*
'az 8 &.000 lei*
2upa de vară la fot!al 8 1./00 lei*
activitate culturală 8 Cartie 8 1./00 lei*
activită)i intercomunitare "eriam 8 "eriam "ort 8 18.000 lei*
"ro'ram vizitare mănă$tiri pentru pen$ionari 8 1../00 lei*
activită)i culturale pentru $ăr!ătoarea 2răciunului 8 4.000 lei*
activită)i culturale pentru revelion 8 12.000 lei.
4 . CHELT"IELI DE CAPITAL ? 1.229.300 L,i
+@ AD#INI!TRAŢIE C :98.000 L,i
9in care4
centru civic 1%0.000 lei*
rate maşina 9acia 0o'an 8.000 lei*
realizare ".F.@. 8 1-0.000 lei*
inta!ulare $trăzi 8 1/0.000 lei*
lucrări de repara)ii capitale şi alte lucrări la clădirea primăriei 8 180.000 lei.
5@ BNVĂŢĂ#ÂNT C 90.000 L,i
9in care4
repara)ii capitale 'rupuri $anitare 0iceu 7eoretic "eriam 8 /0.000 lei.
3@ $O!PODĂRIRE C 14;.300 L,i
9in care4
execu)ie re)ea de canalizare 8 14&.-00 lei.
d@ C"LT"RĂ C 180.000 L,i
9in care4
lucrari de repara)ii capitale anexe 2ămin 2ultural 8 180.000 lei.
,@ DR"#"RI C 100.000 L,i
9in care4
lucrări de con$truire şi rea!ilitare a drumurilor 8 ruta ocolitoare ptr. devierea traficului 'reu
în localitatea "eriam 8 100.000 lei .
)@ !ĂNĂTATE C %0.000 LEI
9in care4
repara)ii capitale di$pen$are umane "eriam 8 %0.000 lei .
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 11 din 11. 02.2008
Privind aprobarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200, din fondul de rulment
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul nr.%-./0..02.2008,
înaintat de către compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi vizat de către doamna
primar #oancăş Rodica, cu privire la apro!area !u'etului local pe anul 2008 din fondul de rulment*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă !u'etul local al comunei "eriam pe anul 2008 din fondul de rulment după
cum urmează4
L+ ',nit2ri : TOTAL : 1.;%;.;0; 4,i
fond de rulment 8 contul /0-% $uma de ../72.000 lei
alte venituri 8 contul /002-4 8 $uma de 021.707 lei
L+ 3D,4t2i,4i : TOTAL : 1.;%;.;0; 4,i
23eltuieli de capital admini$tra)ie 8 > contul 24./1.11.&1 ? 8 $uma de .7,.0,0 lei
>ac3izi)ionare şi lucrări de pava( 8 8/.000 lei* lucrări de acoperiş primărie 8 /-.-80 lei*
lucrări de con$truire complex !alnear $i complex $portive 40.000 lei?*
23eltuieli de capital învă)ământ 8 > contul 24../.11.&1 ? 8 $uma de .01.000 lei > $tudiu
feza!ilitate şcoli 8 20.000 lei* repara)ii capitale acoperiş Gcoala mică 8 &0.000 lei*
rea!ilitare încălzire centrală şcoala mică 8 4/.000 lei ?
23eltuieli de capital drumuri 8 > contul 24.84.11.20 ? 8 $uma de 000..20 lei >repara)ii,
modernizare şi rea!ilitare drumuri 8 &%.1.0 lei* $tudii de feza!ilitate şi $ervicii proiectare
modernizare şo$ele 8 /%./00 lei* execu)ie modernizare şo$ele 8 1/0.000 lei* $tudiu de
feza!ilitate şi execu)ie $en$ 'iratoriu 8 21./00 lei* $tudiu de feza!ilitate şi proiect te3nic
92 -0 "eriam 8 "eriam 8 "ort 8 20.000 lei?*
23eltuieli de capital 'o$podărire comunală 8 > contul 24.&0.11.20 ? 8 ...//..27 lei
>rea!ilitare şi extindere re)ea apă 8 4&/.&0& lei* re)ea de canalizare $tudii şi proiecte
4-.%.0 lei, execu)ie re)ea de canalizare 8 2/0.000 lei* $ta)ie de epurare $tudii şi proiecte 8
24./00 lei* execu)ie $ta)ie epurare 100.000 lei* rea!ilitare iluminat pu!lic 8 2/0.000 lei.
23eltuieli de capital ".:.5. şi :erviciul "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor 8
>contul 24./4.11.20 ? 8 10.000 lei 4 $tudiu feza!ilitate pompieri.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
9.@.=.". 7imiş*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 12 din 11. 02.2008
Privind aprobarea unui sprijin financiar în sumă de .,1 lei3copil3'i pentru copiii care sunt înscrişi
la 4rădiniţa cu program prelungit Periam şi care locuiesc în comuna Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul nr.-01/14.01.2008,
înaintat de către doamna primar #oancăş Rodica, cu privire la apro!area unui $pri(in financiar în
$umă de 1,/ lei/copil/zi pentru copii care $unt în$crişi la @rădini)a cu pro'ram prelun'it "eriam şi
care locuie$c în comuna "eriam*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă acordarea unui $pri(in financiar în $umă de 1,/ lei/copil/zi pentru copiii care
$unt în$crişi la @rădini)a cu pro'ram prelun'it "eriam şi care locuie$c în comuna "eriam, din !u'etul
local al comunei "eriam, capitolul c3eltuieli materiale şi învă)ământ, pentru perioada 1 fe!ruarie
2008 8 1/ $eptem!rie 2008.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam*
@rădini)ei cu pro'ram prelun'it "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 13 din 11. 02.2008
Privind aprobarea majorării unor tarife de interes local
!onsiliul "ocal al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul doamnei primar Rodica
#oancăş, înre'i$trat $u! nr.%41/0&.02.2008, prin care propune adoptarea unei 3otărâri cu privire la
apro!area ma(orării unor tarife de intere$ local, precum şi referatele nr.%-%/0&.02.2008 şi
nr.%40/0&.02.2008 privind apro!area ma(orării taxei pentru înc3iriere pentru 2ăminul 2ultural
"eriam, precum şi a taxei pentru vidan(are*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2, lit.H!B, art.-. alin.4 lit.HcB şi art.4/ din 0e'ea
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
1rt.1. :e apro!ă ma(orarea taxei pentru înc3irierea 2ăminului 2ultural "eriam de la
$uma de 200 lei/eveniment la $uma de 2/0 lei/eveniment >$ocial, culturalarti$tic etc.?.
1rt.2. :e apro!ă ma(orarea taxei pentru vidan(are de la $uma de 40 lei/vidan(ă la $uma de
/0 lei/vidan(ă.
1rt.-. 7arifele apro!ate la aliuneatele 1 şi 2 intră în vi'oare de la data emiterii prezentei
3otărâri.
1rt.4. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar
#oancăş Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.9. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 14 din 11.02.2008
Privind înfiinţarea 5erviciului de +luminat Public al comunei Periam
!onsiliul "ocal al comunei Periam, judetul #imis,
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul doamnei primar Rodica
#oancăş, înre'i$trat $u! nr.%.8/0&.02.2008, privind înfiin)area :erviciului de 5luminat "u!lic al
comunei "eriam, precum şi 'e$tionarea ace$tuia prin 'e$tiune proprie în $u!ordinea 2on$iliului
0ocal "eriam*
1vând în vedere prevederile art.1 alin.1 şi alin.2 lit. f?, art.- alin.1, art.8 alin.1, art.2%. alin.1
şi alin.2 lit.a? din 0e'ea nr./1/200. 8 0e'ea $erviciilor comunitare de utilită)i pu!lice*
,n conformitate cu prevederile art.1, art.8, art.10 lit.d, art.1. alin.1 lit.a, art.1% alin.1 şi 2 din
0e'ea nr.2-0/200. 0e'ea $erviciului de iluminat pu!lic*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.a şi d, art.-. alin.- lit.!, art.-. alin.. lit.a pct.14 şi
art.4/ din 0e'ea nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă înfiin)area :erviciului de 5luminat "u!lic al comunei "eriam în $u!ordinea
2on$iliului 0ocal "eriam.
Art.2. :e apro!ă 'e$tionarea $erviciului prin 'e$tiune directă, prin intermediul unui
compartiment fără per$onalitate (uridică. :erviciul de 5luminat "u!lic e$te de intere$ local şi va
func)iona ca un compartiment de $pecialitate fără per$onalitate (uridică, în $u!ordinea 2on$iliului
0ocal al comunei "eriam.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi compartimentul financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentul financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam*
1.A.R.:.2. #ucureşti1'en)ia 7eritoriala / Ie$t 9eva*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 19 din 11.02.2008
Privind aprobarea 6egulamentului de &rgani'are şi 7uncţionare al 5erviciului Public de
alimentare cu apă al comunei Periam.
!onsiliul "ocal al comunei Periam, judetul #imis,
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul doamnei primar Rodica
#oancăş, înre'i$trat $u! nr.%.%/0&.02.2008, privind apro!area Re'ulamentului de <r'anizare şi
=unc)ionare a :erviciului "u!lic de 1limentare cu 1pă a comunei "eriam*
+inând cont de D.2.0. "eriam nr.%/02.02.200& privind apro!area înfiin)ării :erviciului "u!lic
de 1limentare cu 1pă pota!ilă din comuna "eriam*
1vând în vedere prevederile art.1 alin.1, art.2- alin.4, art./0 alin.2 şi - din 0e'ea nr./1/200.
8 0e'ea $erviciilor comunitare de utilită)i pu!lice*
,n conformitate cu prevederile art.1* art.8 alin.1 şi 2* art.10 alin.1 lit.c* art.42 alin.4 din 0e'ea
nr.241/200. 0e'ea $erviciului de alimentare cu apă şi canalizare*
,n !aza Aotei de Ierificare nr.10&&2/1/.11.200& întocmită de 1utoritatea Aa)ională de
Re'lementare pentru :erviciile 2omunitare de Ftilită)i "u!lice 8 1'en)ia 7eritorială 9eva, pct. 2*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.a şi d, art.-. alin.- lit.!, art.-. alin.. lit.a pct.14 şi art.
4/ din 0e'ea nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă ,,Re'ulamentul de <r'anizare şi =unc)ionare a :erviciului "u!lic de
alimentare cu apă al comunei "eriamB, conform )ne*ei nr.., care face parte inte'rantă din prezenta
3otărâre.
Art.2. Re'ulamentul de <r'anizare şi =unc)ionare a :erviciului "u!lic de alimentare cu apă
va intra în vi'oare la -0 de zile de la apro!are.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$iliului 0ocal al comunei "eriam*
2ompartimentul financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam*
1.A.R.:.2. #ucure$ti1'en)ia 7eritorială / Ie$t 9eva*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 1: din 11.02.2008
Privind aprobarea vn'ării terenului intravilan aferent casei cu nr.9,9, proprietatea comunei
Periam, domeniul privat, proprietarilor apartamentului nr.., respectiv soţilor 8işan )urel şi 8işan
&lga 9aria
!onsiliul local al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din 1%.12.200&, văzând referatul înre'i$trat $u!
nr.11.4/&/12.12.200& prezentat de doamna #oancăş Rodica în calitate de primar al comunei "eriam,
prin care propune adoptarea unei 3otărâri cu privire la vânzarea terenului în$cri$ în 2.=. nr.//28
având nr. top.1121.1122.112-/5*
1vând în vedere cererea nr./28&/12.0..200& a numitului Iişan 1urel, domiciliat în comuna
"eriam la nr.%8%, (ud.7imiş, prin care $olicită apro!area cumpărării terenului aferent con$truc)iei, al
cărei proprietar e$te împreună cu $o)ia $a*
+inând cont şi de 7ilul M din 0e'ea nr.24&/200/ modificată şi completată privind circula)ia
(uridică a terenurilor*
Cotivat de faptul că terenul aferent ca$ei de locuit cu nr.%8% e$te proprietate a comunei
"eriam, domeniu privat, conform D.2.0. "eriam nr. &2 din 200&*
,n temeiul art.12- alin.- şi 4, art.-. alin./ lit.BaB şi art. 4/ din 0e'ea nr. 21//2001, privind
1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă vânzarea terenului intravilan aferent ca$ei cu nr.%8% din localitatea "eriam,
(ud.7imiş, eviden)iat în 2.=. individual nr.//28 al localită)ii "eriam, având nr.cada$tral
1121.1122.112-/5 şi care e$te adu$ din 2.=. colectiv nr./1- "eriam, având nr.cada$tral
1121.1122.112-, în $uprafa)ă totală de 1.&-& mp. 7erenul în$cri$ în 2.=. individual nr.//28 "eriam,
reprezintă cota de 4/8 parte din terenul în$cri$ în 2.=.colectiv nr./1- "eriam. 1ce$t teren $e află în
proprietatea comunei "eriam, domeniul privat şi $e vinde proprietarilor apartamentului nr.1,
reprezentând ca$a cu nr.%8%, re$pectiv $o)ilor Iişan 1urel şi Iişan <l'aCaria.
Art.2. Iânzarea $e va face în conformitate cu raportul de expertiză te3nică extra(udiciară de
evaluare, întocmit de ".=.1.Frlea @3eor'3e9an, care reprezintă )ne*a nr.. şi face parte inte'rantă
din prezenta 3otărâre, urmând ca pre)ul $ă fie ac3itat inte'ral de către cumpărători, în termen de 4/
zile de la emiterea 3otărârii 2on$iliului 0ocal "eriam de apro!are, după care $e va $emna contractul
de vânzarecumpărare în fa)a Aotarului "u!lic.
23eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi $uportate de către cumpărătorii terenului.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi compartimentele (uridic şi financiarconta!il din cadrul
"rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. 8 :ânnicolau Care*
2ompartimentelor H6uridicB şi H=inanciarconta!ilB din cadrul "rimăriei comunei
"eriam*
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei :uiu'an
@iur'evca*
2elor în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 1; din 11.02.2008
Privind aprobarea 6apoartelor de e*perti'ă te-nică e*trajudiciară de evaluare întocmite
de P.7.).:rlea 4-eorg-e(%an, privind un număr de şase imobile
situate în intravilanul comunei Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1%.12.200&, văzând referatul nr.11./-//1%.12.200&,
prin care primarul comunei "eriam propune 2on$iliului 0ocal "eriam apro!area unui număr de .
rapoarte de expertiză te3nică extra(udiciară 8 de evaluare, întocmite de către P.F.A.Urlea Gh.Dan”;
1vând în vedere cele . rapoarte de evaluare expertiză te3nică extra(udiciară 8 $pecialitatea
con$truc)ii, privind anumite imo!ile $ituate în intravilanul comunei "eriam, (ude) 7imiş, întocmite de
".=.1.BFrlea @3eor'3e9anB, domiciliat în 7imişoara $tr. #rânduşei nr.18 $c.# et.% ap.-8*
Iăzând raportul 2omi$iei de $pecialitate din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
,n temeiul art.12- alin.- şi alin.4, art.-. alin.2 lit.c, art.-. alin./ lit.! şi art.4/ din 0e'ea
21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă un număr de . rapoarte de expertiză te3nică extra(udiciară 8 de evaluare,
întocmite de către P.F.A.Urlea Gh.Dan”privind următoarele imo!ile4
1. imo!ilul cu nr.400 "eriam, (ud.7imiş, în$cri$ în 2.=. nr.214 al localită)ii "eriam având nr.
topo.--&2/-.& "eriam, proprietatea comunei "eriam, patrimoniu privat, aflat în admini$trarea
2on$iliului 0ocal al comunei "eriam 8 exi$tă D.2.0. nr.8&/0&.08.200& prin care $a apro!at
vânzarea imo!ilului către I.'+n Ei'+*
2. imo!ilul cu nr. 144 "eriam, (ud.7imiş, în$cri$ în 2.=. nr.4/-4 al localită)ii "eriam având nr.
topo././1 "eriam, proprietatea comunei "eriam, patrimoniu privat, aflat în admini$trarea
2on$iliului 0ocal al comunei "eriam 8 exi$tă D.2.0. nr.8./0&.08.200& prin care $a apro!at
vânzarea imo!ilului către T2rt7 V+8i4,*
3. imo!ilul cu nr. .0- "eriam, (ud.7imiş, în$cri$ în 2.=. nr.4/&8 al localită)ii "eriam având nr.
topo./04/0//! "eriam, proprietatea comunei "eriam, patrimoniu privat, aflat în
admini$trarea 2on$iliului 0ocal al comunei "eriam 8 exi$tă D.2.0. nr.&1/18.0..200& prin
care $a apro!at vânzarea imo!ilului către 8.*ii An32*+ Cri8ti+n 1i An32*+ D.in+ An+F
4. cota de 2/4 parte din imo!ilul cu nr.811 "eriam, (ud.7imiş, în$cri$ în 2.=. nr.&02 al localită)ii
"eriam având nr. topo..8&.8%/! "eriam, proprietatea comunei "eriam, patrimoniu privat,
aflat în admini$trarea 2on$iliului 0ocal al comunei "eriam 8 exi$tă D.2.0. nr..8/18.0..200&
prin care $a apro!at vânzarea imo!ilului către 8.*ii >,i3Dt I.+n 1i >,i3Dt #iD+,4+F
9. terenul intravilan aferent ca$ei de locuit nr.1--&, proprietatea comunei "eriam, patrimoniu
privat, în$cri$ în 2.=. nr.4-8% a localită)ii "eriam, având nr.topo. 42&./2.8/2.8%/21 8 exi$tă
D.2.0. nr.122/2%.11.200& prin care $a apro!at vânzarea terenului către !t+n I.+n+ D+3i+n+,
proprietarul con$truc)iilor*
:. cota de N parte din terenul intravilan >curte? aferent ca$ei de locuit nr.&2%, proprietatea
comunei "eriam, patrimoniu privat, în$cri$ în 2.=. nr.--% a localită)ii "eriam, având
nr.topo../4/! 8 exi$tă D.2.0. nr.122/2%.11.200& prin care $a apro!at vânzarea terenului către
Ni324i*7 V+8i4,.
Art.2. 2ele şa$e rapoarte de expertiză te3nică extra(udiciară 8 de evaluare, întocmite de către
P.F.A.Urlea Gh.Dan”, reprezintă )ne*e la prezenta 3otărâre şi fac parte inte'rantă din acea$ta.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a ace$tei 3otărâri $e va în$ărcina doamna "rimar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam*
2elor în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 18 din 11.02.2008
Privind modificarea -otărrii !onsiliului "ocal Periam nr..00 adoptată în şedinţa ordinară din
data de 00..0.2007
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judetul #imis
Reunit în şedin)a ordinară din data de 11.02.2008, văzând referatul nr.%&1/0&.02.200&,
prezentat de doamna primar #oancăş Rodica, prin care propune con$iliului local modificarea D.2.0.
nr.10-/-0.10.200& privind trecerea în proprietatea comunei "eriam, domeniul pu!lic, a imo!ilului
în$cri$ în 2.=. nr.4%/ a localită)ii "eriam, având nr.topo.10&1, reprezentând 9i$pen$ar $anitar
veterinar cu anexă, curte şi 'rădină la nr.%/%, în $uprafa)ă totală de 1./%8 mp, aflat în proprietatea
:tatului Român*
0uând în con$iderare cererea domnului #ort$c3er 9ieter înre'i$trată la "rimăria comunei
"eriam $u! nr.%01/0..02.2008 prin care propune con$iliului local un $c3im! de imo!ile*
+inând cont de prevederile art.121 alin.4 din 0e'ea nr. 21//2001, privind 1dmini$tra)ia
"u!lică 0ocală, repu!licată*
,n temeiul prevederilor art.-. şi art.4/ din 0e'ea nr.21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică
0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e modifică Hotărârea Consiliului Local Periam nr.10330.10.!00" #ri$in% trecerea
&n #ro#rietatea comunei Periam' %omeniul #u(lic' a imo(ilului &nscris &n C.F. nr.)*+ a localită,ii
Periam' a$ân% nr.to#o.10"1' re#re-entân% Dis#ensar sanitar $eterinar cu ane.ă' curte /i 0ră%ină la
nr.*+*' &n su#ra1a,ă totală %e 1.+*2 m#' a1lat &n #ro#rietatea 3tatului 4omân, în $en$ul că imo!ilul
rămâne în proprietatea comunei "eriam, dar $e apro!ă trecerea ace$tuia din domeniul pu!lic în
domeniul privat al comunei "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul (uridic.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
2ompartimentului (uridic din cadrul primăriei*
2.6.7. 8 :erviciul "atrimoniu*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 1% din 04.03.2008
Privind trecerea în proprietatea comunei Periam, domeniul public, a imobilului aflat în
proprietatea privată a statului şi în administrarea 6.).%.;.7. <6omania7ilm=, fiind înscris în
!.7. nr.2/20 a localităţii Periam, avnd nr. top. 719(72/3a3.3a3/, în suprafaţă totală de .91. mp,
repre'entnd teren cu cinematograf, la nr.727
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.1-42/2..02.2008,
înaintat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea în proprietatea comunei
"eriam, domeniul pu!lic, a imo!ilului aflat în proprietatea 9irec)iei7eritorială de difuzare şi
exploatare a filmului şi în$cri$ în 2.=. nr.242- a localită)ii "eriam, având nr. top. &/%&.4/a/1/a/4 în
$uprafa)ă totală de 1%/1 mp, reprezentând teren cu cinemato'raf, la nr.&2&*
0uând în con$iderare prevederile art.55 punctual 1. din <.F.@. nr.&/2008 pentru modificarea
şi completarea <.@.nr.-%/200/ privind cinemato'rafia, precum şi pentru modificarea 0e'ii
nr.-28/200. pentru apro!area <.@. nr.-%/200/ privind cinemato'rafia*
+inând cont de pozi)iile nr.28& şi 288 din 1nexa nr.1 la <.@. nr.-%/200/ privind
cinemato'rafia, cu modificările şi completările ulterioare, anexă privind $ălile şi 'rădinile de
$pectacol cinemato'rafic care $e află în proprietatea privată a $tatului şi în admini$trarea R.1.9.;.=.
ORomania=ilmO*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.c, art.-. alin./ lit.a şi art.4/ din 0e'ea 21//2001
privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă trecerea în proprietatea comunei "eriam, domeniul pu!lic, a imo!ilului aflat
în proprietatea privată a $tatului şi în admini$trarea R.1.9.;.=. ORomania=ilmB, fiind în$cri$ în 2.=.
nr.242- a localită)ii "eriam, având nr. top. &/%&.4/a/1/a/4, în $uprafa)ă totală de 1%/1 mp,
reprezentând teren cu cinemato'raf, la nr.&2& "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna #oancăş Rodica
şi compartimentul (uridic din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2on$iliului 6ude)ean 7imiş 8 $ervicul patrimoniu*
#.2.".5. :ânnicolau Care*
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei
:uiu'an @iur'evca*
9omnului #rad 9orin @3eor'3e, con$ilier (uridic în cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 20 din 04.03.2008
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.128%/2/.02.2008,
înaintat de către compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi vizat de către doamna
primar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u'etului local pe anul 2008 *
+inând cont de adre$a nr.18-8/08.02.2008 a 2on$iliului 6ude)ean 7imiş, înre'i$trată la
"rimăria comunei "eriam $u! nr.10&0/1-.02.2008, privind repartizarea unor $ume către 2on$iliul
0ocal "eriam*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă rectificarea !u'etului local al comunei "eriam pe anul 2008, după cum
urmează4
1. VENIT"RI
2ote şi $ume defalcate din impozitul pe venit pentru $u$)inerea pro'ramelor
de dezvoltare locală, re$pectiv pentru proiectul re)ea canalizare şi $ta)ie epurare
"eriam 8 3;;.000 4,i .
2. CHELT"IELI
23eltuieli de capital 'o$podărire comunală > cod 24.&0.02.&1 ? 8 $uma de
3;;.000 4,i 8 proiect re)ea de canalizare şi $ta)ie epurare "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
2on$iliului 6ude)ean 7imiş 8 :erviciul #u'et Ienituri*
9.@.=.".7imiş*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 21 din 04.03.2008
privind aprobarea vn'ării terenului intravilan aferent casei de locuit nr.121, în suprafaţă de
..29 mp, proprietatea comunei Periam, domeniul privat, către soţii +:>4"+>4 !&>5#)>#+> şi
+:>4"+>4 ;";>), proprietarii construcţiilor înscrise în !.7. nr.00. a localităţii Periam,
avnd nr. cadastral 10/(101

!onsiliul local al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din 04.0-.2008, văzând referatul înre'i$trat $u! nr.12%/
/2..02.2008 prezentat de doamna #oancăş Rodica în calitate de primar al comunei "eriam, prin care
propune adoptarea unei 3otărâri cu privire la apro!area vânzării terenului intravilan aferent ca$ei de
locuit nr././, în $uprafa)ă de 112% mp, teren aflat în proprietatea comunei "eriam, domeniul privat,
către $o)ii 5un'lin' 2on$tantin şi 5un'lin' ;lena, proprietarii con$truc)iilor în$cri$e în 2.=. nr.-01 a
localită)ii "eriam, având nr. cada$tral /-4/-/*
1vând în vedere cererea înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam $u! nr..88//22.08.200& a
$o)ilor 5un'lin' 2on$tantin şi 5un'lin' ;lena, domicilia)i în localitatea "eriam la nr././, (ud.7imiş,
prin care $olicită apro!area cumpărării terenului aferent con$truc)iilor, ai căror proprietari $unt*
+inând cont şi de 7ilul M din 0e'ea nr.24&/200/ modificată şi completată privind circula)ia
(uridică a terenurilor*
Cotivat de faptul că terenul aferent ca$ei de locuit cu nr././ şi în$cri$ în 2.=. nr.-01 a
localită)ii "eriam, nr. cada$tral /-4/-/ a localită)ii "eriam, în $uprafa)ă de 112%mp, e$te proprietate
a comunei "eriam, conform D.2.0. "eriam nr. %. din 200&*
,n temeiul art.12- alin.- şi 4, art.-. alin./ lit.BaB şi art.4/ din 0e'ea nr. 21//2001, privind
1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă vânzarea terenului intravilan aferent ca$ei de locuit nr././, în $uprafa)ă de
112% mp, proprietatea comunei "eriam, domeniul privat, către $o)ii 5un'lin' 2on$tantin şi 5un'lin'
;lena, proprietarii con$truc)iilor în$cri$e în 2.=. nr.-01 a localită)ii "eriam, având nr. cada$tral /-4
/-/.
Art.2. Iânzarea terenului $e face în !aza unui raport de evaluare întocmit de către an'a(atul
"rimăriei comunei "eriam, ar3itect şef Frlea @3eor'3e 9an, conform )ne*ei nr.., care face parte
inte'rantă din prezenta 3otărâre. "lata va fi inte'rală, urmând ca pre)ul terenului reprezentând curte,
teren aferent ca$ei de locuit, $ă fie ac3itat de către cumpărător, în termen de .0 de zile de la emiterea
3otărârii 2on$iliului 0ocal "eriam de apro!are, după care $e va $emna contractul de vânzare
cumpărare în fa)a Aotarului "u!lic.
23eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi $uportate de către cumpărătorul terenului.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi compartimentele (uridic şi financiarconta!il din cadrul
"rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. 8 :ânnicolau Care*
2ompartimentului financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam *
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei :uiu'an
@iur'evca*
:o)ilor 5un'lin' 2on$tantin şi 5un'lin' ;lena*
#iroului Aotarilor "u!lici 1$ocia)i :ânnicolau Care, (ud. 7imiş*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 04.03.2008
privind vn'area către domnul 5?6@: +&> a unei suprafeţe de teren de 22 mp
din suprafaţa totală de .01 mp, suprafaţă înscrisă în !.7. colectiv nr.1.,0 a localităţii Periam,
avnd nr. cadastral 719(72/3a3.3a32, precum şi în !.7. individual nr.12..,
avnd nr.cadastral 719(72/3a3.3a23+
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.1-1&/2..02.2008,
prezentat de doamna #oancăş Rodica, privind apro!area vânzării $uprafe)ei de 2. mp, în$cri$ă în
2.=. colectiv nr./18- a localită)ii "eriam, având nr. cada$tral &/%&.4/a/1/a/2, precum şi în 2.=.
individual nr./211, având nr.cada$tral &/%&.4/a/1/a2/5, $uprafa)ă $ituată în intravilanul comunei
"eriam*
0uând în con$iderare şi cererea domnului :îr!u 5on înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam
$u! nr./00/22.01.2008, prin care $olicită cumpărarea unei $uprafe)e de 2. mp, reprezentând teren de
$u! con$truc)ie*
1vând în vedere că pe $uprafa)a de teren care urmează a fi vândută $e află con$truc)ia
proprietate per$onală a domnului :îr!u 5on *
0uând în con$iderare şi prevederile 0e'ii nr.&/1%%., privind 0e'ea cada$trului şi a pu!licită)ii
imo!iliare*
,n temeiul prevederilor art.12- alin.- şi art.4/ alin.1 din 0e'ea admini$tra)iei pu!lice locale
nr.21//2001, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă vânzarea, fără licita)ie pu!lică, către domnul :îr!u 5on a unei $uprafe)e de
teren de 2. mp, teren $ituat în localitatea "eriam, proprietatea comunei "eriam patrimoniu privat,
teren în$cri$ în C.F. colecti$ nr.+123 a localită)ii "eriam, având nr.cada$tral &/%&.4/a/1/a/2, în
$uprafa)ă totală de 10/ mp, precum şi în C.F. in%i$i%ual nr.+!11, având nr.cada$tral &/%&.4/a/1/a2/5
în $uprafa)ă de 2. mp, reprezentând terenul de $u! con$truc)ia proprietate per$onală a domnului
:îr!u 5on şi care $e află $ituată în intravilanul comunei "eriam cu număr de con$criere 82..
Art.2. :e apro!ă pre)ul de vânzare $ta!ilit pe !aza unui raport de evaluare întocmit de
".=.1.Frlea @3eor'3e9an, privind terenul mai $u$ de$crie$, în $uprafa)ă de 2. mp, proprietatea
privată a comunei "eriam, raport de evaluare care con$tituie An,=+ nr.1, care face parte inte'rantă
din prezenta 3otărâre. 23eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi $uportate de către
cumpărătorul terenului.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi 2ompartimentul financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. 8 :ânnicolau Care*
2ompartimentului financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam *
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei :uiu'an
@iur'evca*
9omnului :îr!u 5on *
#iroului Aotarilor "u!lici 1$ocia)i :ânnicolau Care, (ud. 7imiş*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 04.03.2008
privind vn'area către 5.!.=4)9) #A; @;5#= 5.6.". a unei suprafeţe de teren de 79 mp
din suprafaţa totală de .01 mp, suprafaţă înscrisă în !.7. colectiv nr.1.,0 a localităţii Periam,
avnd nr. cadastral 719(72/3a3.3a32, precum şi în !.7. individual nr.12.2,
avnd nr.cadastral 719(72/3a3.3a323++
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.1-18/2..02.2008,
prezentat de doamna #oancăş Rodica, privind apro!area vânzării $uprafe)ei de &% mp, în$cri$ă în
2.=. colectiv nr./18- a localită)ii "eriam, având nr. cada$tral &/%&.4/a/1/a/2, precum şi în 2.=.
individual nr./212, având nr.cada$tral &/%&.4/a/1/a/2/55, $uprafa)ă $ituată în intravilanul comunei
"eriam*
0uând în con$iderare şi cererea domnului <ni)ă Delmut, în calitate de admini$trator al :.2.
B@1C1 7D; #;:7B :.R.0, cerere înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam $u!
nr.10.4%%/0..11.200&, prin care $olicită cumpărarea unei $uprafe)e de &% mp, reprezentând teren de
$u! con$truc)ia reprezentând $pa)iu comercial*
1vând în vedere că pe $uprafa)a de teren care urmează a fi vândută $e află con$truc)ia
proprietate per$onală a :.2. B@1C1 7D; #;:7B :.R.0.*
0uând în con$iderare şi prevederile 0e'ii nr.&/1%%., privind 0e'ea cada$trului şi a pu!licită)ii
imo!iliare*
,n temeiul prevederilor art.12- alin.- şi art.4/ alin.1 din 0e'ea admini$tra)iei pu!lice locale
nr.21//2001, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă vânzarea, fără licita)ie pu!lică, către :.2. B@1C1 7D; #;:7B :.R.0. a
unei $uprafe)e de teren de &% mp, teren $ituat în localitatea "eriam, proprietatea comunei "eriam
patrimoniu privat, teren în$cri$ în C.F. colecti$ nr.+123 a localită)ii "eriam, având nr.cada$tral &/%
&.4/a/1/a/2, în $uprafa)ă totală de 10/ mp, precum şi în C.F. in%i$i%ual nr.+!1!, având nr.cada$tral
&/%&.4/a/1/a/2/55 în $uprafa)ă de &% mp, reprezentând terenul de $u! con$truc)ia proprietate a :.2.
B@1C1 7D; #;:7B :.R.0. şi care $e află $ituată în intravilanul comunei "eriam cu număr de
con$criere 82..
Art.2. :e apro!ă pre)ul de vânzare $ta!ilit pe !aza unui raport de evaluare întocmit de
".=.1.Frlea @3eor'3e9an, privind terenul mai $u$ de$crie$, în $uprafa)ă de &% mp, proprietatea
privată a comunei "eriam, raport de evaluare care con$tituie An,=+ nr.1, care face parte inte'rantă
din prezenta 3otărâre. 23eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi $uportate de către
cumpărătorul terenului.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi 2ompartimentul financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
<.2.".5. 8 #iroul P2arte =unciarăB :ânnicolau Care*
2ompartimentului financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam *
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei :uiu'an
@iur'evca*
9omnului <ni)ă Delmut, admini$trator al :.2. B@1C1 7D; #;:7B :.R.0*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 24 din 04.03.2008
privind aprobarea vn'ării, prin licitaţie publică, organi'ată potrivit legii, a terenului intravilan,
în suprafaţă de 7/, mp, înscris în !.7. nr./22, a localităţii Periam, avnd nr. cadastral 2200(
22023b3703b proprietatea comunei Periam, domeniul privat
!onsiliul local al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din 04.0-.2008, văzând referatul înre'i$trat $u!
nr.1-24/2..02.2008 prezentat de doamna #oancăş Rodica în calitate de primar al comunei "eriam,
prin care propune adoptarea unei 3otărâri cu privire la apro!area vânzării terenului intravilan în$cri$
în 2.=. nr.42.8 al localită)ii "eriam având nr. top. 2.0-2.0./!/&0/!, în $uprafa)ă de &48 mp*
1vând în vedere Raportul de expertiză te3nică extra(udiciară de evaluare a terenului $ituat în
comuna "eriam, (ude) 7imiş, întocmit de ".=.1.Frlea @3eor'3e9an, domiciliat în 7imişoara $tr.
#rânduşei nr.18 $c.# et.% ap.-8*
1vând în vedere că imo!ilul care urmează a fi $co$ la vânzare prin licita)ie pu!lică va aduce
o creştere la venitul !u'etului local al comunei "eriam*
+inând cont şi de 7ilul M din 0e'ea nr.24&/200/ modificată şi completată privind circula)ia
(uridică a terenurilor*
Cotivat de faptul că terenul în$cri$ în 2.=. nr.42.8 al localită)ii "eriam având nr. top. 2.0-
2.0./!/&0/!, în $uprafa)ă de &48 mp, e$te proprietate a comunei "eriam, domeniu privat, conform
D.2.0. "eriam nr. 12//200&*
,n temeiul art.12- alin.1 şi 2, art.-. alin.2 lit.c, art.-. alin./ lit.B!B şi art.4/ din 0e'ea nr.
21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă vânzarea prin licita)ie pu!lică, or'anizată potrivit le'ii, a terenului
intravilan în$cri$ în 2.=. nr.42.8 al localită)ii "eriam având nr. top. 2.0-2.0./!/&0/!, în $uprafa)ă
de &48 mp, teren care $e află în proprietatea comunei "eriam, domeniu privat.
Art.2. Iânzarea terenului $e face în !aza HRaportului de expertiză te3nică extra(udiciară de
evaluareB, întocmit de ".=.1.Frlea @3eor'3e9an, care con$tituie An,=+ nr.1 şi care face parte
inte'rantă din prezenta 3otărâre. "lata va fi inte'rală, urmând ca pre)ul terenului $ă fie ac3itat de
către cumpărător, în termen de .0 zile de la emiterea 3otărârii 2on$iliului 0ocal "eriam de apro!are,
după care $e va $emna contractul de vânzarecumpărare în fa)a Aotarului "u!lic.
23eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi $uportate de către cumpărătorul terenului.
Art.3. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi compartimentele 6uridic şi financiarconta!il din cadrul
"rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. 8 :ânnicolau Care*
2ompartimentului financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam *
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei :uiu'an
@iur'evca*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 29 din 04.03.2008
Privind trecerea în proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a imobilului aflat în
proprietatea 5tatului romn şi înscris în !.7. nr.//02 a localităţii Periam, avnd nr. top.
/./.32099323.0 în suprafaţă totală de ,02 mp, repre'entnd loc de casă cu casa nr..1.0, precum
şi nr.top././.32099323.. în suprafaţă totală de .020 mp, repre'entnd loc de casă
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.1-28/2..02.2008,
înaintat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea în proprietatea comunei
"eriam, domeniul privat, a imo!ilului aflat în proprietatea :tatului român şi în$cri$ în 2.=. nr.44-. a
localită)ii "eriam, având nr. top. 4141/20%%/2/10 în $uprafa)ă totală de 802 mp, reprezentând loc de
ca$ă cu ca$a nr.1/1-, precum şi nr.top.4141/20%%/2/11 în $uprafa)ă totală de 1-.- mp, reprezentând
loc de ca$ă*
0uând în con$iderare prevederile art.4 din 0e'ea nr.21-/1%%8 privind proprietatea pu!lică şi
re'imul (uridic al ace$teia, modificată şi completată*
+inând cont de prevederile art.-1 alin.1, ale art.-. alin.2 din 0e'ea nr.18/1%%1 privind fondul
funciar*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.c, art.-. alin./ lit.! şi art.4/ din 0e'ea 21//2001
privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă trecerea în proprietatea comunei "eriam, domeniul privat, a imo!ilului aflat
în proprietatea :tatului român şi în$cri$ în 2.=. nr.44-. a localită)ii "eriam, având nr. top.
4141/20%%/2/10 în $uprafa)ă totală de 802 mp, reprezentând loc de ca$ă cu ca$a nr.1/1-, precum şi
nr.top.4141/20%%/2/11 în $uprafa)ă totală de 1-.- mp, reprezentând loc de ca$ă.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina domnul #rad 9orin
@3eor'3e, con$ilier (uridic în cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. :ânnicolau Care*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul primăriei, doamnei
:uiu'an @iur'evca*
9omnului #rad 9orin @3eor'3e, con$ilier (uridic în cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 2: din 04.03.2008
privind aprobarea modificării A.!.". nr....301....2007 privind aprobarea lucrării de
de'membrare reali'ată de 5.!. B#&P()5= 5.6.". referitoare la suprafaţa de teren de ..0., mp
înscrisă în !.7. nr.22,1 Periam, situată în intravilanul comunei Periam, proprietatea comunei
Periam, domeniul public, în sensul de a se înlocui menţiunea Bdomeniul public= cu menţiunea
Bdomeniul privat= în tot cuprinsul A.!.". nr....301....2007
!onsiliul local al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din 04.0-.2008, văzând referatul înre'i$trat $u!
nr.1-2%/2..02.2008 prezentat de doamna #oancăş Rodica în calitate de primar al comunei "eriam,
prin care propune adoptarea unei 3otărâri cu privire la a#ro(area mo%i1icării H.C.L.
nr.1110+.11.!00" #ri$in% a#ro(area lucrării %e %e-mem(rare reali-ată %e 3.C. 567P8A3” 3.4.L.
re1eritoare la su#ra1a,a %e teren %e 1.312 m# &nscrisă &n C.F. nr.!92+ Periam' situată &n
intra$ilanul comunei Periam' #ro#rietatea comunei Periam' %omeniul #u(lic' în $en$ul de a $e
corecta eroarea de redactare şi de a $e înlocui men)iunea Pdomeniul pu!licB cu men)iunea Pdomeniul
privatB, aşa cum e$te corect, în !aza D.2.0. nr.4./200..
1vând în vedere D.2.0. nr.4./200. prin care imo!ilul în$cri$ în 2.=. nr.2.8/ al localită)ii
"eriam a trecut din domeniul pu!lic al comunei "eriam în domeniul privat al comunei*
,n temeiul art.-. alin.2 lit.c, art.-. alin./ lit.a şi ! şi art.4/ din 0e'ea nr. 21//2001, privind
1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă modificarea H.C.L. nr.1110+.11.!00" #ri$in% a#ro(area lucrării %e
%e-mem(rare reali-ată %e 3.C. 567P8A3” 3.4.L. re1eritoare la su#ra1a,a %e teren %e 1.312 m#
&nscrisă &n C.F. nr.!92+ Periam' situată &n intra$ilanul comunei Periam' #ro#rietatea comunei
Periam' %omeniul #u(lic, în $en$ul că $e va corecta 'reşeala de redactare şi $e va înlocui men)iunea
Pd.6,ni24 &254i3B cu men)iunea Pd.6,ni24 &ri'+tB în tot cuprin$ul D.2.0. nr.111/0/.11.200&,
întrucât în conformitate cu prevederile D.2.0. nr.4./200., imo!ilul în$cri$ în 2.=. nr.2.8/ al
localită)ii "eriam a trecut din domeniul pu!lic al comunei "eriam în domeniul privat al comunei.
Art.2. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam, domnul #rad 9orin @3eor'3e, con$ilier (uridic şi 2omi$ia de
inventariere centrală a "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor locali ai comunei "eriam*
2on$iliului 6ude)ean 7imiş 8 :erviciul 1dmini$trarea "atrimoniului şi 1c3izi)ii "u!lice*
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
doamnei :uiu'an @iur'evca*
9omnului #rad 9orin @3eor'3e, con$ilier (uridic în cadrul "rimăriei comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 2; din 04.03.2008
Privind declararea vacantă a unui post de consilier local, în cadrul !onsiliului "ocal Periam,
prin încetarea de drept a calităţii de consilier local a domnului Carda )le*andru din cadrul
!onsiliului "ocal Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.1142/18.02.2008
prezentat de doamna primar #oancăş Rodica*
0uând în con$iderare referatul con$tatator înre'i$trat la "rimăria comunei "eriam $u!
nr.1--2/2..02.2008 prin care $e $olicită 2on$iliului 0ocal "eriam $ă $e ia act de încetarea de drept a
mandatului de con$ilier local al domnului 6arda 1lexandru şi $ă $e declare vacant un po$t de con$ilier
local în cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam, pe li$tele "90 "eriam*
+inând cont de adre$a nr.&/14.02.2008 a ".9.0. <r'aniza)ia 6ude)eană 7imiş înre'i$trată la
"rimăria comunei "eriam $u! nr.1--0/2..02.2008*
,n temeiul prevederilor art.% alin.2 lit.BcB şi art.12 alin.1 şi alin.2 din 0e'ea nr.-%-/2004
privind :tatutul aleşilor locali, modificată şi completată*
,n temeiul art.-. şi art.4/ din 0e'ea nr. 21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală,
repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 2on$iliul 0ocal al comunei "eriam ia act de $itua)ia apărută prin $c3im!area de către
domnul 6arda 1lexandru con$ilier local, a domiciliului întro altă unitate admini$trativteritorială,
ca urmare a înfiin)ării comunei "e$ac şi declară vacant un po$t de con$ilier local în cadrul 2on$iliului
0ocal "eriam, de pe li$tele "90 "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii
actelor, a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$iliului 0ocal "eriam*
6udecătoriei :ânnicolau Care*
2elui în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 28 din 04.03.2008
Privind aprobarea indicatorilor te-nico ( economici ai investiţiei ,,6eţea de canali'are şi staţie
epurare ( comuna Periam=

Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.1424 /28.02.2008,
înaintat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care $e propune din data apro!area
indicatorilor te3nico 8 economici ai inve$ti)iei ,,Re)ea de canalizare şi $ta)ie epurare 8 comuna
"eriamB*
1vând în vedere prevederile art. 1, art. 2, alin. 1?, lit. c?, art. -, alin.1?, 2? şi -? ale <rdonan)ei
nr.40/200., pentru apro!area şi finan)area pro'ramelor multianuale prioritare de mediu şi
'o$podărire a apelor, cu modificările şi completările ulterioare*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.!?, art.-. alin.4 lit.d? şi art.4/ din 0e'ea nr.21//2001
privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă indicatorii te3nicoeconomici ai inve$ti)iei ,, 6eţea de canali'are şi staţie
de epurare D comuna Periam=, în valoare de -...%.%0&,/ ;uro, conform An,=,i nr.1- care face
parte inte'rantă din prezenta Dotărâre :tudiul de =eza!ilitate al inve$ti)iei.
Art.2. :e apro!ă contri!u)ia proprie la realizarea inve$ti)iei în $umă de //0.48.,12/ ;uro,
adică 1/Q din !u'etul local al comunei "eriam.
Art.3. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna #oancăş Rodica
şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il în cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 2% din 04.03.2008
Privind alocarea sumei de .00 lei pentru fiecare salariată din cadrul "iceului #eoretic Periam
cu oca'ia 'ilei de , 9artie, din bugetul local al comunei Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.14%1/0-.0-.2008,
înaintat de către compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi vizat de către doamna
primar #oancăş Rodica, cu privire la alocarea $umei de 100 lei pentru fiecare $alariată din cadrul
0iceului 7eoretic "eriam cu ocazia zilei de 8 Cartie, din !u'etul local al comunei "eriam*
0uând în con$iderare referatul înre'i$trat la "rimăria comunei "eriam $u! nr.1488/0-.0-.2008
şi prezentat de către un 'rup de con$ilieri locali din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam, prin care $e
propune alocarea $umei de 100 lei pentru fiecare $alariată din cadrul 0iceului 7eoretic "eriam cu
ocazia zilei de 8 Cartie, din !u'etul local al comunei "eriam, capitolul 24../.02.20 >c3eltuieli
materiale 8 învă)ământ?*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.BdB, art.-. alin.. lit.BaB punctual 1 şi art.4/ alin.1 al
0e'ii nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă alocarea $umei de 100 lei pentru fiecare $alariată din cadrul 0iceului
7eoretic "eriam cu ocazia zilei de 8 Cartie, din !u'etul local al comunei "eriam, capitolul
24../.02.20 >c3eltuieli materiale 8 învă)ământ?.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
0iceului 7eoretic "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 30 din 04.03.2008
Privind alocarea sumei de ..100 lei pentru 'iua de , aprilie ( 5ărbătoarea ;tniei romilor din
6omnia, din bugetul local al comunei Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 04.0-.2008, văzând referatul nr.14%-/0-.0-.2008,
prezentat de către doamna primar #oancăş Rodica, cu privire la alocarea $umei de 1./00 lei pentru
or'anizarea unei activită)i din tradi)ia şi cultura rromă cu ocazia zilei de 8 aprilie :ăr!ătoarea ;tniei
romilor din România*
0uând în con$iderare cererea nr.1/2&.02.2008 a 1lian)ei pentru Fnitatea Rromilor, =iliala
zonală com."eriam, (ud.7imiş şi înre'i$trată la "rimăria comunei "eriam $u! nr.1418/28.02.2008,
prin care $e $olicită alocarea $umei de 1./00 lei pentru or'anizarea unei activită)i din tradi)ia şi
cultura rromă cu ocazia zilei de 8 aprilie :ăr!ătoarea ;tniei romilor din România*
+inând cont de prevederile 0e'ii nr.../200. pentru con$acrarea zilei de 8 aprilie ca
O:ăr!ătoarea etniei romilor din RomâniaO*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.BdB, art.-. alin.. lit.BaB punctual 1 şi art.4/ alin.1 al
0e'ii nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă alocarea $umei de 1./00 lei )lianţei pentru :nitatea 6romilor, =iliala
zonală com."eriam, pentru or'anizarea zilei de 8 aprilie :ăr!ătoarea ;tniei romilor din România 8
activitate culturală, din !u'etul local al comunei "eriam, de la capitolul 24..&.02.20 >c3eltuieli
materiale şi $ervicii cultură?, re$pectiv $e apro!ă diminuarea $umei alocate pentru Ru'a "eriamului
de la 18.000 lei la 1../00 lei. :ăr!ătoarea ;tniei romilor din România va avea loc pe data de
12.04.2008 şi $e va de$făşura în $ala 2ăminului 2ultural "eriam, începând cu orele 1%,00.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
1lian)ei pentru Fnitatea Rromilor, =iliala zonală com."eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 31 din 13.03.2008
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a extraordinară din data de 1-.0-.2008, văzând referatul nr.1&2./1-.0-.2008,
înaintat de către compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi vizat de către doamna
primar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u'etului local pe anul 2008 *
+inând cont de adre$a nr.1.%21/1-.0-.2008 a 9.@.=.".7imiş, înre'i$trată la "rimăria comunei
"eriam $u! nr.1&2-/1-.0-.2008*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările
ulterioare*
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă rectificarea !u'etului local al comunei "eriam pe anul 2008, după cum
urmează4
3. VENIT"RI
:ume defalcate din 7.I1. pentru învă)ământul preuniver$itar de $tat > 11.02.02 ? 8
$uma de 200.000 4,i .
4. CHELT"IELI
23eltuieli de per$onal învă)ământ > cod 24../.02.10 ? 8 $uma de 200.000 4,i.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
2onducerii "rimăriei*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 32 din 0;.04.2008
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a extraordinară din data de 0&.04.2008, văzând referatul nr.2--8/04.04.2008
înaintat de compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei şi avizat de doamna primar
#oancăş Rodica cu privire la rectificarea !u'etului local pe anul 2008*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă rectificarea !u'etului local pe anul 2008, după cum urmează 4
9. VENIT"RI 48.800 4,i
a. Ienituri din vânzarea unor !unuri apar)inând domeniului pu!lic $i privat 48.800
4,i
2. CHELT"IELI 48.800 4,i
a. 23eltuieli tran$feruri învătământ > cod 24../.02./&.02.04? 8 $uma de 38.800 4,i
> diferen)e 8 Cartie şi :ăr!ătoarea "aştelui ?
!. 23eltuieli de capital admini$tra)ie > 24./1.02.&1? 8 lea$in' autoturi$m 8 10.000 4,i
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
2onducerii "rimăriei*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul primăriei*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 33 din 19.04.2008
Privind declararea vacantă a unui post de consilier local, în cadrul !onsiliului "ocal Periam,
prin încetarea de drept a calităţii de consilier local a doamnei %olcan )nica din cadrul
!onsiliului "ocal Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1/.04.2008, văzând referatul con$tatator
nr.22%4/0-.04.2008 prezentat de primarul şi $ecretarul comunei "eriam, prin care $e $olicită
2on$iliului 0ocal "eriam $ă $e ia act de încetarea de drept a mandatului de con$ilier local a doamnei
9olcan 1nica şi $ă $e declare vacant un po$t de con$ilier local în cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam, pe
li$tele "90 "eriam*
,n temeiul prevederilor art.% alin.2 lit.BaB şi art.12 alin.1 şi alin.2 din 0e'ea nr.-%-/2004
privind :tatutul aleşilor locali, modificată şi completată*
,n temeiul art.-. şi art.4/ din 0e'ea nr. 21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală,
repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 2on$iliul 0ocal al comunei "eriam ia act de $itua)ia apărută prin demi$ia doamnei
9olcan 1nica con$ilier local şi declară vacant un po$t de con$ilier local în cadrul 2on$iliului 0ocal
"eriam, de pe li$tele "90 "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului 6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii
actelor, a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$iliului 0ocal "eriam*
6udecătoriei :ânnicolau Care*
2elei în cauză*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
R,)20- 3.n).r6 r,),r+t242i nr.2:11G19.04.2008-
HOTĂRÂREA Nr. 34 din 19.04.2008
Privind aprobarea caietului de sarcini şi a studiului de oportunitate în vederea vn'ării, prin
licitaţie publică, organi'ată potrivit legii, a imobilului repre'entnd teren, imobil înscris în !.7.
nr./22, a localităţii Periam, în suprafaţă totală de 7/, mp,
proprietatea privată a comunei Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1/.04.2008, văzând referatul nr.22%%/0-.04.2008,
prezentat de către doamna #oancăş Rodica, primarul comunei "eriam, prin care propune 2on$iliului
0ocal "eriam apro!area caietului de $arcini în vederea vânzării terenului în $uprafa)ă totală de &48
mp, proprietatea privată a comunei "eriam, teren în$cri$ în 2.=. nr.42.8 a localită)ii "eriam, având
nr.cada$tral 2.0-2.0./!/&0/!*
+inând cont de faptul că imo!ilul reprezentând teren e$te proprietatea privată a comunei
"eriam*
0uând în con$iderare A.!.".Periam nr.2/30/.00.200, #ri$in% aprobarea vn'ării, prin
licitaţie publică, organi'ată potrivit legii, a terenului intravilan, în suprafaţă de 7/, mp, înscris în
!.7. nr./22, a localităţii Periam, avnd nr. cadastral 2200(22023b3703b proprietatea comunei
Periam, domeniul privat$
Cotivat de faptul că prin vânzarea ace$tui imo!il $e va aduce o creştere la !u'etul local al
comunei "eriam*
Iăzând raportul 2omi$iei de $pecialitate din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
,n conformitate cu prevederile art.12- din 0e'ea 21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică
0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare*
,n temeiul art.-. alin./, lit.c şi al art.4/, alin.>1? şi alin.>-? din 0e'ea 21//2001, privind
1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă C+i,t24 d, 8+r3ini care con$tituie An,=+ nr.1- precum şi !t2di24 d,
.&.rt2nit+t, care con$tituie An,=+ nr.2 şi care fac parte inte'rantă din prezenta 3otărâre, în vederea
vânzării, prin licita)ie pu!lică, or'anizată potrivit le'ii, a terenului intravilan, în $uprafa)ă de &48 mp,
în$cri$ în 2.=. nr.42.8 a localită)ii "eriam, având nr. cada$tral 2.0-2.0./!/&0/! proprietatea
comunei "eriam, domeniul privat.
Art.2. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi comi$ia de licita)ie care $e va con$titui în cadrul "rimăriei
comunei "eriam pentru acea$tă vânzare.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor locali ai comunei "eriam*
2omi$iei de licita)ie*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 39 din 19.04.2008
Privind trecerea în proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a imobilului înscris în
!.7. nr..292 a localităţii Periam, avnd nr.topo.271323a, repre'entnd curte şi grădină în
suprafaţă totală de ,02 mp, aflat în proprietatea 5tatului 6omn
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1/.04.2008, văzând referatul nr.2-02/0-.04.2008,
prezentat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea în proprietatea
comunei "eriam, domeniul privat, a imo!ilului în$cri$ în 2.=. nr.1.%2 a localită)ii "eriam, având
nr.topo.2&//2/a, reprezentând curte şi 'rădină în $uprafa)ă de 802 mp, aflat în proprietatea :tatului
Român*
0uând în con$iderare prevederile art.4 din 0e'ea nr.21-/1%%8 privind proprietatea pu!lică şi
re'imul (uridic al ace$teia, modificată şi completată*
+inând cont de prevederile art.-1 alin.1, ale art.-. alin.2 din 0e'ea nr.18/1%%1 privind fondul
funciar*
,n temeiul prevederilor art.-. şi art.4/ din 0e'ea 21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică
0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă trecerea în proprietatea comunei "eriam, domeniul privat, a imo!ilului
în$cri$ în 2.=. nr.1.%2 a localită)ii "eriam, având nr.topo.2&//2/a, reprezentând curte şi 'rădină, în
$uprafa)ă totală de 802 mp, aflat în proprietatea :tatului Român.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna #oancăş Rodica,
primarul comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. 8 #iroul P2arte =unciarăB :ânnicolau Care*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
doamnei :uiu'an @iur'evca*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 3: din 19.04.2008
Privind reorgani'area 5erviciului 8oluntar pentru 5ituaţii de :rgenţă din comuna Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1/.04.2008, văzând referatul nr.2-0-/1/.04.2008,
prezentat de către doamna #oancăş Rodica, primarul comunei "eriam, prin care propune 2on$iliului
0ocal "eriam apro!area modificării or'ani'ramei :erviciului Ioluntar pentru :itua)ii de Fr'en)ă din
2omuna "eriam*
+inând cont de Dotărârea nr./-/2/.11.200/ a 2on$iliului 0ocal "eriam, privind înfiin)area
:erviciului Ioluntar pentru :itua)ii de Fr'en)ă din comuna "eriam*
Iăzând 2riteriile de "erforma)ă privind $tructura or'anizatorică şi dotarea $erviciilor
voluntare pentru $itua)ii de ur'en)ă emi$ de Cini$terul 1dmini$tra)iei $i 5nternelor prin 7r%inul nr.
"1230.09.!00+- modificat şi completat*
,n temeiul prevederilor Le0ii nr.30"!009 privind apărarea împotriva incendiilor*
"otrivit art. 10 lit. ( din Le0ea nr.)21!00) privind "rotec)ia 2ivilă, cu modificările şi
completările ulterioare*
,n !aza art.-. alin.2 lit. d, art.-. alin.. lit.a pct.8, precum şi art.4/ din 0e'ea nr. 21//2001
privind 1dmini$tra)ia pu!lică locală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e modifică or'ani'rama şi numărul de per$onal al :erviciului Ioluntar pentru :itua)ii
de Fr'en)ă din 2omuna "eriam, conform An,=,i nr.1, care face parte inte'rantă din prezenta
3otărâre.
Art.2. :e apro!ă Re'ulamentul de or'anizare şi func)ionare a :erviciului Ioluntar pentru
:itua)ii de Fr'en)ă prevăzut în An,=+ 2, din prezenta 3otărâre.
Art.3. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e încredin)ează primarul comunei
"eriam, doamna #oancăş Rodica.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor locali ai comunei "eriam*
5n$pectoratului pentru :itua)ii de Fr'en)ă P#anatulB, (ud.7imiş*
:erviciului Ioluntar pentru :itua)ii de Fr'en)ă al comunei "eriam*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 3; din 19.04.2008
Privind trecerea în proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului înscris în
!.7. nr..2/2 a localităţii Periam, avnd nr.topo..97.(.9723., repre'entnd casa cu nr..001 cu
grădina de trifoi în suprafaţă de ..002 mp, aflat în proprietatea 5tatului 6omn
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1/.04.2008, văzând referatul nr.2-04/0-.04.2008,
prezentat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea în proprietatea
comunei "eriam, domeniul privat, a imo!ilului în$cri$ în 2.=. nr.1.42 a localită)ii "eriam, având
nr.topo.1%&11%&2/1, reprezentând ca$a cu nr.100/ cu 'rădina de trifoi, în $uprafa)ă de 1.-0. mp,
aflat în proprietatea :tatului Român*
0uând în con$iderare prevederile art.4 din 0e'ea nr.21-/1%%8 privind proprietatea pu!lică şi
re'imul (uridic al ace$teia, modificată şi completată*
+inând cont de prevederile art.-1 alin.1, ale art.-. alin.2 din 0e'ea nr.18/1%%1 privind fondul
funciar*
,n temeiul prevederilor art.-. şi art.4/ din 0e'ea 21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică
0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă trecerea în proprietatea comunei "eriam, domeniul privat, a terenului în$cri$
în 2.=. nr.1.42 a localită)ii "eriam, având nr.topo.1%&11%&2/1, reprezentând ca$a cu nr.100/ cu
'rădină de trifoi în $uprafa)ă de 1-0. mp, aflat în proprietatea :tatului Român.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna #oancăş Rodica,
primarul comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
#.2.".5. 8 #iroul P2arte =unciarăB :ânnicolau Care*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
"reşedintelui 2omi$iei centrale de inventariere din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
doamnei :uiu'an @iur'evca*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr.38 din 19.04.2008
privind aprobarea înc-irierii unei suprafeţe de /,/, -a din păşunea comunei Periam, în scopul
reali'ării unor obiective, precum şi aprobarea !aietului de sarcini privind înc-irierea suprafeţei
de /,/, -a din păşunea comunei Periam
!onsiliul local al comunei Periam, judetul #imis$
Reunit în şedin)a ordinară din data de 1/.04.2008, analizând carerea :.2. R;#5A1 RecRclin'
:.R.0. prin care $e $olicită 2on$iliului 0ocal "eriam apro!area unei $uprafe)e de /,00 3a teren în
vederea con$truirii unei fa!rici de prelucrare pla$tic, 3ârtie, $ticlă şi ";7uri, înfiin)ării unei
pepiniere pentru ar!ori şi ar!uşti de$tina)i producerii de planta)ii pentru ener'ie şi con$truirii unei
fa!rici de producere a peletilor şi a unei centrale de producere a curentului electric*
Iăzând şi referatul nr.2/2%/10.04.2008 prezentat de doamna #oancăş Rodica, primarul
comunei "eriam, prin care propune 2on$iliului local al comunei "eriam, (ude)ul 7imiş, adoptarea
unei 3otărârii privind apro!area înc3irierii unei $uprafe)e de 4,48 3a din păşunea comunei "eriam,
precum şi apro!area 2aietului de $arcini privind înc3irierea $uprafe)ei de 4,48 3a din păşunea
comunei "eriam*
1vând în vedere prevederile 0e'ii nr.21-/1%%8 privind proprietatea pu!lică şi re'imul (uridic
al ace$teia, precum şi prevederile 2odului 2ivil*
0uând în con$iderare că $uprafa)a de teren care urmează a fi dezmem!rată din între' a fo$t
folo$ită ca 'roapă de 'unoi, reprezintă teren de'radat, impropriu pentru a fi folo$it ca izlaz comunal
$au fâne)e, fără efectuarea unor lucrări de îm!unătă)iri funciare foarte co$ti$itoare, teren care în$ă
prezintă foarte multe facilită)i >curent electric, căi de acce$, şo$eaua "eriam"ort, 'ară 2.=.R. şi 'az
la aproximativ 1,/ Lm?*
Iăzând şi prevederile 0e'ii nr.&2/2002, le'ea zoote3niei, precum şi prevederile 0e'ii nr.
&/1%%., le'ea cada$trului şi a pu!licită)ii imo!iliare*
+inând cont şi de prevederile art.12- alin.12 din 0e'ea nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia
"u!lică 0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare *
,n temeiul prevederilor art.-. şi art.4/ alin.1 din 0e'ea nr.21//2001, privind 1dmini$tra)ia "u!lică
0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă înc3irierea $uprafe)ei de 4,48 3a din păşunea comunei "eriam, re$pectiv
$uprafa)a de 0,/2 3a reprezentând parcela "ş &2, $uprafa)a de 1,4. 3a reprezentând parcela "ş &0 şi
$uprafa)a de 2,/0 3a reprezentând parcela "ş .8, parcele în$cri$e în 2.=. nr. %%4 al localită)ii "eriam,
având nr.topo 42&8/20.%20&0/1/24/d/1/-//1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1, în $copul realizării
următoarelor o!iective4
con$truirea unei fa!rici de prelucrare pla$tic, 3ârtie, $ticlă şi ";7uri*
înfiin)area unei pepiniere pentru ar!ori şi ar!uşti de$tina)i producerii de planta)ii pentru
ener'ie*
con$truirea unei fa!rici de producere a pele)ilor şi a unei centrale de producere a curentului
electric.
Art.2. :e apro!ă inta!ularea unei $uprafe)e de 4,48 3a, re$pectiv a $uprafe)ei de 0,/2 3a
reprezentând parcela "ş &2, a $uprafe)ei de 1,4. 3a reprezentând parcela "ş &0 şi a $uprafe)ei de 2,/0
3a reprezentând parcela "ş .8, parcele în$cri$e în 2.=. nr. %%4 al localită)ii "eriam, având nr.topo
42&8/20.%20&0/1/24/d/1/-//1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1, conform An,=,i nr.1 plan de situaţie
anexat şi care face parte inte'rantă din prezenta 3otărâre. ,ntocmirea documenta)iei de inta!ulare a
$uprafe)ei de 4,48 3a $e va face de către o per$oană fizică $au (uridică autorizată, în !aza unui
contract înc3eiat cu "rimăria 2omunei "eriam.
Art.3. :e apro!ă 2aietul de $arcini privind înc3irierea unei $uprafe)e de 4,48 3a din păşunea
comunei "eriam, caiet de $arcini care con$tituie An,=+ nr.2 şi care face parte inte'rantă din prezenta
3otărâre.
Art.4. 2u aducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri, $e în$ărcinează doamna #oancăş
Rodica, primarul comunei "eriam şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei
"eriam.
Art.9. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor, a
aplicării actelor normative şi contencio$ admini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il al "rimăriei comunei "eriam*
2omi$iei de licitare*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTARAREA Nr. 3% din 0:.09.2008.
&ri'ind r,'.3+r,+ H.t+r+rii C.n8i4i242i L.3+4 P,ri+6 nr.1%G04.03.2008 8i ,6it,r,+ 2n,i n.i
H.t+r+ri &ri'ind tr,3,r,+ in &r.&ri,t+t,+ 3.62n,i P,ri+6- d.6,ni24 &254i3- + i6.5i4242i +)4+t
in &r.&ri,t+t,+ &ri'+t+ + 8t+t242i 8i in +d6ini8tr+r,+ R.A.D.E.>. HR.6+ni+>i46I- )iind in83ri8
in C.>. nr. 2423 + 4.3+4it+tii P,ri+6- +'+nd nr. t.&. ;9%;:4G+G1G+G4- in 82&r+)+t+ t.t+4+ d, 1%91
6&- r,&r,0,nt+nd t,r,n 32 3in,6+t./r+)- 4+ nr. ;2;- 32 .54i/+ti'it+t,+ &+8tr+rii .5i,3t242i d,
+3ti'it+t, +'2t +nt,ri.r.
C.n8i4i24 L.3+4 +4 3.62n,i P,ri+6- <2d,t24 Ti6i8
Reunit in $edinta ordinara din data de 0. mai 2008, vazand adre$a nr. &-%/18.04.2008 emi$a
de Cini$terul 5nternelor $i Reformei 1dmini$trative, 9irectia @enerala 6uridica prin care $olicita
modificarea Dotararii 2on$iliului 0ocal "eriam nr. 1%/04.0-.2008 in $en$ul completarii ace$teia cu
precizarea o!iectului de activitate in vederea trecerii in proprietatea comunei "eriam, domeniul
pu!lic, a imo!ilului aflat in proprietatea privata a $tatului $i in admini$trarea R.1.9.;.=.
HRomania=ilmB, in$cri$ in 2.=. nr. 242- a localitatii "eriam, avand nr. top. &/%&.4/a/1/a/4, in
$uprafata totala de 1%/1 mp, reprezentand teren cu cinemato'raf, la nr. &2&*
0uand in con$iderare prevederile art.55, pct.1 din <.F.@. nr. &/2008 pentru modificarea $i
completarea <.F.@. nr. &/2008 pentru modificarea $i completarea <.@. nr. -%/200/ privind
cinemato'rafia, precum $i pentru modificarea 0e'ii nr. -28/200. pentru apro!area <.@. nr. -%/200/
privind cinemato'rafia*
7inand cont de pozitiile nr. 28& $i 288 din 1nexa nr. 1 la <.@.. nr. -%/200/ privind
cinemato'rafia, cu modificarile $i completarile ulterioare, anexa privind $alile $i 'radinile de
$pectacol cinemato'rafic care $e afla in proprietatea privata a $tatului $i in admini$trarea R.1.9.;.=.
HRomania=ilmB*
5n temeiul prevederilor art.-., alin.2, litera HcB, art.-., alin./, litera HaB $i art.4/ din 0e'ea nr.
21//2001 privind 1dmini$tratia "u!lica 0ocala, repu!licata4
H O T A R A ! T E:
Art.1. :e apro!a trecerea in #ro#rietatea comunei Periam' %omeniul #u(lic' a imo(ilului
a1lat in #ro#rietatea #ri$ata a statului si in a%ministrarea 4.A.D.:.F. ;4omaniaFilm”' 1iin% inscris
in C.F. nr. !)!3 a localitatii Periam' a$an% nr. to#. "+*8"9)a1a)' in su#ra1ata totala %e 1*+1 m#'
re#re-entan% teren cu cinemato0ra1' la nr. "!" cu o(li0ati$itatea #astrarii o(iectului %e acti$itate
a$ut anterior.
Art.2. :e revoca Dotararea 2on$iliului 0ocal "eriam nr. 1%/04.0-.2008 incepand cu data
emiterii prezentei 3otarari.
Art.3. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titutiei "refectului 8 6udetul 7imi$ 8 9irectia pentru verificarea le'alitatii actelor, a
aplicarii actelor normative $i contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
2on$iliului 6udetean 7imi$ 8 $erviciul patrimoniu*
#.2.".5. :innicolau Care*
"re$edintelui 2omi$iei 2entrale de inventariere din cadrul "rimariei, doamnei :uiu'an
@iur'evca*
"rin afi$a(, atentiei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
H O T A R A R E A Nr.40 din 0:.09.2008.
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 0..0/.2008, văzând referatul nr.2%82/-0.04.2008
înaintat de compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei , şi avizat de doamna primar
#oancăş Rodica cu privire la rectificarea !u'etului local pe anul 2008,
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă rectificarea !u'etului local pe anul 2008 , după cum urmează 4
3. VENIT"RI 128.900 LEI
Ienituri din vânzarea unor !unuri apar)inând domeniului pu!lic $i privat >-%.02.0&?
11;.000 4,i
a. 1lte impozite $i taxe >18.02./0? 11.900 4,i
4. CHELT"IELI 128.900 4,i
a. 23eltuieli de per$onal admini$tra)ie >24./1.02.10? 8 $uma de 128.900 4,i
> indemniza)ia de di$pozitiv conform $entin)ei civile nr.;09GCAG08.10.200; ?
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezentul proiect de 3otărâre $e comunică4
5n$titutiei "refectului 8 6udetul 7imi$ 8 9irectia pentru verificarea
le'alitatii actelor, a aplicarii actelor normative $i contencio$ul 1dmini$trativ*
9irectiei @enerale a =inantelor "u!lice 7imi$*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimariei comunei "eriam*
:ecretarului comunei "eriam*
"rin afi$a(, atentiei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
H O T A R A R E A Nr. 41 din 0:.09.2008
Privind numirea domnului @rad %orin 4-eorg-e, în funcţia de şef serviciu la 5erviciul Public
!omunitar de ;videnţă a Persoanelor al !omunei Periam
!onsiliul "ocal al comunei Periam, judeţul #imiş$
Reunit în şedin)a ordinară din data de . mai 2008, având în vedere referatul nr. 2%%& din -0
aprile 2008 al doamnei primar Rodica #oancăş, cu privire la numirea domnului #rad 9orin
@3eor'3e, în func)ia de şef $erviciu la :erviciul "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor al
2omunei "eriam*
1vând în vedere faptul că, prin Dotărârea nr.2/1%.01.2008 a 2on$iliului 0ocal "eriam, a fo$t
înfiin)at :erviciului "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor al 2omunei "eriam*
+inând cont de faptul că, la concur$ul or'anizat în data de / martie pentru ocuparea func)iei
de şef al :erviciului "u!lic 2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor "eriam, a fo$t declarat admi$
domnul #rad 9orin @3eor'3e, prin acumularea unui număr de 1%2,.0 puncte*
1vând în vedere că, în urma $olicitării efectuate de către "rimăria "eriam către 5n$pectoratul
Aa)ional pentru ;viden)a "er$oanelor, referitoare la avizul de numire a şefului $erviciului la
:.".2.0.;.". "eriam, prin adre$a 5.A.;.". nr.402.-1//14.04.2008, înre'i$trată la "rimăria comunei
"eriam $u! nr.2%///2%.04.2008, 5n$pectoratul Aa)ional pentru ;viden)a "er$oanelor comunică faptul
că, acordă aviz favora!il privind numirea domnului #rad 9orin @3eor'3e, în func)ia de şef $erviciu
la :erviciul "u!lic 2omunitar 0ocal de ;viden)ă a "er$oanelor al 2omunei "eriam*
,n conformitate cu prevederile art.%, alin.>2? din <eto%olo0ia #ri$in% criteriile %e
%imensionare a numărului %e 1unc,ii %in a#aratul ser$iciilor #u(lice comunitare %e e$i%en,ă a
#ersoanelor' constituirea #atrimoniului /i mana0ementul resurselor umane' 1inanciare /i materiale,
apro!ată prin Hotărârea Gu$ernului nr.!10)!10), cu modificările şi completările ulterioare,
5numirea /i eli(erarea %in 1unc,ie a /e1ilor ser$iciilor #u(lice comunitare locale %e e$i%en,ă a
#ersoanelor se 1ac %e către consiliile locale' cu a$i-ul =ns#ectoratului >a,ional #entru :$i%en,a
Persoanelor' &n con%i,iile le0ii”*
,n temeiul art.-., alin.2, lit.a, art.-., alin.. lit.a, pct.12 şi art.4/, alin.1 din 0e'ea 21//2001,
privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală,repu!licată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e numeşte domnul #rad 9orin @3eor'3e, în func)ia de şef $erviciu la :erviciul "u!lic
2omunitar de ;viden)ă a "er$oanelor al 2omunei "eriam.
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titutiei "refectului 8 6udetul 7imi$ 8 9irectia pentru verificarea
le'alitatii actelor, a aplicarii actelor normative $i contencio$ul 1dmini$trativ*
2on$iliului 6udetean 7imi$ 8 9irectia de ;videnta "er$oanelor 7imi$*
2on$iliului 6udetean 7imi$ 8 Re$ur$e Fmane*
:.".2.0.;.". "eriam*
"rimarului comunei "eriam*
2on$iliului 0ocal "eriam*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimariei comunei "eriam*
2elui in cauza*
"rin afi$a(, atentiei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
H O T A R A R E A Nr. 42 din 0:.09.2008.
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 200,
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 0..0/.2008, văzând referatul nr.-01//0/.0/.2008
înaintat de compartimentul financiar 8 conta!il din cadrul primăriei , şi avizat de doamna primar
#oancăş Rodica cu privire la rectificarea !u'etului local pe anul 2008 ,
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.B!B, art.-. alin.4 lit.BaB şi art.4/ alin.1 al 0e'ii
nr.21//2001 privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. :e apro!ă rectificarea !u'etului local pe anul 2008 , după cum urmează 4
>.nd D, R246,nt CD,4t2i,4i 190.000 4,i
23eltuieli de capital 'o$podarire comunala 8 > contul 24.&0.11.20 ? 8 1/0.000 lei > $e trece de la
rea!ilitare $i executie $i$tem retea apa la rea!ilitare iluminat pu!lic ?
Art.2. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica şi compartimentul financiarconta!il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.3. "rezentul proiect de 3otărâre $e comunică4
5n$titutiei "refectului 8 6udetul 7imi$ 8 9irectia pentru verificarea
le'alitatii actelor, a aplicarii actelor normative $i contencio$ul 1dmini$trativ*
9irectiei @enerale a =inantelor "u!lice 7imi$*
2ompartimentului financiarconta!il din cadrul "rimariei comunei "eriam*
"rin afi$a(, atentiei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 43 din 0:.09.2008
Privind modificarea contractului nr..232...2.2002 înc-eiat între !onsiliul "ocal al comunei
Periam şi 5.!.=4E; +>8;5# 2000= 5.6.". prin înc-eierea unui act adiţional
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 0..0/.2008, văzând referatul nr.2480/0%.04.2008,
prezentat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care $e propune modificarea contractului nr.
1./21.12.200. înc3eiat între 2on$iliul 0ocal al comunei "eriam şi :.2.B@S; 5AI;:7 200-B :.R.0.
prin înc3eierea unui act adi)ional prin care o!li'a)iile privind pre'ătirea procedurilor de înc3idere a
'ropii de 'unoi a comunei "eriam şi a procedurilor de monitorizare po$t înc3idere $ă fie preluate de
către un alt partener*
0uând în con$iderare şi referatul nr.2481/0%.04.2008 înaintat de către $ecretarul comunei
"eriam*
1vând în vedere şi prevederile H.C.L. nr.10;G18.10.200: #ri$in% a#ro(area 4e0ulamentului
#ri$in% %ele0area %e 0estiune a ser$iciului #u(lic %e salu(ri-are #rin contract %e concesiune, ale
H.C.L. nr.108G18.10.2008 #ri$in% a#ro(area Caietului %e sarcini /i a instruc,iunilor #entru
o1ertan,i #ri$in% concesionarea 3er$iciului Pu(lic %e 3alu(ri-are %in comuna Periam, precum şi ale
H.C.L. nr.10%G18.10.200: #ri$in% a#ro(area Contractului8ca%ru %e %ele0are a 0estiunii 3er$iciului
#u(lic %e salu(ri-are a comunei Periam #rin concesiune;
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.e, art.-. alin.& lit.a şi art.4/ din 0e'ea nr.21//2001
privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă modificarea contractului nr.1./21.12.200. înc3eiat între 2on$iliul 0ocal al
comunei "eriam şi :.2.B@S; 5AI;:7 200-B :.R.0. prin înc3eierea unui act adi)ional, conform
An,=,i nr.1, care face parte inte'rantă din prezenta 3otărâre. Codificarea $e referă doar la o!li'a)iile
5.!.=4E; +>8;5# 2000= 5.6.". cu privire la înc3iderea şi monitorizarea po$tînc3idere a
deponeului "eriam, toate celelalte o!li'a)ii rămân în $arcina operatorului 5.!.=4E; +>8;5# 2000=
5.6.".
Art.2. :e apro!ă a$ocierea 2on$iliului 0ocal al comunei "eriam cu un alt partener pentru
pre'ătirea procedurilor de înc3idere a 'ropii de 'unoi a comunei "eriam, realizarea efectivă a
înc3iderii ace$teia şi urmărirea po$tînc3idere a 'ropii de 'unoi.
Art.3. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
:.2.B@S; 5AI;:7 200-B :.R.0.*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 44 din 0:.09.2008
Privind asocierea !onsiliului "ocal al comunei Periam cu 5.!. F5)9;!& +>#.46&:P= 5.6.".
1rad, pentru pregătirea procedurilor de înc-idere a gropii de gunoi a comunei Periam
!onsiliul "ocal al !omunei Periam, judeţul #imiş
Reunit în şedin)a ordinară din data de 0..0/.2008, văzând referatul nr.248-/0%.04.2008,
înaintat de către doamna primar #oancăş Rodica, prin care $e propune a$ocierea 2on$iliului 0ocal al
comunei "eriam cu :.2. :1C;2< 5A7.@R<F"B :.R.0. 1rad, pentru pre'ătirea procedurilor de
înc3idere a 'ropii de 'unoi a comunei "eriam*
0uând în con$iderare şi referatul nr.2484/.0%.04.2008 înaintat de $ecretarul comunei "eriam*
+inând cont de prevedrile D.2.0. nr. -&/0..0/.2008 #ri$in% modificarea contractului
nr..232...2.2002 înc-eiat între !onsiliul "ocal al comunei Periam şi 5.!.=4E; +>8;5# 2000=
5.6.". prin înc-eierea unui act adiţional$
,n conformitate cu prevederile D.@. nr.-4%/200/, privind depozitarea deşeurilor, completată*
,n temeiul prevederilor art.-. alin.2 lit.e, art.-. alin.& lit.a şi art.4/ din 0e'ea nr.21//2001
privind 1dmini$tra)ia "u!lică 0ocală, repu!licată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. :e apro!ă a$ocierea 2on$iliului 0ocal al comunei "eriam cu 3.C. 3A<:C7
=>6.G47UP” 3.4.L. Ara%, pentru pre'ătirea procedurilor de înc3idere a 'ropii de 'unoi a comunei
"eriam, realizarea efectivă a înc3iderii ace$teia şi urmărirea po$tînc3idere.
Art.2. :e apro!ă contractul de a$ociere în participa)iune a 2on$iliului 0ocal al comunei
"eriam cu 3.C. 3A<:C7 =>6.G47UP” 3.4.L. Ara% pentru pre'ătirea procedurilor de înc3idere a
'ropii de 'unoi a comunei "eriam, realizarea efectivă a înc3iderii ace$teia şi urmărirea
po$tînc3iderii, conform An,=,i nr.1, care face perte inte'rantă din prezenta 3otărâre, anexă care
reprezintă contractul de a$ociere în participa)iune.
Art.3. 2u ducerea la îndeplinire a prezentei 3otărâri $e va în$ărcina doamna primar #oancăş
Rodica.
Art.4. "rezenta 3otărâre $e comunică4
5n$titu)iei "refectului6ude)ul 7imiş 8 9irec)ia pentru verificarea le'alită)ii actelor,
a aplicării actelor normative şi contencio$ul 1dmini$trativ*
"rimarului comunei "eriam*
2on$ilierilor din cadrul 2on$iliului 0ocal "eriam*
:.2. :1C;2< 5A7.@R<F"B :.R.0. 1rad*
"rin afişa(, aten)iei pu!lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 2ontra$emnează4
2E"F7E 2<RA;0 !ECRETAR"L C O #" N E I P E R I A #
9FC57R1G 1A@;0521
HOTĂRÂREA Nr. 8 din 22.07.2008
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Baza sportivă multifuncţională – Model
tip 2, Comuna Periam, judeţul Timi!, precum i a altor măsuri necesare implementării acestuia
Consiliul "ocal al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.07.2008, luând act de referatul de aprobare
al primarului Comunei Periam, în calitatea a de iniţiator, înre!itrat ub nr. "#7$%&8.07.2008, de raportul
compartimentului de reort din cadrul aparatului de pecialitate al primarului, înre!itrat ub nr.
"#78%&8.07.2008, precum şi de raportul comiiei de pecialitate a coniliului local'
(nali)ând pre*ederile +rdonanţei ,u*ernului nr.7%200- pri*ind intituirea pro!ramului
de de)*oltare a infratructurii şi a unor ba)e porti*e din paţiul rural, aprobată cu modificări şi
completări de .e!ea nr.7&%2007, precum şi pe cele ale /otărârii ,u*ernului nr.-02%200- pentru
aprobarea normelor metodolo!ice de aplicare a +rdonanţei ,u*ernului nr.7%200- pri*ind intituirea
pro!ramului de de)*oltare a infratructurii şi a unor ba)e porti*e din paţiul rural, precum şi a
re!ulamentului de or!ani)are şi funcţionare a comiiei pri*ind determinarea oportunităţii,
eli!ibilităţii şi aprobării proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare'
.uând act de ,0idul olicitantului pentru Pro!ramul de de)*oltare a infratructurii unor
ba)e porti*e din paţiul rural, adoptat de către Comiia pri*ind determinarea oportunităţii,
eli!ibilităţii şi aprobării proiectelor'
.uând în coniderare pre*ederile /otărârii ,u*ernului nr.28%2008 pri*ind aprobarea
tructurii de*i)ului !eneral şi a 1etodolo!iei pri*ind elaborarea de*i)ului !eneral pentru obiecti*e de
in*etiţii şi lucrări de inter*enţii'
2inând eama de pre*ederile .e!ii nr.273%200- pri*ind 4inanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare'
(nali)ând tudiul de fe)abilitate şi indicatorii te0nico5economici ai proiectului „Baza
Sportivă muti!un"#ionaă $ mod% tip 2& "omuna '%riam& (ud%#u Timi)*'
(*ând în *edere pre*ederile art.3- alin.627 lit.b7, alin.6"7 lit.d7, ale art."# alin.&, ale art.-3
alin.6&7 lit.c7, precum şi pe cele ale art.&2- din .e!ea adminitraţiei publice locale nr.2&#%200&,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă tudiul de fe)abilitate al proiectului „Baza .portivă muti!un"#ionaă $
/od% tip 2& 0omuna '%riam& 1ud%#u Timi)*, pentru care e olicită finanţarea în ba)a
Pro!ramului de de)*oltare a infratructurii şi a unor ba)e porti*e din paţiul rural, intituit prin
+rdonanţa ,u*ernului nr.7%200-, aprobată cu modificări şi completări de .e!ea nr. 7&%2007,
repecti* indicatorii te0nico5economici, după cum urmea)ă9
a7 *aloarea in*etiţiei9 723.800 lei'
b7 uprafaţa totală contruită în uprafata de &."&$ mp din care9 *etiarele au o uprafaţă
defăşurată de &$- mp, terenul de port &.0&0,# mp şi paţii parcare auto 8 locuri.
Art.2. +rice c0eltuieli neeli!ibile impue de implementarea proiectului pre*ă)ut la art.&,
precum şi c0eltuielile de întreţinere şi exploatare pentru aceta e uportă din *eniturile proprii ale
bu!etului local.
Art.2. 8e ia act de :eclaraţia pe propria răpundere a repre)entantului le!al al
PR;1<R;=; C+1>?=; P=R;(1, pre*ă)ută în anexă.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e înărcinea)ă primarul comunei
Periam, doamna Rodica @oancăş.
Art. 4. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor,
a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primariului comunei Periam'
5 Cancelariei Primului5minitru'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul primăriei'
&
5 Promotorului local, 1arica 4lorian'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. : din 22.07.2008
privind aprobarea cofinantării proiectului „Baza sportivă multifuncţională – Model tip 2,
Comuna Periam, judeţul Timi!
Consiliul "ocal al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.07.2008, luând act de referatul de aprobare al
primarului Comunei Periam, în calitatea a de iniţiator, înre!itrat ub nr. "#7$%&8.07.2008, de raportul
compartimentului de reort din cadrul aparatului de pecialitate al primarului, înre!itrat ub nr.
"#78%&8.07.2008, precum şi de raportul comiiei de pecialitate a Coniliului .ocal'
(nali)ând pre*ederile +rdonanţei ,u*ernului nr.7%200- pri*ind intituirea Pro!ramului de
de)*oltare a infratructurii şi a unor ba)e porti*e din paţiul rural, aprobată cu modificări şi
completări de .e!ea nr. 7&%2007, precum şi pe cele ale /otărârii ,u*ernului nr. -02%200- pentru
aprobarea ?ormelor metodolo!ice de aplicare a +rdonanţei ,u*ernului nr. 7%200- pri*ind intituirea
Pro!ramului de de)*oltare a infratructurii şi a unor ba)e porti*e din paţiul rural'
.uând act de ,0idul olicitantului pentru Pro!ramul de de)*oltare a infratructurii unor ba)e
porti*e din paţiul rural, adoptat de către Comiia pri*ind determinarea oportunităţii, eli!ibilităţii şi
aprobării proiectelor'
2inând eama de pre*ederile .e!ii nr.273%200- pri*ind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare'
(nali)ând tudiul de fe)abilitate şi indicatorii te0nico5economici ai proiectului „Baza .portivă
muti!un"#ionaă $ /od% tip 2& 0omuna '%riam& 1ud%#u Timi)*'
(*ând în *edere pre*ederile art.3- alin.627 lit.b7, alin.6"7 lit.d7, ale art."# alin.6&7, ale art.-3
alin.6&7 lit.c7, precum şi pe cele ale art.&2- din .e!ea adminitraţiei publice locale nr.2&#%200&,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă cofinanţarea in*etiţiei „Baza .portivă muti!un"#ionaă $ /od% tip 2&
0omuna '%riam& 1ud%#u Timi)*, pentru care e olicită finanţarea în ba)a Pro!ramului de
de)*oltare a infratructurii şi a unor ba)e porti*e din paţiul rural, intituit prin +rdonanţa
,u*ernului nr.7%200-, aprobată cu modificări şi completări de .e!ea nr. 7&%2007, în umă de
&$8.800 lei, repre)entând 27,"- F din *aloarea in*etiţiei şi 28," F din *aloarea c0eltuielilor
eli!ibile, din bu!etul local.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e înărcinea)ă primarul comunei
Periam, doamna Rodica @oancăş.
Art. 2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor,
a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Cancelariei Primului5minitru'
5 Coniliului .ocal Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul primăriei'
2
5 Promotorului local, 1arica 4lorian'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. -0 din 22.07.2008
Privind $nfiinţarea unei comisii pentru punerea $n aplicare a prevederilor
"e%ii nr&'()2**+ $n cadrul Primăriei comunei Periam
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.07.2008, *ă)ând referatul nr."#$"%2&.07.2008,
pre)entat de către primarul comunei Periam, doamna @oancăş Rodica, cu pri*ire la neceitatea
înfiinţării unei comiii care ă anali)e)e cererile depue în *ederea atribuirii de terenuri pentru
contruirea de locuinţe, ă identifice terenuri diponibile, ă ţină e*idenţa acetora şi ă le electe)e
în *ederea oluţionării lor '
(*ând în *edere şi referatul nr.27&&%&8.0".2008 pre)entat de ecretarul comunei Periam,
doamna :umitraş (n!elica'
.uând în coniderare pre*ederile .e!ii nr.&#%2003 pri*ind priDinul acordat tinerilor pentru
contruirea unei locuinţe proprietate peronală, republicată, ale .e!ii nr.#0%&$$&pri*ind autori)area
executării contrucţiilor şi unele măuri pentru reali)area locuinţelor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.2 lit.HdH, art.3- alin.- lit.HaH pct.& şi lit.HbH şi art."# alin.&
al .e!ii nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e înfiinţea)ă comiia pentru aplicarea .e!ii nr.&#%2003 pri*ind priDinul acordat
tinerilor pentru contruirea unei locuinţe proprietate peronală, republicată, formată dintr5un număr
de # conilieri locali, în următoarea componenţă9
&. C;+(R( 8(@;?'
2. 1(,=R C<.;? 1(R;>8'
3. P+B+P;( I(8;.='
". 8GR@> 8;.I;>'
#. B<R<> 8+R;?.
Art.2. Comiia *a tabili lita de priorităţi care *a fi actuali)ată şi completată cu cererile de
pe parcurul fiecărui an. .ita completată la )i *a fi anual aprobată prin 0otarăre a coniliului local.
Comiia *a a*ea ca atribuţii9
5 identificarea unor terenuri diponibile'
5 ţinerea unei e*idenţe clare a cererilor şi electarea acetora în funcţie de îndeplinirea
condiţiilor de către petenţi a pre*ederilor le!ale'
5 înaintarea către coniliul local pre aprobare doar a cererilor care repectă pre*ederile
le!ale.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
3
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 1embrilor comiiei'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. -- din 22.07.2008
Privind majorarea tarifului la serviciul de salubrizare realizat de către
,&C& „-./ 0nvest 2**+! ,&1&"&
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.07.2008, *ă)ând referatul doamnei primar
@oancăş Rodica, cu nr."#$#%&8.07.2008, prin care e arată că e Dutifică maDorarea tarifului la
er*iciul de alubri)are'
(*ând în *edere adrea 8.C. ,J= ;?I=8B 2003 8.R... @ucureşti, înre!itrată la Primăria
comunei Periam ub nr.388"%&8.0-.2008, înoţită de fişa de fundamentare'
Gn temeiul pre*ederilor art. 3- alin. 2 lit. d7, alin. - lit.a7 pct.&" şi art. "# alin.& din .e!ea
nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă maDorarea tarifului la er*iciul de alubri)are de la preţul de &,- lei cu BI(
inclu %peroană%lună la preţul de 3,3- lei cu BI( inclu %peroană%lună.
Art.2. Boţi cetăţenii şi toate peroanele Duridice *or fi obli!aţi ă înc0eie contracte cu firma
de alubri)are 8.C. ,J= ;?I=8B 2003 8.R...
Art.2. 8e amendea)ă cu o umă cuprină între &00 şi 200 lei peroanele fi)ice care refu)ă
înc0eierea contractului în *ederea furni)ării er*iciului de alubri)are cu firma 8.C. ,J= ;?I=8B
2003 8.R...
Art.3. 8e amendea)ă cu o umă cuprină între 200 şi #00 lei peroanele Duridice care refu)ă
înc0eierea contractului în *ederea furni)ării er*iciului de alubri)are cu firma 8.C. ,J= ;?I=8B
2003 8.R...
Art.4. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 8.C. ,J= ;n*et 2003 8.R...'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
"
HOTĂRÂREA Nr. -2 din 22.07.2008
Privind aprobarea v2nzării către doamna 3ărdălău 4orina a cotei părţi care i5a fost $nc6iriată
din casa cu nr&7(8 Periam, jud&Timi, $nscrisă $n C&9& nr&2:(( al localităţii Periam, av2nd nr&top&
'*;(5'*;8)b i care se află $n proprietatea comunei Periam, patrimoniul privat al comunei
Periam
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.07.2008, *ă)ând cererea doamnei /ărdălău
:orina, înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr.383-%&7.0-.2008, pri*ind aprobarea
cumpărării cotei părţi din caa cu nr. de concriere $#7 Periam, care e află în proprietatea comunei
Periam, patrimoniul pri*at, care îi ete înc0iriată şi pentru care plăteşte în pre)ent c0irie'
(*ând în *edere referatul înre!itrat la Primăria comunei Periam ub nr.383-%2#.0-.2008
întocmit de doamna :umitraş .orendana, an!aDată în cadrul Primăriei Periam, prin care e arată că
imobilul cu nr.$#7 a fot proprietate a tatului român, fiind înc0iriată în anul &$$2 către doi cetăţeni,
unul dintre aceştia fiind doamna /ărdălău :orina, precum şi faptul că doamna /ărdălău :orina a
cumpărat cota a parte din imobil, conform .e!ii nr.&&2%&$$#, modificată şi completată'
2inând eama şi de faptul că nu a fot operat în cartea funciară contractul de *ân)are5
cumpărare înc0eiat între doamna /ărdălău :orina şi Primăria comunei Periam'
.uând în coniderare şi pre*ederile .e!ii nr.&&2%&$$# pentru re!lementarea ituaţiei Duridice
a unor imobile cu detinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea tatului, modificată şi completată'
Gn conformitate cu pre*ederile art."3 alin.3 şi alin." din .e!ea nr.&0%200& pri*ind re!imul
Duridic al unor immobile preluate în mod abu)i* în perioada - martie &$"# 5 22 decembrie &$8$ şi
ţinând cont de faptul că imobilul nu a fot re*endicat potri*it normelor le!ale în *i!oare'
2inând cont şi de pre*ederile .e!ii nr.7%&$$-, republicată, pri*ind .e!ea cadatrului şi a
publicităţii imobiliare'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.&, art.3- alin.2 lit.c, art.3- alin.# lit.b şi art."# alin.& din
.e!ea nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă *ân)area către doamna /ărdălău :orina, domiciliată în comuna Periam,
nr.$#7, Dud.Bimiş, a cotei părţi din caa cu nr.$#7, încriă în C.4. nr.2"## al localităţii Periam, a*ând
nr.top. &0-#5&0-7%b, care e află în proprietatea comunei Periam, patrimoniul pri*at şi care a fot
înc0iriată doamnei /ărdălău :orina.
Art.2. Iân)area e *a face în ba)a unui raport de e*aluare întocmit de domnul >rlea
,0eor!0e :an şi care *a fi upu pre aprobare coniliului local.
Art. 2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor,
a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primariului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul primăriei'
5 :oamnei /ărdălău :orina'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
#
HOTĂRÂREA Nr. -2 din 27.08.2008
Privind interzicerea accesului atelajelor, autove6iculelor i remorcilor auto sau a%ricole $n
e<travilanul comunei Periam, $n perioada 28&*=&5 +'&'2&2**=
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi
Reunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2008, *ă)înd referatul nr.#0-3%&8.08.2008,
pre)entat de domnul *iceprimar /oDda 8amon pri*ind inter)icerea deplaării atelaDelor 0ipo,
auto*e0iculelor şi remorcilor auto au a!ricole în extra*ilanul comunei Periam în perioada 27.08. 5
3&.&2.2008, în inter*alul de timp &8
00
5 08
00
,

urmare a ei)ărilor cetăţenilor din comună care
reclamă furtul recoltelor din cîmp pe timp de noapte'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- şi art."# alin.&, alin.2 şi alin.- din .e!ea nr.2&#%200&, pri*ind
(dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată'
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e inter)ice acceul atelaDelor 0ipo, auto*e0iculelor şi remorcilor auto au
a!ricole în extra*ilanul comunei Periam, în inter*alul de timp &8
00
5 08
00
, pentru perioada 27.085
3&.&2.2008, în *ederea pre*enirii furturilor.
Art.2. ;nterdicţia pri*ind acceul în extra*ilanul comunei Periam e referă la peroanele care
nu deţin teren a!ricol în proprietate.
Art.2. (cţiunea de control a măurilor intituite în pre)enta 0otărâre e *a face de către de
către *iceprimarul comunei Periam şi Potul de Poliţie Periam.
Art.3. ?erepectarea măurilor intituite la art.& contituie contra*enţie şi e ancţionea)ă cu
amendă contra*enţională de la &00 la #00 R+?. Peroanele îndreptăţite ă contate şi ă aplice
contra*enţiile unt repre)entanţii Potului de Poliţie al comunei Periam.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *a înărcina domnul *iceprimar /oDda
8amon şi Potul de Poliţie al comunei Periam.
Art.;. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului şi *iceprimarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Potului de Poliţie al comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. -3 din 27.08.2008
Privind rectificarea bu%etului local pe anul 2**=
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi
Reunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2008, *ă)înd referatul nr.#0-#%&8.08.2008
înaintat de compartimentul financiar 5 contabil din cadrul primăriei şi a*i)at de doamna primar
@oancăş Rodica cu pri*ire la rectificarea bu!etului local pe anul 2008'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.2 lit.KbK, art.3- alin." lit.KaK şi art."# alin.l al .e!ii
nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată'
-
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.. 8e aprobă rectificarea bu!etului local pe anul 2008, după cum urmea)ă9
-. <%nituri = -22.000 6%i
5 cote şi ume defalcate din impo)itul pe *enit 5 uma de ;-.;40 "i
5 alte impo)ite şi taxe de la populaţie 5 -;.300 %i
5 *enituri din recuperarea c0eltuielilor de Dudecată 5 400 %i
5 alte *enituri din pretări de er*icii 5 20.:40 %i
5 *enituri din *în)area unor bunuri aparţinînd domeniului public şi pri*at 5
-:.400 %i
5 ub*enţii truou nou5năcuţi 5 2.000 %i
2. 0>%tui%i = -22.000 %i
5 c0eltuieli de peronal adminitraţie?23.4-.02.20@ 5 77.040 %i 6c0eltuieli de
peronal dipo)iti*7
5 tranferuri truou nou5năcuţi 6 23.;8.02.47 @ = 2.000 %i
5 c0eltuieli de capital adminitraţie 6 23.4-.02.7- @ = 2-.000 6%i 6leain! maşini
5 -0.000 %i' reparaţii capitale primărie 5 --.000 %i7
5 c0eltuieli materiale !opodărire comunală 62".70.02.207 5 20.:40 %i
ac0i)iţionare apometre şi cămine reţea apă pentru populaţie.
2. Suma d% 3.:;7 %i rămaă nec0eltuită din contul 83.-- ">%tui%i d% "apita
drumuri !ond d% rum%nt p%ntru .tudiu d% !%zaAiitat% .i proi%"t t%>ni" 50 20
'%riam = '%riam ='ort a fie trecută la r%aAiitar% drum "omuna 50 20 '%riam =
'%riam 'ort.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *a înărcina doamna primar @oancăş
Rodica şi compartimentul financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Compartimentului financiar 5 contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. -4 din 27.08.2008
Privind stabilirea nivelului amenzilor referitoare la %ospodărirea comunei Periam, judeţul Timi
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2008, *ă)ând referatul înre!itrat la Primăria
Periam ub nr.#02-%&#.08.2008 pri*ind tabilirea de amen)i aplicabile celor care încalcă normele
referitoare la !opodărirea, întreţinerea şi curăţenia comunei Periam'
(*ând în *edere pre*ederile art.&8 alin & din +.,. nr.2&%2002 pri*ind !opodărirea
localităţilor, modificată şi completată'
Gn conformitate cu art.&, art. 2, alin. 627, art. 8 alin. 6&7 C 6"7 din +.,. nr.2%200& pri*ind
re!imul Duridic al contra*enţiilor'
7
Gn conformitate cu pre*ederile art.3- alin.2 lit.d, ale art.3- alin.- lit.a pct.7, pct.$ şi pct.&- şi
ale art. "# alin.& din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e tabileşte ni*elul amen)ilor referitoare la !opodărirea comunei Periam, conform
An%B%i nr.-, care face parte inte!rantă din pre)enta 0otărîre.
Art.2. Cu aducere la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e înărcinea)ă *iceprimarul comunei,
precum şi compartimentele financiar5contabil, a!ricol şi urbanim din cadrul Primăriei comunei
Periam.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului şi *iceprimarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil, a!ricol şi urbanim din cadrul Primăriei
comunei Periam'
5 Potului de Poliţie al comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. -; din 27.08.2008
Privind aprobarea plantării de arbori $n spaţii verzi din comuna Periam&
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2008, *ă)ând referatul ,rupului de conilieri P:5
. al Coniliului .ocal al comunei Periam, înre!itrat ub nr.#&00%20.08. 2008, pri*ind aprobarea
plantării de puieţi în toamna anului 2008 şi primă*ara anului 200$ în Parcul Central, în faţa localului
2 al .iceului Beoretic, precum şi măuri de amenaDare şi întreţinere a paţiilor *er)i din comuna
Periam de către intituţii, ocietăţi şi membri ai comunităţii şi upra*e!0erea paţiilor *er)i din
domeniul public'
(*ând în *edere pre*ederile art. 70, alin. b şi alin. f7 din +.>.,. nr.&$#%200# pri*ind
protecţia mediului, modificată şi completată prin pct. 27 din .e!ea nr. 2-#%200- pentru aprobarea
+.>.,. nr.&$#%200#'
Gn conformitate cu pre*ederile art.;; alin.& din +.>.,. nr.&&"%2007 pentru modificarea şi
completarea +.>.,. nr. &$#%200# pri*ind protecţia mediului'
Gn ba)a art.2 alin.2 şi art.8 lit.p din +.,.nr.2&%2002 pri*ind !opodărirea localităţilor urbane
şi rurale, aprobată prin .e!ea #&#%2002'
Gn conformitate cu pre*ederile art.3- alin.2 lit.b, ale art.3- alin." lit.f, ale art.3- alin.- lit.a
pct.$ şi ale art."# alin.& din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă plantarea de puieţi în toamna anului 2008 şi primă*ara anului 200$ în
parcul comunei Periam, în faţa localului 2 al şcolii din comună, curtea !rădiniţei.
8
Art.2. 8e aprobă amenaDarea, întreţinerea şi upra*e!0erea paţiilor *er)i din comuna Periam,
în pecial a Parcului Central.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Potului de Poliţie al comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. -7 din 27.08.2008
Privind aprobarea ,,Pro%ramului de >cţiune pentru protecţia apelor $mpotriva poluării cu nitraţi
proveniţi din surse a%ricole $n unitatea administrativ – teritorială Periam!
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2008, *ă)ând referatul întocmit de către primarul
comunei Periam, d5na Rodica @oancăş, înre!itrat ub nr.#&&-%20.08.2008, pri*ind aprobarea
„Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole în unitatea administrativ – teritorială PeriamH'
(*ând în *edere pre*ederile art.- alin.2 din /.,. nr.$-"C2000 pri*ind aprobarea Planului de
acţiune pentru protecţia apelor împotri*a poluării cu nitraţi pro*eniţi din ure a!ricole, modificată şi
completată'
Gn conformitate cu pre*ederile +rdinului comun al 1initerului 1ediului şi ,opodăririi
(pelor şi 1initerul (!riculturii, Pădurilor şi :e)*oltării Rurale nr.2"&%&$-%200# pentru aprobarea
.itei localităţilor pe Dudeţe unde exită ure de nitraţi din acti*ităţi a!ricole şi a .itei localităţilor
din ba)inele%paţiile 0idro!rafice unde exită ure de nitraţi din acti*ităţi a!ricole 6)one *ulnerabile
şi potenţial *ulnerabile7, (nexa nr.&'
Gn temeiul pre*ederilor art. 3- alin.2 lit.b7, ale art.3- alin."7 lit. f7 şi ale art. "# alin.& din
.e!ea nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă ,,Pro%ramul de >cţiune pentru protecţia apelor $mpotriva poluării cu
nitraţi proveniţi din surse a%ricole $n unitatea administrativ – teritorială Periam*L conform An%B%i
nr.-, care face parte inte!rantă din pre)enta 0otărâre.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
$
HOTĂRÂREA Nr. -8 din 27.08.2008
privind v2nzarea casei cu nr&'+( situată $n intravilanul comunei Periam, jud&Timi, $nscrisă $n
C&9& nr&'2( al localităţii Periam, av2nd nr&cadastral 2(*52(2, proprietatea comunei Periam,
patrimoniu privat, aflat $n administrarea Consiliului "ocal al comunei Periam,
soţilor Moldovan Pavel i >na
Consiliul "ocal al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din 27.08.2008, luând în coniderare cererea domnului 1oldo*an
Pa*el, înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr."820 din 0".08.2008'
Iă)ând referatul înre!itrat la Primăria comunei Periam ub nr."820 din 0".08.2008 întocmit
de ;urecu .aura, în calitate de referent ;;; 6reponabil ac0i)iţii publice7 în cadrul Primăriei Periam'
2inând cont de Contractul de înc0iriere nr.2#&7%30.&&.&$$2 înc0eiat între Primăria comunei
Periam şi familia 1oldo*an Pa*el, (na şi copiii, care a fot apoi reînnoit periodic, ultimul contract
a*ând nr.&#07%0".03.2008'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.# lit.b şi ale art."# din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind
(dminitraţia publică locală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E,
Art.-. 8e aprobă *ân)area caei cu nr.&3# ituată în intra*ilanul comunei Periam, proprietatea
comunei Periam, patrimoniul pri*at, care are detinaţia de locuinţă şi care e află în adminitrarea
Coniliului .ocal al comunei Periam, caă încriă în C.4. nr.&2# al localităţii Periam, a*ând
nr.cadatral 2#052#2, soţilor Moldovan Pavel i >na, domiciliaţi în comuna Periam nr.&3#,
Dud.Bimiş, cu repectarea pre*ederilor le!ale.
Art.2. Iân)area e *a face a*ându5e în *edere *aloarea tabilită printr5un raport de e*aluare
întocmit de către o peroană fi)ică au Duridică autori)ată, preţul ac0itându5e în trei rate, în termen
de maxim 2" de luni.
Art.2. Gntrăinarea caei cu nr.&3# e poate face de către oţii 1oldo*an Pa*el şi (na numai
după trecerea unei perioade de &0 ani de la data cumpărării aceteia, în condiţiile le!ii.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *a înărcina primarul comunei Periam,
doamna @oancăş Rodica şi compartimentul financiar5contabil al Primăriei comunei Periam.
Art.4. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor,
a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Primăriei'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul primăriei'
5 Celor în cau)ă'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
&0
HOTĂRÂREA Nr. -: din -2.0:.2008
Privind rectificarea bu%etului local al comunei Periam pe anul 2**=
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa extraordinară din data de &2.0$.2008, *ă)ând referatul nr.##&&%&0.0$.2008
înaintat de compartimentul financiar 5 contabil din cadrul primăriei şi a*i)at de doamna primar
@oancăş Rodica cu pri*ire la rectificarea bu!etului local pe anul 2008'
.uând în coniderare adrea Coniliului Audeţean Bimiş a*ând nr.de înre!itrare &&$&2 din
data de 02.0$.2008 şi înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr.#37$%03.0$.2008'
2inând cont de pre*ederile .e!ii nr.388%2007 pri*ind bu!etul de tat pe anul 2008, ale .e!ii
nr.273%200- pri*ind finanţele publice, modificată şi ale /.,. nr.#77%&$$7 pentru aprobarea
Pro!ramului pri*ind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a atelor, conectarea atelor
la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată şi modificată'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.2 lit.KbK, art.3- alin." lit.KaK şi art."# alin.l al .e!ii
nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată'
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.. 8e aprobă rectificarea bu!etului local al comunei Periam pe anul 2008, după cum
urmea)ă9
-. <%nituri = 334.000 %i
5 alte *enituri C 6cod 3-.&&.#07 5 uma de 334.000 %i
2. 0>%tui%i = 334.000 %i
5 c0eltuieli de capital !opodărire comunală 6cod 70.&&.#07 $ uma de 334.000 %i din care
uma de 3"#.000 lei pentru reabilitare şi extindere reţea apă populaţie şi &00.000 lei pentru punere în
funcţiune Catel apă.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *a înărcina doamna primar @oancăş
Rodica şi compartimentul financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 :.,.4.P.Bimiş'
5 Compartimentului financiar 5 contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
C<P>B< C+R?=. :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. 20 din 02.-0.2008
Privind modificarea i completarea art&' al 3otăr2rii Consiliului "ocal Periam nr&'7)'2&*7&2**=
privind rectificarea bu%etului local al comunei Periam pe anul 2**=
Consiliul "ocal al Comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.&0.2008, *ă)ând referatul nr.#7$$%&8.0$.2008
înaintat de compartimentul financiar 5 contabil din cadrul primăriei şi a*i)at de doamna primar
@oancăş Rodica cu pri*ire la rectificarea bu!etului local pe anul 2008'
&&
.uând în coniderare adrea Coniliului Audeţean Bimiş a*ând nr.de înre!itrare &&$&2 din
data de 02.0$.2008 şi înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr.#37$%03.0$.2008'
2inând cont de pre*ederile .e!ii nr.388%2007 pri*ind bu!etul de tat pe anul 2008, ale .e!ii
nr.273%200- pri*ind finanţele publice, modificată şi ale /.,. nr.#77%&$$7 pentru aprobarea
Pro!ramului pri*ind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a atelor, conectarea atelor
la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, republicată şi modificată'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.2 lit.KbK, art.3- alin." lit.KaK şi art."# alin.l al .e!ii
nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată'
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.. 8e aprobă modificarea şi completarea art.& al /otărârii Coniliului .ocal Periam
nr.&$%&2.0$.2008 pri*ind rectificarea bu!etului local al comunei Periam pe anul 2008, care *a a*ea
următorul conţinut9
MArt.. 8e aprobă rectificarea bu!etului local al comunei Periam pe anul 2008, după cum urmea)ă9
-. <%nituri = 334.000 %i
5 at% v%nituri C 6cod 3-.&&.#07 5 uma de minu 657 334.000 %iD
5 .uAv%n#ii d% a .tat p%ntru !inan#ar%a d% .uAproEam% aim%ntar% "u apă 6cod
2&."2.02.0$.027 5 uma de 334.000 %i.
2. 0>%tui%i = 334.000 %i
5 ">%tui%i d% "apita Eo.podărir% "omunaă 6cod 70.&&.#07 = uma de minu 657
334.000 %i& din care uma de minu 657 3"#.000 lei pentru reabilitare şi extindere reţea apă populaţie
şi uma de minu 657 &00.000 lei pentru punere în funcţiune catel apă'
5 ">%tui%i d% "apita Eo.podărir% "omunaă 6cod 2".70.02.707 5 uma de 334.000
%i din care uma de 3"#.000 lei pentru reabilitare şi extindere reţea apă populaţie şi uma de &00.000
lei pentru punere în funcţiune catel apăH.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *a înărcina doamna primar @oancăş
Rodica şi compartimentul financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţului Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii
actelor, a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Periam'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 :.,.4.P.Bimiş'
5 Compartimentului financiar 5 contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(

HOTĂRÂREA Nr. 2- din 02.-0.2008
Privind aprobarea v2nzării terenului intravilan $n suprafaţă de '+*; mp, aferent casei de locuit
nr&'**(, proprietatea comunei Periam, patrimoniu privat, soţilor 0oniţă 0oan i /lena5,omnica,
proprietarii construcţiei $nscrise $n C&9& nr&';:2 a localităţii Periam, av2nd nr&cadastral '78'5
'782)'
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din 03.&0.2008, *ă)ând referatul înre!itrat ub
nr.-30-%2#.0$.2008 pre)entat de doamna @oancăş Rodica în calitate de primar al comunei Periam,
&2
prin care propune adoptarea unei 0otărâri cu pri*ire la *ân)area terenului încri în C.4. nr.&-"2 al
localităţii Periam, a*ând nr.cadatral &$7&5&$72%& în uprafaţă totală de &30- mp'
(*ând în *edere cererea înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr.8$"%0-.02.2008 a
domnului ;oniţă ;oan, domiciliat în comuna Periam la nr.&00#, Dud.Bimiş, prin care olicită aprobarea
cumpărării terenului aferent contrucţiei, a cărui proprietar ete cu oţia a'
2inând cont şi de Bilul N din .e!ea nr.2"7%200# pri*ind circulaţia Duridică a terenurilor,
modificată şi completată'
1oti*at de faptul că terenul aferent caei de locuit cu nr.&00# ete proprietate a comunei
Periam, patrimoniu pri*at, potri*it /.C... Periam nr. 37%2008'
Gn temeiul art.3- alin.# lit.HbH, art."# şi art.&23 alin.3 şi alin." din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind
(dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă *ân)area către soţii 0oniţă 0oan i /lena5,omnica 6proprietari aupra
contrucţiei7 a terenului intra*ilan aferent caei de locuit cu nr. de concriere &00#, e*idenţiat în C.4.
nr.&-"2 a localităţii Periam, Dud.Bimiş, a*ând nr.cadatral &$7&5&$72%&, în uprafaţă totală de &.30-
mp şi care e află în proprietatea comunei Periam, patrimoniu pri*at.
Art.2. Iân)area terenului e *a face în ba)a unui raport de e*aluare care *a fi aprobat de
coniliul local şi întocmit de către an!aDatul Primăriei comunei Periam, .in!. >rlea ,0eor!0e :an,
cu plata inte!rală, urmând ca preţul terenului repre)entând !rădină de trifoi, aferent caei de locuit,
ă fie ac0itat de către cumpărători la data emnării contractului de *ân)are5cumpărare în faţa
?otarului Public.
C0eltuielile efectuate cu e*aluarea terenului *or fi uportate de către cumpărătorul terenului.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri, e înărcinea)ă doamna :umitraş
(n!elica, ecretarul comunei Periam şi compartimentul financiar5contabil din cadrul primăriei.
Art.3. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencio adminitrati*'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Primarului comunei Periam'
5 @.C.P.;. C 8ânnicolau 1are'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Preşedintelui Comiiei centrale de in*entariere din cadrul primăriei, doamnei 8uiu!an
,iur!e*ca'
5 8oţilor ;oniţă ;oan şi =lena58omnica'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 02.-0.2008
Privind aprobarea raportului de evaluare $ntocmit de către an%ajatul Primăriei comunei Periam
sin%& ?rlea -6&4an cu privire la casa nr&;7: situată $n intravilanul comunei Periam, judeţul
Timi, $nscrisă $n C&9& nr&:27 a localităţii Periam, av2nd nr&cadastral==*5==2)a, aflată $n
proprietatea comunei Periam, patrimoniu privat
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timi#
&3
Reunit în şedinţa ordinară din 03.&0.2008, *ă)ând referatul înre!itrat ub
nr.#2-$%08.0$.2008 pre)entat de doamna ;urecu .aura, în calitate de referent ;;; C reponabil
ac0i)iţii publice în cadrul Primăriei comunei Periam, prin care propune adoptarea unei 0otărâri cu
pri*ire la aprobarea ree*aluării caei cu nr.-$", încriă în C.4. nr."2$ a localităţii Periam, a*ând
nr.cadatral 8805882%a în uprafaţă totală de &.&37 mp'
(*ând în *edere cererea înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr.#2-$%28.08.2008 a
domnului ;or!a ;oan, domiciliat în comuna Periam la nr.-$", Dud.Bimiş, prin care olicită aprobarea
ree*aluării contrucţiei'
2inând cont şi de pre*ederile /.C... Periam nr. &&"%&8.&0.200- pri*ind *ân)area imobilului
cu nr.-$" Periam, Dud.Bimiş, încri în C.4. nr."2$ Periam, a*ând nr.topo.8805882%a, domnului ;or!a
;oan'
1oti*at de faptul că imobilul de la nr.-$" ete proprietate a comunei Periam, patrimoniu
pri*at, potri*it /.C... Periam nr.7%200-'
Gn temeiul art.3- alin.# lit.HbH, art."# şi art.&23 din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia
Publică .ocală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă raportul de e*aluare întocmit la data de &&.08.2008 de către an!aDatul
Primăriei comunei Periam in!. >rlea ,0.:an prin care 5a tabilit uma de 2#."7$ lei şi care
repre)intă contra*aloarea caei cu nr.-$" ituată în intra*ilanul comunei Periam, Dudeţul Bimiş,
încriă în C.4. nr."2$ a localităţii Periam, a*ând nr.cadatral 8805882%a, aflată în proprietatea
comunei Periam, patrimoniu pri*at.
C0eltuielile efectuate cu raportul de e*aluare *or fi uportate de către cumpărător.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri, e înărcinea)ă doamna :umitraş
(n!elica, ecretarul comunei Periam şi compartimentul financiar5contabil din cadrul primăriei.
Art.2. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencio adminitrati*'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Primarului comunei Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Preşedintelui Comiiei centrale de in*entariere din cadrul primăriei, doamnei 8uiu!an
,iur!e*ca'
5 :omnului ;or!a ;oan şi oţiei (na'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 02.-0.2008
privind v2nzarea casei cu nr&'*2 situată $n intravilanul comunei Periam, jud&Timi, $nscrisă $n
C&9& nr&'+= a localităţii Periam, av2nd nr&cadastral 28*5282, proprietatea comunei Periam,
patrimoniu privat, aflat $n administrarea Consiliului "ocal al comunei Periam,
soţilor ,pătaru 4umitru i 4aniela5"uci
Consiliul "ocal al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din 03.&0.2008, luând în coniderare cererea domnului 8pătaru
:umitru, înre!itrată la Primăria comunei Periam ub nr."$7& din &2.08.2008'
&"
Iă)ând referatul înre!itrat la Primăria comunei Periam ub nr."$7& din 20.08.2008 întocmit
de ;urecu .aura, în calitate de referent ;;; 6reponabil ac0i)iţii publice7 în cadrul Primăriei Periam'
2inând cont de Contractul de înc0iriere nr.&707%30.07.&$$0 înc0eiat între Primăria comunei
Periam şi familia 8pătaru :umitru, :aniela5.uci şi copiii, care a fot apoi reînnoit periodic, ultimul
contract a*ând *alabilitatea până la data de &$.&2.20&&'
.uând în coniderare faptul că imobilul C caa nr.&02, curte şi !rădină C încri în C.4. nr.&38
a localităţii Periam, a*ând nr.cadatral 2705272, e află în patrimoniul pri*at al comunei Periam,
conform /.C... Periam nr.7%200-'
Gn temeiul pre*ederilor art.3- alin.# lit.b şi ale art."# din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind
(dminitraţia publică locală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E,
Art.-. 8e aprobă *ân)area caei cu nr.&02 ituată în intra*ilanul comunei Periam, proprietatea
comunei Periam, patrimoniul pri*at, care are detinaţia de locuinţă şi care e află în adminitrarea
Coniliului .ocal al comunei Periam, caă încriă în C.4. nr.&38 a localităţii Periam, a*ând
nr.cadatral 2705272, soţilor ,pătaru 4umitru i 4aniela5"uci, domiciliaţi în comuna Periam
nr.&02, Dud.Bimiş, cu repectarea pre*ederilor le!ale.
Art.2. Iân)area e *a face a*ându5e în *edere *aloarea tabilită printr5un raport de e*aluare
care *a fi aprobat de coniliul local şi întocmit de către peroana autori)ată >rlea ,0eor!0e :an,
preţul ac0itându5e în trei rate, în termen de maxim 2" de luni. Prima rată *a repre)enta
contra*aloarea a #0F din *aloarea totală a caei, tabilită prin raportul de e*aluare.
Art.2. Gntrăinarea caei cu nr.&02 e *a putea face de către oţii 8pătaru :umitru şi :aniela5
.uci numai după trecerea unei perioade de &0 ani de la data cumpărării aceteia, în condiţiile le!ii.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *a înărcina doamna :umitraş
(n!elica, ecretarul comunei Periam şi compartimentul financiar5contabil al Primăriei comunei
Periam.
Art.4. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor,
a aplicării actelor normati*e şi contencioul (dminitrati*'
5 Primarului comunei Primăriei'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 @.C.P.;. C 8ânnicolau 1are'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Preşedintelui Comiiei centrale de in*entariere din cadrul primăriei, doamnei
8uiu!an ,iur!e*ca'
5 :omnului 8pătaru :umitru şi oţiei :aniela5.uci'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 02.-0.2008
Privind aprobarea v2nzării spaţiilor proprietate privată a comunei Periam $n care funcţionează
unităţi medicale, precum i a spaţiilor $n care se desfăoară activităţi cone<e actului medical,
conform @&?&-& nr&;=)2**=
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timi#
&#
Reunit în şedinţa ordinară din 03.&0.2008, *ă)ând referatul înre!itrat ub
nr.#--0%22.0$.2008 pre)entat de doamna ;urecu .aura, în calitate de referent ;;; C reponabil
ac0i)iţii publice în cadrul Primăriei comunei Periam, prin care propune adoptarea unei 0otărâri cu
pri*ire la aprobarea *ân)ării cabinetelor medicale medicilor'
2inând cont de pre*ederile +.>.,. nr.-8%2008 pri*ind *ân)area paţiilor proprietate pri*ată a
tatului au a unităţilor adminitrati*5teritoriale, cu detinaţia de cabinete medicale, precum şi a
paţiilor în care e defăşoară acti*ităţi conexe actului medical'
(*ând în *edere cererea medicului tomatolo! 4erc0e 8orin, domiciliat în comuna Periam,
nr.3&3, Dud.Bimiş, cu pri*ire la *ân)area unor paţii cu detinaţia de cabinete medicale'
Gn temeiul art.3- alin.2 lit.c, art.3- alin.# lit.b şi art."# alin.3 din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind
(dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă *ân)area paţiilor din comuna Periam în care e defăşoară acti*itate
medicală şi în care îşi defăşoară acti*itatea cadrele medicale, repecti* paţii cu detinaţia de
cabinete medicale, conform +rdonanţei de >r!enţă nr.-8%2008.
Art.2. 8e aprobă lita cuprin)ând paţiile cu detinaţia de cabinete medicale au în care e
defăşoară acti*ităţi conexe actului medical care urmea)ă a fi *ândute conform +rdonanţei de
>r!enţă nr.-8%2008, conform An%B%i nr.-, care face parte inte!rantă din pre)enta 0otărâre.
Art.2. 8e aprobă *ân)area în cotă de până la #0F din paţiu, către domnul medic tomatolo!
4erc0e 8orin, conform +rdonanţei de >r!enţă nr.-8%2008, în ba)a unei lucrări de apartamentare şi de
de)membrare efectuată de către o peroană fi)ică au Duridică autori)ată, atfel încât, în urma
apartamentării şi de)membrării, ă exite doar două cabinete medicale.
Art.3. 8e aprobă contituirea unei comiii pentru *ân)area paţiilor medicale, conform art.#
alin.2 din +.>.,. nr.-8%2008, prin dipo)iţia primarului şi care *a a*ea în componenţă şi următorii
doi conilieri locali9
5 Ioicu .i*iu'
5 1a!er 1ariu.
Art.4. Comiia pentru *ân)area paţiilor medicale are următoarele atribuţii9
a@ deemnea)ă la prima şedinţă preşedintele, *icepreşedintele şi ecretarul comiiei'
A@ ţine e*idenţa paţiilor medicale care cad ub incidenţa pre)entei ordonanţe de
ur!enţă'
"@ în ca)ul *ân)ării prin ne!ociere directă, ne!ocia)ă cu cumpărătorul şi aprobă preţul
minim de *ân)are al paţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul tabilit în ba)a
raportului de e*aluare'
d@ participă la defăşurarea licitaţiei publice cu tri!are.
Art.;. 8e aprobă contituirea unei comiii de contetaţie, conform art.# alin.2 din +.>.,.
nr.-8%2008, prin dipo)iţia primarului şi care *a a*ea în componenţă şi următorii doi conilieri locali9
5 8îrbu 8il*iu ,0eor!0e'
5 /oDda 8amon.
Art.7. Comiia de contetaţii ete obli!ată ă oluţione)e contetaţiile în termen de # )ile de
la depunerea acetora, conform art.8 alin." din +.>.,. nr.-8%2008.
Art.8. 1embrii comiiilor au dreptul la o indemni)aţie pentru acti*itatea depuă în umă de
OOOOO lei, cu a*i)ul :irecţiei ,enerale a 4inanţelor Publice Bimiş.
Art.:. Raportul de e*aluare al paţiilor care urmea)ă ă fie *ândute e întocmeşte de către un
e*aluator independent, autori)at în condiţiile le!ii şi care ete electat prin licitaţie publică.
Art.-0. Cu aducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri e *or înărcina comiiile pre*ă)ute la
art.3 şi art.# din pre)enta 0otărâre, contituite potri*it normelor le!ale în *i!oare, precum şi
ecretarul comunei Periam, doamna :umitraş (n!elica şi compartimentul financiar5contabil din
cadrul Primăriei comunei Periam.
Art.--. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencio adminitrati*'
&-
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Primarului comunei Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Comiiei pentru *ân)area paţiilor medicale şi comiiei de contetaţii'
5 :omnului 4erc0e 8orin'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. 24 din 02.-0.2008
Privind aprobarea depunerii la >&P&0&>& Timioara a cererii de plată pentru suprafaţa de '+',72
6a din păunea comunei Periam, care se află $n administrarea Consiliului "ocal Periam,
depunere conformă prevederilor @rdinului nr&2:;)2**= a Ministerului >%riculturii i 4ezvoltării
1urale
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.&0.2008, *ă)ând referatul înre!itrat ub
nr.-"&7%2$.0$.2008 pre)entat de doamna ?icolecu +limpia, în calitate de inpector ; principal în
cadrul compartimentului a!ricol al Primăriei comunei Periam, prin care propune adoptarea unei
0otărâri cu pri*ire la aprobarea depunerii actelor la (.P.;.(. în *ederea obţinerii ub*enţiei pentru
uprafaţa de &3&,$2 0a din păşunea comunei Periam, ţinând cont de faptul că proprietarii capetelor de
bo*ine au fot cutiţi de taxa de păşunat pe anul 2008'
(*ând în *edere pre*ederile art.# alin.7 din +rdinul nr.2"-%2008 a 1initerului (!riculturii
şi :e)*oltării Rurale'
Gn conformitate cu pre*ederile art.&7 lit.a şi art.&8 din .e!ea nr.72%2002 a )oote0niei,
modificată şi completată'
.uând în coniderare pre*ederile +.>.,. nr.&2#%200- pentru aprobarea c0emelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care e acordă în a!ricultură începând cu anul 2007,
şi pentru modificarea art. 2 din .e!ea nr. 3-%&$$& pri*ind ocietăţile a!ricole şi alte forme de
aociere în a!ricultură, modificată şi completată'
1oti*at de faptul că prin aceată iniţiati*ă e *a aduce o îmbunătăţire a uprafeţei de &3&,$2
0a din păşunea comunei, care e află în adminitrarea coniliului local, uprafaţă care nu a fot
înc0iriată, conceionată au arendată'
Gn temeiul art.3- alin.2 lit.b şi art."# din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind (dminitraţia Publică .ocală,
republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă depunerea la (.P.;.(. a cererii de plată pentru uprafaţa de &3&,$2 0a din
păşunea comunei Periam, care e află în adminitrarea Coniliului .ocal Periam, conform
pre*ederilor +rdinului nr.2"-%2008 a 1initerului (!riculturii şi :e)*oltării Rurale, cu repectarea
le!ilaţiei în *i!oare.
Art.2. 8umele încaate cu titlu de ub*enţie de la (.P.;.(. *or fi utili)ate pentru lucrări
pri*ind întreţinerea şi îmbunătăţirea paDiştii comunale.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a pre)entei 0otărâri, e înărcinea)ă compartimentul a!ricol
şi compartimentul financiar5contabil din cadrul primăriei.
Art.3. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencio adminitrati*'
&7
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Primarului comunei Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Compartimentului a!ricol din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 (.P.;.(. Bimişoara'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(
HOTĂRÂREA Nr. 2; din 02.-0.2008
Privind aprobarea trecerii parcelelor intravilane A-" top cadastral +7 $n suprafaţă de '7&+7+ mp
i A-" top cadastral ', $n suprafaţă de ':&2'' mp, $n patrimoniul privat al comunei Periam
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timi#
Reunit în şedinţa odinară din data de 03.&0.2008, *ă)ând referatul doamnei primar @oancăş
Rodica înre!itrat ub nr. -#20%0&.&0.2008, pri*ind aprobarea trecerii în patrimoniul pri*at al
comunei Periam a parcelelor ?,. top cadatral 3$, CI -2 în uprafaţă de &$.3$3 mp, precum şi
?,. top cadatral & în uprafaţă de &".2&& mp, 6format din CI "# în uprafaţă de &&.2#7 mp şi
CI "", în uprafaţă de 2.$#" mp7'
2inând cont de pre*ederile .e!ii nr.2&3%&$$8 pri*ind proprietatea publică şi re!imul Duridic
al aceteia, modificată şi completată, de pre*ederile .e!ii nr.&8%&$$& pri*ind fondul funciar,
republicată, cu modificările ulterioare şi de pre*ederile .e!ii Cadatrului şi Publicităţii ;mobiliare nr.
7%&$$- republicată'
Gn temeiul pre*ederilor art. 3- alin.2 lit.c şi art."# alin.& din .e!ea nr.2&#%200& pri*ind
(dminitraţia Publică .ocală, republicată şi modificată,
H O T Ă R Ă + T E ,
Art.-. 8e aprobă trecerea parcelelor9
5 ?,. top cadatral 3$, CI -2 în uprafaţă de &$.3$3 mp şi
5 ?,. top cadatral & în uprafaţă de &".2&& mp, în patrimoniul pri*at al comunei Periam,
Dudeţul Bimiş.
Art.2. Parcelele ?,. top cadatral 3$, CI -2 în uprafaţă de &$.3$3 mp şi ?,. top
cadatral & în uprafaţă de &".2&& mp 6format din CI "# în uprafaţă de &&.2#7 mp şi CI "", în
uprafaţă de 2.$#" mp7, repre)intă, în pre)ent, terenuri neproducti*e, cu uprafaţa totală de de 33.-0"
0a, ambele ituate în intra*ilanul localităţii Periam, Dud. Bimiş 6conform c0iţei care contituie
An%Ba nr.- şi care face parte inte!rantă din pre)enta 0otărâre7 şi nu a fot re*endicat în ba)a le!ilor
fondului funciar şi al .e!ii nr.&0%200& pri*ind re!imul Duridic al unor imobile preluate în mod abu)i*
în perioada - martie &$"# 522 decembrie &$8$.
Art.2. Parcelele ?,. top cadatral 3$, CI -2 în uprafaţă de &$.3$3 mp şi ?,. top
cadatral & în uprafaţă de &".2&& mp 6format din CI "# în uprafaţă de &&.2#7 mp şi CI "", în
uprafaţă de 2.$#" mp7, *or rămâne în proprietatea pri*ată a comunei Periam şi în adminitrarea
Coniliului .ocal al comunei Periam, urmând a primi detinaţia pre*ă)ută în propunerea de
1oderni)are a Centrului Ci*ic Periam, repecti*9 contruirea unei )one de a!rement cu funcţiuni
multiple, inclui* ba)ă porti*ă.
Art.3. Cele două terenuri intra*ilane cu uprafaţa totală de 33.-0" 0a, atfel cum au fot
decrie mai u, *or fi intabulate de către o peroană fi)ică au Duridică autori)ată într5o carte
&8
funciară nedefiniti*ă a comunei Periam, în temeiul art.#$ din .e!ea Cadatrului şi Publicităţii
;mobiliare nr.7%&$$- republicată, conform unui Plan de ituaţie şi a unui Plan cadatral, ambele
întocmite de către o peroană fi)ică au Duridică autori)ată.
Art.4. Pre)enta 0otărâre e comunică9
5 ;ntituţiei Prefectului5Audeţul Bimiş C :irecţia pentru *erificarea le!alităţii actelor, a
aplicării actelor normati*e şi contencio adminitrati*'
5 Conilierilor din cadrul Coniliului .ocal Periam'
5 Primarului comunei Periam'
5 Compartimentului financiar5contabil din cadrul Primăriei comunei Periam'
5 Prin afişaD, atenţiei publice.
'RE+E56NTE7E 5E +E56N8Ă, Contraemnea)ă9
SE0RETAR97 0 O /9 N E 6 ' E R 6 A /
A;4C+I;C; ;8(; .>C;( :>1;BR(E (?,=.;C(
&$
HOTĂRÂREA Nr. 27 din 21.10.2008
Privind încetarea mandatului de consilier al domnului Tărău Sorin Florin prin demisia acestuia
de pe listele Organizaţiei PD-L Periam şi declararea vacantă a unui post de consilier local în
cadrul Consiliului Local Periam
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2008, văzând cererea domnului Tărău Sorin
Florin, înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr. $$%&'0(.10.2008, )rin care îşi )rezintă
demi!ia din cadrul *on!iliului +ocal "eriam, din motive )er!onale,
.-inând cont şi de re.eratele înrei!trate !u# nr.$8(&'1(.10.2008 şi nr.$%//'1/.10.2008
înaintate de )rimarul comunei "eriam, doamna 0oancăş Rodica,
+uând în con!iderare re.eratul con!tatator înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u#
nr./001'1/.10.2008 )rin care !e !olicită *on!iliului +ocal "eriam !ă !e ia act de încetarea de dre)t a
mandatului de con!ilier local al domnului Tărău Sorin Florin şi !ă !e declare un )o!t de con!ilier
vacant în cadrul *on!iliului +ocal "eriam, de )e li!tele 1ranizaţiei "23+ "eriam,
4n temeiul )revederilor art.%, alin.526, lit.7a7, !i art.%, alin.( din +eea nr.(%('2008 )rivind
Statutul aleşilor locali, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul art.($, art.(%, alin.526, art.80 alin.516 şi art.8& din +eea nr.21&'2001 )rivind
9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. *on!iliul +ocal al comunei "eriam ia act de !ituaţia a)ărută )rin demi!ia din .uncţia de
con!ilier local a domnului Tărău Sorin Florin şi declară vacant un )o!t de con!ilier local în cadrul
*on!iliului +ocal "eriam, de )e li!tele 1ranizaţiei "23+ "eriam.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului 3 =udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii
actelor, a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *omi!iei de validare din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 *elui în cauză,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9HOTĂRÂREA nr. 28 din 21.10.2008
Privind completarea comisiei de validare din cadrul
Consiliului Local Periam urmare a demisiei consilierului local Tărău Sorin Florin
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş "
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2008, având în vedere Gotărârea *on!iliului
+ocal "eriam nr.HHHH'21.10.2008 )rivind încetarea mandatului de con!ilier local al domnului Tărău
Sorin Florin )rin demi!ia ace!tuia de )e li!tele 1ranizaţiei "23+ "eriam şi declararea vacantă a
unui )o!t de con!ilier local în cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
9vand in vedere .a)tul ca 23l Tarau Sorin era mem#ru al comi!iei de validare iar locul in
acea!ta comi!ie e!te vacant,
4n con.ormitate cu )revederile art.(1, alin.526 !i 5(6, art.($, art.(%, alin.526, art.80, alin.516 şi
art.8& din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi
com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 4nce)ând cu data de 21.10.2008, !e nume!te 23l con!ilier local *<19R9 S90<D,
mem#ru in comi!ia de validare din cadrul *on!iliului +ocal "eriam.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 2omnului *ioara Sa#in,
3 *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
3
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr.2! din 21.10.2008
Privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în cadrul
Consiliului Local Periam urmare a demisiei consilierului local Tărău Sorin Florin
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş "
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2008, având în vedere Gotărârea *on!iliului
+ocal "eriam nr.HHHH'21.10.2008 )rivind încetarea mandatului de con!ilier local al domnului Tărău
Sorin Florin )rin demi!ia ace!tuia de )e li!tele 1ranizaţiei "23+ "eriam şi declararea vacantă a
unui )o!t de con!ilier local în cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
9nalizând cererea domnului Gorvat: *arol Dicolae înrei!trată la "rimăria comunei "eriam
!u# nr.$8(1'1(.10.2008,
9nalizând cererea 1ranizaţiei =udeţene Timiş a "artidului 2emocrat3+i#eral cu
nr.802'1(.10.2008, înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr. $%/('1/.10.2008, )rin care !e
arată că următorul !u)leant de )e li!ta cu candidaţi ai 1ranizaţiei +ocale "2 >+ "eriam e!te domnul
*:ereş <onel, )oziţia 10 )e li!ta de !u)leanţi,
9vând în vedere şi ra)ortul *omi!iei de validare din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
4n temeiul )revederilor art. / din +eea nr.(%('2008, )rivind Statutul aleşilor locali,
4n con.ormitate cu )revederile art.($, art.(%, alin.526, art.80, alin.516 şi art.8& din +eea
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 4nce)ând cu data de 21.10.2008, locul declarat vacant din cadrul *on!iliului +ocal
"eriam, va .i ocu)at de către domnul C"#r#$ I%n#&' în!cri! ca !u)leant la )oziţia nr.10 de )e +i!ta cu
!u)leanţi ai "artidului 2emocrat > +i#eral de la aleerile locale din 01.0$.2008, mandatul de
con!ilier local al ace!tuia .iind validat.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
2
3 2omnului *:ereş <onel,
3 "artidului 2emocrat > +i#eral, 1ranizaţia =udeţeană Timiş,
3 1ranizaţiei +ocale "eriam a "artidului 2emocrat > +i#eral,,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. (0 din 2).10.2008
Privind recti#icarea $ugetului local al comunei Periam pe anul %&&'
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 28.10.2008, văzând re.eratul nr. /0// din
21.10.2008 inaintat de com)artimentul .inanciar conta#il din cadrul "rimariei !i avizat de 2oamna
"rimar 0oanca! Rodica cu )rivire la recti.icarea #uetului local )e anul 2008.
4n temeiul art.($, alin.526, litera I#7, art.($ alin.526, litera Ia7 şi art.8& din +eea nr.21&'2001
)rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#a recti.icarea #uetului local )e anul 2008, du)a cum urmeaza;
1. *ENITURI > 100.000 lei
3 cote de.alcate din im)ozitul )e venit > 5cod 08.02.016 > !uma de 100.000 lei.
2. CHELTUIELI > 100.000 lei
3 c:eltuieli de )er!onal admini!tratie > 5cod 28.&1.02.106 > !uma de &0.000 lei
3 c:eltuieli de )er!onal )er!oane cu :andica) > 5cod 28.$8.02.106 > !uma de &0.000 lei
(. 3 C"#&t+i#&i d# ,-.it-& di/.#n/-r# 5re)aratii ca)itale6 > !uma de (&.000 lei !a treaca la
ca)itolul ,"#&t+i#&i 0-t#ri-&# in1-t-0-nt 528.$&.02.206 cu !uma de 20.000 lei !i la ca)itolul
,"#&t+i#&i d# ,-.it-& ,+&t+r- 5re)aratii ca)itale > 28.$/.02./1.0(6 !uma de 1&.000 lei.
3 C"#&t+i#&i 0-t#ri-&# ,+&t+r- 528.$/.02.206 > activitati intercomunitare "eriam >
"eriam "ort6 !uma de 18.000 lei !a treaca la ca)itolul 28.$/.02.20 > P%0+& d# Cr-,i+n.
3 C"#&t+i#&i 0-t#ri-&# 2%/.%d-rir# ,%0+n-&- 5cod 28./0.02.20 > iluminat
)u#lic6 !uma de &0.000 lei !a treaca la ca)itolul 28./0.02./1 r#-3i&it-r# i&+0in-t .+3&i,.
3 C"#&t+i#&i d# ,-.it-& in1-t-0-nt 5$&.11.&06 > !uma de 11&.000 lei !a treaca
la ca)itolul ,"#&t+i#&i d# ,-.it-& dr+0+ri 2* (0 588.11.&06
3 C"#&t+i#&i d# ,-.it-& P.S.I. 5&8.11.&0.6 > !uma de 10.000 lei !a treaca la
ca)itolul ,"#&t+i#&i d# ,-.it-& dr+0+ri DC (0 588.11.&06
3 C"#&t+i#&i d# ,-.it-& -d0ini/tr-ti# 5&1.11.&06 > !uma de 80.000 lei 5lucrari
de con!truire com)lex #alnear !i com)lex !)ortiv6 !a treaca la ca)itolul &1.11.&0 > in4iint-r#
C-0in d# 3-tr-ni' /t+dii /i .r%i#,t#.
Art.2. *u ducerea la inde)linire a )rezentei :otarari !e va in!arcina 23na "rimar 0oanca!
Rodica !i com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul "rimariei comunei "eriam.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului 3 =udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii
actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
(
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimariei comunei "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
3
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr.(1 din 2).10.2008
Privind apro$area introducerii in cadrul proiectului integrat pentru accesarea
Fondurilor prin P()(D(*( #inantat de F(+(D(*( , masura -%% a investitiei
./n#iintare Camin de 0atrani1
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 28.10.2008, văzând re.eratul 23nei "rimar nr.
/10$ din 22 octom#rie 2008 )rivind a)ro#area !u)limentarii o#iectivelor cu)rin!e in )roiectul
interat cu o#iectivul de inve!titii Iin.iintare *amin de #atrani7,
9nalizand )revederile E:idului Solicitantului )entru acce!area ma!urii (22, ca)itolul 2,
!u#ca)itolul 2.&.,
+uand in con!iderare )revederile Strateiei de dezvoltare Reionala 200/ > 201(, 9xa
Strateica @ > 2ezvoltare rurala, "rioritatea @.1. > 2ezvoltarea in.ra!tructurii in mediul rural,
4n temeiul art.($, alin.526, litera I#7, alin.586, litera Id7, art.8& alin. 516 , art.$(, alin. 516, litera Ic7
!i art. 12$ din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi
com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#a cu)rinderea in "roiectul <nterat ce va .i de)u! )entru acce!area .ondurilor
)rin ".D.2.R. .inantat de F.9.2.R. > ma!ura (22 > Jrenovarea !i dezvoltarea !atelor, im#unatatirea
!erviciilor de #aza )entru economia !i )o)ulatia rurala !i )unerea in valoare a mo!tenirii rurale7 a
o#iectivului de inve!titii J<n.iintare *amin de #atrani7.
9rt.2. *u ducerea la inde)linire a )rezentei :otarari !e va in!arcina 23na "rimar 0oanca!
Rodica !i 23l )romotor local Barica Florian.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului 3 =udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea
lealităţii actelor, a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului dezvoltare economico3!ociala din cadrul "rimariei
"eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
8
HOTĂRÂREA nr.(2 din 17.11.2008
Privind recti#icarea $ugetului local al comunei Periam pe anul %&&'
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1/.11.2008, văzând re.eratul înrei!trat !u#
nr./(8/'0(.11.2008 înaintat de com)artimentul .inanciar > conta#il din cadrul "rimăriei "eriam şi
avizat de doamna )rimar 0oancăş Rodica cu )rivire la recti.icarea #uetului local )e anul 2008,
+uând în con!iderare adre!ele 2.E.F.".Timiş având nr.8(88'1/.0%.2008 şi înrei!trată la
"rimăria "eriam !u# nr. $028'22.0%.2008, re!)ectiv nr.&280'21.10.2008 şi înrei!trată la "rimăria
"eriam !u# nr./18('28.10.2008,
-inând cont de )revederile art.88 alin.1 !i 2 din +eea nr.2/('200$ )rivind .inanţele )u#lice
locale, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.7#7, art.($ alin.8 lit.7a7 şi art.8& alin.1 al +eii
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă recti.icarea #uetului local al comunei "eriam )e anul 2008, du)ă cum
urmează ;
1. *#nit+ri 5 101.000 &#i
3 Sume de.alcate din T.@.9. > 5 cod 11.02.02 6 > !uma de 1(.000 &#i
3 *ote şi !ume de.alcate din im)ozitul )e venit 5cod. 08.02.086 > !uma de 88.000 &#i.
2. C"#&t+i#&i 5 101.000 &#i
3 *:eltuieli de )er!onal învăţământ > 5cod 28.$&.02.106 > !uma de 1(.000 &#i,
3 *:eltuieli de ca)ital drumuri > 5cod 28.88.02./16 > !uma de 88.000 &#i rea#ilitare
drum comunal 2* ( "eriam > "eriam3"ort.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina doamna )rimar 0oancăş
Rodica şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţului Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii
actelor, a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar 3 conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr.(( din 17.11.2008
Privind apro$area v2nzării casei cu nr(345 situată în intravilanul comunei Periam !udeţul Timiş
înscrisă în C(F( nr(5%4 a localităţii Periam av2nd nr(cadastral ''&-''%6a a#lată în proprietatea
comunei Periam patrimoniu privat către soţii /orga /oan şi +na
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din 1/.11.2008, având în vedere cererea înrei!trată la "rimăria
comunei "eriam !u# nr.$/&1'0%.10.2008 a domnului <ora <oan, domiciliat în comuna "eriam la
&
nr.$%8, ?ud.Timiş, )rin care !olicită a)ro#area cum)ărării locuinţei în rate )e o )erioadă de (3& ani,
)otrivit ra)ortului de evaluare întocmit de !in.Arlea E:.2an,
@ăzând re.eratele )rezentate de doamna )rimar 0oancăş Rodica şi înrei!trate la "rimăria
comunei "eriam !u# nr.$/88'08.10.2008, re!)ectiv nr./2&/'28.10.2008,
9nalizând şi re.eratul )rezentat de doamna 2umitraş 9nelica, !ecretar al comunei "eriam şi
înrei!trat !u# nr.$/88, $/&1'0%.10.2008, )rin care )ro)une ado)tarea unei :otărâri cu )rivire la
revocarea G.*.+. "eriam nr.118'18.10.200$ şi a)ro#area vânzării ca!ei cu nr.$%8, în!cri!ă în *.F.
nr.82% a localităţii "eriam, având nr.cada!tral 8803882'a către !oţii <ora,
-inând cont şi de )revederile G.*.+. "eriam nr.118'18.10.200$ )rivind vânzarea imo#ilului
cu nr.$%8 "eriam, ?ud.Timiş, în!cri! în *.F. nr.82% "eriam, având nr.to)o.8803882'a, domnului <ora
<oan,
+uând în con!iderare )revederile G.*.+. "eriam nr.22'0(.10.2008 )rin care !3a a)ro#at
ra)ortul de evaluare întocmit de către ana?atul "rimăriei comunei "eriam !in. Arlea E:.2an cu
)rivire la ca!a nr.$%8 !ituată în intravilanul comunei "eriam, ?udeţul Timiş, în!cri!ă în *.F. nr.82% a
localităţii "eriam, având nr.cada!tral8803882'a, a.lată în )ro)rietatea comunei "eriam, )atrimoniu
)rivat,
-inând cont şi de contractul de înc:iriere nr.$12'1&.0(.1%8(, înc:eiat între *on!iliul "o)ular
al comunei "eriam şi domnul <ora <oan, care a .o!t a)oi reînnoit )eriodic, ultimul contract având
vala#ilitatea )ână la data de 2(.08.2011,
Botivat de .a)tul că imo#ilul de la nr.$%8 e!te )ro)rietate a comunei "eriam, )atrimoniu
)rivat, )otrivit G.*.+. "eriam nr./'200$,
4n temeiul art.($ alin.& lit.7#7, art.8& şi art.12( din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia
"u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă vânzarea con!trucţiei cu nr.$%8 !ituată în intravilanul comunei "eriam,
?udeţul Timiş, care are de!tinaţia de locuinţă, în!cri!ă în *.F. nr.82% a localităţii "eriam, având
nr.cada!tral 8803882'a, a.lată în )ro)rietatea comunei "eriam, )atrimoniu )rivat, către !oţii <ora
<oan şi 9na.
Art.2. @ânzarea !e va .ace în ( rate, )e o )erioadă de 2 ani, )rima rată în )rocent de 80 K
ac:itându3!e la data înc:eierii contractului de vânzare3cum)ărare, avându3!e în vedere ra)ortul de
evaluare întocmit la data de 11.08.2008 de către ana?atul "rimăriei comunei "eriam !in. Arlea
E:.2an )rin care !3a !ta#ilit !uma de 2&.8/% lei. +a ac:itarea celorlalte două rate !e va lua în
con!iderare şi indicele de in.laţie.
Art.(. *u data )rezentei :otărâri !e revocă G.*.+."eriam nr.118'18.10.200$.
Art.) *u aducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri, !e în!ărcinează doamna 2umitraş
9nelica, !ecretarul comunei "eriam şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul )rimăriei.
Art.6. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, doamnei Suiuan
Eiurevca,
3 2omnului <ora <oan şi !oţiei 9na,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
$
HOTĂRÂREA nr. () din 17.11.2008
Privind apro$area raportului de evaluare întocmit de către anga!atul Primăriei comunei Periam
sing(7rlea 89(Dan cu privire la cota parte de : din casa nr(4;< Periam !udeţul Timiş înscrisă în
C(F( nr(%5;; a localităţii Periam av2nd nr(cadastral =&3;-=&3<6$
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din 1/.11.2008, având în vedere cererea înrei!trată la "rimăria
comunei "eriam !u# nr./0&%'21.10.2008 a doamnei Gărdălău 2orina, domiciliată în comuna "eriam
la nr.%&/, ?ud.Timiş, )rin care !olicită a)ro#area ra)ortului de evaluare întocmit de !in.Arlea
E:.2an a!u)ra ca!ei cu nr.%&/ "eriam, )recum şi a)ro#area ac:itării în rate a !umei de 1$.2&/ ron,
@ăzând re.eratul )rezentat de doamna <ure!cu +aura înrei!trat la "rimăria comunei "eriam
!u# nr./0&%'2/.10.2008,
-inând cont şi de )revederile art.2 al G.*.+. "eriam nr.12'22.0/.2008 )rivind a)ro#area
vânzării către doamna Gărdălău 2orina a cotei )ărţi care i3a .o!t înc:iriată din ca!a cu nr.%&/ "eriam,
?ud.Timiş, în!cri!ă în *.F. nr.28&& al localităţii "eriam, având nr.to). 10$&310$/'# şi care !e a.la în
)ro)rietatea comunei "eriam, )atrimoniul )rivat al comunei "eriam,
+uând în con!iderare ra)ortul de evaluare ex)ertiză te:nică extra?udiciară întocmit de
".F.9.Arlea E:.2an cu )rivire la ca!a cu nr.%&/ "eriam, ra)ort de evaluare înrei!trat la "rimăria
comunei "eriam !u# nr./(8('08.11.2008,
4n temeiul art.($ alin.& lit.7#7, art.8& şi art.12( din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia
"u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă ra)ortul de evaluare întocmit de către ana?atul "rimăriei comunei "eriam
!in. Arlea E:.2an şi înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr./(8('08.11.2008, )rin care !3a
!ta#ilit !uma de 1$.2&/ lei şi care re)rezintă contravaloarea cotei de L )arte din ca!a cu nr.%&/
!ituată în intravilanul comunei "eriam, ?udeţul Timiş, în!cri!ă în *.F. nr.28&& a localităţii "eriam,
având nr.cada!tral 10$&310$/'#.
*:eltuielile e.ectuate cu ra)ortul de evaluare vor .i !u)ortate de către cum)ărător.
Art.2. @ânzarea cotei de L )arte din ca!a cu nr.%&/ "eriam !e va .ace în ( rate, )e o )erioadă
de 2 ani, du)ă cum urmează;
3 )rima rată > avan!, în !umă de $.000 lei, de ac:itat la !emnarea contractului de vânzare3cum)ărare,
3 a doua rată în !umă de &.2&/ lei, de ac:itat la un an de la !emnarea contractului de vânzare3
cum)ărare,
3 a treia rată în !umă de &.000 lei, de ac:itat )ână la îm)linirea termenului de doi ani de la !emnarea
contractului de vânzare3cum)ărare.
+a ac:itarea ultimelor două rate !e va lua în con!iderare şi indicele de in.laţie.
Art.(. *u data )rezentei :otărâri !e com)letează G.*.+."eriam nr.12'22.0/.2008.
Art.). *u aducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri, !e în!ărcinează doamna 2umitraş
9nelica, !ecretarul comunei "eriam şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul )rimăriei.
Art.6. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, doamnei Suiuan
Eiurevca,
3 2omnului <ora <oan şi !oţiei 9na,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
/
HOTĂRÂREA (6 din 17.11.2008
Privind apro$area raportului de evaluare întocmit de către anga!atul Primăriei comunei Periam
sing(7rlea 89(Dan cu privire la terenul a#erent casei cu nr(=&&; Periam !udeţul Timiş înscris în
C(F( nr(=35% a localităţii Periam av2nd nr(cadastral =4<=-=4<%6=
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din 1/.11.2008, având în vedere ra)ortul de evaluare ex)ertiză
te:nică extra?udiciară întocmit de ".F.9.Arlea E:.2an cu )rivire la terenul a.erent ca!ei cu nr.100&
"eriam, ra)ort de evaluare înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr./88('10.11.2008,
-inând cont şi de )revederile art.2 al G.*.+. "eriam nr.21'0(.10.2008 )rivind a)ro#area
vânzării terenului intravilan în !u)ra.aţă de 1(0$ m), a.erent ca!ei de locuit nr.100&, )ro)rietatea
comunei "eriam, )atrimoniu )rivat, !oţilor <oniţă <oan şi Flena3Somnica, )ro)rietarii con!trucţiei
în!cri!e în *.F. nr.1$82 a localităţii "eriam, având nr.cada!tral 1%/131%/2'1,
4n temeiul art.($ alin.& lit.7#7, art.8& şi art.12( din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia
"u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă ra)ortul de evaluare întocmit de către ana?atul "rimăriei comunei "eriam
!in. Arlea E:.2an şi înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr./88('10.11.2008, )rin care !3a
!ta#ilit !uma de (.18/ lei, !umă care re)rezintă contravaloarea terenului în !u)ra.aţă de 1.(0$ m)
a.erent ca!ei cu nr.100&, teren !ituat în intravilanul comunei "eriam, ?udeţul Timiş şi în!cri! în *.F.
nr.1$82 a comunei "eriam, având nr.cada!tral 1%/131%/2'1.
*:eltuielile e.ectuate cu ra)ortul de evaluare vor .i !u)ortate de către cum)ărător.
Art.2. *u aducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri, !e în!ărcinează doamna 2umitraş
9nelica, !ecretarul comunei "eriam şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul )rimăriei.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, doamnei Suiuan
Eiurevca,
3 2omnului <oniţă <oan,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA (7 din 17.11.2008
privind apro$area studiului de oportunitate privind dezvoltarea activităţii economice a
S(C( >Linzer +gro Trade *om2nia1 S(*(L( în comuna Periam !udeţul Timiş
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din 1/.11.2008, având în vedere re.eratul doamnei )rimar 0oancăş
Rodica înrei!trat !u# nr. /88('0$.11.2008 )rivind a)ro#area Studiului de o)ortunitate înrei!trat !u#
nr./8(8'0$.11.2008,
8
+uând în con!iderare cererea S.*. J+inzer 9ro Trade România7 S.R.+. în care !e )rezintă
inve!tiţia care !e doreşte a !e realiza )e raza comunei "eriam, ?udeţul Timiş, )entru dezvoltarea
activităţii economice,
-inând cont de )revederile Strateiei de 2ezvoltare Su!tena#ilă a comunei "eriam )e termen
Bediu > 2irecţia << > 2ezvoltarea mediului economic com)etitiv, #ene.iciind de o in.ra!tructură
modernă şi cu un mediu încon?urător curat, a)ro#ată )rin G.*.+. "eriam nr. ((' 0%.0(.200/,
9vând în vedere )revederile art./ şi art.12 din +eea nr.(&0'2001 3 +ee )rivind amena?area
teritoriului şi ur#ani!mul, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art. ($ alin.2 lit.#6, art.($ alin. 8 lit.e6 şi art. 8& din +eea nr.21&'2001
)rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă /t+di+& d# %.%rt+nit-t# înrei!trat !u# nr./8(8'0$.11.2008, )recum şi a
inve!tiţiei )ro)u!e )entru dezvoltarea activităţii economice a S.*. J+inzer 9ro Trade România7
S.R.+. în comuna "eriam, ?udeţul Timiş.
Art.2. Se a)ro#ă realizarea inve!tiţiei )e terenul )ro)rietate a !ocietăţii, am)la!at la limita
comunei "eriam cu "e!ac )e 2? $%2, )e )arcelele cada!trale 9 8(('1 şi 9 8((' 2 în !u)ra.aţă de
/0.000 m).
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 S.*. J+inzer 9ro Trade România7 S.R.+.,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr.(7 din 17.11.2008
privind apro$area inta$ulării străzilor din intravilanul localităţii Periam con#orm documentaţiei
te9nice de inta$ulare? Proiect nr( ==%6%&&' întocmit de S(C(1 P*OC+D1 S(*(L( Timişoara
precum şi apro$area denumirilor acordate străzilor
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din 1/.11.2008, având în vedere re.eratul doamnei )rimar 0oancăş
Rodica înrei!trat !u# nr./81$'0&.11.2008, )rivind a)ro#area inta#ulării !trăzilor din intravilanul
localităţii "eriam con.orm documentaţiei te:nice de inta#ulare; "roiect nr. 112'2008 întocmit de S.*.
"R1*92 S.R.+. Timişoara7, )recum şi a)ro#area denumirilor acordate !trăzilor,
-inând cont de )revederile +eii nr./'1%%$ )rivind cada!trul şi )u#licitatea imo#iliară,
re)u#licată şi modi.icată,
9vând în vedere )revederile G.*.+. "eriam nr.12% din 1(.12. 200/, art. 2 )rivind inta#ularea
!trăzilor în cărţi .unciare noi )entru localitatea "eriam,
4n temeiul )revederilor art. ($ alin.2 lit.c6, art.($ alin.& lit.c6 3 lit. d6 şi art.8& din +eea
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
%
Art.1. Se a)ro#ă inta#ularea !trăzilor din intravilanul comunei "eriam, ?udeţul Timiş,
con.orm documentaţiei te:nice de inta#ulare; "roiect nr. 112'2008 întocmit de S.*. "R1*92 S.R.+.
Timişoara, care !e reă!eşte în An#8- 1, care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.2. Se a)ro#ă realizarea inta#ulării !trăzilor din intravilanul comunei "eriam, ?udeţul
Timiş, cu denumirile care !e reă!e!c în An#8- 2' care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 S.*. I"R1*927 S.R.+. Timişoara,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
3
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. (8 din 17.11.2008
Privind apro$area concesionării supra#eţei de 5' mp reprezent2nd stradă domeniul pu$lic
pentru realizarea unei terase pentru co#etărie de către
S(C( *+@/CO@ S(*(L( Periam
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1/.11.2008, văzând cererea înrei!trată la "rimăria
comunei "eriam !u# nr./1/8'28.10.2008 )rezentată de domnul "o)uş @a!ile, având calitatea de
admini!trator al S.*. JR9B<*1B7 S.R.+. "eriam, cu !ediul în comuna "eriam nr.1(1, ?ud.Timiş,
)rin care !olicită conce!ionarea !u)ra.eţei de 88 m) din !tradă 3 domeniul )u#lic în vederea
amena?ării unei tera!e )entru co.etărie,
@ăzând re.eratul nr./1/8'28.10.2008, întocmit de către doamna <ure!cu +aura, re.erent <<< >
re!)on!a#il ac:iziţii )u#lice, cu )rivire la )o!i#ilitatea conce!ionării !u)ra.eţei de 88 m) din !tradă >
domeniul )u#lic, !ituată în .aţa imo#ilului )ro)rietate a S.*. JR9B<*1B7 S.R.+. "eriam în vederea
amena?ării unei )entru co.etărie,
9vând în vedere G.*.+."eriam nr. &$'2002 de a)ro#are a ".A.E. "eriam,
@ăzând avizul *omi!iei de !)ecialitate din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
4n con.ormitate cu di!)ozitiile art.2& şi &$ alin.1 din +eea nr. (&0'2001, modi.icată şi
di!)ozitiile art. 1& lit. e din +eea nr. &0'1%%1, re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
+uând în con!iderare şi )revederile art.11 alin.2 art.1( alin.2 şi art. 1& lit. e din +eea
nr.&0'1%%1)rivind autorizarea executării con!trucţiilor şi unele mă!uri )entru realizarea locuinţelor,
re)u#licată, cu modi.icările şi com)letările ulterioare,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.7d7, art.($ alin.$ lit.7a7 )ct.1 şi lit.7#7 şi art.8& alin.1
al +eii nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, cu modi.icările şi
com)letările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 4nce)ând cu data de 01.01.200%, !e a)ro#ă conce!ionarea, .ără licitaţie )u#lică, în
.avoarea S.*. JR9B<*1B7 S.R.+. "eriam a unei !u)ra.eţe de 88 m) din !tradă > domeniul )u#lic al
comunei "eriam, ?udeţul Timiş, !u)ra.aţă !ituată în .aţa imo#ilului )ro)rietate a S.*. JR9B<*1B7
S.R.+. "eriam, în vederea amena?ării unei tera!e )entru co.etărie, cu condiţia ca acea!ta !ă nu
incomodeze tra.icul )ietonal.
10
<denti.icarea şi am)la!area !u)ra.eţei care !e conce!ionează va .i con.ormă !c:iţei, care
con!tituie An#8- 1 la )rezenta :otărâre şi care .ace )arte interantă din acea!ta.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina com)artimentul ur#ani!m
şi com)artimentul im)ozite şi taxe din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
doamnei Suiuan Eiurevca,
3 S.*. JR9B<*1B7 S.R.+. "eriam
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. (! din 17.11.2008
Privind modi#icarea şi completarea art(= al A(C(L(Periam nr(36&'(&<(%&&' privind constituirea
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1/.11.2008, văzând adre!ele <n!tituţiei "re.ectului3
?udeţul Timiş cu nr.1(.2%2'S8'1%.0%.2008, re!)ectiv nr.18.%08'S8'20.10.2008 înrei!trate la "rimăria
comunei "eriam !u# nr./(0('(0.10.2008 )rin care !e !olicită com)letarea art.1 al G.*.+."eriam
nr.$'08.0/.2008, în con.ormitate cu )revederile art.(0 din 1.E. nr.(&'2002,
@ăzând re.eratul nr./28$, /(02, /(0('10.11.2008, )rezentat de către doamna 2umitraş
9nelica, !ecretar al comunei "eriam,
9vând în vedere )revederile G.*.+. "eriam nr.$'08.0/.2008 )rivind con!tituirea comi!iilor de
!)ecialitate,
+uând în con!iderare )revederile art.1/318 şi art.(0 din 1.E. nr.(&'2002 )entru a)ro#area
Reulamentului3cadru de oranizare şi .uncţionare a con!iliilor locale, cu modi.icările şi
com)letările ulterioare,
4n temeiul )revederilor art.($ şi art.8& alin.1 al +eii nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia
"u#lică +ocală, re)u#licată, cu modi.icările şi com)letările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se con!tituie comi!iile de !)ecialitate din cadrul *on!iliului +ocal "eriam, du)ă cum
urmează;
a6 COISIA I )entru 9A,ti1it:;i #,%n%0i,%54in-n,i-r#' -<ri,+&t+r:' -0#n-=-r#-
t#rit%ri+&+i $i +r3-ni/0>' în următoarea com)onenţă;
3 B9EFR B9R<AS *M+<D,
3 *GFRFC <1DF+,
3 *<19R9 S90<D,
3 "1T1"<9 @9S<+F,
3 S4R0A S<+@<A EGF1REGF,
11
#6 COISIA II )entru ''A,ti1it:;i /%,i-&5,+&t+r-&#' ,+&t#' ?n1:;:0@nt' tin#r#t $i
/.%rt' /:n:t-t# $i 4-0i&i#' .r%t#,;i# 0#di+ $i t+ri/0>' în următoarea
com)onenţă;
3 0A*CF 92R<9D9,
3 *M"ATM *1RDF+,
3 *1NB9 @9S<+F,
3 G1=29 2<9D9 > B<G9F+9,
3 =<F*1@<*< <S9< +A*<9,
c6 COISIA II )entru 9A,ti1it:;i d# 0+n,: $i .r%t#,;i# /%,i-&:' .r%t#,;i# ,%.ii'
=+ridi,: $i di/,i.&in:>' în următoarea com)onenţă;
3 2AB<TR9C *1RDF+,
3 G1=29 S9BS1D,
3 @1<*A +<@<A.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. )0 din 17.11.2008
Privind modi#icarea A(C(L(Periam nr(5-6%&&3 privind înc9irierea în condiţiile legii către
proprietarii de ovine a supra#eţei de -&433 9a din izlazul localităţii Periam înscris în CF 445 a
localităţii Periam av2nd nr(topo(5%<'6%&34-%&<&6=6%56d6=6-;6=6=6=6=6=6a6=6a6%6=6=6=6=
proprietatea comunei Periam domeniul privat respectiv de 4<-' 9a din izlazul localităţii Pesac
înscris în C(F( )r(%3< av2nd nr( top '3;-'<=6a6=6= proprietatea comunei Periam domeniul
privat şi înc9eierea de acte adiţionale la contractele de înc9iriere înc9eiate în %&&3
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din 1/.11.2008, văzând re.eratul )rezentat de doamna )rimar
0oancăş Rodica, înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr./2&$'28.10.2008, )rin care )ro)une
*on!iliului +ocal "eriam a)ro#area înc:eierii de acte adiţionale la contractele de înc:iriere a unor
!u)ra.eţe din )ăşunea comunei, cre!cătorilor de oi, contracte înc:eiate în anul 200$ )e o )erioadă de
doi ani,
+uând în con!iderare re.eratul înrei!trat !u# nr.$$2('02.10.2008 întocmit de doamna
2umitraş +orendana, având .uncţia de ca!ier în cadrul "rimăriei comunei "eriam )rin care
in.ormează con!iliul local că au ex)irat termenele )entru contractele de înc:iriere )entru )ăşunea
comunală către cre!cătorii de oi şi că !e im)une )relunirea ace!tora )rin acte adiţionale,
-inând cont de re.eratul înrei!trat !u# nr./0%8'(0.10.2008 întocmit de doamna <ure!cu
+aura, re.erent <<< re!)on!a#il ac:iziţii )u#lice în cadrul "rimăriei comunei "eriam, )rin care arată că
)entru lotul nr.& din )ăşunea comunală !unt de)u!e două cereri în vederea înc:irieii !u)ra.eţei de
(8,$8 :a,
9vând în vedere şi re.eratul nr.$$%8,/0%8'11.11.2008 )rezentat de doamna 2umitraş
9nelica, !ecretarul comunei "eriam, )rin care !e arată nece!itatea modi.icării G.*.+. "eriam
nr.8('2%.0&.200$,
9nalizând şi )revederile G.*.+. "eriam nr.8('2%.0&.200$,
12
4n con.ormitate cu )revederile +eii nr./2'2002 )rivind +eea zoote:niei, modi.icată şi
com)letată,
4n temeiul art.($ şi art.8& din +eea nr.21&'2001, )rivind admini!traţia )u#lică locală,
re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă modi.icarea H.C.L. Periam nr.43/29.05.2006 privind închirierea, în
condiţiile legii, c!re proprie!arii de ovine, a "#pra$eţei de 309,66 ha din i%la%#l locali!ţii Periam
în"cri" în C.&. nr.994 Periam, c# nr.!opo. 42'(/2069)20'0/*/24/d/*/35/*/*/*/*/*/a/*/a/2/
/*/*/*/*, proprie!a!ea com#nei Periam, domeni#l priva!, re"pec!iv de 9',3( ha din i%la%#l
locali!ţii Pe"ac în"cri" în C.&. +r.26' av,nd nr. !op (65)('*/a/*/*, proprie!a!ea com#nei Periam,
domeni#l priva!, în !en!ul că, în tot cu)rin!ul :otărârii !e va arăta că locatorul, re!)ectiv *omuna
"eriam, e!te )ro)rietarul !u)ra.eţei înc:iriate şi în!cri!e doar în *.F. nr.%%8 a localităţii "eriam, cu
nr.to).82/8'20$%320/0'1'28'd'1'(&'1'1'1'1'1'a'1'a'2'1'1'1'1, întrucât )rin +eea nr.($%'200/ a .o!t
în.iinţată comuna "e!ac.
Art.2. Se înlocuieşte, în tot cu)rin!ul contractelor de înc:iriere )entru )ăşune ex)re!ia
J!)aţiu înc:iriat7 cu Jteren înc:iriat7.
Art.(. Se a)ro#ă ca lotul nr.&, în !u)ra.aţă totală de (8,$8 :a, re)rezentând )arcelele; "ş (/$
> în !u)ra.aţă de 20,1& :a, "ş ($2'2 > în !u)ra.aţă de (,&( :a şi "ş ($2'1 > în !u)ra.aţă de1& :a din
)ăşunea comunei "eriam, lot care a .o!t înc:iriat domnului 0ulz 2umitru )rin contractul nr.$'$0&1
din 28.0%.200$, !ă .ie !co! la licitaţie )u#lică în vederea înc:irierii )entru activitatea de creştere şi
)ăşunat ovine.
Art.). 2urata contractului de înc:iriere )entru lotul nr.& va .i de 2 ani cu dre)t de )relunire,
)rin act adiţional.
Art.6. Se a)ro#ă mandatarea )rimarului comunei "eriam, doamna 0oancăş Rodica, în
vederea înc:eierii actelor adiţionale )entru )relunirea vala#ilităţii contractelor de înc:iriere
înc:eiate în #aza G.*.+. nr.8('200$ 5domnul "1" +F1D, contract nr.2'$0&2 din 28.0%.200$,
domnul "1" <19D, contract nr.('$088 din 28.0%.200$ , domnul C<B1D CTFF9D, contract
nr.8'$08% din 28.0%.200$ , domnul @1D<*9 2AB<TRA, contract nr.&'$0&0 din 28.0%.200$ ,
domnul ADEARF9DA "FTRA, contract nr.8'$0&( din 28.0%.200$ , domnul E1R2<-M S90<D,
contract nr.%'$0&8 din 28.0%.200$ , domnul 9R2F+F9D <19D, contract nr.10'$0&& din
28.0%.200$6, )e o )erioadă de un an aricol, )entru cre!cătorii de ovine care mai intenţionează !ă
de!.ăşoare activitatea de creştere şi )ăşunat ovine.
+oturile care au .o!t înc:iriate cre!cătorilor de ovine care nu mai dore!c !ă )re!teze
acea!tă activitate, vor .i !coa!e la licitaţie )u#lică.
Art.7. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 *elor în cauză,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
1(
HOTĂRÂREA nr. )1 din 17.11.2008
Privind sta$ilirea taBelor pentru înc9irierea spaţiilor Căminului Cultural al comunei Periam
pentru des#ăşurarea unor activităţi
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1/.11.2008, văzând re.eratul înrei!trat !u# nr.
/&8%'12.11.2008, )rezentat de domnul 0o#u 9urel în calitate de re.erent cultural de#utant în cadrul
"rimăriei comunei "eriam, )rin care !olicită con!iliului local a)ro#area ma?orării taxelor )entru
înc:irierea !)aţiilor *ăminului *ultural al comunei "eriam cu ocazia diver!elor mani.e!tări cultural3
arti!tice,
4n con.ormitate cu )revederile 1.A.E. nr.118'200$ )rivind )rivind în.iinţarea, oranizarea şi
de!.ăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.d, ale art.($ alin.$ lic.a )ct.8 şi )ct.&, )recum şi ale
art.8& din +eea nr.21&'2001, )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată, modi.icată şi
com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se !ta#ile!c taxele )entru înc:irierea !)aţiilor *ăminului *ultural al comunei "eriam
)entru de!.ăşurarea unor activităţi, du)ă cum urmează;
1. .#ntr+ n+n;i' 3%t#A+ri > !e !ta#ileşte !uma de 860 lei,
2. .#ntr+ /.#,t-,%&# $i #1#ni0#nt# ,+&t+r-&# , oranizate de terţe )er!oane din a.ara comunei
"eriam > !e !ta#ileşte !uma de 170 &#i,
(. .#ntr+ /#r3:ri $,%&-r#' .#ntr+ -&t# #1#ni0#nt# #d+,-ti1# /-+ ,+&t+r-&5-rti/ti,# $i .#ntr+
0-ni4#/t:ri ,+ /,%. #&#,t%r-& > nu !e )lăteşte taxă, cu condiţia ca !)aţiul !ă .ie )redat în
aceleaşi condiţii #une în care a .o!t )rimit.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina domnul 0o#u 9urel,
re.erent cultural şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 2omnului 0o#u 9urel, re.erent cultural,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul )rimăriei,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. )2 din 17.11.2008
Privind apro$area modi#icării listei de investiţii a comunei Periam pe anul %&&'
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 02.12.2008, văzând re.eratul înrei!trat !u#
nr./8%0'2$.11.2008 înaintat de com)artimentul .inanciar > conta#il din cadrul "rimăriei "eriam şi
avizat de doamna )rimar 0oancăş Rodica cu )rivire la a)ro#area modi.icării li!tei de inve!tiţii a
comunei "eriam )e anul 2008,
+uând în con!iderare )revederile +eii nr.(88'200/ a #uetului de !tat )e anul 2008,
modi.icată,
18
-inând cont şi de )revederile +eii nr.2/('200$ )rivind .inanţele )u#lice locale, modi.icată
şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.7#7, art.($ alin.8 lit.7a7 şi art.8& alin.1 al +eii
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă modi.icarea li!tei de inve!tiţii a comunei "eriam )e anul 2008, du)ă cum
urmează;
1. &- 3+<#t+& din 4%nd+& d# r+&0#nt
3 !uma de 78.)70 &#i de la )unctul C din li!ta de inve!tiţii 5reţea de canalizare; !tudii
şi )roiecte, !taţie de e)urare; !tudii şi )roiecte6 !ă treacă la )unctul B din li!ta de inve!tiţii )entru
execuţie reţea de canalizare,
3 !uma de 170.170 &#i de la )unctul C din li!ta de inve!tiţii 5!tudii de .eza#ilitate
)roiectare şo!ele, !tudiu de .eza#ilitate !en! iratoriu, re)araţii rea#ilitare şo!ele6 !ă treacă la )unctul
B din li!ta de inve!tiţii )entru execuţie modernizare şo!ele.
2. &- 3+<#t+& &%,-&
3 !uma de 2).(00 &#i de la )unctul C din li!ta de inve!tiţii 5!tudii reţea de canalizare6
!ă treacă la )unctul B din li!ta de inve!tiţii )entru execuţie reţea de canalizare.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina doamna )rimar 0oancăş
Rodica şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţului Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii
actelor, a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar 3 conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 2.E.F.".Timiş,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. )( din 02.12.2008
Privind trecerea în proprietatea comunei Periam domeniul privat a terenului în supra#aţă de %;&
mp a#lat în proprietatea Statului *om2n şi înscris în C(F( nr(5&;& a comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1/.11.2008, văzând re.eratul nr./$(('18.11.2008,
înaintat de către doamna )rimar 0oancăş Rodica, )rin care )ro)une trecerea în )ro)rietatea comunei
"eriam, domeniul )rivat, a terenului în !u)ra.aţă de 2&0 m), a.lat în )ro)rietatea Statului român şi
în!cri! în *.F. nr.80&0 a comunei "eriam, având nr.cada!tral 1(8('#'( şi nr.cada!tral 1(88'#'2'a,
+uând în con!iderare cererea S.*. I9R<SFD 200/7 S.R.+. înrei!trată la "rimăria comunei
"eriam !u# nr./&/&'12.11.2008, )rin care !e arată că acea!ta e!te )ro)rietară a imo#ilului în!cri! în
*.F. nr.80&0 a comunei "eriam, mai )uţin a!u)ra !u)ra.eţei de 2&0 m) care !e a.lă în )ro)rietatea
Statului român,
4n con.ormitate cu )revederile art.8 din +eea nr.21('1%%8 )rivind )ro)rietatea )u#lică şi
reimul ?uridic al ace!teia, modi.icată şi com)letată,
1&
-inând cont de )revederile art.($ alin.1 din +eea nr.18'1%%1 )rivind .ondul .unciar,
re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.c, art.($ alin.& lit.# şi art.8& din +eea 21&'2001
)rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se a)ro#ă trecerea în )ro)rietatea comunei "eriam, domeniul )rivat, a terenului în
!u)ra.aţă de 2&0 m) a.lat în )ro)rietatea Statului român şi în!cri! în *.F. nr.80&0 a comunei "eriam,
având nr. cada!tral 1(8('#'( şi nr.cada!tral 1(88'#'2'a.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 0.*.".<. Sânnicolau Bare,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, doamnei
Suiuan Eiurevca,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. )) din 02.12.2008
Privind apro$area Studiului de Feza$ilitate @odernizare străzi Periam1
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa odinară din data de 02.12.2008, văzând re.eratul doamnei )rimar 0oancăş
Rodica cu nr. /8/$'2&.11.2008, )rivind a)ro#area Studiului de Feza#ilitate @odernizare străzi
Periam1 ,
9nalizând )revederile "lanului Daţional de 2ezvoltare Rurală )rivind .inanţarea )roiectelor
interate )rin F.F.9.2.R. > mă!ura (22; *enovarea şi dezvoltarea satelor îm$unătăţirea
serviciilor de $ază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale1,
)entru )roiecte de inve!tiţii,
+uând în con!iderare !e!iunea de de)unere a )roiectelor cu termen limită 1& decem#rie 2008,
)roiect interat care cu)rinde şi inve!tiţia @odernizare străzi Periam1, care !e ridică la !uma de
1.$1(.$$0 Furo, .ără T@9,
4n #aza )revederilor G.E. nr.8'2008 )rivind a)ro#area conţinutului3cadru al documentaţiei
te:nico3economice a.erente inve!tiţiilor )u#lice, )recum şi a !tructurii şi metodoloiei de ela#orare a
devizului eneral )entru o#iective de inve!tiţii şi lucrări de intervenţii,
4n con.ormitate cu )revederile G.E. nr.10/2'200( )rivind avizarea de către <n!)ectoratul de
Stat în *on!trucţii a documentaţiilor te:nico3economice )entru o#iectivele de inve!tiţii .inanţate din
.onduri )u#lice, cu modi.icările şi com)letările ulterioare, 5art.1, alin.1 şi art.( Studiul de Feza#ilitate
3 @odernizare străzi Periam1 !e !u)une avizării <n!)ectoratului de Stat în *on!trucţii6,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.#6, art.($ alin.8 lit.d6 şi art.8& alin.2 lit.d6 din +eea
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se a)ro#ă Studiul de Feza#ilitate @odernizare străzi Periam1 a cărui valoare de
inve!tiţie e!te de 1.$1(.$$0 Furo, .ără T@9, con.orm An#8#i, care .ace )arte interantă din )rezenta
:otărâre.
1$
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA )6 din 02.12.2008
privind apro$area +gendei Culturale a Primăriei comunei Periam pentru anul %&&4
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa odinară din data de 02.12.2008, văzând re.eratul doamnei )rimar 0oancăş
Rodica înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr./8/&'2&.11.2008, )rivind a)ro#area 9endei
*ulturale a comunei "eriam )entru anul 200%,
9vând în vedere Strateia *ulturală a ?udeţului Timiş,
-inând cont de .a)tul că a .o!t lan!ată licitaţia de )roiecte culturale şi !)ortive, )entru actorii
culturali şi !)ortivi de )e teritoriul ?udeţului 5in!tituţii )u#lice, autorităţi locale, in!tituţii de
învăţământ, 1DE3uri6 în domeniile de activităţi cu)rin!e în Strateia culturală a ?udeţului Timiş, cu
termen de de)unere 01.12.2008,
4n temeiul )revederilor art. ($ alin.2 lit.d6, art.($ alin.$ lit.a6 )ct.83$ şi art.8& alin.2 lit.d6 din
+eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se a)ro#ă 9enda *ulturală a comunei "eriam )entru anul 200%, con.orm An#8#i 1,
care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina doamna )rimar 0oancăş
Rodica şi domnul 0o#u 9urel, re.erent cultural în cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 2omnului 0o#u 9urel,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
1/
HOTĂRÂREA nr. )7 din 02.12.2008
Privind apro$area documentaţiei în vederea accesării Fondurilor Structurale pe @ăsura -%%?
proiect integrat @odernizare străzi în#iinţare cămin de $ătr2ni dotarea căminului cultural cu
costume naţionale şi în#iinţare piaţă agroalimentară în Periam !udeţul Timiş1
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din data de 02.12.2008, văzând re.eratul doamnei )rimar 0oancăş
Rodica înrei!trat !u# nr./882'2&.11.2008 )rivind a)ro#area "roiectului interat @odernizare
străzi în#iinţare cămin de $ătr2ni dotarea căminului cultural cu costume naţionale şi în#iinţare
piaţă agroalimentară în Periam !udeţul Timiş1"
9nalizând )revederile "lanului Daţional de 2ezvoltare Rurală )rivind .inanţarea )roiectelor
interate )rin F.F.9.2.R. > mă!ura (22; *enovarea şi dezvoltarea satelor îm$unătăţirea
serviciilor de $ază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale1,
)entru )roiecte de inve!tiţii,
+uând act de )revederile E:idului !olicitantului )entru acce!area mă!urii (22, 9nexa
1H*ererea de FinanţareHB(22H"artea !)eci.ică, )ct.11.1 )entru )rimării şi 92<,
-inând cont de .a)tul că e!te lan!ată licitaţia de )roiecte )entru mă!ura (22 cu termen limită
1& decem#rie 2008,
<n con.ormitate cu )revederile G.E. nr.28'2008 şi +i!ta documentelor care tre#uie anexate
Studiilor de Feza#ilitate a.erente Bă!urii (22,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.#6 şi lit.d6, art.($ alin.8 lit.d6, art.($ alin.$ lit.a6 )ct.2,
)ct.8 şi )ct.1$, )recum şi ale art.8& alin.2 lit.d6 din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică
+ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se a)ro#ă documentaţia în vederea acce!ării Fondurilor Structurale )e Bă!ura (22;
)roiect interat @odernizare străzi în#iinţare cămin de $ătr2ni dotarea căminului cultural cu
costume naţionale şi în#iinţare piaţă agroalimentară în Periam !udeţul Timiş1(
Art.2. Se a)ro#ă Studiul de nece!itate şi o)ortunitate al inve!tiţiilor în comuna "eriam, cu un
număr de 8.8$$ locuitori, con.orm An#8#i 1, care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.(. Se a)ro#ă !u)ortarea c:eltuielilor de mentenanţă şi e!tionare a inve!tiţiilor, )e o
)erioadă de cel )uţin & 5cinci6 ani de la data la care inve!tiţiile au .o!t date în ex)loatare, de la
#uetul local.
Art.). Se a)ro#ă a!iurării ex)loatării drumurilor în con.ormitate cu relementările în
vioare )rivind condiţiile de ex)loatare a drumurilor.
Art.6. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 2omnului Barica Florian, )romotor local,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
18
HOTĂRÂREA nr. )7 din 02.12.2008
Privind apro$area nominalizării responsa$ilului legal al proiectului @odernizare străzi
în#iinţare cămin de $ătr2ni dotarea căminului cultural cu costume naţionale şi în#iinţare piaţă
agroalimentară în Periam !udeţul Timiş1 proiect integrat prin F(+(D(*( - @ăsura -%%
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa ordinară din data de 02.12.2008, văzând re.eratul doamnei )rimar 0oancăş
Rodica înrei!trat !u# nr./8%$'2$.11.2008, )rivind a)ro#area nominalizării re!)on!a#ilului leal al
)roiectului @odernizare străzi în#iinţare cămin de $ătr2ni dotarea căminului cultural cu
costume naţionale şi în#iinţare piaţă agroalimentară în Periam !udeţul Timiş1 )roiect interat,
Fonduri Structurale > Bă!ura (22,
9nalizând )revederile "lanului Daţional de 2ezvoltare Rurală )rivind .inanţarea )roiectelor
interate )rin F.F.9.2.R. > mă!ura (22; *enovarea şi dezvoltarea satelor îm$unătăţirea
serviciilor de $ază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale1,
)entru )roiecte de inve!tiţii,
+uând act de )revederile E:idului !olicitantului )entru acce!area mă!urii (22, 9nexa
1H*ererea de FinanţareHB(22H"artea !)eci.ică, )ct. 1%, 20, 21.1 şi 22,
-inând cont de .a)tul că e!te lan!ată licitaţia de )roiecte )entru mă!ura (22 cu termen limită
1& decem#rie 2008,
4n con.ormitate cu )revederile G.E. nr. 28'2008 )rivind a)ro#area conţinutului3cadru al
documentaţiei te:nico3economice a.erente inve!tiţiilor )u#lice, )recum şi a !tructurii şi metodoloiei
de ela#orare a devizului eneral )entru o#iective de inve!tiţii şi lucrări de intervenţii şi a +i!tei
documentelor care tre#uie anexate Studiilor de Feza#ilitate a.erente Bă!urii (22,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.#6 şi lit.d6, art.($ alin.8 lit.d6, art.($ alin.$ lit.a6 )ct.2,
)ct.8 şi )ct.1$, )recum şi ale art.8& alin.2 lit.d6 din +eea nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică
+ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se a)ro#ă numirea doamnei Rodica 0oancăş > )rimarul comunei "eriam, re!)on!a#il
leal )entru )roiectul interat @odernizare străzi în#iinţare cămin de $ătr2ni dotarea căminului
cultural cu costume naţionale şi în#iinţare piaţă agroalimentară în Periam !udeţul Timiş1(
Art.2. "rezenta :otărâre va .i de)u!ă, )rin ri?a re!)on!a#ilului leal de )roiect, în do!arul de
.inanţare.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 2omnului Barica Florian, )romotor local,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
1%
HOTĂRÂREA nr. )8 din 02.12.2008
Privind recti#icarea $ugetului local al comunei Periam pe anul %&&'
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 02.12.2008, văzând re.eratul înrei!trat !u#
nr./%$8'28.11.2008 înaintat de com)artimentul .inanciar > conta#il din cadrul "rimăriei "eriam şi
avizat de doamna )rimar 0oancăş Rodica cu )rivire la recti.icarea #uetului local )e anul 2008,
-inând cont de )revederile art.88 alin.1 şi alin.2 din +eea nr.2/('200$ )rivind .inanţele
)u#lice locale, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.7#7, art.($ alin.8 lit.7a7 şi art.8& alin.1 al +eii
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă recti.icarea #uetului local al comunei "eriam )e anul 2008, du)ă cum
urmează ;
1. *#nit+ri 5 7!.)76 &#i
3 Su#venţii a?utor )entru încălzirea locuinţei 5 cod 82.02.(86 > !uma de 7!.)76 &#i
2. C"#&t+i#&i 5 7!.)76 &#i
3 *:eltuieli a?utoare !ociale )entru încălzirea locuinţei 5cod 28.$8.02.&/6 > !uma de
7!.)76 &#i.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina doamna )rimar 0oancăş
Rodica şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţului Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii
actelor, a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 2.E.F.".Timiş,
3 *om)artimentului .inanciar 3 conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. )! din 12.12.2008
Privind trecerea în proprietatea comunei Periam patrimoniu privat a terenului în supra#aţă de
'&% mp a#lat în proprietatea Statului *om2n şi înscris în
C(F( nr(=34% a comunei Periam !udeţul Timiş
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.12.2008, văzând re.eratul nr.82&0'11.12.2008,
înaintat de către doamna )rimar 0oancăş Rodica, )rin care )ro)une trecerea în )ro)rietatea comunei
"eriam, domeniul )rivat, a terenului în !u)ra.aţă de 802 m), a.lat în )ro)rietatea Statului român şi
în!cri! în *.F. nr.1$%2 a comunei "eriam, având nr.cada!tral 2/&'2'a,
4n con.ormitate cu )revederile art.8 din +eea nr.21('1%%8 )rivind )ro)rietatea )u#lică şi
reimul ?uridic al ace!teia, modi.icată şi com)letată,
20
-inând cont de )revederile art.($ alin.1 din +eea nr.18'1%%1 )rivind .ondul .unciar,
re)u#licată, modi.icată şi com)letată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.c, art.($ alin.& lit.# şi art.8& din +eea 21&'2001
)rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se a)ro#ă trecerea în )ro)rietatea comunei "eriam, )atrimoniu )rivat, a terenului în
!u)ra.aţă de 802 m) a.lat în )ro)rietatea Statului român şi în!cri! în *.F. nr.1$%2 a comunei "eriam,
având nr. cada!tral 2/&'2'a.
Art.2. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 0.*.".<. Sânnicolau Bare,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, doamnei
Suiuan Eiurevca,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. 60.12.2008
Privind apro$area v2nzării terenului intravilan în supra#aţă de =;& mp a#lat în proprietatea
comunei Periam patrimoniu privat soţilor 89eorg9iu Constantin şi +leBandra proprietari ai
construcţiei înscrise în C(F( nr(5'%3 a localităţii Periam av2nd nr(cadastral ;&&&;
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din 12.12.2008, văzând re.eratul înrei!trat !u#
nr.82&1'11.12.2008 )rezentat de doamna 0oancăş Rodica în calitate de )rimar al comunei "eriam,
)rin care )ro)une ado)tarea unei :otărâri cu )rivire la vânzarea terenului în !u)ra.aţă de 1&0 m) şi
în!cri! în *.F. nr.882$ al localităţii "eriam, având nr.cada!tral &000&, )recum şi cu )rivire la
a)ro#area ra)ortului de evaluare întocmit de ".F.9.Arlea E:.2an,
9vând în vedere cererea înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr./$8('18.11.2008
de)u!ă de domnul E:eor:iu *on!tantin, domiciliat în comuna "eriam, nr.&1/'9, ?ud.Timiş, )rin
care !olicită a)ro#area cum)ărării terenului a.erent con!trucţiei, a cărui )ro)rietar e!te îm)reună cu
!oţia !a 9lexandra,
+uând în con!iderare şi ra)ortul de evaluare ex)ertiză te:nică extra?udiciară întocmit de
".F.9.Arlea E:.2an, ra)ort înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr.8182'08.12.2008,
Botivat de .a)tul că terenul a.erent ca!ei de vacanţă !e a.lă în )ro)rietatea comunei "eriam,
)atrimoniu )rivat, )otrivit G.*.+. "eriam nr. 2%'200/,
-inând cont şi de Tilul O din +eea nr.28/'200& )rivind circulaţia ?uridică a terenurilor,
modi.icată şi com)letată,
4n temeiul art.($ alin.& lit.7#7, art.8& şi art.12( alin.( şi alin.8 din +eea nr.21&'2001 )rivind
9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată , modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
21
Art.1. Se a)ro#ă vânzarea către soţii 89eorg9iu Constantin şi 89eorg9iu +leBandra
5)ro)rietari a!u)ra con!trucţiei6 a terenului intravilan a.erent ca!ei de vacanţă, în !u)ra.aţă totală de
1&0 m), evidenţiat în *.F. nr.882$ a localităţii "eriam, ?ud.Timiş, având nr.cada!tral &000& şi care !e
a.lă în )ro)rietatea comunei "eriam, )atrimoniu )rivat.
Art.2. @ânzarea terenului !e va .ace în #aza ra)ortului de evaluare întocmit de către ".F.9.
Arlea E:.2an şi înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr.8182'08.12.2008, con.orm An#8#i
nr.1, care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.(. Se a)ro#ă ra)ortul de evaluare întocmit de către ".F.9. Arlea E:.2an )rin care !3a
!ta#ilit !uma de (.10& lei, !umă care re)rezintă contravaloarea terenului în !u)ra.aţă de 1&0 m),
teren !ituat în intravilanul comunei "eriam, ?udeţul Timiş şi în!cri! în *.F. nr.882$ a comunei
"eriam, având nr.cada!tral &000&. "reţul terenului a.erent ca!ei de vacanţă va .i ac:itat interal de
către cum)ărători la data !emnării contractului de vânzare3cum)ărare în .aţa Dotarului "u#lic.
*:eltuielile e.ectuate cu evaluarea terenului vor .i !u)ortate de către cum)ărătorii terenului.
Art.). *u aducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri, !e în!ărcinează doamna 2umitraş
9nelica, !ecretarul comunei "eriam şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul )rimăriei.
Art.6. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, Suiuan
Eiurevca,
3 Soţilor E:eor:iu *on!tantin şi 9lexandra,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr.61 din 12.12.2008
Privind apro$area tari#elor pentru unele servicii de interes local pentru anul %&&4
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din 12.12.2008, având în vedere re.eratele înrei!trate !u#
nr.818('08.12.2008 şi nr.818&'08.12.2008, întocmite de către doamna 2umitraş +orendana > ca!ier
şi doamna <ure!cu +aura > re!)on!a#il ac:iziţii )u#lice, în cadrul "rimăriei comunei )eriam, )rin
care )ro)un a)ro#area tari.elor )entru unele !ervicii de intere! local )entru anul 200%,
+uând în con!iderare )revederile Gotărârii *on!iliului =udeţean Timiş nr.10$'2/ noiem#rie
2008 )rivind a)ro#area tari.elor )entru unele !ervicii de intere! ?udeţean în anul .i!cal 200%,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.#, ale art.($ alin.8 lit.c din +eea nr.21&'2001 )rivind
9dmini!traţia )u#lică locală, re)u#licată, cu modi.icările şi com)letările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă tari.ele )entru unele !ervicii de intere! local în anul .i!cal 200%, tari.e care
nu conţin T.@.9., du)ă cum urmează;
Nr.
,rt.
D#/tin-;i- /.-;ii&%r &%,-ti1# d# 3-A: ,-r# /#
?n,"iri-A:
T-ri4# &+n-r# d# 3-A:
&#iC0.
.t. ,%0+n# D A%n- D
22
1. Anităţi comerciale Fn3ro! 12,80
2. Anităţi care oranizează ?ocuri de noroc 2&,$0
(. *a!e de !c:im# valutar, !edii de #ănci comerciale şi de
credit, !edii de re)rezentanţe, !ucur!ale, aenţii *F*,
!edii !ocietăţi comerciale
1%,20
8. Anităţi comerciale !)ecializate, de alimentaţie )u#lică /,/0
&. 0u.ete de incintă $,80
$. S)aţii locative amena?ate cu ?ocuri mecanice, di!tractive
cu imaini în mişcare, .ără câştiuri #ăneşti
%
/. Anităţi comerciale cu amănuntul 5maazine6
!)ecializate, cu )ro.il nealimentar 5metalo3c:imice,
electro3te:nice, electronice, textile, încălţăminte, etc.6,
tutunerii, dro:erii, unităţi ti) I*on!inaţia7
&,10
8. Anităţi comerciale 5maazine6 !)ecializate în )ro.il
alimentar, inclu!iv unităţile de )âine, la)te şi lactate,
unităţi de leume3.ructe
/,/0
%. <dem )t. unităţi care de!.ac )ro)riile )rodu!e alimentare %
10. Anităţi comerciale, maazine !)ecializate de li#rărie,
)a)etărie şi anticariat, .ilatelie, dro:erie
/,/0
11. Anităţi comerciale mixte cu )ro.il alimentar,
nealimentar şi alimentaţie )u#lică
%
12. S)aţii de )roducţie de alimentaţie )u#lică 5#ucătării,
la#oratoare, carmanerii, !imierii, lanoşerii, )izzerii6,
unităţi 5ateliere6 şi de )roducţie indu!trială şi de )re!tări
de !ervicii diver!e.
/,/0
1(. Anităţi )ro.e!ionale 5camere de comerţ, )oştă şi
tele.oane, de )re!ă, radio T@, ca#inete medicale şi
.armacii şi altele !imilare6
/,/0
18. Sedii admini!trative ale reiilor autonome şi ale
!ocietăţilor comerciale la care unităţile admini!trativ3
teritoriale !unt acţionari
/,/0
1&. Tera!e, declarate locuri )u#lice de de!.acere 0,/
1$. Baazii şi #oxe inde)endente din di.erite materiale care
nu a)arţin din )unct de vedere con!tructiv de unităţile de
#ază
$,80
1/. S)aţii de!tinate )entru învăţământ, inclu!iv creşe şi
rădiniţe, ca#inete de medicina .amiliei, activităţi !ocial3
culturale, cercetare ştiinţi.ică, ex)oziţii, ateliere de
creaţie, alerii de artă, oranizaţii de caritate, !edii de
unităţi #uetare, 1DE, !edii de oranizaţii !indicale,
!edii ale veteranilor şi invalizilor de răz#oi şi marilor
mutilaţi, !edii ale :andica)aţilor .izic, )!i:ic şi !en!orial,
!edii ale a!ociaţiilor revoluţionarilor şi răniţilor din
Revoluţia din 2ecem#rie 1%8%, !edii ale )en!ionarilor,
!)aţii de )roducţie şi )re!tări de !ervicii ale
coo)erativelor de invalizi şi ale *9R"
0,(8
"entru !)aţiile anexă, tari.ele re)rezintă $0K din cele !ta#ilite )entru !)aţiile de #ază
)revăzute la nr. 131/.
"entru !)aţiile locative dotate cu încălzire centrală, tari.ele lunare !e ma?orează cu (0K.
"entru !)atiile locative li)!ite de in!talaţii de a)ă, canal, electricitate !au numai una din
ace!tea, tari.ele lunare !e reduc cu 10K.
"entru !)aţiile locative !ituate la !u#!ol !au man!arde, tari.ele lunare !e reduc cu 1&K.
"entru tera!e, tari.ele lunare !e reduc cu &0K în )erioadele 01.10.3(1.12, re!)ectiv 01.01.3
(0.0(.
2(
T-ri4#&# 0ini0# d# ,%n,#/i%n-r# - t#r#n+ri&%r din .r%.ri#t-t#- .+3&i,: /-+ .ri1-t: -
,%0+n#i P#ri-0' =+d#;+& Ti0i$' .#ntr+ r#-&iA-r#- &+,r:ri&%r d# ,%n/tr+,;ii
Tari.ele !e vor cuanti.ica !ucce!iv cu;
3 &K în cazul exi!tenţei în a)ro)rierea am)la!amentului a următoarelor utilităţi; a)ă, canal,
tran!)ort ur#an, enerie electrică, aze naturale, tele.onie, enerie termică, tran!)ort aerian, tran!)ort
.luvial,
3 2K )entru tran!)ort rutier,
3 (K )entru tran!)ort .eroviar.
Tari.ele !e vor reduce !ucce!iv cu;
3 /K )entru terenuri !ituate în zone in!ta#ile şi ru)eri de maluri, terenuri )oluate cu reziduri
!olide,
3 &K )entru terenuri )oluate cu reziduri azoa!e !au lic:ide, terenuri )oluate !onor,
3 8K )entru terenuri care nece!ită de!ecări şi mă!uri contra inundaţiilor,
3 2K )entru terenuri care nece!ită îm#unătăţiri, com)actări, etc.
Tari.ele de conce!ionare a terenurilor )entru con!trucţii în domeniul turi!mului rural
re)rezintă 2&K din tari.ele de la nr. crt.2.
T-ri4# d# ?n,"iri#r# /-+ ,%n,#/i%n-r# - /+.r-4#;#&%r d# t#r#n din A%n- dr+0+ri&%r
Nr.
,rt.
S,%.+& t-ri4 &#iC0.C&+n:' .r%.+/# .t.
200!
1. 9m)la!are )anou )u#licitar > !e adauă 1m de
?ur3îm)re?ur la !u)ra.aţa )anoului
(,&
2. S)aţiu cu de!tinaţie comercială 5c:ioşc, rulotă,
ma!ă )t.de!.acere )rodu!e alimentare şi
nealimentare6
(,&
(. 9cce! la !taţie di!tri#uţie car#uranţi, :oteluri,
moteluri, de)ozite en3ro! 5#anda de
accelerare şi decelerare, !toca? )entru virare la
!tâna6
(,&
A&t# t-8# &%,-&#
Nr.
,rt.
D#/tin-ti-C/,%.+& /.-ti+&+i ,-r# /# in,"iri-A- T-ri4 /t-3i&it .#ntr+ -n+& 200!
1. S)aţii de!tinate )entru activităţi !)ortive extraşcolare 10 lei'oră
2. *:irie teren ara#il intravilan 0,01& lei'm)'lună
(. 4nc:iriere teren extravilan )entru activităţi economice,
altele decât aricultura 5.ora?e, con!tructii, căi de acce!,
con!trucţii o#iective indu!triale6
$80 lei':a'an
8. 4nc:iriere teren intravilan )entru activităţi economice 10 lei'm)'an
&. 4nc:iriere teren ara#il extravilan )entru activităţi aricole (88 lei':a'an
Nr.
,rt.
D#/tin-;i- ,%n/tr+,;ii&%r Pr#;+ri 0ini0# d#
,%n,#/i%n-r# &#iC0.C-n'
.r%.+/# .t. -n+& 200!
Pt. ,%0+n# D A%n- C
1. *on!trucţii de!tinate activităţilor economice 0,(8
2. *on!trucţii de locuinţe 5inclu!iv cele
)revăzute la art.12 din +eea nr.&0'1%%16 şi
con!trucţii ca!e de vacanţă
0,(8
(. *on!trucţii de ara?e 0,(8
28
Art.2. Tari.ele vor .i actualizate )entru convenţiile şi contractele nou înc:eiate în anul .i!cal
200% în .uncţie de creşterea indicelui )reţurilor de con!um.
Art.(. Tari.ele vor intra în vioare înce)ând cu data de 01 ianuarie 200%.
Art.). "e data intrării în vioare a )rezentei :otărâri îşi încetează a)lica#ilitatea G.*.+.
"eriam nr.1(/ din 1%.12.200/.
Art.6. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor,
a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 *om)artimentului im)ozite şi taxe, )recum şi ca!ieriei din cadrul )rimăriei,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr.62 din 12.12.2008
Privind apro$area asocierii comunei Periam !udeţul Timiş la +sociaţia de Dezvoltare
/ntrecomunitară T/@/C1 în vederea promovării proiectelor de modernizare şi eBtindere a
in#rastructurii de alimentare cu apă şi canalizare la nivel regional #inanţate de la 7(D(
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.12.2008, văzând re.eratul doamnei )rimar
0oancăş Rodica înrei!trat !u# nr. 8182 din 10.12.2008, )rivind a!ocierea comunei "eriam, )rin
*on!iliul +ocal "eriam, ?udeţul Timiş, alături de localităţile din anexa 1 la Gotărârea *on!iliului
=udeţean Timiş, în vederea în.iinţării 9!ociaţiei de 2ezvoltare <ntercomunitară ,,T<B<C7, )er!oană
?uridică de dre)t român,
+uând în con!iderare adre!a nr. %%2 din 28.01.2008 a *on!iliului =udeţean Timiş şi
înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr.$(1'28.01.2008, )rin care am .o!t înştiinţaţi de
exi!tenţa 9!ociaţiei de 2ezvoltare <ntercomunitară,
-inând cont de )revederile art.8 şi art. 10 din +eea nr.&1'200$ )rivind !erviciile comunitare
de utilităţi )u#lice, modi.icată şi com)letată, ale G.E. nr. 28$'200$ )rivind a)ro#area !trateiei
naţionale )rivind accelerarea dezvoltării !erviciilor comunitare de utilităţi )u#lice,
4n con.ormitate cu )revederile art.11 şi următoarele din +eea nr. 21&'2001 )rivind
admini!traţia )u#lică locală, re)u#licată şi modi.icată,
4n temeiul )revederilor art. ($ alin.2 lit.e, art.($ alin./ lit.c şi art.8& alin.2 lit.. din +eea
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă a!ocierea comunei "eriam, ?udeţul Timiş, )rin *on!iliul +ocal "eriam, la
9!ociaţia de 2ezvoltare <ntrecomunitară ,,T<B<C7, alături de localităţile din anexa 1 la Gotărârea
*on!iliului =udeţean Timiş nr.0% din 08.02.2008 )rivind în.iinţarea 9!ociaţiei de 2ezvoltare
<ntrecomunitară ,,T<B<C7, în vederea )romovării )roiectelor de modernizare şi extindere a
in.ra!tructurii de alimentare cu a)ă şi canalizare la nivel reional, .inanţate de la A.F. 9!ociaţia de
2ezvoltare <ntercomunitară ,,T<B<C7 e!te )er!oană ?uridică de dre)t român, în.iinţată con.orm art.11
şi următoarele din +eea nr. 21&'2001 re)u#licată.
Art.2. Se a)ro#ă 9ctul *on!titutiv al 9!ociaţiei de 2ezvoltare <ntercomunitară ,,T<B<C7 în
.orma )revăzută în An#8- 1, care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
2&
Art.(. Se a)ro#ă Statutul 9!ociaţiei de 2ezvoltare <ntercomunitară ,,T<B<C7 în .orma
)revăzută în An#8- 2, care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.). Se a)ro#ă )artici)area *on!iliului +ocal "eriam la )atrimoniul iniţial al 9!ociaţiei de
2ezvoltare <ntercomunitară ,,T<B<C7, care va avea !ediul în România, Timişoara, 03dul Revoluţiei
din 1%8%, nr.1/, cu o contri#uţie în numerar în valoare de 1.000 lei.
Art.6. Se îm)uterniceşte )rimarul comunei "eriam, doamna Rodica 0oancăş, cetăţean român,
nă!cută la data de 02.02.1%&8, la Sân)etru Bare, domiciliată în comuna "eriam, nr.&11, ?udeţul
Timiş, )o!e!or al *.<. !eria TB nr.&&8/%2, eli#erată la data de 0(.11.200$, !ă !emneze în numele şi
)e !eama *on!iliului +ocal "eriam, 9ctul *on!titutiv şi Statutul 9!ociaţiei de 2ezvoltare
<ntercomunitară ,,T<B<C7.
Art.7. Se îm)uterniceşte doamna Bonica 0old, cetăţen român, nă!cută la 2/.0$.1%$8 la
Timişoara, domiciliată în Atvin, nr. 208, )o!e!or al *.<. !eria TB, nr. &8%&%&, eli#erat de munici)iul
Timişoara la data de 12.0%.200$, !ă înde)linea!că )rocedurile )revăzute de lee )entru înrei!trarea
9!ociaţiei la rei!trul 9!ociaţiilor şi .undaţiilor de )e lână re.a =udecătoriei Timişoara.
Art.7. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. 6( din 12.12.2008
Privind acordul de principiu în vederea participării Comunei Periam !udeţul Timiş la capitalul
social al operatorului regional S(C( +E7+T/@ S(+(
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.12.2008, văzând re.eratul doamnei )rimar
0oancăş Rodica înrei!trat !u# nr.818( din 10.12.2008, )rivind )artici)area comunei "eriam la
ca)italul !ocial al 1)retorului Reional S.*. 9PA9T<B S.9. )rin a)ort în numerar în valoare de
100.000 lei,
+uând în con!iderare adre!a nr. %%2 din 28.01.2008 a *on!iliului =udeţean Timiş şi
înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr.$(1'28.01.2008, )rin care am .o!t înştinţaţi de
exi!tenţa 1)eratorului reoional,
-inând cont de )revederile art.8 şi art. 10 din +eea nr.&1'200$ )rivind !erviciile comunitare
de utilităţi )u#lice, ale G.E. nr.28$'200$ )rivind a)ro#area !trateiei naţionale )rivind accelerarea
dezvoltării !erviciilor comunitare de utilităţi )u#lice,
4n temeiul )revederilor art. ($ alin.2 lit.e, art.($ alin./ lit.a şi art.8& alin.( din +eea
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se dă acordul de )rinci)iu în vederea )artici)ării comunei "eriam la ca)italul !ocial al
1)eratorului Reional S.*. 9PA9T<B S.9.
Art.2. Se a)ro#ă a)ortul comunei "eriam la ca)italul !ocial al S.*. 9PA9T<B S.9. în
valoare de 100.000 lei, din care a)ort în numerar > 100.000 lei.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
2$
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
HOTĂRÂREA nr. 6) din 12.12.2008
Privind recti#icarea $ugetului local al comunei Periam pe anul %&&'
Consiliul Local al Comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 12.12.2008, văzând re.eratul nr.8212'11.12.2008
înaintat de com)artimentul .inanciar 3 conta#il din cadrul )rimăriei şi avizat de doamna )rimar
0oancăş Rodica cu )rivire la recti.icarea #uetului local )e anul 2008,
+uând în con!iderare adre!a 2.E.F.". Timiş având nr.de înrei!trare 120%8 din data de
0&.12.2008 şi înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr.811('0&.12.2008,
-inând cont de )revederile +eii nr.(88'200/ )rivind #uetul de !tat )e anul 2008, ale +eii
nr.2/('200$ )rivind .inanţele )u#lice, modi.icată,
4n temeiul )revederilor art.($ alin.2 lit.Q#Q, art.($ alin.8 lit.QaQ şi art.8& alin.l al +eii
nr.21&'2001 )rivind 9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată şi modi.icată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.&. Se a)ro#ă recti.icarea #uetului local al comunei "eriam )e anul 2008, du)ă cum
urmează;
1. *#nit+ri 5 !7.000 &#i
3 !ume de.alcate din T.@.9. )entru învăţământ > 5cod 11.02.026 3 !uma de 62.000 &#iE
3 cote de.alcate din im)ozitul )e venit > 5cod 08.02.016 3 !uma de )6.000 &#i.
2. C"#&t+i#&i 5 !7.000 &#i
3 c:eltuieli de )er!onal învăţământ 5cod 28.$&.02.106 5 !uma de 62.000 &#i,
3 c:eltuieli de )er!onal în!oţitor )er!oană cu :andica) 5cod 28.$8.02.106 5 !uma de )6.000 &#i.
Art.2. *u ducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri !e va în!ărcina doamna )rimar 0oancăş
Rodica şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam.
Art.(. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţului Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii
actelor, a a)licării actelor normative şi contencio!ul 9dmini!trativ,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 2.E.F.".Timiş,
3 *om)artimentului .inanciar 3 conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
2/
HOTĂRÂREA nr. 6) din 12.12.2008
Privind apro$area v2nzării terenului intravilan în supra#aţă de =(-%& mp a#lat în proprietatea
comunei Periam patrimoniu privat soţilor Fsz +ndrei şi Clara proprietari ai construcţiei înscrise
în C(F( nr(%355 a localităţii Periam av2nd nr(cadastral %34&6a6=
Consiliul local al comunei Periam !udeţul Timiş"
Reunit în şedinţa extraordinară din 12.12.2008, văzând re.eratul înrei!trat !u#
nr.82&2'11.12.2008 )rezentat de doamna 0oancăş Rodica în calitate de )rimar al comunei "eriam,
)rin care )ro)une ado)tarea unei :otărâri cu )rivire la vânzarea terenului în !u)ra.aţă de 1.(20 m) şi
în!cri! în *.F. nr.2$88 al localităţii "eriam, având nr.cada!tral 2$%0'a'1, )recum şi cu )rivire la
a)ro#area ra)ortului de evaluare întocmit de ".F.9.Arlea E:.2an,
9vând în vedere cererea înrei!trată la "rimăria comunei "eriam !u# nr.812/'08.12.2008
de)u!ă de !oţii R!z 9ndrei şi *lara, domiciliaţi în comuna "eriam, nr.110/, ?ud.Timiş, )rin care
!olicită a)ro#area cum)ărării terenului a.erent con!trucţiei a cărei )ro)rietari !unt,
+uând în con!iderare şi ra)ortul de evaluare ex)ertiză te:nică extra?udiciară întocmit de
".F.9.Arlea E:.2an, ra)ort înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr.8208'11.12.2008,
Botivat de .a)tul că terenul a.erent ca!ei de vacanţă !e a.lă în )ro)rietatea comunei "eriam,
)atrimoniu )rivat, )otrivit G.*.+. "eriam nr. 12'200/,
-inând cont şi de Tilul O din +eea nr.28/'200& )rivind circulaţia ?uridică a terenurilor,
modi.icată şi com)letată,
4n temeiul art.($ alin.& lit.7#7, art.8& şi art.12( alin.( şi alin.8 din +eea nr.21&'2001 )rivind
9dmini!traţia "u#lică +ocală, re)u#licată , modi.icată şi com)letată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se a)ro#ă vânzarea către soţii Fsz +ndrei şi Clara 5)ro)rietari a!u)ra con!trucţiei6 a
terenului intravilan a.erent ca!ei cu nr.110/ "eriam, în !u)ra.aţă totală de 1.(20 m), evidenţiat în
*.F. nr.2$88 a localităţii "eriam, ?ud.Timiş, având nr.cada!tral 2$%0'a'1 şi care !e a.lă în )ro)rietatea
comunei "eriam, )atrimoniu )rivat.
Art.2. @ânzarea terenului !e va .ace în #aza ra)ortului de evaluare întocmit de către ".F.9.
Arlea E:.2an şi înrei!trat la "rimăria comunei "eriam !u# nr.8208'11.12.2008, con.orm An#8#i
nr.1, care .ace )arte interantă din )rezenta :otărâre.
Art.(. Se a)ro#ă ra)ortul de evaluare întocmit de către ".F.9. Arlea E:.2an )rin care !3a
!ta#ilit !uma de (.$(0 lei, !umă care re)rezintă contravaloarea terenului în !u)ra.aţă de 1.(20 m),
teren !ituat în intravilanul comunei "eriam, ?udeţul Timiş şi în!cri! în *.F. nr.2$88 a comunei
"eriam, având nr.cada!tral 2$%0'a'1. "reţul terenului a.erent ca!ei de vacanţă va .i ac:itat interal de
către cum)ărători la data !emnării contractului de vânzare3cum)ărare în .aţa Dotarului "u#lic.
*:eltuielile e.ectuate cu evaluarea terenului vor .i !u)ortate de către cum)ărătorii terenului.
Art.). *u aducerea la înde)linire a )rezentei :otărâri, !e în!ărcinează doamna 2umitraş
9nelica, !ecretarul comunei "eriam şi com)artimentul .inanciar3conta#il din cadrul )rimăriei.
Art.6. "rezenta :otărâre !e comunică;
3 <n!tituţiei "re.ectului3=udeţul Timiş > 2irecţia )entru veri.icarea lealităţii actelor, a
a)licării actelor normative şi contencio! admini!trativ,
3 *on!ilierilor din cadrul *on!iliului +ocal "eriam,
3 "rimarului comunei "eriam,
3 *om)artimentului .inanciar3conta#il din cadrul "rimăriei comunei "eriam,
3 "reşedintelui *omi!iei centrale de inventariere din cadrul )rimăriei, Suiuan
Eiurevca,
3 Soţilor R!z 9ndrei şi *lara,
3 "rin a.işa?, atenţiei )u#lice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, *ontra!emnează;
SECRETARUL C O U N E I P E R I A
=<F*1@<*< <S9< +A*<9 2AB<TR9C 9DEF+<*9
28