You are on page 1of 151

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 05.01.

2007
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
din fondul de rulment pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.01.2007, văzând referatul nr.72/05.01.2007,
prezentat de copartientul financiar conta!il din cadrul "riăriei "eria şi avizat de doana
priar #oancăş Rodica privind apro!area !u$etului de venituri şi c%eltuieli din fondul de rulent
pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit.! şi alin.* lit.a, precu şi ale art.*+ al ,e$ii
215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată/
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă !u$etul de venituri şi c%eltuieli din fondul de rulent pe anul 2007,
după cu urează/
,a venituri / TOTAL : 551.325 RON
1 fond de rulent 2 contul 50(3 .ua de 551.(25 R45
,a c%eltuieli / TOTAL : 551.325 RON
1 6%eltuieli de capital adini.traţie 2 7 contul 2*.51.02.71 8 2 .ua de 2+7.(25 Ron
7 200.000 proiecte, +7.(25 2 reparaţii în faţa priăriei 8&
1 6%eltuieli de capital învăţăânt 2 7 contul 2*.+5.02.71 8 2 .ua de 21*.000 Ron
7 con.olidare $radiniţă 8&
1 6%eltuieli ateriale şi .ervicii druuri 2 7 contul 2*.)*.02.20 8 2 .ua de 50.000 Ron
7 reparaţii şi rea!ilitare druuri 8&
1 6%eltuieli ateriale şi .ervicii învăţăânt 2 7 contul 2*.+5.02.20 8 2 .ua de 20.000
Ron.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riărieicounei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
CONSILIERI LOCALI 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
?49;- ;@-5- <@?-A,- BBBBBBBBBB ;C<@:R-D -5EA,@6-
;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBBBBB
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBBBBBB
1
HOTĂRÂREA Nr. 2 din 05.01.2007
Priind !"r#$!r%! &'(%i d% 17).150 *%i din +#nd'* d% r'*(%nt, "%ntr' "*!t! &!*!rii*#r
!n-!.!/i*#r din 0!dr'* Pri(1ri%i 0#('n%i P%ri!(, "% *'n! d%0%($ri% 2002
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinta extraordinară din data de 05.01.2007, văzând referatul nr.7(/05.01.2007,
prezentat de copartientul financiar conta!il din cadrul "riăriei "eria şi avizat de doana
priar #oancăş Rodica privind apro!area .uei de 17).150 lei din fondul de rulent, pentru plata
.alariilor an$a>aţiilor din cadrul "riăriei counei "eria, pe luna dece!rie 200+&
,uând în con.iderare adre.a ;.E.=.".:iiş nr.+1/0*.01.2007 înre$i.trată la "riăria
counei "eria .u! nr.)1/05.01.2007&
Ginând cont de faptul că plata .alariilor în cadrul "riăriei counei "eria .e face în data
de 07 a fiecărei luni&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit. a şi ale art.*+ din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată /
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă .ua de 17).150 lei din fondul de rulent, pentru plata .alariilor
an$a>aţilor din cadrul "riăriei counei "eria, pe luna dece!rie 200+.
Art.2. "lata .alariilor .e va face din fondul de rulent pentru $oluri teporare de ca.ă, care
ulterior va fi reîntre$it.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riărieicounei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
CONSILIERI LOCALI 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
?49;- ;@-5- <@?-A,- BBBBBBBBBB ;C<@:R-D -5EA,@6-
;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBBBBB
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBBBBBB
2
HOTĂRÂREA Nr. 3 din 14.01.2007
Priind r%#0!r%! H#t1r5rii C#n&i*i'*'i L#0!* P%ri!( nr. 131613.12.2002 "riind
%!*'!r%! t%r%n'ri*#r din 7#n! d% !-r%(%nt P%ri!(8P#rt 0!r% n' !' +#&t 0'"rin&% 9n
R!"#rt'* d% %!*'!r% 9nt#0(it d% S.C. ALPE:AS S.R.L, "r%0'( ;i %!*'!r%! t%r%n'ri*#r
din 7#n! d% !-r%(%nt P%ri!(8P#rt, 0#n+#r( r!"#rt'*'i d% %!*'!r% 9nt#0(it d% P.<.A.
Ur*%! =>%#r->% ?!n
C!"#L#$L LC%L %L C&$!'# P'(#%&, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 13 ianuarie 2007, având în vedere referatul întocit
de priarul counei "eria, înre$i.trat .u! nr. )(3/1+.01.2007&
,uând în con.iderare ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.1(1/1*.12.200+ privind
evaluarea terenurilor din zona de a$reent "eria1"ort care nu au fo.t cuprin.e în Raportul de
evaluare întocit de 0.6. -,"AH-0 0.R., şi ţinând cont de faptul că vala!ilitatea unui raport de
evaluare e.te de (0 de zile&
-vând în vedere Raportul de evaluare privind terenurile .ituate în couna "eria 2 zona
"eria "ort, >udeţ :iiş, întocit de ".=.-. @ Crlea E%eor$%e ;an I&
Făzând raportul 6oi.iei de .pecialitate din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
'n teeiul art.() alin.728, lit.f şi art.*+, alin.728 din ,e$ea 215/2001, privind -dini.traţia
"u!lică ,ocală, odificată şi copletată/
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă evaluarea tuturor terenurilor din zona de a$reent "eria1"ort, care nu
au fo.t cuprin.e în Raportul de evaluare a terenurilor de la "eria1"ort, întocit de 0.6.
J -,"AH-0 I 0.R.,., în conforitate cu raportul de evaluare întocit de ".=.-. J Crlea
E%eor$%e ;an I, confor anexei care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art. 2. 0e apro!ă vânzarea terenurilor ai .u. enţionate, aflate în patrioniul .tatului
roân şi în adini.trarea con.iliului local, după trecerea ace.tora în proprietatea counei "eria,
doeniul privat, şi în conforitate cu preţurile .ta!ilite pentru cele ( zone deliitate, precizate în
Raportul de evaluare întocit de ".=.-. JCrlea E%eor$%e ;anI.
Art.3. 'ncepând cu data prezentei %otătâri, îşi încetează aplica!ilitatea ?otărârea
6on.iliului ,ocal "eria nr.1(1/1*.12.200+.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi in$inerul con.tructor din cadrul priăriei.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 @n$inerului con.tructor din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
(
HOTĂRÂREA Nr. 3 din 14.01.2007
Priind !"r#$!r%! 'n%i t!B% "%ntr' %*i$%r!r%! !d%%rin/%*#r "riind
%0>i(%! 9n ('n01 CC.A.P.D
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 13.01.2007, văzând referatul înre$i.trat .u!
nr.)()/1+.01.2007, prezentat de doana priar #oancăş Rodica, privind apro!area unei taxe
pentru eli!erarea adeverinţelor privind vec%iea în uncă 76.-.".8&
'n teeiul prevederilor art.() alin.* şi ale art.*+ al ,e$ii 215/2001, privind -dini.traţia
"u!lică ,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă o taxă pentru eli!erarea adeverinţelor privind vec%iea în uncă 76.-.".8
în cuantu de (0 R45/adeverinţă.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
*
HOTĂRÂREA Nr. 5 din 14.01.2007
Priind &t!$i*ir%! ;i !"r#$!r%! St!t'*'i d% <'n0/ii ;i ! Or-!ni-r!(%i !"!r!t'*'i d%
&"%0i!*it!t% !*% Pri(1ri%i 0#('n%i P%ri!( "% !n'* 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 13.01.2007, având în vedere referatele
înre$i.trate .u! nr.)(7 şi nr.)*1/1+.01.2007, întocite de doana #oancăş Rodica 2 priarul
counei "eria, privind .ta!ilirea şi apro!area 0tatului de =uncţii şi a 4r$ani$raei aparatului de
.pecialitate ale "riăriei counei "eria pe anul 2007E
,uând în con.iderare nece.itatea .ta!ilirii or$ani$raei aparatului propriu al "riăriei
counei "eria pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit.a8, alin.( lit. a8 şi ale art.*+ alin.1, din ,e$ea
nr.215/2001, privind -dini.traţia pu!lică locală, cu odificările şi copletările ulterioare&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e .ta!ileşte şi apro!ă 0tatul de funcţii pe anul 2007, confor -nexei 1, care face
parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 0e .ta!ileşte şi apro!ă 4r$ani$raa aparatului de .pecialitate a "riăriei counei
"eria, confor -nexei 2, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi doana ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
5
HOTĂRÂREA Nr. 2 din 14.01.2007
"riind !"r#$!r%! 0!i%t'*'i d% &!r0ini ;i ! 0#ndi/ii*#r "riind 0#n0%&i#n!r%! "rin *i0it!/i%
"'$*i01, #r-!ni7!t1 "#triit *%-ii, ! 'n%i &'"r!+%/% d% 43) (" 9n&0ri&1 9n
C.<. nr.22)5, !5nd nr. t#". 731873361, 9n %d%r%! 0#n&tr'irii 'n%i "#*i0*ini0i (%di0!*%
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 13.01.2007, văzând referatul nr.)*2/1+.01.2007,
prezentat de doana priar #oancăş Rodica, privind apro!area conce.ionării .uprafeţei de 3*) p
reprezentând terenul în.cri. în 6.=. nr.2+)5 al localităţii "eria, având nr. top.7*117*(/1, precu
şi .ta!ilirea redevenţei&
Ginând cont de ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.2 din 1(.01.200+ privind odificarea
-nexei nr.2 a ?otărârii 6on.iliului ,ocal al counei "eria nr.+(/1(.12.2005, privind .ta!ilirea
tarifelor pentru unele .ervicii de intere. local şi >udeţean pentru anul fi.cal 200+&
,uând în con.iderare şi cererea donului doctor Ra.ici ;ali!or, înre$i.trată la "riăria
counei "eria .u! nr.770/1+.01.2007, prin care .olicită conce.ionarea unei .uprafeţe în vederea
con.truirii unei policlinici &
-vând în vedere că .uprafaţa de teren care urează a fi .coa.ă la licitaţie pu!lică în vederea
conce.ionării va aduce o creştere la venitul !u$etului local al counei "eria&
Făzând şi prevederile art.125 alin.2 din ,e$ea nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale, odificată şi copletată, precu şi prevederile ,e$ii nr.7/133+, privind ,e$ea cada.trului
şi a pu!licităţii io!iliare&
'n teeiul prevederilor art.*+ al ,e$ii nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice locale,
odificată şi copletată/
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă caietul de .arcini privind conce.ionarea terenului, proprietatea counei
"eria, doeniul privat, în.cri. în 6.=. nr.2+)5 al localităţii "eria având nr. top.7*117*(/1, în
.uprafaţă de 3*) p.
6aietul de .arcini con.tituie anexă la prezenta %otărâre, iar prevederile vor fi cuprin.e în
contractul ce .e va înc%eia cu câşti$ătorul licitaţiei.
Art.2. 0e apro!ă conce.ionarea terenului .ituat în localitatea "eria, în.cri. în 6.=.
nr.2+)5, având nr. top. 7*117*(/1 în .uprafaţă de 3*) p. având ca de.tinaţie con.truirea unei
policlinici edicale.
Art.3. 0uele înca.ate vor con.titui venit la !u$etul local al counei "eria. #iroul
financiar1conta!il al "riăriei counei "eria va prezenta 6on.iliului ,ocal al counei "eria,
un raport privind odul de folo.ire a .uelor înca.ate.
Art.3. 0e .ta!ileşte .ua de 0,25 R45/p/an ca preţ de pornire a licitaţiei pentru
conce.ionarea .uprafeţei de 3*) p.
Art.5. ;oana #oancăş Rodica, priar al counei "eria, .e îputerniceşte .ă reprezinte
6on.iliul local al counei "eria, la .enarea contractului de conce.ionare.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.7. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6oi.iei de licitare&
+
1 "articipanţilor la licitaţie&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
HOTĂRÂREA Nr. 7 din 14.01.2007
Priind !"r#$!r%! 'n%i t!B% "%ntr' 9n0>iri%r%! &1*ii d% &"#rt ! Li0%'*'i T%#r%ti0 P%ri!(
"%ntr' di%r&% !0tiit1/i &"#rti% %Btr!;0#*!r1
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 13.01.2007, văzând referatul înr$i.trat .u! nr.
31(/17.01.2007, prezentat de doana priar #oancăş Rodica, privind apro!area unei taxe pentru
înc%irierea .ălii de .port a ,iceului :eoretic "eria&
'n teeiul prevederilor art.() alin.* şi ale art.*+ al ,e$ii 215/2001, privind -dini.traţia
"u!lică ,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă o taxă pentru înc%irierea .ălii de .port a ,iceului :eoretic "eria pentru
diver.e activităţi .portive extraşcolare, în cuantu de 20 R45/oră.
Art.2. 0e apro!ă o taxă pentru înc%irierea terenului de .port a ,iceului :eoretic "eria
pentru diver.e activităţi .portive extraşcolare, în cuantu de 20 R45/oră.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
7
HOTĂRÂREA Nr. ) din 02.02.2007
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02.02.2007, văzând referatul
nr.1)5*/01.02.2007, prezentat de copartientul financiar conta!il din cadrul "riăriei "eria şi
avizat de doana priar #oancăş Rodica privind apro!area !u$etului de venituri şi c%eltuieli din
pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit.! şi alin.* lit.a, precu şi ale art.*+ al ,e$ii
215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată/
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă !u$etul de venituri şi c%eltuieli pe anul 2007, după cu urează/
TOTAL FENITURI : 3.314.157 R#n
;in care /
1. FENITURI PROPRII: 753.000 R#n
1ipozit cladire per.onae fizice 2 52.)(1 de!it 2007K20.)(5 raa.ita L7(.+++
1ipozit peren per.oane fizice 2 2*.31( de!it 2007K3.3+3 raa.ita L(*.))2
1 ipozit teren extravilan per.oane fizice 2 1*3.(03 de!itK(.7(3 raa.itaL15(.0*)
1taxa <.:. per.oane fizice1)3.1)5 de!itK12.3)2 raa.itaL102.1+7
1ipozit pe cladire per.oane >uridice1 115.++1 de!itK(5.(0) raa.itaL150.3+3
1ipozit teren per.oane >uridice 2 7.*72 de!itK2.157 raa.itaL3.+23
1ipozit teren extravilan per.one >uridice115.330 de!itK1*.+31 raa.itaL(0.+)1
1taxa <.:. peroane >uridice 2 **.*3( de!it K +.512 raa.itaL51.005
1alte ipozite .i taxe 2 1*0( de!it K +2) raa.itaL2.0(1
1ipozit pe .pectacol 2 1000
1taxe extra>udiciare de ti!ru 2 10.000
1venituri din aenzi 2 12.000
1venituri din conce.iuni .i inc%irieri 1+*.255 de!itK15.1*5 raa.ita L73.*00
1alte ipozite .i taxe 2 17.502
1alte taxe pe utilizarea !unurilor 2 25.020
2. COTE SI SUME ?E<ALCATE G 3.222.157 R#n
1.ue alocate de 69: pentru ec%ili!rarea !u$etului local 2 31*.000
1.ue defalcate din :F- pentru invataant , %andicapati .i a>utor .ocial 2 2.0+).220
1.ue defalcate din :F- pentru ec%ili!rare 2 ()*.000
1cote defalcate din ipozitul pe venit 2 10.317
1.ue defalcate din :F- pentru druuri 2 30.000
1.ue defalcate din :F- pentru ec%ili!rarea !u$etelor locale 2 proiecte 2 133.020
TOTAL CHELTUIELI : 3.314.157 R#n
;in care /
1.CHELTUIELI ?E PERSONAL G 2.372.34) R#n
1 adini.tratie L ()5.000
1 popieri L 12.000
)
1 cultura L 5(.000
1%andicapati L 22*.000
1 invataant L 1.711.(3)
1 $o.podarire counala L *3.000
1 .erviciul pu!lic L *2.000
2. TRANS<ERURI G172.132 R#n
1 !ur.e12+.732
1 a>utor .ocialL 105.)50
1 .indicat L *(.500
3. CHELTUIELI MATERIALE G 1.125.323 R#n
1 A?MINISTRATIE G 203.34)
;in care 2 telefon 12.000&current1).*00&$az17.000& rec%izite1().000& ateriale de curatenie
.i i$iena 110.000& reparatii icro!u. 11(.000& a.i$urari i!ro!u.e12.500& cur.uri
perfectionare 25.000& co!u.ti!il 11).000&contract .ervice 1).*00 ,alte o!iecte de inventar 2
+.13)& alte c%eltuieli ateriale 5+.000
1 POMPIERI G3.000
;in care 1 ateriale (.500& co!u.ti!il 500
1 INFATAMANT H 232.)22 R#n
;in care 1 furnituri de !irou 11(.*22& ateriale curatenie 110.)0*& alte !unuri1pre.tari
.ervicii 2 (.)00& reparatii curente1).000& alte o!iecte de inventar ++.)00& depla.ari 25.000&
curent 11).000& telefon17.000 & $az1(0.000& co!u.ti!il 1+0.000 &
1 =OSPO?ARIRE COMUNALA H 202.000
;in care 2 iluinat 12+.000& ateriale +7.000, reparatii tractor 15.000& co!u.ti!il 2 ).000
1 ?RUMURI G 240.000 R#n
;in care 2 ac%izitionare piatra .i rea!ilitare druuri 2 230.000
1 SERFICIUL PUILIC G )0.000 R#n
;in care aparatura .i odernizare .erviciul pu!lic counitar 2 )0.000
1 CULTURA G 2).000 R#n
;in care ru$a 15.000, fe.tivalul RocM110.000& fe.tivitate $erani1 3.000& !i!lioteca .i alte
activitati culturale 1 2+.000 , .port1).000 & culte reli$ioa.e110.000
1 SANATATE H 30.000 R#n
;in care 2 reparatii di.pen.are (0.000
* . 6?A,:C@A,@ ;A 6-"@:-, L +*1.23( Ron
1 A?MINISTRATIE H122.550 R#n
;in care centru civic 1155.550 & rata a.ina1 11.000&
1 INFATAMANT H 123.000 R#n
;in care incalzire local 2 , odernizare N6 liceu "eria1 70.000 & odernizare N6 !aieti
$radinita , ipre>ui .coal etc. "e.ac170.000& proiect "arcul @niilor 1 *.000 & .tudiu
rea!ilitare .coli 2 10.000
1 =OSPO?ARIRE H 211.)20 R#n;in care 2 proiect .tatie epurare 2 71.)20 & proiect
canalizare2 1*0.000
1 CULTURA H 25.000 R#n
;in care proiecte cain cultural125.000
1 =OSPO?ARIRE COMUNALA8 30.000 R#n
;in care 2 utila>e *0.000
1 ?RUMURI H 33.423 R#n
;in care odernizare druuri 1 ((.32(
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
3
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riărieicounei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
HOTĂRÂREA Nr. 4 din 02.02.2007
"riind !"r#$!r%! 9n+iin/1rii S%ri0i'*'i "'$*i0 d% !*i(%nt!r% 0' !"1 "#t!$i*1
din 0#('n! P%ri!(
Consiliul local al comunei Periam, judetul Timis)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 02.02.2007, văzând referatul prezentat de
doana #oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin care propune 6on.iliului ,ocal al
counei "eria, >udeţul :iiş, eiterea unei %otărâri privind înfiinţarea 0erviciului pu!lic de
alientare cu apă din couna "eria&
'n conforitate cu prevederile 4rdonanţei Euvernului nr.(2/2002 privind or$anizarea şi
funcţionarea .erviciilor pu!lice de alientare cu apă, apro!ată prin ,e$ea +(*/2002, cu
odificările şi copletările ulterioare&'n teeiul prevederilor art.*+ şi art. )7 din ,e$ea
nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice locale, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă înfiinţarea 0erviciului pu!lic de alientare cu apă cu .ediul în couna
"eria, nr. 3)+, >udeţul :iiş.
Art.2. 0e apro!ă ca odalitate de $e.tiune a .erviciului pu!lic de alientare cu apa în
couna "eria / -%&ti'n% dir%0t1 .
Art.3. 0erviciul "u!lic de alientare cu apă e.te de intere. local şi funcţionează cu
per.onalitate >uridică, în .u!ordinea 6on.iliului ,ocal al counei "eria.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria&
1 -.5.R.0.6. #ucure.ti1-$entia :eritoriala 5 Fe.t ;eva&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 -FR-< @4-5 <@R6A- P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
10
HOTĂRÂREA Nr. 10 din 20.02.2007
"riind *'!r%! *! 0'n#;tin/1 d% 01tr% C#n&i*i'* L#0!* P%ri!( ! JR!"#rt'*'i !&'"r! &t1rii
-%n%r!*%, %0#n#(i0%, &#0i!*%, 0'*t'r!*% ;i !d(ini&tr!ti% ! 0#('n%i P%ri!( 9n !n'* 2002K
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, având în vedere Raportul a.upra .tării
$enerale, econoice, .ociale, culturale şi adini.trative a counei "eria în anul 200+, înre$i.trat
la "riăria counei "eria .u! nr.2(()/20.02.2007 întocit de către priarul counei "eria,
doana #oancăş Rodica&
'n conforitate cu prevederile art. () alin.2 lit.!, art.() alin.* lit.e, art.() alin.3 şi art. +)
alin.( lit.a din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată&
'n teeiul art. art.*+ alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e ia la cunoştinţă ORaportul a.upra .tării $enerale, econoice, .ociale, culturale şi
adini.trative a counei "eria în anul 200+P aşa cu a fo.t prezentat de către priarul counei
"eria, doana #oancăş Rodica, raport care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
11
HOTĂRÂREA Nr. 11 din 20.02.2007
Priind !"r#$!r%! !-%nd%i 0'*t'r!*% ! 0#('n%i P%ri!( "% !n'* 2007
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş;
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, văzând referatul priarului counei
"eria, doana #oancăş Rodica, prin care propune apro!area a$endei culturale a counei "eria
pe anul 2007&
-vând în vedere referatul prootorului local întocit de donul <arica =lorian, prin
care .olicită adoptarea unei %otărâri cu privire la nece.itatea apro!ării a$endei culturale a counei
"eria pentru anul 2007&
'n teeiul ,e$ii -dini.traţiei "u!lice ,ocale nr.215/2001

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă a$enda culturală a counei "eria pe anul 2007, confor -nexei nr.1
care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e în.ărcinează priarul counei
"eria şi prootorul local, donul <arica =lorian.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
12
HOTĂRÂREA Nr. 12 din 20.02.2007
Priind tr%0%r%! 'n#r i(#$i*% din "r#"ri%t!t%! &t!t'*'i r#(5n 9n "r#"ri%t!t%! 0#('n%i
P%ri!(, d#(%ni'* "ri!t
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, văzând referatul nr.2032/12.02.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea unor io!ile din
proprietatea .tatului roân în proprietatea counei "eria doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind "roprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.2, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit.f şi *+ alin.1 din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea unor io!ile din proprietatea .tatului roân în proprietatea
counei "eria, doeniul privat, confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din prezenta
%otărâre.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi arc%itect şef Crlea E%eor$%e ;an.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 -rc%itect şef Crlea E%eor$%e ;an&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
1(
HOTĂRÂREA Nr. 13 din 20.02.2007
Priind 9n+iin/!r%! 'n'i "#&t d% 9n-ri.it#r II, "r%0'( ;i !"r#$!r%! (#di+i01rii #r-!ni-r!(%i
;i ! &t!t'*'i d% +'n0/i'ni 9n 0!dr'* Pri(1ri%i 0#('n%i P%ri!(
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 20.02.2007, văzând referatul prezentat de doana priar
#oancăş Rodica nr.20)+/12.02.2007, prin care propune apro!area înfiinţării unui po.t de în$ri>itor
@@, precu şi apro!area odificării or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni&
'n conforitate cu prevederile art.() alin.( lit.Q!Q din ,e$ea nr. 215/2001, privind
adini.traţia pu!lică locală&
'n teeiul art. *+ din ,e$ea nr. 215/2001, privind adini.traţia pu!lică locală, cu odificările
şi copletările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 'ncepând cu data de 01.0(.2007, .e apro!ă înfiinţarea unui po.t de în$ri>itor @@,
per.onal contractual, în cadrul "riăriei counei "eria, cu un .alariu de încadrare de **0 lei.
Art.2. 0e apro!ă odificarea or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni în ace.t .en.,
confor -nexelor 1 şi 2, care fac parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art. 3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
1*
HOTĂRÂREA Nr. 13 din 20.02.2007
Priind 9n+iin/!r%! 'n'i "#&t d% r%+%r%nt d%$'t!nt C"r#$*%(% rr#(iD, "r%0'( ;i !"r#$!r%!
(#di+i01rii #r-!ni-r!(%i ;i ! &t!t'*'i d% +'n0/i'ni 9n 0!dr'* Pri(1ri%i 0#('n%i P%ri!(
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 20.02.2007, văzând referatul prezentat de doana priar
#oancăş Rodica nr.203(/12.02.2007, prin care propune apro!area înfiinţării unui po.t de referent
de!utant 7pro!lee rroi8, precu şi apro!area odificării or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni&
'n conforitate cu prevederile art.() alin.( lit.Q!Q din ,e$ea nr. 215/2001, privind
adini.traţia pu!lică locală&
'n teeiul art. *+ din ,e$ea nr. 215/2001, privind adini.traţia pu!lică locală, cu odificările
şi copletările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 'ncepând cu data de 01.0(.2007, .e apro!ă înfiinţarea unui po.t de referent
de!utant 7pro!lee rroi8, cu o >uătate de noră, per.onal contractual, în cadrul "riăriei
counei "eria, cu un .alariu de încadrare de 21) lei.
Art.2. 0e apro!ă odificarea or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni în ace.t .en.,
confor -nexelor 1 şi 2, care fac parte inte$rantă din prezentul proiect de %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art. 3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
15
HOTĂRÂREA Nr. 15 din 20.02.2007
Priind !"r#$!r%! 9n0>iri%rii -r1dini*#r intr!i*!n% !+%r%nt% 0!&%*#r d% *#0'it, "r#"ri%t!t%!
St!t'*'i R#(5n &!' ! C#('n%i P%ri!(
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 20.02.2007, văzând referatul înre$i.trat .u!
nr.203*/12.02.2007 prezentat de doana ;uitraş -n$elica în calitate de .ecretar al counei
"eria,
,uând în con.iderare şi referatul înre$i.trat .u! nr. 2035/ 12.02.2007 întocit de doana
Ric%ter ,aura, în calitate de referent @@@ a.i.tent în cadrul "riăriei counei "eria, prin care
propune adoptarea unei %otărâri cu privire la apro!area terenurilor intravilane 7reprezentând terenul
de .u! con.trucţii, curte şi $rădină8 aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân .au a
6ounei "eria, precu şi înc%eierea ace.tor contracte&
'n conforitate cu prevederile art.() alin.5 lit.Q!Q din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată&
'n teeiul art. *+ alin.1 din ,e$ea nr. 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, cu
odificările şi copletările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă înc%irierea terenurilor intravilane 7reprezentând terenul de .u!
con.trucţii, curte şi $rădină8 aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân .au a 6ounei
"eria, .ta!ilindu1.e o c%irie lunară de 0,010 lei/p.
Art.2. 0e apro!ă întocirea şi înc%eierea contractelor pentru înc%irierea terenurilor
intravilane 7reprezentând terenul de .u! con.trucţii, curte şi $rădină8 aferente ca.elor de locuit,
proprietatea 0tatului Roân .au a 6ounei "eria.
Art.3. 6u data prezentei %otărâri .e revocă ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.23 din
03.05.200+ privind atri!uirea în od $ratuit a terenului de .u! con.trucţii proprietarilor clădirilor
cupărate în !aza le$ii nr.112/1335 şi vânzarea terenului care depăşeşte ace.te .uprafeţe
proprietarilor con.trucţiilor.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul @pozite şi taxe din cadrul "riăriei counei
"eria, cu o!li$aţia ca în teren de un an de zile .ă înc%eie contractele cu toate per.oanele
!eneficiare, pe teren de 5 7cinci8 ani de zile, cu plata c%iriei prevăzute la art.1din prezenta
%otărâre.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul @pozite şi taxe din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
1+
HOTĂRÂREA Nr. 12 din 20.02.2007
Priind !"r#$!r%! t!ri+%*#r "%ntr' 'n%*% &%ri0ii d% int%r%& *#0!* "%ntr' !n'* 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, văzând văzând referatul prezentat de
doana priar #oancăş Rodica având nr.203+/12.02.2007, prin care propune adoptarea unei
%otărâri cu privire la apro!area tarifelor pentru unele .ervicii de intere. local pentru anul 2007,
precu şi referatul nr.1000/1).01.2007 întocit de doana Ric%ter ,aura, în calitate de funcţionar
pu!lic, referent a.i.tent @@@, privind apro!area unor taxe de intere. local&
-vând în vedere ?otărârea 6on.iliului 9udeţean :iiş nr.111/21.12.200+ privind apro!area
tarifelor pentru unele .ervicii de intere. >udeţean&
'n conforitate cu prevederile 4.C.E. nr.(*/200+ privind atri!uirea contractelor de
ac%iziţie pu!lică, a contractelor de conce.iune de lucrări pu!lice şi a contractelor de conce.iune de
.ervicii şi ale 4.E. nr.*(/1337 privind re$iul >uridic al druurilor, apro!ată prin ,e$ea
nr.)2/133)&
,uând în con.iderare raportul coi.iei R#u$et1=inanţeP din cadrul 6on.iliului ,ocal
"eria&
'n teeiul prevederilor 'n teeiul art.() alin.2 lit.c, art.() alin.* lit.c şi art.*+ alin.1 din
,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată,
H O T A R A S T E :
Art.1. 0e apro!ă tarifele lunare pentru înc%irierea .au conce.ionarea .paţiilor din io!ilele
proprietate pu!lică .au privată a counei "eria, tarife care nu conţin :.F.-., pentru realizarea
lucrărilor de con.trucţii ori pe care exi.tă con.trucţii edificate, după cu urează/
?%&tin!/i! &"!/ii*#r 0!r% &% 9n0>iri!71
Sona
tarifara ;
"eria
L%i6("
Sona
tarifara A
"e.ac
L%i6("
Cnităţi coerciale en1$ro. 10 7
Cnităţi care or$anizează >ocuri de noroc 20 1*
6a.e de .c%i! valutar, .edii de !ănci, a$enţii 6A6, .edii
.ocietăţi coeriale
15 10
Cnităţi coerciale .pecializate de alientaţie pu!lică + *
#ufete de incintă 5 (,5
0paţii locative aena>ate cu >ocuri fără câşti$uri !ăneşti 7 5
Cnităţi coerciale cu aănuntul, cu profil nealientar,
tutun$erii, dro$%erii, unităţi tip O6on.i$naţiaP
* (
Cnităţi coerciale .pecializate în profil alientar, pâine1
lactate, le$ue1fructe
+ *
@de pentru unităţi care de.fac produ.ele proprii alientare 7 5
Cnităţi .pecializate de li!rărie, papetărie şi anticariat, filatelie,
dro$%erie
+ 5
Cnităţi coerciale ixte cu profil alientar, nealientar şi de
alientaţie pu!lică
7 5
0paţii de producţie pu!lică 7lan$oşerii, la!oratoare, !ucătării, + *
17
caran$erii, .ii$erii, pizzerii8, de producţie indu.trială şi de
pre.tări de .ervicii diver.e
Cnităţi profe.ionale 7caere de coerţ, poştă şi telefoane, de
pre.ă, de radio1tv, ca!inete edicale, faracii8
+ *
0edii adini.trative ale re$iilor autonoe, ale .ocietăţilor
coerciale şi ale adini.traţiei pu!lice locale
+ *
:era.e, declarate locuri pu!lice de de.facere ( 2
<a$azii şi !oxe independente care nu aparţin din punct de
vedere con.tructiv de unităţile de !ază
5 *
0paţii de.tinate pentru învăţăânt, inclu.iv creşe şi $rădiniţe,
.ănătate, activităţi .ocial culturale, cercetare ştiinţifică,
ateliere, .edii de or$anizaţii, .paţii de producţie şi pre.tări de
.ervicii ale cooperativelor de invalizi şi ale 6-R"
0,(0 0,20
0paţii de.tinate pentru activităţi .portive extraşcolare 0,10 / oră 0,05 / oră
Art.2. 0e apro!ă tarifele de conce.ionare a terenurilor din proprietatea pu!lică .au privată a
counei "eria, tarife care nu conţin :.F.-., pentru realizarea lucrărilor de con.trucţii ori pe care
exi.tă con.trucţii edificate, după cu urează/
T!ri+% d% 0#n0%&i#n!r% ! t%r%n'ri*#r din "r#"ri%t!t%! "'$*i0! &i
"ri!t! "%ntr' r%!*i7!r%! *'0r!ri*#r d% 0#n&tr'0tii *%i6("6!n
6on.tructii de.tinate activitatilor econoice 0,( 0,25
6on.tructii de locuinte .i ca.e de vacanta 0,( 0,25
6on.tructii de $ara>e 0,( 0,25
'n cazul exi.tenţei unor utilităţi, în apropierea apla.aentului con.trucţiei. :arifele
iniale .e vor cuantifica .ucce.iv, prin aplicarea unor procente în cazul urătoarelor reţele/
a. apă, canal 5T
!. tran.port ur!an 5T
c. ener$ie electrică 5T
d.telefonie 5T
e. tran.port rutier 2T
f. tran.port feroviar (T
Art.3. 0e apro!ă tarifele de înc%iriere .au conce.ionare a terenurilor din proprietatea
pu!lică .au privată a counei "eria, cu altă de.tinaţie decât cea de con.truit, tarife care nu conţin
:.F.-., după cu urează/
Nr.
0rt.
S0#"'* U.M. T!ri+ 9n *%i
1. A("*!&!r% "!n#' "'$*i0it!r, d#(%ni'* "'$*i0
&!' "ri!t !* 0#('n%i P%ri!(
0uprafaţa iniă .upu.ă tarifării va fi cea
rezultată din înclinarea proiecţiei orizontale a
panoului, la care .e adau$ă 1 de >ur1îpre>ur
p/lună (,5 lei/lună
2. 6%irie teren ara!il intravilan p/lună 0,010 lei
(. 0paţiu cu de.tinaţie coercială 7c%ioşcuri,
$%erete, punct de de.facere produ.e, a.i$urări,
alte activităţi, apla.ate pe teren doeniul
pu!lic, aflat în adini.trarea 6on.iliului ,ocal al
6ounei "eria8
p/lună 7 lei/lună
*. 'nc%iriere teren ara!il extravilan, pentru activităţi
econoice, altele decât a$ricultura 7fora>e,
%a/an 500 lei
1)
con.trucţii căi acce., con.trucţii o!iective
indu.triale etc.8
5. 'nc%iriere teren ara!il extravilan pentru activităţi
a$ricole
%a/an (00 lei
Art.3. :arifele vor fi actualizate pentru convenţiile şi contractele nou înc%eiate în anul
fi.cal 2007 în funcţie de creşterea indicelui preţurilor de con.u. "entru localitatea "eria .e
.ta!ileşte zona tarifară ;, iar pentru localitatea "e.ac zona tarifară A.
Art.5. :arifele apro!ate în prezenta %otărâre intră în vi$oare începând cu data de 1 ianuarie
2007.
Art.2. "e data intrării în vi$oare a prezentei îşi încetează aplica!ilitatea prevederile
?otărârii 6on.iliului ,ocal al counei "eria nr. 2/1(.01.200+.
Art.7. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul @pozite şi taxe din cadrul priăriei.
Art.). "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul @pozite şi taxe din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
13
HOTĂRÂREA Nr. 17 din 20.02.2007
Priind !"r#$!r%! 5n71rii t%r%n'ri*#r intr!i*!n% C0'rt%, -r1din1 ;i t%r%n d% &'$ 0#n&tr'0/iiD
!+%r%nt% 0!&%*#r d% *#0'it, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, "r#"ri%t!ri*#r 0*1diri*#r 0'("1r!t%
9n $!7! L%-ii nr.11261445
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 20.02.2007, văzând referatul înre$i.trat .u! nr.203*
/12.02.2007 prezentat de doana ;uitraş -n$elica în calitate de .ecretar al counei "eria, prin
care propune adoptarea unei %otărâri cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local Periam
nr.29 din 09.05.2006 privind atribuirea n mod !ratuit a terenului de sub construc"ii proprietarilor
clădirilor cumpărate n ba#a le!ii nr.$$2%$995 &i vân#area terenului care depă&e&te aceste
supra'e"e proprietarilor construc"iilor&
,uând în con.iderare şi prevederile art.2+ alin.ulti din ,e$ea nr.112/1335 pentru
re$leentarea .ituaţiei >uridice a unor io!ile cu de.tinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea
.tatului, precu şi ale art. (( din ?.E. nr.11/1337 pentru odificarea şi copletarea 5orelor
etodolo$ice privind aplicarea ,e$ii nr.112/1335&
Ginând cont şi de ,e$ea nr.5*/133) privind circulaţia >uridică a terenurilor&
'n conforitate cu ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.15/20.02.2007 privind apro!area
înc%irierii $rădinilor intravilane aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân .au a
6ounei "eria prin care .e revocă ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.23 din 03.05.200+
privind atri!uirea în od $ratuit a terenului de .u! con.trucţii proprietarilor clădirilor cupărate în
!aza le$ii nr.112/1335 şi vânzarea terenului care depăşeşte ace.te .uprafeţe proprietarilor
con.trucţiilor.
<otivat de faptul că terenurile aferente ca.elor vândute în !aza ,e$ii nr.112/1335 foştilor
c%iriaşi .unt proprietate de .tat .au proprietate a 6ounei "eria&
'n conforitate cu prevederile art.() alin.5 lit.Q!Q din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată&
'n teeiul art. *+ alin.1 din ,e$ea nr. 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, cu
odificările şi copletările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă vânzarea terenurilor intravilane 7curte, $rădină şi teren de .u! con.trucţii8
aferente ca.elor de locuit cupărate în !aza ,e$ii nr.112/1335 de foştii c%iriaşi, terenuri aflate în
proprietatea counei "eria, proprietarilor con.trucţiilor.
Art.2. ;eliitarea şi .ta!ilirea .uprafeţei terenului care urează a fi vândut .e face pe
!aza unei docuentaţii întocite de către per.oane fizice .au >uridice autorizate, potrivit le$ii.
,a !aza .ta!ilirii deliitării terenului, per.oana autorizată va ţine cont de îpărţirea
terenului intravilan pe zone, confor %ărţii cada.trale a counei "eria, docuentaţia ce a .tat la
!aza trecerii io!ilului în proprietatea .tatului, precu şi de autorizaţiile de con.truire .au de
deolare, ei.e pentru con.trucţiile aferente io!ilului re.pectiv.
'ntocirea docuentaţiilor de deliitare a terenului intravilan aferent con.trucţiei .e face
de către per.oane fizice .au >uridice autorizate, în !aza unui contract înc%eiat de aceştia cu
"riăria 6ounei "eria.
Art.3. Fânzarea terenului .e face în !aza unui raport de evaluare întocit de către
an$a>atul "riăriei counei "eria, ar%itect şef Crlea E%eor$%e ;an, cu plata inte$rală, urând
ca preţul terenului reprezentând curte, $rădină şi teren de .u! con.trucţii aferente ca.elor de locuit
cupărate în !aza ,e$ii nr.112/1335 .ă fie ac%itat de către cupărător, în teren de 15 zile de la
eiterea %otărârii 6on.iliului ,ocal "eria de apro!are, după care .e va .ena contractul de
vânzare1cupărare în faţa 5otarului "u!lic.
20
Fânzarea terenului re.pectiv .e poate face şi în rate, urând ca plata .ă .e facă într8o
perioadă de axi 2 7doi8 ani, .ta!ilindu1.e o do!ândă ec%ivalentă do!ânzii practicate de #.5.R.
6%eltuielile .uportate cu evaluarea terenului vor fi .uportate de către cupărătorul terenului.
Art.3. "roprietarii con.trucţiilor care nu dore.c .ă cupere terenul intravilan re.pectiv
reprezentând curte, $rădină şi teren de .u! con.trucţii aferente ca.elor de locuit pot opta pentru
înc%eierea unui contract de înc%iriere, întocindu1.e docunetaţia de deze!rare a terenului, pe
c%eltuiala proprietarului con.trucţiei pentru a .e inta!ula în coala 6.=. la capitolul 6, =oaia de
0arcini, dreptul de .ervitute de trecere, con.tituit în favoarea counei "eria.
Art.5. @ndividualizarea vânzării terenului intravilan reprezentând curte, $rădină şi teren de
.u! con.trucţii aferente ca.elor de locuit, inclu.iv apro!area preţului de vânzare .e face prin
%otărâre a 6on.iliului ,ocal "eria, în !aza docuentaţiei întocite de per.oana fizică .au
>uridică autorizată şi a cererii forulate de către proprietarul con.trucţiei cupărate în !aza ,e$ii
nr.112/1335.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi
@pozite şi taxe din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.7. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 4.6.".@. 2 #iroul 6.=. 0ânnicolau <are&
1 6opartientelor RCr!ani. şi aena>area teritoriuluiP şi R@pozite şi taxeP din
cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
21
HOTĂRÂREA Nr. 1) din 20.02.2007
"riind (#di+i0!r%! H.C.L. nr.11361).10.2002 ;i !"r#$!r%! 9n0>iri%rii 'n%i &'"r!+%/% d% 1,21
>! din "1;'n%! 0#('n%i P%ri!( 9n &0#"'* 0#n&tr'irii 'n%i (1n1&tiri, "r%0'( ;i !"r#$!r%!
C!i%t'*'i d% &!r0ini "riind 9n0>iri%r%! &'"r!+%/%i d% 1,21 >! din "1;'n%! 0#('n%i P%ri!(
Consiliul local al comunei Periam, judetul Timis)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, analizând carerea Api.copiei Ereco1
6atolice de ,u$o> prin reprezentant pr. -rdelean E%eor$%e :raian, prin care .olicită 6on.iliului
,oxal "eria apro!area conce.ionării unei .uprafeţe de de 51+ %a teren din parcela "ş ++ a păşunii
counei "eria în vederea con.truirii unei ănă.tiri R<ănă.tirea "eria1"ortP&
Făzând şi referatul prezentat de doana #oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin
care propune 6on.iliului local al counei "eria, >udeţul :iiş, eiterea unei %otărârii privind
apro!area înc%irierii unei .uprafeţe de 1,21 %a din păşunea counei "eria, precu şi apro!area
6aietului de .arcini privind înc%irierea .uprafeţei de 1,21 %a din păşunea counei "eria&
-vând în vedere prevederile ,e$ii nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi re$iul
>uridic al ace.teia, precu şi prevederile 6odului 6ivil&
,uând în con.iderare că .uprafaţa de teren care urează a fi deze!rată din între$ a fo.t
folo.ită ca $roapă de $unoi, reprezintă teren de$radat, ipropriu pentru a fi folo.it ca izlaz
counal .au fâneţe, fără efectuarea unor lucrări de î!unătăţiri funciare foarte co.ti.itoare, teren
care în.ă prezintă foarte ulte facilităţi 7curent electric, căi de acce., şo.eaua "eria1"ort, $ară
6.=.R. şi $az la aproxiativ 1,5 M8&
Făzând şi prevederile ,e$ii nr.72/2002, le$ea zoote%niei, precu şi prevederile ,e$ii nr.
7/133+, le$ea cada.trului şi a pu!licităţii io!iliare&
Ginând cont şi de prevederile ?otărârii 6on.iliului ,ocal al counei "eria nr.11( din
1).10.200+, privind apro!area înc%irierii .uprafetei de 10*,*5 %a din păşunea counală&
'n teeiul prevederilor art.*+ alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, ,e$ea -dini.traţiei "u!lice
,ocale, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă deze!rarea unei .uprafeţe de 1,21 %a din parcela "ş ++ în .uprafaţă
totală de 5+,21 %a în.cri.ă în 6.=. nr. 33* al localităţii "eria, având nr.topo *27)/20+31
2070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1, confor planului de .ituaţie anexat la prezenta %otărâre
şi care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre. 'ntocirea docuentaţiei de deliitare a
.uprafeţei de 1,21 %a .e va face de către o per.oană fizică .au >uridică autorizată, în !aza unui
contract înc%eiat cu "riăria 6ounei "eria.
Art.2. 0e apro!ă înc%irierea .uprafeţei de 1,21 ?a din parcela "ş ++ în .uprafaţă totală de
5+,21 %a în.cri.ă în 6.=. nr. 33* al localităţii "eria, având nr.topo *27)/20+31
2070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1, în .copul con.truirii unei ănă.tiri.
Art.3. 0e apro!ă odificarea ?.6.,. nr.11(/1).10.200+, în .en.ul că din parcela "ş++ în
.uprafaţă totală de 5+,21 %a în.cri.ă în 6.=. nr. 33* al localităţii "eria, având nr.topo *27)/20+31
2070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1, .e deze!rează o .uprafaţă de 1,21 %a şi pentru
con.truirea unei ănă.tiri, reducându1.e .uprafaţa apro!ată .pre a fi înc%iriată confor ?.6.,.
nr.11(/1).10.200+ la 10(,2* %a.
Art.3. 0e apro!ă 6aietul de .arcini privind înc%irierea unei .uprafeţe de 1,21 %a din
păşunea counei "eria, caiet de .arcini ce con.tituie -nexa nr.1, care face parte inte$rantă din
prezenta %otărâre.
Art.5. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi cel
financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
22
Art.2. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il al "riăriei counei "eria&
1 6opartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului al "riăriei counei "eria&
1 6oi.iei de licitare&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
2(
HOTĂRÂREA Nr. 14 din 20.02.2007
Priind !"r#$!r%! 5n71rii t%r%n'*'i intr!i*!n C0'rt% ;i -r1din1D !+%r%nt 0!&%i d% *#0'it,
"r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, "r#"ri%t!ri*#r 0*1dirii, r%&"%0ti &#/i*#r H'*$1r E'-%ni! ;i
H'*$1r T%#d#r
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 20.02.2007, văzând referatul înre$i.trat .u!
nr.2017/12.02.2007 prezentat de doana #oancăş Rodica în calitate de priar al counei "eria,
prin care propune adoptarea unei %otărâri cu privire la vânzarea terenului în.cri. în 6.=. nr.1+7(
având nr. top.75317+*/a/2 în .uprafaţă de )02 p&
-vând în vedere cererea nuiţilor ?ul!ăr Au$enia şi .oţul ace.teia ?ul!ăr :eodor,
doiciliaţi în couna "eria la nr.72+, >ud.:iiş, prin care .olicită apro!area cupărării terenului
aferent con.trucţiei, ai cărei proprietari .unt&
Ginând cont şi de ,e$ea nr.5*/133) privind circulaţia >uridică a terenurilor&
<otivat de faptul că terenul aferent ca.ei de locuit cu nr.72+ e.te proprietate a counei
"eria&
'n conforitate cu prevederile art.() alin.5 lit.Q!Q din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată&
'n teeiul art.*+ alin.1 din ,e$ea nr. 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, cu
odificările şi copletările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă vânzarea terenului intravilan 7curte şi $rădină8 aferent ca.ei de locuit
având nr. de con.criere 72+, evidenţiat în 6.=. nr.1+7( al localităţii "eria, >ud.:iiş având
nr.cada.tral 75317+*/a/2, în .uprafaţă de )02 p şi care .e află în proprietatea counei "eria,
proprietarilor con.trucţiei 7"K18, re.pectiv .oţilor ?ul!ăr Au$enia şi ?ul!ăr :eodor.
Art.2. ;eliitarea şi .ta!ilirea .uprafeţei de teren care urează a fi vândut .e face pe !aza
unei docuentaţii întocite de către an$a>atul "riăriei counei "eria, ar%itect şef Crlea
E%eor$%e ;an.
,a !aza .ta!ilirii deliitării terenului, per.oana autorizată va ţine cont de pă.trarea unui
culoar pentru acce.ul la Reiza de popieri, precu şi pentru acce.ul la .ediul "artidului
5aţional ,i!eral.
Art.3. Fânzarea terenului .e face în !aza unui raport de evaluare care face parte ine$rantă
din prezenta %otărâre şi care e.te întocit de către an$a>atul "riăriei counei "eria, ar%itect şef
Crlea E%eor$%e ;an, cu plata inte$rală, urând ca preţul terenului reprezentând curte şi $rădină
aferent ca.ei de locuit .ă fie ac%itat de către cupărător, în teren de *5 zile de la eiterea
%otărârii 6on.iliului ,ocal "eria de apro!are, după care .e va .ena contractul de vânzare1
cupărare în faţa 5otarului "u!lic.
6%eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi .uportate de către cupărătorul
terenului.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi
financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
2*
1 4.6.".@. 2 #iroul 6.=. 0ânnicolau <are&
1 6opartientelor RCr!ani. şi aena>area teritoriuluiP şi R=inanciar1conta!ilP din
cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
HOTĂRÂREA Nr. 20 din 20.02.2007
Priind !"r#$!r%! Pr#-r!('*'i d% (1&'ri "riind -#&"#d1rir%!, 9n+r'('&%/!r%! ;i
i-i%ni7!r%! 0#('n%i P%ri!( "% !n'* 2007
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 20.02.2007, văzând referatul înre$i.trat .u!
nr.21)3/1*.02.2007 prezentat de donul vicepriar "intea @o.if prin care propune adoptarea unei
%otărâri cu privire la apro!area unor ă.uri privind $o.podărirea counei "eria&
-vând în vedere 4.E. nr.21/2002 privind $o.podărirea localităţilor ur!ane şi rurale, precu
şi ,e$ea nr.515/2002 pentru apro!area 4.E. nr.21/2002&
"otrivit 4.E. nr.2/2001 privind re$iul >uridic al contravenţiilor&
25
'n conforitate cu prevederile art.() alin.+ lit.QaQ din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată&
'n teeiul art.*+ alin.1 din ,e$ea nr. 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, cu
odificările şi copletările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă "ro$raul de ă.uri privind $o.podărirea, înfruu.eţarea şi i$ienizarea
counei "eria pe anul 2007, prevăzut în -nexa nr.1, anexă care face parte inte$rantă din
prezenta %otărâre.
Art.2. 0e apro!ă Re$ulaentele de de.făşurare a concur.urilor R6ea ai fruoa.ă .tradă
din couna "eriaP confor -nexei nr.2, anexă care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre şi
R6el ai fruo. io!il din couna "eriaP, confor -nexei nr.(, anexă care face parte
inte$rantă din prezenta %otărâre. 6oi.ia pentru .ta!ilirea celei ai fruoa.e .trăzi şi a celui ai
fruo. io!il din couna "eria în anul 2007 va avea urătoarea coponenţă/
1 Pint%! I#&i+, vicepriar 2 preşedinte&
1 Ur*%! =>%#r->% ?!n, ar%itect şef 2 .ecretar&
1 R'&!n Finti*1, con.ilier local 2 e!ru&
1 U;!t Fi#ri0!, con.ilier local 2 e!ru&
1 ?#*0!n Ani0!, con.ilier local 2 e!ru&
1 Ar!( I#!n Mir0%!, con.ilier local 2 e!ru.
Art.3. -cţiunea de control a ă.urilor edilitar1$o.podăreşti in.tituite prin art.1 .e va face
de către reprezentanţi ai "riăriei counei "eria îpreună cu a$enţi din cadrul "o.tului de
"oliţie "eria.
Art.3. 5ere.pectarea o!li$aţiilor in.tituite la art.1 con.tituie contravenţie şi .e
.ancţionează cu aendă contravenţională de la 50 lei la 2.500 lei. "er.oanele îndreptăţite .ă
con.tate şi .ă aplice contravenţii .unt reprezentanţii "riăriei counei "eria şi a$enţii din cadrul
"o.tului de "oliţie "eria.
Art.5. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează donul vicepriar
"intea @o.if şi copartientele OCr!ani. şi aena>area teritoriuluiP şi O=inanciar1conta!ilP din
cadrul "riăriei counei "eria.
Art.2. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 Ficepriarului counei "eria&
1 "o.tului de "oliţie "eria&
1 6opartientele OCr!ani. şi aena>area teritoriuluiP şi O=inanciar1conta!ilP
din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
2+
HOTĂRÂREA Nr. 21 din 20.02.2007
"riind !"r#$!r%! 0#nt'*'i d% 9n0>%i%r% ! %B%r0i/i'*'i $'-%t!r "% !n'* 2005
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş )
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20 fe!ruarie 2007, având în vedere referatul cu nr. de
înre$i.trare 2250/1+.02.2007 prezentat de copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei
counei "eria, cu privire la înc%iderea exerciţiului !u$etar pe anul 2005&
Ginând cont de art.12* din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată&
'n conforitate cu prevederile art.*+ alin.1 şi alin.2 din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă contul de înc%eiere a exerciţiului !u$etar pe anul 2005 la activitatea
!u$etară de.făşurată după cu urează/
1 la venituri/ 2.7)*.27* R45
1 la c%eltuieli/ 2.75).)7+ R45
1 fond de rulent/ 25.(37 R45
Feniturile şi c%eltuielile pe capitole şi articole !u$etare .e apro!ă confor -nexei nr.1, R
6ontul de execuţie a !u$etului 6on.iliului ,ocal al counei "eria pe anul 2005P, anexă care face
parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 0e apro!ă înc%iderea exerciţiului !u$etar al 6on.iliului ,ocal "eria pe anul 2005
la activitatea autofinanţată după cu urează/
1 la venituri/ *2.)(+ R45
1 la c%eltuieli/ (7.3(1,5+ R45
1 fond de rulent/ *.30*,** R45
Feniturile şi c%eltuielile pe capitole şi articole !u$etare la activitatea autofinanţată .e
apro!ă confor -nexei nr.2, R 6ontul de execuţie la activitatea autofinanţată a 6on.iliului ,ocal al
counei "eria pe anul 2005P, anexă care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
27
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 20.02.2007
"riind !"r#$!r%! 0#nt'*'i d% 9n0>%i%r% ! %B%r0i/i'*'i $'-%t!r "% !n'* 2002
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş )
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20 fe!ruarie 2007, având în vedere referatul
înre$i.trat .u! nr. 2251/1+.02.2007, prezentat de copartientul financiar1conta!il din cadrul
"riăriei counei "eria, cu privire la înc%iderea exerciţiului !u$etar pe anul 200+&
Ginând cont de art.12* din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată&
'n conforitate cu prevederile art.*+ alin.1 şi alin.2 din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă contul de înc%eiere a exerciţiului !u$etar pe anul 200+ la activitatea
!u$etară de.făşurată după cu urează/
1 la venituri/ *.)72.10( R45
1 la c%eltuieli/ 2.1+2.311 R45
1 fond de rulent/ 51*.20* R45
Feniturile şi c%eltuielile pe capitole şi articole !u$etare .e apro!ă confor -nexei nr.1, R
6ontul de execuţie a !u$etului 6on.iliului ,ocal al counei "eria pe anul 200+P, anexă care face
parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 0e apro!ă înc%iderea exerciţiului !u$etar al 6on.iliului ,ocal "eria pe anul 200+
la activitatea autofinanţată după cu urează/
1 la venituri/ 100.5(5 R45
1 la c%eltuieli/ +2.)03 R45
1 fond de rulent/ (7.72+ R45
Feniturile şi c%eltuielile pe capitole şi articole !u$etare la activitatea autofinanţată .e
apro!ă confor -nexei nr.2, R 6ontul de execuţie la activitatea autofinanţată a 6on.iliului ,ocal al
counei "eria pe anul 200+P, anexă care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
2)
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 20.02.2007
Priind r%#0!r%! >#t1r5rii C#n&i*i'*'i L#0!* P%ri!( nr.3 !d#"t!t1 9n ;%din/! #rdin!r1 din
d!t! d% 14.01.2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Făzând referatul nr.2255/1+.02.2007, prezentat de doana .ecretar ;uitraş -n$elica, prin
care propune con.iliului local revocarea %otărârii nr.*/13.01.2007 privind apro!area unei taxe
pentru eli!erarea adeverinţelor privind vec%iea în uncă 76.-.".8&
,uând în con.iderare adre.a @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş având nr. de înre$i.trare
*27/;@@/d1/01.02.2007, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.21*+/1*.02.2007&
'n teeiul prevederilor art.() al ,e$ii nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată /
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e revocă ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.*/13.01.2007 privind apro!area
unei taxe pentru eli!erarea adeverinţelor privind vec%iea în uncă 76.-.".8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de %otărâre .e va în.ărcina doana
priar #oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il..
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
23
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 20.02.2007
Priind r%#0!r%! >#t1r5rii C#n&i*i'*'i L#0!* P%ri!( nr.7 !d#"t!t1 9n ;%din/! #rdin!r1 din
d!t! d% 14.01.2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, văzând referatul nr.225+/1+.02.2007, prezentat
de doana .ecretar ;uitraş -n$elica, prin care propune con.iliului local revocarea %otărârii
nr.7/13.01.2007 privind apro!area unei taxe pentru înc%irierea .ălii de .port a ,iceului :eoretic
"eria pentru diver.e activităţi .portive extraşcolare&
,uând în con.iderare adre.a @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş având nr. de înre$i.trare
*27/;@@/d1/01.02.2007, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.21*+/1*.02.2007&
'n teeiul prevederilor art.() al ,e$ii nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată /
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e revocă ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.7/13.01.2007 privind apro!area
unei taxe pentru înc%irierea .ălii de .port a ,iceului :eoretic "eria pentru diver.e activităţi
.portive extraşcolare.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentului proiect de %otărâre .e va în.ărcina doana
priar #oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il..
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 ,iceului :eoretic "eria
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
(0
HOTĂRÂREA Nr. 25 din 20.02.2007
"riind !"r#$!r%! C!i%t'*'i d% &!r0ini "riind 9n0>iri%r%! 'n%i &'"r!+%/% d% 103,23 >! din
"1;'n%! 0#('n%i P%ri!(
Consiliul local al comunei Periam, judetul Timis)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, văzând referatul prezentat de doana
#oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin care propune 6on.iliului local al counei "eria,
>udeţul :iiş, eiterea unei %otărârii privind apro!area 6aietului de .arcini privind înc%irierea
unei .uprafeţe de 10*,*5 %a din păşunea counei "eria&
-vând în vedere prevederile ,e$ii nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi re$iul
>uridic al ace.teia&
-vand în vedere şi prevederile 6odului 6ivil&
Ginând cont şi de prevederile ?otărârii 6on.iliului ,ocal al counei "eria nr.11( din
1).10.200+, privind apro!area înc%irierii .uprafetei de 10*,*5 %a din păşunea counală şi ale
?otărârii 6on.iliului ,ocal al counei "eria nr.1)/20.02.2007&
'n teeiul prevederilor art.*+ alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, ,e$ea -dini.traţiei "u!lice
,ocale, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. 0e apro!ă 6aietul de .arcini privind înc%irierea unei .uprafeţe de 10(,2* %a din
păşunea counei "eria, caiet de .arcini ce con.tituie -nexa nr. 1, care face parte inte$rantă din
prezenta %otărâre. 0uprafaţa propu.ă .pre înc%iriere e.te în.cri.ă în 6.=. nr. 33* al localităţii
"eria, având nr.topo *27)/20+312070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1 şi e.te forată din
urătoarele parcele /
1 "ş++ L 55,00 %a
1 "ş23) L ((,*2 %a
1 "ş()* L 1,32 %a
1 ".()5 L 0,*0 %a
1 "."d()+ L 12,50 %a.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il al "riăriei counei "eria&
1 6oi.iei de licitare&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
(1
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 20.02.2007
Priind (#di+i0!r%! H#t1r5rii C#n&i*i'*'i L#0!* P%ri!( nr.10061).10.2002 "riind !"r#$!r%!
P*!n'*'i d% #0'"!r% ! +'n0/ii*#r "'$*i0% "%ntr' !n'* 2007
Consiliul local al comunei Periam, judetul Timis )
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.207+, având în vedere referatul
nr.)(*1/11.12.200+ al doanei #oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin care propune
eiterea unei %otărâri cu privire la odificarea ?otărârii 6on.iliului ,ocal "eria
nr.100/1).10.200+ privind apro!area "lanului de ocupare a functiilor pu!lice &
Ginând cont de adre.a nr.107)350/02.02.2007 a -$enţiei 5aţionale a =uncţionarilor "u!lici
înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.2225/1+.02.2007, prin care .e apro!ă proiectul
"lanului de ocupare a funcţiilor pu!lice pentru anul 2007&
"otrivit 4rdinului nr.7++0/200+ al preşedintelui -$enţiei 5aţionale a =uncţionarilor
"u!lici privind apro!area in.trucţiunilor pentru ela!orarea "lanului de ocupare a funcţiilor
pu!lice&
@n teeiul prevederilor art.() din ,e$ea nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice locale,
odificată şi copletată/
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă "lanul de ocupare a funcţiilor pu!lice pentru anul 2007, potrivit -nexei
nr.1, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 0e a!ro$ă orice prevederi contrare prezentei %otărâri.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 -$enţiei 5aţionale a =uncţionarilor "u!lici&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
(2
HOTĂRÂREA Nr. 27 din 20.02.2007
Priind 0#("*%t!r%! ;i (#di+i0!r%! H#t1r5rii C#n&i*i'*'i L#0!* P%ri!( nr.5614.01.2007
"riind &t!$i*ir%! ;i !"r#$!r%! St!t'*'i d% <'n0/ii ;i ! Or-!ni-r!(%i !"!r!t'*'i d%
&"%0i!*it!t% !*% Pri(1ri%i 0#('n%i P%ri!( "% !n'* 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, având în vedere referatul
înre$i.trat .u! nr.2253/1+.02.2007, întocit de doana ;uitraş -n$elica în calitate de .ecretar
al counei "eria, privind odificarea ?otărârii 6on.iliului ,ocal "eria nr.5/13.01.2007 privind
.ta!ilirea şi apro!area 0tatului de =uncţii şi a 4r$ani$raei aparatului de .pecialitate ale "riăriei
counei "eria pe anul 2007E
,uând în con.iderare adre.a @n.pectoratului de "oliţie al 9udeţului :iiş 2
=oraţiunea "oliţie Rurală 2 "o.tul de "oliţie "eria având nr.*73.05(/1*.02.2007, înre$i.trată la
"riăria counei "eria .u! nr.22+3/13.02.2007&
,uând în con.iderare ?otărârea 6on.iliului ,ocal al counei "eria nr.57/1(.07.200+
privind in.tituirea pazei pe tip de noapte în localitatea "eria, >udeţul :iiş&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit.a8, alin.( lit. a8 şi ale art.*+ alin.1, din ,e$ea
nr.215/2001, privind -dini.traţia pu!lică locală, cu odificările şi copletările ulterioare&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e copletează şi .e odifică 0tatul de funcţii pe anul 2007 confor -nexei 1, care
face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 0e copletează şi .e odifică 4r$ani$raa aparatului de .pecialitate a "riăriei
counei "eria, confor -nexei 2, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi doana ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi doana ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "o.tului de "oliţie "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
((
HOTĂRÂREA Nr. 2) din 04.03.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2+21/2).02.2007,
inaintat de catre copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priariei .i vizat de catre doana
priar #oanca. Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor ,e$ii nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată
şi copletată&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007 , după cu urează/
1. FENITURI H 5.11),02RON
1 cote defalcate din ipozitul pe venit 21.0*.02.01 2 .ua de 2.*00 Ron
1 .pri>in financiar con.tituire failie 2 21.*2.02.(( 2 .ua de 2.71),02 Ron
2. CHELTUIELI H 5.11),02 RON
1 tran.feruri !ur.e 2 2*.+).02.53 1 2.*00 Ron 7 plata !ur.elor şcolare 8
1 a>utoare .ociale în nuerar 2 2*.+).02.57 2 2.71),02 Ron 7plata a>utorului la
con.tituirea failiei8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
(*
HOTĂRÂREA Nr. 24 din 04.03.2007
Priind tr%0%r%! 'n#r t%r%n'ri !+*!t% 9n "r#"ri%t!t%! St!t'*'i R#(5n, 9n "r#"ri%t!t%!
0#('n%i P%ri!(, d#(%ni'* "ri!t
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2037/12.02.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune radierea dreptului de folo.inţă
.au de conce.ioanre în.cri. în favoarea unor per.oane a.upra unor io!ile&
-vând în vedere referatul doanei ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria,
înre$i.trat .u! nr.2+22/2).02.2007&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*+ din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea unor terenuri aflate în proprietatea 0tatului Roân, cuprin.e în
-nexele nr.11* care fac parte inte$rantă din prezenta %otărâre, în proprietatea counei "eria,
doeniul privat.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
(5
HOTĂRÂREA Nr. 30 din 04.03.2007
Priind r!di%r%! dr%"t'*'i d% +#*#&in/1 &!' d% 0#n0%&i#n!r% 9n&0ri& 9n +!#!r%! 'n#r "%r&#!n%
!&'"r! 'n#r t%r%n'ri, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, d#(%ni'* "ri!t
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2037/12.02.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune radierea dreptului de
folo.inţă/conce.ioanre în.cri. în favoarea unor per.oane a.upra unor io!ile&
-vând în vedere referatul doanei ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria,
înre$i.trat .u! nr.2+22/2).02.2007&
Ginând cont şi de prevederile ?otărârii 6on.iliului ,ocal "eria nr.23/03.0(.2007 privind
trecerea unor terenuri aflate în proprietatea 0tatului Roân, în proprietatea counei "eria,
doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*+ din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă radierea dreptului de folo.inţă .au a dreptului de conce.ionare în.cri. în
favoarea unor per.oane a.upra unor terenuri, cuprin.e în -nexele nr.11(, care fac parte inte$rantă
din prezenta %otărâre.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
(+
HOTĂRÂREA Nr. 31 din 04.03.2007
Priind !"r#$!r%! R!"#rt'*'i d% %B"%rti71 t%>ni01 %Btr!.'di0i!r1 d% %!*'!r%, 9nt#0(it d%
P.<.A.Ur*%! =>%#r->%8?!n, "riind t%r%n'* intr!i*!n 9n&0ri& 9n %Btr!&'* C.<. nr. 3231 !*
*#0!*it1/ii P%ri!( !5nd nr. t#"#.75487236!616$ 9n &'"r!+!/1 d% 1.254 (", "r#"ri%t!t%! "ri!t1
! 0#('n%i P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2+2* din 2).02.2007,
prin care priarul counei "eria propune 6on.iliului ,ocal "eria apro!area Raportului de
expertiză te%nică extra>udiciară 2 de evaluare, privind io!ilul reprezentând teren intravilan în.cri.
în în extra.ul 6.=. nr. *+*1 al localităţii "eria având nr. topo.75317+*/a/1/! în .uprafaţă de 1.253
p din localitatea "eria, >udeţ :iiş.
-vând în vedere Raportul de evaluare expertiză te%nică extra>udiciară 2 .pecialitatea
con.trucţii, privind terenurile .ituate în couna "eria, >udeţ :iiş, întocit de ".=.-.Crlea
E%eor$%e1;an, doiciliat în :iişoara .tr. #rânduşei nr.1) .c.# et.3 ap.()&
Făzând raportul 6oi.iei de .pecialitate din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
'n teeiul art.() alin.5 lit.! şi art.*+ din ,e$ea 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă RRaportul de expertiză te%nică extra>udiciară de evaluare privind terenul
intravilan în.cri. în extra.ul 6.=. nr. *+*1 al localităţii "eria având nr. topo.75317+*/a/1/! în
.uprafaţă de 1.253 p, proprietatea privată a counei "eria, întocit de ".=.-.Crlea E%eor$%e1
;an, confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din prezentul "roiect de %otărâre.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a ace.tui "roiect de %otărâre .e va în.ărcina doana
"riar #oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
(7
HOTĂRÂREA Nr. 32 din 04.03.2007
Priind !"r#$!r%! 5n71rii "rin *i0it!/i% "'$*i01, #r-!ni7!t1 "#triit *%-ii, ! 'n%i &'"r!+%/% d%
1.000 (" din t%r%n'* intr!i*!n 9n&0ri& 9n %Btr!&'* C.<. nr. 3231 !* *#0!*it1/ii P%ri!( !5nd
nr. t#"#.75487236!616$ 9n &'"r!+!/1 t#t!*1 d% 1.254 (", "r#"ri%t!t%! "ri!t1 ! 0#('n%i
P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2+2(/2).02.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune 6on.iliului ,ocal "eria
apro!area .coaterii la vânzare prin licitaţie pu!lică, or$anizată potrivit le$ii, a unei .uprafeţe de
1.000 p din terenul intravilan în.cri. în extra.ul 6.=. nr. *+*1 al localităţii "eria având nr.
topo.75317+*/a/1/! în .uprafaţă totală de 1.253 p, proprietatea privată a counei "eria&
Ginând cont şi de ?otărârea 6on.iliului ,ocal nr.(1/03.0(.2007 privind apro!area
Raportului de expertiză te%nică extra>udiciară de evaluare, întocit de ".=.-.Crlea E%eor$%e1;an,
privind terenul intravilan în.cri. în extra.ul 6.=. nr. *+*1 al localităţii "eria având nr. topo.7531
7+*/a/1/! în .uprafaţă de 1.253 p, proprietatea privată a counei "eria
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind "roprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia&
'n teeiul prevederilor art.() alin.5 lit.! şi *+ alin.1 şi alin.2
1
din ,e$ea 215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată .i copletată&
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea prin licitaţie pu!lică, or$anizată potrivit le$ii, a unei .uprafeţe
de 1.000 p din terenul intravilan în.cri. în extra.ul 6.=. nr.*+*1 al localităţii "eria având nr.
topo.75317+*/a/1/! în .uprafaţă totală de 1.253 p, proprietatea privată a counei "eria.
Art.2. 0e apro!ă 6aietul de .arcini, confor -nexei nr.1 care face parte inte$rantă din
prezenta %otărâre.
Art.3. 6%eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi .uportate de către cupărătorul
terenului.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi
financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6oi.iei de licitare&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
()
HOTĂRÂREA Nr. 33 din 04.03.2007
Priind !"r#$!r%! ,,Str!t%-i%i d% d%7#*t!r% &'&t%n!$i*1 "% t%r(%n (%di' ! 0#('n%i
P%ri!(K
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul
nr.2+2+/2).02.2007, înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune
nece.itatea adoptării planurilor de dezvoltare la nivel local&
'n teeiul art. +), alin.7(8, lit. c, din ,e$ea adini.traţiei pu!lice locale nr.215/2001, cu
odificările şi copletările ulterioare&
,uând în con.iderare o!li$ativitatea adini.traţiilor locale de a ela!ora "lanuri de
;ezvoltare ale counităţilor în vederea .ta!ilirii ăp.urilor şi acţiunilor de intervenţie pe teren
ediu şi lun$.
:inand cont de nece.itatea introducerii de noi etode de planificare a ă.urilor de
dezvoltare locală pentru care .e ela!orarează planuri .u.tena!ile/
'n teeiul art.() alin.5 lit.! şi art.*+ din ,e$ea 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă ,,Str!t%-i! d% d%7#*t!r% &'&t%n!$i*1 ! 0#('n%i P%ri!( "% t%r(%n
(%di'LL, confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi prootorul local <arica =lorian.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 "rootorului local <arica =lorian
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
(3
HOTĂRÂREA Nr. 33 din 04.03.2007
Priind !"r#$!r%! 9n+iin/1rii 9n&tit'/i%i "'$*i0% MA;%71(5nt'* C'*t'r!* P%ri!( H C1(in'*
C'*t'r!*K, 9n &'$#rdin%! C#n&i*i'*'i L#0!* P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2+27/2).02.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune înfiinţarea -şezăîntului
6ultural "eria&
'n teeiul art. +), alin.718, lit. !, din ,e$ea adini.traţiei pu!lice locale nr. 215/2001, cu
odificările şi copletările ulterioare&
'n !aza 4rdonanţei de Cr$enţă nr.11)/200+ 2 4rdonanţa privind înfiinţarea, or$anizarea şi
de.făşurarea activităţii aşezăintelor culturale, art. 2, alin. 718 şi 728, art. (, art. 5, alin 718 &
'n conforitate cu prevederile 4rdinului -dini.traţiei "u!lice nr. 2))(/200( 2 4rdin pentru
apro!area 5orelor etodolo$ice privind de.făşurarea activităţilor .pecifice aşezăintelor culturale,
art 2, alin. 718 şi 728, art. (, alin 718.
'n teeiul art.() alin.( lit.c şi art.*+ din ,e$ea 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă înfiinţarea in.tituţiei pu!lice RA;%71(5nt'* C'*t'r!* P%ri!( H C1(in'*
C'*t'r!*K.
Art.2. 0e apro!ă 0tatul de funcţii al in.tituţiei pu!lice RA;%71(5nt'* C'*t'r!* P%ri!( H
C1(in'* C'*t'r!*K confor -nexei 1, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 0e apro!ă 4r$ani$raa in.tituţiei pu!lice RA;%71(5nt'* C'*t'r!* P%ri!( H
C1(in'* C'*t'r!*K, confor -nexei 2, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi prootorul local <arica =lorian.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
*0
HOTĂRÂREA Nr. 35 din 04.03.2007
Priind tr%0%r%! t%r%n'*'i 9n&0ri& 9n C.<. nr.2057 ! 0#('n%i P%ri!( !5nd nr.t#"#.207820),
9n &'"r!+!/1 d% 3.)45 (", !+*!t 9n "r#"ri%t!t%! St!t'*'i R#(5n, 9n "r#"ri%t!t%! 0#('n%i
P%ri!(, d#(%ni'* "ri!t
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2+53/02.0(.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.2057
"eria având nr.topo.+071+0), în .uprafaţă de (.)35 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în
proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.*+ din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.2057 a counei "eria, având
nr.topo.+071+0), în .uprafaţă de (.)35 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în proprietatea
counei "eria, doeniul privat.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
*1
HOTĂRÂREA Nr.32 din 04.03.2007
Priind !"r#$!r%! 5n71rii "rin *i0it!/i% "'$*i01, #r-!ni7!t1 "#triit *%-ii, ! t%r%n'*'i
intr!i*!n 9n&0ri& 9n %Btr!&'* C.<. nr. 3152 !* *#0!*it1/ii P%&!0 !5nd nr. t#"#.)258)71625
9n &'"r!+!/1 d% 714 (", "r#"ri%t!t%! "ri!t1 ! 0#('n%i P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 03.0(.2007, văzând referatul nr.2+3*/02.0(.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune 6on.iliului ,ocal "eria
apro!area .coaterii la vânzare prin licitaţie pu!lică, or$anizată potrivit le$ii, a terenului în.cri. în
extra.ul 6.=. nr. (15+ al localităţii "e.ac având nr. topo.)+51)71/+5 în .uprafaţă de 713 p.&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind "roprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia&
'n teeiul prevederilor art.() alin.5 lit.! şi *+ alin.1 şi alin.2
1
din ,e$ea 215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată .i copletată
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea prin licitaţie pu!lică, or$anizată potrivit le$ii, a terenului
intravilan în.cri. în extra.ul 6.=. nr. (15+ al localităţii "e.ac având nr. topo.)+51)71/+5 în
.uprafaţă de 713 p., proprietatea privată a counei "eria.
Art.2. 0e apro!ă 6aietul de .arcini, confor -nexei nr.1 care face parte inte$rantă din
prezenta %otărâre.
Art.3. 0e apro!ă Raportul de expertiză te%nică extra>udiciară de evaluare, întocit de
".=.-.Crlea E%eor$%e1;an, privind terenul intravilan în.cri. în extra.ul 6.=. nr. (15+ al localităţii
"e.ac având nr. topo.)+51)71/+5 în .uprafaţă de 713 p., proprietatea privată a counei "eria,
raport care con.tituie -nexa nr.2, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre. 6%eltuielile
efectuate cu evaluarea terenului vor fi .uportate de către cupărătorul terenului.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi
financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6oi.iei de licitare&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
*2

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 04.03.2007
Priind tr%0%r%! 'n#r t%r%n'ri !+*!t% 9n "r#"ri%t!t%! St!t'*'i R#(5n, 9n "r#"ri%t!t%!
0#('n%i P%ri!(, d#(%ni'* "ri!t
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2007, văzând referatul nr.2037/12.02.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune radierea dreptului de
folo.inţă/conce.ioanre în.cri. în favoarea unor per.oane a.upra unor io!ile&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*+ din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea unor terenuri aflate în proprietatea 0tatului Roân, cuprin.e în
-nexele nr.11* care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre, în proprietatea counei "eria,
doeniul privat.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
*(
HOTĂRÂREA Nr. 3) din 13.03.2007
Privind aprobarea *"tudiului de oportunitate pentru reali+area obiectivului, Policlinic-
medical-.
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 1(.0(.2007, văzând referatul
nr.237*/1(.0(.2007, prezentat de .ecretarul counei "eria privind nece.itatea apro!ării .tudiului
de oportunitate pentru realizarea o!iectivului/"oliclinică edicală&
Ginând cont de prevederile ?otărârii 6on.iliului ,ocal "eria nr.+/13.01.2007 privind
apro!area caietului de .arcini şi a condiţiilor privind conce.ionarea prin licitaţie pu!lică, or$anizată
potrivit le$ii, a unei .uprafeţe de 3*) p în.cri.ă în 6.=. nr.2+)5, având nr. top. 7*117*(/1, în
vederea con.truirii unei policlinici edicale&
'n conforitate cu prevederile ,e$ii nr. 21(/133) privind proprietatea pu!lică şi re$iul
>uridic al ace.teia, odificată şi copletată, ale 4.C.E. nr.5*/200+ privind re$iul contractelor de
conce.iune de !unuri proprietate pu!lică, cu odificările ulterioare, ale art.125 alin.1 şi 2 din
,e$ea nr. 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.c şi alin.5 lit.a al ,e$ii 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală 1 repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă (tudiul de oportunitate pentru reali#area obiectivului) *Policlinică
medicală+, confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul ur!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6oi.iei de licitare&
1 6opartientului ur!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 ;C<@:R-D 64R5A, BBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
-FR-< @4-5 <@R6A-BBBBBBBBB P E R I A M
?4RF-:? 6-R4, BBBBBBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
**
HOTĂRÂREA Nr. 34 din 22.03.2007
Privind recti'icarea bu!etului local al comunei Periam pe anul 200,
Consiliul Local al Comunei Periam, -ude"ul .imi&;
Reunit în şedinţa ordinară din data de 22.0(.2007, văzând referatul nr.(213/21.0(.2007,
inaintat de către copartientul financiar 1 conta!il din cadrul priăriei .i vizat de către doana
priar #oanca. Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
,uând în con.iderare prevederile ,e$ii nr.(3+/200+ privind acordarea unui .pri>in financiar
la con.tituirea failiei şi 4rdinul nr.37+/200+ privind apro!area in.trucţiunilor de aplicare a ,e$ii
nr.(3+/200+ şi ale ,e$ii !u$etului de .tat pe 2007, precu şi ale 4.C.E. nr.57/200+ privind
acordarea a>utorului pentru încălzirea locuinţei cu lene, căr!uni, precu şi ale ,e$ii nr.*)2/200+
privind acordarea tru.ourilor pentru nou nă.cuţi, odificată şi copletată prin 4.E.2/2007 privind
unele ă.uri financiar fi.cale din doeniul protecţiei .ociale&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.* al ,e$ii nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, odificată şi copletată /
HOTĂRĂŞTE:
Art.*. 0e apro!ă rectificarea !u$etului local pe anul 2007, după cu urează/
1. FENITURI 8 44.25) RON
1 .pri>in financiar con.tituire failie 1 21.*2.02.(( 1 .ua de 1(.000 Ron
1 a>utor incălzire lene 1 21.*2.02.(* 1 .ua de )(.+5) Ron
1 .pri>in financiar tru.ou nou 1 nă.cuţi 121.*2.02.(+1 .ua de 1 (.000 Ron
2. CHELTUIELI 1 44.25) RON
1 a>utoare .ociale in nuerar 1 2*.+).02.57 1 33.+5) Ron 7 plată a>utor con.tituirea
failiei 1(.000& a>utor incălzire lene 1 )(.+5) & .pri>in tru.ou nou 1 nă.cuţi 1 (.000 8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
*5
HOTĂRÂREA Nr. 30 din 27.03.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0(.2007, văzând referatul
nr.((+*/27.0(.2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.* şi art.*5 al ,e$ii nr.215/2001 privind -dini.traţia
"u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007 , după cu urează/
1. FENITURI H 1.030 RON
1 a>utor încălzire lene 2 21.*2.02.(* 1 .ua de 1.030 Ron
2. CHELTUIELI H 1.030 RON
1 a>utoare .ociale în nuerar 2 2*.+).02.57 2 1.030 R#n 7a>utor încălzire lene 2 1.0*08.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
*+
HOTĂRÂREA Nr. 31 din 27.03.2007
Priind !"r#$!r%! P*!n'*'i d% !n!*i71 ;i !0#"%rir% ! ri&0'ri*#r 9n 'nit!t%!
!d(ini&tr%!ti8t%rit#ri!*1 ! 0#('n%i P%ri!(, .'d%/'* Ti(i;
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0(.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.((75/27.0(.2007 privind analizarea şi apro!area "lanului de analiză şi
acoperire a ri.curilor în unitatea adini.trativ1teritorială a counei "eria, >udeţul :iiş&
Ginând cont de prevederile art.1( lit.a din ,e$ea nr.(07/200+ privind apărarea îpotriva
incendiilor&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.1, art.(+ alin.2 lit.!8, art.(+ alin.* lit.e8 şi art. *5 alin.2
lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă RPlanul de anali+- şi acoperire a riscurilor /n unitatea administreativ0
teritorial- a comunei Periam, judeţul Timiş., confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din
prezenta %otărâre.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria.
Art.3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6opartientului =inanciar 6onta!il&
1 @n.pectoratului pentru 0ituaţii de Cr$enţă O#anatP al >udeţului :iiş&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
*7
HOTĂRÂREA Nr. 32 din 27.03.2007
Priind !"r#$!r%! "!rt%n%ri!t'*'i 0' Ş0#!*! 0' 0*!&%*% I H FIII P%&!0 ;i 0#+in!n/!r%!
"r#i%0t'*'i ,,Pr# <!(i*i!K
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0(.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.(257/22.0(.2007 privind apro!area parteneriatului dintre 6on.iliul ,ocal
"eria şi Dcoala cu cla.ele @ 2 F@@@ "e.ac pentru .u.ţinerea şi ipleentarea proiectului intitulat
,,"ro =ailiaP în vederea participării la 6opetiţia de Eranturi pentru ;ezvoltarea Dcolară, iniţiat
de <ini.terul Aducaţiei şi 6ercetării, precu şi apro!area cofinanţării proiectului cu .ua de *.)00
Ron, dacă proiectul va fi declarat câşti$ător, reprezentînd 10 T din valoarea finanţării totale&
Ginând cont de .olicitarea Dcolii cu cla.ele @ 2 F@@@ "e.ac având nr. de înre$i.trare
()2/21.0(.2007, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.(232/2(.0(.2007&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.1, art.(+ alin.2 lit.!8, art.(+ alin.* lit.e8 şi art. *5 alin.2
lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă parteneriatul dintre 6on.iliul ,ocal al counei "eria şi Dcoala cu cla.ele
@ 2 F@@@ "e.ac pentru .u.ţinerea şi ipleentarea proiectului ,,"ro =ailiaP în vederea participării
la 6opetiţia de Eranturi pentru ;ezvoltare Dcolară, proiect ce vizează î!unătăţirea condiţiilor
de viaţă şi dezvoltare ale copiilor în propriile failii.
Art.2. 0e apro!ă cofinanţarea proiectului cu .ua de *.)00 lei, în cazul în care proiectul va
fi apro!at, acea.tă .uă reprezentînd 10 T din valoarea finanţării totale.
Art.3. 0e de.enează din partea 6on.iliului ,ocal "eria, în vederea cola!orării cu Dcoala
cu cla.ele @1F@@@ "e.ac, în vederea realizării proiectului, donul con.ilier local 9arda -lexandru.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.5. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6opartientului =inanciar 6onta!il&
1 Dcolii cu cla.ele @ 2 F@@@ "e.ac&
1 6on.ilierului local 9arda -lexandru&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
*)
HOTĂRÂREA Nr. 33 din 27.03.2007
Priind !"r#$!r%! "!rt%n%ri!t'*'i 0' Li0%'* T%#r%ti0 P%ri!( ;i 0#+in!n/!r%!
"r#i%0t'*'i ,,C#"i*1ri! 9ntr% 0r%din/1 ;i tr!di/i%K
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0(.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.((77/27.0(.2007 privind apro!area parteneriatului dintre 6on.iliul ,ocal
"eria şi ,iceul :eoretic "eria pentru .u.ţinerea şi ipleentarea proiectului intitulat ,,6opilăria
între credinţă şi tradiţieP în vederea participării la 6opetiţia de Eranturi pentru ;ezvoltarea
Dcolară, iniţiat de <ini.terul Aducaţiei şi 6ercetării, precu şi apro!area cofinanţării proiectului cu
.ua de *.700 Ron, dacă proiectul va fi declarat câşti$ător, reprezentînd 10 T din valoarea
finanţării totale&
Ginând cont de .olicitarea ,iceului :eoretic "eria având nr. de înre$i.trare
()2/2(.0(.2007, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.(232/2(.0(.2007&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.1, art.(+ alin.2 lit.!8, art.(+ alin.* lit.e8 şi art. *5 alin.2
lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă parteneriatul dintre 6on.iliul ,ocal al counei "eria şi ,iceul :eoretic
"eria pentru .u.ţinerea şi ipleentarea proiectului ,,Copilăria ntre credin"ă &i tradi"ie+ în
vederea participării la 6opetiţia de Eranturi pentru ;ezvoltare Dcolară, proiect ce vizează
proovarea tradiţiilor.
Art.2. 0e apro!ă cofinanţarea proiectului cu .ua de *.700 lei, în cazul în care proiectul va
fi apro!at, acea.tă .uă reprezentînd 10 T din valoarea finanţării totale.
Art.3. 0e de.enează din partea 6on.iliului ,ocal "eria, în vederea cola!orării cu ,iceul
:eoretic "eria, în vederea realizării proiectului, doana con.ilier local ?o>da ;iana <i%aela.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.5. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6opartientului =inanciar 6onta!il&
1 ,iceului :eoretic "eria&
1 6on.ilierului local ?o>da ;iana <i%aela&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
*3
HOTĂRÂREA Nr. 33 din 27.03.2007
Priind tr%0%r%! t%r%n'*'i 9n&0ri& 9n C.<. nr.2057 ! *#0!*it1/ii P%ri!(, 9n &'"r!+!/1 d% 3.)45
(", !+*!t 9n "r#"ri%t!t%! St!t'*'i R#(5n, 9n "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, d#(%ni'* "ri!t
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0(.2007, văzând referatul
nr.((7)/27.0(.2007, înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea
terenului în.cri. în 6.=. nr.2057 a localităţii "eria, în .uprafaţă de (.)35 p, aflat în proprietatea
0tatului Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
,uând în con.iderare şi prevederile art.2+ alin.ulti din ,e$ea nr.112/1335 pentru
re$leentarea .ituaţiei >uridice a unor io!ile cu de.tinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea
.tatului, precu şi ale art. (( din ?.E. nr.11/1337 pentru odificarea şi copletarea 5orelor
etodolo$ice privind aplicarea ,e$ii nr.112/1335&
'n teeiul prevederilor art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.2057 a localităţii "eria, în .uprafaţă
de (.)35 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul
privat.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
50
HOTĂRÂREA Nr. 35 din 27.03.2007
Priind !"r#$!r%! tr%0%rii t%r%n'*'i 0' nr. 0!d!&tr!* < 23) 0!r% ! !"!r/in't C.A.P., &it'!t 9n
%Btr!i*!n'* *#0!*it1/ii P%ri!(, 9n "!tri(#ni!* "ri!t !* 0#('n%i P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraodinară din data de 27.0(.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.(()(/ 27.0(.2007, privind apro!area trecerii terenului cu nr. cada.tral =2(),
care a aparţinut fo.tului 6.-.". "eria, în patrioniul privat al counei "eria&
Ginând cont de prevederile ,e$ii nr. 21(/133) privind proprietatea pu!lică şi re$iul
>uridic al ace.teia, odificată şi copletată, de prevederile art.(( al ,e$ii nr. 1)/1331 privind
fondul funciar, repu!licată, cu odificările ulterioare şi de prevederile ,e$ii 6ada.trului şi
"u!licităţii @o!iliare nr. 7/133+ repu!licată&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.2 lit.c8 şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă trecerea terenului cu nr. cada.tral 2() = 7fâneţe8 în .uprafaţă de *.(00 p,
.ituat în extravilanul localităţii "eria, >ud. :iiş, care .1a aflat în proprietatea 6.-.". şi care nu a
fo.t atri!uită confor le$ilor fondului funciar în proprietatea privată a counei "eria.
Art.2. :erenul cu nr. cada.tral 2() = 7fâneţe8 e.te în prezent un teren neproductiv cu
.uprafaţa de *.(00 p, .ituat în extravilanul localităţii "eria, >ud. :iiş 7confor .c%iţei care
con.tituie -nexa nr.1 şi care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre8 şi nu a fo.t revendicat în
!aza le$ilor fondului funciar şi al ,e$ii nr.10/2001 privind re$iul >uridic al unor io!ile preluate
în od a!uziv în perioada + artie 13*5 122 dece!rie 13)3.
Art.3. :erenul cu nr. cada.tral 2() = 7fâneţe8 va răâne în proprietatea counei "eria şi
în adini.trarea 6on.iliului ,ocal al counei "eria, urând a prii o de.tinaţie printr1o %otărâre
de con.iliu local.
Art.3. @o!ilul, teren extravilan cu .uprafaţa de *.(00 p, cu nr. cada.tral 2() = 7fâneţe8,
a.tfel cu a fo.t de.cri. ai .u. va putea fi inta!ulat de către o per.oană fizică .au >uridică
autorizată într1o carte funciară nedefinitivă a counei "eria, în teeiul art.53 din ,e$ea
6ada.trului şi "u!licităţii @o!iliare nr.7/133+ repu!licată, confor unui "lanul de .ituaţie şi a
unui "lan cada.tral întocite de o per.oană fizică .au >uridică autorizată şi care fac parte inte$rantă
din prezenta %otărâre.
Art.5. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului.
Art.2. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
51
HOTĂRÂREA Nr. 32 din 12.03.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1+.0*.2007, văzând referatul nr.(7(0, 'naintat de
către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana priar
#oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
3. FENITURI H 77.220 RON
1 0ue din cota de 22 N din ipozitul de venit pentru ec%ili!rarea !u$etelor locale
7 contul 21.0*.02.018 2 21.*2.02.(* 1 .ua de 77.220 Ron
3. CHELTUIELI H 77.220 RON
1 6%eltuieli de capital adini.traţie 7 2*.51.02.71 8 2 .ua de 15.)10 Ron 7pentru
rea!ilitare dru counal ;6 (0 pentru a.i$urare le$ătură zona de a$reent 2 centru
civic 8
1 6%eltuieli de capital .ervicii pu!lice 7 contul 2*.70.02.71.8 2 .ua de *(.3+0 7reţea
canalizare şi .taţie de epurare în localitatea "e.ac8
1 6%eltuieli de capital druuri 7 2*.)*.02.718 2 .ua de 17.)50 Ron 7odernizare reţea
druuri .tradale în localitatea "e.ac 8
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
52
HOTĂRÂREA Nr. 37 din 12.03.2007
Privind /nfiinţarea "erviciului Public Comunitar de 'videnţ- a Persoanelor /n Comuna Periam
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 1+.0*.2007, văzând referatul donului <arica =lorian 2
prootor local, înre$i.trat .u! nr.(+))/0+.0*.2007, privind înfiinţarea 0erviciului "u!lic
6ounitar de Avidenţă a "er.oanelor în couna "eria, în .u!ordinea 6on.iliului ,ocal&
-vând în vedere di.poziţiile art. 1, art. * alin.718, art. 5, raportate la prevederile art.25 din
4.E. nr. )*/20011 ordonanţă privind înfiinţarea, or$anizarea şi funcţionarea .erviciilor pu!lice
counitare de evidenţă a per.oanelor, cu odificările şi copletările ulterioare&
'n !aza adre.elor nr. 233 din 15.0+.2005 şi 517 din 0).0).200+, prin care 6on.iliul 9udeţean
:iiş 2 ;irecţia de Avidenţă a "er.oanelor a tran.i. adre.a <ini.terului -dini.traţiei şi
@nternelor privind etapele ce tre!uie parcur.e pentru înfiinţarea 0erviciilor "u!lice 6ounitare de
Avidenţă a "er.oanelor&
A5nd 9n %d%r% !dr%&! nr. 135372 din 12.02.2007 ! In&"%0t#r!t'*'i N!/i#n!* "%ntr'
Eid%n/! P%r&#!n%*#r, "rin 0!r% !' +#&t tr!n&(i&% in&tr'0/i'ni*% ;i !0#rd'* d% "rin0i"i'
"riind 9n+iin/!r%! &%ri0i'*'i *! ni%*'* 0#('n%i P%ri!(E
'n teeiul prevederilor art. (+ alin. 2 lit. a8 şi lit.d8, art.() alin. ( lit. !8, art.() alin. + lit. a8
pct. 12 şi art. *5 alin. 1 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă înfiinţarea 0erviciului "u!lic 6ounitar de Avidenţă a "er.oanelor în
6ouna "eria.
-rt.2. S% !"r#$1 (egulamentul "riind #r-!ni7!r%! ;i +'n0/i#n!r%! S%ri0i'*'i P'$*i0
C#('nit!r d% Eid%n/1 ! P%r&#!n%*#r !* 0#('n%i P%ri!(, 0#n+#r( -nexei nr.1, 0!r% +!0%
"!rt% int%-r!nt1 din "r%7%nt! >#t1r5r%.
-rt.(. S% !"r#$1 "tatul de 1uncţii !* S%ri0i'*'i C#('nit!r d% Eid%n/1 ! P%r&#!n%*#r
H 0#('n! P%ri!(, 0#n+#r( -nexei nr.2, 0!r% +!0% "!rt% int%-r!nt1 din "r%7%nt! >#t1r5r%.
-rt.*. S% !"r#$1 rganigrama S%ri0i'*'i P'$*i0 d% Eid%n/1 ! P%r&#!n%*#r H 0#('n!
P%ri!(, 0#n+#r( -nexei nr.(, 0!r% +!0% "!rt% int%-r!nt1 din "r%7%nt! >#t1r5r%.
Art.5. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.2. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 @n.pectoratului 5aţional pentru Avidenţa "er.oanelor&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
5(
HOTĂRÂREA Nr. 3) din 12.03.2007
"riind 0#n0%&i#n!r%! t%r%n'*'i &it'!t 9n *#0!*it!t%! P%ri!(, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(,
d#(%ni'* "ri!t, 9n&0ri& 9n t!r*! A 4)46161, &it'!t1 9n %Btr!i*!n'* 0#('n%i P%ri!(, *#0!*it!t%!
P%&!0, 9n &'"r!+!/1 d% 3.)00 (", "r%0'( ;i !"r#$!r%! 0!i%t'*'i d% &!r0ini ;i ! 0#ndi/ii*#r
"riind 0#n0%&i#n!r%! "rin *i0it!/i% "'$*i01, #r-!ni7!t1 "#triit *%-ii, ! t%r%n'*'i (!i &'&
d%&0ri&
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1+.0*.2007, văzând referatul nr.()07/12.0*.2007,
prezentat de donul Crlea E%eor$%e ;an, privind apro!area conce.ionării .uprafeţei de (.)00 p
în.cri.ă în tarla - 3)3/1/1, .ituată în extravilanul counei "eria, localitatea "e.ac&
,uând în con.iderare şi cererea donului <ărcuş @o.if, înre$i.trată la "riăria counei
"eria .u! nr.(+3(/0+.0*.2007, prin care .olicită conce.ionarea unei .uprafeţe&
-vând în vedere că .uprafaţa de teren care urează a fi .coa.ă la licitaţie pu!lică în vederea
conce.ionării va aduce o creştere la venitul !u$etului local al counei "eria&
Făzând şi prevederile art.12( alin.2 din ,e$ea nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale1repu!licată, precu şi prevederile ,e$ii nr.7/133+, privind ,e$ea cada.trului şi a pu!licităţii
io!iliare&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă conce.ionarea terenului .ituat în localitatea "eria, proprietatea counei
"eria, doeniul privat, în.cri. în tarla - 3)3/1/1, .ituat în extravilanul counei "eria,
localitatea "e.ac, în lanul R:ariP1 liitrof ;.5. + 7,ovrin 2 Dandra8, în .uprafaţă de (.)00 p, în
vederea efectuării de lucrări a$ricole şi o!ţinerea de producţii a$ricole pentru diferite culturi.
Art.2. 0e apro!ă caietul de .arcini care con.tituie An%B! nr.1 la prezenta %otărâre privind
conce.ionarea terenului, proprietatea counei "eria, doeniul privat, în.cri. în tarla - 3)3/1/1,
.ituată în extravilanul counei "eria, localitatea "e.ac, în lanul R:ariP1 liitrof ;.5. + 7,ovrin 2
Dandra8, în .uprafaţă de (.)00 p, confor .c%iţei care con.tituie An%B! nr.2 la prezenta
%otărâre.
"revederile din 6aietul de .arcini vor fi cuprin.e în contractul ce .e va înc%eia cu
câşti$ătorul licitaţiei.
Art.3. 0uele înca.ate vor con.titui venit la !u$etul local al counei "eria.
6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria va prezenta 6on.iliului ,ocal al
counei "eria, un raport privind odul de folo.ire a .uelor înca.ate.
Art.3. 0e apro!ă redevenţa pentru conce.ionarea .uprafeţei de (.)00 p în cunatu de/
0,0(7 lei/p/an.
Art.5. ;oana #oancăş Rodica, priar al counei "eria, .e îputerniceşte .ă reprezinte
6on.iliul local al counei "eria, la .enarea contractului de conce.ionare.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.7. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
5*
1 "riarului counei "eria&
1 6oi.iei de licitare&
1 "articipanţilor la licitaţie&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 ;R-E4@C <-R6A, P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
55
HOTĂRÂREA Nr.34 din 22.03.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam
pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 2+.0*.2007, văzând referatul nr.
*215/2+.0*.2007, prezentat de copartientul financiar conta!il din cadrul "riăriei "eria şi
avizat de doana priar #oancăş Rodica privind apro!area rectificării !u$etului local pe anul
2007&
'n teeiul prevederilor art.() alin.2 lit.! şi alin.* lit.a, precu şi ale art.*+ al ,e$ii
215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, odificată şi copletată/
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului local pe anul 2007, după cu urează/
5. CHELTUIELI H 134.000 RON
A. ;e la capitolul 6%eltuieli ateriale şi .ervicii pu!lice 72*.70.02.20 8 .ua de 3.000
Ron 7ac%iziţionare de !unuri 8trece la capitolul 6%eltuieli de capital .ervicii pu!lice
7 contul 2*.70.02.71.8 2 .ua de 3.000 Ron 7ac%iziţionare de !unuri 8
I. ;e la capitolul 6%eltuieli de capital invăţânt 72*.+5.02.71 8 .ua de 1*0.000 Ron
7reparaţii capitale $rupuri .anitare "eria 2 "e.ac 8 trece la capitolul 6%eltuieli
ateriale şi .ervicii învăţăânt 7 contul 2*.+5.02.20.8 2 .ua de 1*0.000 Ron
7reparaţii capitale $rupuri .anitare "eria 2 "e.ac 8
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a aplicării
actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riărieicounei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
 RC0-5 F@5:@,UBBBBBBBBBBBBB SECRETARUL C O MU N E I
 ?4RF-:? 6-R4,BBBBBBBBBBBB P E R I A M
 0:RC:@506?@ R4;@6-BBBBBBBB  ;C<@:R-D -5EA,@6-
5+
HOTĂRÂREA Nr. 50 din 15.05.2007
Privind aprobarea (egulamentului privind conferirea titlului de cet-ţean de onoare al comunei
Periam persoanelor fi+ice rom2ne sau str-ine cu merite deosebite
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând .olicitarea doanei ?o>da ;iana
<i%aela, având calitatea de con.ilier local al 6on.iliului ,ocal "eria, înre$i.trată la "riăria
counei "eria .u! nr.*15)/2*.0*.2007 prin care .olicită con.iliului local .ta!ilirea criteriilor de
acordare, re.pectiv de retra$ere a titlului de O6etăţean de onoare a 6ounei "eriaP&
,uând în con.iderare referatul nr. *5(7/03.05.2007 prezentat de priarul counei "eria
doana #oacăş Rodica&
Ginând cont că, la nivelul counei "eria, nu exi.tă apro!at de către con.iliul local un
Re$ulaent privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al counei "eria per.oanelor fizice
roâne .au .trăine cu erite deo.e!ite&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.) şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă Re$ulaentul privind conferirea :itlului de 3Cet-ţean de onoare al
comunei Periam. per.oanelor fizice roâne .au .trăine cu erite deo.e!ite, confor -nexei nr.1,
care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-

57
HOTĂRÂREA Nr. 51 din 15.05.2007
Privind aprobarea ta4ei abonamentului pentru transportul şcolar pe ruta
Periam 5 Pesac 5 Periam şi pe ruta Periam 5 "2npetru &are 5 Periam pentru elevii care
'ac naveta pe rutele men"ionate
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr. 3533604.05.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la .ta!ilirea taxei a!onaentului pentru tran.portul şcolar pe
ruta "eria 2 "e.ac 2 "eria şi pe ruta "eria 2 0ânpetru <are 2 "eria &
'n conforitate cu ,e$ea nr.231/200+ pentru odificarea şi copletarea ,e$ii
învăţăântului nr.)*/1335, repu!licată, cu odificările şi copletările ulterioare, în teeiul
?otărârii Euvernului nr.22(/2005 privind or$anizarea şi funcţionarea <ini.terului Aducaţiei şi
6ercetării, cu odificările şi copletările ulterioare, prin care .e apro!ă 5orele etodolo$ice
referitoare la decontarea c%eltuielilor de tran.port pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în
localitatea de doiciliu&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă taxa unui a!onaent pentru tran.portul şcolar pe ruta "eria 2 "e.ac 2
"eria în .uă de 60 (!7elev7lun- şi pe ruta "eria 2 0ânpetru <are 2 "eria în .uă de 89
(! 7elev7lun-, pentru elevii care fac naveta pe rutele ai .u.1enţionate.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 @n.tituţiilor de învăţăânt din couna "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
5)
HOTĂRÂREA Nr. 52 din 15.05.2007
Priind !"r#$!r%! tr%0%rii "!r0%*%i 0' nr. 0!d!&tr!* 23) HI C!"% ;i &t'+ H $!*t1D 0!r% !
!"!r/in't C.A.P., &it'!t 9n %Btr!i*!n'* *#0!*it1/ii P%ri!(, 9n "!tri(#ni'* "ri!t !* 0#('n%i
P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa odinară din data de 15.05.2007, văzând referatul doanei priar #oancăş
Rodica cu nr.*5*5 / 03.05.2007, privind apro!area trecerii în patrioniul privat al counei "eria
a parcelei cu nr. cada.tral ?# 2*), .ituat în extravilanul localităţii "eria, care a aparţinut fo.tului
6.-.". "eria&
,uând în con.iderare fila 11 din Re$i.trul cada.tral al parcelelor 2 extravilan 2 couna
"eria, >ud.:iiş, din anul 13)2, întocit de 4ficiul de 6ada.tru 4r$anizarea :eritoriului şi
-.olaente :iiş,
Ginând cont de prevederile ,e$ii nr. 21(/133) privind proprietatea pu!lică şi re$iul
>uridic al ace.teia, odificată şi copletată, de prevederile art.(( al ,e$ii nr.1)/1331 privind
fondul funciar, repu!licată, cu odificările ulterioare şi de prevederile ,e$ii 6ada.trului şi
"u!licităţii @o!iliare nr. 7/133+ repu!licată&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.2 lit.c8 şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă trecerea parcelei cu nr. cada.tral 2*) ?# 7ape şi .tuf 2 !altă8 în .uprafaţă
de 1,23 %a, .ituat în extravilanul localităţii "eria, >ud. :iiş, care .1a aflat în proprietatea 6.-.".
şi care nu a fo.t atri!uită confor le$ilor fondului funciar în proprietatea privată a counei "eria.
Art.2. "arcela cu nr. cada.tral 2*) ?# 7ape şi .tuf 2 !altă8 reprezintă, în prezent, un teren
neproductiv cu .uprafaţa de 1,23 %a, .ituat în extravilanul localităţii "eria, >ud. :iiş 7confor
.c%iţei care con.tituie -nexa nr.1 şi care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre8 şi nu a fo.t
revendicat în !aza le$ilor fondului funciar şi al ,e$ii nr.10/2001 privind re$iul >uridic al unor
io!ile preluate în od a!uziv în perioada + artie 13*5 122 dece!rie 13)3.
Art.3. "arcela cu nr. cada.tral 2*) ?# 7ape şi .tuf 2 !altă8 va răâne în proprietatea
counei "eria şi în adini.trarea 6on.iliului ,ocal al counei "eria, urând a prii o
de.tinaţie printr1o %otărâre de con.iliu local.
Art.3. @o!ilul, teren extravilan cu .uprafaţa de 1,23 %a, cu nr. cada.tral 2*) ?# 7ape şi
.tuf 2 !altă8, a.tfel cu a fo.t de.cri. ai .u. va putea fi inta!ulat de către o per.oană fizică .au
>uridică autorizată într1o carte funciară nedefinitivă a counei "eria, în teeiul art.53 din ,e$ea
6ada.trului şi "u!licităţii @o!iliare nr.7/133+ repu!licată, confor unui "lan de .ituaţie şi a unui
"lan cada.tral, a!ele întocite de către o per.oană fizică .au >uridică autorizată.
Art.5. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul
"riăriei counei "eria.
Art.2. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
53
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
+0
HOTĂRÂREA Nr. 53 din 15.05.2007
"riind !"r#$!r%! int!$'*1rii &'"r!+%/%i d% t%r%n d% 30,41 >! 9n&0ri&1 9n "!r0%*! P; 307 !
*#0!*it1/ii P%ri!(, &it'!t1 9n %Btr!i*!n'* 0#('n%i P%ri!(, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(,
d#(%ni'* "ri!t, "r%0'( ;i d%7(%($r!r%! 'n%i &'"r!+%/% d% 5,00 >! ;i &0>i($!r%! d%&tin!/i%i
t%r%n'*'i (!i &'& d%&0ri&
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr. *5*+/03.05.2007,
prezentat de doana "riar #oancăş Rodica, privind apro!area inta!ulării şi deze!rării
.uprafeţei de (0,31 %a, .ituată în extravilanul counei "eria, în.cri.ă în parcela "ş *07 confor
4rdinului "refectului >udeţul :iiş nr.7** ei. la data de (0.0+.133* 1 privind trecerea în
proprietatea counei "eria şi în adini.trarea 6on.iliului local a păşunii counale, precu şi
.c%i!area de.tinaţiei terenului ai .u. de.cri.&
,uând în con.iderare cererea 0.6. -FRC"- ER4C" 0.R.,., înre$i.trată la priăria
counei "eria .u! nr.(7)(/11.0*.2007, prin care .olicită apro!area conce.ionării unei .uprafeţe
de 5,00 %a în vederea efectuării unei inve.tiţii, prin care .e înfiinţează şi aproxiativ 2001250
locuri de uncă&
Făzând şi prevederile ,e$ii nr.7/133+, privind ,e$ea cada.trului şi a pu!licităţii io!iliare&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă inta!ularea .uprafeţei de teren de (0,31 %a .ituată în localitatea "eria,
proprietatea counei "eria, doeniul privat, în.cri.ă în parcela "ş *07, confor 4rdinului
"refectului >udeţul :iiş nr.7** ei. la data de (0.0+.133* 1 privind trecerea în proprietatea
counei "eria şi în adini.trarea 6on.iliului local a păşunii counale, parcelă identificată
confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. @nta!ularea .uprafeţei de (0,31 %a .e va realiza pe !aza unei docuentaţii întocite
de către o per.oană fizică .au >uridică autorizată, potrivit le$ii, în !aza unui contract înc%eiat de
acea.ta cu "riăria 6ounei "eria.
Art.3. ;upă finalizarea lucrării de inta!ulare a .uprafeţei de (0,31 %a, .e va deze!ra o
.uprafaţă de 5,00 %a, căreia i .e va .c%i!a de.tinaţia din păşune în zonă unităţi indu.triale/unităţi
a$ricole.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria, 6opartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi
6opartientul financiar1conta!il ale "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei &
6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria
1 4.6.".@. 2 #iroul 0ânnicolau <are&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
+1
HOTĂRÂREA Nr. 53 din 15.05.2007
"riind r%7i*i%r%! 'n#r 0#ntr!0t% d% 0#n0%&i#n!r% 9n0>%i!t% d% Pri(1ri! 0#('n%i P%ri!(, 9n
'r(! *i0it!/i%i #r-!ni7!t% 9n $!7! H#t1r5rii C#n&i*i'*'i L#0!* !* 0#('n%i P%ri!( nr.4 din
d!t! d% 04.03.2001 ;i !tri$'ir%! t%r%n'ri*#r r%&"%0ti% 0#n+#r( L%-ii nr.1562003, (#di+i0!t1
;i 0#("*%t!t1
Consiliul local al comunei Periam, judetul Timis)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr.*5*7/03.05.2007
prezentat de doana "riar #oancăş Rodica, prin care propune 6on.iliului local al counei
"eria, >udeţul :iiş, eiterea unei %otărâri privind rezilierea contractelor de conce.ionare
înc%eiate între "riăria counei "eria şi nuiţii Forinca Fa.ile, @un$lin$ 6laudiu, #ic%el -urel
şi <unteanu -ndrei, având ca o!iect conce.ionarea unor terenuri din couna "eria în vederea
con.truirii de locuinţe&
-vând în vedere prevederile ?otărârii 6on.iliului ,ocal "eria nr.3/03.0(.2001 privind
apro!area deze!rării şi conce.ionării pentru locuri de ca.ă, precu şi ale contractelor de
conce.ionare nr.(2(3/22.0*.200*, nr. (105/13.0*.200*, nr.(2(7/22.0*.200* şi nr.(2()/22.0*.200*&
Ginând cont de cererile ai ultor cetăţeni ai counei "eria privind atri!uirea,
cupărarea .au conce.ionarea unor terenuri în vederea con.truirii de locuinţe&
,uând în con.iderare prevederile ,e$ii nr.15/200( privind .pri>inul acordat tinerilor pentru
con.truirea unei locuinţe, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.5 lit.! şi *5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, ,e$ea
adini.traţiei pu!lice locale, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. 'ncepând cu data de 15.05.2007, .e reziliază urătoarele contracte/
1 contractul de conce.ionare nr. (2(3/22.0*.200* înc%eiat între "riăria counei "eria şi
nuitul Forinca Fa.ile, privind terenul în.cri. în 6.=. nr.*(51 al localităţii "eria având nr. topo.
1501152/1, în .uprafaţă de )55 p&
1 contractul de conce.ionare nr. (105/13.0*.200* înc%eiat între "riăria counei "eria şi
nuitul @un$lin$ 6laudiu, privind terenul în.cri. în 6.=. nr.*(51 al localităţii "eria având nr.
topo. 1501152/ 5, în .uprafaţă de )5* p&
1 contractul de conce.ionare nr. (2(7/22.0*.200* înc%eiat între "riăria counei "eria şi
nuitul #ic%el -urel, privind terenul în.cri. în 6.=. nr.*(51 al localităţii "eria având nr. topo.
1501152/*, în .uprafaţă de )55 p&
1 contractul de conce.ionare nr. (2()/22.0*.200* înc%eiat între "riăria counei "eria şi
nuitul <unteanu -ndrei, privind terenul în.cri. în 6.=. nr.*(51 al localităţii "eria având nr.
topo. 1501152/2, în .uprafaţă de )55 p.
:oate ace.te contracte au avut ca o!iect conce.ionarea re.pectivelor terenuri din couna
"eria, în vederea con.truirii de locuinţe.
Art.2. Rezilierea contractelor e.te otivată de faptul că nu au fo.t re.pectate clauzele
contractuale referitoare la terenul de o!ţinere a autorizaţiei de con.truire, re.pectiv data de
15.11.2005.
Art.3. 4 .uprafaţă de până la (00 p din fiecare teren care a făcut o!iectul contractelor de
conce.ionare ai .u.1enţionate, .e va atri!ui în condiţiile ,e$ii nr.15/200( tinerilor, în folo.inţă
+2
$ratuită pe durata exi.tenţei locuinţei proprietate per.onală, iar diferenţa până la .uprafaţa totală de
)55 p, re.pectiv de )5* p, .e va conce.iona tinerilor în cauză.
-tri!uirea terenurilor .e va face în ordinea de prioritate .ta!ilită pe !aza unor criterii
apro!ate prin %otărâre a con.iliului local.
Art.3. 'n cazul în care propunerea nu e.te acceptată de către per.oanele cărora li .e reziliază
contractele de conce.ionare, aceştia au po.i!ilitatea de a ataca în >u.tiţie prezenta %otărâre.
?otărârea .e va counica per.oanelor în cauză în cel ult 5 zile de la eitere.
Art.5. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria, copartientul >uridic, copartientul Cr!ani. şi
aena>area teritoriului şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.2. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului >uridic din cadrul "riăriei counei "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului
1 6elor în cauză&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
+(
HOTĂRÂREA Nr. 55 din 15.05.2007
Privind trecerea terenului /nscris /n C:1: nr:;<88 al localit-ţii Pesac, av2nd nr: cadastral 9=60
97<76206; repre+ent2nd loc de cas-, /n suprafaţ- de <:270 mp, aflat /n proprietatea "tatului
(om2n, /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr.*5*)/03.05.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune 6on.iliului ,ocal "eria
trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.(1** al localităţii "e.ac, reprezentând loc de ca.ă, în .uprafaţă
de 1.270 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul
privat&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar, odificată şi copletată&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.(1** al localităţii "e.ac, având nr.
cada.tral )+51)71/5215( reprezentând loc de ca.ă, în .uprafaţă de 1.270 p, aflat în proprietatea
0tatului Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul privat.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
+*
HOTĂRÂREA Nr. 52 din 15.05.2007
Privind trecerea terenului /n suprafaţ- de <20 mp, aflat /n proprietatea /n "tatului (om2n, /n
proprietatea comunei Periam, domeniul public
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr.*513/03.05.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune 6on.iliului ,ocal "eria
trecerea io!ilului în.cri. în 6.=. nr.*+7( al localităţii "eria, având nr. cada.tral *1*1/2033/1/+
reprezentând teren cu ca.a de a$reent cu nr.15((/a, în .uprafaţă de 120 p, aflat în proprietatea
în counei "eria, doeniul privat, în proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic&
Ginând cont de prevederile ?.E. nr.377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al
>udeţului :iiş, precu şi al unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş, re.pectiv
-nexa nr.+0 privind inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria 2
poziţia nr.(1&
,uând în con.iderare prevederile art.( alin.* şi art.) alin.1 din ,e$ea nr.21(/133) privind
proprietatea pu!lică şi re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.a şi ! şi ale art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.*+7( al localităţii "e.ac, "eria, având
nr. cada.tral *1*1/2033/1/+, în .uprafaţă de 1.20 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în
proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş 2 0erviciul -dini.trarea "atrioniului şi -c%iziţii
"u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
+5
HOTĂRÂREA Nr. 57 din 15.05.2007
Privind trecerea terenului /nscris /n C:1: nr:270 al localit-ţii Pesac, av2nd nr:cadastral ;000,
repre+ent2nd gr-dina suplimentar-, /n suprafaţ- de 2:977 mp, aflat /n proprietatea "tatului
(om2n, /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr.*552/03.05.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune 6on.iliului ,ocal "eria
trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.270 al localităţii "e.ac, reprezentând $rădina .uplientară, în
.uprafaţă de 2.)77 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în proprietatea counei "eria,
doeniul privat&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar, odificată şi copletată&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea terenului în.cri. în 6.=. nr.270 al localităţii "e.ac, având nr.
cada.tral (.000, reprezentând $rădina .uplientară, în .uprafaţă de 2.)77 p, aflat în proprietatea
0tatului Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul privat.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
++
HOTĂRÂREA Nr. 5) din 15.05.2007
privind stabilirea impo+itelor şi ta4elor locale pentru anul 2009
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 15.05.2007, văzând referatul nr.*571/10.05.2007 prezentat de
referent @@@ a.i.tent =erc%i 0iona Alena, in.pector ipozite şi taxe în cadrul "riăriei counei
"eria, prin care propune .pre adoptarea 6on.iliului ,ocal "eria a unei %otărâri privind
ipozitele şi taxele locale pentru anul 200), ţinându1.e .eaă de faptul că prin ?.6.,.
nr.1(*/1*.12.200+ .1au .ta!ilit ipozitele şi taxele pentru anul 2007, în conforitate cu prevederile
:itlului @H din ,e$ea nr.571/200( privind 6odul =i.cal, a 5orelor etodolo$ice pentru aplicarea
ace.teia, apro!ate prin ?.E. nr. **/200*, cu odificările şi copletările ulterioare, precu şi de
faptul că în conforitate cu art.2)) din ,e$ea nr.571/200( privind 6odul =i.cal, %otărârea privind
ipozitele şi taxele locale pentru anul 200) .e va adopta avându1.e în vedere nivelurile aplica!ile
în anul fi.cal 2007&
,uând în con.iderare prevederile art. 3 pct.( din 6artea europeană a autonoiei
locale, adoptată la 0tra.!our$ la 15 octo!rie 13)5 .i ratificată prin ,e$ea nr. 133/1337,
-vând în vedere prevederile/
1 art.5 alin.7(8 din 4.C.E. nr. *5/200( privind finanţele pu!lice locale, cu odificările şi
copletările ulterioare&
1 art.2*7 lit.!8, art.250 alin.718 lit. t8, art.25(, alin.728, alin.7+8, art.255, alin.728, art.257, lit.
i8, art.25), alin.718, art.2+0, alin.728, art.2+5,alin.728, art.2+7, alin.718, 7*8, 7118 şi 7128, art.2+),
alin.718,728,7(8 şi 7*8, art.271, alin.728, art.275, alin.728, art.27), alin.718, art.273, alin.728, art.2)(,
alin. 728, 7(8 şi 7*8, art.2)+, alin.718,728,7(8,7*8 şi 7+8, art.2)7, art.2)), alin.728 din ultia teză din
:itlul @H din ,e$ea 571/200( privind 6odul =i.cal, precu .i pe cele ale pct. 2*, alin.728,7+8,
pct.(*, alin.718, .u!pct. -., lit. i8, pct.(*.(.2., alin.728, pct.5*, pct.72, alin.7*8, lit.!8, pct.1(7, pct.13+
din ?.E. **/200* pentru apro!area 5orelor <etodolo$ice de aplicare a ,e$ii privind 6odul
=i.cal, precu şi 5ora **/200* pentru aplicarea :itlului @H din 6odul =i.cal,cu odificările şi
copletările ulterioare&
Ginând .eaa de prevederile ?otărârii de Euvern nr. 151*/200+, privind apro!area
nivelurilor pentru valorile ipoza!ile, ipozitele şi taxele locale şi alte taxe a.iilate ace.tora,
precu şi pentru aenzile aplica!ile în anul fi.cal 2007&
-vându1.e în vedere prevederile ,e$ii nr.(*(/200+ pentru odificarea şi copletarea ,e$ii
nr. 571/200( privind 6odul =i.cal&
-nalizând "lanul ur!ani.tic $eneral apro!at prin ?otărârea 6on.iliului ,ocal al counei
"eria nr. 5+/27.12.2002&
Ginând cont de prevederile ?otărârii de Euvern nr. 151*/200+, privind nivelurile pentru
valorile ipoza!ile, ipozitele şi taxele locale şi alte taxe a.iilate ace.tora, precu şi aenzile
aplica!ile în anul fi.cal 2007&
Ginând .eaa de nece.ităţile de creştere ale veniturilor proprii ale !u$etului local
pentru anul 200), în .copul a.i$urării finanţării c%eltuielilor pu!lice locale, pe de o parte, precu
şi de condiţiile locale .pecifice zonei, pe de altă parte&
'n teeiul art.(+ alin. 7*8 lit. c8, art. *5 alin.1 din ,e$ea nr. 215/2001, privind -dini.traţia
pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e .ta!ile.c ipozitele şi taxele locale pentru anul 200) după cu urează /
!D nivelurile .ta!ilite în .ue fixe .unt prevăzute în :a!loul cuprinzând ipozitele şi
taxele locale pentru anii 2007 şi 200), con.tituind An%B! nr. 1 &
+7
$D cota prevazută la art.25(, alin. 728 din :itlul @H din 6odul =i.cal, .e .ta!ileşte la 1,5NE
Ci(". 0*1diri "%r&. .'ridi0% "t. 0*1diri*% "%ntr' 0!r% &8! +10't r%%!*'!r%!DE
0D cota prevazută la art.25(, alin. 7+8 din :itlul @H din 6odul =i.cal, .e .ta!ileşte la 10 NE
Ci(". 0*1diri "%r&. .'ridi0% "t. 0*1diri*% "%ntr' 0!r% n' &8! +10't r%%!*'!r%! 9n '*ti(ii
3 !ni !nt%ri#ri !n'*'i +i&0!* d% r%+%rin/1DE
dD cota prevazută la art. 270, alin. 7*8 din :itlul @H din 6odul =i.cal, .e .ta!ileşte la 3NE
Ct!B! "%ntr' &%ri0ii d% r%0*!(1 ;i "'$*i0it!t%DE
%D cota prevazută la art. 273, alin.728 din :itlul @H din 6odul =i.cal, .e .ta!ileşte la 5N Ct!B!
>#t%*i%r1, 0#t1 !"*i0!t1 !&'"r! t!B%i d% 0!7!r%D.
Art.2. #onificaţia prevăzută la art.255 alin.728, art.2+0 alin.728 şi art.2+5 alin.728 din :itlul
@H din 6odul =i.cal .e .ta!ileşte după cu urează /
!D în cazul ipozitului pe cladiri , la 10 N &
$D în cazul ipozitului pe teren , la 10N &
0D în cazul i>loacelor de tran.port, la 10N.
Art.3. C1D <a>orarea anuală prevazută la art.2)7 din :itlul @H din 6odul =i.cal, .e
.ta!ileşte după cu urează/
a8 în cazul ipozitului pe cladiri, la 0N E
!8 în cazul ipozitului pe teren, la 0 NE
c8 în cazul taxei a.upra i>loacelor de tran.port, la 0 N, cu excepţia i>loacelor de
tran.port prevăzute la art.2+( alin.7*8 şi 758 din 6odul =i.cal E
d8 în cazul taxelor pentru eli!erarea /
d. 1. certificatului de ur!ani., la 20N E
d. 2. autorizaţiei de con.truire, la 20N E
d. 3. autorizaţiei de fora>e şi excavări, la 20N E
d. 3. autorizaţiei de de.fiinţare, la 20N E
d. 5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi !ranşaente, la 20N E
d. 2. avizului coi.iei de ur!ani. şi aena>area teritoriului, la 20N E
d. 7. certificatului de noenclatură .tradală, la 20N E
d. ). autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 N E
d. 4. autorizaţiei .anitare de funcţionare, la 20N E
d.10. de copii %ielo$rafice, la 20N E
d.11. certificatului de producator şi pentru viza trie.trială a ace.tuia, la 0N E
%D în cazul taxei pentru folo.irea i>loacelor de reclaă şi pu!licitate, la 20N E
+D în cazul ipozitului pe .pectacole, la 0NE
-D în cazul taxei %oteliere, la 20N E
>D în cazul altor taxe locale, la 20N .
C2D 'n cazul ipozitelor şi taxelor locale .ta!ilite în .ue fixe, a>orarea anuală
prevazută la alin. 718 n' %&t% in0*'&1 în nivelurile ace.tora prevăzute în An%B! nr. 1.
Art.3. "entru deterinarea ipozitului pe clădiri şi a taxei pentru eli!erarea
autorizaţiei de con.truire în cazul per.oanelor fizice, precu şi a ipozitului pe teren,
pentru anul 200), .e enţine deliitarea zonelor apro!ată prin ?otărârea 6on.iliului ,ocal al
counei "eria cu nr.1 din 21.01.200(, prezentată în An%B! 2.
Art.5. :erenurile pentru care nu .e datorează ipozit, potrivit art.257 lit.i8 la :itlul @H din
,e$ea nr.571/200( 7,,terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dat- sunt improprii
pentru agricultur- sau silvicultur-, orice terenuri ocupate de ia+uri, b-lţi, lacuri de acumulare
sau c-i navigabile, cele folosite pentru activit-ţile de ap-rare impotriva
inundaţiilor,gospod-rirea apelor, hidrometrice, cele care contribuie la e4ploatarea resurselor de
ap-, cele folosite ca +one de protecţie definite /n lege, precum şi terenurile utili+ate pentru
e4ploat-rile din subsol.8 .unt/
a8 ...............................................................................................................................................&
!8 ...............................................................................................................................................
+)
............................................................................................................................................................
Art.2. :axele .peciale in.tituite confor art. 2)2 din 6ap. @H al :itlului @H din ,e$ea
nr.571/200( privind 6odul =i.cal, .unt prevăzute în An%B! nr. 3.
Art.7. "rezenta %otărâre va intra în vi$oare începând cu 01.01.200), de la acea.tă dată,
prevederile ?otărârii 6on.iliului ,ocal nr.133613.12.2002 privind ipozitele şi taxele .ta!ilite
pentru anul 2007, îşi încetează vala!ilitatea.
Art.). ,i.ta actelor norative prin care .unt in.tituite ipozitele şi taxele locale, inclu.iv
%otărârile 6on.iliului ,ocal al counei "eria, prin care .1au in.tituit / .ta!ilit ipozite şi
taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fi.cal curent, e.te prevăzut în An%B!
nr. 3 .
Art.4. ,i.ta cuprinzând actele norative, inclu.iv %otărârile 6on.iliului ,ocal al counei
"eria, în teeiul cărora .1au acordat facilităţi fi.cale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului
fi.cal curent, e.te prevăzută în An%B! nr.5.
Art.10. -nexele nr. 1H 5 fac parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.11. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi doana =erc%i 0iona Alena, in.pector venituri al
copartientului de .pecialitate privind ipozitele şi taxele din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.12. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 @n.pectorului ipozite şi taxe din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
+3
HOTĂRÂREA Nr. 54 din 15.05.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 15.05.2007, văzând referatul nr.*+**/1*.05.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.* şi art.*5 alin.1 ,e$ii nr.215/2001, privind -dini.traţia
"u!lică ,ocală, odificată şi copletată /
HOTĂRĂŞTE
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
2. FENITURI H 110.000 RON
1 Fenituri din conce.iuni şi înc%irieri 2 21.30.02.05 2 .ua de 30.000 R#n
1 6ote şi .ue defalcate din ipozitul pe venit 2 21.03.02.01 1 .ua de 30.000 R#n
1 Fenituri din vânzarea unor !unuri aparţinând doeniului privat 1 21.34.02.07 2 .ua
de 2 30.000 R#n.
7. CHELTUIELI H 110.000 RON
1 6%eltuieli de capital cultură 723.27.02.718 2 .ua de 110.000 7reparaţii curente căin
cultural, ac%iziţionare teropane 6ăin 6ultural "eria8 .
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 ;.E.=.".:iiş&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
70
HOTĂRÂREA Nr. 20, din 22.05.2007
Priind !"r#$!r%! "r#i%0t'*'i d% (i01 in+r!&tr'0t'r1 ,,C#ndi/ii (!i $'n% "%ntr' t#/i,
"rin ('n01 ;i 0#*!$#r!r%K "%ntr' 0#('nit!t%! d% r#(i din *#0!*it!t%! P%&!0
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.05.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr. *)25 / 22.05. 2007, privind/
-pro!area proiectului de ică infra.tructură ,, C#ndi/ii (!i $'n% "%ntr' t#/i, "rin ('n01
;i 0#*!$#r!r%K care prevede forarea a trei fântâni pentru alientarea cu apă pota!ilă şi pietruirea a
13(0 l de druuri .tradale în counitatea de roi din localitatea "e.ac&
-pro!area parteneriatului dintre 6on.iliul ,ocal "eria şi Erupul de @niţiativă al
counităţii de roi din localitatea "e.ac în vederea .u.ţinerii şi ipleentării proiectului intitulat
,,C#ndi/ii (!i $'n% "%ntr' t#/i, "rin ('n01 ;i 0#*!$#r!r%K.
Ginând cont de prevederile etodolo$iei de utilizare a fondurilor apro!ate de la !u$etul
-$enţiei 5aţionale pentru Roi, prin ,e$ea !u$etului de .tat pe anul 2007, nr. *)+/200+,
pentru ipleentarea de proiecte de ică infra.tructură
'n teeiul prevederilor art. (), alin. *, lit.f8, alin. +, lit. a8, pct. 1+ şi art. *+, alin. 2, lit. f8 din
,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. -pro!area proiectului de ică infra.tructură ,,C#ndi/ii (!i $'n% "%ntr' t#/i, "rin
('n01 ;i 0#*!$#r!r%K propu. a .e realiza în localitatea "e.ac, counitatea de roi.
Art.2. -pro!ă parteneriatului dintre 6on.iliul ,ocal al counei "eria şi Erupul
de @niţiativă con.tituit al counităţii de roi din localitatea "e.ac în vederea ipleentării
proiectului . ,,C#ndi/ii (!i $'n% "%ntr' t#/i, "rin ('n01 ;i 0#*!$#r!r%K
Art. 3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează donul "intea @o.if
1 vicepriarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art. 3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riăria counei "eria, 6opartient =inanciar 6onta!il&
1 Erupului de @niţiativă al counităţii de roi din "e.ac&
1 -$enţieie 5aţionale pentru Roi, #ucureşti.
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U 7 - # 0 A 5 : 8 P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
6450@,@AR@/
;4,6-5 -5@6-..............................
?49;- 0-<045.................................
6-"C:- 64R5A,............................
71
HOTĂRÂREA Nr. 21 din 1).02.2007
privind modificarea tarifului de ba+- lunar, pe anul 2007, pentru /nchirierea sau concesionarea
spaţiilor imobilelor proprietate public- sau privat- a comunei Periam, av2nd destinaţia terase,
declarate locuri publice de desfacere

Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând cererea nr.503*/01.0+.2007, a
unor con.ilieri locali ai 6on.iliului ,ocal "eria, prin care .e propune .pre adoptarea 6on.iliului
,ocal "eria a unei %otărâri privind odificarea tarifului de !ază lunar, pe anul 2007, pentru
înc%irierea .au conce.ionarea .paţiilor io!ilelor proprietate pu!lică .au privată a counei "eria,
având de.tinaţia tera.e, declarate locuri pu!lice de de.facere&
,uând în con.iderare ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.1+/20.02.2007 privind
apro!area tarifelor pentru unele .ervicii de intere. local pentru anul 2007&
Ginând cont de referatul copartientului venituri 1 ipozite şi taxe, din cadrul
aparatului de .pecialitate al "riarului counei "eria&
-vând în vedere raportul coi.iei !u$et1finanţe din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
'n teeiul art.(+ alin.2 lit. c8, art.(+ alin.* şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, privind
-dini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă odificarea tarifului de !ază lunar, pe anul 2007, pentru înc%irierea .au
conce.ionarea .paţiilor io!ilelor proprietate pu!lică .au privată a counei "eria, având
de.tinaţia tera.e, declarate locuri pu!lice de de.facere, după cu urează/
a8 pentru zona tarifară ; 7localitatea "eria8 / 0,5 lei/p/lună&
!8 pentru zona tarifară A 7localitatea "e.ac8 / 0,( lei/p/lună&
Art.2. 'ncepând cu data adoptării prezentei %otărâri, taxa prevăzută la art.1 de la ?.6.,. nr.
1+ din 20.02.2007, .e va înlocui cu noua taxă şi anue 0,5 lei/p/lună, re.pectiv 0,( lei/p/lună.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţia "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului ipozite şi taxe din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
72
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 1).02.2007
privind modificarea ta4ei pentru eliberarea7vi+area anual- a autori+aţiei privind desf-şurarea
activit-ţii de alimentaţie public- stabilit- prin >:C:L: nr: <;8 din <8:<2:200= pentru anul 2007 şi
prin >:C:L: nr: 69 din <6:06:2007 pentru anul 2009

Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, având în vedere referatul
nr.522(/11.0+.2007 prezentat de referent @@@ a.i.tent, =erc%i 0iona Alena, in.pector la
copartientul venituri, ipozite şi taxe în cadrul "riăriei counei "eria, prin care propune
.pre adoptarea 6on.iliului ,ocal "eria a unei %otărâri privind odificarea pentru
eli!erarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind de.făşurarea activităţii de alientaţie pu!lică de la
(000 de lei, la 50 lei, ţinându1.e .eaă de faptul că axiul taxei prevăzută de ,e$ea nr.571/200(
privind 6odul =i.cal şi .ta!ilită prin ?.6.,. nr.1(* din 1*.12.200+ pentru anul 2007 şi prin ?.6.,.
nr.5) din 15.05.2007 pentru anul 200), de la anexa nr.1, art.2+), alin.758, e.te iproprie pentru
coercianţii care îşi de.făşoară activitatea pe raza counei "eria&
-vându1.e în vedere prevederile ,e$ii nr.(*(/200+ pentru odificarea şi copletarea ,e$ii
nr. 571/200( privind 6odul =i.cal&
Ginând cont de prevederile ?otărârii de Euvern nr. 151*/200+, privind nivelurile pentru
valorile ipoza!ile, ipozitele şi taxele locale şi alte taxe a.iilate ace.tora, precu şi aenzile
aplica!ile în anul fi.cal 2007&
Ginând .eaa de nece.ităţile de creştere ale veniturilor proprii ale !u$etului local
pentru anul 200), în .copul a.i$urării finanţării c%eltuielilor pu!lice locale, pe de o parte, precu
şi de condiţiile locale .pecifice zonei, pe de altă parte&
'n teeiul art.(+ alin.* lit. c8 şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, privind -dini.traţia
pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă odificarea taxei pentru eli!erarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
de.făşurarea activităţii de alientaţie pu!lică .ta!ilită prin ?.6.,. nr.1(* din 1*.12.200+ pentru
anul 2007 şi prin ?.6.,. nr.5) din 15.05.2007 pentru anul 200), prevăzută în -nexa nr.1, art. 2+),
alin 758, unde a răa. intervalul 0 8 3000 *%i 6!n *! 50 *%i6!n.
Art.2. 'ncepând cu data adoptării prezentei %otărâri, taxa prevăzută la -nexa 1, ai exact la
art. 2+), alin 758 de la ?.6.,. nr. 1(* din 1*.12.200+ pentru anul 2007 şi de la ?.6.,. nr.5) din
15.05.2007 pentru anul 200), .e va înlocui cu noua taxă şi anue 50 *%i6!n.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţia "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 @n.pectorului venituri al copartientului ipozite şi taxe din cadrul "riăriei
counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
7(
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 12.0).2007
privind /nregistrarea vehiculelor care circul- oca+ional pe drumurile publice, pentru
care potrivit legii nu e4ist- obligativitatea /nmatricul-rii
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, având în vedere referatul nr.
52*3/11.0+.2007 al 6opartientului @pozite şi :axe la counei "eria, prin care .e propune
înre$i.trarea ve%iculelor care circulă ocazional pe druurile pu!lice, pentru care potrivit le$ii nu
exi.tă o!li$ativitatea înatriculării&
Ginând cont de raportul 6oi.iei @ #u$et1finanţe din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
'n conforitate cu prevederile art.1* din 4rdonanţa de Cr$enţă a Euvernului nr.135/2002
privind circulaţia pe druurile pu!lice, ale ?otărârii Euvernului nr.1(31/200+ privind apro!area
Re$ulaentului de aplicare a 4.C.E. nr. 135/2002 şi ale art. 2( din 4rdinul nr.1501/200+ privind
procedura înarticulării, înre$i.trării, radierii şi eli!erării autorizaţiei de circulaţie provizorie .au
pentru pro!e a ve%iculelor&
'n teeiul art.(+ alin.* lit.c şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr. 215/2001 privind adini.traţia
pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. <opedele şi tractoarele care nu .e .upun înatriculării, aşinile şi utila>ele
autopropul.ate utilizate în lucrări de con.trucţii, a$ricole .au fore.tiere, care pă.trează
caracteri.ticile de !ază ale unui tractor, aşinile şi utila>ele autopropul.ate utilizate în lucrări de
con.trucţii, a$ricole, fore.tiere, care nu pă.trează caracteri.ticile de !ază ale unui tractor, şi
ve%icule cu tracţiune anială, .e înre$i.trează la "riăria counei "eria.
Art.2. 'nre$i.trarea şi radierea ve%iculelor enţionate la art.1 .e face de către
6opartientul @pozite şi :axe din cadrul "riăriei counei "eria, care ţine evidenţa
ve%iculelor .upu.e înatriculării.
Art.3. ,a data înre$i.trării ve%iculului, 6opartientul @pozite şi :axe locale al
"riăriei counei "eria eite un nuăr de înre$i.trare, plăcuţe cu ace.t nuăr de înre$i.trare şi
eli!erează certificat de înre$i.trare. 6aracteri.ticile şi odelul plăcuţelor cu nuărul de
înre$i.trare, precu şi a conţinutului certificatului de înre$i.trare .unt prevăzute în %ne4a nr:<,
care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. 718 'nre$i.trarea ve%iculelor prevăzute la art.1 .e face pe !aza urătoarelor
docuente/
1 cererea .olicitantului&
1 actul de identitate al .olicitantului, în ori$inal şi copie, în cazul per.oanelor fizice, .au
certificatul de înatriculare la Re$i.trul 6oerţului în cazul per.oanelor >uridice, în
ori$inal şi copie&
1 actul de proprietate al ve%iculului, în ori$inal şi copie&
1 dovada de plată a contravalorii certificatului de înre$i.trare, precu şi a plăcuţelor cu
nuărul de înre$i.trare&
1 dovada ac%itării taxelor către !u$etul local&
1 declaraţia pe proprie ră.pundere dată de conducătorul le$al al per.oanei >uridice .au
declaraţia în foră autentificată dată de per.oana fizică, din care .ă rezulte că ve%iculele
cu datele de identificare ce fac o!iectul înatriculării, fac parte din patrioniul propriu,
cu precizarea titlului în teeiul căruia au fo.t do!ândite 7 pentru cazul în care per.oana
nu deţine actul le$al de proprietate al ve%iculului8 şi că nu a fo.t furat.
7*
728 ;ocuentele doveditoare redactate într1o li!ă .trăină vor fi tradu.e în li!a
roână de către un traducător autorizat.
7(8 "lăcuţele cu nuărul de înatriculare şi certificatul de înre$i.trare .e eli!erează
per.onal .olicitantului.
Art.5. 718 Radierea din evidenţa circulaţiei a ve%iculelor înre$i.trate .e face de către
autoritatea care a efectuat înre$i.trarea.
728 "roprietarii .au utilizatorii 7după caz8 de ve%icule înre$i.trate .unt o!li$aţi .ă
.olicite radierea din evidenţa ace.tora, în teren de (0 de zile, în urătoarele cazuri/
1 la trecerea ve%iculului în proprietatea altei per.oane&
1 la .c%i!area doiciliului .au .ediului în raza de copetenţă a unei alte
unităţi adini.trativ1teritoriale decât aceea unde ve%iculul e.te înre$i.trat&
1 la .coaterea definitivă din Roânia a ve%iculului&
1 când ve%iculul a devenit ipropriu din punct de vedere te%nic pentru a
circula pe druul pu!lic şi proprietarul face dovada că ace.ta e.te deze!rat de un a$ent
econoic autorizat potrivit le$ii&
1 când utilizatorul ve%iculului, în !aza unui contract de lea.in$, nu ai are
acea.tă calitate din diver.e otive.
7(8 'n cazul furtului, radierea din circulaţie .e efectuează după 30 de zile de la data
înre$i.trării plân$erii, la .olicitarea proprietarului.
7*8 Fe%iculul indi.poni!ilizat prin in.tituirea unui .ec%e.tru a.i$urator .e radiază în
!aza ordonanţei otivate a procurorului .au a înc%eierii in.tanţei de >udecată.
758 "roprietarul .au utilizatorul ve%iculului poate .olicita radierea ace.tuia dacă nu
ai doreşte .ă1l pă.treze în circulaţie, cu condiţia depozitării lui în alte .paţii decât cele aparţinând
doeniului pu!lic.
7+8 0e radiază din oficiu ve%iculul a!andonat ori fără .tăpân, în condiţiile prevăzute
de le$e.
778 Radierea ve%iculelor enţionate la art. 1 .e va face pe !aza urătoarelor
docuente/
1 cererea .olicitantului în care .e enţionează otivul radierii&
1 actul de identitate al .olicitantului, în ori$inal şi copie, în cazul per.oanelor
fizice, .au certificatul de înatriculare la Re$i.trul 6oerţului în cazul per.oanelor
>uridice, în ori$inal şi copie&
1 actul de proprietate al ve%iculului, în ori$inal şi copie&
1 certificatul de înre$i.trare în ori$inal&
1 plăcuţele cu nuărul de înre$i.trare&
1 docuente care ate.tă faptul că a intervenit una din .ituaţiile prevăzute la
alin.728.
7)8 5ere.pectarea prevederilor aliniatului 728 .e .ancţionează cu aendă
contravenţională de la 300 *%i la 200 *%i, pentru per.oanele fizice, re.pectiv de la 500 *%i la 1000 *%i
pentru per.oane >uridice.
Art.2. "roprietarul .au utilizatorul 7după caz8 ve%iculului înre$i.trat va declara pe propria
ră.pundere autorităţii eitente pierderea .au di.tru$erea certificatului de înre$i.trare şi va .olicita
eli!erarea unui nou docuent. 'n !aza ace.tei declaraţii, copartientul @pozite şi :axe al
"riăriei counei "eria, va eli!era un nou certificat de înre$i.trare şi va anula totodată,
docuentul eli!erat anterior.
Art.7. "roprietarul .au utilizatorul 7după caz8 ve%iculului înre$i.trat va declara pe propria
ră.pundere autorităţii eitente pierderea .au di.tru$erea plăcuţelor cu nuărul de înre$i.trare şi va
.olicita eli!erarea unor noi plăcuţe. 'n !aza ace.tei declaraţii şi a ac%itării anticipate a contravalorii
plăcuţelor, copartientul @pozite şi :axe al "riăriei counei "eria, va procura şi eli!era noi
plăcuţe cu nuărul de înre$i.trare.
75
Art.). 6ontravaloarea certificatului de înre$i.trare e.te de 10 *%i, pentru opede şi căruţe,
re.pectiv 20 *%i în cazul celorlalte ve%icule, iar plăcuţele cu nuărul de înre$i.trare .e vor ac%ita la
nivelul preţului de ac%iziţie al ace.tora.
Art.4. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţia "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 @n.pectorului venituri al copartientului ipozite şi taxe din cadrul "riăriei
counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
7+
HOTĂRÂREA Nr. 23 din 1).02.2007
Privind conferirea titlului de cet-ţean de onoare al comunei Periam, domnului ing:agr:
P'T(#C? &%(#!
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând propunerea doanei #oancăş
Rodica, având calitatea de "riar al counei "eria, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u!
nr.5(17/1(.0+.2007 prin care expune otivele şi propune con.iliului local conferirea titlului de
O6etăţean de onoare a 6ounei "eriaP donului in$.a$r."etrică <arin&
-vând în vedere ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.50 adoptată în data de 15.05.2007
privind apro!area Re$ulaentului privind conferirea :itlului de 3Cet-ţean de onoare al comunei
Periam. per.oanelor fizice roâne .au .trăine cu erite deo.e!ite& ţinând cont de prevederile art.5
lit.d din Re$ulaentul privind conferirea :itlului de 3Cet-ţean de onoare al comunei Periam.)
Ginând cont de curriculu vitae prezentat de donul in$.a$r."etrică <arin şi înre$i.trat .u!
nr. 5(22/1(.0+.2007 la "riăria counei "eria&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.) şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e conferă titlul de cetăţean de onoare al counei "eria donului in$.a$r."etrică
<arin, pentru erite deo.e!ite. ;ecernarea titlului .e va face ulterior, de către "riarul counei
"eria, în cadrul unei şedinţe viitoare extraordinare a 6on.iliului ,ocal al counei "eria, când
va fi invitat la fe.tivitate şi donul in$.a$r."etrică <arin.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 ;onului in$.a$r."etrică <arin&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
77
HOTĂRÂREA Nr. 25 din 1).02.2007
Privind conferirea titlului de cet-ţean de onoare al comunei Periam, domnului prof: dr:
1#@#T'% &#(C'%
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând propunerea doanei ?o>da ;iana
<i%aela, având calitatea de con.ilier local al 6on.iliului ,ocal "eria, înre$i.trată la "riăria
counei "eria .u! nr.*+33/15.05.2007 prin care propune con.iliului local conferirea titlului de
O6etăţean de onoare a 6ounei "eriaP donului prof. dr. =izitea <ircea&
,uând în con.iderare referatul doanei #oancăş Rodica, având calitatea de "riar al
counei "eria, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.5(1)/1(.0+.2007
-vând în vedere ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.50 adoptată în data de 15.05.2007
privind apro!area Re$ulaentului privind conferirea :itlului de 3Cet-ţean de onoare al comunei
Periam. per.oanelor fizice roâne .au .trăine cu erite deo.e!ite& ţinând cont de prevederile art.5
lit.! din Re$ulaentul privind conferirea :itlului de 3Cet-ţean de onoare al comunei Periam.)
Ginând cont de curriculu vitae prezentat de donul prof. dr. =izitea <ircea şi înre$i.trat
.u! nr. 5(2(/1(.0+.2007 la "riăria counei "eria&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.) şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e conferă titlul de cetăţean de onoare al counei "eria donului prof. dr. =izitea
<ircea, pentru erite deo.e!ite. ;ecernarea titlului .e va face ulterior, de către "riarul counei
"eria, în cadrul unei şedinţe viitoare extraordinare a 6on.iliului ,ocal al counei "eria, când
va fi invitat la fe.tivitate şi donul prof. dr. =izitea <ircea:
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 ;onului prof. dr. =izitea <ircea&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
7)
HOTĂRÂREA Nr. 22 din 1).02.2007
Privind aprobarea acord-rii sprijinului ":C: &!A B'!"! ":(:L privind desp-şurarea
1estivalului *(ocC la &ureş. /n perioada 06 5 09 iulie 200,7 prin asigurarea unor facilit-ţi
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând propunerea doanei #oancăş
Rodica, având calitatea de "riar al counei "eria, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u!
nr.52*5/11.0+.2007 prin care propune con.iliului local .pri>inirea ":C: &!A B'!"! ":(:L în
or$anizarea =e.tivalului ORocM la <ureşP, ţinând cont că e.te .in$ura ofertă de proovare a
fe.tivalului &
,uând în con.iderare cererea ":C: &!A B'!"! ":(:L., înre$i.trată la "riăria counei
"eria .u! nr.52*5/11.0+.2007 prin care .olicită .pri>in în derularea evenientului ORocM la
<ureşP&
-vând în vedere ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.11/20.02.2007 privind apro!area
a$endei culturale a counei "eria pe anul 2007, confor căreia or$anizatori ai =e.tivalului
ORocM la <ureşP care .e va de.făşura în perioada 05 2 0) iulie 2007 .unt 6on.iliul 9udeţean :iiş
şi 6on.iliul ,ocal al counei "eria&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.+ lit.a pct.* şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă acordarea .pri>inului ":C: &!A B'!"! ":(:L prin urătoarele
facilităţi/
1 în perioada de de.făşurare a evenientului RRocM la <ureşP 05 2 0) iulie 2007 .e
acordă exclu.ivitate ":C: &!A B'!"! ":(:L în perietrul îpre>uit, precu şi în zona
din faţa Re.taurantului de la <ureş .pre apă, în ceea ce priveşte coercializarea a diferite
produ.e alientare şi nealientare&
1 .e va .olicita .pri>inul 9andareriei :iiş pentru a.i$urarea pazei şi protecţiei în zona
"eria1"ort&
1 .e va .uporta de la !u$etul local contravaloarea ener$iei electrice con.uate în
perioada de de.făşurare a fe.tivalului&
1 .e vor lua ă.uri pentru a.i$urarea îpotriva unor eventuale incendii prin pre$ătirea
pentru intervenţie, în orice oent, a ec%ipa>ului de popieri şi a auto.pecialei.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul prootor local
<arica =lorian şi donul vicepriar "intea @o.if.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 ":C: &!A B'!"! ":(:L&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
73
HOTĂRÂREA Nr. 27 din 1).02.2007
Privind trecerea imobilului /nscris /n C:1: nr:;;86 al localit-ţii Pesac, av2nd nr: cadastral ;<7,
/n suprafaţ- de 2,97 ha, aflat /n proprietatea comunei Periam, domeniul public , /n domeniul
privat al acesteia
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând referatul nr.5(20/ 1(.0+.2007,
întocit de con.ilierii locali ai 6on.iliului ,ocal "eria, prin care .e propune .pre adoptarea
6on.iliului ,ocal "eria a unei %otărâri privind trecerea io!ilului în.cri. în 6.=. nr.((*5 al
localităţii "e.ac, având nr. cada.tral (17, reprezentând ca.a nr.1 7nr. vec%i8, cu curte, în .uprafaţă
de 2,)7 %a, aflat în prezent în proprietatea în counei "eria, doeniul pu!lic, în proprietatea
counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare şi cererea 0.6. S@""A 0.R.,. înre$i.trată la priăria counei "eria
.u! nr.5(+5/1*.0+.2007, prin care .olicită cupărarea .paţiului înc%iriat&
Ginând cont de referatul nr.5(21/ 1(.0+.2007, întocit de doana priar, prin care .pri>ină
iniţiativa con.ilierilor locali&
Ginând cont de prevederile ?.E.nr.377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al
>udeţului :iiş, precu şi al unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş, re.pectiv
-nexa nr.+0 privind inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria 2
nr.crt.3&
,uând în con.iderare prevederile art.*, art.( alin.* şi art.10 alin.2 din ,e$ea nr.21(/133)
privind proprietatea pu!lică şi re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.a şi ! şi ale art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea io!ilului în.cri. în în 6.=. nr.((*5 al localităţii "e.ac, având nr.
cada.tral (17, reprezentând ca.a nr.1 7nr.vec%i8, cu curte, în .uprafaţă de 2,)7 %a, aflat în
proprietatea în counei "eria, doeniul pu!lic, în proprietatea counei "eria, doeniul privat.
Art.2. "rin prezenta %otărâre .e apro!ă radierea poziţiei nr.3 din -nexa nr.+0 privind
inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria, care face parte inte$rantă
din ?.E. nr.377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al >udeţului :iiş, precu şi al
unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş 2 0erviciul -dini.trarea "atrioniului şi -c%iziţii
"u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)0
HOTĂRÂREA Nr. 2) din 1).02.2007
privind v2n+area cotei de 278 parte din imobilui cu nr:9<< Periam, jud:Timiş, /nscris /n C:1:
nr:702 al localit-ţii Periam av2nd nr: topo:=970=9D7b Periam, proprietatea comunei Periam,
patrimoniu privat, aflat /n administrarea Consiliului Local al comunei Periam, soţilor 1eicht
#oan şi 1eicht &ihaela
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 1).0+.2007, luând în con.iderare cererea donului =eic%t
@oan, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.*3*7 din 2).05.2007&
Făzând referatul cu nr.*3*7 din 0+.0+.2007 întocit de Ric%ter ,aura, în calitate de
referent @@@ $radul a.i.tent în cadrul "riăriei "eria&
-vând în vedere prevederile ,e$ii nr.112/1335 pentru re$leentarea .ituaţiei >uridice a
unor io!ile cu de.tinaţia locuinţe, precu şi prevederile art.23 alin.1 şi 2 din ?otârârea de
Euvern al Roâniei nr. 20/133+ pentru .ta!ilirea 5orelor <etodolo$ice privind aplicarea ,e$ii
nr.112/1335 şi ale ?otărârii Euvernului 5r. 11 din 23 ianuarie 1337 pentru odificarea .i
copletarea 5orelor etodolo$ice privind aplicarea ,e$ii nr.112/1335&
-vând în vedere prevederile art.*( alin.( din ,e$ea nr.10/2001privind re$iul >uridic al
unor io!ile preluate în od a!uziv în perioada + artie 13*5 1 22 dece!rie 13)3, odificată&
:inând cont de 6ontractul de înc%iriere nr.+1*/2*.0*.1331 înc%eiat între "riăria counei
"eria şi donul =eic%t @oan&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.! şi ale art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind
adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea cotei de 2/* parte din io!ilul cu nr.)11 "eria, proprietatea
counei "eria, patrioniul privat, care are de.tinaţia de locuinţă şi care .e află în adini.trarea
6on.iliului ,ocal al counei "eria, io!il în.cri. în 6.=. nr.702 al localităţii "eria având nr.
topo.+)71+)3/!, soţilor 1eicht #oan şi 1eicht &ihaela, doiciliaţi în couna "eria nr.)11,
>ud.:iiş, cu re.pectarea prevederilor ,e$ii nr.112/1335 pentru re$leentarea .ituaţiei >uridice a
unor io!ile cu de.tinaţia de locuinţe.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 6elor în cauză&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)1
HOTĂRÂREA Nr. 24 din 1).02.2007
Priind 9n+iin/!r%! A&#0i!/i%i d% ?%7#*t!r% Int%r0#('nit!r1 d% Int%r%& =%n%r!* 8 P%ri!(
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica înre$i.trat .u! nr. 5()(/15.0+.2007, privind înfiinţarea unei a.ociaţii
intercounitare de dezvoltare de intere. $eneral în unitatea adini.trativ teritorială "eria şi alte
unităţi adini.trative teritoriale 7cel puţin una din vecinătate 1 Fariaş, 0ânpetru <are8 care vor
accepta acordul de parteneriat&
,uând în con.iderare şi referatul de nece.itate întocit de donul <arica =lorian, referent
@- 700;1prootor local8 în cadrul "riăriei counei "eria înre$i.trat .u! nr.5()3/15.0+.2007&
Ginând cont de prevederile ,e$ii nr.51/200+ 2 ,e$ea .erviciilor counitare de utilităţi
pu!lice, art.) şi art.10, ?otărârii de Euvern nr.2*+/200+ 2 ?otărâre de apro!are a .trate$iei
naţională privind accelerarea dezvoltării .erviciilor counitare de utilităţi pu!lice, ,e$ii
nr.27(/200+ 2 ,e$e privind finanţele pu!lice locale şi a ,e$ii 215/2001 2 ,e$e privind
adini.traţie pu!lică locală cu copletările şi odificările ulterioare&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.!, d şi e, art.(+ alin.* lit.f, art.(+ alin.+ lit.a, art.(+
alin.7 lit.c şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă a.ocierea unităţii adini.trative teritoriale "eria cu unităţile
adini.trative teritoriale din vecinătate, în vederea înfiinţării unei a.ociaţii intercounitare de
dezvoltare zonală.
Art.2. 0e apro!ă înfiinţarea -.ociaţiei de ;ezvoltare @ntercounitară de @ntere. Eeneral 1
"eria.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi donul <arica =lorian, prootorul local al "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 ;onului <arica =lorian, prootorul local al "riăriei counei "eria&
1 Cnităţilor adini.trativ1teritoriale Fariaş şi 0ânpetru <are&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)2
HOTĂRÂREA Nr. 70 din 1).02.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând referatul nr.5(30/15.0+.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priariei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.* lit.a şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
). FENITURI H 123.500 RON
1 Fenituri din aenzi şi penalităţi 1 aenzi per.oane fizice 2 7cont 21.35.02.508 2 .ua
de/ 10.000 *%iE
1 6ote şi .ue defalcate din ipozitul pe venit 7cont 21.03.02.018 2 .ua de/ )0.000 *%iE
1 Fenituri din vânzarea unor !unui aparţinând doeniului privat 7cont 21.34.02.078 2
.ua de/ 1).500 *%iE
1 @pozit pe venit din tran.feruri io!iliare 7cont 21.03.02.1)8 2 .ua de/ 15.000 *%i.
4. CHELTUIELI H 123.500 RON
1 6%eltuieli de capital cultură 7cont 23.27.02.71 8 2 .ua de/ 113.500 *%i 7 reparaţii
curente căin cultural/ ac%iziţionare teropane căin cultural "eria 1100.000 *%i&
ac%iziţionare .taţie aplificare 2 13.500 *%i8 .
1 6%eltuieli ateriale şi .ervicii învăţăânt 7cont 23.25.02.208 2 10.000 *%i 7reparaţii
acoepriş şcoală ică8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 ;.E.=.". :iiş&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)(
HOTĂRÂREA Nr. 71 din 1).02.2007
"riind 5n7!r%! i(#$i*'*'i 0' nr.203 P%ri!(, .'d.Ti(i;, 9n&0ri& 9n C.<. nr.357) !* *#0!*it1/ii
P%ri!( !5nd nr. t#"#.50385056$ P%ri!(, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, "!tri(#ni' "ri!t,
!+*!t 9n !d(ini&tr!r%! C#n&i*i'*'i L#0!* !* 0#('n%i P%ri!(,
&#/i*#r An0'/! Cri&ti!n ;i An0'/! ?#in! An!
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 1).0+.2007, luând în con.iderare cererea donului =eic%t
@oan, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.*(7+ din 0*.05.2007&
Făzând referatul cu nr.*3*7 din 0+.0+.2007 întocit de Ric%ter ,aura, în calitate de
referent @@@, $radul profe.ional a.i.tent, în cadrul "riăriei counei "eria&
-vând în vedere prevederile art.*( alin.( din ,e$ea nr.10/2001privind re$iul >uridic al
unor io!ile preluate în od a!uziv în perioada + artie 13*5 1 22 dece!rie 13)3, odificată&
:inând cont de 6ontractul de înc%iriere nr.(201/*2 din 15.12.137( înc%eiat între "riăria
counei "eria şi donul =iţi$ău -lex, tatăl petiţionarei -ncuţa ;oina -na şi având în vedere că
.oţii -ncuţa 6ri.tian şi -ncuţa ;oina -na, locuie.c în io!ilul cu nr.+0( "eria în calitate de
c%iriaşi dinn anul 13)7&
,uând în con.iderare cererea nr.1+(/13.01.133+ a donului =iţi$ău -lexa prin care .olicită
trecerea contractului de înc%iriere de pe nuele .ău pe nuele fiicei .ale -ncuţa ;oina -na,
că.ătorită cu -ncuţa 6ri.tian &
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.! şi ale art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind
adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea io!ilului cu nr.+0( "eria, proprietatea counei "eria,
patrioniul privat, care are de.tinaţia de locuinţă şi care .e află în adini.trarea 6on.iliului ,ocal
al counei "eria, io!il în.cri. în 6.=. nr.*57) al localităţii "eria având nr. topo.50*1505/!,
.oţilor -ncuţa 6ri.tian şi -ncuţa ;oina -na, doiciliaţi în couna "eria nr.+0(, >ud.:iiş, cu
re.pectarea prevederilor le$ale.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 6elor în cauză&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)*
HOTĂRÂREA Nr. 72 din 1).02.2007
Privind trecerea terenului /nscris /n C:1: nr:6629 a comunei Periam av2nd nr:topo: <<2<: <<22:
<<2;, aflat /n proprietatea "tatului (om2n, /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând referatul nr.5(31/15.0+.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea terenului în.cri. în
6.=. nr. 552) a counei "eria având nr.topo.1121.1122.112(, aflat în proprietatea 0tatului
Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.*+ din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
odificată şi copletată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a terenului
în.cri. în 6.=. nr.552) a counei "eria, având nr.topo.1121.1122.112(, aflat în prezent în
proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 "refecturii 9udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)5
HOTĂRÂREA Nr. 73 din 1).02.2007
Privind aprobarea parteneriatului cu Ecoala cu clasele #0F### Pesac şi cofinanţarea proiectului
,,%(G$&'!T.
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.5*1+/1).0+.2007 privind apro!area parteneriatului dintre 6on.iliul ,ocal
"eria şi Dcoala cu cla.ele @1F@@@ "e.ac pentru .u.ţinerea şi ipleentarea proiectului intitulat
,,-r$uentP în vederea participării la "roiectul pentru 'nvăţăânt Rural, iniţiat de <ini.terul
Aducaţiei şi 6ercetării, precu şi apro!area cofinanţării proiectului cu .ua de 2.(10 lei, dacă
proiectul va fi declarat câşti$ător, reprezentînd 10 T din valoarea finanţării totale&
Ginând cont de .olicitarea Dcolii cu cla.ele @1F@@@ "e.ac având nr. de înre$i.trare
*73/15.0+.2007, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr. 5(33/1).0+.2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.1, art.(+ alin.2 lit.!8, art.(+ alin.* lit.e8 şi art. *5 alin.1 şi
alin.2 lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă parteneriatul dintre 6on.iliul ,ocal al counei "eria şi Dcoala cu cla.ele
@1F@@@ "e.ac pentru .u.ţinerea şi ipleentarea proiectului ,,/r!ument+ în vederea participării la
"roiectul pentru 'nvăţăânt Rural, iniţiat de <ini.terul Aducaţiei şi 6ercetării.
Art.2. 0e apro!ă cofinanţarea proiectului cu .ua de 2.(10 lei, în cazul în care proiectul va
fi apro!at, acea.tă .uă reprezentînd 10 T din valoarea finanţării totale.
Art.3. 0e de.enează din partea 6on.iliului ,ocal "eria, în vederea cola!orării cu Dcoala
cu cla.ele @1F@@@ "e.ac în vederea realizării proiectului, donul con.ilier local :oa 6ornel.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, "riarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art.5. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6opartientului =inanciar 6onta!il&
1 Dcoala cu cla.ele @1F@@@ "e.ac&
1 6on.ilierului local :oa 6ornel&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)+
HOTĂRÂREA Nr. 73 din 21.02.2007
Privind aprobarea schimb-rii destinaţiei terenului /n suprafaţ- de =,D7 ha /nchiriat conform
contractului nr:27;0:0;:2007 din 3efectuarea de lucr-ri agricole şi obţinerea de producţii
agricole pentru diferite culturi. /n 3producerea de current electric din resturi de animale şi
vegetale.
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 21.0+.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr. 5*52 / 20.0+.2007, privind apro!area .c%i!ării de.tinaţiei terenului în
.uprafaţă de +,37 %a înc%iriat confor contractului nr.2/(0.0(.2007 din Refectuarea de lucrări
a$ricole şi o!ţinerea de producţii a$ricole pentru diferite culturiP în Rproducerea de current electric
din re.turi de aniale şi ve$etaleP&
,uând în con.iderare referatul doanei ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria
înre$i.trat .u! nr. 5*52 / 20.0+.2007, prin care otivează refuzul avizării proiectului de %otărâre
nr.1/21.0+.2007&
-vând în vedere cererea O0.6. RA5 A5AREV 0.R.,.P înre$i.trată la "riăria counei
"eria .u! nr.()7)/1+.0*.2007, precu şi adre.a O0.6. RA5 A5AREV 0.R.,.P înre$i.trată la
"riăria counei "eria .u! nr.5*5)/20.0+.2007, referitor la apro!area .c%i!ării de.tinaţiei
terenului în .uprafaţă de =,D7 ha din Refectuarea de lucrări a$ricole şi o!ţinerea de producţii
a$ricole pentru diferite culturiP în Rproducerea de curent electric din resturi de animale &i
ve!etaleP,
Ginând cont de proce.ul 2 ver!al nr.(1*7/13.0(.2007 înc%eiat cu ocazia licitaţiei privind
înc%irierea terenului în .uprafaţă de 10(,2* %a din i.lazul loc. "eria, în.cri. în 6.=. nr.33* al
localităţii "eria, având nr. top. *27)/20+312070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/2/1/1/1/1, coi.ia de
licitaţie a de.enat câşti$ătoare două fire, re.pectiv 0.6. -ER46ARA-, 6-R-5@ 0.R.,.,
re.pectiv 0.6. RA5 A5AREV 0.R.,&
'n teeiul contractului de înc%iriere nr.1/(0.0(.2007 înc%eiat între "riăria counei
"eria şi 0.6. -ER46ARA-, 6-R-5@ 0.R.,. pentru .uprafaţa de 3+,00 %a, re.pectiv a
contractului de înc%iriere nr.2/(0.0(.2007 între "riăria counei "eria şi 0.6. RA5 A5AREV
0.R.,. pentru .uprafaţa de +,37 %a&
,uând în con.iderare faptul că prin inve.tiţia ce .e va realiza .e va aduce o creştere
iportantă la !u$etul local al counei "eria&
'n conforitate cu prevederile art.(+ alin.2 lit.c, art.(+ alin.5 lit.! şi c şi art.*5 din ,e$ea
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă .c%i!area de.tinaţiei terenului în .uprafaţă de +,37 %a înc%iriat 0.6. RA5
A5AREV 0.R.,., confor contractului nr.2/(0.0(.2007 din Re'ectuarea de lucrări a!ricole &i
ob"inerea de produc"ii a!ricole pentru di'erite culturiP în Rproducerea de curent electric din
resturi de animale &i ve!etaleP.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul priăriei&
)7
1 0.6. RA5 A5AREV 0.R.,.&.
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
refuz contra.enarea %otărârii şi
anexez opinia otivată
))
HOTĂRÂREA Nr. 75 din 10.07.2007
Privind v2n+area microbu+ului marca FolCsHagen, av2nd num-r de /nmatriculare
T& 0 07 0 (>, precum şi achi+iţionarea unui alt autoturism pentru transport marf- şi
persoane, /n sistem leasing
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 10.07.2007, văzând referatul nr.57)3/05.07.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la vânzarea icro!uzului arca
F#*O&P!-%n, având nuăr de înatriculare :< 2 07 2 R4?, precu şi ac%iziţionarea unui alt
autoturi. pentru tran.port arfă şi per.oane în .i.te lea.in$&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.d şi alin.+ lit.a din ,e$ea nr.215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă vânzarea icro!uzului arca FolM.Wa$en, având nuăr de
înatriculare :< 2 07 2 R4?.
Art.2. 0e apro!ă ac%iziţionarea unui alt autoturi. pentru tran.port arfă şi per.oane în
.i.te lea.in$, nece.ar pentru depla.ările per.onalului "riăriei counei "eria, precu şi pentru
ac%iziţionarea de arfă nece.ară pentru !una de.făşurare a activităţilor din cadrul priăriei
counei "eria, din cadrul in.tituţiilor de învăţăânt din couna "eria şi pentru 6ăinului
6ultural "eria.
Art.3. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, confor anexei, care face parte
inte$rantă din prezentul proiectul de %otărâre.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
)3
HOTĂRÂREA Nr. 72 din 10.07.2007
"riind 5n7!r%! !"!rt!(%nt'*'i nr.1, 0#n+#r( 0#ntr!0t'*'i d% 9n0>iri%r%
nr.2)10612.12.2003, r%"r%7%nt5nd 0!&! 0' nr.223 P%ri!(, .'d.Ti(i;
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 10.07.2007, luând în con.iderare cererea doanei <ăcelar
-na ;orina, în calitate de c%iriaş, cerere înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.5770 din
0*.07.2007&
Ginând cont de referatul nr.5737/0+.07.2007, înaintat de către copartientul financiar1
conta!il şi avizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la vânzarea apartaentului
nr.1, din io!ilul cu nr.+2( "eria, >udeţul :iiş&
-vând în vedere prevederile art.*( alin.( din ,e$ea nr.10/2001privind re$iul >uridic al
unor io!ile preluate în od a!uziv în perioada + artie 13*5 1 22 dece!rie 13)3, odificată&
,uând în con.iderare 6ontractul de înc%iriere nr.+)10/1+.12.200( înc%eiat între "riăria
counei "eria şi doana <ăcelar -na ;orina, având în vedere că doana <ăcelar -na ;orina,
locuieşte în io!ilul cu nr.+2( "eria, în calitate de c%iriaş din anul 13)7&
Ginând cont de Raportul de evaluare te%nică extra>udiciară întocit de ".=.-. J Xeller
Eottfried I :iişoara şi înre$i.trat la "riăria counei "eria .u! nr.57+2/0*.07.2007 &
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.! şi ale art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind
adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea apartaentului nr.1 2 .pre .tradă, .ituat în io!ilul cu nr.+2(
copu. din două apartaente, couna "eria, >udeţul :iiş şi în.cri. în 6.=. nr.(0* al localităţii
"eria având nr. topo.5*+15*7, doanei <ăcelar -na ;orina, doiciliată în couna "eria
nr.+2(, >ud.:iiş, cu re.pectarea prevederilor le$ale. -partaentul nr.1 din io!ilul cu nr.+2( .e
află în proprietatea counei "eria, patrioniul privat şi în adini.trarea 6on.iliului ,ocal al
counei "eria şi e.te în.cri. în 6.=. nr.(0* al localităţii "eria având nr. topo.5*+15*7.
Art.2. Fânzarea .e va face avându1.e în vedere preţul de vânzare .ta!ilit prin raportul de
evaluare întocit de ".=.-. J Xeller Eottfried I, preţul ac%itându1.e în trei rate, în teren de
axi 2* de luni.
Art.3. Fânzarea .e va face cu condiţia efectuării în preala!il a unei lucrări de deze!rare,
apartaentare şi inta!ulare.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 ;oanei <ăcelar -na ;orina&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
30
HOTĂRÂREA Nr. 77 din 10.07.2007
Privind finanţarea de c-tre Consiliul Local Periam a cheltuielilor privind salariile
a dou- persoane care vor fi angajate /n Centrul de +i pentru copiii romi care urmea+- a fi
/nfiinţat de c-tre 1ederaţia Caritas a Aiece+ei Timişoara
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 10.07.2007, văzând referatul nr.5)05/0+.07.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la a.i$urarea fondurilor nece.are
pentru plata a două per.oane în cadrul =ederaţiei 6arita. a ;iecezei :iişoara, în funcţia de
p.i%olo$ şi a.i.tent .ocial&
,uând în con.iderare adre.a nr.+((/2*.05.2007 a =ederaţiei 6arita. a ;iecezei :iişoara,
înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.5)0(/0+.07.2007, prin care .e .olicită .u.ţinerea
financiară pentru furnizarea .erviciilor .ociale ce vor fi oferite în cadrul 6entrului de zi pentru
copiii roi, care .e doreşte a fi înfiinţat în couna "eria, confor proiectului anexat adre.ei&
'n conforitate cu art.51 lit c şi art.5(718 lit.c din 4rdonanţa nr.+)/200( privind .erviciile
.ociale, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.d şi alin.+ lit.a pct.2 din ,e$ea nr.215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă finanţarea, de către 6on.iliul ,ocal "eria, a c%eltuielilor privind .alariile
a două per.oane care vor fi an$a>ate în funcţia de p.i%olo$, re.pectiv a.i.tent .ocial, în cadrul
6entrului de zi pentru copiii roi, ce urează a fi înfiinţat în couna "eria de către =ederaţia
6arita. a ;iecezei :ii.oara.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 =ederaţiei 6arita. a ;iecezei :iişoara&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
31
HOTĂRÂREA Nr. 7) din 10.07.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 10.07.2007, văzând referatul nr.573(/05.07.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.* lit.a şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
10. FENITURI H 700.000 RON
1. 6ote defalcate din ipozitul pe venit pentru ec%ili!rarea !u$etelor locale
721.0*.02.0*8 2 .ua de 277.000 R#nE
2. 0u!venţii .pri>in financiar la con.tituirea failiei 2 20.000 R#nE
(. 0u!venţii tru.ou nou1nă.cuţi 1 3.000 R#n.
11. CHELTUIELI H 700.000 RON
1. 6%eltuieli ateriale adini.traţie 2 2*.51.02.20 2 .ua de 25.000 Ron 7extra.e 6.=. ,
cur.uri perfecţionare, atreriale, rec%izite, alte !unuri şi .ervicii8&
2. 6%eltuieli ateriale şi .ervicii cultură 2 2*.+7.02.20 2 .ua de 1)0.000 Ron
7ateriale, pre.tări .ervicii căin cultural8&
(. 6%eltuieli de per.onal per.oane cu %andicap 2 2*.+).02.10 2 .ua de 22.000 Ron
7plata .alariilor pe luna iulie şi au$u.t8&
*. 6%eltuieli a>utoare .ociale 2 2*.+).02.57 2 .ua de 23.000 Ron&
5. 6%eltuieli de capital adini.traţie 2 2*.51.02.71 2.ua 30.000 Ron&
+. 6%eltuieli de capital $o.podărire counală 2 2*.70.02.71 2 .ua de 332.000 Ron.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 ;.E.=.". :iiş&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
32
HOTĂRÂREA Nr. 74 din 10.07.2007
Privind aprobarea transferului drepturilor şi obligaţiilor ce revin concesionarului ":C:
P'T(& ":%: /n ba+a Contractului de concesiune nr: <66D97<6:<0:2007, c-tre ":C: *P'T(&
A#"T(#B$I#' G%@'. ":(:L:

Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 10.07.2007, văzând referatul nr.5)0*/0+.07.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, privind apro!area tran.ferului drepturilor şi
o!li$aţiilor ce revin conce.ionarului 0.6. "A:R4< 0.-. în !aza 6ontractului de conce.iune nr.
1553)/15.10.2007, către 0.6. O"A:R4< ;@0:R@#CG@A E-SAP 0.R.,.&
'n teeiul prevederilor ,e$ii nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
repu!licată/
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. 0e apro!ă tran.ferul drepturilor şi o!li$aţiilor ce revin conce.ionarului 0.6.
O"A:R4<P 0.-., în !aza 6ontractului de conce.iune nr.1553)/15.10.2007, către 0.6. O"A:R4<
;@0:R@#CG@A E-SAP 0.R.,.
Art.2. 0enarea contractului de novaţie cu .c%i!are de părţi .e va realiza între cele trei
părţi, re.pectiv între 6on.iliul ,ocal "eria, 0.6. O"A:R4<P 0.-. şi 0.6. O"A:R4<
;@0:R@#CG@A E-SAP 0.R.,. la o dată ce urează a fi counicată 6on.iliului ,ocal "eria,
printr1o notificare .cri.ă cu cel puţin (0 de zile înainte de data .enării.
Art.3. 0enarea noului contract între cele două părţi, re.pectiv între 6on.iliul ,ocal "eria
şi 0.6. O"A:R4< ;@0:R@#CG@A E-SAP 0.R.,. .e va realiza la o dată ulterioară ce urează a fi
counicată 6on.iliului ,ocal "eria, printr1o notificare .cri.ă cu cel puţin (0 de zile înainte de
data .enării.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica .
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 0.6. O"A:R4<P 0.-. şi 0.6. O"A:R4< ;@0:R@#CG@A E-SAP 0.R.,.&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
3(
HOTĂRÂREA Nr. )0 din 10.07.2007
Privind aprobarea casării unor obiecte aflate pe listele de inventariere n
patrimoniul comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 10.07.2007, văzând referatul nr.5(71/15.0+.2007 cu
propunerile de ca.are, înaintat de către 6oi.a counală de inventariere a valorilor ateriale şi
!ăneşti şi de reevaluare a activelor fixe, aflate în patrioniul 6on.iliului ,ocal al counei "eria,
prin care .e propune ca.area unor o!iecte aflate pe li.tele de inventariere&
-vând în vedere faptul că în proce.ul ver!al al şedinţei ordinare a 6on.iliului ,ocal "eria
care a avut loc în data de 1).0+.2007, .1a con.enat acordul în unaniitate expriat de către
con.ilierii locali cu privire la ca.area unor !unuri&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.* lit.a şi art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă ca.area unor o!iecte aflate pe li.tele de inventariere în patrioniul
counei "eria, după cu urează/
Nr.
0rt.
?%n'(ir%! $'n'ri*#r
(!t%ri!*%
C#d'* &!' n'(1r'* d%
in%nt!r
U6M <!"ti0%
1. ;op calorifer +1200/0+ #uc. 06
2. -utoat .cară !loc +120*/0+ #uc. +
3. 0onerie .cară !loc +1205/0+ #uc. *
3. ,opată piatră +120+/0+ #uc. 1
5. 0ăpunieră are ceraică +1203/0+ #uc. 5
2. Releu teric electric +1210/0+ #uc. 2
7. ;acia 1(00 1 co!i *1007/0+ #uc. 1
). <otoretă ?oinar *1003/0+ #uc. 1
4. =lex (100*/0+ #uc. 1
10. <en$%ină1 120 (1005/0+ #uc. 1
11. #etonieră 1 500 1 (1003/0+ #uc. 1
12. ;ru>!ă electrică (1010/0+ #uc. 1
13. <aşină tun. iar!a (1011/0+ #uc. 1
13. 6o.tue protecţie +121*/0+ #uc. 7
15. =urtun tip 6 +1215/0+ #uc. 2
12. =urtun tip # +121+/0+ #uc. 2
17. 0cară ferea.tră +1217/0+ #uc. 1
1). Geava tip 6 +121)/0+ #uc. 1
14. ;i.tri!uitor %idrant .tradal 2100*/0+ #uc. 1

Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica, 6oi.a counală de inventariere a valorilor ateriale şi !ăneşti şi de reevaluare
3*
a activelor fixe, aflate în patrioniul 6on.iliului ,ocal al counei "eria şi copartientul
financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6oi.ei counale de inventariere a valorilor ateriale şi !ăneşti şi de
reevaluare a activelor fixe, aflate în patrioniul 6on.iliului ,ocal al counei
"eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
35
HOTĂRÂREA Nr. )1 din 20.07.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 20.07.2007, văzând referatul
nr.+1(+/13.07.2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
12. FENITURI H 43.000 RON
1. @pozit pe venit din tran.feruri io!iliare 2 .ua de 3.(00 Ron&
2. 6ote defalcate din ipozitul pe venit 2 (5.+00 Ron&
(. Fenituri din vânzarea unor !unuri aparţinând doeniului pu!lic şi privat 2 (+.000
Ron&
*. Fenituri din recuperarea c%eltuielilor de >udecată, de.pă$u!iri 2 1(.100 Ron.
13. CHELTUIELI H 43.000 RON
1. 6%eltuieli de capital cultură 2 2*.+7.02.71 2 .ua de 43.000 Ron 7acoperiş 6ăin
6ultural "eria8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
3+
HOTĂRÂREA Nr. )2 din 20.07.2007
Privind /nfiinţarea unui post de referent ### Jresponsabil achi+iţii publiceK, precum şi aprobarea
modific-rii organigramei şi a statului de funcţiuni /n cadrul Prim-riei comunei Periam
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din 20.07.2007, văzând referatul prezentat de doana
priar #oancăş Rodica nr. +1((/13.07.22007, prin care propune apro!area înfiinţării unui po.t de
referent @@@ 7re.pon.a!il ac%iziţii pu!lice8, precu şi apro!area odificării or$ani$raei şi a
.tatului de funcţiuni&
Ginând cont de prevederile 4rdonanţei de Euvern nr.10/2007, privind creşterile .alariale ce
.e vor acorda în anul 2007 per.onalului !u$etar .alarizat potrivit 4rdonanţei de ur$enta a
Euvernului nr. 2*/2000 privind .i.teul de .ta!ilire a .alariilor de !ază pentru per.onalul
contractual din .ectorul !u$etar şi per.onalului .alarizat potrivit anexelor nr. @@ şi @@@ la ,e$ea nr.
15*/133) privind .i.teul de .ta!ilire a .alariilor de !ază în .ectorul !u$etar şi a indenizaţiilor
pentru per.oane care ocupă funcţii de denitate pu!lică&
,uând în con.iderare precederile 4rdonanţei de Cr$enţă a Euvernului nr.(*/200+ privind
atri!uirea contractelor de ac%iziţie pu!lică, a contractelor de conce.iune de lucrări pu!lice şi a
contractelor de conce.iune de .ervicii, ale ?.E. nr.325/200+ pentru apro!area norelor de aplicare
a prevederilor referitoare la atri!uirea contractelor de ac%iziţie pu!lică din 4rdonanţa de ur$enţă a
Euvernului nr. (*/200+ privind atri!uirea contractelor de ac%iziţie pu!lică, a contractelor de
conce.iune de lucrări pu!lice şi a contractelor de conce.iune de .ervicii, ale ?.E. nr.1++0/200+
pentru apro!area 5orelor de aplicare a prevederilor referitoare la atri!uirea contractelor de
ac%iziţie pu!lică prin i>loace electronice din 4rdonanţa de ur$enţă a Euvernului nr. (*/200+
privind atri!uirea contractelor de ac%iziţie pu!lică, a contractelor de conce.iune de lucrări pu!lice
şi a contractelor de conce.iune de .ervicii&
'n conforitate cu prevederile art.(+ alin.2 lit.QaQ şi ali.( lit.P!Pdin ,e$ea nr.215/2001,
privind adini.traţia pu!lică locală, repu!licată&
'n teeiul art.*5 din ,e$ea nr. 215/2001, privind adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 'ncepând cu data de 01.0).2007, .e apro!ă înfiinţarea unui po.t de referent @@@
7re.pon.a!il ac%iziţii pu!lice8, cu noră întrea$ă, per.onal contractual, în cadrul "riăriei
counei "eria, cu un .alariu de încadrare de 5*) lei.
Art.2. 0e apro!ă odificarea or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni în ace.t .en.,
confor -nexelor 1 şi 2, care fac parte inte$rantă din prezentul proiect de %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria, .ecretarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il
din cadrul "riăriei counei "eria.
Art. 3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
37
HOTĂRÂREA Nr. )3 din 07.0).2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 07.0).2007, văzând referatul nr.+*(+/02.0).2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
13. FENITURI H 32.000 RON
1 venituri evidenţiate în afara !u$etului local 2 alte venituri 2 contul 32.11.50 H
32.000 RON
15. CHELTUIELI H 32.000 RON
1 6%eltuieli de capital evidenţiate în afara !u$etului local 2 )3.11.03.01 7druuri8 2
1 32.000 RON 7reparaţii druuri "e.ac8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
3)
HOTĂRÂREA Nr. )3 din 07.0).2007
Priind !"r#$!r%! "r#i%0t'*'i ,,S%ri0ii "%ntr' 0%t1/%ni, 'n $'n !* t't'r#rK.
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 07.0).2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr. +*52 / 02.0).2007, prin care .e propune apro!area proiectului ,,S%ri0ii
"%ntr' 0%t1/%ni, 'n $'n !* t't'r#rK ela!orat de "riăria "eria 2 pentru participarea la licitaţia
de proiecte "?-RA 2005 Ro 1 2005/017155(.01.0(.05.01 şi "?-RA 200+ Ro 2 200+/01)1
1*7.01.0(.02.0(. prin coponenta M<#nd'* d% (#d%rni7!r% "%ntr' d%7#*t!r%! !d(ini&tr!/i%i
*! ni%* *#0!*K având ca autoritate de ipleentare <ini.terul @nternelor şi Reforei
-dini.trative, precu şi apro!area cofinanţării proiectului cu .ua de 50)0 Auro, dacă proiectul
va fi declarat câşti$ător, reprezentînd 11,20 T din valoarea finanţării totale.
Rezuatul proiectului propu. e.te anexat şi face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
'n teeiul prevederilor art. (), alin. 1& alin. +, lit. a8, pct. 12& alin 7, lit. a8 şi art. *+, alin. 2,
lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă proiectul ,,S%ri0ii "%ntr' 0%t1/%ni, 'n $'n !* t't'r#rK ela!orat de
"riăria "eria 2 pentru participarea la licitaţia de proiecte "?-RA 2005 Ro 1 2005/0171
55(.01.0(.05.01 şi "?-RA 200+ Ro 2 200+/01)11*7.01.0(.02.0(, cu un !u$et de 35.354 E'r#
Art.2. 0e apro!ă cofinanţarea proiectului cu .ua de 5.0)0 E'r#, dacă proiectul va fi
declarat câşti$ător, reprezentînd 11,20 N din valoarea !u$etului total
Art. 3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art. 3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riăria counei "eria, 6opartient =inanciar 6onta!il&
1 "riăria counei "eria 2 "rootor ,ocal&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
33
HOTĂRÂREA Nr. )5 din 07.0).2007
Priind !"r#$!r%! "r#i%0t'*'i ,,A$#rd!r%! d%7#*t1rii H in&tit'/i#n!*i7!r%! int%r%&'*'i
-%n%r!*K
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 07.0).2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr. +*5( / 02.0). 2007, prin care .e propune apro!area proiectului ,,A$#rd!r%!
d%7#*t1rii H in&tit'/i#n!*i7!r%! int%r%&'*'i -%n%r!*K ela!orat de "riăria "eria 2 pentru
participarea la licitaţia de proiecte "?-RA 2005 Ro 1 2005/017155(.01.0(.05.01 şi "?-RA 200+
Ro 2 200+/01)11*7.01.0(.02.0(. prin coponenta R=ondul de odernizare pentru dezvoltarea
adini.traţiei la nivel localP având ca autoritate de ipleentare <ini.terul @nternelor şi Reforei
-dini.trative, precu şi apro!area cofinanţării proiectului cu .ua de *.57( Auro, dacă proiectul
va fi declarat câşti$ător, reprezentînd 11,+5 T din valoarea finanţării totale.
Rezuatul proiectului propu. e.te anexat şi face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
'n teeiul prevederilor art. (), alin. 1& alin. +, lit. a8, pct. 12& alin 7, lit. a8 şi art. *+, alin. 2,
lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă proiectul ,,A$#rd!r%! d%7#*t1rii H in&tit'/i#n!*i7!r%! int%r%&'*'i
-%n%r!*K ela!orat de "riăria "eria 2 pentru participarea la licitaţia de proiecte "?-RA 2005
Ro 1 2005/017155(.01.0(.05.01 şi "?-RA 200+ Ro 2 200+/01)11*7.01.0(.02.0(, cu un !u$et de
34.220 E'r#.
Art.2. 0e apro!ă cofinanţarea proiectului cu .ua de 3.573 E'r#, dacă proiectul va fi
declarat câşti$ător, reprezentînd 11,25 N din valoarea !u$etului total
Art. 3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei
"eria.
Art. 3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riăriei counei "eria, 6opartient =inanciar 6onta!il&
1 "riăriei counei "eria 2 "rootor ,ocal&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
100
HOTĂRÂREA Nr. )2 din 07.0).2007
"riind 5n7!r%! i(#$i*'*'i 0' nr.133 P%ri!(, .'d.Ti(i;, 9n&0ri& 9n C.<. nr.3533 !* *#0!*it1/ii
P%ri!( !5nd nr. t#"#.58261 P%ri!(, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, "!tri(#ni' "ri!t, !+*!t
9n !d(ini&tr!r%! C#n&i*i'*'i L#0!* !* 0#('n%i P%ri!(,
d#(n'*'i T'rt1 F!&i*%
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 07.0).2007, luând în con.iderare cererea donului :urtă
Fa.ile, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.5*+2 din 20.0+.2007&
Făzând referatul cu nr.5*+2 din 1).07.2007 întocit de Ric%ter ,aura, în calitate de
referent @@@, $radul profe.ional a.i.tent, în cadrul "riăriei counei "eria&
-vând în vedere prevederile art.*( alin.( din ,e$ea nr.10/2001privind re$iul >uridic al
unor io!ile preluate în od a!uziv în perioada + artie 13*5 1 22 dece!rie 13)3, odificată&
:inând cont de contractele de înc%iriere înc%eiate între "riăria counei "eria şi donul
:urtă Fa.ile şi având în vedere că donul :urtă Fa.ile locuieşte în io!ilul cu nr. 1** "eria în
calitate de c%iriaş din anul 133+&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.! şi ale art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind
adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea io!ilului cu nr.1** "eria, reprezentând ca.ă, curte şi $rădină,
proprietatea counei "eria, patrioniul privat şi care .e află în adini.trarea 6on.iliului ,ocal al
counei "eria, io!il în.cri. în 6.=. nr.*5(* al localităţii "eria având nr. topo.51+/1, în
.uprafaţă totală de (.0*( p, donului :urtă Fa.ile, doiciliat în couna "eria nr.1**,
>ud.:iiş, cu re.pectarea prevederilor le$ale.
Art.2. 'n cazul în care care donul :urtă Fa.ile nu doreşte .ă cupere şi terenul intravilan
reprezentând curte şi $rădină, poate opta pentru înc%eierea unui contract de înc%iriere, întocindu1
.e docuentaţia de deze!rare a terenului, pe c%eltuiala ace.tuia, pentru a .e inta!ula în coala
6.=. la capitolul 6, =oaia de 0arcini, dreptul de .ervitute de trecere, con.tituit în favoarea counei
"eria.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 6elor în cauză&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
101
HOTĂRÂREA Nr. )7 din 07.0).2007
"riind 5n7!r%! i(#$i*'*'i 0' nr.300 P%ri!(, .'d.Ti(i;, 9n&0ri& 9n C.<. nr.213 !* *#0!*it1/ii
P%ri!( !5nd nr. t#"#.33726327 P%ri!(, "r#"ri%t!t%! 0#('n%i P%ri!(, "!tri(#ni' "ri!t,
!+*!t 9n !d(ini&tr!r%! C#n&i*i'*'i L#0!* !* 0#('n%i P%ri!(,
&#/i*#r I#!n Qi! ;i I#!n M!ri!n!
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 07.0).2007, luând în con.iderare .olicitarea .oţilor @ovan 9iva
şi @ovan <ariana, înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.530) din 11.07.2007&
Făzând referatul cu nr.530) din 0(.0).2007 întocit de Ric%ter ,aura, în calitate de
referent @@@, $radul profe.ional a.i.tent, în cadrul "riăriei counei "eria&
-vând în vedere prevederile art.*( alin.( din ,e$ea nr.10/2001privind re$iul >uridic al
unor io!ile preluate în od a!uziv în perioada + artie 13*5 1 22 dece!rie 13)3, odificată&
:inând cont de 6ontractul de înc%iriere nr.11*7 din 07.02.200+, înc%eiat între "riăria
counei "eria şi .oţii @ovan 9iva şi @ovan <ariana şi având în vedere că .oţii @ovan 9iva şi @ovan
<ariana locuie.c în io!ilul cu nr. *00 "eria în calitate de c%iriaşi din anul 2000&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.! şi ale art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind
adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea io!ilului cu nr.*00 "eria, reprezentând ca.ă, curte şi $rădină,
proprietatea counei "eria, patrioniul privat şi care .e află în adini.trarea 6on.iliului ,ocal al
counei "eria, io!il în.cri. în 6.=. nr. 21* al localităţii "eria având nr. topo.((72/(+7, în
.uprafaţă totală de *2) p, .oţilor @ovan 9iva şi @ovan <ariana, doiciliaţi în couna "eria
nr.*00, >ud.:iiş, cu re.pectarea prevederilor le$ale.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar #oancăş
Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 6elor în cauză&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
 RC0-5 F@5:@,U P E R I A M
 ;C<@:R-D -5EA,@6-
102
HOTĂRÂREA Nr. )) din 27.0).2007
Privind aprobarea sumelor pentru bugetul local al comunei Periam pentru anii 2009020<<
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0).2007, văzând referatul
nr.+75+/17.0).2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la apro!area .uelor pentru !u$etul local
al counei "eria pentru anii 200)12011&
-vând în vedere prevederile ,e$ii finanţelor pu!lice locale nr.27(/200+&
Ginând cont de adre.a ;irecţiei Eenerale a =inanţelor "u!lice :iiş nr. ++52/0+.0).2007,
înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.+7(5/1+.0).2007, prin care au fo.t alocate .uele şi
cotele din :.F.-. şi ipozitul pe venit pentru ec%ili!rarea !u$etelor locale pentru anii 200)12011&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă .uele pentru !u$etul local pe anii 200)12011, după cu urează/
An'* 200)
a8 0ue defalcate din unele venituri ale !u$etului de .tat 7 :F-8 2 2)7.000 *%i
!8 6ote defalcate din ipozitul pe venit 2 2.)22.000 *%iE
An'* 2004
a8 0ue defalcate din unele venituri ale !u$etului de .tat 7 :F-8 2 702.000 *%i
!8 6ote defalcate din ipozitul pe venit 2 2.435.000 *%iE
An'* 2010
a8 0ue defalcate din unele venituri ale !u$etului de .tat 7 :F-8 2 725.000 *%i
!8 6ote defalcate din ipozitul pe venit 2 3.022.000 *%iE
An'* 2011
a8 0ue defalcate din unele venituri ale !u$etului de .tat 7 :F-8 2 733.000 *%i
!8 6ote defalcate din ipozitul pe venit 2 3.101.000 *%i.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6on.iliul 9udeţean :iiş&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
10(
HOTĂRÂREA Nr. )4 din 27.0).2007
privind modificarea art:< al >:C:L: Periam nr:<6720:02:2007 privind aprobarea /nchirierii
gr-dinilor intravilane aferente caselor de locuit, proprietatea "tatului (om2n sau a Comunei
Periam, respectiv modificarea chiriei lunare

Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 27.0).2007, văzând referatul nr.
+)))/22.0).2007 prezentat de doana #oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin care .e
propune 6on.iliului ,ocal "eria .pre adoptare odificarea c%iriei lunare pentru înc%irierea
$rădinilor intravilane aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân .au a 6ounei
"eria&
,uând în con.iderare ?otărârea 6on.iliului ,ocal "eria nr.15/20.02.2007 privind
apro!area înc%irierii $rădinilor intravilane aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân
.au a 6ounei "eria&
-vând în vedere raportul coi.iei !u$et1finanţe din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
'n teeiul art.(+ alin.2 lit. c8, art.(+ alin.* şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001, privind
-dini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă odificarea art.1 al ?.6.,. "eria nr.15/20.02.2007 privind apro!area
înc%irierii $rădinilor intravilane aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân .au a
6ounei "eria, re.pectiv odificarea c%iriei lunare pentru terenurile intravilane 7reprezentând
terenul de .u! con.trucţii, curte şi $rădină8 aferente ca.elor de locuit, proprietatea 0tatului Roân
.au a 6ounei "eria, de la 0,010 lei/p/lună la 0,002 *%i6("6*'n1.
Art.2. 'ncepând cu data adoptării prezentei %otărâri, taxa prevăzută la art.1 al ?.6.,.
"eria nr. 15 din 20.02.2007, .e va înlocui cu noua taxă şi anue 0,002 lei/p/lună.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele ipozite şi taxe şi financiar1conta!il din
cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţia "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientului ipozite şi taxe şi financiar1conta!il din cadrul "riăriei
counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
10*
HOTĂRÂREA Nr. 40 din 27.0).2007
Privind inter+icerea accesului atelajelor, autovehiculelor şi remorcilor auto sau agricole /n
e4travilanul localit-ţilor Periam şi Pesac, /n intervalul de timp 2<
00
0 07
00
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.0).2007, văzând referatul
nr.+)(7/20.0).2007, prezentat de donul vicepriar "intea @o.if privind interzicerea depla.ării
atela>elor %ipo, autove%iculelor şi reorcilor auto .au a$ricole în extravilanul localităţilor "eria şi
"e.ac în intervalul de tip 21
00
1 07
00
,

urare a .e.izărilor cetăţenilor din coună care reclaă
furtul recoltelor din cap pet ip de noapte&
'n teeiul prevederilor art.(+ din ,e$ea nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală
, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e interzice acce.ul atela>elor %ipo, autove%iculelor şi reorcilor auto .au
a$ricole în extravilanul localităţilor "eria şi "e.ac, în intervalul de tip 21
00
1 07
00
, pentru
perioada 27.0)1(1.12.2007.
Art.2. @nterdicţia privind acce.ul în extravilanul localităţilor "eria şi "e.ac .e referă la
per.oanele care nu deţin teren a$ricol în proprietate.
Art.3. 0e vor întoci adre.e de către copartientul a$ricol din cadrul "riăriei counei
"eria privind înştiinţarea şi atenţionarea a.ociaţiilor a$ricole de pe raza counei "eria pentru a
nu perite per.oanelor fizice 2 inclu.iv cio!anilor cu turele de oi, .ă intre pe terenul
re.pectivelor a.ociaţii a$ricole.
Art.3. -cţiunea de control a ă.urilor in.tituite în prezenta %otărâre .e va face de către
per.onalul "o.tului de "oliţie al counei "eria. -cţiunea de control a ă.urilor in.tituite prin
art.( .e va face de vicepriar şi con.ilierii locali.
Art.5. 5ere.pectarea ă.urilor in.tituite la art.1 con.tituie contravenţie şi .e .ancţionează
cu aendă contravenţională de la 100 la 500 R45. "er.oanele îndreptăţite .ă con.tate şi .ă aplice
contravenţiile .unt reprezentanţii "o.tului de "oliţie al counei "eria.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul vicepriar
"intea @o.if şi "o.tul de "oliţie al counei "eria.
Art.7. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţului :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului şi vicepriarului counei "eria&
1 6opartientului -$ricol din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "o.tului de "oliţie al counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
105
HOTĂRÂREA Nr. 41 din 27.0).2007
Privind neacordarea avi+ului solicitat de c-tre ":C: 3B'!A'( L C. ":(:L: /n vederea
obţinerii autori+-rii din punct de vedere a mediului de c-tre %genţia pentru Protecţia &ediului
Timiş
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 22.0).2007, văzând referatul
nr.+)()/20.0).2007, prezentat de doana #oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin care .e
propune 6on.iliului ,ocal "eria neacordarea avizului .olicitat de către 0.6. R#A5;AR Y 64P
0.R.,. în vederea o!ţinerii autorizării din punct de vedere a ediului de către -$enţia pentru
"rotecţia <ediului :iiş&
-vând în vedere cererea 0.6. R#A5;AR Y 64P 0.R.,. înre$i.trată la "riăria counei
"eria .u! nr.+*11/02.0).2007 prin care .e .olicită punctul de vedere al "riăriei counei "eria
referitoare la încadrarea în "lanul Cr!ani.tic Eeneral al counei "eria a activităţii de.făşurate de
0.6. R#A5;AR Y 64P 0.R.,., cod 6-A5 1*21 Rextracţie de pietrişuri şi ni.ipuriP, inclu.iv
.ortare&
Ginând cont de prevederile ,e$ii nr.107/133+ 2 ,e$ea apelor, cu odificările ulterioare, ale
?.6.,. nr.(1/22.07.2002, ale ,e$ii nr.2+5/200+ privind apro!area 4rdonanţei de ur$enţă a
Euvernului nr. 135/2005 privind protecţia ediului, ale 4.C.E. nr.57/2007 privind re$iul ariilor
naturale prote>ate, con.ervarea %a!itatelor naturale, a florei şi faunei .ăl!atice&
-vând în vedere prevederile 6ontractului nr.*575/22.10.2001, înc%eiat între 6on.iliul
,ocal "eria şi 0.6. R#A5;AR Y 64P 0.R.,.&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.d şi alin.+ lit.a pct.3, precu şi ale art.*5 din ,e$ea
nr.215/2001, privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 5u .e acordă aviz favora!il (.C. 1234536 7 C8+ (.6.L. în vederea
o!ţinerii autorizării din punct de vedere a ediului de către -$enţia pentru "rotecţia <ediului
:iiş întrucât activitatea de.făşurată de acea.tă .ocietate coercială e.te incopati!ilă/
8 cu încadrarea în "lanul Cr!ani.tic Eeneral apro!at al counei "eria, re.pectiv cu
încadrarea în zona de a$reent din zona "eria1"ort, unde îşi are punctual de lucru 0.6.
R#A5;AR Y 64P 0.R.,.&
1 cu "lanul de ;ezvoltare a zonei de a$reent privind a.i$urarea funcţiei de
a$reent a zonei şi dezvoltării ecoturi.ului.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 =erc%i 0iona Alena, per.oana re.pon.a!ilă cu pro!lee de protecţia ediului
din cadrul "riăriei counei "eria&
1 0.6. R#A5;AR Y 64P 0.R.,.&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
10+
HOTĂRÂREA Nr. 42 din 13.04.2007
Privind aprobarea v2n+-rii, prin licitaţie public-, organi+at- potrivit legii, a imobilului
repre+ent2nd construcţiile fostei "ecţii mecanice din localitatea Periam, precum şi terenul
afferent, imobil /nscris /n C:1: nr:;<<D al localit-ţii Periam, /n suprafaţ- total- de 6:22= mp,
proprietatea privat- a comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1*.03.2007, văzând referatul nr.+7+2/20.0).2007,
înaintat de către doana #oancăş Rodica, priarul counei "eria, prin care propune 6on.iliului
,ocal "eria apro!area vânzării con.trucţiilor reprezentând .ediul fo.tei 0ecţii ecanice, .ituate în
localitatea "eria, având nr. de con.criere vec%i *75 şi nr. de con.criere nou (*3, precu şi
vânzarea terenului aferent, în .uprafaţă totală de 5.22+ p, proprietatea privată a counei "eria&
Ginând cont de faptul că io!ilul 2 con.trucţii şi teren 2 reprezentând fo.ta 0ecţie ecanică
e.te proprietatea privată a counei "eria&
,uând în con.iderare că .ediul fo.tei 0ecţii ecanice .e află într1o .tare avan.ată şi
continuă de de$radare şi că .1a o!.ervat .u.tra$erea unor !unuri din incinta .ediului fo.tei 0ecţii
ecanice&
<otivat de faptul că la !u$etul local al counei "eria nu .unt rezerve financiare pentru a
repara, păzi şi întreţine con.trucţiile în cauză&
Făzând raportul 6oi.iei de .pecialitate din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
'n conforitate cu prevederile art.12( din ,e$ea 215/2001, privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată&
'n teeiul art.(+ alin.5, lit.c şi al art.*5, alin.718 şi alin.7(8 din ,e$ea 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea prin licitaţie pu!lică, or$anizată potrivit le$ii, a con.trucţiilor
reprezentând fo.tul .ediu a 0ecţiei ecanice, .ituat în couna "eria, >udeţ :iiş, în.cri. în 6.=.
nr.(113 al localităţii "eria, având nr.cada.tral (5*1(55, precu şi a terenului intravilan aferent
con.trucţiilor, în .uprafaţă totală de 5.22+ p, proprietatea privată a counei "eria.
Art.2. Fânzarea .e va face în conforitate cu un raport de expertiză te%nică extra>udiciară
de evaluare, întocit de ".=.-.Crlea E%eor$%e1;an în teren de (0 de zile de la data adoptării
prezentei %otărâri, urând ca preţul .ă fie ac%itat de către per.oana de.enată câşti$ătoare în ura
or$anizării licitaţiei pu!lice.
6%eltuielile efectuate cu evaluarea io!ilului, con.trucţii şi teren, vor fi .uportate
de către cupărător, re.pectiv per.oana de.enată câşti$ătoare în ura de.făşurării licitaţiei
pu!lice.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele Cr!ani. şi aena>area teritoriului şi
financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6oi.iei de licitaţie&
1 "riarului counei "eria&
107
1 #.6.".@. 2 #iroul 6.=. 0ânnicolau <are&
1 6opartientelor ur!ani. şi aena>area teritoriului şi financiar1conta!il din cadrul
"riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
10)
HOTĂRÂREA Nr. 43 din 13.04.2007
privind v2n+area cotei de <72 parte din imobilul cu nr:=0< Periam, jud:Timiş, /nscris /n C:1:
nr:88== al localit-ţii Periam av2nd nr: topo:602060;7b Periam, proprietatea comunei Periam,
patrimoniu privat, aflat /n administrarea Consiliului Local al comunei Periam, domnului "tan
#oan
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 1*.03.2007, luând în con.iderare cererea donului 0tan @oan,
înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.(+01 din 0(.0*.2007&
Făzând referatul cu nr.(+01 din 10.0*.2007 întocit de doaan @ure.cu7Ric%ter8 ,aura, în
calitate de referent @@@ $radul a.i.tent în cadrul "riăriei counei "eria&
Ginând cont de 6ontractul de înc%iriere nr.)())/a din 1*.12.200+ înc%eiat între "riăria
counei "eria şi donul 0tan @oan&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.! şi ale art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind
adini.traţia pu!lică locală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă vânzarea cotei de 1/2 parte din io!ilul cu nr.+01 "eria, proprietatea
counei "eria, patrioniul privat, care are de.tinaţia de locuinţă şi care .e află în adini.trarea
6on.iliului ,ocal al counei "eria, io!il în.cri. în 6.=. nr.**++ al localităţii "eria având nr.
topo.502150(/! "eria, donului "tan #oan, doiciliat în couna "eria nr.+01, >ud.:iiş, cu
re.pectarea prevederilor le$ale în vi$oare.
Art.2. Fânzarea .e va face în !aza raportului de evaluare întocit de către per.oana fizică
autorizată Crlea E%eor$%e ;an, confor /ne9ei, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.3. -c%itarea preţului .ta!ilit prin raportul de evaluare .e va face în trei rate, în teren
de cel ult 2* de luni de la data adoptării prezentei %otărâri şi avându1.e în vedere rata inflaţiei.
"ria rată, reprezentând 50T din valoarea totală a cotei de 1/2 parte din io!ilul cu nr.+01
"eria evaluat, .e va ac%ita în teren de (0 de zile de la data înc%eierii contractului de vânzare1
cupărare.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 ;onului 0tan&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
103
HOTĂRÂREA Nr. 43 din 13.04.2007
privind /nfiinţarea unei comisii de disciplin- comune /ntre Consiliul Local Periam şi Consiliul
Local "2npetru &are
Consiliul Local al comunei Periam, judeţul Timiş)
-vând în vedere referatul nr.7(7)/11.03.2007 întocit de doana #oancăş Rodica,
priarul counei "eria, prin care propune eiterea unei %otărâri cu privire la de.enarea unor
reprezentanţi ai 6on.iliului ,ocal "eria în cadrul coi.iei de di.ciplină coune, care .e va
înfiinţa îpreună cu 6on.iliul ,ocal 0ânpetru <are&
Făzând şi prevederile ?.E. nr. 1210/200( privind or$anizarea şi funcţionarea coi.iilor de
di.ciplină şi a coi.iilor paritare din cadrul autorităţilor şi in.tituţiilor pu!lice, odificată şi
copletată, precu şi ale ,e$ii nr.1))/1333 privind 0tatutul funcţionarilor pu!lici, odificată&
@n teeiul prevederilor art.(+ din ,e$ea nr.215/2001 privind adini.traţia pu!lică locală,
repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă înfiinţarea unei coi.iei de di.ciplină coune, între 6on.iliul ,ocal
"eria şi 6on.iliul ,ocal 0ânpetru <are.
Art.2. 0e apro!ă nuirea doanei ;uitraş -n$elica, .ecretarul counei "eria, ca
reprezentant al 6on.iliului ,ocal "eria în cadrul coi.iei de di.ciplină coune, în calitate de
e!ru titular.
Art.3. 0e apro!ă nuirea doanei @ure.cu ,aura, referent @@@ a.i.tent în cadrul "riăriei
counei "eria, ca e!ru .upleant din partea 6on.iliului ,ocal "eria în cadrul coi.iei de
di.ciplină coune.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e vor în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica, doana ;uitraş -n$elica şi doana @ure.cu ,aura.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6on.iliului ,ocal 0ânpetru <are&
1 6elor în cauză&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
110
HOTĂRÂREA Nr. 45 din 13.04.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1*.03.2007, văzând referatul nr.7(77/11.03.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
12. FENITURI H 77.)00 RON
1 @pozit pe venituri din tran.feruri io!iliare 2 21.03.02.1) 2 .ua de 11.000 R#n
1 6ote şi .ue defalcate din ipozitul pe venit 2 21.03.02.01 1 .ua de 2).700 R#n
1 Fenituri din vânzarea unor !unuri aparţinând doeniului privat 1 21.34.02.07 2 .ua
de 2 3).100 R#n
17. CHELTUIELI H 77.)00 RON
1 6%eltuieli ateriale şi .ervicii cultură 723.27.02.208 2 .ua de 30.000 *%i 7reparaţii
curente căin cultural şi !i!lioteca8
1 6%eltuieli ateriale şi .ervicii $o.podărire counală 723.70.02.208 2 .ua de 10.000
*%i 7iluinat pu!lic8
1 6%eltuieli ateriale şi .ervicii adini.traţie 723.51.02.208 2 .ua de 13.)00 *%i
7ac%iziţionarea unui $enerator de curent pentru "riăria counei "eria8
1 6%eltuieli de capital învăţăânt 723.25.02.718 2 .ua de 23.000 lei 7ac%iziţionare de
$eauri teropan pentru şcoala ică8
1). ;e la capitolul c%eltuieli ateriale şi .ervicii învăţăânt 723.25.02.208 2 .ua de
10.000 lei 7reparaţii curente8 .ă treacă la capitolul c%eltuieli de capital învăţăânt
72*.+5.02.718 2 ac%iziţionare de $eauri teropan pentru şcoala ică.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 ;.E.=.".:iiş&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientelor financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
111
HOTĂRÂREA Nr. 42 din 13.04.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului /nscris /n C:1:
nr:;0< a localit-ţii Periam av2nd nr:topo:6;806;6, aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1).0+.2007, văzând referatul nr.7()2/11.03.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea terenului în.cri. în
6.=. nr. (01 a counei "eria având nr.topo.5(515(*, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în
proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a terenului
în.cri. în 6.=. nr. (01 a localităţii "eria, având nr.topo.5(515(*, aflat în proprietatea 0tatului
Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
112
HOTĂRÂREA Nr. 47 din 13.04.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a cotei de M parte din terenul
/nscris /n C:1: nr:;;D a localit-ţii Periam av2nd nr:topo:=687c,/n suprafaţ- total- de
7;0 mp, aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1*.03.2007, văzând referatul nr.7()2/11.03.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea terenului în.cri. în
6.=. nr. (01 a counei "eria având nr.topo.5(515(*, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în
proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a cotei de Z
parte din terenul în.cri. în 6.=. nr. ((3 a localităţii "eria, având nr.topo.+5*/!, în .uprafaţă totală
de 7(0 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
11(
HOTĂRÂREA Nr. 4) din 13.04.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului /nscris /n C:1:
nr:8;9D a localit-ţii Periam av2nd nr:topo:827=72=9602=9D72<,/n suprafaţ- total- de
<:262 mp, aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1*.03.2007, văzând referatul nr.7()*/11.03.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea terenului în.cri. în
6.=. nr. *()3 a counei "eria având nr.topo. *27+/2+)512+)3/21, aflat în proprietatea 0tatului
Roân, în proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a terenului
în.cri. în 6.=. nr. *()3 a counei "eria, având nr.topo. *27+/2+)512+)3/21, în .uprafaţă totală
de 1.252 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientul Cr!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul "riăriei
counei "eria
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
11*
HOTĂRÂREA Nr. 44 din 13.04.2007
Privind aprobarea proiectului ,,P#d %0#*#-i0 "%&t% M'r%; 9ntr% M!O# ;i P%ri!(. prin ,,<#nd'*
d% !"*i0!/i% "%ntr' "r#i%0t% &tr!t%-i0% "%ntr' 0##"%r!r% R#(5ni! H Un-!ri!K, precum şi
aprobarea cofinanţ-rii şi a cheltuielilor neeligibile pentru respectivul proiect
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1*.03.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.7()5/ 11.03.2007 privind apro!area cofinanţării de 5T din valoarea
proiectului aferent counei "eria, precu şi a.i$urarea c%eltuielilor neeli$i!ile pentru realizarea
0tudiului de =eza!ilitate şi a "roiectului :e%nic în vederea ipleentării proiectului ,,Pod
ecolo!ic peste :ure& ntre :a;o &i Periam+ prin ,,<ondul de aplica"ie pentru proiecte strate!ice
pentru cooperare 6omânia = >n!aria+;
-vând în vedere prevederile Pr#-r!('*'i d% C##"%r!r% Tr!n&+r#nt!*i%r1 R#(5ni!
Un-!ri! 9n "%ri#!d! 2007 H 2013, precu şi viitorul parteneriatul ce .e va crea între "riăria
oraşului <aMo din Cn$aria şi "riăria counei "eria din Roânia în vederea ipleentării
proiectului propu.&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin. 2 lit. !8 şi e8, art.(+ alin. * lit. f8, art.(+ alin.7, lit. a şi
art. *5 alin. 2 lit. f8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă realizarea proiectului ,,Pod ecolo!ic peste :ure& ntre :a;o &i Periam+
prin ,,<ondul de aplica"ie pentru proiecte strate!ice pentru cooperare 6omânia = >n!aria+, care
va avea ca principale o!iective/
1 realizarea unei clădiri centrale în .uprafaţă de *00 p util, cu dotarea nece.ară
de.făşurării activităţilor de proovare a expoziţiilor ecolo$ice şi turi.tice,
eşteşu$ăreşti, etc.&
1 realizarea unui port nece.ar aco.tării !ărcilor de a$reent, precu şi a unui %an$ar
nece.ar .tocării !ărcilor care .taţionează un tip ai îndelun$at&
1 infra.tructura aferentă ace.tor .paţii/ parcări, teren de >oacă pentru copii, terenuri de
.port, etc&
1 realizarea unui ştrand în râul <ureş cu infra.tructura aferentă, inclu.iv ve.tiare.
Art.2. 0e apro!ă cofinanţarea proiectului ,,P#d %0#*#-i0 "%&t% M'r%; 9ntr% M!O# ;i
P%ri!(K, proiect ce .e va realiza prin parteneriatul dintre "riăria oraşului <aMo din Cn$aria şi
"riăria counei "eria din Roânia, în procent de 5 N din $'-%t'* "r#i%0t'*'i !+%r%nt
0#('n%i P%ri!( de până la 2.000.000 E'r#. 4rice odificare a !u$etului proiectului iniţial
aferent counei "eria .e va face prin %otărâre a 6on.iliului ,ocal "eria.
Art.3. 0e apro!ă efectuarea c%eltuielilor neeli$i!ile aferente realizării 0tudiului de
=eza!ilitate şi a "roiectului :e%nic, e.tiate la un procent de până la 5 N din valoarea de inve.tiţie
aferentă counei "eria.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica, copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria şi
donul <arica =lorian, prootor local.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 "riăria oraşului <aMo din Cn$aria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
115
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria şi
donul <arica =lorian, prootor local&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
11+
HOTĂRÂREA Nr. 100 din 2).04.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 2).03.2007, văzând referatul
nr.)0)*/27.03.2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
1. FENITURI H 40.200 LEI
6ote din ipozitul pe venit din cota de 22 T 1 40.200 *%i
CHELTUIELI H40.200 RON
6%eltuieli de capital $o.podarire counala 7 23.70.02.718 2 .ua de 40.200 *%i 2
extindere .i rea!ilitare retea de apa .
2. CHELTUIELI H130.000 RON
1 ;e la capitolul 6%eltuieli ateriale invataant 7 23.25.02.208 .ua de 130.000 R#n
pentru reparatii capitale $rupuri .anitare "eria 1 "e.ac , .a treaca la 6apitolul 6%eltuieli Reparatii
6apitale @nvataant 7 23.25.02.71.038 .
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
117
HOTĂRÂREA Nr. 101 din 30.10.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de 1*.03.2007, văzând referatul nr.7(77/11.03.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul nr.37*1/17.10.2007
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
1. FENITURI H 24.000 LEI
1 6ote defalcate din ipozitul pe venit 2 52.000 *%i
1 Fenituri din vânzarea unor !unuri aparţinând doeniului pu!lic şi privat 1
17.000 *%i
CHELTUIELI H 24.000 LEI
6%eltuieli de capital druuri 723.)3.02.718 2 .ua de 24.000 *%i proiecte reparaţii
druuri
2. CHELTUIELI H 330.)10 LEI
1. ;e la capitolul 6%eltuieli ateriale învăţăânt 7 23.25.02.208 .ua de 30.000 *%i
pentru co!u.ti!il, .ă treacă la 6apitolul 6%eltuieli de 6apital Eo.podărire
counală 7 23.70.02.71.8 2 rea!ilitare extindere reţea apă&
2. ;e la capitolul 6%eltuieli de capital adini.traţie 7 23.51.02.718 2 centru civic,
.ua de 171.)10 *%i .ă treacă la 6apitolul 6%eltuieli de 6apital Eo.podărire
counală 723.70.02.71.8 2 rea!ilitare extindere reţea apă&
(. ;e la capitolul 6%eltuieli de 6apital Eo.podărire counală 723.70.02.718 2
ac%iziţionare utila>e, .ua de 30.000 *%i .ă treacă la 6apitolul 6%eltuieli de
6apital Eo.podărire counală 7 23.70.02.71.8 2 rea!ilitare extindere reţea apă&
*. ;e la capitolul 6%eltuieli ateriale şi .ervicii cultură 723.27.02.208 2 fe.tival
RocM, .ua de 10.000 *%i .ă treacă la capitolul 6%eltuieli ateriale cultură
723.27.02.208 2 ateriale căin cultural şi !i!liotecă&
5. ;e la capitolul 6%eltuieli ateriale şi .ervicii cultură C23.27.02.208 2 fe.tivitate
$erani, .ua de 4.000 *%i .ă treacă la capitolul 6%eltuieli ateriale cultură
723.27.02.208 2 or$anizare Revelion 200).
11)
+. ;e la capitolul 6%eltuieli de per.onal cultură 723.27.02.108 2 .ua de 30.000 *%i
.ă treacă la capitolul 6%eltuieli de per.onal adini.traţie 7 23.51.02.10 8&
7. ;e la capitolul 6%eltuieli ateriale "0@ 7 23.53.02.208 2 c%eltuieli ateriale
.erviciul pu!lic, .ua de 15.000 *%i .ă treacă la 6apitolul 6%eltuieli de capital "0@
7 23.53.02.71 8 2 ac%iziţionare $eauri teropan .ediu .erviciu pu!lic.
). ;e la capitolul 6%eltuieli de per.onal "0@ 1 723.53.02.108, .ua de 35.000 *%i, .ă
treacă la 6apitolul c%eltuieli ateriale adini.traţie 7 23.51.02.20 8 2 din care
15.000 *%i pentru poul de crăciun şi 20.000 *%i ac%iziţionare $%irlande,
ornaente .ăr!ători, !annere, !ecuri.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 ;.E.=.". :iiş&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientelor financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
113
HOTĂRÂREA Nr. 102 din 30.10.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul nr.335+/2(.10.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
1. FENITURI H )3.45) R#n
0ue priite pentru "roiectul O6ondiţii ai !une pentru toţi prin uncă şi
cola!orareP 2 contul 32.11.50 7alte venituri evidenţiate în afara !u$etului local8 2 .ua
de )3.45) R#n.
2. CHELTUIELI H )3.45) R#n
6%eltuieli de capital 2 reparaţii capitale druuri 7)3.11.71.038 2 .ua de )3.45) *%i.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 ;.E.=.".:iiş&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientelor financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
120
HOTĂRÂREA Nr. 103 din 30.10.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul public, a imobilului /nscris /n
C:1: nr:8D6 a localit-ţii Periam, av2nd nr:topo:<07<, repre+ent2nd Aispensar sanitar veterinar
cu ane4-, curte şi gr-din- la nr:D6D, /n suprafaţ- total- de <:6D9 mp,
aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul nr.373*/1).10.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea în proprietatea
counei "eria, doeniul pu!lic, a io!ilului în.cri. în 6.=. nr.*35 a localităţii "eria, având
nr.topo.1071, reprezentând ;i.pen.ar .anitar veterinar cu anexă, curte şi $rădină la nr.353, aflat în
proprietatea 0tatului Roân&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic, a io!ilului
în.cri. în 6.=. nr.*35 a localităţii "eria, având nr.topo.1071, reprezentând ;i.pen.ar .anitar
veterinar cu anexă, curte şi $rădină la nr.353, în .uprafaţă totală de 1.53) p, aflat în proprietatea
0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul #rad ;orin
E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş 2 0erviciul -dini.trarea "atrioniului şi -c%iziţii "u!lice&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul "riăriei counei "eria,
doanei 0uiu$an Eiur$evca&
1 ;onului #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
121
HOTĂRÂREA Nr. 103 din 30.10.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a imobilului /nscris /n C:1:
nr:8==0 al localit-ţii Periam, av2nd nr: cadastral 8<8<720DD7278<76, /n suprafaţ- de =0 mp, aflat
/n proprietatea comunei Periam, domeniul public
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul nr.3735/ 1).10.2007,
prezentat de doana #oancăş Rodica, "riarul counei "eria, prin care .e propune .pre
adoptarea 6on.iliului ,ocal "eria a unei %otărâri privind trecerea în doeniul privat al counei
"eria a io!ilului în.cri. în 6.=. nr.*++0 al localităţii "eria, având nr. cada.tral
*1*1/2033/2/*1/5, în .uprafaţă de +0 p, aflat în proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic,
urată de vânzarea ace.tui io!il prin licitaţie pu!lică, or$anizată confor le$i.laţiei în vi$oare &
,uând în con.iderare proce.ul1ver!al al şedinţei ordinare a 6on.iliului ,ocal "eria din
data de 1) iunie 2007&
Ginând cont de prevederile ?.E. nr. 377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al
>udeţului :iiş, precu şi al unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş, re.pectiv
-nexa nr.+0 privind inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria,
nr.crt.(2&
,uând în con.iderare prevederile art.*, art.( alin.* şi art.10 alin.2 din ,e$ea nr.21(/133)
privind proprietatea pu!lică şi re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.a şi ! şi ale art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în doeniul privat al counei "eria a io!ilului în.cri. în 6.=.
nr.*++0 al localităţii "eria, având nr. cada.tral *1*1/2033/2/*1/5, în .uprafaţă de +0 p, aflat în
proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic.
Art.2. "rin prezenta %otărâre .e apro!ă radierea poziţiei nr.(2 din -nexa nr.+0 privind
inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria, care face parte inte$rantă
din ?.E. nr.377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al >udeţului :iiş, precu şi al
unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş.
Art.3. ;upă trecerea io!ilului în.cri. în în 6.=. nr.*++0 al localităţii "e.ac, având nr.
cada.tral *1*1/2033/2/*1/5, reprezentând teren cu ca.ă de odi%nă, în .uprafaţă de +0 p, aflat în
proprietatea în counei "eria, doeniul pu!lic, în proprietatea counei "eria, doeniul privat,
.e apro!ă vânzarea ace.tui io!il prin licitaţie pu!lică, or$anizată confor le$i.laţiei în vi$oare.
Art.3. Fânzarea .e va face în conforitate cu un raport de expertiză te%nică extra>udiciară
de evaluare, întocit de ".=.-.Crlea E%eor$%e1;an. 6%eltuielile efectuate cu evaluarea io!ilului,
con.trucţii şi teren, vor fi .uportate de către cupărător, re.pectiv per.oana de.enată câşti$ătoare
în ura de.făşurării licitaţiei pu!lice.
Art.5. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul #rad ;orin
E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.2. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
122
1 6on.iliului 9udeţean :iiş 2 0erviciul -dini.trarea "atrioniului şi -c%iziţii
"u!lice&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul "riăriei counei
"eria, doanei 0uiu$an Eiur$evca&
1 ;onului #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei
"eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
HOTĂRÂREA Nr. 105 din 30.10.2007
privind aprobarea reali+-rii unei lucr-ri de de+membrare a imobilului /n suprafaţ- total- de
8:87< mp /nscris /n C:1: nr:88D2 Periam, situat /n intravilanul comunei Periam, proprietatea
comunei Periam, domeniul public
12(
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatele nr. 33(+/22.10.2007 şi
nr.333+/2(.10.2007, prezentate de doana "riar #oancăş Rodica prin care .olicită 6on.iliului
,ocal "eria apro!area realizării unei lucrări de deze!rare privind io!ilul în .uprafaţă de
*.*71 p în.cri. în 6.=. nr.**32 a localităţii "eria, având nr. cada.tral (331*01, .ituat în
intravilanul counei "eria şi pe care .e află în indiviziune casa cu nr: vechi ;D9, nr: nou 628
proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic, unde funcţionează Erădiniţa "eria şi casa nr:;D7,
nr:nou 626 proprietatea nuiţilor :ot% @o.if şi #ern%ardt Ali.a!eta , re.pectiv trecerea în
proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic a ca.ei cu nr. vec%i (3), nr. nou 52* &
Ginând cont de prevederile ?.E.nr.377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al
>udeţului :iiş, precu şi al unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş, re.pectiv
-nexa nr.+0 privind inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria,
nr.crt.)&
Făzând şi prevederile ,e$ii nr.7/133+, privind ,e$ea cada.trului şi a pu!licităţii io!iliare&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă realizarea unei lucrări de deze!rare pentru ieşirea din indiviziune
privind io!ilul în .uprafaţă totală de *.*71 p, .ituat în intravilanul counei "eria, în.cri. în
6.=. nr.**32 "eria având nr.top. (331*01 "eria, pe care .e află în indiviziune casa cu nr: vechi
;D9, nr: nou 628 proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic 7io!il în care funcţionează
Erădiniţa "eria8 şi casa nr:;D7, nr:nou 626 proprietatea nuiţilor :ot% @o.if şi #ern%ardt
Ali.a!eta.
Art.2. ;eze!rarea .uprafeţei de *.*71 p .e va realiza pe !aza unei docuentaţii
întocite de către o per.oană fizică .au >uridică autorizată, potrivit le$ii, în !aza unui contract
înc%eiat de acea.ta cu "riăria 6ounei "eria, confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă
din prezenta %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e în.ărcinează donul #rad ;orin
E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş 2 0erviciul -dini.trarea "atrioniului şi -c%iziţii
"u!lice&
1 ;onului #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei
"eria&
1 5uiţilor :ot% @o.if şi #ern%ardt Ali.a!eta.
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
12*
HOTĂRÂREA Nr. 102 din 30.10.2007
Privind acţionarea /n instanţ- /n vederea recuper-rii terenului de sport care a aparţinut
Liceului Teoretic Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul nr.10002/2(.10.2007,
înaintat de către un nuăr de ( con.ilieri locali, prin care .e propune 6on.iliului ,ocal "eria
iniţierea unei acţiuni în in.tanţă în vederea recuperării terenului de .port care a aparţinut ,iceului
:eoretic "eria&
Ginând cont şi de referatul nr.1000)/2(.10.2007 întocit de doana @ure.cu ,aura, referent
@@@ în cadrul priăriei counei "eria&
,uând în con.iderare prevederile art.*, art.( alin.* şi art.10 alin.2 din ,e$ea nr.21(/133)
privind proprietatea pu!lică şi re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
-vând în vedere 6ontractul de vânzare1cupărare nr.12)1/0).0(.2007, înc%eiat între
doana 6o>ocariu ;aria şi .oţii #ort.c%er1SaiaM ;ieter10ie$fried şi #ort.c%er1SaiaM Fer$inica1
0iona&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.5 lit.a şi ! şi ale art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă acţionarea în in.tanţă pentru clarificarea .ituaţiei >uridice a terenului de
.port care a aparţinut ,iceului :eoretic "eria, re.pectiv în vederea recuperării ace.tui teren şi
inta!ularea ace.tuia în coala 6.=. nr. *573 a localităţii "eria, având nr. cada.tral *101*11, în
proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic.
Art.2. 'n teren de axi (0 de zile de la adoptarea prezentei %otărâri, doana priar va
introduce acţiunea în in.tanţă. 6%eltuielile de >udecată .e vor .uporta de la !u$etul local al counei
"eria.
Art.3. 0e de.enează ca reprezentant din partea 6on.iliului ,ocal "eria donul ;ră$oiu
<arcel, care poate participa la toate înfăţişările.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul >uridic din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
1 ;onului ;ră$oiu <arcel, con.ilier local&
1 6opartientului >uridic din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
125
HOTĂRÂREA Nr. 107 din 30.10.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat , a imobilului /nscris /n C:1:
nr:;72 a localit-ţii Periam, av2nd nr: top: 729072D7a, /n suprafaţ- de <:D9= mp, repre+ent2nd
casa cu nr: vechi 792, curte şi gr-din-, aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul
nr.10.00(/2(.10.2007, înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea
io!ilului în.cri. în 6.=. nr.(72 a localităţii "eria, având nr. top. 72)1723/a, în .uprafaţă de 1.3)+
p, reprezentând ca.a cu nr. vec%i 7)2, curte şi $rădină, aflat în proprietatea 0tatului Roân, în
proprietatea counei "eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a io!ilului
în.cri. în 6.=. nr.(72 a localităţii "eria, având nr. top. 72)1723/a, în .uprafaţă de 1.3)+ p,
reprezentând ca.a cu nr. nou 7)2, curte şi $rădină, aflat în proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul #rad ;orin
E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul "riăriei counei
"eria, doanei 0uiu$an Eiur$evca&
1 ;onului #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei
"eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
12+
HOTĂRÂREA Nr. 10) din 30.10.2007
Privind aprobarea propunerii de ,,&oderni+are Centru Civic Periam.
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.10.00*/2(.10.2007, privind apro!area propunerii de ,,M#d%rni7!r% C%ntr'
Cii0 P%ri!(K, cu odificările apărute în ura dez!aterii pu!lice&
-vând în vedere derularea proiectului cu .pri>inul 6on.iliului 9udeţean :iiş, precu şi
apro!area propunerii în vederea avizării P*!n'*'i Ur$!ni&ti0 R#n!*&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.2 lit. c8 şi alin.5 lit. c8, precu şi art. *5 alin.2 lit. e8 din
,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată.
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă propunerea privind ,,M#d%rni7!r%! C%ntr'*'i Cii0 P%ri!(K, realizat cu
.pri>inul 6on.iliului 9udeţean :iiş, cu odificările .urvenite în ura dez!aterii pu!lice, a.tfel/
718 .c%i!area apla.aentului .paţiului pentru de.facere produ.e&
728 înlocuirea !azinului de înot olipic cu un .paţiu verede.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi donul <arica =lorian, prootor local în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş&
1 ;onului <arica =lorian, prootor local în cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
127
HOTĂRÂREA Nr. 104 din 30.10.2007
Privind aprobarea continu-rii lucr-rii de moderni+are a iluminatului public stradal
/n localitatea Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din data de (0.10.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.10.005/2(.10.2007, privind propunerea continuării lucrării de odernizare a
iluinatului pu!lic în localitatea "eria&
-vând în vedere şi referatul înre$i.trat .u! nr.3*0)/11.10.2007 întocit de donul Ru.an
Fintilă, con.ilier local&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.2 lit. c8 şi alin.5 lit. c8, precu şi art. *5 alin.2 lit. e8 din
,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă continuarea lucrării de odernizare a iluinatului pu!lic .tradal în
localitatea "eria.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria.
Art. 3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.iliului ,ocal al counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
12)
HOTĂRÂREA Nr. 110 din 05.11.2007
Privind darea /n administrare a incintei C-minului Cultural Pesac, situat /n intravilanul
localit-ţii Pesac, comuna Periam, /nscris /n C:1: nr: ;;86 a localit-ţii Pesac, av2nd nr:cadastral
;<7, repre+ent2nd casa cu nr:vechi < şi nr:nou ;66, /n suprafaţ- de 29:77; mp, judeţul Timiş
Consiliul Local al comunei Periam)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.11.2007, având în vedere referatele
nr.10.00+/2(.10.2007 şi nr.10.007/2(.10.2007 prezentate de doana priar #oancăş Rodica&
Ginând cont de referatele nr.33*2/20.10.2007 şi nr.3351/2(.10.2007 prezentate de donul
"intea @o.if, vicepriar al counei "eria cu privire la apro!area înc%irierii incintei 6ăinului
6ultural "e.ac, .ituate în intravilanul localităţii "e.ac, couna "eria, în.cri. în 6.=. nr. ((*5 a
localităţii "e.ac, având nr.cada.tral (17, reprezentând ca.a cu nr.vec%i 1 şi nr.nou (55, în .uprafaţă
de 2).77( p, >udeţul :iiş&
-vând în vedere art.12( din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
repu!licată, precu şi prevederile ,e$ii nr. 571/200( privind 6odul fi.cal şi ale ?otărârii nr. **/
200* pentru apro!area 5orelor etodolo$ice de aplicare a ,e$ii nr. 571/200( privind 6odul
fi.cal&
'n teeiul art.(+ alin.2 lit.c şi alin.5 lit.a şi art.*5 alin.728 din ,e$ea 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată/
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă darea în adini.trare, cu pă.trarea de.tinaţiei, a inicintei 6ăinului
6ultrural "e.ac, .ituat în intravilanul localităţii "e.ac, couna "eria, în.cri. în 6.=. nr. ((*5 a
localităţii "e.ac, având nr.cada.tral (17, reprezentând ca.a cu nr.vec%i 1 şi nr.nou (55, în .uprafaţă
de 2).77( p, >udeţul :iiş, proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic, aflat în adini.trarea
6on.iliului ,ocal al counei "eria, în conforitate cu prevederile le$ale în vi$oare.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei .e în.ărcinează doana #oancăş Rodica,
priarul 6ounei "eria.
Art. 3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor,
a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.iliului ,ocal "eria&
1 #.6.".@. 0ânnicolau <are&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
123
HOTĂRÂREA Nr. 111 din 05.11.2007
privind aprobarea lucr-rii de de+membrare reali+at- de ":C: *TP0%". ":(:L: referitoare la
suprafaţa de teren de <:;<9 mp /nscris- /n C:1: nr:2=96 Periam, situat- /n intravilanul comunei
Periam, proprietatea comunei Periam, domeniul public
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.11.2007, văzând referatul nr.
373+/1).10.2007, prezentat de doana "riar #oancăş Rodica, privind apro!area lucrării de
deze!rare realizată de 0.6. O:4"1-0P 0.R.,. referitoare la .uprafaţa de teren de 1.(1) p
în.cri.ă în 6.=. nr.2+)5 "eria, .ituată în intravilanul counei "eria, proprietatea counei
"eria, doeniul pu!lic, unde funcţionează ;i.pen.arul Can nr.1 "eria&
Ginând cont de prevederile ?.E.nr.377/05.03.2002 privind ate.tarea doeniului pu!lic al
>udeţului :iiş, precu şi al unicipiilor, oraşelor şi counelor din >udeţul :iiş, re.pectiv
-nexa nr.+0 privind inventarul !unurilor care aparţin doeniului pu!lic al counei "eria,
nr.crt.*&
Făzând şi prevederile ,e$ii nr.7/133+, privind ,e$ea cada.trului şi a pu!licităţii io!iliare&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă lucrarea de deze!rare realizată de 0.6. O:4"1-0P 0.R.,. referitoare la
.uprafaţa de teren de 1.(1) p în.cri.ă în 6.=. nr.2+)5 "eria, .ituată în intravilanul counei
"eria, proprietatea counei "eria, doeniul pu!lic, unde funcţionează ;i.pen.arul Can nr.1
"eria, confor -nexei nr.1, care face parte inte$rantă din prezenta %otărâre.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria, donul #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic şi 6oi.ia de
inventariere centrală a "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor locali ai counei "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş 2 0erviciul -dini.trarea "atrioniului şi -c%iziţii "u!lice&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul "riăriei counei "eria,
doanei 0uiu$an Eiur$evca&
1 ;onului #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
1(0
HOTĂRÂREA Nr. 112 din 05.11.2007
Privind modificarea punctelor = şi 9 ale art:< din >:C:L: <0<7;0:<0:2007 privind rectificarea
bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.11.2007, văzând referatul
nr.10.()(/02.11.2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la odificarea art.1 punctele + şi ) din
?.6.,. 101/(0.10.2007 privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007)
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă odificarea punctelor + şi ) ale art.1 din ?.6.,. 101/(0.10.2007 privind
rectificarea !u$etului local al counei "eria pe anul 2007, după cu urează/
CHELTUIELI H75.000 RON
3. ;e la capitolul OC?eltuieli de personal culturăP 723.27.02.108 2 .ua de 30.000
R#n .ă răână la capitolul OC?eltuieli de personal cultură+;
10. ;e la capitolul *C?eltuieli de personal P.(.@.+ 1 723.53.02.108, .ua de 35.000
R#n .ă răână la capitolul *C?eltuieli de personal P.(.@.+ 7 .erviciul pu!lic8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
1(1
HOTĂRÂREA Nr. 113 din 05.11.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.11.2007, văzând referatul
nr.10.*1(/05.11.2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
2. FENITURI H 154.))0 R#n
1 .ue priite pentru finanţarea c%eltuielilor de capital ale unităţilor de învăţăânt
preuniver.itar 7*2.02.1* 8 2 .ua de 33.000 *%i&
1 .u!venţii a>utor încălzirea locuinţei 7 *2.02.(* 8 2 .ua de 40.))0 *%i&
1 cote defalcate din ipozitul pe venit 7 0*.02.018 2 .ua de 35.000 *%i.
3. CHELTUIELI H 154.))0 R#n
8 c%eltuieli de capital învăţăânt 72*.+5.02.718 2 33.000 *%i rea!ilitare şcoli&
1 c%eltuieli a>utoare .ociale 7 2*.+).02.578 2 40.))0 *%i plata a>utorului de încălzire pentru
lene.
1 c%eltuieli ateriale şi .ervicii adini.traţie 7 2*.51.02.208 2 .ua de 35.000 R#n din care
15.000 Ron pentru poul de crăciun şi 20.000 lei ac%iziţionare $%irlande.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 <ini.terului =inanţelor "u!lice&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
1(2
HOTĂRÂREA Nr. 113 din 05.112007
Privind /nfiinţarea a dou- posturi de /ngrijitor ##, precum şi aprobarea modific-rii organigramei
şi a statului de funcţiuni /n cadrul Prim-riei comunei Periam
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din 05.11.2007, văzând referatul prezentat de doana
priar #oancăş Rodica nr. 10.*(2/05.11.2007, prin care propune apro!area înfiinţării a două
po.turi de în$ri>itor @@, precu şi apro!area odificării or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni&
'n conforitate cu prevederile art.(+ alin.( lit.Q!Q şi art.*5 din ,e$ea nr.215/2001
privind adini.traţia pu!lică locală, repu!licată&
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 'ncepând cu data de 01.12.2007, .e apro!ă înfiinţarea a două po.turi de în$ri>itor @@,
per.onal contractual, în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.2. 0e apro!ă odificarea or$ani$raei şi a .tatului de funcţiuni în ace.t .en.,
confor -nexelor 1 şi 2, care fac parte inte$rantă din prezentul proiect de %otărâre.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei
counei "eria.
Art. 3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6on.iliului 9udeţean :iiş&
1 "riarului counei "eria&
1 6opartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
1((
HOTĂRÂREA Nr. 115 din 05.11.2007
Privind modificarea şi completarea art:2 al >:C:L: nr:627<6:06:2007 privind aprobarea trecerii
parcelei cu nr: cadastral 289 >B Jape şi stuf 5 balt-K care a aparţinut C:%:P:, situat /n
e4travilanul localit-ţii Periam, /n patrimoniul privat al comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraodinară din data de 05.11.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.10.*(+/05.11.2007, privind odificarea şi copletarea ?.6.,.
nr.52/15.05.2007 privind apro!area trecerii parcelei cu nr. cada.tral 2*) ?# 7ape şi .tuf 2 !altă8
care a aparţinut 6.-."., .ituat în extravilanul localităţii "eria, în patrioniul privat al counei
"eria&
'n teeiul prevederilor art. (+ alin.2 lit.c8 şi art.*5 alin.1 din ,e$ea nr.215/2001 privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e copletează art.2 al ?.6.,. nr.52/15.05.2007 după cu urează/ "arcela cu nr.
cada.tral 2*) ?# 7ape şi .tuf 2 !altă8 reprezintă, în prezent, un teren viran, fără apă, infe.tat cu
diferite .pecii de ve$etaţie .pontană şi e.te de.tinat con.truirii de o!iective, priul o!iectiv fiind
.taţia de epurare.
Art.2. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientul >uridic din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta ?otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului >uridic din cadrul priăriei&
1 #.6.".@. 2 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 9-R;- -,AH-5;RC  ;C<@:R-D -5EA,@6-
1(*
HOTĂRÂREA Nr. 112 din 07.11.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 07.11.2007, văzând referatul nr., înaintat de către
copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana priar #oancăş
Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
1. FENITURI H 44.420 *%i
1 venituri evidenţiate în afara !u$etului local 2 alte venituri 2
7(+.11.50 8 2 33.3+0 lei.
2. CHELTUIELI H 44.420 *%i
8 c%eltuieli de capital $o.podărire counală 72*.70.11.718 2 44.420
*%i rea!ilitare şi extindere reţea apă.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1(5
HOTĂRÂREA Nr. 117 din 07.11.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului /nscris /n C:1:
nr:7= a localit-ţii Periam, av2nd nr:cadastral <897;, repre+ent2nd casa cu nr:680, curte şi
gr-din-, /n suprafaţ- de 27; mp, aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 07.11.2007, văzând referatul
nr.10.511/07.11.2007, înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune
6on.iliului ,ocal "eria trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat a terenului
în.cri. în 6.=. nr.7+ al localităţii "eria, având nr.cada.tral 1*)/(, reprezentând ca.a cu nr.5*0,
curte şi $rădină, în .uprafaţă de 27( p, aflat în proprietatea 0tatului Roân&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar, odificată şi copletată&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a terenului
în.cri. în în.cri. în 6.=. nr.7+ al localităţii "eria, având nr.cada.tral 1*)/(, reprezentând ca.a cu
nr.5*0, curte şi $rădină, în .uprafaţă de 27( p, aflat în proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi donul #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic din cadrul "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului >uridic din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1(+
HOTĂRÂREA Nr. 11) din 07.11.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului /nscris /n C:1:
nr:6<9; al localit-ţii Periam, av2nd nr:cadastral 76D07=87a7<7a72, repre+ent2nd teren cu casa cu
nr:92=, /n suprafaţ- de <06 mp, aflat /n proprietatea "tatului (om2n
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 07.11.2007, văzând referatul
nr.10.51(/07.11.2007, înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune
6on.iliului ,ocal "eria trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat a terenului
în.cri. în 6.=. nr. 51)( al localităţii "eria, având nr.cada.tral 75317+*/a/1/a/2, reprezentând teren
cu ca.a cu nr.)2+, în .uprafaţă de 105 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar, odificată şi copletată&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a terenului
în.cri. în 6.=. nr.51)( al localităţii "eria, având nr.cada.tral 75317+*/a/1/a/2, reprezentând teren
cu ca.a cu nr.)2+, în .uprafaţă de 105 p, aflat în proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi donul #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic din cadrul "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului >uridic din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1(7
HOTĂRÂREA Nr. 114 din 07.11.2007
privind concesionarea c-tre ":C: G%&% T>' B'"T ":(:L: a unei suprafeţe de teren de
7D mp, respectiv c-tre ":C: "N(B$ #:": ":(:L: a unei suprafeţe de teren de 2= mp, suprafeţe
/nscrise /n C:1: nr:6<9; a localit-ţii Periam, av2nd nr: cadastral 76D07=87a7<7a72, repre+ent2nd
teren cu casa nr:92=, /n suprafaţ- total- de <06 mp, situat- /n intravilanul comunei Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 07.11.2007, văzând referatul
nr.10.51*/07.11.2007, prezentat de doana #oancăş Rodica, privind apro!area conce.ionării
.uprafeţei de 73 p, în.cri.ă în 6.=. nr.51)( a localităţii "eria, având nr. cada.tral 7531
7+*/a/1/a/2, .ituată în intravilanul counei "eria&
,uând în con.iderare şi cererea 0.6. E-<- :?A #A0: 0.R.,., înre$i.trată la "riăria
counei "eria .u! nr.3520/12.10.2007, prin care .olicită conce.ionarea unei .uprafeţe de )1p,
reprezentând teren de .u! con.trucţie şi nece.ar de.făşurării activităţii&
-vând în vedere că pe .uprafeţele de teren care urează a fi conce.ionate .e află
con.trucţia 0.6. E-<- :?A #A0: 0.R.,. şi con.trucţia 0.6. 0'R#C @.0. 0.R.,.&
Făzând şi prevederile art.2 din ?.6.,. nr.1+/20.02.2007 privind apro!area tarifelor pentru
unele .ervicii de intere. local pentru anul 2007&
,uând în con.iderare şi prevederile ,e$ii nr.7/133+, privind ,e$ea cada.trului şi a
pu!licităţii io!iliare&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 al ,e$ii nr.215/2001, ,e$ea adini.traţiei pu!lice
locale, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă conce.ionarea, fără licitaţie pu!lică, către 0.6. E-<- :?A #A0: 0.R.,.
a unei .uprafeţe de teren de 73 p, teren .ituat în localitatea "eria, proprietatea .tatului roân,
teren în.cri. în 6.=. nr. 51)( a localităţii "eria, având nr. cada.tral 75317+*/a/1/a/2, reprezentând
terenul de .u! con.trucţia 0.6. E-<- :?A #A0: 0.R.,., .ituată în intravilanul counei "eria
şi având nr.de con.criere )2+.
Art.2. 0e apro!ă conce.ionarea, fără licitaţie pu!lică, către 0.6. 0'R#C @.0. 0.R.,. a unei
.uprafeţe de teren de 2+ p, teren .ituat în localitatea "eria, proprietatea .tatului roân, teren
în.cri. în 6.=. nr. 51)( a localităţii "eria, având nr. cada.tral 75317+*/a/1/a/2, reprezentând
terenul de .u! con.trucţia 0.6. 0'R#C @.0. 0.R.,., .ituată în intravilanul counei "eria şi având
nr.de con.criere )2+.
Art.3. 0e apro!ă redevenţa pentru conce.ionarea .uprafeţei de 73 p, re.pectiv 2+ p, în
cunatu de/ 0,( lei/p/an.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria, doana @ure.cu ,aura, referent @@@ ac%iziţii pu!lice şi
6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului 1 9udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 ;oanei @ure.cu ,aura, referent @@@ ac%iziţii pu!lice&
1 0.6. E-<- :?A #A0: 0.R.,.&
1()
1 0.6. 0'R#C @.0. 0.R.,. &
1 6opartientul financiar1conta!il al "riăriei counei "eria &
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1(3
HOTĂRÂREA Nr. 120 din 07.11.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a terenului /nscris /n C:1:
nr:DD8 al localit-ţii Periam, av2nd nr:topografic 8279720=D020707<7287d7<7;67<7<7<7<7<7a7<7
7a727<7<7<7<02<, aflat /n proprietatea Comunei Periam, drept e4ecutare, din anul <D00
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 07.11.2007, văzând referatul
nr.10.5(0/07.11.2007, înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune
6on.iliului ,ocal "eria trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat a terenului
în.cri. în 6.=. nr.33* al localităţii "eria, având nr.topo$rafic *27)/20+31
2070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/
/2/1/1/1/1121, aflat în proprietatea 6ounei "eria, drept executare, din anul 1300&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar, odificată şi copletată&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*5 alin.1 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a terenului
în.cri. în 6.=. nr.33* al localităţii "eria, având nr.topo$rafic *27)/20+31
2070/1/2*/d/1/(5/1/1/1/1/1/a/1/a/
/2/1/1/1/1121, aflat în proprietatea 6ounei "eria, drept executare, din anul 1300.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi donul #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic din cadrul "riăriei counei
"eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 4.6.".@. 2 #iroul O6arte =unciarăP 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului >uridic din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1*0
HOTĂRÂREA Nr. 121 din 24.11.2007
Privind aprobarea v2n+-rii cotei de M parte din terenul intravilan JcurteK aferent casei de locuit
nr:72D, proprietatea comunei Periam, domnului !iculiţ- Fasile, proprietarul cotei de M parte
din construcţia /nscris- /n C:1: nr:;;D a localit-ţii Periam, av2nd nr:topo:=687b
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 23.11.2007, văzând referatul înre$i.trat .u!
nr.11.01(/22.11.2007 prezentat de doana #oancăş Rodica în calitate de priar al counei
"eria, prin care propune adoptarea unei %otărâri cu privire la vânzarea cotei de Z parte din
terenul în.cri. în 6.=. nr.((3 al localităţii "eria, având nr. top.+5*/!, în .uprafaţă de totală de (+5
p, re.pectiv vânzarea .uprafeţei de (+5 p&
-vând în vedere cererea înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.7252/0+.03.2007 a
donului 5iculiţă Fa.ile, doiciliat în couna "eria la nr.*)0, >ud.:iiş, prin care .olicită
apro!area cupărării cotei de Z parte din terenul aferent cotei de Z parte din con.trucţii, a cărui
proprietar e.te&
Ginând cont şi de :ilul H din ,e$ea nr.2*7/2005 odificată şi copletată privind circulaţia
>uridică a terenurilor&
<otivat de faptul că cota de Z parte din terenul aferent ca.ei de locuit cu nr.723 şi în.cri. în
6.=. nr.((3 a localităţii "eria, având nr.topo.+5*/!, e.te proprietate a counei "eria, confor
?.6.,. "eria nr. 12 şi 37 din 2007&
'n teeiul art.12( alin.( şi *, art.(+ alin.5 lit.PaP şi art.*5 din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă vânzarea către donul 5iculiţă Fa.ile a cotei de Z parte din terenul
intravilan aflat în proprietatea counei "eria reprezentând curte, teren aferent ca.ei de locuit cu
nr. de con.criere 723, evidenţiat în 6.=. nr.((3 a localităţii "eria, >ud.:iiş, având nr.cada.tral
+5*/!, în .uprafaţă totală de 7(0 p, re.pectiv .e apro!ă vânzarea .uprafeţei de (+5 p,
proprietarului cotei de Z parte din con.trucţii.
Art.2. ;eliitarea şi .ta!ilirea .uprafeţei de teren care urează a fi vândut .e face pe !aza
unei docuentaţii întocite de către an$a>atul "riăriei counei "eria, ar%itect şef Crlea
E%eor$%e ;an.
Art.3. Fânzarea terenului .e face în !aza unui raport de evaluare întocit de către an$a>atul
"riăriei counei "eria, ar%itect şef Crlea E%eor$%e ;an, cu plata inte$rală, urând ca preţul
terenului reprezentând curte aferent ca.ei de locuit .ă fie ac%itat de către cupărător, în teren de
*5 zile de la eiterea %otărârii 6on.iliului ,ocal "eria de apro!are, după care .e va .ena
contractul de vânzare1cupărare în faţa 5otarului "u!lic.
6%eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi .uportate de către cupărătorul
terenului.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele 9uridic şi financiar1conta!il din cadrul
"riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1*1
1 #.6.".@. 2 0ânnicolau <are&
1 6opartientelor R9uridicP şi R=inanciar1conta!ilP din cadrul "riăriei counei
"eria&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
HOTĂRÂREA Nr. 122 din 24.11.2007
Privind aprobarea v2n+-rii terenului intravilan aferent casei de locuit nr:<;;7, proprietatea
comunei Periam, doamnei "tan #oana Aaciana, proprietarul construcţiilor /nscrise /n C:1:
nr:8;9D a localit-ţii Periam, av2nd nr:topo: *27+/2+)512+)3/21
Consiliul local al comunei Periam, judeţul Timiş)
Reunit în şedinţa ordinară din 23.11.2007, văzând referatul înre$i.trat .u!
nr.11.01*/22.11.2007 prezentat de doana #oancăş Rodica în calitate de priar al counei
"eria, prin care propune adoptarea unei %otărâri cu privire la vânzarea terenului în.cri. în 6.=.
nr.*()3 al localităţii "eria, având nr. top.*27+/2+)512+)3/21 în .uprafaţă totală de 1252 p&
1*2
-vând în vedere cererea înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.10.)()/13.11.2007
a doanei 0tan @oana ;aciana, doiciliată în couna "eria la nr.1((7, >ud.:iiş, prin care
.olicită apro!area cupărării terenului aferent con.trucţiilor, ale cărei proprietar e.te&
Ginând cont şi de :ilul H din ,e$ea nr.2*7/2005 odificată şi copletată privind circulaţia
>uridică a terenurilor&
<otivat de faptul că terenul aferent ca.ei de locuit cu nr.1((7 e.te proprietate a counei
"eria, confor ?.6.,. "eria nr. 3) din 2007&
'n conforitate cu prevederile art.(+ alin.5 lit.QaQ din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată&
'n teeiul art.12( alin.( şi *, art.(+ alin.5, lit.PaP şi art. *5 din ,e$ea nr. 215/2001, privind
-dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă vânzarea către doana 0tan @oana ;aciana 7proprietar a.upra
con.trucţiilor8 a terenului intravilan aferent ca.ei de locuit cu nr. de con.criere 1((7, evidenţiat în
6.=. nr.*()3 al localităţii "eria, >ud.:iiş, având nr.cada.tral *27+/2+)512+)3/21, în .uprafaţă
totală de 1.252 p şi care .e află în proprietatea counei "eria.
Art.2. ;eliitarea şi .ta!ilirea .uprafeţei de teren care urează a fi vândută .e face pe
!aza unei docuentaţii întocite de către an$a>atul "riăriei counei "eria, ar%itect şef Crlea
E%eor$%e ;an.
Art.3. Fânzarea terenului .e va face în !aza unui raport de evaluare întocit de către
an$a>atul "riăriei counei "eria, ar%itect şef Crlea E%eor$%e ;an, cu plata inte$rală, urând
ca preţul terenului reprezentând loc de ca.ă, aferent ca.ei de locuit, .ă fie ac%itat de către
cupărător, în teren de *5 zile de la eiterea %otărârii 6on.iliului ,ocal "eria de apro!are,
după care .e va .ena contractul de vânzare1cupărare în faţa 5otarului "u!lic.
6%eltuielile efectuate cu evaluarea terenului vor fi .uportate de către cupărătorul
terenului.
Art.3. 6u aducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri, .e în.ărcinează doana #oancăş
Rodica, priarul counei "eria şi copartientele >uridic şi financiar1conta!il din cadrul
"riăriei counei "eria.
Art.5. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 0ânnicolau <are&
1 6opartientelor R9uridicP şi R=inanciar1conta!ilP din cadrul "riăriei counei
"eria&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul priăriei, doanei 0uiu$an
Eiur$evca&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1*(
HOTĂRÂREA Nr. 123 din 24.11.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat , a imobilului /nscris /n C:1:
nr:;<D; a localit-ţii Pesac, av2nd nr: top: 9=6097<7<09, /n suprafaţ- de 7<D mp, repre+ent2nd
loc de cas-, aflat /n proprietatea "tatului (om2n, precum şi radierea dreptului de folosinţ-
veşnic- /nscris /n favoarea numiţilor Ar-gescu !icolae şi Aoboş "ilvia
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007, văzând referatul nr.11.015/22.11.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune adoptarea unei %otărâri privind
apro!area trecerii terenului în .uprafaţă de 713 p în proprietatea counei "eria, doeniul
privat, deoarece ace.ta .e află în proprietatea .tatului roân, precu şi radierea dreptului de
folo.inţă veşnică în.cri. în favoarea lui ;ră$e.cu 5icolae şi ;o!oş 0ilvia, drept evidenţiat în 6.=.
nr.(13( a localităţii "e.ac, având nr.topo.)+51)71/10), reprezentând loc de ca.ă, în .uprafaţă totală
de 713 p&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a io!ilului
în.cri. în 6.=. nr.(13( a localităţii "e.ac, având nr. top. )+51)71/10), în .uprafaţă de 713 p,
reprezentând loc de ca.ă, aflat în proprietatea 0tatului Roân.
Art.2. 0e apro!ă radierea dreptului de folo.inţă veşnică în.cri. în favoarea lui ;ră$e.cu
5icolae şi ;o!oş 0ilvia, drept evidenţiat în 6.=. nr.(13( a localităţii "e.ac, având nr.topo.)+51
)71/10), reprezentând loc de ca.ă, în .uprafaţă totală de 713 p.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul #rad ;orin
E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 #.6.".@. 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului >uridic din cadrul priăriei&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul priăriei, doanei
0uiu$an Eiur$evca&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1**
HOTĂRÂREA Nr. 123 din 24.11.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007, văzând referatul nr.11.022/22.11.2007,
înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi vizat de către doana
priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
1. FENITURI H 35.000 *%i
8 6ote defalcate din ipozitul pe venit 7 0*.02.018 2 .ua de 35.000 *%i.
2. CHELTUIELI H 35.000 *%i
8 6%eltuieli de per.onal adini.tratie72*.51.02.108 2 35.000 *%i.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientelor financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1*5
HOTĂRÂREA Nr. 125 din 24.11.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat , a imobilului /nscris /n C:1:
nr:82=9 a localit-ţii Periam, av2nd nr: top: 2=0;02=0=7b7707b, /n suprafaţ- total- de 789 mp,
repre+ent2nd loc de cas-, aflat /n proprietatea Cooperativei %gricole de Producţie din Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007, văzând referatul nr.11.01)/22.11.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea în proprietatea
counei "eria, doeniul privat, a io!ilului în.cri. în 6.=. nr.*2+) a localităţii "eria, având
nr. top. 2+0(12+0+/!/70/!, în .uprafaţă totală de 7*) p, reprezentând loc de ca.ă, aflat în
proprietatea 0tatului Roân&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
Ginând cont de prevederile art.(1 alin.1, ale art.(+ alin.2 din ,e$ea nr.1)/1331 privind
fondul funciar&
'n teeiul prevederilor art.(+ şi art.*5 din ,e$ea 215/2001 privind -dini.traţia "u!lică
,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a io!ilului
în.cri. în 6.=. nr.*2+) a localităţii "eria, având nr. top. 2+0(12+0+/!/70/!, în .uprafaţă totală de
7*) p, reprezentând loc de ca.ă, aflat în proprietatea 6ooperativei -$ricole de "roducţie din
"eria.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina donul #rad ;orin
E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 0ânnicolau <are&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul priăriei, doanei
0uiu$an Eiur$evca&
1 ;onului #rad ;orin E%eor$%e, con.ilier >uridic în cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1*+
HOTĂRÂREA Nr. 122 din 24.11.2007
Privind trecerea /n proprietatea comunei Periam, domeniul privat, a imobilului /nscris /n C:1:
nr:6=D8 a localit-ţii Periam, av2nd nr: cadastral P" 807, /n suprafaţ- total- de ;0D:<00 mp,
repre+ent2nd p-şune e4travilan, imobil care se afl- /n proprietatea Prim-riei Periam conform
ordinului Prefecturii nr:7887<DD8, aflat /n administrarea Consiliului Local Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2007, văzând referatul nr.11.013/22.11.2007,
înaintat de către doana priar #oancăş Rodica, prin care propune trecerea io!ilului în.cri. în
6.=. nr.5+3* a localităţii "eria, având nr. cada.tral "0 *07, în .uprafaţă totală de (03.100 p,
reprezentând păşune extravilan, aflat în proprietatea "riăriei "eria confor ordinului "refecturii
nr.7**/133* în adini.trarea 6on.iliului ,ocal "eria cu nr.)00(/2007, în proprietatea counei
"eria, doeniul privat&
,uând în con.iderare prevederile art.* din ,e$ea nr.21(/133) privind proprietatea pu!lică şi
re$iul >uridic al ace.teia, odificată şi copletată&
'n teeiul prevederilor art.*5 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. 0e apro!ă trecerea în proprietatea counei "eria, doeniul privat, a io!ilului
în.cri. în 6.=. nr.5+3* a localităţii "eria, având nr. cada.tral "0 *07, în .uprafaţă totală de
(03.100 p, reprezentând păşune extravilan, io!il care .e află în proprietatea "riăriei "eria
confor ordinului "refecturii nr.7**/133* în adini.trarea 6on.iliului ,ocal "eria cu
nr.)00(/2007.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul >uridic din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii actelor, a
aplicării actelor norative şi contencio. adini.trativ&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 "riarului counei "eria&
1 #.6.".@. 2 0ânnicolau <are&
1 6opartientelor R9uridicP din cadrul "riăriei counei "eria&
1 "reşedintelui 6oi.iei centrale de inventariere din cadrul priăriei, doanei 0uiu$an
Eiur$evca&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 ?4RF-:? 6-R4,15@64,-A  ;C<@:R-D -5EA,@6-
1*7
HOTĂRÂREA Nr. 127 din 03.12.2007
Privind rectificarea bugetului local al comunei Periam pe anul 2007
Consiliul Local al Comunei Periam, judeţul Timiş
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 03.12.2007, văzând referatul
nr.11.225603.12.2007, înaintat de către copartientul financiar 2 conta!il din cadrul priăriei şi
vizat de către doana priar #oancăş Rodica, cu privire la rectificarea !u$etului pe anul 2007&
Ginând cont de adre.a nr.3007/(0.11.2007 a ;irecţiei Eenerale a =inanţelor "u!lice :iiş 2
-ctivitatea de :rezorerie şi 6onta!ilitate "u!lică, 0erviciul 0.-.A.A.#.,., înre$i.trată la "riăria
counei "eria .u! nr.11.215/0(.12.2007&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.P!P, art.(+ alin.* lit.PaP şi art.*5 alin.1 al ,e$ii
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă rectificarea !u$etului pe anul 2007, după cu urează/
3. FENITURI
!D cote defalcate din ipozitul pe venit 7 cod 03.02.038 2 .ua de inu. C8D1)3.000 *%iE
$D .ue defalcate din :.F.-. 7 cod 11.02.028 1
8 c%eltuieli de per.onal învăţăânt .ua de inu. C8D 200.000 *%i
8 a>utor .ocial 2 .ua de 14.000 *%i
8 diferenţa 7per.oane cu %andicap, !ur.e, creşe, o!iecte de inventar la şcoli8
2 .ua de 201.000 *%iE
0D .ue defalcate din :.F.-. 7 cod 11.02.0+ 8 pentru ec%ili!rarea !u$etelor locale 2 .ua
de 23.000 *%iE
dD .u!venţii a>utor încălzirea locuinţei 7cod *2.02.(* 8 2 .ua de 32.000 *%i.
5. CHELTUIELI
!D 6%eltuieli de per.onal învaţăânt 7cod 2*.+5.02.108 2 .ua de inu. 718 200.000 *%i
$D 6%eltuieli de capital $o.podărire counală 7cod 2*.70.02.718 2 .ua de inu. C8D
1)3.000 *%i [inu. 718 *(.3+0 1 proiecte canalizare şi .taţie de epurare "e.ac şi inu. 718 1(3.0*0
2 "roiecte canalizare\&
0D 6%eltuieli de per.onal 7per.oane cu %andicap, !ur.e, creşe, o!iecte de inventar la şcoli8 1
7cod 2*.+).02.108 2 .ua de 201.000 *%iE
dD 6%eltuieli privind a>utorul .ocial şi a>utoare încălzire 7cod 2*.+).02.578 2 .ua de
55.000 *%i&
%D 6%eltuieli de capital cultură 7cod 2*.+7.02.718 2 .ua de 20.000 *%i 7ac%iziţionare
$eauri şi uşi teropan 6ăin 6ultural "eria8&
+D 6%eltuieli atreriale şi .ercicii cultură 7cod 1*.+7.02.208 2 .ua de 33.000 *%i 7reparaţii
curente 6ăin 6ultural "eria8.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica şi copartientul financiar1conta!il din cadrul "riăriei counei "eria.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 6onducerii "riăriei&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientului financiar1conta!il din cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
1*)
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
1*3
HOTĂRÂREA Nr. 12) din 03.12.2007
Privind aprobarea reali+-rii Planului $rbanistic General al localit-ţii Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis)
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 0(.12.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica înre$i.trat .u! nr.11.2(2 / 0(.12.2007, privind apro!area realizării "lanului
Cr!ani.tic Eeneral al localităţii "eria&
-vând în vedere prevederile 4rdonanţei de Cr$enţă a Euvernului nr.135/2005 privind
protecţia ediului 7art.30 lit.a8, ale 4rdonanţei de Cr$enţă a Euvernului nr.57/2007 privind
re$iul ariilor naturale prote>ate, con.ervarea %a!itatelor naturale, a florei şi faunei .ăl!atice
7art.21 alin.5, precu şi ale 4rdinului nr.77+/2007 privind declararea .iturilor de iportanţă
counitară ca parte inte$rantă a reţelei ecolo$ice europene 4atura 2000 în Roânia&
Ginând cont de prevederile ,e$ii nr.(50/2001 privind aena>area teritoriului şi
ur!a.ni.ul, cu odificările şi copletările ulterioare, ale ,e$ii nr.*(5/2001 pentru odificarea şi
copletarea ,e$ii nr.50/1331, repu!licată, privind autorizarea executării con.trucţiilor şi unele
ă.uri pentru realizarea locuinţelor, ?.E. nr.525/133+ pentru apro!area Re$ulaentului $eneral de
ur!ani., repu!licată, ale 4rdinului <,"-: pentru apro!area re$leentării te%nice QE%id privind
etodolo$ia de ela!orare şi conţinutul2cadru al planului ur!ani.tic $eneralQ, indicativ 1
E"0()/33&
'n conforitate cu adre.a -$enţiei pentru "rotecţia <ediului nr. *300 din 12.03.2007 şi
înre$i.trată la "riăria counei "eria .u! nr.7*(7/1(.03.2007, privind încadrarea, în od
o!li$atoriu, a .iturilor de iportanţă counitară în planurile de aena>are a teritoriului şi ur!ani.
'n teeiul prevederilor art. (+ alin. 2 lit. !8 şi d8, art.(+ alin.* lit. d8, art.(+ alin + lit.a pct.
3,11 şi 1* şi art. *5 alin.2 lit.e8 din ,e$ea nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală,
repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă realizarea "lanului Cr!ani.tic Eeneral al localităţii "eria, confor
norelor le$ale în vi$oare.
Art.2. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientelor >uridic şi ur!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul
priăriei&
1 ;onului <arica =lorian, prootor local în cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
150
HOTĂRÂREA Nr. 124 din 03.12.2007
Privind aprobarea reali+-rii m-sur-torilor topografice /n sistem stereografic <D70 pentru
planimetrie şi sistemul &area !eagr- <D76 pentru planul cotat al str-+ilor din localitatea
Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, judetul Timis
Reunit în şedinţa extraordinară din data de 0(.12.2007, văzând referatul doanei priar
#oancăş Rodica cu nr.11.2((/0(.12.2007, privind apro!area realizării ă.urătorilor topo$rafice în
.i.te .tereo$rafic 1370 pentru planietrie şi .i.teul <area 5ea$ră 1375 pentru planul cotat al
.trăzilor din localitate în lun$ie de (5 M, nece.are priei inta!ulări a .trăzilor localităţii "eria&
Ginând cont de prevederile ,e$ii nr.7/133+ privind cada.trul şi pu!licitatea io!iliară,
repu!licată&
-vând în vedere pro$raul de inve.tiţii care va fi derulat în urătorii ani în localitatea
"eria, din care, o are parte a propunerilor de inve.tiţii .e vor aloca .trăzilor, pentru care .e
.olicită cărţi funciară&
'n teeiul prevederilor art.(+ alin.2 lit.c8, alin.5 lit.c8 şi art.*5 alin.2 lit.e8 din ,e$ea
nr.215/2001 privind -dini.traţia "u!lică ,ocală, repu!licată,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. 0e apro!ă realizarea ă.urătorilor topo$rafice în .i.te .tereo$rafic 1370 pentru
planietrie şi .i.teul <area 5ea$ră 1375 pentru planul cotat al .trăzilor din localitatea "eria.
Art.2. 0e apro!ă inta!ularea .trăzilor în cărţi funciare noi pentru localitatea "eria.
Art.3. 6u ducerea la îndeplinire a prezentei %otărâri .e va în.ărcina doana priar
#oancăş Rodica.
Art.3. "rezenta %otărâre .e counică/
1 @n.tituţiei "refectului19udeţul :iiş 2 ;irecţia pentru verificarea le$alităţii
actelor, a aplicării actelor norative şi contencio.ul -dini.trativ&
1 "riarului counei "eria&
1 6on.ilierilor din cadrul 6on.iliului ,ocal "eria&
1 6opartientelor >uridic şi ur!ani. şi aena>area teritoriului din cadrul
priăriei&
1 ;onului <arica =lorian, prootor local în cadrul priăriei&
1 "rin afişa>, atenţiei pu!lice.
PREŞE?INTELE ?E ŞE?INAĂ, 6ontra.enează/
SECRETARUL C O MU N E I
P E R I A M
 HORFATH CAROL8NICOLAE  ?UMITRAŞ AN=ELICA
151