Pengenalan Program I-THINK Sjkt Tamil Vijaen

1

Kemahiran
memimpin
Identiti nasional
Kemahiran
dwibahasa
Etika dan Kerohanian
Kemahiran
berfikir
Pengetahuan
Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM)
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk
bersaing pada peringkat global
2
Program i-THINK merupakan
• program untuk mempertingkatkan
dan membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid ke
arah menghasilkan murid berfikiran
kreatif dan kritis serta inovatif.
• i-THINK membawa maksud
innovative THINKing (Pemikiran
Inovatif). Murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir

3
Bertujuan
Melahirkan modal insan
masa hadapan yang
mempunyai pemikiran
kreatif, kritis dan inovatif
Memupuk kemahiran
pemikiran aras tinggi dan
mampu berdaya saing
4
• Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS
dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang
rendah
• TIMSS 2007 #26/56 (M) #28/56 (S)
• PISA 2009 #57/74 (M), #52/74 (S),
# 55/74 (R)
• Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat
mengaplikasikan pengetahuan mereka
• Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajar
untuk peperiksaan
• Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan
kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking
Skills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat
rendah.

Kenapa?
5
• Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
telah berkerjasama dengan Agensi Inovasi
Malaysia (AIM) memperkenalkan program
i-THINK
 Program i-THINK dirintis di 10 buah
sekolah seluruh Malaysia (6 SR dan 4 SM)
 Pihak AIM telah melantik perunding dari
Kestrel Education (UK) untuk
mengendalikan kursus kemahiran berfikir
kepada guru sekolah rintis dan Jurulatih
Kebangsaan
 Perbelanjaan rintis program i-THINK
dibiayai sepenuhnya oleh AIM.
Keputusannya…
6
• Memperkenalkan alat berfikir kepada
guru dan murid.
• Semua guru akan menggunakan alat
berfikir mengikut kesesuaian tajuk
semasa mengajar.
• Murid akan menggunakan dalam
pembelajaran.
• Penggunaan alat berfikir dan kemahiran
aras tinggi dalam pdp menjadi amalan.
• Mengadakan portal bahan interaktif p&p
yang dapat merangsangkan kemahiran
berfikir.

Bagaimana?
7
Thinking Maps
Habits of Mind
Thinking
Hats
Alat berfikir…
8
Apakah yang diharapkan dari
Program i-THINK?
Fokus
Aktif
Berkeyakinan
Hubungan guru-
murid rapat
Prestasi
meningkat
Seronok
belajar
9
Memberi kesedaran
Latihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapa
Melantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGK
Membudayakan kemahiran berfikir
Perubahan set minda
Bentuk pasukan pemandu di sekolah
Amalan
Alat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdp
Membudayakan kemahiran berfikir
10
Pendekatan Seluruh Sekolah
(Whole School Approach)
Bagaimana?
1. Latihan diberi kepada
pentadbir, guru dan murid
dalam mengajar dan belajar
berfikir

2. Guru dan murid mempunyai
bahasa pemikiran dan alat
berfikir yang sama
11
2011 2012 2013
Melatih
Pasukan
Pemandu
daripada
1,000 buah
sekolah
Okt -Nov
2011
Jan- Jun
2012 Okt 2012
Guru
memperkenalkan
alat berfikir
kepada murid
Jan 2013 Nov 2012
Need
Analysis
Kursus
Pasukan
Pemandu dan
guru di 10
buah sekolah
Pasukan
Pemandu
melatih
guru di
sekolah
masing-
masing
Rintis di 10
buah
sekolah:
Pemantauan
KPM/AIM
Sept
2012
Mesyuarat
Penyelarasa
n peringkat
BPK/JPN/P
PD
Taklimat
kepada
Pentadbir/
PIBG

Jun
2012
Penilaian
Rintis:
- Exeter
University
(kuantitif)
- UPM/
IPSAS
(kualitatif)
Pemantauan kolaboratif (JKK)
12
Status Pelaksanaan
Diperluaskan ke
1,000
2013
Semua sekolah
2014
Rintis di 10 buah
sekolah
4 SM dan 6 SR
2012
Peluasan
13
Tanggungjawab semua pihak
dalam menjayakan
program i-THINK
14
Sekian, terima kasih
SEK. KEB. TAN SRI DATUK HAJI MOHAMED
PADAWAN KUCHING SARAWAK
15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.