You are on page 1of 2

tel.

012 418 40 25 / fax 12 398 22 24


www.morele.net

Morele.net sp. z o.o. ul. Fabryzna 20! "ra#$w 31%553 &'() (*94519+2201
",-) 0000390511 .are/estrowana przez -01 ,e/onowy 1la "ra#owa%2r$1m3e43a
w "ra#ow3e 5' 6y1z3a7 8ospo1arzy ",- 6yso#o49 #ap3ta7u za#7a1owe:o) 440.000 (*&
Krakw, dnia 06.08.2013r.
Szanowni Pastwo,
Zacz chciaa!" od t#$o, %# &ako 'ir"a, "a"! (#n )wiado"o), &ak n#wra*$iczn!"
(+nkt#" w sk*#(i# s(rz#da&c!" d+%o (odz#s(ow ko"(+t#row!ch &#st os+$a
(os(rz#da%owa zwizana z r#k*a"ac&a"i. S!st#"at!czni# zwi,ksza"! +d%#t dzia+
r#k*a"ac&i i w chwi*i o#cn#& (rior!t#t#" ca#& 'ir"! &#st za(#wni#ni# sz!sz#& os+$i w
t!" zakr#si# - inn!"i sow! od &aki#$o) czas+ wsz!stki# zaso! 'ir"! (rz#znaczon# s na to,
a! (o(rawi s(rawno) dzia+ r#k*a"ac!&n#$o. .#dnocz#)ni# i&#"! si, w (i#r) za ka%d
r#k*a"ac&,, ktra "o$a w!woa ni#zadowo*#ni# i d!sko"'ort nasz!ch k*i#ntw. /soi)ci#
sta*# "onitor+&, tr+dn# *+ ni#&#dnoznaczn# r#k*a"ac&# i zawsz# stara" si, zaatwia &#
(oz!t!wni#.
0!" ardzi#& "i (rz!kro, %# wa)ni# t#raz w "#diach (o&awia si, o(is r#k*a"ac&i, (rz! ktr#&
(rowa*i)"! &ak na&*#(i#& os+%! k*i#nta. 1a&(i#rw ki*ka 'aktw2
3 w dni+ 12.12.2012 K*i#nt zak+(i w nasz!" sk*#(i# (o&#d!ncz# (odz#s(o+ ko"(+t#row#
a nast,(ni# sa"odzi#*ni# dokona ich "onta%+
3 w dni+ 12.06.2014 5$odzina 23236, (tora rok+ (o zak+(i#6 zostaa z$oszona r#k*a"ac&a
5standardowa6 na jeden z podzespow 5(!t, $wn6 zosta &#dnak dostarczon! cay
zestaw.
Klient dostarczy sprzt 26.06.2014, cz!*i zw*#ka *isko dwa t!$odni#, zacza&c
&#dnocz#)ni# (is"o r#k*a"ac!&n# z t!t++ ni#z$odno)ci towar+ z +"ow
3 (o dia$nozi# s(rz,t+, ni# w!kr!to wad +kr!t!ch "o$c!ch w!st,(owa w dni+ zak+(+,
ktr# "o$!! w!woa o#cn awari,
Std w!nika& 2 nasz# dziaania2
3 zamiast odrzuca reklamacj z tytuu niezodno!ci z umow" #po dianozie uznan" za
$ezzasadn"% c&cieli!my pomc klientowi w mo'liwie szy$kim otrzymaniu sprawneo
sprztu.
Z$odni# z za(isa"i +staw!, (rz#z (i#rwsz# ( rok+ to sk*#( "+si +dowodni, %# s(rz,t w
dniu sprzeda'y "ia +st#rk,7wad,7rak, ktr! s(owodowa awari,, nato"iast (o okr#si#
(roczn!" oowiz#k t#n s(ada na k*i#nta. Prz! sko"(*ikowan!ch #*#ktroniczn!ch
(odz#s(oach ko"(+t#row!ch &#st to tr+dn# *+ ni#"o%*iw#, w dodatk+ kosztown#
5#ks(#rt!za6. 8o$, doda, %# dia$noza nasz#$o sk*#(+, ni# w!kr!wa&ca +kr!t!ch wad
,dc!ch (odstaw do r#k*a"ac&i z t!t++ ni#z$odno)ci towar+ z +"ow, zostaa
(otwi#rdzona (rz#z a+tor!zowan! s#rwis 9i$a!t# 5o cz!" ni%#&6.
.ako, %# (i#rwotni# zostaa (rz#z s!st#" z$oszona r#k*a"ac&a standardowa, (ostanowi*i)"!
za"iast odrz+ca r#k*a"ac&, i ods!a towar do k*i#nta do "o"#nt+ otrz!"ania od ni#$o
#ks(#rt!z!, zroi &#d!n rz#cz, &ak "o$*i)"!, a! (oz!t!wni# zaatwi s(raw,, cz!*i
od#sa s(rz,t do na(raw! (rz#z s#rwis (rod+c#nta.
tel. 012 418 40 25 / fax 12 398 22 24
www.morele.net

Morele.net sp. z o.o. ul. Fabryzna 20! "ra#$w 31%553 &'() (*94519+2201
",-) 0000390511 .are/estrowana przez -01 ,e/onowy 1la "ra#owa%2r$1m3e43a
w "ra#ow3e 5' 6y1z3a7 8ospo1arzy ",- 6yso#o49 #ap3ta7u za#7a1owe:o) 440.000 (*&
3 dokonali!my samodzielnej dianozy caeo sprztu pomimo zoszenia reklamacji na
jeden podzesp( t#st! ni# wskaz!wa! owi#" &#dnoznaczni#, cz! (ro*#" &#st t!*ko z (!t
cz! rwni#% z (roc#sor#". K+(+&c oddzi#*ni# (odz#s(o! na 'akt+rz# "a"! oddzi#*n#
(oz!c&# a ka%d! (odz#s( &#st o(atrzon! oddzi#*n, za*#%n od (rod+c#nta, $waranc&. 1a
sk*#(i# ni# *#%! oowiz#k dia$noz! ca#$o ko"(+t#ra, ktr! sa"odzi#*ni# z"ontowa k*i#nt
- &#st to w $#stii k*i#nta. /cz!wi)ci# stara"! si, ! #*ast!czni i w w!(adk+ tr+dno)ci (rz!
dia$nozi# *+ $d! k*i#nt dostarcza na" ca! z#staw dokon+&#"!, &#)*i to "o%*iw#, dia$noz!
sa"odzi#*n#&, tak, a! ni# ods!a towar+ do k*i#nta i ni#(otrz#ni# ni# (rz#d+%a (roc#d+r!.
Zao%!*i)"! wi,c kolejn" reklamacj" na procesor, a! "c w!sa $o do s#rwis+
(rod+c#nta.
: s(rawi# (!t! $wn#& wczora& otrz!"a*i)"! wiado"o) od s#rwis+ 9i$a!t#.
;1n3a 2014/08/05 wym3en3ony zosta7 u#7a1 s3e3 <='( *!& ,>*8111F%?*%<8 ,@!*>@" A po
pozytywnyB testaB zosta7a ona zwr$ona.C
Powod#" awarii !o +szkodz#ni# +kad+ si#ci - na&cz,stsz!"i (owoda"i taki#& awarii s
(rz#(i,cia s(owodowan# n(. w!adowania"i at"os'#r!czn!"i. :#d+$ sw s#rwisanta
9i$a!t#, t#$o t!(+ z$osz#nia s ardzo cz,st# w okr#si# *#tni". 8o%*iw!, cho w %adn!"
sto(ni+ ni#(otwi#rdzon!, sc#nari+sz &#st taki, %# (o&#d!ncz# (rz#(i,ci#, w!adowani#, inn!
cz!nnik nat+r! z#wn,trzn#& s(owodowa! awari, zarwno (!t! $wn#& i (roc#sora
;#k*a"ac&a !a r#a*izowana ni#standardowo, co zaowocowao wi#*o"a ,da"i2
ni#od(owi#dni# in'or"owani# k*i#nta o &#$o "o%*iwo)ciach i nasz!ch dziaaniach, rak
"o%*iwo)ci +z!skania #z(o)r#dni#& in'or"ac&i t#*#'oniczn#& od oso! os+$+&c#&
r#k*a"ac&# oraz, na&$orsz! z nasz#& stron! d, odrz+c#ni# r#k*a"ac&i 5naw#t &#)*i zasadn#,
cz!*i naw#t &#)*i (roc#sor rz#cz!wi)ci# "ia awari,6, ktr sa"i zao%!*i)"!.
: i"i#ni+ ca#& zao$i, zwaszcza dzia+ os+$i r#k*a"ac&i, (rz#(rasza" Pana 8ari+sza za
ca, z (+nkt+ widz#nia k*i#nta, kar!$odn s!t+ac&,. <zna&c nasz# dziaani# 5r#k*a"ac&a
(roc#sora i &#& (rz#i#$6 za cakowici# #zzasadn#, w!)*#"! now!, s(rawn! (roc#sor.
: w!(adk+ (!t! $wn#&- (o +(rz#dnich t#stach od#)*#"! na dniach na(rawion (rz#z
s#rwis 9i$a!t# (!t, $wn.
.#dnocz#)ni# za(#wnia", %# (odwoi"! w!siki w c#*+ &ak na&sz!sz#$o (o(rawi#nia os+$i
r#k*a"ac&i w sk*#(i# "or#*#.n#t.
Z (owa%ani#",
=!r#ktor =#(arta"#nt+ /s+$i K*i#nta i ;#k*a"ac&i
>$ni#szka Sz+r"an

You might also like