SEKOLAH KEBANGSAAN MAHANG.

09500 KARANGAN, KEDAH DARUL AMAN.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
DUNIA MUZIK
TAHUN 3
1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK ( SEMESTER SATU)
TAHUN TIGA
MINGGU TARIKH
TOPIK/BIDANG
PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
1

!
!/1
"
11/1
UNIT 1 #A$%&
B%'(
)OKUS
Irama
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
1.2 Memainkan
perkusi secara solo
atau berkumpulan
daripada pelbagai
repertior.
1.1.6
Menyanyi dengan
sebutan huruf vokal a ,
e , o , i , u.
1.2.1
Memainkan perkusi
mengikut corak irama
melodi.
- postur
- cara memainkan
B!D1E10
Menerangkan postur duduk dan
berdiri
B!2"2
Bermain perkusi mengikut corak
irama dan melodi
3

*
1*/1
"
!5/1
UNIT !# L%+,-%.
./%./,%. 0123%
)OKUS
#olfa !o $e Mi
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
1.1.. Menyanyi solfa
do , re , mi.
- menyanyi solfa dalam
pelbagai corak irama
B1D1E*
Mengenal pasti solfa !o $e Mi
B!D1E*
Membe%akan solfa !o $e Mi
B1D1E4
Mengenal pasti tekstur nipis dan
tebal
B3D!E5
Menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama
B*D!E5
Menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama dengan betul
2
5

5
!4/1
"
4/!
UNIT 3# C6',+%7(
)OKUS
!inamik
-lembut
-kuat
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
1.1.& Mengaplikasi
dinamik dalam
nyanyian.
- lembut ( p )
- kuat ( f )
B1D1E5
Mengenal pasti dinamik kuat 'f( dan
lembut 'p)
B1D1E5
Mengenal pasti mud sedih, riang,
marah dan takut
B!D1E5
Menerangkan maksud simbol 'f)
dan (p)
B3D1E*
Mempraktikkan dinamik kuat dan
lembut
B3D!E5
Bermain alat perkusi, rekoder serta
nyanyian dengan dinamik kuat dan
lembut
B5D1E5
Menun)ukkan mud sedih, riang,
marah serta takut dengan betul,
tepat dan kreatif
8

4
11/!
"
!!/!
U.,+ *# H6,,
K%9%. "7%9%..
*okus+
,empo cepat dan
lambat
PENGALAMAN
MUZIKAL
1. Membuat
pergerakan
mengikut mu%ik

1..1 Membuat
pergerakan mengikut
aras dan arah
berdasarkan+
- dinamik kuat-lembut
- pic tinggi-rendah
- tempo cepat-lambat
- bunyi pan)ang-pendek
B1D1E1
Mengenal pasti tempo cepat dan
lambat
B1D1E!
Mengenal pasti bunyi pan)ang dan
pendek
B1D1E8
Mengenal pasti .arna ton bunyi
B!D1E1
Membe%akan tempo cepat dan
lambat
3
B3D1E1
Mempraktikkan tempo cepat dan
lambat
9

10
!5/!
"
4/3

U.,+ 5# K6
T%&%. B(.:%
*okus+
#ebutan hurup
vokal a, e, i ,o u
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
1.1.2 Menyanyi dengan
postur dan pernafasan
yang betul.
- postur duduk
- postur berdiri
- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas
B1D1E3
Mengenal pasti pic rendah dan pic
tinggi
B!D1E3
Membe%akan bunyi pic tinggi,
rendah dan pic tengah
B!D1E10
Menerangkan postur duduk dan
berdiri
B3D!E4
Mempraktikkan pernafasan dalam
nyanyian dan rekoder
11

1!
11/3
"
!!/3
U.,+ 5# K%; I71.
*okus+
/arna ton
Irama
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
0enghasilan Mu%ik
2.1 Menghasilkan
idea mu%ikal kreatif
1.1.1 Mendemontrasi
.arna ton bunyi .
- alam semula )adi
- hai.an
- aktiviti harian
- kenderaan
2.1.1 Menghasilkan
pelbagai bunyi
menggunakan bahan
improvisasi.
1ontoh bahan
improvisasi+
- tempurung, botol
plastik, pensel,
pembaris dan sudu
B!D1E8
Membe%akan .arna ton bunyi
B3D1E5
Mendemonstrasikan .arna ton
B*D1E5
Mendemonstrasikan .arna ton
dengan betul
B5D1E5
Mendemonstrasikan .arna ton
dengan betul dan tepat
B5D1E5
Mendemonstrasikan .arna ton
dengan betul, tepat dan kreatif
B5D3E3
K%;
I71.
4
2.1.2 Mencipta corak
irama mudah
menggunakan ikon.
Menghasilkan pelbagai bunyi
menggunakan bahan improvisasi
!3/3 -,.::% 31/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13

1*
1/*
"
1!/*
U.,+ 8# K6'<%0%&%
*okus+
Melodi
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
0enghasilan Mu%ik
2.1 Menghasilkan
idea mu%ikal kreatif
B*D!E5
Menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama dengan betul
B*D!E8
Mempraktikkan postur dalam
nyanyian, permainan rekoder dan
perkusi dengan betul
B*D!E4
Mempraktikkan pernafasan dalam
nyanyian dan rekoder dengan betul
B5D!E5
Menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama dengan betul dan tepat
B5D3E1
Mencipta dan menga)uk corak
irama mudah
B5D3E!
Mencipta dan menyanyikan melodi
mudah
5
B5D!E5
Menyanyi solfa dalam pelbagai
corak irama dengan betul, tepat
dan kreatif.
15

15
15/*
"
!5/*
UNIT 4# K6.%2,
R671;6'
*okus+
-0en)arian not B
-2atihan perlidahan
P6.:%2%&%. M($,7%2
1.3 Memainkan
rekoder secara
ensembel
A='60,%0, M($,7
.1 Menghayati
mu%ik daripada
pelbagai repertoir.
1.3.1 Mengenal
rekorder.
- bahagian rekoder
- cara men)aga rekorder
- cara memegang
rekoder
1.3.2 Memainkan not B ,
4 dan 5 dengan ton
yang baik.
B A G
- pen)arian not B , 4 dan
5
- pernafasan
- perlidahan 'dengan
sebutan 6tu7(
- embouchure
- postur
.1.1 Mengenal pasti
)enis alat mu%ik
daripada mu%ik yang
didengar.
- alat bertali
- alat perkusi
- alat tiupan
B1D1E9
Mengenal pasti )enis alat mu%ik
B1D1E10
Menamakan bahagian rekoder
B!D1E9
Menerangkan )enis-)enis alat mu%ik
B!D1E11
Menerangkan fungsi bahagian
rekoder
6
18

14
!9/*
"
10/5
UNIT 9# A&%2%.
K,+%
*okus+
-0en)arian 8ot B
- 0erlidahan
PENGALAMAN
MUZIKAL
1.1 Menyanyi
pelbagai repertoir
secara solo
atau berkumpulan
1.3 Memainkan
rekoder secara
ensembel
1.1.3 Menyanyi
mengikut tempo.
- cepat
- lambat
1.3.2 Memainkan not B ,
4 dan 5 dengan ton
yang baik.
B A G
- pen)arian not B , 4 dan
5
- pernafasan
- perlidahan 'dengan
sebutan 6tu7(
- embouchure
- postur
B3D1E8
Menun)uk cara pengendalian
rekoder
B3D!E1
Mempraktikkan tempo cepat
dan lambat
B3D!E3
Mempraktikkan bunyi
pan)ang dan pendek
B3D!E8
Mempraktikkan postur dalam
nyanyian, permainan rekoder
dan perkusi
.
B3D!E4
Mempraktikkan pernafasan
dalam nyanyian dan rekoder
19

!0
13/5
"
31/5
U.,+ 10 # L1&=%+"
21&=%+
*okus+ !inamik
-2embut 'p(
-9uat 'f(
Bunyi
- 0an)ang
-0endek
0engalaman Mu%ikal
1. Membuat
pergerakan
mengikut mu%ik
1..1 Membuat
pergerakan mengikut
aras dan arah
berdasarkan+
- dinamik kuat-lembut
- pic tinggi-rendah
- tempo cepat-lambat
- bunyi pan)ang-pendek
B3D1E!
Mempraktikkan bunyi
pan)ang dan pendek
B3D1E*
Mempraktikkan dinamik kuat
dan lembut
B3D!E3
Mempraktikkan bunyi
pan)ang dan pendek
7
!5/5 -,.::% 9/5 CUTI PETENGAHAN SEMESTER 1
SEMESTER DUA
8
M,.::(
T%',7-
T1=,7 / B,;%.:
P6&>62%<%'%.
S+%.;%'; K%.;(.:%. S+%.;%'; P6&>62%<%'%. S+%.;%'; P'60+%0, C%+%+%.
1
:
2
1;-6
-
21-6
U.,+ 11 # B(.:%
R%/%
*okus+
$ekoder
-pen)arian not 4
-latihan perlidahan
1.3 Memainkan
rekoder secara
ensembel
1.3.2 Memainkan not B,4
dan 5 dengan ton yang baik
- pen)arian not 4
- latihan pen)arian
- latihan
penglidahan'dengan
#ebutan 6tu7(
1.3. Memainkan rekoder
berdasarkan
skor
-memainkan frasa lagu
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi.
B3D!E8 Membe%akan .arna
ton bunyi
B*D1E8
Menun)uk cara pengendalian
rekoder dengan betul
B5D1E8
Menun)uk cara pengendalian
rekoder dengan betul dan
tepat

:
3
23-6
-
&-<
U.,+ 1!# T(.<(77%.
A70,
*okus+
$ekoder
-latihan perlidahan
-latihan pernafasan
1.2 Memainkan perkusi
secara solo atau
berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.
1. Membuat pergerakan
mengikut mu%ik.
1.3 Memainkan rekoder
secara solo atau
berkumpulan.
1.2.2 Memainkan perkusi
mengikut
,empo
- 1epat
- 2ambat
1..2 Membuat pergerakan
berdasarkan lirik dan
mud mu%ik
- 2agu aksi 'action
song(
1.3.2 Memainkan not B, 4
dan 5
dengan ton yang baik
-pen)arian not B dan 4
- latihan pen)arian
- latihan perlidahan
'dengan sebutan 6du7(

B3D!E1
Mempraktikkan tempo cepat
dan lambat
B*D!E1
Mempraktikkan tempo cepat
dan lambat dengan betul
B*D!E8
Mempraktikkan postur dalam
nyanyian, permainan rekoder dan
perkusi dengan betul
B*D!E4
Mempraktikkan pernafasan dalam
nyanyian dan rekoder dengan betul
B5D1E1
Mempraktikkan tempo cepat serta
lambat dengan betul dan tepat
B5D!E5
Mempraktikkan postur dalam
nyanyian, permainan rekoder serta
perkusi dengan betul dan tepat
B5D!E!
9
19 !1/10" !5/10 ULANGKAJI
2; !4/10 " 1/11 UJIAN SEMESTER !
21
:
22
*/11
"
15/11
U.,+ !0 #
B6'0%+(
*okus+
Melodi 9aunter
1. Memainkan rekoder
secara
ensemble.
1.3.2 Memainkan not B, 4
dan 5
dengan ton yang baik.
-pen)arian not B, 4 dan
5
-latihan pen)arian
-latihan pernafasan
-latihan penglidahan
'dengan
sebutan 6tu7(
-latihan embrouchure
1.3. Memainkan rekoder
berdasarkan
skor
-memainkan melodi
kaunter
B5D1E1
Mendemonstrasikan tempo
cepat serta lambat dengan
betul, tepat dan kreatif
B5D1E!
Mendemonstrasikan bunyi
pan)ang serta pendek
dengan betul, tepat dan
kreatif
B5D!E3
Mempraktikkan bunyi
pan)ang serta pendek
dengan betul, tepat dan
kreatif
B5D!E*
Mendemonstrasikan pic
tinggi dan rendah dalam
nyanyian serta rekoder
dengan betul dan tepat
15/11 CUTI AKHIR TAHUN BERMULA..
10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful