P. 1
Schimbarea la faţă

Schimbarea la faţă

|Views: 38|Likes:
Published by Dan Constantin
de Nicușor Gliga, 2008
de Nicușor Gliga, 2008

More info:

Published by: Dan Constantin on Aug 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2014

pdf

text

original

1

Schimbarea la faţă

Într-o lume a creşterii confuziei valorilor şi a relativizării principiilor morale, ne
confruntăm adesea cu întrebări şi atitudini care pun în discuţie sensul şi finalitatea unei vieţi
creştine. Moştenirea vieţii veşnice pare tot atât de iluzorie ca şi intrarea în posesie efectivă a
terenurilor cumpărate pe Lună sau pe Marte. Recursul la puterea şi dreptatea lui Dumnezeu îl
facem numai în măsura în care-L considerăm un alt factor susceptibil de a contribui cu ceva la
creşterea bunăstării particulare şi generale, la continua înaintare a omenirii pe noi culmi de
civilizaţie şi progres material şi spiritual! Un limbaj de lemn arhicunoscut, pe care-l regăsim
astăzi îmbrăcat în esenţe exotice.
Rapiditatea cu care problemele de rezolvat (şi pentru care se bâjbâie după soluţii) se
acumulează pe agenda lumii fac să încolţească şi să crească îndoială în paradigmele ce definesc
Noua Ordine Mondială, noua faţă a lumii acesteia. Dacă proiectul nu va reuşi, aici pe Pământ,
atunci se va încerca pe alte planete sau vom apela la extratereştri…
2

Şi Dumnezeu are o alternativă pentru care nu-I trebuie alte planete, altă apă, urme de
viaţa etc. Din cele vechi, un cer nou şi un pământ nou şi un om nou! Şi pentru că nu omul a fost
făcut pentru cer şi pământ, ci acestea pentru om, Dumnezeu a ţinut să ne arate cam va arăta omul
nou.
Şi iată ce ne spun evangheliile sinoptice, după relatările martorilor oculari:
1. Şi după şase zile, Iisus i-a luat pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan, fratele acestuia, şi i-a dus
pe un munte înalt, ei între ei. 2. Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor; şi a strălucit faţa Lui ca
soarele, iar veşmintele I s-au făcut albe ca lumina. 3. Şi iată, Moise şi Ilie li s-au arătat vorbind
cu El. (Mt.17,1-3)
2. Şi după şase zile i-a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan şi i-a dus numai
pe ei înde ei într-un munte înalt; şi S-a schimbat la faţă înaintea lor. 3. Şi veşmintele Lui s-au
făcut strălucitoare, albe foarte ca zăpada, aşa cum înălbitorul nu poate înălbi pe pământ. 4. Şi Ilie
li s-a arătat împreună cu Moise; şi vorbeau cu Iisus. (Mc.9,2-3)
28. Iar la vreo opt zile după cuvintele acestea i-a luat pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacob şi S-
a suit în munte ca să Se roage. 29. Şi a fost că pe când Se ruga, înfăţişarea feţei Sale a devenit
alta şi îmbrăcămintea Lui albă, strălucind. 30. Şi iată, doi bărbaţi vorbeau cu El; aceştia erau
Moise şi Ilie 31 care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârşitul Său pe care avea să-l
împlinească în Ierusalim. (Lc.9,28-31)
În afară de uluirea cu care au trăit această experienţă, apostolii martori nu vor fi înţeles
mare lucru. Dar, care om ar fi înţeles? Încă în trup (nerăstignit şi neînviat!) fiind, înclin să cred
că Iisus Hristos le-a arăt nu numai slava Sa ci, mai ales, că încă în trup fiind omul se poate
îndumnezei, se poate schimba la faţă!
Dar poate, oare, omul să se îndumnezeiască, fără să-l înveţe, fără să-l asiste, fără să-l
ajute cineva? Şi cine o va face dacă Iisus Hristos înviat se ridică la ceruri? Şi iată ce le promite
Iisus Hristos apostolilor şi celor de după ei, adică şi nouă:
26. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul
Adevărului, Cel Ce din Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. (In. 15,26)
13. Dar când va veni Acela, Duhul Adevărului, El vă va călăuzi întru tot adevărul; că nu
de la Sine va grăi, ci cele ce va auzi şi pe cele viitoare vi le va vesti. 14. Acela Mă va slăvi,
pentru că dintru al Meu va lua şi vă va vesti. 15. Toate câte le are Tatăl, ale Mele sunt; de aceea
am zis că dintru al Meu va lua şi vă va vesti. (In.16,13-15)
Pe Acesta, pe Duhul Sfânt, Îl invocă, Îl cheamă, tot creştinul (ierarh, preot, monah,
mirean) la început de zi, la sfârşit de zi, la începutul oricărei slujbe religioase:
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le
plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte
de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre.
3

Şi, de la Cincizecime încoace, Duhul Sfânt (Tatăl şi Fiul nu sunt absenţi, după cum reiese
clar din cele două pericope evanghelice) este Cel Care desăvârşeşte opera Fiului în istorie. Toată
comoara adunată de aproape 2000 de ani de Biserică Ortodoxă (Sfinţi, Sinoade, Taine, Ierurgii
etc.) este rezultatul unei întreprinderi divino-umane, în care partea lui Dumnezeu este harul
Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt. Şi
numai folosindu-se de această comoară omul se poate îndumnezei, se poate schimba la faţă, încă
în trup fiind. Pentru că sensul vieţii creştine este tocmai schimbarea la faţă, dobândirea Duhului
Sfânt (Sf. Serafim din Sarov).
Dar cum arată un om schimbat la faţă?
Din atâtea experienţe din istoria Creştinismului am ales pe cea trăită de Sfântul Simeon
Noul Teolog (949 – 1022)
Sfântul Nichita Stetatos, ucenicul Sfântului Simeon Noul Teolog, scrie:
“Într-o zi, el (Sfântul Simeon Noul Teolog) se găsea în picioare într-o rugăciune
preacurată, când iată ce văzu: în mintea lui aerul începu a străluci; fiind în chilie, i se păru că se
găseşte afară, în ziua mare; dar era noapte, către întâia veghe. Dar sus începu să lucească ceva ca
o lumină de auroră. Casa şi toate celelalte se eclipsaseră şi el se crezu afară, în larg. Într-un extaz
total şi cu toată puterea minţii, el ţinti lumina ce-i apăruse; ea sporea puţin câte puţin, făcea să
strălucească aerul din ce în ce mai mult şi el se simţi ieşit cu trup cu tot din lucrurile pământeşti.
Cum această lumină continua să strălucească din ce în
ce mai mult şi ajungea deasupra lui ca soarele în
amiază, observă că el însuşi era în centrul luminii şi,
năpădit de bucurie şi lacrimi prin desfătarea care, atât
de aproape, îi învăluia corpul întreg, el văzu cum
lumina însăşi se uneşte în chip necrezut cu carnea lui
şi-i pătrunde puţin câte puţin membrele.
Caracterul extraordinar al acestei viziuni îl
îndepărta de contemplaţia lui precedentă şi-l făcea să
privească numai ceea ce se petrecea într-un mod cu
totul neobişnuit înlăuntrul lui. El văzu deci această
lumină cum îi năvăleşte treptat trupul întreg, şi inima,
şi măruntaiele şi-l face pe de-a-ntregul flacără şi
lumină. Şi după cum se petrecuse adineauri cu casa,
tot astfel, acum ea îl făcu să piardă sentimentul formei,
al atitudinii, al grosimii, al aparenţelor trupului propriu
şi încetă să plângă. Un glas ieşi din lumină şi zise:
Astfel trebuie să se transforme sfinţii, care vor fi încă
în viaţă când trâmbiţa supremă va răsuna şi, în această stare, vor fi ridicaţi, cum zice Pavel. (vezi
I Tesaloniceni 4,17)
4

Un bun număr de ceasuri se scurseră aşa: preafericitul, în picioare, continua să laude pe
Dumnezeu în cântece mistice, fără nici o abatere; el contempla slava care îl învăluia, fericirea
pregătită sfinţilor din veac. Începu atunci a se gândi şi îşi zise: ”Mă voi întoarce oare în întâia
formă a corpului meu sau voi rămâne aşa cum sunt acum?”
Abia făcuse această reflecţie, când deodată recunoscu că purta încă forma corpului; el se
vedea într-adevăr, precum am spus, devenit trup întreg numai lumină fără formă, fără figură,
imaterial; simţea bine că trupul era prezent, dar netrupesc oarecum şi spiritual; i se părea că n-are
greutate, nici densitate şi fu uluit să se vadă ca netrupesc într-un trup.
Totuşi, pe acelaşi ton ca adineauri, lumina începu să vorbească în el şi zise: „Astfel vor fi
după înviere, în veacurile viitoare, toţi sfinţii, în mod netrupesc înveşmântaţi în trupuri
duhovniceşti, mai uşori, mai subtili, mai proprii să se înalţe, sau mai groşi, mai greoi, mai
înclinaţi către pământ; prin aceasta, locul şi rangul intimităţii cu Dumnezeu se va deosebi pentru
fiecare.”
Viziunea pe care am reprodus-o, a Sfântului Simeon Noul Teolog e o trăire a luminii
dumnezeiești şi o pregustare a împărăţiei cerurilor; o transfigurare anticipată. Revenit pe pământ
„om în toată firea lui“ – povesteşte biograful – „el păstră încă multe zile acea uşurinţă a trupului,
fără nici o senzaţie de oboseală, de foame sau de sete.” (Extras din Comorile pustiei – Sfântul
Simeon Noul teolog – Cateheze către monahi – Ed. Anastasia, 1995)
Chiar dacă nu ajung să se îmbrace cu lumină dumnezeiască ca şi cu o haină (pentru că
numai Dumnezeu ştie dacă ajungem la rugăciunea curată, darămite la rugăciunea preacurată!) cei
care au experienţa unor posturi ţinute cu dreaptă chibzuinţă, cu rugăciuni, participări la slujbe
etc. ştiu că spre sfârşitul postului trupul este mai uşor, mai sprinten (şi nu numai trupul ci şi
mintea) iar senzaţia de foame şi de sete este redusă la strictul necesar. În această stare, spun
asceţii, trupul se supune duhului, duhul fiind partea superioară a sufletului prin care omul se
„conectează” la „alimentarea” cu energiile necreate, lumina dumnezeiască.
Mai aproape de zilele noastre am mai putea aminti asemenea schimbări la faţă la Sf.
Teodora de la Sihla, Sf. Serafim din Sarov şi alte schimbări ştiute şi neştiute.

Nicușor Gliga
6 august 2008
Schimbarea la faţă

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->