You are on page 1of 9

Motivációs megapack: htp://goo.

gl/8mnOmm
Számítógép gyorsítása – lépésről lépésre
Egy új számítógép mindig gyors, a programok telepítése,
törlése és az idő múlása azonban idegőrlően lassúvá teheti a
gépünket
A napokban felülvizsgáltam a gépemet s g! "#nt#tem felg!o$s%tom
Alapvet&en ' "olgot tehetünk:
(. Optimalizál)*k és tiszt%t)*k a $en"sze$ünket
+. ,et#$#l)ük a nem használt- felesleges p$og$amokat
'. .a$"ve$es b&v%tést alkalmaz*nk / leginkább memó$iab&v%tést.
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
Akko$ láss*k:
ptimalizálj!k és tisztítj!k a rendszerünket
2zt k#nn!e"én megtehet)ük eg! e$$e a cél$a kész%tet szo3ve$ seg%tségével.
0ag! a választék az ing!enesekt&l a kip$óbálhatókon ke$esztül a komol!
#sszegekbe ke$ül&kig. 4g! h%v)ák &ket- hog! szám%tógép ka$banta$tó
p$og$amok- angol*l 5comp*te$ maintenance so36a$e7. 8$)*k be a ke$es&be:
comp*te$ maintenance so36a$e ( click
0éhán! )ó- ing!enes ka$banta$tó p$og$am a tel)esség igén!e nélkül :
(. CCleaner
+. SlimWare Utilties SlimCleaner
'. WinUtilities Free Edition
9. Glary Utilities
A Glary Utilities Pro változata 9: ;akciósan +8< "ollá$é$t megvásá$olható- "e
most ;csak it és most =>< a 666.mosti6ant.com )óvoltából eg! +:(?. )an*á$ (?>
ig é$vén!es license kó"ot használhat*nk:
>>>>>>>>>>>>,icense co"e of @la$! Atilities B$o>>>>>>>>>>>>
,icense 0ame: MostiWant.com
,icense Co"e: E9AB-B7A7-CBA6-687B
2Dpi$ation Eate: +:(?.:(.(?.
F*tass*k le a ka$banta$tó mo"*lokat- "e ha nem aka$*nk sokat b%bel&"ni a
beáll%tgatásokkal és ke$esgéléssel- akko$ els& k#$ben a legg!o$sabb és
legeg!sze$Gbb az 51-Click Maintenance7 lef*tatása- ami végigmeg! a
legg!ako$ibb és legfontosabb ka$banta$tási mGveleteken. 2z megke$esi és
let#$li a felesleges- hibás hivatkozásokat- be)eg!zéseket- amit t*"- ki)av%t- még
"ef$agmentálni is t*".
"etöröljük a nem használt, #elesleges programokat
2z azé$t lehet fontos- me$t min"en telep%tet p$og$am kül#nféle be)eg!zéseket
kész%thet a Hin"o6s bels& beáll%tás>fá)l)ába- a $egist$!>be- valamint a 6in"o6s
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
$en"sze$mappáiba- illetve a "ok*ment*mok mappákba. Iehát aká$ tö s!"!
#a$y tö e!er ol!an be)eg!zés lehet a gépünk#n- amit az ope$ációs $en"sze$
menet k#zben olvashat- é$telmezhet- p$óbálgathat vég$eha)tani.
J$telemsze$Gen minél kevesebbet kell átnéznie eg!>eg! mGvelet k#z#t- annál
g!o$sabban végez.
Csak a szemléltetés véget megm*tatom- mil!en p$og$amokat t#$#ltem az
*tóbbi i"&ben a sa)át gépem$&l- aminek e$e"mén!eképpen é$ezhet&en
felg!o$s*lt:
(. (avsha$e
+. 9ca$"$ecove$!
'. Aime$so3 p"f conve$te$ p$o
9. Ashampoo inte$net accele$ato$
?. King toolba$
L. MickIime
N. Apo6e$so3 Oc$een $eco$"e$ B$o
8. PM Magic Ba$tition $esize$
Q. Ringso3 OSce +:(' Q.(.:.9
(:. Ope$a Eevelope$
((. B"f to T
(+. Hon"e$sha$e Ui"eo Conve$te$ B$o
('. Oo3skin Bhoto Make*p
(9. Oimpl! goo" pict*$es
(?. ACEOee vi"eo conve$te$
(L. cFosspee" Q.L(
(N. Aime$so3 EUE $ippe$
(8. *VeD EUE Vippe$
(Q. AllM!0otes O$ganize$
+:. Ashampoo Hinoptimize$
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
+(. @la$! Atilities
++. BEF A$chitect
+'. 6inpcap
+9. McAWe Oec*$it! Ocan
+?. 0eoEo6nloa"e$
+L. Ope$a 0eDt
+N. MacTX.EXUi"eoXConve$te$XB$oXFo$XHin"o6s ((9 mb
+8. Ui"eo Conve$te$ Facto$! B$o +Q-8 mb > Hon"e$foD
+Q. .E vi"eo conve$te$ facto$! p$o ': mb > Hon"e$foD
':. Hon"e$FoD EUE Ui"eo Conve$te$ +8-L mb > Hon"e$foD
'(. *VeD Ui"eo Conve$te$ Blatin*m +:-N mb
'+. 2nolso3 Ui"eo Conve$te$ +L-' mb
''. HinTX.EXUi"eoXConve$te$XEel*De ((N mb
2zeket a p$og$amokat kip$óbáltam- használtam- "e má$ nem kellenek- ezé$t
let#$#ltem &ket.
Hogyan töröld a felesleges programokat?
a< .a a @la$! Atilitiest használo"- akko$ az A"vance" Iools fül#n a )obb
alsó sa$ok k#$n!ékén találo" a 5B$og$ams7 alat 5Aninstall7 linken
;ahog! a fenti képen is látszik<. Ratints $á- és be)#n az 5Aninstall
Manage$7 p$og$am- amiben kén!elmesen láthato"- milyen p$og$am)ai"
vannak- melyik c%$ a"ta ki- mikor telep%tete" &ket és mekkora hel!et
foglalnak. ;A hel!foglalás csak a p$og$am$a vonatkozik- tehát az általa
lét$ehozot a"atok nincsenek benne. Bl. eg! képe$n!&felvev& p$og$am
elfoglal mon")*k ':: MK>t- "e $#gz%thetsz t#bb (: @K vag! t#bb száz @K
a"atot is vele / ez nem lesz beleszámolva.< Az oszlopok alap)án $en"ezni
is lehet. A bal ol"ali meghatá$ozások sze$int szG$ni lehet a nézetet. A
fenti gombokkal lehet vég$eha)tani a kül#nb#z& mGveleteket:
Katch *ninstall   : Zel#l&nég!zeteket tesz a listaelemek elé- %g! t#bb
p$og$amot is kiválaszthat*nk- ma)" eg! katintással elin"%that)*k az
eg!más *táni t#$lésüket.
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
Uninstall t&is 'ro$ram  : Az akt*álisan ki)el#lt p$og$am t#$lése / e!t
é$"emes használni a le$tö eseten
Remove Entry  : A telep%tet p$og$amok listá)ából t#$#lhet)ük az akt*ális
so$t. J$telme- hog! ha véletlenül let#$#ltük a lemez$&l a p$og$amot
fá)lkezel&vel- akko$ má$ nincs meg a hozzá való eltávol%tó p$og$am- ami
ki t*"ná venni ezt a be)eg!zést. 2zt o$vosolhat)*k. .a nem vag! biztos a
mGk#"ésében- (E használ". .a ol!an p$og$amnak a so$át vesze" ki-
amel!iknek eg!ébként megvan az 5*ninstall7 p$og$am)a- akko$
megnehez%te" annak a kés&bbi eltávol%tását. ;R#$ülmén!esebbé tesze".<
Vef$esh  : F$iss%ti a nézetet- valami t#$lése *tán má$ az nem fog látszani.
Modify Properties   : Mó"os%thato" a p$og$am nevét és a let#$lését in"%tó
pa$ancsso$t / ha nem vag! biztos a használatában- 02 használ"1
Uie6: Mó"os%thato" a nézetet: Pkonok- eg!sze$G lista- vag! $észletes.
2g!ébként az )abb @la$! Atilities má$ átáll%tható ma$yar n!elvG$e is:
Men* [ Oetings [ ,ang*age [ Mag!a$
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
b< .a nem a @la$!vel aka$)*k t#$#lni- akko$ a Hin"o6s sa)át B$og$am
eltávol%tó)ával t#$#lhetünk p$og$amokat. 2lé$ése: Ota$t menü [
Uezé$l&p*lt [ B$og$am eltávol%tása
Pt is eg! hasonló listát kap*nk. Az oszlopokban a p$og$am neve-
k#zzétev&)e- telep%tési "át*m- mé$et- ve$ziószám. Az oszlopok fe)lécei$e
katintva $en"ezhet)ük az akt*ális oszlop sze$inti so$$en"be. B$og$amot
g! t#$#lhetünk- hog! "*plán katint*nk a nevé$e vag! az 2ltávol%tás
vag! 2ltávol%tás/Mó"os%tás gomb$a katint*nk a táblázat felet mi*tán
kiválasztot*k az eltávol%tan"ó p$og$amot.
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
$ardveres bővítést alkalmaz!nk % leginkább memóriabővítést&
A legt#bb szám%tógép t#bb memó$iával is mGk#"het- mint amenn!i a
vásá$lásako$ benne volt. 2nnek oka- hog! az alaplapokon t#bb memó$iahel!
van- viszont mivel a memó$ia "$ága / és $égebben még "$ágább volt / ezen
lehetet spó$olni a legk#nn!ebben. Uiszont a memó$ia mé$ete szinte
*g!anol!an fontos- mint a p$ocesszo$ sebessége. 2g! memó$ia"*plázással aká$
megt%zsze$ezhet)ük vag! megszázszo$ozhat)*k a gépünk sebességét
;széls&séges esetben pe$sze<. 2nnek oka- hog! a szám%tógép azokat az a"azokat-
amik nem fé$nek a bels& memó$iá)ába ;VAM<- ki%$)a a me$evlemez$e és kés&bb
onnan t#lti be / ez a vi$t*ális memó$ia. Répzel)ük el- hog! meghallgat*nk eg!
k#n!vet eg! ha"a$ómGvész el&a"ásában- vag! meg%$)*k *g!anazt a k#n!vet
eg! %$ógépen eg! *))al.
Ahhoz- hog! t*")*k- mil!en és mekko$a memó$iát tehetünk még a gépünkbe- +
"olgot kell t*"n*nk:
(. Uan>e \zikailag hel! az ) memó$iának] 2zt g! t*")*k meg- hog!
szétcsava$ozz*k a "obozát és megnézzük- van>e ü$es memó$iata$tó. 2z
valahog! %g! néz ki- a végein kis bepatintós beszo$%tó p#ck#kkel.
+. Meg kell t*"n*nk- mil!en t%p*s ;és mé$etG< memó$ia $akható a
meglév&;k< mellé. A memó$iáknak van eg! 5evolciós7 t%p*sa- mé$ete és
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
sebessége. A sebesség is fontos- me$t + azonos t%p*s is csak a kisebb
sebességével fog menni- kül#nb#z& t%p*sak pe"ig eg!általán nem
mennek eg!üt. .og!an t*"hat)*k meg- mil!enünk van]
Memória nagyságának lekérdezése
Hin"o6s N: Uezé$l&p*lt^Ven"sze$ és biztonság^Ven"sze$
TB>n: OIAVI __ B$og$amok __ Rellékek __ Ven"sze$eszk#z#k __
Ven"sze$info$máció.
Memória típusának lekérdezése
2z sa)nos meghala"ta a Mic$oso3 k%nálatát. Ee sike$ült találnom eg!
sz*pe$ p$og$amocskát- ami még a gép szétsze$elését&l is megk%mél
minket- *g!anis ki%$)a a szaba" slotok ;memó$iata$tók< számát is.
htp://666.passma$k.com/p$o"*cts/$ammon.htm c%men é$het& el. A '+
bites- a L9 bites k#zvetlen link)ei. Pt a kép- amit a gépem$&l p$o"*kált.
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Motivációs megapack: htp://goo.gl/8mnOmm
,átható- hog! + slot van a gépben és csak az eg!ikben van memó$iaká$t!a. A
t%p*sa EEV+- 9:: M.z az ó$a)el sebessége és +:98 MK a mé$ete. Iehát eg!
EEV+ 9:: M.z>es memó$iaká$t!ával b&v%thetem a gépem. 8$)*k be a ke$es&be:
+ @K EEV+ 9:: M.z ela"ó. Az a)ánlatok átnézése *tán a k#vetkez& "e$ült ki :
+ @K EEV+ 9:: M.z $itka- mint a fehé$ holló. .a mégis néhán! "b van- az
))** +t , 11 *** +t>ig k%nált- ebben a g!o$sabbak ;8::>(::: M.z< is benne
vannak. (@K>os mo"*lokat má$ +?::>':::>é$t is á$*lnak. ,eg!ünk $ésen-
nehog! + "b feleakko$át veg!ünk- me$t az ela"ók g!ak$an pá$ban á$*l)ák és az
#sszmé$etet hi$"etik. Ee + "b>ot nem t*"*nk betenni ( hel!$e.
'i a gépünk leggyengébb pontja(
Hin"o6s N>ben van eg! Felhasználói élmén!in"eD- ami megm*tat)a- hog! a
gépünk kül#nb#z& alkat$észei k#zül mel!ik menn!i$e mo"e$n/e$&s. Amel!ik a
legkisebb pontszámot kap)a- az a legg!engébb láncszem- azt é$"emes el&sz#$
fe)leszteni. 8g! )*that*nk o"a: Uezé$l&p*lt^Min"en
vezé$l&p*ltelem^Iel)es%tmén!a"atok és >eszk#z#k
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1
Osz" meg facebookon:
Osz" meg t6ite$en:
,eg!en 0eke" is ing!enes- személ!es nag!ke$ á$*háza"1