You are on page 1of 15

Hµm sè liªn tôc

I/ KiÕn thøc c¬ b¶n:


1/ Hµm sè liªn tôc t¹i mét ®iÓm:
Gi¶ sö hµm sè f x¸c ®Þnh trªn (a,b) vµ x0 ∈ (a,b).Hµm sè f
®îc gäi lµ liªn gäi lµ liªn tôc t¹i ®iÓm x0 nÕu:
limf(x) = f(x0)
x→xo

Hµm sè kh«ng liªn tôc t¹i x0 ®îc gäi lµ gi¸n ®o¹n t¹i x0
2/Hµm sè liªn tôc trªn mét kho¶ng,mét ®o¹n.
+/ Hµm sè f x¸c ®Þnh trªn (a,b) gäi lµ liªn tôc trªn (a,b),nÕu
nã liªn tôc t¹i mäi ®iÓm trªn (a,b).
+/ Hµm sè f x¸c ®Þnh trªn [ a,b] gäi lµ liªn tôc trªn [ a,b] ,nÕu
nã liªn tôc trªn (a,b) vµ limf(x)
+
= f(a) , limf(x)

= f(b)
x→a x→b
3/ TÝnh chÊt
+/ §Þnh lý vÒ gi¸ trÞ trung gian cña hµm sè liªn.
Gi¶ sö hµm sè f liªn tôc trªn [ a,b] .NÕu f(a) ≠ f(b),th× víi mçi
sè thùc M n»m gi÷a f(a) vµ f(b),tån t¹i Ýt nhÊt mét ®iÓm c ∈
(a,b) sao cho f(c) = M
+/ HÖ qu¶ : NÕu hµm sè f liªn tôc trªn [ a,b] vµ f(a)f(b) < 0
th× tån t¹i Ýt nhÊt c ∈ (a,b) sao cho f(c) = 0
Lu ý :Mét sè kÕt qu¶ quan träng
+/ Tæng,hiÖu , tÝch , th¬ng cña hai hµm sè liªn tôc t¹i mét
®iÓm lµ nh÷ng hµm sè liªn tôc t¹i ®iÓm ®ã.(Trong trêng
hîp th¬ng,gi¸ trÞ cña mÉu t¹i ®iÓm ph¶i kh¸c 0)
+/ Hµm ®a thøc vµ hµm ph©n thøc h÷u tû(th¬ng cña 2
®a thøc) liªn tôc trªn TX§ cña chóng
+/ C¸c hµm sè y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = cotgx liªn
tôc trªn TX§ cña chóng

II/Kü n¨ng c¬ b¶n


+/ Chøng minh hµm sè liªn tôc t¹i mét ®iÓm,trªn mét
kho¶ng,trªn mét ®o¹n,nöa kho¶ng.
+/ VËn dông ®Þnh lý vÒ gi¸ trÞ trung gian cña hµm sè liªn
tôc ®Ó chøng minh sù tån t¹i nghiÖm cña mét ph¬ng tr×nh

III/Mét sè vÝ dô
A.
VÝ dô 1.XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè
 x2 − 4
 khi x ≠ 2
f(x) =  x2 − 2x
2 khi x = 2

T¹i ®iÓm x=2.
Gi¶i:
+/ TX§ : ¡ ,chøa ®iÓm x = 2
x2 − 4 ( x − 2) ( x + 2) x+ 2
+/ limf(x) = lim 2 = lim = lim =2
x→2 x→2 x − 2x x→2 x( x − 2) x→2 x

+/ Mµ f(2) = 2
Suy ra,hµm sè liªn tôc t¹i ®iÓm x = 2
VÝ dô 2.XÐt xem c¸c hµm sè sau cã liªn tôc trªn ¡ hay kh«ng
?
1/ f(x)= x3 − 2x2 + 3x + 1
2x + 1
2/ f(x) = 2
x − 3x + 2
x2 − 5x + 6
3/ f(x) =
x2 − 2x
 x2 − 16
 nÕu x ≠ 4
4/ f(x) =  x − 4
8 nÕu x=4

Giải
1/ Hµm sè cã TX§ lµ :R nªn nã liªn tôc trªn R,v× ®©y lµ hµm
®a thøc.
2/ Hµm sè cã TX§ lµ : ¡ \ { 1,2}
+/VËy hµm sè liªn tôc
+/§iÓm x=1,x=2 lµ ®iÓm gi¸n ®o¹n cña hµm sè
3/ Hµm sè cã TX§ lµ :R\ { 0,2}
+/VËy hµm sè liªn tôc trªn R\ { 0,2}
+/§iÓm x=0,x=2 lµ ®iÓm gi¸n ®o¹n cña hµm sè.
4/ TX§ cña hµm sè lµ : ¡
x2 − 16 ( x − 4) ( x + 4)
+ limf(x) = lim = lim = lim( x + 4) = 8
x→4 x→4 x − 4 x→4 x− 4 x→4
+/f(4) = 8
Suy ra, hµm sè liªn tôc t¹i x=4
x2 − 16
+/MÆt kh¸c,víi x ≠ 4,f(x) = lµ hµm sè liªn tôc (v×
x− 4
®©y lµ hµm sè
ph©n thøc h÷u tû,x¸c ®Þnh t¹i mäi x ≠ 4)
+/VËy hµm sè liªn tôc trªn R
VÝ dô 3.Cho c¸c hµm sè f(x) cha x¸c ®Þnh t¹i x=0
x2 − 2x
1/ f(x) =
x
2
x + 2x
2/ f(x) =
x2
Cã thÓ cho f(0) gi¸ trÞ b»ng bao nhiªu ®Ó hµm sè f(x) trë
thµnh liªn tôc t¹i x = 0

Gi¶i

 x2 − 2x
 khi x ≠ 0
1/ §Æt f(x) =  x
a khi x = 0

Ta t×m a ®Ó hµm sè liªn tôc t¹i x=0
+/TX§ cña hµm sè :R,chøa x=o
+/f(0) = a
x2 − 2x
+/ limf(x) = lim = lim( x − 2) = −2
x→0 x→0 x x→0
VËy ®Ó hµm sè liªn tôc t¹i x=0 ta ph¶i cã a= − 2
 x2 + 2x
 khi x ≠ 0
2/ §Æt f(x) =  x2
a khi x = 0

Ta t×m a ®Ó hµm sè liªn tôc t¹i x=0
+/TX§ cñahµm s« : ¡ ,chøa x=0 +/f(0)=a
x2 + 2x x+ 2
+/ limf(x) = lim 2 = lim
x→0 x→0 x x→0 x

Ta cã :
x+ 2
lim+ = +∞
x→0 x
x+ 2
lim− = −∞
x→0 x
Do ®ã kh«ng tån t¹i limf(x)
x→0
VËy kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña f(0)=a ®Ó hµm sè ®· cho liªn
tôc t¹i x=0

VÝ dô 4:T×m a ®Ó hµm sè
2x2 khi x < 1
f(x) =  liªn tôc trªn R
 2ax khi x ≥ 1
Gi¶i
+ TX§ :R
+ Khi x<1 ,f(x)= 2x2 lµ hµm sè liªn tôc,v× ®©y lµ hµm ®a
thøc.
+ Khi x>1 ,f(x)= 2ax-3 lµ hµm sè liªn tôc,v× ®©y lµ hµm
®a thøc.
+ §Ó hµm sè liªn tôc trªn R th×hµm sè ph¶i kiªn tôc t¹i x=1
+ Ta cã f(1) = 2a-3
limf(x)
+
= lim+ ( 2ax − 3) = 2a − 3
x→1 x→1
2
limf(x)

= lim2x

=2
x→1 x→1
5
Hµm sè liªn tôc t¹i x=1 ⇔ 2a − 3 = 2 ⇔ a =
2
5
VËy víi a = th× hµm sè liªn tôc trªn R
2
VÝ dô 5.Chøng minh ph¬ng tr×nh
1/ 3x2 + 2x − 2 = 0 cãnghiÖm
2/ 4x4 + 2x2 − x − 3 = 0 cãÝtnhÊt hai nghiÖm ph©n biÖt trªn ( -1,1)
Giải
1/ Hµm sè fx) = 3x2 + 2x − 2 lµ hµm sè liªn tôc trªn R
f(0) = −2
+ MÆt kh¸c  ⇒ f(0).f(1) < 0
 f(1) = 3
VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã Ýt nhÊt mét nghiÖm thuéc
kho¶ng (0,1)
2/ Hµm sè fx) = 4x4 + 2x2 − x − 3 lµ hµm sè liªn tôc trªn R
+/ MÆt kh¸c : f( − 1).f(0) =4.( − 3) =− 12<0
⇒ x1 ∈ ( −1,0) ,f(x1) = 0
f(0).f(1) =( − 3).2 =− 6<0
⇒ x2 ∈ ( 0;1) :f ( x2 ) < 0
+/VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã Ýt nhÊt hai nghiÖm ph©n
biÖt trong (-1;1).
VÝ dô 6.Chøng minh r»ng ph¬ng tr×nh
x3 − 3x + 1= 0 cã 3 nghiÖm ph©n biÖt.
Gi¶i :
+/ Hµm sè f(x) =x3 − 3x + 1 liªn tôc trªn ¡
+/Ta cã f( − 2)=− 1, f( − 1) =3, f(1) =1,f(2) =3
+/Chøng tá tån t¹i x1 ∈ ( −2;1) ,x2 ∈ ( −1;1) ,x3 ∈ ( 1;2) để cho
f(x1) = f(x2) = f(x3) = 0
VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã 3 nghiÖm ph©n biÖt.
VÝ dô 7.Chøng minh ph¬ng tr×nh
x3 + mx − 1= 0 lu«n cã mét nghiÖm d¬ng ∀m
Gi¶i:
+/Hµm sè f(x)= x3 + mx − 1liªn tôc trªn ¡
+/Ta cã f ( 0) = −1, xlim f(x) = +∞ ⇒ ∃x0 > 0sao cho f ( x ) > 0
→+∞ 0

+/V× f(x) liªn tôc trªn ¡ , f ( 0) .f ( x0 ) < 0 ⇒ ∃c∈ ( 0;x0 ) :f ( c) = 0


+/ VËy ph¬ng tr×nh ®· cho cã Ýt nhÊt mét nghiÖm d-
¬ng
B.Bµi tËp tr¨c nghiÖm.
Chän nh÷ng ®¸p ¸n ®óng cho nh÷ng vÝ dô sau
x+1
Vý dô 8.Hµm sè f(x) = 2 cã c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n lµ:
x −4
A.x= − 1 vµ x=2 B.x= − 2 vµ x=2 C.x=1 vµ x=2 D.x=1
vµ x= − 2
VÝ dô 9.Hµm sè f(x) = x + 1
A.Liªn tôc trªn ¡ B.Liªn tôc trªn ( −∞;−1)
C.Liªn tôc trªn (−∞;1] D.Liªn tôc trªn [1;+∞)
x2 khi x < 1
VÝ dô10.Hµm sè f(x)=  liªn tôc trªn ¡ .Khi ®ã
2ax -3 khi x ≥ 1
a b»ng
A.2 B.1 C.0 D.-1
2
x +x
VÝ dô 11.§Ó hµm sè f(x) = x¸c ®Þnh vµ liªn tôc t¹i
x
x=0,cÇn ph¶i cho f(0) gi¸ trÞ lµ:
A.3 B.2 C.1 D.0

VÝ dô 12.§Ó hµm sè :
x2 − 6x + 8 khi x ≠ 2
F(x)=  liªn tôc trªn ,gi¸ trÞ cña a lµ
a khi x = 2
A.-2 B.-3 C.2 D.3
VÝ dô 13.MÖnh ®Ò nµo sau ®©y sai
A.Hµm sè y= 3 x liªn tôc trªn ¡
B.Hµm sè y= sinx+x2 liªn tôc trªn ¡
C.Hµm sè y=tgx liªn tôc trªn (0, p ).
1
D.Hµm sè y= liªn tôc trªn ( 0,+∞ )
x
 3 1+ x − 1
 khi x ≠ 0
VÝ dô 14.Hµm sè f(x)=  x liªn tôc tai x=0
m khi x = 0

Gi¸ trÞ cña m b»ng:
1 1
A.m= B. − C.0 D.1
3 3
§¸p ¸n

VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13 VD14


B D A C A C A

IV.Bài tập
A.Bµi tËp tù luËn
Bµi 1.XÐt tÝnh liªn tôc cña c¸c hµm sè sau trªn TX§ cña
chóng
1/ y = x3 + 5x2 − 4x + 1
2x2 + 3x − 5
2/ y =
x2 − 1
x+1
3/ y =
x2 + 4
x2 + 1
4/ y =
2sinx
Híng dÉn

1/TX§ cña hµm sè lµ ¡ ,nªn hµm sè liªn tôc trªn ¡


2/ TX§ cña hµm sè lµ ¡ \ { ±1} hµm sè liªn tôc trªn ¡ \ { ±1} .
3/TX§ cña hµm sè lµ ¡ ,nªn hµm sè liªn tôc trªn ¡
4/ TX§ cña hµm sè lµ ¡ \ { kp,k ∈ ¢} ⇒ hµm sè liªn tôc trªn
¡ \ { kp,k ∈ ¢} .
Bµi 2.XÐt tÝnh liªn tôc cña c¸c hµm sè sau t¹i ®iÓm ®· chØ
ra.
x2 + 4 khi x < 2
1/ f(x)=  t¹i x= 1
 2x + 1 khi x ≥ 2
 x−1
 khi x < 1
2/ f(x)=  2 − x − 1 t¹i x=1
−2x khi x ≥ 1

3x2 ví i x<0
3/ f(x)=  t¹i x=0
1+ x ví i x ≥ 0
 x2 − 9
 khi x ≠ 3
4/ f(x)=  x − 3 t¹i x=3
6 khi x = 3

Híng dÉn
1/ +/ TX§: ¡ ,chøa x =2 .
+/ limf ( x) = lim( 2x + 1) = 5
+ +
x→2 x→2

limf ( x) = lim( x2 + 4) = 8
− −
x→2 x→2

⇒ Hµm sè ®· cho gi¸n ®o¹n t¹i x=3 .


2/ +/ TX§: ¡ ,chøa x =1 .
+/ limf ( x) = lim( −2x) = −2
+ +
x→1 x→1

( x) = lim x−1
limf
x→1−
x→1 −
2− x − 1
= lim − ( 2 − x + 1) 
x→1

= −2
⇒ Hµm sè ®· choliªn tôc t¹i x=1 .
3/ +/TX§: ¡ ,chøa x =0 .
+/ limf ( x) = lim( 1+ x ) = 1
x→0+ x→0

limf ( x) = lim( 3x2 ) = 0


− −
x→0 x→0

⇒ Hµm sè ®· cho liªn tôc t¹i x=3 .


4/ +/ TX§: ¡ chøa x= 3 .
2
x −9
+/ limf ( x) = lim = lim( x + 3) = 6
x→3 x→3 x − 3 x→3

+/ f ( 3) = 6
+/ VËy hµm sè liªn tôc t¹i x=3
Bµi 4: T×m a,b ®Ó c¸c hµm sè sau liªn tôc trªn ¡ .
x + 1 khi x ≤ 2
1/ f ( x) =  2
7 − ax khi x > 2
x2 − 4x + 4 khi x ≤ 3
2/ f ( x) = 
ax + b khi x > 3 .
5ax + b khi x > 1

3/ f ( x) = 2a − b + 3 khi x = 1
x2 − ax + b khi x < 1

 x−8
 khi x < 8
4/ f ( x) =  3 x − 2
ax + 4 khi x ≥ 8 .

HD:
1/ +/ TX§: ¡
+/ Hµm sè liªn tôc khi x>2 vµ khi x<2 .
+/ Hµm sè liªn tôc trªn ¡ ⇔ Hµm sè liªn tôc t¹i x=2.
+/ limf
+
( x) = lim+ ( 7 − ax2 ) = 7 − 4a
x→2 x→2

limf ( x) = lim− ( x + 1) = 3
x→2− x→2

f ( 2) = 3
+/ Ta ph¶i cã 7 − 4a = 3 ⇔ a = 1.
+/ VËy gi¸ trÞ ph¶i t×m lµ a=1.
2/ +/ TX§: ¡
+/ Hµm sè liªn tôc khi x>3 vµ khi x<3.
+/ Hµm sè liªn tôc trªn ¡ ⇔ Hµm sè liªn tôc t¹i x=3.
+ / limf ( x) = lim( ax + b) = 3a + b
+ +
x→3 x→3

limf

( x) = lim− ( x2 − 4x + 4) = 1
x→3 x→3

f ( 3) = 1
+/ Ta ph¶i cã 3a + 1= 4.
a∈ ¡
+/ VËy gi¸ trÞ ph¶i t×m lµ 
b = 1− 3a.
3/ +/ TX§: ¡
+/ Hµm sè liªn tôc trªn ¡ ⇔ Hµm sè liªn tôc t¹i x=1.
+ / limf ( x) = lim( 5ax + b) = 5a + b
+ +
x→1 x→1

limf

( x) = lim− ( x2 − ax + 2b) = 1− a + 2b
x→1 x→1

f ( 1) = 2a − b + 3.
 1
5a + b = 1− a + 2b a =
+/ Ta ph¶i cã  ⇔ 3
2a − b + 3 = 1− a + 2b b = 1

 1
a =
+/ VËy gi¸ trÞ ph¶i t×m lµ  3
b = 1.
4/ +/ TX§: ¡
+/ Hµm sè liªn tôc trªn ¡ ⇔ Hµm sè liªn tôc t¹i x=8.
+ / limf ( x) = lim( ax + 4) = 8a + 4
+ +
x→8 x→8

limf ( x) = lim x − 8  = 12
x→8− x→8−  3 x − 2 

f ( 8) = 8a + 4.
+/ Ta ph¶i cã 8a + 4 = 12 ⇔ a = 1

+/ VËy a=1 lµ gi¸ trÞ ph¶i t×m.


Bµi 4:Chøng minh r»ng ph¬ng tr×nh 2x3 − 6x + 1= 0 cã ba
nghiÖm ph©n biÖt trong kho¶ng ( −2;2) .
HD:
+/ Hµm sè f ( x) = 2x3 − 6x + 1 liªn tôc trªn ¡ .
+ / f ( −2) .f ( 0) < 0,f ( 0) .f ( 1) < 0,f ( 1) .f ( 2) < 0.
+/ Ph¬ng tr×nh ®· cho cã 3 nghiÖm ph©n biÖt trong
kho¶ng ( −2;2) .
Bµi 5: CMR c¸c ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm.
1/ sinx − x + 1= 0
2/ x5 + ax4 + bx3 + cx + d = 0.
HD:
1/ +/Hµm sè f ( x) = sinx − x + 1liªn tôc trªn ¡ .
 3p   3p 
+/Ta cã f ( 0) .f   = 1. −  < 0 ⇒ ®pcm.
 2  2
2/ +/Hµm sè f ( x) = x + ax + bx3 + cx + d liªn tôc trªn ¡ .
5 4

+/Do limf ( x) = +∞ nªn tån t¹i x1 < 1, ®ñ lí n sao cho f ( x1 ) > 0.


x→∞

limf ( x) = −∞ nªn tån t¹i x2 < 0, x2 ®ñ lí n sao cho f ( x2 ) > 0.


x→∞

Nh vËy f ( x1) .f ( x2 ) < 0 ⇒ ∃c∈ ( x1;x2 ) :f ( c) = 0 tøc lµ ph¬ng


tr×nh ®· cho lu«n cã nghiÖm.
Bµi 6: CMR nÕu 2a + 3b + 6c = 0 th× ph¬ng tr×nh
atan2 x + btanx + c = 0
 p 
Cã Ýt nhÊt mét nghiÖm trong kho¶ng  kp; + kp  .
 4 
HD:
 p 
+/ §Æt t=tanx, x ∈  kp; + kp  k∈¢ .
 4 
+/ Ta cã pt
 p 
+/ §Ó pt ®· cho cã nghiÖm trªn kho¶ng  kp; + kp ,pt ( 2)
 4 
ph¶i cã nghiÖm thuéc kho¶ng ( 0;1) .
+/ NÕu a ≠ 0 ta cã :
 2  4a 2b
f ( 0) = c,f   = + + c.
 3 9 3
 2  c[ ( c2
( )
⇒ f 0 .f   = 2 2a + 3b + 6c − 3c = −) ] .
 3 9 3
 2
+/ NÕu c ≠ 0 th× ⇒ f ( 0) .f   < 0 ⇒ ® pcm.
 3
b
+/ NÕu c=0 khi ®ã ( 2) cã nghiÖm t1 = 0,t2 = − .
a
b 2
Tõ gi¶ thiÕt 2a + 3b + 6c = 0 ⇒ − = .
a 3
2
VËy t= ∈ ( 0;1) ⇒ ®pcm.
3
bt + c = 0 ( 3)
+/ NÕu a=0 ta cã 
3b + 6c − 0 ( 4)
NÕu b=c=0
⇒ pt( 2) nghiÖm ®óng ∀t ⇒ ®óng ∀t ∈ ( 0;1) ⇒ ®pcm.
c 1
NÕu b ≠ 0 th× ta cã t = − = ∈ ( 0;1) ⇒ ®pcm.
b 2
 p 
VËy ph¬ng tr×nh ®· cho lu«n cã nghiÖm trªn  kp; + kp
 4 
, k∈ ¢ . Bµi 7: CMR
ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm ∀ m.
1/ cosx + mcos2x = 0
2/ ( m2 + m+ 5) x7 + x5 − 1= 0
4 3
3/ m( x + 1) ( x − 2) − ( x − 1) ( x − 3) = 0.
HD:
1/ +/Hµm sè cosx + mcos2x liªn tôc trªn ¡ ,∀ m.
 p p p 2
+/Ta cã f   = cos + mcos =
 4 4 2 2
 3p  3p 3p 2
f   = cos + mcos = −
 4 4 2 2
 p   3p  1
⇒ f   ⋅ f   = − < 0 ∀m.
 4  4  2
 p 3p 
VËy ph¬ng tr×nh ®· cho lu«n cã nghiÖm trªn  ;  .
4 4
2/ +/Hµm sè f ( x) = ( m2 + m+ 5) x7 + x5 − 1 liªn tôc trªn ¡
∀ m.
.
+/ Ta cã f ( 0) = −1
f ( 1) = m2 + m+ 5.
⇒ f ( 0) .f ( 1) = − ( m2 + m+ 5) < 0∀m∈ ¡ .
Do ®ã ph¬ng tr×nh ®· cho lu«n cã nghiÖm trªn
( 0;1) .
3/ +/Hµm sè f ( x) = m( x + 1) 4 ( x − 2) 3 − ( x − 1) ( x − 3) liªn tôc trªn
¡ .

+/Ta cã f ( 1) = −16m

f ( 3) = 81m

⇒ f ( 1) .f ( 3) = −16.81m2

NÕu m=0 th× ph¬ng tr×nh ®· cho cã nghiÖm


x=1,x=3.

NÕu m ≠ 0 th× f ( 1) .f ( 3) < 0

⇒ pt ®· cho cã nghiÖm trªn ( 1;3) .


VËy ta lu«n cã pt ®· cho cã nghiÖm ∀ m.
B.Bµi tËp tr¾c nghiÖm.
x+1
Bµi 8: Hµm sè f ( x) = 2 cã c¸c ®iÓm gi¸n ®o¹n lµ :
x − 2x
A.x=1vµ x=0 B.x=0 vµ x=2
C.x= ± 1 D.x= − 1 vµ x= − 2
Bµi 9: Hµm sè nµo sau ®©y liªn tôc trªn ¡ .
x2 − 1 x2 + 3x − 2
A.y= 2 C.y=
x + 2x + 1 x
x+1
B.y=xsinx D.y=
cosx
x+ 2− x− 2
Bµi 10:Cho hµm sè f ( x) = ,x ≠ 0.Bæ xung gi¸ trÞ
x
f ( 0) b»ng bao nhiªu ®Ó hµm sè liªn tôc trªn ¡ .
1 1
A.0 B.1 C. D.
2 2 2
x − x− 2
2
 khi x ≠ 2
Bµi 11: Cho hµm sè f ( x) =  x − 2
a khi x = 2

Liªn tôc t¹i x=1. Gi¸ trÞ cña a lµ:
A.3 B.2 C.1 D.0
Bµi 12: Ph¬ng tr×nh x − 3x − 7 = 0 cã nghiÖm trªn
5

A. ( −1;0) D. ( 3;4)
B. ( 0;2) C. ( 2;3)
x2 + x − 1 khi x< 1
(
Bµi 13 : Hµm sè f x =  ) liªn tôc trªn ¡ ,khi
 ax + 2 khi x ≥1
®ã gi¸ trÞ a lµ:
A.2 B. − 2 C. − 1 D.1
ax + 2x + 1 khi x ≥ 0
2
Bµi 14: Hµm sè f ( x) =  liªn tôc trªn ¡ khi
 acosx + bsinx khi x < 0
®ã f ( 1) + f ( −p) b»ng
A.0 B.1 C.2 D.3
ax 2
khi x ≤ 2
Bµi 15: : Cho hµm sè f ( x) = 
2x − 1 khi x > 2
Liªn tôc t¹i x=2. Gi¸ trÞ cña a lµ:
1 1 3
A. B. C. D.1
4 2 4
Bµi 16: Hµm sè
 x4 + x
 2 khi x ≠ 0,x ≠ 1
x + x

f ( x) = 3 khi x = −1
1 khi x = 0
Khi ®ã :
A.Hµm sè liªn tôc t¹i mäi ®iÓm trõ ®äan [ −1;0]
B. Hµm sè liªn tôc trªn ¡ .
C.Hµm sè liªn tôc trªn ¡ \{1}.
D.Hµm sè liªn tôc trªn ¡ \{0}.
§¸p ¸n:

B.8 B.9 B.10 B11


B B C A

B12 B13 B14 B15 B16


B C D C B