P. 1
Dao ham cap cao + vi phan

Dao ham cap cao + vi phan

|Views: 1,100|Likes:
Published by api-3822369

More info:

Published by: api-3822369 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

§¹o hµm cÊp cao

I/ KiÕn thøc c¬ b¶n:
1/ §¹o hµm cÊp 2
- Cho hµm sè
f
cã ®¹o hµm
f ′
. Nõu
f ′
cã ®¹o hµm th× ®¹o hµm cña nã
gäi lµ ®¹o hµm cÊp hai cña hµm
f
vµ kÝ hiÖu lµ
f ′ ′
, tøc lµ
f ′ ′
=
) ( ′ ′ f
-
f ′
cßn gäi lµ ®¹o hµm cÊp mét cña hµm sè
f
- §¹o hµm cÊp hai cña hµm sè
) (x f y ·
cßn ®îc ký hiÖu lµ
y ′ ′
2/ ý nghÜa c¬ häc cña ®¹o hµm cÊp hai
- Gia tèc tøc thêi a(t
0
) t¹i thêi ®iÓm t
0
cña mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng cho bëi ph¬ng tr×nh S = S(t) b»ng ®¹o
hµm cÊp hai cña hµm sè S = S(t) t¹i ®iÓm t
0
, tøc lµ:

) (
0
t a
=
) (
0
t s ′ ′
3/ §¹o hµm cÊp cao
- Cho hµm sè
f
cã ®¹o hµm cÊp n-1, (n∈N, n 2 ≥ ), lµ
) 1 ( − n
f .
Nõu
) 1 ( − n
f lµ mét hµm sè cã ®¹o hµm th× ®¹o hµm cña nã ®îc gäi lµ ®¹o hµm cÊp n cña hµm sè
f
vµ kÝ hiÖu

) (n
f . Tøc lµ:
] [
) 1 ( ) (
′ ·
− n n
f f ,n∈N,n 2 ≥
- §¹o hµm cÊp n cña hµm sè
) (x f y ·
cßn ®îc ký hiÖu lµ y
(n)
II. Kü n¨ng c¬ b¶n
+/ VËn dông c¸c quy t¾c vµ c¸c c«ng thøc tÝnh ®¹o hµm cña hµm sè
+/ Cñng cè, n©ng cao kü n¨ng chøng minh b»ng ph¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc.
III. Mét sè vÝ dô
VD1. TÝnh ®¹o hµm ®Õn cÊp ®· chØ ra cña c¸c hµm sè sau:
1/ 8 4 12 7
2 4 5
+ + + − · x x x x y ) ( ′ ′ ′ y
2/
x x x y 2 sin 2 cos
5
+ + · ) (
) 4 (
y
3/ 2
2
+ · x x y
) ( ′ ′ y
4/ x y 2 sin
2
· ) (
) 4 (
y
Gi¶i:
1/ Ta cã:
4 24 28 5
3 4
+ + − · ′ x x x y
24 84 20
2 3
+ − · ′ ′ x x y
x x y 168 60
2
− · ′ ′ ′
2/ Ta cã:
x x x y 2 sin 2 2 cos 2 5
4
− + · ′
x x x y 2 cos 4 2 sin 4 20
3
− − · ′ ′
x x x y 2 sin 8 2 cos 8 60
2
+ − · ′ ′ ′
x x x y 2 cos 16 2 sin 16 120
) 4 (
+ + ·
3/ Ta cã:
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
+
+
·
+
+ + · ′
x
x
x
x
x y
2
2
). 2 2 ( 2 4
2
2
2 2
+
+
+ − +
· ′ ′ ⇒
x
x
x
x x x
y
=
2 ) 2 (
) 2 2 ( ) 2 ( 4
2 2
2 2
+ +
+ − +
x x
x x x x
=
2 ) 2 (
6 2
2 2
3
+ +
+
x x
x x
4/ Ta cã:
x x x y 4 sin 2 2 cos 2 sin 4 · · ′
x y
x y
x y
4 cos 128
4 sin 32
4 cos 8
) 4 (
− · ⇒
− · ′ ′ ′ ⇒
· ′ ′ ⇒
VD2: TÝnh ®¹o hµm cÊp n cña hµm sè
x y 2 sin ·
víi
¹
'
¹


1 n
N n
Gi¶i:
Ta cã:
)
2
2 sin( 2 2 cos 2
π
+ · · ′ x x y
)
2
2 2 sin( 2 )
2
2 cos( 2
2 2
π π
+ · + · ′ ′ x x y

)
2
3 2 sin( 2 )
2
2 2 cos( 2
3 3
π π
+ · + · ′ ′ ′ x x y

+/ Ta dù ®o¸n
)
2
2 sin( 2
) (
π
n x y
n n
+ ·
, n∈ N
*
(*)
+/ Ta chøng minh c«ng thøc (*) b»ng ph¬ng ph¸p quy n¹p:
Râ rµng (*) ®óng víi n=1
Gi¶ sö (*) ®óng víi n=k, k∈N
*
, tøc lµ ta cã:
y
(k)
= 2
k
sin (2x+k
2
π
)
Khi ®ã y
(k+1)
=
[ ]

) (k
y
=

]
]
]

+ )
2
2 sin( 2
π
k x
k
=
,
`

.
|
+
+
2
2 cos 2
1
π
k x
k
=
]
]
]

+
,
`

.
|
+
+
2 2
2 sin 2
1
π π
k x
k
=
]
]
]

+ +
+
2
) 1 ( 2 sin 2
1
π
k x
k
+/ VËy (*) ®óng víi
*
N n ∈ ∀
L u ý : B»ng c¸ch chøng minh t¬ng tù, ta cã thÓ chøng minh ®îc:
§¹o hµm cÊp n cña hµm sè y = sin ax,(a ≠ 0) lµ:
]
]
]

+ ·
2
sin
) (
π
n x a y
n n
n∈N
*
VD3: TÝnh ®¹o hµm cÊp n cña hµm sè
2 3
1

·
x
y
Gi¶i:
Ta cã:
2 2
) 2 3 (
3 ). 1 (
) 2 3 (
3 . 1


·

− · ′
x x
y
3
2
3
2
) 2 3 (
3 !. 2
) 2 3 (
3 . 2 . 1

·

· ′ ′
x x
y
4
3
4
3
) 2 3 (
3 ! 3 ). 1 (
) 2 3 (
3 . 3 . 2 . 1

+ −
·

− · ′ ′ ′
x x
y
+/ Cã thÓ dù ®o¸n
1
) (
) 2 3 (
3 !. . ) 1 (
+


·
n
n n
n
x
n
y
, n∈N
*
(*)
+/ Ta chøng minh (*) b»ng ph¬ng ph¸p quy n¹p
• Râ rµng (*) ®óng víi n=1
• Gi¶ sö (*) ®óng víi n=k, k∈N
*
, tøc lµ
1
) (
) 2 3 (
3 !. . ) 1 (
+


·
k
k k
k
x
k
y
Khi ®ã
[ ]

·
+ ) ( ) 1 ( k k
y y
= -
2 2
) 2 3 (
) 2 3 ).( 1 .( 3 . 3 !. . ) 1 (
+

− + −
k
k k k
x
x k k
=
2
1 1
) 2 3 (
3 )!. 1 .( ) 1 (
+
+ +

+ −
k
k k
x
k
VËy (*) ®óng víi
*
N n ∈ ∀
L u ý : B»ng c¸ch chøng minh t¬ng tù, ta cã thÓ chøng minh ®îc:
§¹o hµm cÊp n cña hµm sè
b ax
c
y
+
·
(a,b,c lµ c¸c h»ng sè a
) 0 ≠

1
) (
) (·
. ! . ) 1 (
+
+

·
n
n n
n
b
c a n
y
,n
*
N ∈
VD4: TÝnh ®¹o hµm cÊp n cña hµm sè
1 4
1
2

·
x
y
Gi¶i:
+/ Ta cã
) 1 2 )( 1 2 (
1
− +
·
x x
y
+/ Ta t×m hai sè A, B ®Ó cho
1 2 1 2 ) 1 2 )( 1 2 (
1

+
+
·
− + x
B
x
A
x x

2
1
t ≠ ∀x
⇔ 1 = 2x (A + B) + B – A
2
1
t ≠ ∀x
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
− ·

¹
'
¹
· −
· +

2
1
2
1
1
0
B
A
A B
B A
+/ Nh thÕ,
) 1 2 ( 2
1
) 1 2 ( 2
1
+


·
x x
y

) ( ) (
) (
) 1 2 ( 2
1
) 1 2 ( 2
1
n n
n
x x
y
]
]
]

+

]
]
]


· ⇔
=
) ( ) (
1 2
1
2
1
1 2
1
2
1
n n
x x
]
]
]

+

]
]
]


+/ T¬ng tù vÝ dô 3, ta cã
1 1
) (
) 1 2 ( 2
2 ! . ) 1 (
) 1 2 ( 2
2 ! ) 1 (
+ +
+
·
n
n n
n
n n
n
x
n
x
n
y
=
1
1
1
1
) 1 2 (
2 !. . ) 1 (
) 1 2 (
2 !. . ) 1 (
+

+

+
n
n n
n
n n
x
n
x
n
VD5: Cho hµm sè y=xsinx chøng minh r»ng
2 − xy
(
0 ) sin · ′ ′ + − ′ y x x y
Gi¶i:
+/ Ta cã:
x x x y cos sin + · ′

x x x x x x x y sin cos 2 sin cos cos − · − + · ′ ′ ⇒
+/ Nh vËy:
0 sin cos 2 cos 2 sin ) sin ( 2
2 2
· − + − · ′ ′ + − ′ − x x x x x x x x y x x y xy
⇒§iÒu ph¶i chøng minh
IV. Bµi tËp
Bµi1. TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè sau ®Õn cÊp chØ ra
1/
1
2

·
x
x
y ) ( y ′ ′
2/
2
1

+
·
x
x
y ) ( y ′ ′
3/ y = (1 - x
2
) cosx
) ( y ′ ′
4/ x x y · ) ( y ′ ′ ′
5/ y = cos2x (y
(4)
) 6/ y = tan
2
3x
) ( y ′ ′
H íng dÉn :
1/ Ta cã
,
`

.
|

+
+
·
1
1
1
1
2
1
x x
y

,
`

.
|


+

· ′ ⇒
2 2
) 1 (
1
) 1 (
1
2
1
x x
y
3 3
) 1 (
1
) 1 (
1

+
+
· ′ ′ ⇒
x x
y
2/ Ta cã
3 2
) 2 (
6
) 2 (
3

· ′ ′ ⇒


· ′
x
y
x
y
3/
x x x x y sin 4 cos ) 3 (
2
+ − · ′ ′
4/ Ta cã:
x
x
x
x y
2
3
2
· + · ′
(x>0)
=>
x
y
4
3
· ′ ′
=>
x x
y
8
3 −
· ′ ′ ′
(x>0)
5/ Ta cã:
x y x y x y 2 sin 8 , 2 cos 4 , 2 sin 2 · ′ ′ ′ − · ′ ′ − · ′
, y
(4)
= 16 cos2x
6/ Ta cã:
x x x x y 3 tan 6 3 tan 6 ) 3 tan 1 .( 3 tan 6
3 2
+ · + · ′
) 3 tan 1 .( 3 tan 54 ) 3 tan 1 ( 18
2 2 2
x x x y + + + · ′ ′
=54 tan
4
3x + 70tan
2
3x+18
Bµi 2. TÝnh ®¹o hµm cÊp n cña c¸c hµm sè:
1/ y = sin5x 2) y = cos4x
3/ y = sin2x cosx 3) y = sin
2
x
H íng dÉn :
1/ Xem l¹i c¸ch lµm ë vÝ dô 2:
y
(n)
= 5
n
sin(5x+n
2
π
) n ∈N
*
2/ Ta cã:
y
(n)
= 4
n
.cos(4x+n
2
π
) n ∈N
*
3/ Ta cã:
y = ) sin 3 (sin
2
1
x x +
=> y
(n)
= ] ) (sin ) 3 [(sin
2
1
) ( ) ( n n
x x +
=
)]
2
(sin )
2
3 (sin 3 [
2
1 π π
n x n x
n
+ + +
4) Ta cã:
y = x
x
2 cos
2
1
2
1
2
2 cos 1
− ·

=> y
(n)
= -2
n-1
cos (2x+n )
2
π
L u ý : C¸c c«ng thøc ®a ra tõ (1) -> (4) ®Òu ph¶i chøng minh b»ng ph¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc.
Bµi 3. TÝnh ®¹o hµm cÊp n cña c¸c hµm sè
1/ y =
x
x
− 1
2
2/ y =
2 3
3 5
2
+ −

x x
x
3/ y =
1 2
2 3
2
2
− +
+ −
x x
x x
4/ y =
3 2
20 3 5
2
2
− −
− −
x x
x x
H íng dÉn :
1) Ta cã:
y = -(1+x) +
x − 1
1
Khi ®ã y
(n)
=
1
) 1 (
!
+

n
x
n
2) Ta cã:
y =
2 1 ) 2 )( 1 (
3 5

+

·
− −

x
B
x
A
x x
x
{ ¦ 2 ; 1 ≠ ∀x
+ T×m ®îc
¹
'
¹
·
− ·
7
2
B
A
=> y =
1
2
2
7


− x x
=> y
(n)
=
1 1
) 2 (
2 ). ! ( ) 1 (
) 2 (
7 !. . ) 1 (
+ +

n
n
n
n
x
n
x
n
3) Ta cã:
+) y =
) 1 2 ( 2
5 7
2
1
2
− +


x x
x
+) MÆt kh¸c:
4 , 3
1 1 2 1 2
5 7
2
· − · · >
+
+

·
− +

B A
x
B
x
A
x x
x
+ Nªn y =
1 1
) (
) 1 (
2 !. . ) 1 (
) 1 2 (
2 !. . ) 1 (
.
2
3
1
2
) 1 2 ( 2
3
2
1
+ +
+
· ·>
+


+
n
n
n
n n
n
x
n
x
n
y
x x
4) T¬ng tù, ta cã:
y = 5 +
3
4
1
3

+
+ x x
=> y
(n)
=
1 1
) 3 (
4 !. . ) 1 (
) 1 (
3 !. . ) 1 (
+ +


+
+

n
n
n
n
x
n
x
n
Bµi 4. Cho hµm sè y=
4
3
+

x
x
CMR: 2
y y y
′ ′
− ·

) . 1 (
2
H íng dÉn:
Ta cã:
3 2
) 4 (
1
) 4 (
1
+
· ′ ′ ·>
+

· ′
x
y
x
y
Tõ ®ã suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh
Bµi 5. Cho hµm sè f(x) = x
4
+2mx
2
+m
1/ Víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña m ®Ó f(x)>0 IR x∈ ∀
2/ Víi m võa t×m ®îc CMR
F(x) =
) (x f
+ IR x x f x f ∈ ∀ > + + ′ 0 ... ) (
) 4 (
H íng dÉn :
1/ + §iÒu kiÖn cÇn: Gi¶ sö f(x)>0 IR x∈ ∀ => f(0)>0 =>m>0
+ §iÒu kiÖn ®ñ: Víi m>0 râ rµng x
4
+2mx
2
+m>0 IR x∈ ∀
VËy m>0 lµ c¸c gi¸ trÞ cÇn t×m
2/ + TÝnh ®îc F(x) = m(2x
2
+4x+5) + x
2
(x
2
+4x+4) + 8(x
2
+3x-3) lu«n d¬ng IR x∈ ∀
+ Tõ ®ã suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh
Vi ph©n
I. KiÕn thøc c¬ b¶n
1. Vi ph©n cña hµm sè t¹i mét ®iÓm
Cho hµm sè y=f(x) cã ®¹o hµm t¹i ®iÓm x
0
. TÝch
x x f ∆ ′ ) (
0
®îc gäi lµ vi ph©n cña hµm sè y=f(x) t¹i
®iÓm x
0
(øng víi sè gia x ∆ ) vµ ®îc ký hiÖu lµ df(x
0
) tøc lµ:
d
f
(x
0
) =
x x f ∆ ′ ). (
0
2. øng dông cña vi ph©n vµo tÝnh gÇn ®óng
Khi
x ∆
kh¸ nhá, th× sè gia cña hµm sè t¹i ®iÓm x
0
øng víi sè gia x ∆ xÊp xØ b»ng vi ph©n cña hµm
sè t¹i x
0
øng víi sè gia x ∆ ®ã, tøc lµ:
f
(x
0
+
x x f x f x ∆ ′ ≈ − ∆ ). ( ) ( )
0 0
Tõ ®ã ta cã:
f
(x
0
+
) x ∆ x x f x f ∆ ′ + ≈ ). ( ) (
0 0
3. Vi ph©n cña hµm sè
Nõu hµm sè
f
cã ®¹o hµm
f ′
th× tÝch
x x f ∆ ′ ) (
gäi lµ vi ph©n cña hµm sè y=
) (x f
, ký hiÖu lµ:
d
) (x f = x x f ∆ ′ ) (
§Æc biÖt víi hµm sè y=x, ta cã
, . ) ( ) ( x x x x d ∆ · ∆ ′ ·
do ®ã ta cã:
dx x f x df ) ( ) ( ′ ·
hay
dx y dy . ′ ·
II. Kü n¨ng c¬ b¶n
+/ TÝnh ®îc vi ph©n cña hµm sè t¹i mét ®iÓm, vi ph©n cña mét hµm sè
+/ øng dông vµo viÖc tÝnh gÇn ®óng
III. Mét sè vÝ dô
A. VÝ dô tù luËn
VD1. TÝnh vi ph©n cña c¸c hµm sè sau, t¹i ®iÓm x øng víi sè gia x ∆ ®· cho.
1/ x x x f − ·
2
) ( t¹i x=0, x ∆ =0,001
2/
x x f 4 cos ) ( ·
t¹i x=
01 , 0 ,
12
· ∆x
π
Gi¶i:
1/ Ta cã:
1 2 ) ( − · ′ x x f
001 , 0 001 , 0 ) 1 ( ). 0 ( ) 0 ( · × − · ∆ ′ · ⇒ x f df
2/ Ta cã:
x x f 4 sin 4 ) ( − · ′
0693 , 0 01 , 0
2
3 8
01 , 0 ).
3
.(sin 4 ).
12
( )
12
(
− ≈ ×

·
− · ∆ ′ · ⇒
π π π
x f df
VD2. TÝnh vi ph©n cña c¸c hµm sè:
1/ 1 3 2
2 3
− + − · x x x y
2/ 3 4
2
− + · x x y
3/
x y
2
sin ·
4/
x y 5 tan ·
Gi¶i:
1/ Ta cã: ( )dx x x dx y dy 1 6 6 .
2
+ − · ′ ·
2/ Ta cã:
3 4
1 4
.
2
− +
+
· ′ ·
x x
x
dx y dy
3/ Ta cã:
dx x xdx x dx y dy . 2 sin cos sin 2 . · · ′ ·
4/ Ta cã:
dx
x
dx y dy
5 cos
5
2
· ′ ·
VD3. TÝnh gÇn ®óng
1/
03 , 1
2/
0
59 cos
Gi¶i:
1/ XÐt hµm sè
x
x f x x f
2
1
) ( ) ( · ′ ⇒ ·
Chän x
0
=1
03 , 0 1 03 , 1 · − · ∆ ⇒ x
Do ®ã
0150 , 1 03 , 0 .
2
1
1 ). 1 ( ) 1 ( ) 03 , 1 ( 03 , 1 · + · ∆ ′ + ≈ · x f f f
VËy
0150 , 1 03 , 1 ≈
2/ Ta chuyÓn 59
0
sang ®¬n vÞ ®o ra®ian ®îc:
180 3 180
59 π π π
− · · x
XÐt hµm sè
x x f x x f sin ) ( cos ) ( − · ′ ⇒ ·
Víi
180 3
0 0
π π
− · − · ∆ ⇒ · x x x x
Do ®ã
x f f f ∆ ′ + ≈ · ).
3
( )
3
( )
180
59
(
180
59
cos
π π π π
5214 , 0
180
.
2
3
2
1
180
59
cos ≈ + ≈ ⇒
π π
VD4. Cho hµm sè y=-2 x − 1 Chøng minh r»ng: 0 1 · − − dx dy x
Gi¶i:
Ta cã:
( ) dx
x
dx x dy

· − − ·
1
1
1 2
⇒ · − ⇒ dx dy x 1 ®pcm.
B. VÝ dô tr¾c nghiÖm
Chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c vÝ dô sau:
VD5. Vi ph©n cña hµm sè x x x f 2 ) (
2
− · t¹i ®iÓm x
0
=1 øng víi x ∆ =0,001 lµ:
A. 0 B. 0,1 C. 0,01 D.0,001
VD6. Vi ph©n cña hµm sè
x x f cos ) ( ·
lµ:
A.
xdx x df sin ) ( ·
B.
xdx x df sin ) ( − ·
C.
xdx x df cos ) ( ·
C.
xdx x df cos ) ( − ·
VD7. Vi ph©n cña hµm sè
1 2
4
) (

+
·
x
x
x f

A.
dx
x
x df
2
) 1 2 (
9
) (

·
B.
dx
x
x
x df
2
) 1 2 (
) (

·
C.
dx
x
x df
) 1 2 (
9
) (

·
D.
dx
x
x df
2
) 1 2 (
9
) (


·
VD8. Vi ph©n cña hµm sè y = xsinx lµ:
A.
dx x x dy ) cos (sin + ·
B.
dx x x x dy ) cos (sin + ·
C.
dx x x x dy ) cos (sin − ·
D.
dx x x x dy ) cos sin ( + ·
VD9. Vi ph©n cña hµm sè y=(1+3x)
9
lµ:
A. dx x dy
8
) 3 1 ( 9 + · B. dx x dy
8
) 3 1 ( + ·
C. dx x dy
8
) 3 1 ( 27 + · D. dx x dy
8
) 3 1 ( 3 + ·
§¸p ¸n:
VD5 VD6 VD7 VD8 VD9
A B D B C
IV. Bµi tËp
Bµi 1. TÝnh vi ph©n cña c¸c hµm sè sau t¹i ®iÓm ®· chØ ra øng víi sè gia x ∆
1/ 1 3 2 ) (
2 3
− + − · x x x x f t¹i x
0
=1, x ∆ =0,001
2/ 1 2 ) ( + · x x f t¹i x
0
=3, x ∆ =0,01
3/
x x f 2 sin ) ( ·
t¹i x
0
=
001 , 0 ,
3
· ∆x
π
4/
x x f 3 tan ) ( ·
t¹i
0001 , 0 ,
4
0
· ∆ · x x
π
H íng dÉn:
1/ Ta cã: 1 ) 1 ( 1 6 6 ) (
2
· ′ ⇒ + − · ′ f x x x f
001 , 0 ). 1 ( ) 1 ( · ∆ ′ · ⇒ x f df
2/ Ta cã:
7
1
) 3 (
1 2
1
) ( · ′ ⇒
+
· ′ f
x
x f
0038 , 0 01 , 0 .
7
1
). 3 ( ) 3 ( ≈ · ∆ ′ · ⇒ x f df
3/ Ta cã:
1
3
2
cos 2
3
2 cos 2 ) ( − · ·
,
`

.
|
′ ⇒ · ′
π π
f x x f
001 , 0 ).
3
( )
3
( − · ∆ ′ · ⇒ x f df
π π
4/ Ta cã:
6
4
3
cos
3
)
4
(
3 cos
3
) (
2
2
· · ′ ⇒ · ′
π
π
f
x
x f
0006 , 0 ).
4
( )
4
( · ∆ ′ · ⇒ x f df
π π
Bµi 2. T×m vi ph©n cña c¸c hµm sè:
1/
b a
x
y
+
· 2/ ( ) x x x x y − + + ·
2 2
) 1 4 (
3/ x y
2
tan · 4/
2
1
cos
x
x
y

·
H íng dÉn:
1/
dx
x b a
dy
) ( 2
1
+
·
2/
( )( ) ( ) dx
x
x x x x x x dy
]
]
]

,
`

.
|
+ + + + − + ·
2
1
2 1 4 4 2
2 2
3/ dx
x
dy
2
cos
tan 2
·
4/
( )
( )
dx
x
x x x x
dy
2
2
2
1
cos 2 sin 1

+ −
·
Bµi 3. TÝnh gÇn ®óng gi¸ trÞ sau:
1/ 226 2/
0
61 cos
H íng dÉn:
1/ §Æt
x
x f x x f
2
1
) ( ) ( · ′ ⇒ ·
, x
0
=225, 1 · ∆x
x f f f ∆ ′ + · · ⇒ ). 225 ( ) 225 ( ) 226 ( 226
=15+
30
1
0333 , 15 ≈
2/ §æi 61
0
vÒ sè ®o ra®ian, ta ®îc
180 3 180
61 π π π
+ · · x
+/ Xem c¸ch lµm ë ë VÝ dô B
485 , 0
180
61
cos ≈ ⇒
π
Bµi 4. Chøng minh r»ng Nõu c¸c hµm sè
) ( ), ( x V V x U U · ·
cã ®¹o hµm t¹i ®iÓm x
0
, th× t¹i ®iÓm ®ã ta cã:
dv du v u d + · + ) (
udv vdu uv d + · ) (
) 0 ( ,
2


·

,
`

.
|
v
v
udv vdu
v
u
d
H íng dÉn:
Ta cã:
dv du xdx V xdx U dx x V U V U d + · ′ + ′ · ′ + · + ) ( ) (

dx x V U V x U xdx UV UV d ) . ( ) ( ) ( ′ + ′ · ′ ·
= Udv Vdu xdx V U xdx U V + · ′ + ′ .
dx
V
x V U x U V
xdx
V
U
V
U
d
2
′ − ′
·

,
`

.
|
·
,
`

.
|
=
2 2
V
Udv Vdu
V
xdx V U xdx U V −
·
′ − ′

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->