Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần.

Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
VẤN ĐỀ V
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP TUYẾN
(Tài liệu được cung cấp bởi Trung tâm luyện thi Tầm Cao Mới)
I. Cơ sở lý thuyết:
Cho (C) là đồ thị hàm số y= f(x)
* Định lí :Điểm M(x
0
;f’(x
0
)) ( C), hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại M là
( )
'
o
k f x ·
* Phương trình tiếp tuyến có dạng:
( ) ( )
'
0 0 0
y f x x x y · − +
II. Các bài toán cơ bản :
1. Dạng 1: Lập phương trình tiếp tuyến của (C) tại
1a. Dạng 1a: Lập phương trình tiếp tuyến tại x
0
Phương pháp giải:
Phương trình tiếp tuyến tại x
0
có dạng:
( ) ( )
'
0 0 0
y f x x x y · − +
Bước 1: Tính y’=f

(x)
Bước 2: Tính giá trị
( )
'
0
f x

( )
0 0
y f x ·
Bước 3: Phương trình tiếp tuyến tại x
0
có dạng:
( ) ( )
'
0 0 0
y f x x x y · − +
Ví dụ: Cho hàm số
3 2
( ) 3 2 y f x x x · · + − Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại
x
o
=1
Lời giải:
TXĐ: R
Đạo hàm bậc nhất
' 2
' ( ) 3 6 y f x x x · · +
Phương trình tiếp tuyến tại x
0
= 1 có dạng:
( ) ( )
'
0 0 0
y f x x x y · − +
Với:
' ' 2
0
( ) (1) 3(1) 6.1 9 f x f · · + ·

3 2
0 0
( ) (1) 1 3.1 2 2 y f x f · · · + − ·
=>
9( 1) 2 9 9 2 9 7 y x x x · − + · − + · −
Vậy phương trình tiếp tuyến tại x
0
=1 là: y = 9x - 7
1b. Dạng 1b: Lập phương trình tiếp tuyến tại
( , )
A A
A x y
Bước 1: Tính y’=f

(x)
Bước 2: Tính giá trị
( )
'
0
f x
Bước 3: Phương trình tiếp tuyến tại
( , )
A A
A x y
có dạng:
( ) ( )
'
A A A
y f x x x y · − +
Ví dụ: Cho hàm số
3
( ) 3 1 y f x x x · · − + . Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại A(2,3)
Lời giải :
TXĐ: R
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
1
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Đạo hàm bậc nhất:
' ' 2
( ) 3 3 y f x x · · −
Phương trình tiếp tuyến tại A(2,3) có dạng:
( ) ( )
'
A A A
y f x x x y · − +
Với:
' ' 2
0
( ) (2) 3.2 3 9 f x f · · − ·
0
3 y ·
=>
( ) 9 2 3 9 15 y x x · − + · −
Vậy phương trình tiếp tuyến tại A(2,3) là: y = 9x - 15
2. Dạng 2: Lập phương trình tiếp tuyến của (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k.
a. Cơ sở lý thuyết: Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm: k =f’(x)
b. Chú ý:
Xét 2 đường thẳng:
1 1 1
( ) : y k x b ∆ · +
2 2 2
( ) : y k x b ∆ · +
(Với k
1,
k
2
là hai hệ số góc của 2 đường thẳng)
Thế thì:
1 2 1 2
( ) ( ) : k k ∆ ∆ · P
1 2 1 2
( ) ( ) : . 1 k k ∆ ⊥ ∆ · −
c. Phương pháp giải
Giả sử (D) là tiếp tuyến cần tìm và x
0
là hoành độ tíêp điểm với đồ thị hàm số f(x).
Bước 1: Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm ta có:
( )
'
k f x ·
(1)
Bước 2: Giải phương trình (1) ta tìm được các giá trị x
0
Bước 3: Bài toán trở thành tìm phương trình tiếp tuyến tại x
0
Ví dụ 1: Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số:
( )
3 2
3 4 1 y f x x x x · · − + +
Biết rằng
các tiếp tuyến này có hệ số góc k = 4.
Lời giải:
TXĐ: R
Đạo hàm bậc nhất:
( )
' ' 2
3 6 4 y f x x x · · − +
Phương trình tiếp tuyến với đồ thị có dạng:
( ) ( )
'
0 0 0
y f x x x y · − +
, với x
0
là hoành độ tiếp điểm
Hệ số góc của tiếp tuyến này là:
( )
'
4 k f x · ·
( )
2 2
0 0 0 0
0 0
0 0
3 6 4 4 3 6 0
3 2 0
0 2
x x x x
x x
x x
<·> − + · <·> − ·
<·> − ·
<·> · ∨ ·
• Phương trình tiếp tuyến tại x
0
= 1: y = 4x + 1 với tiếp điểm (0,1)
• Phương trình tiếp tuyến tại x
0
= 2: y = 4x - 3 với tiếp điểm (2,5)
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
2
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Ví dụ 2 : Cho (C) là đường thẳng :
( )
3
3 1 y f x x x · · − +
. Lập phương trình tiếp tuyến của (C)
biết tiếp tuyến song song với (d) có phương trình : y = 9x-4.
Lời giải :
TXĐ: R
Đạo hàm bậc nhất:
( )
' 2
' 3 3 y f x x · · −
Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có dạng:
( ) ( )
'
0 0 0
y f x x x y · − +
Theo giả thiết, các tiếp tuyến này song song với đường thẳng y = 9x-4 (có hệ số góc k
d
=9)
nên:
( )
'
9
d
f x k · ·
2 2
2
3 3 9 3 12 0
4 2
x x
x x
<·> − · <·> − ·
<·> · ·> · t
• Phương trình tiếp tuyến tại x
0
= 2: y = 9x – 15 với tiếp điểm N(2,3)
• Phương trình tiếp tuyến tại x
0
= -2: y = 9x + 17 với tiếp điểm N(-2,-1)
Ví dụ 3: Tìm phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số: ( )
2
2 3
1
x x
y f x
x
− −
· ·
+
biết rằng tiếp
tuyến này vuông góc với đường thẳng
2
3
x
y
+
·
Đáp sô:
y = -3x với tiếp điểm N(0,0)
y = -3x – 4 với tiếp điểm M (-2,2)
3. Dạng 3 : Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) biết tiếp tuyến đi
qua
( , )
A A
A x y
a. Cơ sở lý thuyết
Đồ thị hàm số y = f(x) tiếp xúc với đồ thị hàm số y = g(x)
( ) ( )
( ) ( )
' '
f x g x
f x g x
¹ ·
¹

'
·
¹
¹
có nghiệm
b. Phương pháp giải
Bước 1: Gọi (d) là đường thẳng đi qua A(x
A
,y
A
) có phương trình dạng
( ) ( ) *
A A
y k x x y · − +
Bước 2: (d) là 1 tiếp tuyến của đồ thị hàm số  hệ phương trình sau có nghiệm
( ) ( )
( ) ( )
'
( ) 1
2
A A
f x k x x y
f x k
¹ · − +
¹

'
·
¹
¹
Bước 3: Giải hệ trên tìm được nghiệm x
Bước 4: Thay x mới tìm được vào phương trình (2)
Bước 5: Thay giá trị k mới tìm được vào (*) ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm
Ví dụ: Cho (C) là đồ thị hàm số
( )
3 2
3 9 1 y f x x x x · · + − +
lập phương trình tiếp tuyến của đồ
thị hàm số biết tiếp tuyến đi qua A(1;-4)
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
3
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Giải :
TXĐ: R
Đạo hàm bậc nhất:
( )
' 2
3 6 9 y f x x x · · + −
- Gọi đường thẳng (d) đi qua A(1;-4) có phương trình dạng : y = k( x - 1 ) - 4.(*)
- (d) là 1 tiếp tuyến của đồ thị hàm số  hệ phương trình sau có nghiệm
( ) ( )
( )
3 2
2
3 9 1 1 4 1
3 6 9 2
x x x k x
x x k
¹ + − + · − −
¹
'
+ − ·
¹
¹
- Thế (2) vào (1) : ( ) ( )
3 2 2
3 9 1 3 6 9 1 4 x x x x x x ] + − + · + − − −
]
( ) ( )
3
2
2 6 4 0
2 1 0
2
1
x x
x x
x
x
⇔ − + ·
⇔ − − ·
· − ¹

'
·
¹
- Với x = -2 k= -9 . Thế vào (*) ta được phương trình tiếp tuyến y= -9x+ 5
Với x = 1 k = 0 thế vào (*) ta được phương trình tiếp tuyến: y=-4.
III. C¸c bµi to¸n vÒ TiÕp tuyÕn TRONG CÁC ĐỀ THI
1)- tiÕp tuyÕn cña ®a thøc bËc ba
D¹ng 1 Ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i mét ®iÓm thuéc ®å thÞ
BT1 (§HQG TPHCM 1996)
Cho (C
m
)
1 ) (
2 3
+ + · · mx x x f y

T×m m ®Ó (C
m
) c¾t ®êng th¼ng y=-x+1 t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt
A(0,1) , B, C sao cho tiÕp tuyÕn víi (C
m
) t¹i B vµ C vu«ng gãc víi nhau
BT2 (HVCNBCVT 2001)
Cho hµm sè (C)
x x x f y 3 ) (
3
− · ·
CMR ®êng th¼ng (d
m
) y=m(x+1) + 2 lu«n
c¾t (C ) t¹i ®iÓm A cè ®Þnh
T×m m ®Ó (d
m
) t¹i 3 ®iÓm ph©n biÖt A , B, C sao cho tiÕp tuyÕn víi ®å
thÞ t¹i B vµ C vu«ng gãc víi nhau
BT3 (§H Ngo¹i Ng÷ HN 2001)
Cho (C)
3
2
3
1
) (
3
+ − · · x x x f y

T×m c¸c ®iÓm trªn (C) mµ tiÕp tuyÕn t¹i ®ã vu«ng gãc víi ®êng
th¼ng
3
2
3
1
+ − · x y
BT4
Cho hµm sè (C)
1 3 ) (
2 3
+ − · · x x x f y

GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
4
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
CMR trªn (C) cã v« sè c¸c cÆp ®iÓm mµ tiÕp tuyÕn t¹i tõng cÆp ®iÓm
®ã song song víi nhau ®ång thêi c¸c ®êng th¼ng nèi c¸c cÆp tiÕp ®iÓm
nµy ®ång qui t¹i mét ®iÓm cè ®Þnh
BT5
Cho hµm sè (C)
) 0 # (a ) (
2 3
d cx bx ax x f y + + + · ·

CMR trªn (C) cã v« sè c¸c cÆp ®iÓm mµ tiÕp tuyÕn t¹i tõng cÆp ®iÓm
®ã song song víi nhau ®ång thêi c¸c ®êng th¼ng nèi c¸c cÆp tiÕp ®iÓm
nµy ®ång qui t¹i mét ®iÓm cè ®Þnh
BT6 (§H Ngo¹i Th ¬ng TPHCM 1998 )
Cho hµm sè (C)
5 9 3 ) (
2 3
+ − + · · x x x x f y

T×m tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ ( C ) cã hÖ sè gãc nhá nhÊt
BT7 (HV QHQT 2001)
Cho (C)
1
3
1
) (
2 3
− + − − · · m x mx x x f y

T×m tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ ( C ) cã hÖ sè gãc nhá nhÊt
BT8 (HV CNBCVT 1999 )
Gi¶ sö A,B,C th¼ng hµng vµ cïng thuéc ®å thÞ (C )
2 3 ) (
3
− − · · x x x f y
C¸c
tiÕp tuyÕn víi (C ) t¹i A,B,C c¾t ®å thÞ (C) t¹i A
1
,B
1
,C
1
CMR Ba ®iÓm A
1
,B
1
,C
1
th¶ng

hµng
BT9
Cho
¹
¹
¹
'
¹
− + − ·
− + − ·
8 6 5 2 : ) (
4 7 4 : ) (
2 3
2
2 3
1
x x x y C
x x x y C
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C
1
) , (C
2
) t¹i
c¸c giao ®iÓm chung cña (C
1
) vµ (C
2
)
BT10 (§H KTQDHN 1998 )
CMR trong tÊt c¶ c¸c tiÕp tuyÕn cña
(C)
3 9 3 ) (
2 3
+ − + · · x x x x f y
, tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm uèn cã hÖ sè gãc nhá
nhÊt
BT11 (HV Qu©n 1997 )
Cho (C)
) 1 ( 1 ) (
3
+ − + · · x k x x f y
,
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn (t) t¹i giao ®iÓm cña (C) víi Oy
T×m k ®Ó (t ) ch¾n trªn Ox ,Oy mét tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng 8
BT12 (§H An Ninh 2000 )
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
5
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Cho (C)
1 ) (
2 3
− − + · · m mx x x f y
,
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn (t) t¹i c¸c ®iÓm cè ®Þnh mµ hä (C) ®i qua
T×m quü tÝch giao ®iÓm cña c¸c tiÕp tuyÕn ®ã
BT13 (§H C«ng §oµn 2001 )
T×m ®iÓm M thuéc (C)
1 12 3 2
2 3
− − + · x x x y
sao cho tiÕp tuyÕn cña (C )
t¹i ®iÓm M ®i qua gèc to¹ ®é
D¹ng 2 ViÕt ph¬ng tiÕp tuyÕn tr×nh theo hÖ sè gãc cho tríc
BT1
Cho (C)
7 3 ) (
3
+ − · · x x x f y
,
1) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn nµy song song
víi y= 6x-1
2)ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi
2
9
1
+ − · x y
3)ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn t¹o víi y=2x+3 gãc
45
0

BT2(§H Mü ThuËt C«ng nghiÖp HN 1999)
Cho (C)
x x x f y 3 ) (
3
+ − · ·
,
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn nµy song song víi
y= - 9.x + 1
BT3(§H Më TPHCM 1999)
Cho (C)
2 3 ) (
2 3
+ − · · x x x f y
,
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp
tuyÕn vu«ng gãc víi 5.y-3x+4=0
BT4
Cho (C)
5 12 3 2 ) (
2 3
− − − · · x x x x f y
,
1) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn nµy song song víi
y= 6x-4
2) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi
2
3
1
+ − · x y
3) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi (C) biÕt tiÕp tuyÕn t¹o víi
5
2
1
+ − · x y
gãc 45
0

BT5
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
6
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Cho (C)
4 2
3
1
2 3
− + − · x x x y
,
1) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cã hÖ sè gãc k =-2
2) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi chiÒu d¬ng Ox gãc 60
0

3) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi chiÒu d¬ng Ox gãc 15
0

4) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi trôc hoµnh gãc 75
0

5) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi ®êng th¼ng y=3x+7 gãc 45
0

6) ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi ®êng th¼ng
3
2
1
+ − · x y
gãc 30
0

D¹ng 3 Ph¬ng tiÕp tuyÕn ®i qua mét ®iÓm cho tríc ®Õn ®å thÞ
BT1
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua

,
`

.
|
−1 ;
3
2
A
®Õn
1 3
3
+ − · x x y
BT2(§H Tæng Hîp HN 1994)
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(2;0)
®Õn
6
3
− − · x x y
BT3(§H Y Th¸i B×nh 2001)
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(3;0)
®Õn
x x y 9
3
+ − ·
BT4(§H An Ninh 1998)
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(-1;2)
®Õn
x x y 3
3
− ·
BT5(HV Ng©n Hµng TPHCM 1998)
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua A(1;3)
®Õn
3
4 3 x x y − ·
BT6 (HC BCVT TPHCM 1999)
Cho (C)
2 3 ) (
2 3
− + − · · x x x f y
. T×m c¸c ®iÓm trªn (C) ®Ó kÎ ®îc ®óng
mét tiÕp tuyÕn tíi ®å thÞ (C)
BT7 (§H D îc 1996)
Cho (C)
c bx ax x x f y + + + · ·
2 3
) (
. T×m c¸c ®iÓm trªn (C) ®Ó kÎ ®îc ®óng
mét tiÕp tuyÕn tíi ®å thÞ (C)
BT8 (§H Ngo¹i Ng÷ 1998)
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
7
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Cã bao nhiªu tiÕp tuyÕn ®i qua

,
`

.
|
3
4
;
9
4
A
®Õn ®å thÞ (C)
4 3 2
3
1
2 3
+ + − · x x x y
BT9 (Ph©n ViÖn B¸o ChÝ 2001)
Cã bao nhiªu tiÕp tuyÕn ®i qua A(1;-4) ®Õn ®å thÞ (C)
5 3 2
2 3
− + · x x y
BT10
T×m trªn ®êng th¼ng y=2 c¸c ®iÓm kÎ ®îc 3 tiÕp tuyÕn ®Õn ®å thÞ
(C)
2 3
2 3
− + − · x x y
BT11( §H QG TPHCM 1999)
T×m trªn ®êng th¼ng x=2 c¸c ®iÓm kÎ ®îc 3 tiÕp tuyÕn ®Õn ®å thÞ
(C)
2 3
3x x y − ·
BT12( §H N«ng L©m 2001)
T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn trôc hoµnh mµ tõ kÎ ®îc 3 tiÕp tuyÕn ®Õn
®å thÞ (C)
2 3
3x x y + ·
trong ®ã cã hai tiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi nhau
2)- tiÕp tuyÕn cña ®a thøc bËc bèn
BT1 (§H HuÕ khèi D 1998)
Cho (C
m
)
1 2 2 ) (
2 4
+ − + − · · m mx x x f y
T×m m ®Ó c¸c tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ t¹i A(1;0), B(-1;0) vu«ng gãc víi
nhau
BT2
Cho (C
m
)
2
5
3
2
1
) (
2 4
+ − · · x x x f y
1) Gäi (t) lµ tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i M víi x
M
= a . CMR hoµnh ®é c¸c giao
®iÓm cña (t) víi (C) lµ nghiÖm cña ph¬ng tr×nh
( ) ( ) 0 6 3 2
2 2 2
· − + + − a a x a x
2) T×m a ®Ó (t) c¾t (C) t¹i P,Q ph©n biÖt kh¸c M
T×m quü tÝch trung ®iÓm K cña PQ
BT3 (§H Th¸i Nguyªn 2001)
Cho ®å thÞ (C)
2 4
2x x y + − ·
.ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i
( ) 0 ; 2 A
BT4(§H Ngo¹i Ng÷ 1999)
Cho ®å thÞ (C)
4
9
2
4
1
2 4
− − · x x y
.ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i c¸c giao
®iÓm cña (C) víi Ox
BT5
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
8
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña
(C)
5
2
1
3
1
4
1
2 3 4
− + + − · x x x x y
song song víi ®êng th¼ng y=2x-1
BT6
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña
(C)
1 4 2
2 4
− + − · x x x y
vu«ng gãc víi ®êng th¼ng
3
4
1
+ − · x y
BT7
Cho ®å thÞ (C)
7 3
2
1
2 3 4
+ − − · x x x y
.
T×m m ®Ó ®å thÞ (C) lu«n lu«n cã Ýt nhÊt 2 tiÕp tuyÕn song song víi ®-
êng th¼ng y=m.x
BT8
Cho ®å thÞ (C
m
)
1
2 4
− − + · m mx x y
. T×m m ®Ó tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ t¹i A
song song víi ®êng th¼ng y=2.x víi A lµ ®iÓm cè ®Þnh cã hoµnh ®é d-
¬ng cña (C
m
)
BT9
Cho (C)
2 4
2
1
2
1
) ( x x x f y − · ·

ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua ®iÓm O(0;0) ®Õn ®å thÞ (C)
BT10 (§H KT 1997)
Cho (C)
2 2
) 2 ( ) ( x x f y − · ·

ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua ®iÓm A(0;4) ®Õn ®å thÞ (C)
BT11
Cho (C)
2
3
3
2
1
) (
2 4
+ − · · x x x f y

ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua ®iÓm

,
`

.
|
2
3
; 0 A
®Õn ®å thÞ (C)
BT12
Cho (C)
1 2 ) (
2 4
− + − · · x x x f y

T×m tÊt c¶ c¸c ®iÓm thuéc Oy kÎ ®îc 3 tiÕp tuyÕn ®Õn ®å thÞ (C)
3)- tiÕp tuyÕn cña hµm ph©n thøc bËc nhÊt/bËc nhÊt
D¹ng 1 Ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i mét ®iÓm thuéc ®å thÞ
BT1(HVBCVT 1998)
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
9
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Cho ®å thÞ
1
1

+
·
x
x
y
CMR mäi tiÕp tuyÕn cña (C) t¹o víi 2 tiÖm c©n cña
(C) mét tan gi¸c cã diÖn tÝch kh«ng ®æi
BT2
Cho ®å thÞ
3 2
5 4
+ −

·
x
x
y
vµ ®iÓm M bÊt kú thuéc (C) . Gäi I lµ giao diÓm 2
tiÖm cËn . tiÕp tuyÕn t¹i M c¾t 2 tiÖm cËn t¹i A,B
1) CMR M lµ trung ®iÓm AB
2) CMR diÖn tÝch tam gi¸c IAB kh«ng ®æi
3) T×m M ®Ó chu vi tam gi¸c IAB nhá nhÊt
BT3
Cho ®å thÞ (Cm)
m x
mx
y

+
·
3 2
T×m m ®Ó tiÕp tuyÕn bÊt kú cña (Cm) c¾t
2 ®êng th¼ng tiÖm cËn t¹o nªn 1 tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng 8
BT4(§H Th ¬ng M¹i 1994)
Cho ®å thÞ (Cm)
m x
m x m
y
+
− +
·
) 1 3 (
T×m m ®Ó tiÕp tuyÕn t¹i giao ®iÓm
cña (Cm) víi Ox song song víi y= - x-5
BT5(§H L©m NghiÖp 2001)
Cho ®å thÞ (C)
3
1 3

+
·
x
x
y
Vµ ®iÓm M bÊt kú thuéc (C) gäi I lµ giao 2 tiÖm
cËn .TiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm M c¾t 2 tiÖm cËn t¹i A vµ B
CMR M lµ trung ®iÓm AB
CMR diÖn tÝch tam gi¸c IAB kh«ng ®æi
D¹ng 2 ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn theo hÖ sè gãc k cho tríc
BT1
Cho ®å thÞ (C)
4 5
3 2


·
x
x
y
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) vu«ng gãc
víi ®êng th¼ng (d) y= -2x
BT2
Cho ®å thÞ (C)
1
3 4


·
x
x
y
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹o víi ®êng
th¼ng (d) y= 3x gãc 45
0
BT3
Cho ®å thÞ (C)
5 2
7 3
+ −

·
x
x
y
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) khi biÕt
1) TiÕp tuyÕn song song víi ®êng th¼ng
1
2
1
+ · x y
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
10
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
2) TiÕp tuyÕn vu«ng gãc víi ®êng th¼ng
x y 4 − ·
3) TiÕp tuyÕn t¹o víi ®êng th¼ng y= -2x gãc 45
0

4) TiÕp tuyÕn t¹o víi ®êng th¼ng y= -x gãc 60
0
BT4
Cho ®å thÞ (C)
3 3
5 6

+
·
x
x
y
CMR trªn ®å thÞ (C) tån t¹i v« sè c¸c cÆp ®iÓm
sao cho tiÕp tuyÕn t¹i c¸c cÆp ®iÓm nµy song song víi nhau ®ång thêi
tËp hîp c¸c ®êng th¼ng nèi c¸c cÆp tiÕp ®iÓm ®ång qui t¹i mét ®iÓm cè
®Þnh
D¹ng 3 Ph¬ng tiÕp tuyÕn ®i qua mét ®iÓm cho tríc ®Õn ®å thÞ
BT1(§H Ngo¹i Th ¬ng TPHCM 1999)
Cho hµm sè (C)
2
2

+
·
x
x
y
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua ®iÓm A(-
6;5) ®Õn ®å thÞ (C)
BT2(§H N«ng NghiÖp HN 1999)
CMR kh«ng cã tiÕp tuyÕn nµo cña ®å thÞ (C)
1 +
·
x
x
y
®i qua giao
®iÓm I cña 2 ®êng th¼ng tiÖm cËn
BT3(§H HuÕ 2001 Khèi D)
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn tõ ®iÓm O(0;0) ®Õn ®å thÞ (C)
2
) 1 ( 3

+
·
x
x
y

BT4
T×m m ®Ó tõ ®iÓm A(1;2) kÎ ®îc 2 tiÕp tuyÕn AB,AC ®Õn ®å thÞ (C)
2 −
+
·
x
m x
y
sao cho tam gi¸c ABC ®Òu (ë ®©y B,C lµ 2 tiÕp ®iÓm)
4)- tiÕp tuyÕn cña hµm ph©n thøc bËc hai/bËc nhÊt
D¹ng 1 Ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i mét ®iÓm thuéc ®å thÞ
BT1(HVCNBCVT 1997)
Cho ®å thÞ
1
1
2

+ +
·
x
x x
y T×m M thuéc ®å thÞ (C) ®Ó tiÕp tuyÕn t¹i M
c¾t Ox ,Oy t¹i ®iÓm A,B sao cho tam gi¸c OAB vu«ng c©n
BT2(§H X©y Dùng 1993)
Cho ®å thÞ
1
3 3
2

+ −
·
x
x x
y CMR diÖn tÝch tam gi¸c t¹o bëi 2 tiÖm cËn víi
mét tiÕp tuyÕn bÊt kú lµ kh«ng ®æi
BT3(§H QG 2000)
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
11
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Cho ®å thÞ
1
1
1

+ + ·
x
x y
T×m M thuéc (C) cã x
M
> 1 sao cho tiÕp tuyÕn
t¹i ®iÓm M t¹o víi 2 tiÖm c©n mét tam gi¸c cã chu vi nhá nhÊt
BT4(§HSP TPHCM 2000)
Cho ®å thÞ
1
2 2
2
+
+ +
·
x
x x
y Gäi I lµ t©m ®èi xøng cña ®å thÞ (C) vµ ®iÓm
M lµ mét trªn (C) tiÕp tuyÕn t¹i M víi (C) c¾t 2 ®êng th¼ng tiÖm cËn t¹i
A,B CMR M lµ trung ®iÓm AB vµ dÖn tÝch tam gi¸c IAB kh«ng phô thuéc
vµo vÞ trÝ ®iÓm M trªn (C)
BT5(HV Qu©n Y 2001)
Cho ®å thÞ
2
5 2
2
+
+
·
x
x x
y CMR t¹i mäi ®iÓm thuéc ®å thÞ (C) lu«n c¾t 2
tiÖm c©n mét tam gi¸c cã diÖn tÝch kh«ng ®æi
BT6(C§ SPHN 2001)
Cho ®å thÞ
2
3 3
2
+
+ +
·
x
x x
y CMR tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm M tuú ý thuéc ®å thÞ
(C) lu«n t¹o víi 2 tiÖm c©n mét tam gi¸c cã diÖn tÝch kh«ng ®æi
BT6(C§ SPHN 2001)
Cho ®å thÞ
1
2
+
·
x
x
y T×m ®iÓm M thuéc nh¸nh ph¶i cña ®å thÞ (C) ®Ó
tiÕp tuyÕn t¹i M vu«ng gãc víi ®êng th¼ng ®i qua M vµ t©m dèi xøng I
cña (C)
5) - tiÕp tuyÕn cña hµm v« tû
BT1(§H X©y Dùng 1998)
Cho ®å thÞ
(C)
2
3
3 2
x x y + ·
ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) song song víi y=k. x
T×m GTLN cña kho¶ng c¸ch gi÷a ®êng th¼ng y= k.x víi tiÕp tuyÕn nãi
trªn khi k ≤ 0,5
BT2
T×m trªn trôc Oy c¸c ®iÓm kÎ ®Õn ®å thÞ (C) 9
2
x y − · 2 tiÕp
tuyÕn vu«ng gãc víi nhau
BT3
Cho ®å thÞ (C) 1 2 4
2
+ + + · x x x y . T×m trªn trôc tung c¸c ®iÓm cã thÓ kÎ
Ýt nhÊt 1 tiÕp tuyÕn ®Õn (C)
BT4
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
12
Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo
nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm
Cho ®å thÞ (C) 5 3 1 2 ) ( − − − · · x x x f y . ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn
®i qua ®iÓm

,
`

.
|
4
27
; 2 A
®Õn (C)
BT5
Cho ®å thÞ (C) 4 1 ) (
2
x x x f y − − + · · . ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i
qua ®iÓm
( ) 2 2 1 ; 1 − − A
®Õn (C)
BT6
Cho ®å thÞ (C) 7 4 2 ) (
2
+ − + · · x x x x f y . T×m trªn ®êng th¼ng x=1
c¸c ®iÓm cã thÓ kÎ ®îc tiÕp tuyÕn ®Õn (C)
BT7
Cho ®å thÞ (C) 10 7 2 5 ) (
2
− + − − · · x x x f y . T×m trªn ®êng th¼ng
2 4 · y
c¸c ®iÓm cã thÓ kÎ ®îc tiÕp tuyÕn ®Õn (C)
6) - tiÕp tuyÕn cña hµm siªu viÖt
BT1
Cho ®å thÞ (C)
). 4 3 ( ) (
2 x
e x x f y − · ·
vµ gèc to¹ ®é O(0;0) .ViÕt ph¬ng
tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua ®iÓm O(0;0) ®Õn ®å thÞ (C)
BT2( §H X©y Dùng 2001)
Cho ®å thÞ (C)
ln . ) ( x x x f y · ·
vµ M(2;1) .Tõ ®iÓm M kÎ ®îc bao
nhiªu tiÕp tuyÕn ®Õn ®å thÞ (C)
BT3
Cho ®å thÞ (C)
x
lnx 1

+
· y
Vݪt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn ®i qua 0(0;0)
®Õn (C)
Bài tập1:Lập phương trình tiếp tuyến với parabol(P) : = + 4x – 3. tại những điểm mà
(P) cắt trục hoành.
Bài tập 2 Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): y= biết tiếp tuyến song song với
đường thẳng (d): .
Bài tập3:Cho đường cong: (C):y= . viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) biết
rằng :
a) hệ số góc của tiếp tuyến bằng 1
b) tiếp tuyến song song với đường thẳng (d):x-4y+3= 0
Bài tập4:Cho đường cong (C):y= . Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong :
a) Tại điểm M(-1;-1)
b) Tại điểm có hoành độ bằng 1
c) biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng 2
GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573
13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful