Taøi lieäu oân thi Ñaïi hoïc moân Toaùn GV: Nguyeãn Vaên Quang.

Tröôøng
THPT Phan Boäi Chaâu. Bình Ñònh
MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP TÌM GTLN , GTNN CUÛA HAØM SOÁ .
*Ñònh nghóa GTLN ,GTNN cuûa haøm soá y=f(x): Soá m vaø M theo thöù töï
ñöôïc goïi laø GTNN vaø GTLN cuûa haøm soá y=f(x) xaùc ñònh treân taäp D neáu
( ) m f x M ≤ ≤
vaø toàn taïi x
0
,x
1

D sao cho f(x
0
)=m vaø f(x
1
)=M.
A-PP öôùc löôïng giaù trò haøm soá : PP naøy ta söû duïng moät soá bñt cô baûn
vaø bñt quen thuoäc (nhö bñt Coâ-si) ñeå öôùc löôïng giaù trò cuûa haøm soá y=f(x) ,
töø ñoù söû duïng ñònh nghóa cuûa GTNN vaø GTLN suy ra kq caàn tìm
Ví duï : (ÑH KTQD -2000) Tìm ø GTLN cuûa haøm soá f(x) =
2
sin
2
x
x + treân
;
2 2
π π ]

]
]
.
HD :
x∈ ;
2 2
π π ]

]
]
2
, sin 1 ( )
2 4
x
x f x
π
⇒ ≤ ≤ ⇒ ·
2
sin
2
x
x + 1
4
π
≤ + . Daáu “=” xaûy ra
2
2 4
2
sin 1
x
x
x
π
π
¹
·
¹
⇔ ⇔ ·
'
¹
·
¹
Vaäy Max f(x) = 1
4
π
+ taïi x=
2
π
.
B-PP xaùc ñònh mieàn giaù trò : Cho haøm soá y=f(x) xaùc ñònh treân taäp X .
Ñeå tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá y=f(x) ta tìm mieàn giaù trò cuûa haøm soá y ,
töùc laø tìm ñieàu kieän cuûa tham soá y ñeå pt f(x) = y (aån x) coù nghieäm treân
taäp X .
Ví duï :Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y = 3sin
2
x+6sinxcosx-5cos
2
x+
2 sin 2 2
4
x
π | `
+ +

. ,
.
HD:Thu goïn haøm soá ñaõ cho ta ñöôïc y = 4sin2x-4cos2x+1 xaùc ñònh treân taäp
R.
Ta tìm y ñeå pt 4sin2x-4cos2x=y-1 (1) coù nghieäm ;
pt(1) coù nghieäm ( )
2
16 16 1 1 4 2 1 4 2 y y ⇔ + ≥ − ⇔ − ≤ ≤ + . Vaäy Max y = 1+4
2
, Min y =
1-4
2
.
C-ÖÙng duïng cuûa ñaïo haøm :(PP xeùt chieàu bieán thieân cuûa haøm
soá )
I- Baøi toaùn 1: PP khaûo saùt tröïc tieáp :
B1: Tìm mieàn xaùc ñònh.
B2:Tính y’ roài giaûi pt y’=0.
B3: Laäp baûng bieán thieân .
B4: Keát luaän veà GTLN, GTNN cuûa haøm soá döïa treân baûng bieán thieân .
Ví duï 1:Tìm GTNN cuûa haøm soá y = x
2
+
2
x
vôùi x>0 .
Giaûi :Xeùt haøm soá treân taäp ( ) 0; +∞
. Ta coù y’=2x-
2
2
x
; y’=0

2x-
2
2
x
=0

x=1
Laäp baûng bieán thieân (HS töï laäp) . Döïa treân baûng bieán thieân ta coù Min y =3
ñaït ñöôïc khi x=1.
II-Baøi toaùn 2: Tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá treân moät ñoïan : PP( Xem
SGK)
Ví duï 2: Tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá y = sinx cosx + .
1
Taøi lieäu oân thi Ñaïi hoïc moân Toaùn GV: Nguyeãn Vaên Quang. Tröôøng
THPT Phan Boäi Chaâu. Bình Ñònh
Giaûi :ñk:
π
π π
≥ ¹
⇔ ≤ ≤ + ∈
'

¹
cosx 0
2k x 2k ,k Z
sinx 0 2
. Do haøm soá tuaàn hoaøn vôùi chu kì 2
π

neân ta chæ caàn xeùt haøm soá ñaõ cho treân
0;
2
π ]
]
]
.Ta coù y’=

+
sinx cosx
2 cosx 2 sinx
, y’ = 0

π
· ⇔ ·
sinx cosx
x
4 2 cosx 2 sinx
Ta coù f(0) = 1 ; f(
2
π
)=1;f
π | `
·

. ,
4
8
4
.
Vaäy min y = 1 ñaït ñöôïc khi x=2k
π
hoaëc x=
2
π
+2k
π
; max y =
4
8 ñaït ñöôïc khi x=
4
π
+2k
π
.
III-Baøi toaùn 3 : PP khaûo saùt giaùn tieáp :
B1: Bieán ñoåi pt veà daïng môùi ñeå xaùc ñònh aån phuï: y = F ( ) ( )
x ϕ
B2: Ñaët aån phuï : t = ( ) x ϕ
tacoù :
• Ñieàu kieän cuûa aån t laø D
t
.
• y=F(t)
B3: Tìm GTLN, GTNN cuûa haøm soá y=F(t) treân D
t
.
Ví duï :Tìm GTLN, GTNN cuûa bieåu thöùc A =
2
2cos x cosx 1
cosx 1
+ +
+
Giaûi : Ñaët t =
cosx
, ñk : 0≤ t 1 ≤
. Ta ñöôïc :A = ( )
2
2t t 1
f t
t 1
+ +
·
+
Mieàn xaùc ñònh D=[ ] 0;1
Ñaïo haøm f’(t) =
( )
2
2
2t 4t
0, t D
t 1
+
≥ ∀ ∈ ⇒
+
haøm soá ñoàng bieán treân D.
Khi ñoù
t D
f(0) 1 khi t 0 cosx 0 x k ,k Z
Min
2
π
π

· · · ⇔ · ⇔ · + ∈
t D
f(1) 2 khi t 1 cosx 1 x k ,k Z
Max
π

· · · ⇔ · ⇔ · ∈
Baøi taäp choïn loïc luyeän thi
1)(ÑH-B-2003) Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y = x+
2
4 x −
HD:TXÑ: D = [ ]
2
2 2
2
x 0
x
2;2 .y' 1 ;y' 0 4 x x x 2
4 x x
4 x
≥ ¹
− · − · ⇔ − · ⇔ ⇔ ·
'
− ·
− ¹
.
Ta coù y(-2)=-2;y( )
( ) 2 2 2;y 2 2 · ·
. Vaäy
[ ]
( ) 2 2;
2;2
y y 2
max ·

·
[ ]
( )
2
2;2
y y 2
min
· −

· −
2) (ÑH-D-2003) Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y =
2
x 1
x 1
+
+
treân [ ] 1;2 −
.
2
Taøi lieäu oân thi Ñaïi hoïc moân Toaùn GV: Nguyeãn Vaên Quang. Tröôøng
THPT Phan Boäi Chaâu. Bình Ñònh
HD: y’=
2 3
1 x
;y' 0 x 1
(x 1)

· ⇔ ·
+
. Ta coù y(-1)=0;y(1)= 2;y(2)=
3
5
.
Vaäy
[ ]
( )
1;2
maxy y 1 2

· ·
vaø
[ ]
( )
1;2
miny y 1 0

· − ·
3)(ÑH-B-2004) Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y =
2
ln x
x
treân ñoaïn
3
1;e ]
]
HD: y’=
( )
2 2
x 1 lnx 0 lnx 2 lnx
;y' 0
lnx 2 x x e
· · −
· ⇔ ⇔

· ·

( nhaän). Ta coù : y(1)=0;y(e
2
) = 4/e
2
; y(e
3
)
= 9/e
3
.
Vaäy ( )
3
2
2
1;e
4
maxy y e
e
]
]
· ·
vaø
( )
3
1;e
miny y 1 0
]
]
· ·
.
4) (ÑH-A-2006). Cho hai soá thöïc
x 0,y 0 ≠ ≠
thay ñoåi vaø thoûa ñk
( )
2 2
x y xy x y xy + · + −
.
Tìm GTLN,GTNN cuûa bieåu thöùc A=
3 3
1 1
x y
+
.
HD: Töø gt suy ra
2 2
1 1 1 1 1
x y x y xy
+ · + −
. Ñaët a=
1 1
;b
x y
·
ta ñöôïc a+b=a
2
-ab+b
2
.(1)
A=a
3
+b
3
=(a+b)(a
2
-ab+b
2
)=(a+b)
2
. Töø (1) suy ra a+b=(a+b)
2
-3ab.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 2 2 2 a b 3
ab a b a b a b a b 4 a b 0 0 a b 4 A a b 16
2 4
+ | `
≤ ⇒ + ≥ + − + ⇒ + − + ≤ ⇒ ≤ + ≤ ⇒ · + ≤

. ,
1
A 16 x y maxA 16
2
· ⇔ · · ⇒ · .
5) (ÑH-B-2006).Cho x,y laø caùc soá thöïc thay ñoåi .
Tìm GTNN cuûa bieåu thöùc A=
( ) ( )
2 2
2 2
x 1 y x 1 y y 2 − + + + + + − .
HD:Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy xeùt caùc ñieåm M(x-1;y) vaø N(x+1;y). Do
OM+ON≥MN neân :
( ) ( ) ( )
2 2
2 2 2 2 2
x 1 y x 1 y 4 4y 2 1 y A 2 1 y y 2 f y − + + + + ≥ + · + ⇒ ≥ + + − ·
Vôùi
( )
2
2
2y
y 2 f y 2 1 y 2 y f '(y) 1
1 y
≤ ⇒ · + + − ⇒ · −
+
;f’(y)=0
1
y
3
⇔ ·
.
Laäp baûng bieán thieân f(y) treân ( ) ;2 −∞
, töø ñoù ta ñöôïc
( ) ;2
1
minf f 2 3
3
−∞
| `
· · +

. ,
Vôùi
2
y 2 f(y) 2 1 y 2 5 2 3 ≥ ⇒ ≥ + ≥ > + .Do vaäy A 2 3, x,y ≥ + ∀ . Vaäy
1
minA 2 3 x 0,y
3
· + ⇔ · ·
6) (ÑH-A-2007). Cho x,y,z laø caùc soá thöïc döông thay ñoåi vaø thoûa maõn ñieàu
kieän xyz=1.
Tìm GTNN cuûa bieåu thöùc :P=
( )
2
x y z
y y 2z z
+
+
+
( )
2
y z x
z z 2x x
+
+
+
( )
2
z x y
x yx 2y y
+
+
.
3
Taøi lieäu oân thi Ñaïi hoïc moân Toaùn GV: Nguyeãn Vaên Quang. Tröôøng
THPT Phan Boäi Chaâu. Bình Ñònh
HD:Ta coù ( )
2
x y z 2x x + ≥ ; ( )
2
y z x 2y y + ≥ ; ( )
2
z x y 2z z + ≥ ⇒
P
2x x
y y 2z z

+
+
2y y
z z 2x x +
+
2z z
x x 2y y +
Ñaët a=x x 2y y + ; b=y y 2z z + ;c=z z 2x x +

4c a 2b
x x
9
+ −
· ;
4a b 2c
y y
9
+ −
· ;
4b c 2a
z z
9
+ −
·
Vaäy P
2
9
≥ (
4c a 2b
b
+ −
+
4a b 2c
c
+ −
+
4b c 2a
a
+ −
)= ( )
2 c b a a b c 2
4 6 4.3 3 6 2
9 b a c b c a 9
] | ` | `
+ + + + + − ≥ + − ·
]
. , . , ]
Daáu “=” xaûy ra
x y z 1 ⇔ · · ·
. Vaäy Min P = 2 .
7) (ÑH-B-2007). Cho x>0,y>0,z>0 thay ñoåi. Tìm GTNN cuûa:P=
x 1
x
2 yz
| `
+

. ,
+
y 1
y
2 xz
| `
+

. ,
+
z 1
z
2 xy
| `
+

. ,
.
HD: Bieán ñoåi P=
2 2 2 2 2 2
x y z x y z
2 2 2 xyz
+ +
+ + + . Do x
2
+y
2
+z
2
=
2 2
x y
2
+
+
2 2
y z
2
+
+
2 2
z x
2
+

xy+yz+zx neân P
2 2 2
x 1 y 1 z 1
2 x 2 y 2 z
| ` | ` | `
≥ + + + + +

. , . , . ,
; Xeùt haøm soá f(t) =
2
t 1
2 t
+ vôùi t>0. Töø
BBT cuûa f(t) suy ra ( )
3
f t , t 0
2
≥ ∀ > . Suy ra P
9 9
;P x y z 1
2 2
≥ · ⇔ · · · . Vaäy Min P = 9/2 .
8)(ÑH SPHN-A-2002) Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y =
4 2
4 2
3cos x 4sin x
3sin x cos x
+
+
HD : Ñaët t=sin
2
x , t [ ] 0;1 ∈
.Ta ñöôïc y =1+
2
1
3t 2t 2 − +
. Ta coù y’=
( )
( )
2
2
6t 2
3t 2t 2
− −
− +
.
Töø BBT cuûa hsoá y ta ñöôïc : max y =8/5 vaø min y = 4/3.
9) (ÑH TCKT -2000) . Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y =2sin
8
x+cos
4
2x.HD: Ñaët t
= cos2x , ñk
t 1 ≤
. Khi ñoù:y = 2 [ ]
4
4
1 t
t f(t),t 1;1 D
2
− | `
+ · ∈ − ·

. ,
.f’(t) =4
3
3
1 t 1
t ;f '(t) 0 t
2 3
]
− | `
− · ⇔ ·
]

. ,
]
]
. Ta coù f(-1)=3 ;f(1)=1; f
1 1
3 27
| `
·

. ,
. Vaäy
D
maxy 3 cos2x 1 x k
2
π
π · ⇔ · − ⇔ · + vaø
D
1 1 1
miny cos2x x k , cs
27 3 2 3
α
π α
| `
· ⇔ · ⇔ · t + ·

. ,
.
10) (ÑH QGHN , HVNH –D – 2001) Tuøy theo giaù trò cuûa tham soá m , haõy tìm
GTNN cuûa bieåu thöùc : P=(x+my-2)
2
+(4x+2(m-2)y-1)
2
.
HD: ( )
( )
x my 2
P 0;P 0 x;y :
4x 2 m 2 y 1
+ · ¹
¹
≥ · ⇔ ∃
'
+ − ·
¹
¹
. Heä naøy coù nghieäm m 2 ⇔ ≠ −
• Khi m 2 ≠ − Min P =0 .
• Khi m= -2 thì P= (x-2y-2)
2
+(4x-8y-1)
2
. Ñaët t = x-2y-2 ta ñöôïc P=t
2
+(4t+7)
2
=7
2
28 49 49
t
17 17 17
| `
+ + ≥

. ,
Ñaúng thöùc xaûy ra
28 6
t x 2y
17 17
⇔ · − ⇔ − · . Khi ñoù Min P =
49
17
.
4
Taøi lieäu oân thi Ñaïi hoïc moân Toaùn GV: Nguyeãn Vaên Quang. Tröôøng
THPT Phan Boäi Chaâu. Bình Ñònh
11) (ÑH GTVT 2000) Tuøy theo giaù trò cuûa tham soá m , haõy tìm GTNN cuûa
bieåu thöùc :
P=(x-2y+1)
2
+(2x+my+5)
2
. HD: Giaûi töông töï baøi 10 .
12) Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y =
2
11 1 4tgx
cos4x
2 2 1 tg x
− −
+
.
HD: ñk ( ) x k k Z
2
π
π ≠ + ∈ .Ta coù y = sin
2
2x-2sin2x+5. Ñaët t = sin2x , t [ ] 1;1 ∈ −
ta ñöôïc
y(t)=t
2
-2t+5.
y’ = 2t-2 ; y’=0

t=1.Töø BBT cuûa haøm soá y(t)=t
2
-2t+5 treân[ ] 1;1 −
ta thaáy haøm
soá nghòch bieán treân [ ] 1;1 ∈ −
neân Max y =y(-1)=8 t 1 sinx 1 x k
4
π
π ⇔ · − ⇔ · − ⇔ · − + ; min
y =y(1)=4 t 1 sinx 1 x k
4
π
π ⇔ · ⇔ · ⇔ · + .
13) Tìm GTNN cuûa y =
2
4x 12x 13 − +
+
2
4x 28x 53 − +
. HD: ta coù 4x
2
-12x+13 = (2x-
3)
2
+4 4, x ≥ ∀ vaø coù 4x
2
-28x+53 = (2x-7)
2
+4 4, x ≥ ∀ .Do ñoù y =
( )
2
2
2x 3 (0 2) − + − +
( ) ( )
2 2
2x 7 0 2 − + −
Trong mp Oxy xeùt ñieåm M(2x;0) chaïy treân Ox,hai ñieåm A(3;2) vaø B(7;2) coá
ñònh.Ta ñöôïc y = MA+MB. Khi ñoù btoaùn ñaõ cho trôû thaønh : Xaùc ñònh vò trí
cuûa M treân Ox sao cho MA+MB ñaït GTNN.
-Laáy A’ ñoái xöùng vôùi A , noái A’B caét Ox taïi H . Ta coù y =MA+MB=MA’+MB≥
A’B=2BH =2.2 2 4 2 · Daáu “=” xaûy ra
5
M H 2x 5 x
2
⇔ ≡ ⇒ · ⇒ · . Vaäy Min y =4 2khi
x= 5/ 2 .
14)Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y = -sin3x-3sin
3
x+3 .HD: ñaët t=sinx, t [ ] 1;1 ∈ −
.Ta
ñöôïc y=t
3
-3t+3 = g(t) Ta coù g’(t) = 3t
2
-3 ;g’(t)=0 t 1 ⇔ · t ;g(-1)=5;g(1)=1Vaäy
Miny=1 x k2
2
π
π ⇔ · + ;maxy =5 x k2
2
π
π ⇔ · − + .
15)Tìm GTNN cuûa bieåu thöùc A =
2
2 2
3y 4xy
x y

+
. HD: Ta coù A =3
2
2 2
y
x y
| `


+
. ,
-4
2 2
x
x y
| `


+
. ,
.
2 2
y
x y
| `


+
. ,
Daáu hieäu :
2
2 2
x
x y
| `


+
. ,
+
2
2 2
y
x y
| `


+
. ,
=1 . Ta ñaët sint =
2 2
x
x y
| `


+
. ,
vaø cost=
2 2
y
x y
| `


+
. ,
.Ta ñöôïc :
A=3cos
2
t-4sintcost = 2sin2t-
3
2
cos2t+
3
2
.Vì
5
2
− ≤ 2sin2t-
3
2
cos2t
5
2
≤ neân -1 ≤A≤4. vaäy
MinA =-1;MaxA=4
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful