You are on page 1of 16

MANUAL PENYELARASAN

PENTAKSIRAN
KERJA KURSUS

PENDIDIKAN SENI VISUAL

2611/3 SPM 2014

ISI KANDUNGAN
1.

Analisis soalan KRSV SPM tahun 2009 - 2014

2.

Prosedur Kerja Penyelarasan PBS

3.

Surat pelantikan guru sebagai Pentaksir sekolah

4.

Surat pelantikan sebagai KPKW/KPW (JPNP sediakan)

5.

Soalan KRSV 2014

6.

Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus (salinan diterima)

7.

Senarai Calon Berdaftar

8.

Borang Markah Calon LPM/SPM 20 Maklumat perlu dilengkapkan dan bertaip

9.

Carta Gantt Pelaksanaan KRSV

10. Borang Progress Markah Calon (BPMC


11. Jadual Kriteria Pencapaian Calon 2014
12. Borang Pencapaian Skor Calon
13. Jadual Kiraan Skor
14. Borang Senarai Semak Penghantaran Kerja Folio dan Artifak
15. Surat Pemberitahuan Penjaga
16. Borang Pengesahan Guru Pembimbing
17. Borang Perakuan Calon
18. Borang Perakuan Ketulinan Hasil Kerja Calon
19. Borang Senarai Hasil Kerja Calon Cemerlang
20. Borang Rumusan Penyelarasan Pentaksiran
a) BRPP 01

- (Pentaksir Sekolah setiap kelas PSV yang diajar)

b) BRPP 02

- (KPkW dan PkW)

c) BRPP 03

- (KPkW)

d) BRPP/PS 04

- (Pentaksir Sekolah)

e) BRPP/PDZ 05

- (KPkW)

f)

- (KPN)

BRPP/PN 06

21. Markah on-line


22. Contoh Sijil
23. Borang Maklumat Pergerakan Pemantauan (KPKW)
24. Borang Penyelarasan KPKW dan PkW
25. Borang Pemantau JPNP
26. Lain-lain maklumat
a) Surat-surat Pekeliling

PROSEDUR KERJA PENYELARASAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
1.0

OBJEKTIF
Memastikan
penyelaras
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah
menggunakan manual ini bagi menentukan pemberian markah/skor
Pentaksiran Berasaskan Sekolah oleh pentaksir dilakukan mengikut
peraturan penskoran yang ditetapkan bagi menjamin kesahan dan
kebolehpercayaan markah/skor yang diberi.

2.0

SKOP
Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini merujuk kepada
penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah di semua sekolah.

3.0

DOKUMEN RUJUKAN
3.1 Arahan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

4.0

3.2

Buku Peraturan dan Panduan Peperiksaan SPM

3.3

Model 3P Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan

3.4

Pekeliling Pelaksanaan Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan


Sekolah

3.5

Pekeliling Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah

3.6

Peraturan Pemarkahan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

DEFINISI
4.1 Borang Markah
Individu
4.2

Borang Markah
Kelompok

4.3
4.4

Borang Pentaksir
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
Penyelaras

4.5

Penyelarasan

4.6

Ketua Pentaksir

4.7

Pentaksir

Satu borang yang diguna pakai untuk


merekodkan markah/skor calon yang dinilai
oleh pentaksir.
Satu borang yang diguna pakai untuk
merekodkan
markah/skor
calon
yang
dikelompokkan.
Satu borang yang diguna pakai untuk
menyenaraikan nama pentaksir Pentaksiran
Berasaskan Sekolah.
Guru-guru
yang
dilantik
menyelaras
Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan diberi
kuasa untuk menentukan kesahan dan
kebolehpercayaan markah/skor Pentaksiran
Berasaskan Sekolah.
Satu proses untuk melihat dan memastikan
sesuatu markah/skor diberi mengikut skema
pemarkahan yang telah ditetapkan.
Guru yang dilantik bagi menyelaraskan kerjakerja penyelaras.
Guru
yang
mentaksirkan
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah di peringkat sekolah.

5.0

4.8

Jadual Waktu

Satu jadual yang menunjukkan hari dan masa


sesuatu mata pelajaran diajar di sekolah.

4.9

Sebelum
penyelarasan

Masa sebelum penyelarasan dilaksanakan di


sekolah-sekolah.

4.10

Selepas
penyelarasan

Masa setelah tamat tempoh penyelarasan di


sekolah-sekolah.

4.11

Semasa
penyelarasan

Masa dalam tempoh penyelarasan berjalan di


sekolah-sekolah.

AKRONIM
5.1

JPN

Jabatan Pelajaran Negeri

5.2

K Pan

Ketua Panitia

5.3

K Peny

Ketua Penyelaras

5.4

KPP BPP

Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Penilaian dan


Peperiksaan.

5.5

KS
SPPMALN

Ketua Sektor, Sektor Pengendalian Peperiksaan


Menengah Atas dan Luar Negeri

5.6

KS SPUA

Ketua Sektor, Sektor Pembinaan Ujan Akademik

5.7

KS SPUTV

Ketua Sektor, Sektor Pembinaan Ujian Teknik &


Vokasional

5.8

KPP UPSPM

Ketua Penolong Pengarah, Unit Peperiksaan SPM

5.9

KSPA

Ketua Sektor Pengurusan Akademik

5.10 SPP UPP

Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan.

5.11 LPM

Lembaga Peperiksaan Malaysia

5.12 Peg MP

Pegawai Mata Pelajaran

5.13 Pen

Pentaksir

5.14 Peny

Penyelaras

5.15 Pg

Pengetua

5.16 PPD

Pejabat Pendidikan Daerah

5.17 PPG

Pegawai Pendidikan Gabungan

5.18 PPN

Pengarah Pelajaran Negeri

5.19 UPSPM

Unit Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

6.0
BIL
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

PROSEDUR
PROSES
Sebelum Penyelaras
Menyediakan surat pekeliling pengendalian
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Menghantar surat pekeliling pengendalian Pentaksiran
Berasaskan Sekolah ke JPN.
Menerima surat pekeliling pengendalian Pentaksiran
Berasaskan Sekolah daripada LPM.
Menghantar surat pekeliling pengendalian Pentaksiran
Berasaskan Sekolah ke sekolah.
Menerima surat pekeliling pengendalian Pentaksiran
Berasaskan Sekolah daripada JPN.
Menerima buku Arahan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah dan Peraturan Pemarkahan daripada JPN.
Menerima taklimat pelaksanaan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah daripada Pengetua.
Menyenaraikan nama pentaksir Pentaksiran
Berasaskan Sekolah dalam Borang Pentaksir
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Menyediakan jadual kerja Pentaksiran Berasaskan
Sekolah.
Mengesahkan Borang Pentaksir dan jadual kerja
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Menghantarkan Borang Pentaksir dan jadual kerja
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ke UPP JPN.
Menerima Borang Pentaksir dan jadual kerja
Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada sekolah.
Meneliti dan memahami Arahan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah dan Peraturan Pemarkahan serta
mengenal pasti bahan dan alat untuk pelaksanaan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Menilai dan memberi markah/skor calon mengikut
skima penskoran yang ditetapkan.

TANGGUNGJAWAB

Merekodkan markah/skor setiap calon dalam Borang


Markah Individu.
Mengesahkan Borang Markah Individu yang telah
lengkap dengan pemarkahan/penskoran calon.
Menyediakan dan menghantar surat tentang
pelaksanaan penyelarasan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah.
Menerima surat tentang pelaksanaan penyelarasan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada LPM.
Menghantar surat tentang pelaksanaan penyelarasan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah ke sekolah.

Pen

KPP UPSPM
KPP UPSPM
KPP BPP / KS SPP
KPP BPP / KS SPP
Pg
Pg
Pen
K Pan
Pen
Pg
Pg
KPP BPP / KS SPP
Pen

Pen

Pg
KPP UPSPM
KSPA JPN
KPP BPP / KS SPP

BIL

PROSES

TANGGUNGJAWAB

6.20

Memaklumkan pelaksanaan penyelarasan Pentaksiran


Berasaskan Sekolah kepada pentaksir.
Mengenal pasti guru-guru untuk dilantik sebagai
Pentaksir.
Melantik Ketua Pentaksir Negeri (KPN) dan Ketua
Pentaksir Kawasan (KPKw) Pentaksiran Berasaskan
Sekolah.
Menyediakan surat pelantikan KPN dn KPKw
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Menyediakan jadual penyelarasan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah berdasarkan jadual Pentaksiran
Berasaskan Sekolah yang disediakan oleh sekolah.
Menghantar jadual penyelarasan dan senarai nama
penyelaras ke sekolah.
Menerima jadual penyelarasan dan senarai nama
penyelaras daripada JPN.
Menerima surat pelantikan penyelaras Pentaksiran
Berasaskan Sekolah dan jadual penyelarasan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
Menyemak jadual penyelarasan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah dan memberi maklum balas
kepada JPN jika perlu.
Memaklumkan kepada Pengetua tentang tugas dan
jadual penyelarasan.
Mengadakan taklimat penyelarasan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah dan mengedarkan bahan
penyelarasan peringkat pusat.
Menghadiri taklimat penyelarasan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah.
Memberi taklimat dan menyelaraskan skema
pemarkahan penyelaras.
Membuat persiapan untuk melaksanakan tugas
penyelarasan.

Pg

6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33

6.34
6.35

6.36
6.37
6.38
6.39

Semasa Penyelarasan
Melawat sekolah yang dijadualkan untuk diselaraskan.
Mendapatkan Borang Markah Individu Pentaksiran
Berasaskan Sekolah, Borang Pentaksir Pentaksiran
Berasaskan Sekolah dan jadual Pentaksiran
Berasaskan Sekolah daripada pentadbir.
Mendapatkan maklumat dan status terkini pelaksanaan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah daripada pentaksir.
Memilih 10 sampel yang mewakili tiga kategori skor; 3
skor tinggi(T),4 skor sederhana(S) dan 3 skor rendah
(R).
Menilai dan memberi markah/skor sampel berkenaan.
Membandingkan markah/skor penyelarasan dengan
skor pentaksir.

KPP/ KS SPP
KPP/ KU SPP
KPP/ KU SPP
KPP/ KU SPP
KPP/KU SPP
Pg
KPN & PKw
KPN & PKw
KPN & PKw
KPP UPSPM
KPN & PKw
Peg MP
KPN & PKw

PKw
PKw

PKw
PKw
PKw
PKw

BIL

PROSES

TANGGUNGJAWAB

6.40

Membina graf perbandingan secara mewujudkan graf


regresi untuk mendapatkan penyesuaian graf lurus
terbaik jika terdapat perbezaan.
Menyelaraskan semua markah/skor bagi calon sekolah
berkenaan jika perlu.
Mengesahkan markah/skor yang telah diselaraskan.
Memberi maklum balas kepada pentaksir tentang
penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang
telah dijalankan.

PKw

6.41
6.42
6.43

6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.50

Selepas Penyelarasan
Melengkapkan dan menghantar Borang Penyelarasan
kepada JPN.
Menerima Borang Penyelarasan daripada KPKw.
Meneliti Borang Penyelarasan dan mengambil
tindakan susulan jika perlu.
Menyediakan dan menghantar laporan penyelarasan
ke Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK).
Menerima laporan penyelarasan daripada KPN.
Menerima maklum balas terkini daripada KPN dan
mengambil tindakan susulan jika perlu.
Merumuskan laporan penyelarasan dan memberi
maklum balas ke LPM.

PKw
Pg
PKw

PKw
KPN
KPN
KPN
KPK
KPK
KPK

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS

CARTA GANT PERLAKSANAAN PRSV2014

BIL

PROSES

MEI

JUN

Penghasilan artifak
Alat
Bahan
Proses
Teknik
Kemasan

Pengumpulan
artifak dan folio.
Pengskoran
peringkat sekolah
Pengesahan
pengetua Mengisi
borang skor

Penyelarasan
pentaksiran oleh
KPW

Memasukkan
markah secara online

Mengedarkan
tugasan dan
taklimat

Membuat kajian:
Sumber ilhan
Sumber motif

Perkembangan
olahan idea

JAN

FEB

MAC

APR

JULY OGOS

SEPT

KRITERIA PENCAPAIAN SKOR 80% - 100%


KRITERIA
1
2
3
4
5
6
7

MARKAH
PENUH
5
10
17
15
18
25
10

MARKAH DIPEROLEHI

SKOR %

4, 5
8, 9, 10
14, 15, 16, 17
12, 13, 14, 15
15, 16, 17, 18
20, 21, 22, 23, 24, 15
8, 9, 10

80, 100
80, 90, 100
82, 88, 94, 100
80, 87, 93, 100
83, 89, 94, 100
80, 84, 88, 92, 96, 100
80, 90, 100

KRITERIA PENCAPAIAN SKOR 60% - 79%


KRITERIA MARKAH MARKAH DIPEROLEHI
PENUH
1
5
3
2
10
6, 7
3
17
11, 12, 13
4
15
9, 10, 11
5
18
11, 12, 13, 14
6
25
15, 16, 17, 18, 19
7
10
6, 7

SKOR %
60
60, 70
65, 71, 76
60, 67, 73
61, 67, 72, 78
60, 64, 68, 72, 76
60, 70

JADUAL KIRAAN SKOR

1
MARKAH

SKOR

MARKAH

SKOR

MARKAH

SKOR

MARKAH

SKOR

MARKAH

SKOR

MARKAH

SKOR

MARKAH

SKOR

100

10

100

17

100

15

100

18

100

25

100

10

100

80

90

16

94

14

93

17

94

24

96

90

60

80

15

88

13

87

16

89

23

92

80

40

70

14

82

12

80

15

83

22

88

70

20

60

13

76

11

73

14

78

21

84

60

50

12

71

10

67

13

72

20

80

50

40

11

65

60

12

67

19

76

40

30

10

59

53

11

61

18

72

30

20

53

47

10

56

17

68

20

10

44

40

50

16

64

10

41

33

44

15

60

35

27

39

14

56

29

20

33

13

52

24

13

25

12

48

18

22

11

44

12

17

10

40

11

36

32

28

24

20

16

12

Kepada
Ibu Bapa / Penjaga
Encik....................................
SURAT MAKLUMAN KERJA KURSUS KAJIAN REKAAN SENI VISUAL SPM 2014
Dengan
segala
hormatnya
dimaklumkan
bahawa
pelajar
......................................................
tingkatan.............................. telah mendaftar untuk mengambil peperiksaan
subjek Pendidikan Seni Visual dalam peperiksaan SPM 2014.
2. Dengan yang demikian, pihak sekolah mengharapkan agar tuan dapat memberi
kerjasama memantau perkembangan tugasan kerja kursus anak jagaan tuan yang
dilaksanakan bersama guru pembimbing di sekolah.
Guru Pembimbing ialah:
3.
Tugasan itu bermula bulan Mac sehingga bulan Julai. Ia berbentuk satu buku
kajian folio dan satu penghasilan artifak atau model tiga dimensi. Kerjasama tuan
kami dahulukan dengan ucapan terima kasih.
Sekian dimaklumkan.

Yang benar,
...............................
(
)
Pengetua

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL


KRSV SPM 2014

BORANG PENGESAHAN
GURU PEMBIMBING

NAMA SEKOLAH

:...........................................

NO PUSAT

: ...........................................

JUMLAH CALON MENDAFTAR

: ...........................................

SERAHAN KRSV DITERIMA

: ...........................................

Saya mengaku tugas bimbingan Kajian Rekaan Seni Visual bagi tahun ini telah siap
sepenuhnya.

..................................
(
)

Tarikh :..........................

BORANG PC

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL


SPM 2014

BORANG PERAKUAN CALON


NAMA CALON

: .................................................

NO. KAD PENGENALAN

: .................................................

ANGKA GILIRAN

: ..................................................

TAJUK TUGASAN

: ..................................................

Saya mengaku tidak menghantar hasil kerja Kajian Rekaan Seni Visual peringkat
SPM 2013 kerana
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

T/t Calon

T/t Guru Pembimbing

....................
(
)

...........................
(
)

Tandatangan Pengetua
............................
(
)

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL


SPM 2014

BORANG PERAKUAN
KETULENAN HASIL KERJA CALON
NAMA CALON

: .................................................

NO. KAD PENGENALAN : .................................................


ANGKA GILIRAN

: ..................................................

TAJUK TUGASAN

: ..................................................

Saya mengaku bahawa folio / artifak yang saya hantar kepada guru pembimbing ini
adalah hasil kerja saya sendiri. Saya faham bahawa saya boleh dikenakan tindakan
jika berlaku unsur penipuan.

Tanda tangan calon

.................................

Tarikh :........................

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENTAKAB


KAJIAN REKAAN SENI VISUAL
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Dengan ini diperakui bahawa
AKMALIDA AISHAH BINTI ZAINUDDIN
920324065970
Telah menyempurnakan tugasan
TENUNAN
Pada tahun

2014
Memperolehi Gred
CEMERLANG

Dengan Pencapaian Kriteria berikut :


1
2
3
4
5
6
7

KRITERIA PENCAPAIAN
( SKOR 60 % - 79 % )
Kebolehan melukis dan mengolah ideaidea asas
Kebolehan berimaginasi dengan baik dan
relevan
Kebolehan mengolah motif kepada idea
yang baru
Kemahiran menggunakan alat dan bahan
Kebolehan mengaplikasi proses dan teknik
dalam menghasilkan kerja
Kebolehan menghasilkan artifak mengikut
spesifikasi
Komited dalam melaksanakan tugasan

PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENTAKAB,
28400 MENTAKAB, PAHANG DARUL MAKMUR

/
/

KRITERIA PENCAPAIAN
( SKOR 80 % - 100 % )
Kebolehan melukis dan mengolah idea
secara kritis dan kreatif
Kebolehan berimaginasi dengan
baik,relevan dan realistik
Kebolehan mengolah motif secara
terperinci,kreatif dan analitik
Kemahiran mempelbagaikan penggunaan
alat dan bahan
Kebolehan menpelbagaikan proses dan
teknik secara kreatif dan sistematik
Kebolehan menghasilkan artifak mengikut
spesifikasi dan berkualiti
Komited dalam melaksanakan tugas,kreatif
dan inovatif

/
/
/

/
/