You are on page 1of 188

P|Z|K - S|ZL CLOSL: w8.

5'' x Hll''
Tingkat 1, No. 35, Jalan 5/10B, Spring Crest Industrial Park
68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tcl. û3 · 6178 û132 · Fax. û3 · 618S 24û2
www.nilampublication.com · nilampublication_yahoo.com
Tajuk-tajuk dalam siri ini:
Matapelajaran Tingkatan
1 2 3 4 5 SPM
M
O
D
U
L
Berminat untuk Menjadi Penulis?...
Sila Hubungi:
03-6178 0132
nilampublication@yahoo.com
Chemistry
Kimia
Fizik
Biologi
Matematik
Matematik Tambahan
Bahasa Malaysia
English
Sains
Sejarah
Geografi
Edisi Guru
Edisi Guru
WM RM10.95
EM RM10.95
N
M
4
2
4
4
4
T
IN
G
K
A
T
A
N
D
w
i
b
ah
a
s
a
4
T
I
N
G
K
A
T
A
N
D
w
i
b
ah
a
s
a
l Modul P&P yang berkesan memudahkan dan mempercepatkan
pengajaran guru.
l Menggunakan kaedah pengurusan grafik yang memudahkan pelajar
memahami dan mengingati konsep-konsep fizik dalam Ingatan Jangka
Panjang.
l Modul yang efisien mengandungi nota, latihan dan eksperimen yang
ringkas, lengkap dan padat menyerupai format SPM.
l Mengikut Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 yang terkini.
T
I
N
G
K
A
T
A
N

4
D
W
I
B
A
H
A
S
A
F
I
Z
I
K
FIZIK • SIZE CLOSE: W8.5’’ x H11‘’
Sebabnya Modul Ini Menitikberatkan Penggunaan Unit S.I. Pada Setiap
Langkah Penghitungan Dalam Fizik
• Sebagai ahli Fizik, penggunaan unit amat penting. Unit memberikan makna kepada nombor
dalam setiap penghitungan dalam Fizik.
• Nilai nombor menjadi berbeza apabila unit yang berlainan digunakan,
(misalnya, 9.2 m dan 9.2 mm mewakili panjang yang berbeza).
• Unit merupakan sebahagian penting dalam 'bahasa Fizik' yang kita sering gunakan. Unit
mesti disebut dengan jelas apabila kuantiti fizik dikemukakan. Unit dapat 'menceritakan
kisah Fizik'.
• Unit menggambarkan konsep fizik dengan lebih jelas. Unit merupakan blok-blok
pembinaan dalam Fizik.
• Penggunaan unit dalam pengiraan membolehkan murid mengelakkan kesilapan
secara automatis.
• Dengan menggunakan unit secara teliti dan lengkap dalam pengiraan, seseorang
murid akan mencapai kejayaan dalam peperiksaan Fizik dan juga membina batu
asas dalam pendidikan Fizik.
Walau bagaimanapun, cikgu-cikgu yang mengajar berhak untuk memilih sama ada untuk
menggunakan unit dalam pengiraan setiap langkah atau mengikuti format peperiksaan SPM di
mana murid hanya perlu meletakkan unit yang betul pada akhir jawapan sahaja.
Nilam Publication Sdn. Bhd. (919810-T)
Tingkat 1, No. 35, Jalan 5/10B, Spring Crest Industrial Park
68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tel: 03 - 6178 0132 • Fax: 03 - 6185 2402
www.nilampublication.com • nilampublication@yahoo.com
Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana
bahagian dalam buku ini dalam apa juga bentuk atau cara, sama
ada secara elektronik atau mekanikal tanpa kebenaran bertulis
daripada pihak Nilam Publication Sdn. Bhd.
© Nilam Publication Sdn. Bhd. (919810-T), 2014
Dicetak oleh Pramaju Sdn. Bhd.
No. 35, Jalan 5/10B
Spring Crest Industrial Park
68100 Batu Caves
Selangor Darul Ehsan
Edisi Guru
Dengan Ingatan Tulus Ikhlas
daripada
Nilam Publication Sdn. Bhd.
CHONG: 013-311 1713 (WM)
ALVIN GOH: 012-392 7921 (EM)
Muatturun softcopy dari
www.nilampublication.com
atau email kepada
nilampublication@yahoo.com
UNIT
1
UNIT
2
UNIT
3
UNIT
4
UNIT
5
Pengenalan kepada Fizik
Introduction to Physics
1
Daya dan Gerakan
Forces and Motion
19
Daya dan Tekanan
Forces and Pressure
112
Haba
Heat
136
Cahaya
Light
159
KANDUNGAN
CONTENTS
00 FIZ Form 4 pre 1LP.indd 1 9/10/13 4:42 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
1
UNIT
PENGENALAN KEPADA FIZIK
INTRODUCTION TO PHYSICS
1
1.1 KUANTITI ASAS DAN KUANTITI TERBITAN
BASE QUANTITIES AND DERIVED QUANTITIES
• Menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan
Explain what base quantities and derived quantities are
• Menyenaraikan kuantiti asas dan unitnya
List base quantities and their units
• Menyenaraikan kuantiti terbitan dan unitnya
List some derived quantities and their units
• Mengungkapkan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk kuantiti asas dan unit asas
Express derived quantities as well as their units in terms of base quantities and base units
1.2 IMBUHAN DAN NOTASI SAINTIFIK (BENTUK PIAWAI)
PREFIX AND SCIENTIFIC NOTATION (STANDARD FORM)
• Mengungkapkan kuantiti dengan menggunakan imbuhan dan notasi saintifik
Express quantities using prefixes and scientific notation
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit
Solve problems involving conversion of units
1.3 KUANTITI SKALAR DAN KUANTITI VEKTOR
SCALAR AND VECTOR QUANTITIES
• Menyatakan takrif kuantiti skalar dan kuantiti vektor
State the definitions of scalar quantity and vector quantity
• Memberikan contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor
Give examples of scalar quantity and vector quantity
1.4 MEASUREMENTS
PENGUKURAN
• Memilih peralatan yang sesuai untuk mengukur kuantiti fizik
Choose appropriate instruments to measure physical quantities
• Menerangkan kepersisan, kejituan dan kepekaan
Explain consistency, accuracy and sensitivity
• Menerangkan jenis-jenis ralat dalam eksperimen
Explain types of experimental errors
• Menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkan ralat dalam eksperimen
Using appropriate techniques to reduce experimental errors
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 1 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
2
1 Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur.
A physical quantity is a quantity that can be measured.
2 Kuantiti asas:
ialah kuantiti fizik yang tidak boleh ditakrifkan dalam istilah kuantiti asas yang lain.

A base quantity:
is a physical quantity which cannot be defined in terms of other base quantities.
3 Terdapat lima kuantiti asas dalam Unit Sistem Antarabangsa (unit S.I.).
There are 5 base quantities in the International System of units (S.I. units).
Kuantiti asas
Base quantity
Simbol untuk kuantiti asas
Symbol for base quantity
Unit S.I.
S.I. Unit
Simbol untuk Unit S.I.
Symbol for S.I. Unit
Panjang
Length
l
meter
metre
m
Mass
Jisim
m kilogram kg
Masa
Time
t
saat
second
s
Arus elektrik
Electric current
I ampere A
Suhu
Temperature
T Kelvin K
4 Kuantiti terbitan:
ialah kuantiti yang diterbitkan daripada kuantiti asas melalui pendaraban atau
pembahagian atau kedua-duanya.

A derived quantity:
is a physical quantity which is derived from base quantities through multiplication or
division or both.
Kuantiti fizik
Physical quantity
Kuantiti
asas
Base
quantity
Kuantiti
terbitan
Derived
quantity
1.1
KUANTITI ASAS DAN KUANTITI TERBITAN
BASE QUANTITIES AND DERIVED QUANTITIES
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 2 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
3
5 Tentukan unit terbitan untuk kuantiti terbitan yang berikut.
Determine the derived unit for the following derived quantities.
Kuantiti terbitan
Derived quantity
Hubungan dengan kuantiti asas
Relationship with base quantity
Kuantiti terbitan
dari unit asas
Derived unit from
base units
Luas
Area
Luas = panjang × panjang Area = length × length m × m = m
2
Isi padu
Volume
Isi padu = panjang × panjang ×
panjang
Volume = length × length ×
length
m × m × m = m
3
Ketumpatan
Density
Ketumpatan
=
jisim
panjang × panjang × panjang
Density
=
mass
length × length × length
kg
m
3
= kg m
-3
Halaju
Velocity
Halaju =
sesaran
masa

Velocity =
displacement
time
m
s
= m s
–1
Pecutan
Acceleration
Pecutan
=
perubahan halaju
masa
Acceleration
=
change in velocity
time
m s
–1
s
= m s
–2
Berat
Weight
Berat = jisim × pecutan graviti
Weight = mass × gravitational
acceleration
kg m s
-2
Momentum
Momentum
Momentum = jisim × halaju Momentum = mass × velocity
kg m s
-1
Tekanan
Pressure
Tekanan =
daya
luas
Pressure =
force
area
kg m
–1
s
–2
; N m
–2
;
pascal (Pa)
Daya
Force
Daya = jisim × pecutan Force = mass × acceleration kg m s
-2
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 3 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
4
Kuantiti terbitan
Derived quantity
Hubungan dengan kuantiti asas
Relationship with base quantity
Kuantiti terbitan
dari unit asas
Derived unit from
base units
Kerja
Work
Kerja = daya × sesaran Work = force × displacement kg m
2
s
-2
; joule (J)
Kuasa
Power
Kuasa =
kerja
masa
Power =
work
time
kg m
2
s
-3
; watt (W)
Tenaga kinetik
Kinetic energy
Tenaga kinetik
=
1
2
× jisim × (halaju)
2
Kinetic energy
=
1
2
× mass × (velocity)
2
kg m
2
s
–2
; joule (J)
Tenaga
keupayaan graviti
Gravitational
potential energy
Tenaga keupayaan graviti
= jisim × pecutan graviti × tinggi
Gravitational potential energy
= mass × gravitational
acceleration × height
kg m
2
s
–2
; joule (J)
Cas
Charge
Cas = arus × masa Charge = current × time A s ; coulomb (C)
Voltan
Voltage
Voltan =
kerja
cas
Voltage =
work
charge
J C
–1
; volt (V)
Rintangan
Resistance
Rintangan =
voltan
arus
Resistance =
voltage
current
V A
-1
; ohm (Ω)
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 4 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
5
1 Untuk menukar dari imbuhan kepada nombor biasa, darabkan dengan nilai imbuhan itu.
To convert from prefixes to normal number, multiply with the value of the prefixes.
(a) 4 Gm = m
Giga (G) = 10
9
Jadi/Therefore,
4 Gm = 4 × 10
9
m
=
4 000 000 000
m
(b) 260 mg = g
mili / milli (m) = 10
-3
Jadi/Therefore,
260 mg = 260 × 10
-3
g
= 0.26 g

2 Untuk menukar dari nombor biasa kepada imbuhan, bahagikan dengan nilai imbuhan itu.
To convert from normal numbers to prefixes, divide by the values of the prefixes.
(a) 325 s = Ms
Mega (M) = 10
6
Jadi/Therefore,
325 s = 325 ÷ 10
6
Ms
=
0.000325
Ms
(b) 12 800 000 m = km
kilo (k) = 10
3
Jadi/Therefore,
12 800 000 m = 12 800 000 ÷ 10
3
km
= 12 800 km
3 Untuk menukar dari satu imbuhan kepada satu imbuhan yang lain, tukarkan kepada unit yang asal,
kemudian baru tukar kepada imbuhan yang diminta.
To change from one prefix to another prefix, change the prefix to the original unit, then only change it to the
requested prefix.
(a) 3 060 kg = Tg
3 060 kg = 3 060 × 10
3
g
= 3 060 000 g
= 3 060 000 ÷ 10
12
Tg
=
0.000 003 06
Tg
(b) 2 430 µm = cm
2 430 µm = 2 430 × 10
-6
m
= 0.002 43 m
= 0.002 43 ÷ 10
-2
cm
= 0.243 cm
Contoh/Examples

1 Beberapa kuantiti fizikal mempunyai nilai yang sangat kecil atau sangat besar.
Some physical quantities have very small or very large values.
2 Untuk mengendalikan nombor tersebut dengan mudah, imbuhan dan notasi saintifik diwujudkan.
To handle such numbers more easily, prefixes and scientific notations have been developed.
3 Imbuhan dikaitkan dengan unit S.I. untuk mengungkapkan beberapa nilai yang tertentu.
Prefixes are attached to S.I. units to express these values.
4 Jadual imbuhan/Table of prefixes:
1.2
IMBUHAN DAN BENTUK PIAWAI
PREFIXES AND STANDARD FORM
Imbuhan
Prefixes
Simbol
Symbol
Nilai
Value
tera T 10
12
giga G 10
9
mega M 10
6
kilo k 10
3
desi/deci d 10
-1
Imbuhan
Prefixes
Simbol
Symbol
Nilai
Value
senti/centi c 10
-2
mili/milli m 10
-3
mikro/micro µ 10
-6
nano n 10
-9
piko/pico p 10
-12
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 5 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
6
5 Bentuk piawai boleh diungkapkan dalam A × 10
n
di mana 1  A  10 dan n ialah integer.
Standard form can be expressed in the form A × 10
n
where 1  A  10 and n is an integer.
Tuliskan kuantiti fizik yang berikut dalam bentuk piawai.
Write the following physical quantities in standard form.
Kuantiti fizik/Physical quantities Bentuk piawai/Standard form
Ketumpatan aluminium = 2 700 kg m
-3
Density of aluminum = 2 700 kg m
-3
2.7 × 10
3
kg m
–3
Jarak planet Merkuri dari Matahari = 57 850 000 km
Distance of Mercury planet from the Sun = 57 850 000 km
5.785 × 10
7
km
Kelajuan cahaya = 380 000 000 m s
-1
Speed of light = 380 000 000 m s
-1
3.8 × 10
8
m s
–1
Unit jisim atom = 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 66 kg
Atomic mass units = 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 66 kg
1.6 × 10
–27
kg
Cas satu elektron = 0.000 000 000 000 000 000 16 C
Charge of an electron = 0.000 000 000 000 000 000 16 C
1.6 × 10
–19
C
6 Kuantiti fizik yang ditulis dalam suatu unit boleh ditulis dalam unit yang lain.
A physical quantity that is written in a certain unit can be rewritten in another unit.
1 Beberapa kuantiti fizik digunakan untuk menggambarkan pergerakan sesebuah objek.
Some physical quantities are used to describe the motion of objects.
2 Kuantiti-kuantiti ini dapat dibahagikan kepada dua kategori:
These quantities can be divided into two categories:
Kuantiti
vektor
Vector
quantity
Kuantiti
skalar
Scalar
quantity
Kuantiti fizik
Physical quantity
1.3
KUANTITI SKALAR DAN KUANTITI VEKTOR
SCALAR QUANTITIES AND VECTOR QUANTITIES
(a) 1 m
2
=
1 × 10
4
cm
2
(b) 5 m
3
=
5 × 10
6
cm
3
(c) 1 000 cm
3
=
1 × 10
–3
m
3
(d) Kelajuan sebuah kereta/Speed of a car
= 120 km j
–1
=
33.33
m s
–1
(e) Ketumpatan ais/Density of ice
= 0.9 g cm
–3
=
900
kg m
–3
(a) 1 cm
2
= m
2
1 cm
1 cm
1 cm
2
= 1 cm × 1 cm
= (1 × 10
–2
)m × (1 × 10
–2
)m
= 1 × 10
–4
m
2
(b) 80 km j
–1
= m s
–1
80 km j
–1
=
80 km
1 j

=
80 × 10
3
m
3 600 s
= 22.22 m s
–1
1 j = 3 600 s
Contoh/Examples
Tuliskan kuantiti fizik berikut dengan unit yang diberikan./Write the following physical quantities in the unit given.
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 6 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
7
1 Contoh-contoh bagi kuantiti skalar adalah/Examples of scalar quantities are:
Suhu, masa, laju, jarak, jisim/Temperature, time, speed, distance, mass.
2 Contoh-contoh bagi kuantiti vektor adalah/Examples of vector quantities are:
Halaju, pecutan, sesaran, momentum, daya/Velocity, acceleration, displacement, momentum, force.
Pertimbangkan kuantiti-kuantiti yang disenaraikan di bawah. Kategorikan setiap kuantiti sama ada kuantiti
vektor atau kuantiti skalar.
Consider the following quantities listed below. Categorise each quantity as being either a vector quantity or a scalar
quantity.
Kuantiti/Quantity Kategori/Category
5 m
Kuantiti skalar (tiada arah disertakan pada jarak)
Scalar quantity (there is no direction listed for the distance)
30 cm s
–1
, Timur/East
Kuantiti vektor (terdapat arah disertakan pada kelajuan)
Vector quantity (there is direction listed for the speed)
5 km, Utara/North
Kuantiti vektor (terdapat arah disertakan pada jarak)
Vector quantity (there is direction listed for the distance)
20 °C
Kuantiti skalar (arah tidak dikaitkan)
Scalar quantity (there is no direction involved)
256 bytes
Kuantiti skalar (arah tidak terlibat)
Scalar quantity (there is no direction involved )
4 000 kalori/calories
Kuantiti skalar (arah tidak terlibat)
Scalar quantity (there is no direction involved)
Contoh/Examples
3 Dua kategori ini boleh dibezakan antara satu sama yang lain melalui definisi yang jelas:
These two categories can be distinguished from one another by their distinct definitions:
i. Kuantiti skalar/Scalar quantity
• Seorang budak perempuan berjalan sejauh 4 meter./A girl walks 4 meters.
• Magnitud:
4 meter
Arah:
Tiada arah
Magnitude:
4 metres
Direction:
No direction
ii. Kuantiti vektor/Vector quantity
• Seorang budak perempuan berjalan sejauh 4 meter ke Timur.
A girl walks 4 meters East.
• Magnitud:
4 meter
Arah:
Timur
Magnitude:
4 metres
Direction:
East
4 Kuantiti skalar merupakan kuantiti fizik yang mempunyai
magnitud
sahaja.
A scalar quantity is a physical quantity which has
magnitude
only.
Kuantiti vektor merupakan kuantiti fizik yang mempunyai kedua-dua
magnitud
dan
arah
.
A vector quantity is a physical quantity which has both
magnitude
and
direction
.
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 7 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
8
1 Pengukuran adalah proses untuk menentukan nilai sesuatu kuantiti fizik dengan menggunakan alat saintifik.
Measurement is the process of determining the value of a physical quantity using scientific instruments.
2 Meter (m), kilogram (kg) dan saat (s) adalah tiga unit asas untuk mengukur
panjang
,
jisim

dan
masa
masing-masing.
The metre (m), the kilogram (kg) and .the second (s) are three basic units for measuring
length
,
mass
and
time
respectively.
Mengukur panjang / Measuring length
1 Panjang sesuatu objek boleh diukur dengan menggunakan pembaris meter, angkup vernier atau tolok skru
mikrometer.
The length of an object can be measured by using a metre rule, vernier callipers or micrometer screw gauge.
2 Kesesuaian alat ini bergantung kepada panjang yang diukur dan ketepatan yang diperlukan.
The suitability of the instrument depends on the length to be measured and the accuracy required.
1.4
PENGUKURAN
MEASUREMENT
Alat pengukur
Measuring instrument
Senggatan terkecil
Smallest scale division
Pembaris meter / Meter rule 0.1 cm
Angkup vernier / Vernier callipers 0.01 cm
Tolok skru mikrometer / Micrometer screw gauge 0.01 mm
(Senggatan terkecil pada alat pengukur menunjukkan kepekaan sesuatu alat)
(The smallest scale division on the measuring instruments shows the sensitivity of the instruments.)
(a) Pengukuran menggunakan pembaris meter
Measurement using a metre rule
Pembaris meter memberikan bacaan dalam ketepatan
0.1
cm.
A metre rule gives readings to an accuracy of
0.1
cm.
Latihan/Exercises
Ukur dan tuliskan setiap yang berikut./Measure and write each of the following.
(i)
(ii)
Berdasarkan rajah, panjang objek =
6.2 cm – 1.0 cm = 5.2 cm
Based on the diagram, the length of the object =
6.2 cm – 1.0 cm = 5.2 cm
Lebar/Width =
1.6 cm
Panjang/Length =
7.0 cm
cm 2 1 3 4 5 6
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 8 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
9
(b) Pengukuran dengan menggunakan angkup vernier/Measurement by using vernier callipers
1 Angkup vernier digunakan untuk mengukur/A pair of Vernier callipers is used to measure:
(a) kedalaman/ depth (b) dimensi luar / outer dimensions (c) dimensi dalam/ inner dimensions
2 Angkup vernier memberikan bacaan dalam ketepatan
0.01
cm
A pair of Vernier callipers gives readings to an accuracy of
0.01
cm.
0
cm
1 2 3
0 5 10
Rahang dalam
Inside jaw
Skru pemutar
Screw
Skala utama
Main scale
Skala vernier
Vernier scale
Rahang luar
Outside jaw
Ekor
Tail
3 Angkup vernier mempunyai dua skala:
skala utama
dan
skala vernier

A pair of Vernier callipers has two scales:
main scale
and
vernier scale
4 (i) Panjang skala vernier =
0.9
cm/Length of vernier scale =
0.9
cm
(ii) Skala vernier boleh dibahagikan kepada
10
bahagian
The vernier scale is divided into
10
divisions
(iii) Panjang untuk senggatan terkecil oleh skala vernier =
0.09 cm
Length of the smallest scale division of the vernier scale =
0.09 cm
(iv) Panjang untuk senggatan terkecil pada skala utama =
0.1 cm
Length of the smallest scale division of the main scale =
0.1 cm
(v) Perbezaan antara senggatan terkecil oleh skala utama dan senggatan terkecil oleh skala vernier
=
0.1 cm – 0.09 cm = 0.01 cm
The difference between the smallest scale division of the main scale and the smallest scale division of the
vernier scale =
0.1 cm – 0.09 cm = 0.01 cm
(iii)
Berdasarkan gambar rajah, diameter pensel =
5.0 cm – 3.5 cm = 1.5 cm
Based on the diagram, the diameter of the pencil =
5.0 cm – 3.5 cm = 1.5 cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 cm
Pensel/Pencil
Sesiku
Set square
Ekor
Tail
Skala utama
Main scale
Skala vernier
Vernier scale
Skru pemutar
Screw
Rahang luar
Outside jaw
Rahang dalam
Inside jaw
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 9 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
10
Latihan/Exercises
Apakah bacaan yang ditunjukkan oleh angkup tersebut?/What are the readings shown by the callipers?
1 2
0 1 2 3
0 5 10
1
cm cm
0 5 10
2
(c) Ukuran dengan menggunakan tolok skru mikrometer
Measurement using a micrometer screw gauge
Spindal
Spindle
Kunci
Lock
Anvil
Anvil
Racet
Ratchet knob
Bidal (skala vernier)
Thimble (vernier scale)
Sleeve (skala utama)
Sleeve (main scale)
mm
Bidal (skala vernier)
Thimble (vernier scale)
Kunci
Lock
Racet
Ratchet knob
Sleeve (skala utama)
Sleeve (main scale)
Spindal
Spindle
Anvil
Anvil
0 1
35
40
30
25
1 Tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur objek yang sangat kecil sehingga 0.01 mm
(Ketepatan dalam
0.01
mm)
A micrometer screw gauge is used to measure very small objects to 0.01 mm. (Accuracy of
0.01
mm)
2 (a) Skru dalam spindal mempunyai jarak benang atau senggatan
0.01
mm.
The screw in the thimble has a thread distance or pitch of
0.01
mm.
(b) Apabila bidal dipusing satu pusingan lengkap, rahang bergerak dalam jarak
0.50
mm.
When the thimble is turned one complete rotation, the sliding jaw moves a distance of
0.50
mm.
3 (a) Skala bidal mempunyai
50
bahagian (senggatan).
The scale on the thimble has
50
divisions.
(b) Satu bahagian di atas skala bidal menunjukkan
0.01 mm
.
One division on the thimble scale represents
0.01 mm
.
Bacaan/Reading =
(1.2 + 0.06) cm
=
1.26 cm
Bacaan/Reading
=
(1.6 + 0.08) cm
=
1.68 cm
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 10 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
11
Latihan/Exercises
Latihan/Exercises
Tuliskan bacaan tolok skru mikrometer yang ditunjukkan di rajah bawah.
Write down the readings of the micrometer screw gauges shown in the diagrams below.
(a) (b) (c)

1.01 mm

1.96 mm

1.21 mm
Lengkapkan jadual di bawah./Complete the table below.
(a)
Kuantiti fizik/Physical quantity Alat pengukur/Measuring instrument
Lebar sebuah meja
Width of the table
Pembaris meter
Metre rule
Diameter dalam paip air kuprum
The inner diameter of copper water pipe
Angkup vernier
Vernier callipers
Ketebalan wayar
Thickness of a piece of wire
Tolok skru mikrometer
Micrometer screw gauge
Jarak seorang atlit melempar
The distance of a javelin throw
Pita pengukur
Measuring tape
Diameter sebatang paip
The diameter of a pipe
Angkup vernier
Vernier callipers
Ketebalan duit syiling 50 sen
Thickness of a 50 cent coin
Tolok skru mikrometer
Micrometer screw gauge
(b)
Panjang/Length Alat pengukur/Measuring instrument
4.5 cm Pembaris meter/Metre rule
1.94 cm Angkup vernier/Vernier callipers
6.72 cm Angkup vernier/Vernier callipers
3.55 mm Tolok skru mikrometer/Micrometer screw gauge
0
mm
1
5
0
45
0 1
0
5
45
40
0 1
25
20
15
mm
mm
Mengukur Jisim/Measuring Mass
Jisim suatu objek boleh diukur dengan menggunakan
neraca tuas
atau
neraca tiga alur
.
The mass of an object can be measured by using a
lever balance
or a
beam balance
.
Mengukur Masa/Measuring Time
Masa diukur dengan menggunakan
jam randik
./Time is measured by using a
stopwatch
.
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 11 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
12
Kejituan
Accuracy
1 Kejituan dalam ukuran ialah betapa hampir sesuatu
nilai ukuran
itu
nilai sebenar
.
Accuracy in measurement is the
degree of closeness of a measurement
value to the
actual value
.
2 Ukuran yang mempunyai peratusan ralat yang sangat kecil mempunyai
kejituan yang tinggi
.
A measurement with a smaller percentage error has a
higher accuracy
.
Kepersisan
Consistency
1 Kepersisan ialah kemampuan sesuatu alat pengukur untuk mengukur kuantiti dengan sedikit atau tiada
sisihan relatif dalam bacaan yang diperoleh.
Consistency is the ability of a measuring instrument to measure in a consistent manner with little or no relative
deviation in the readings obtained. The repeated measurement will produce almost the same reading.
2 Pengukuran dengan sisihan relatif yang lebih kecil mempunyai kepersisan yang lebih tinggi.
A measurement with a smaller relative deviation has a higher consistency.
1.5
KEJITUAN, KEPERSISAN DAN KEPEKAAN
ACCURACY, CONSISTENCY AND SENSITIVITY
Dalam pertandingan menembak, tiga orang peserta A, B dan C masing-masing melepaskan enam tembakan
pada sasaran. Bandingkan kejituan dan kepersisan tiga penembak ini.
In a shooting competition, three participants A, B and C each takes six shots at a target. Compare the accuracy and
the consistency of the three shooters.
A B C

Jitu dan persis

Persis tetapi tidak jitu

Tidak jitu dan tidak persis

Accurate and consistent

Consistent but not accurate

Not accurate and not consistent
Latihan/Exercises
Kepekaan
Sensitivity
1 Kepekaan ialah kebolehan sesebuah alat untuk mengesan
perubahan yang kecil
dalam sebarang
kuantiti fizik yang diukur.
Sensitivity is the ability of an instrument to detect
small changes
in the physical quantity being measured.
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 12 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
13
Semua ketidaktentuan eksperimen (ralat) adalah disebabkan oleh sama ada
ralat rawak
atau
ralat sistematik
.
All experimental uncertainties (errors) are due to either
random errors
or
systematic errors
.
Ralat Rawak
Random Errors
1 Ralat rawak ialah ketidakpastian dalam pengukuran yang disebabkan oleh:
Random errors are uncertainties in the measurement due to:
(a) pemerhati/the observer
(b) keadaan sekeliling/the surroundings
(c) alat-alat/the instruments
2 Apabila kuantiti diukur untuk beberapa kali, ralat rawak akan menyebabkan bacaan menjadi lebih besar
atau lebih kecil daripada bacaan sebenar.
When a quantity is measured a few times, random errors will cause the readings either to be larger or smaller
than the actual values.
RALAT RAWAK DAN RALAT SISTEMATIK
RANDOM ERRORS AND SYSTEMATIC ERRORS
2 Alat pengukur yang lebih sensitif dapat
A more sensitive measuring instrument is able to
(a) mengesan perubahan yang sangat kecil dalam kuantiti fizik yang diukur
detect very small changes in the physical quantity that is being measured
(b) bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam kuantiti fizik yang diukur
respond more quickly towards changes in the physical quantity that is being measured
3 Alat pengukur yang mempunyai senggatan
lebih kecil
adalah lebih peka.
A measuring instrument which has
smaller
scale divisions is more sensitive.
Senaraikan perbezaan antara dua alat pengukur yang berikut.
List the differences between these two measuring instruments.
Pembaris meter/A meter rule Pita pengukur/A measuring tape
2 1
cm
0
4 3 2 1 3 4 5
cm
0
Pembaris meter
A meter rule
Pita pengukur
A measuring tape
Bilangan senggatan per cm
Number of divisions per cm
10 2
Senggatan skala terkecil
Smallest scale division
0.1 cm 0.5 cm
Kepekaan
Sensitivity
Tinggi/High Rendah/Low
Contoh/Examples
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 13 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
14
3 Contoh bagi ralat rawak:
Examples of random errors:
(a) kesilapan pengukuran yang berlaku apabila seseorang membaca bacaan
skala dari kedudukan mata pada alat yang salah (
ralat paralaks
)
measurement error that happens when one reads a scale’s reading from a wrong
position of the eye or instrument (
parallax error
)
Kedudukan mata yang betul sepatutnya berada
berserenjang dengan skala
.
The correct position of the eye should be
perpendicular to the scale
.
(i)
(ii) (iii)
(b) kesilapan yang dibuat apabila membaca skala suatu alat
the error made when reading the scale of an instrument
(c) kiraan bilangan ayunan yang salah dalam sistem yang bergetar
a wrong count of the number of oscillations in a vibrating system
(d) tekanan yang tidak konsisten semasa merapatkan rahang tolok skru
mikrometer (Contoh: apabila mengukur diameter dawai)
inconsistent pressures applied when closing the gap of a micrometer screw gauge
(Example: when measuring the diameter of a wire)
(e) perubahan dalam persekitaran semasa eksperimen (Contoh: perubahan
suhu yang mana ia telah dianggap malar)
changes in the surroundings during an experiment (Example: the change of
temperature which has been assumed to be constant)
4 Ralat rawak boleh dielakkan (atau dikurangkan) dengan
mengulangi eksperimen

(mengambil beberapa bacaan) dan
mengira nilai purata
.
Random errors can be eliminated (or reduced) by
repeating measurements
(taking
several readings) and
calculating the average value
.
Ralat paralaks
Parallax error
Penjelasan/Explanation:
(pandangan pemerhati tidak
berserenjang dengan skala
instrumen yang sedang dibaca)
(the view of the observer is
not perpendicular to the scale
of the instrument that is being
read)
Cara yang betul untuk
membaca skala pembaris
ditunjukkan dalam rajah. Mata
mesti diletakkan tegak di
atas tanda pada skala untuk
mengelakkan ralat paralaks.
The correct way to read the
scale of a ruler is shown in
the diagram. The eye must
be placed vertically above the
mark on the scale to avoid
parallax error.
X
0
Y
Z
cm
Ralat paralaks boleh
menghasilkan bacaan yang
lebih besar atau lebih kecil
daripada nilai sebenar.
Apabila kedudukan mata
berada pada
Parallax errors can produce
readings that are bigger or
smaller than the actual value.
When the position of the eye
is at
X – bacaan akan menjadi lebih
besar daripada nilai sebenar.
the reading will be greater
than the actual value.
Z – bacaan akan menjadi lebih
kecil daripada nilai sebenar.
the reading will be smaller
than the actual value.
Y – tiada apa-apa kesilapan
paralaks.
there will not be any
parallax errors.
Seorang pemerhati yang cekap
akan mendapat bacaan tanpa
atau dengan ralat paralaks
yang kecil.
An efficient observer will get
readings without or with small
parallax errors.
Ketiadaan ralat paralaks
semasa menggunakan
ammeter/voltmeter –
menggunakan cermin di bawah
penunjuk akan memastikan
bahawa imej jarum tidak boleh
dilihat semasa ukuran.
No paralax when using an
ammeter/voltmeter – using a
mirror under the pointer will
ensure that the image of the
pointer cannot be seen during
measurement.
1 cm
Mata
Eye
Mata
Eye
Merkuri
Mercury
Air
Water
2
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 14 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
15
Ralat Sistematik
Systematic Errors
1 Ralat sistematik ialah ketidakpastian dalam pengukuran disebabkan oleh:
Systematic errors are uncertainties in the measurements due to:
(a) pemerhati
the observer
Contoh/Example:
(i) masa tindak balas (menggunakan jam randik, dll.)
reaction time (using stopwatch, etc.)
(ii) rabun jauh atau rabun dekat (eksperimen cahaya, dll)
short-sightedness or long-sightedness (light experiments, etc)
(b) persekitaran
the surroundings
Contoh/Example:
Andaian nilai pecutan disebabkan oleh graviti, 10 m s
–2
, adalah tidak tepat jika nilai g di tempat di
mana eksperimen dijalankan berbeza dari 10 m s
–2
.
Assuming the value of the acceleration due to gravity, 10 m s
–2
, is inaccurate if the value of g at the place
where the experiment is carried out differs from 10 m s
–2
.

(c) alat-alat
the instruments
(i) ralat sifar
zero error
Contoh/Example:
• pembaris meter yang telah rosak atau haus di hujungnya
a metre rule which has worn ends

1
cm
2 3

• bacaan angkup vernier atau tolok skru mikrometer
bukan sifar
walaupun rahang telah
ditutup.
the reading of vernier callipers or micrometer screw gauge is
not zero
even when the jaws are
closed.
• ammeter dan voltmeter yang tidak menunjukkan bacaan sifar walaupun terputus dari litar.
an ammeter and a voltmeter which do not show zero reading even when disconnected from a circuit.
• penimbang yang jarumnya tidak menunjukkan bacaan sifar walaupun tiada objek yang
diletakkan di atas penimbang itu.
a balance which does not show zero reading even when no object is being placed on it.
(ii) kesalahan dalam alat
fault in the instrument
Alat-alat ditentukurkan dalam kilang dalam keadaan suhu dan tekanan atmosfera tertentu.
Kadangkala alat-alat ini digunakan dalam keadaan fizikal yang berbeza.
Instruments are calibrated in the factory under specific temperature and atmospheric pressure. Sometimes
these instruments are used under different physical conditions.
Contoh/Example:
panjang angkup vernier keluli akan berubah apabila suhu berubah.
the length of a steel vernier callipers will change when temperature changes.
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 15 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
16
2 Ralat sistematik tidak boleh dielakkan dengan mengambil beberapa bacaan menggunakan alat yang sama,
pemerhati yang sama atau alat yang sama.
Systematic errors cannot be eliminated by taking several readings using the same instrument, same observer or
same instrument.
3 Ralat sistematik boleh dielakkan dengan cara/Systematic errors can be eliminated by
(i) menggunakan alat yang
berbeza
/ using
different
instruments
(ii) mengambil ukuran dengan
teliti
/ taking measurements
carefully

Ralat Sifar untuk Angkup Vernier
Zero Error for Vernier Callipers
(a) (c)
Ralat sifar/Zero error =
+0.04 cm
(i) Ralat sifar/Zero error =
0.04 cm
(b)
Ralat sifar/Zero error =
–0.03 cm
(ii) Bacaan sebenar =
1.03 cm – 0.04 cm = 0.99 cm
The correct value =
1.03 cm – 0.04 cm = 0.99 cm
Ralat Sifar untuk Tolok Skru Mikrometer
Zero Error for Micrometer Screw Gauge
(a) (c)
Ralat sifar/Zero error =
+0.01 mm
(i) Ralat sifar/Zero error =
+0.01 mm
(b)
Ralat sifar/Zero error =
–0.04 mm
(ii) Bacaan sebenar =
1.46 mm – 0.01 mm = 1.45 mm
The correct value =
1.46 mm – 0.01 mm = 1.45 mm
0 1
0 5 10
cm
0 1
0 5 10
cm
0 1
0 5 10
cm
0 1
0 5 10
cm
0
mm
5
0
45
0
45
40
0
mm
5
0
45
0
mm
1 0 0
45
40
mm

Penerangan
Explanation
:
Ralat sifar
Zero error
= –0.10 cm + 0.07 cm


=
–0.03 cm
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 16 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
17
1.5
KAJIAN SAINTIFIK
SCIENTIFIC INVESTIGATIONS
Proses kajian saintifik adalah seperti ditunjukkan di bawah:
The process of scientific investigation is shown as below:
Inferens
Inference
Panjang bandul ringkas mempengaruhi tempoh bandul ringkas
The length of a simple pendulum affects the period of the simple pendulum
Hipotesis
Hypothesis
Jika panjang bandul ringkas bertambah, maka tempohnya juga akan bertambah
If the length of the simple pendulum increases, its period will also increase
Tujuan eksperimen
Aim of the experiment
Untuk menyiasat hubungan antara tempoh bandul ringkas dengan panjangnya
To investigate the relationship between the period of a simple pendulum and its length
Pemboleh ubah
Variables
Pemboleh ubah dimanipulasikan/Manipulated variable:
Panjang bandul, l/The length of the pendulum, l
Pemboleh ubah bergerak balas/Responding variable:
Tempoh bagi bandul ringkas, T/the period of the simple pendulum, T
Pemboleh ubah dimalarkan/Constant (fixed) variable:
Jisim bandul/Mass of pendulum bob
Bahan dan radas
Materials and
apparatus
Bandul, benang berpanjangan 70 cm, kaki retort dan pengapit, dua keping syiling kecil, jam
randik, pembaris meter
Pendulum bob, 70-cm length of thread, retort stand and retort clamps, two small coins, stopwatch, metre rule
Prosedur
Procedure
Senarai bahan dan radas
List of materials and apparatus
Kesimpulan
Conclusion
Perbincangan
Discussion
Analisis
Analysis
Pernyataan masalah
Problem statement
Pemerhatian
Observation
Inferens
Inference
Hipotesis
Hypothesis
Pemboleh ubah/Variables
• Pemboleh ubah dimanipulasikan
Manipulated variable
• Pemboleh ubah bergerak balas
Responding variable
• Pemboleh ubah dimalarkan
Constant variable(s)
Eksperimen
Experiment
Bandul ringkas / Simple pendulum
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 17 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
1
U
N
I
T
18
Susunan radas dan
prosedur
Arrangement of
the apparatus and
procedure
(a) Semua radas disusun seperti yang ditunjukkan dalam rajah itu.
All the apparatus are set up as shown in the diagram.
(b) Panjang benang dilaraskan supaya panjang, l = 10.0 cm.
The thread is adjusted so that its length, l = 10.0 cm.
(c) Bandul diayun untuk memulakan ayunan melalui sudut
yang kecil (tidak lebih daripada 10
o
).
A gentle push is given to the pendulum bob to start swinging
through a small angle (not more than 10
o
).
(d) Masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap, t, diambil
menggunakan jam randik.
The time taken for 10 complete oscillations, t, is taken by
using the stopwatch.
(e) Tempoh bandul ringkas, T (iaitu masa yang diambil
untuk satu ayunan lengkap) dikira dengan menggunakan:
The period of the simple pendulum, T (i.e. the time taken for one complete oscillation) is
calculated by using:
Tempoh/Period, T =
Masa untuk 10 ayunan lengkap
10
/
Time for 10 complete oscillations
10
(f) Langkah (c) hingga (e) diulangi untuk l = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm, 50.0 cm dan 60.0 cm.
Steps (c) to (e) are repeated for l = 20.0 cm, 30.0 cm, 40.0 cm, 50.0 cm and 60.0 cm.
(g) Graf T melawan l diplotkan.
A graph of T against l is plotted.
Pengumpulan data
Data collection
Panjang,
l (cm)
Length,
l (cm)
Masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap, t (s)
The time taken for 10 complete oscillations, t (s)
Tempoh bandul,
T (s)
The period of the
pendulum, T (s)
t
1
t
2
t
purata/average
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Graf
(menggunakan
kertas graf)
Graph (using graph
paper)
T (s)
l (cm)
Kesimpulan
Conclusion
Bandul yang lebih panjang mengambil masa yang lebih panjang untuk membuat satu
ayunan lengkap (atau apabila panjang bandul ringkas bertambah, tempohnya bertambah).
The longer pendulum takes longer time to make a complete oscillation (or the period of a simple
pendulum increases with its length).
Benang
Thread

Bandul
Pendulum bob
Kaki retort
Retort stand
0
01 FIZ Form 4 Ch1 2F.indd 18 9/9/13 5:44 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 19
2
U
N
I
T
UNIT
DAYA DAN GERAKAN
FORCES AND MOTION
2
2.1 MENGANALISIS GERAKAN LINEAR/ANALYSING LINEAR MOTION
• Menyatakan maksud jarak dan sesaran/Define distance and displacement
• Menyatakan maksud laju dan halaju dan menyatakan v =
s
t
/Define speed and velocity and state that v =
s
t
• Menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan menyatakan a =
v – u
t
Define acceleration and deceleration and state that a =
v – u
t
• Menghitung laju dan halaju
Calculate speed and velocity
• Menghitung pecutan dan nyahpecutan
Calculate acceleration and deceleration
• Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan seragam dengan
Solve problems on linear motion with uniform acceleration using
(i) v = u + at
(ii) s = ut +
1
2
at
2

(iii) v
2
= u
2
+ 2as
2.2 MENGANALISIS GRAF GERAKAN/ANALYSING MOTION GRAPHS
• Melakar dan mentafsirkan graf sesaran-masa dan halaju-masa
Plot and interpret displacement-time and velocity-time graphs
• Membuat kesimpulan daripada bentuk graf sesaran-masa apabila jasad dalam keadaan:
Deduce from the shape of a displacement-time graph when a body is:
(i) rehat/at rest
(ii) bergerak dengan halaju seragam/moving with uniform velocity
(iii) bergerak dengan halaju tidak seragam/moving with non-uniform velocity
• Menentukan jarak, sesaran dan halaju daripada graf sesaran-masa
Determine distance, displacement and velocity from a displacement-time graph
• Membuat kesimpulan daripada bentuk graf halaju-masa apabila jasad dalam keadaan:
Deduce from the shape of a velocity-time graph when a body is:
(i) rehat/at rest
(ii) bergerak dengan halaju seragam/moving with uniform velocity
(iii) bergerak dengan pecutan seragam/moving with uniform acceleration
• Menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada graf halaju-masa
Determine distance, displacement, velocity and acceleration from a velocity-time graph
• Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan seragam
Solve problems on linear motion with uniform acceleration
2.3 MEMAHAMI INERSIA/UNDERSTANDING INERTIA
• Menerangkan apa itu inersia
Explain what inertia is
• Menghubungkaitkan jisim dengan inersia
Relate mass to inertia
• Memberi contoh situasi yang melibatkan inersia
Give examples of situations involving inertia
• Mencadangkan cara untuk mengurangkan kesan negatif inersia
Suggest ways to reduce the negative effects of inertia
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 19 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 20
2
U
N
I
T
2.4 MENGANALISIS MOMENTUM/ANALYSING MOMENTUM
• Menyatakan maksud momentum suatu objek
Define the momentum of an object
• Menyatakan maksud momentum sebagai hasil darab jisim (m) dan halaju (v), iaitu momentum = mv
Define momentum as the product of mass (m) and velocity (v), i.e. momentum = mv
• Menyatakan Prinsip Keabadian Momentum
State the Principle of Conservation of Momentum
• Menghuraikan aplikasi Prinsip Keabadian Momentum
Describe applications of Conservation of Momentum
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan momentum
Solve problems involving momentum
2.5 MEMAHAMI KESAN DAYA/UNDERSTANDING THE EFFECT OF FORCE
• Menghuraikan kesan daya seimbang yang bertindak ke atas objek
Describe the effects of balanced forces acting on the object
• Menghuraikan kesan daya yang tidak seimbang yang bertindak ke atas objek
Describe the effects of unbalanced forces acting on an object
• Menyelesaikan masalah dengan menggunakan F = ma
Solve problems using F = ma
2.6 MENGANALISIS IMPULS DAN DAYA IMPULS/ANALYSING IMPULSE AND IMPULSIVE FORCE
• Menerangkan apa itu Impuls
Explain what an impulsive force is
• Memberi contoh situasi yang melibatkan daya impuls
Give examples of situations involving impulsive forces
• Menyatakan maksud impuls sebagai perubahan momentum, iaitu Ft = mv – mu
Define impulse as a change of momentum, i.e. Ft = mv – mu
• Menyatakan maksud daya impuls sebagai kadar perubahan momentum dalam perlanggaran atau
letupan, iaitu
Define impulsive force as the rate of change of momentum in a collision or explosion, i.e.
F =
mv – mu
t
• Menerangkan situasi di mana atau mengurangkan masa perlanggaran terhadap nilai daya impuls
Explain the effect of increasing or decreasing the time of impact on the magnitude of the impulsive force
• Menghuraikan situasi di mana daya impuls perlu dikurangkan dan cara untuk mengurangkannya
Describe situations where an impulsive force needs to be reduced and suggest ways to reduce it
• Menghuraikan situasi di mana daya impuls mendatangkan manfaat
Describe situations where an impulsive force is beneficial
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls
Solve problems involving impulsive forces
2.7 CIRI-CIRI KESELAMATAN YANG DIPERLUKAN DALAM KENDERAAN
BEING AWARE OF THE NEED FOR SAFETY FEATURES IN VEHICLES
• Menghuraikan kepentingan ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan
Describe the importance of safety features in vehicles
2.8 MEMAHAMI GRAVITI/UNDERSTANDING GRAVITY
• Menerangkan pecutan yang disebabkan oleh graviti/Explain acceleration due to gravity
• Menyatakan apa itu medan graviti/State what a gravitational field is
• Menyatakan maksud kekuatan medan graviti/Define gravitational field strength
• Menentukan nilai pecutan yang disebabkan oleh graviti/Determine the value of acceleration due to gravity
• Menyatakan maksud Berat (W) sebagai hasil darab jisim (m) dan pecutan yang disebabkan oleh
graviti (g), iaitu W = mg
Define weight (W) as the product of mass (m) and acceleration due to gravity (g), i.e W = mg
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan graviti
Solve problems involving acceleration due to gravity
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 20 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 21
2
U
N
I
T
2.9 MENGANALISIS KESEIMBANGAN DAYA
ANALYSING FORCES IN EQUILIBRIUM
• Menghuraikan situasi keseimbangan daya
Describe situations where forces are in equilibrium
• Menyatakan apa itu daya paduan
State what a resultant force is
• Tambahkan dua daya untuk menentukan daya paduan
Add two forces to determine the resultant force
• Meleraikan daya kepada dua komponen daya
Resolve a force into two effective component forces
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan keseimbangan daya
Solve problems involving forces in equilibrium
2.10 MEMAHAMI KERJA, TENAGA, KUASA DAN KECEKAPAN
UNDERSTANDING WORK, ENGERY, POWER AND EFFICIENCY
• Menyatakan maksud Kerja (W) sebagai hasil darab daya (F) yang dikenakan dan sesaran (s) objek
dalam arah daya tersebut, iaitu W = Fs
Define work (W) as the product of an applied force (F) and displacement (s) of an object in the direction of the
applied force, i.e W = Fs
• Menyatakan apabila Kerja dilakukan, tenaga dipindahkan daripada satu objek ke objek lain
State that when work is done, energy is transferred from one object to another
• Menyatakan maksud tenaga kinetik, E
k
, dan menyatakan bahawa E
k
=
1
2
mv
2
Define kinetic energy, E
k
, and state that E
k
=
1
2
mv
2
• Menyatakan maksud tenaga keupayaan graviti, E
p
,

dan menyatakan bahawa E
p
= mgh
Define gravitational potential energy, E
p
, and state that E
p
= mgh
• Menyatakan Prinsip Keabadian Tenaga/State the Principle of Conservation of Energy
• Menyatakan maksud Kuasa, P, dan menyatakan bahawa P =
Tenaga
Masa
Define power, P, and state that P =
Energy
Time
• Menerangkan apa itu kecekapan peralatan
Explain what efficiency of a device is
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan kerja, tenaga, kuasa dan kecekapan
Solve problems involving work, energy, power and efficiency
2.11 MEMAHAMI KEKENYALAN
UNDERSTANDING ELASTICITY
• Menyatakan maksud kekenyalan
Define elasticity
• Menyatakan Hukum Hooke
State Hooke’s Law
• Menyatakan maksud tenaga keupayaan kenyal, E
p
, dan menyatakan bahawa E
p
=
1
2
kx
2

Define elastic potential energy, E
p
, and state that E
p
=
1
2
kx
2

• Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan
Determine the factors that affect elasticity
• Menghuraikan aplikasi kekenyalan
Describe applications of elasticity
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan
Solve problems involving elasticity
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 21 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 22
2
U
N
I
T
1 Jarak ialah
jumlah laluan yang dilalui dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain
Distance is
the total path length travelled from one location to another
Kuantiti/Quantity:
Skalar/Scalar
Unit SI/SI unit:
meter (m)
2 Sesaran ialah/Displacement is
(a) jarak dalam
arah
tertentu./the distance in a specific
direction
.
(b) jarak antara dua lokasi yang diukur sepanjang laluan yang
paling pendek
yang menghubungkannya
dalam arah tertentu.
the distance between two locations measured along the
shortest path
connecting them in a specific direction.
(c) jarak kedudukan akhir dari kedudukan awal dalam arah tertentu.
the distance of its final position from its initial position in a specified direction.
Kuantiti/Quantity:
Vektor/Vector
Unit SI/SI unit:
meter (m)
3 Rajah di sebelah kanan menunjukkan beza antara jarak dan sesaran. Apabila
Ah Chong berjalan kaki di sepanjang Jalan Baik dari rumah A ke sekolah B,
The diagram on the right shows the difference between distance and displacement.
When Ah Chong walked from House A to School B, along Good Road,
Jarak/Distance
= Panjang laluan di sepanjang Jalan Baik
Length of the road along Good Road
Sesaran/Displacement
= Panjang garis lurus AB / Length of the straight line AB
Rumah
House
Sekolah
School
Jalan Baik
Good Road
A
B
Rahim berjalan dari rumahnya ke simpang sejauh 1.5 km
dari rumahnya. Kemudian dia berpatah balik dan berhenti
di warung Pak Din yang sejauh 0.5 km dari rumahnya.
Rahim walked from his house to the junction which is 1.5 km
from his house. Then he turned back and stopped at Pak Din’s
stall which is 0.5 km from his house.
(a) Berapakah sesaran Rahim dari rumahnya/What is Rahim’s displacement from his house
(i) apabila dia sampai di simpang?/when he reached the junction?
1.5 km ke timur/1.5 km to the east
(ii) apabila dia berada di warung Pak Din?/when he was at Pak Din’s stall?
0.5 km ke barat/0.5 km to the west
(b) Selepas bersarapan pagi, Rahim berjalan pulang ke rumahnya. Apabila dia sampai di rumahnya,
After breakfast, Rahim walked back to his house. When he reached home,
(i) berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh Rahim?/what was the total distance travelled by Rahim?
1.5 km + 1.5 km + 0.5 km + 0.5 km = 4 km
(ii) berapakah jumlah sesaran Rahim dari rumahnya?/what was Rahim’s total displacement from his house?
0 km
Contoh/Example
Rumah Rahim
Rahim’s house
0.5 km
1.5 km
Warung Pak Din
Pak Din’s stall
B O
Definisi jarak dan sesaran
Define distance and displacement
2.1
MENGANALISIS GERAKAN LINEAR
ANALYSING LINEAR MOTION
Utara/North
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 22 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 23
2
U
N
I
T
1 Laju ialah
kadar perubahan jarak
Speed is
the rate of change of distance
Laju, v =
Jarak dilalui
Masa yang diambil
Speed, v =
Distance travelled
Time taken
Kuantiti/Quantity:
Skalar/Scalar
Unit SI/SI unit:
m s
–1
2 Halaju ialah
kadar perubahan sesaran
Velocity is
the rate of change of displacement
Halaju, v =
Sesaran
Masa yang diambil
Velocity, v =
Displacement
Time taken
Kuantiti/Quantity:
Vektor/Vector
Unit SI/SI unit:
m s
–1
3 Arah halaju adalah arah sesaran.
Direction of velocity is the direction of the displacement.
Definisi Laju dan Halaju
Define Speed and Velocity
Laju purata,
v =
Jumlah jarak dilalui, s
Jumlah masa yang diambil, t
Average speed,
v =
Total distance travelled, s
Total time taken, t
Halaju purata:
v =
Sesaran, s
Jumlah masa yang diambil, t
Average velocity:
v =
Displacement, s
Total time taken, t
Laju sekata Laju yang magnitudnya
kekal
sama
tanpa mempertimbangkan arahnya.
Uniform speed Speed that remains the
same
in magnitude
regardless of its direction.
Halaju sekata Halaju yang
magnitud
dan
arahnya

kekal sama.
Uniform velocity Velocity that remains the same in
magnitude

and
direction
.
Suatu objek mempunyai halaju tak sekata jika:
An object has a non-uniform velocity if:
(a) arah
gerakan
berubah atau gerakan tidak linear.
the
direction
of motion changes or the motion is not linear.
(b)
magnitud
halaju berubah.
the
magnitude
of its velocity changes.
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 23 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 24
2
U
N
I
T
Sebuah kapal terbang menuju ke utara selama 1 jam dengan halaju
300 km j
–1
. Kemudian, kapal terbang bergerak ke timur selama 1 jam
dengan halaju 400 km j
–1
.
An aeroplane flies towards the north for 1 hour with a velocity of 300 km h
–1
.
Then, the plane moves to the east for 1 hour with a velocity of 400 km h
–1
.
(a) Berapakah laju purata kapal terbang itu?
What is the average speed of the plane?
Laju purata =
Jumlah jarak
Jumlah masa
Average speed =
Total distance
Total time
Jarak OA = Laju
OA
× Masa
OA
Distance OA = Speed
OA
× Time
OA
= 300 km j
–1
× 1 jam = 300 km h
–1
× 1 hour
= 300 km = 300 km
Jarak AB = Laju
AB
× Masa
AB
Distance AB = Speed
AB
× Time
AB
= 400 km j
–1
× 1 jam = 400 km h
–1
× 1 hour
= 400 km = 400 km
∴ Laju purata =
(300 km + 400 km)
2 jam
∴ Average speed =
(300 km + 400 km)
2 hours
=
700 km
2 jam
= 350 km j
–1
=
700 km
2 hours
= 350 km h
–1
(b) Berapakah halaju purata kapal terbang itu?/What is the average velocity of the plane?
Dari (a); From (a);
Jarak
OA
= 300 km Distance
OA
= 300 km
Jarak
AB
= 400 km Distance
AB
= 400 km
∴ Sesaran
OB
= (300 km)
2
+ (400 km)
2
∴ Displacement
OB
= (300 km)
2
+ (400 km)
2

= 500 km = 500 km
∴ Halaju purata =
Sesaran
Masa
∴ Average velocity =
Displacement
Time
=
500 km
2 j

=
500 km
2 h


= 250 km j
–1
= 250 km h
–1
400 km j
–1
300 km j
–1
A
O
B
Contoh/Example 1
Bacaan meter had laju bagi sebuah kereta yang bergerak ke arah utara menunjukkan 80 km j
–1
. Sebuah
kereta yang lain bergerak pada 80 km j
–1
menuju ke selatan. Adakah kelajuan kedua-dua kereta itu sama?
Adakah halaju kedua-dua kereta itu sama? Terangkan jawapan anda.
The speedometer reading for a car travelling north shows 80 km h
–1
. Another car is travelling at 80 km h
–1
towards
the south. Is the speed of both cars the same? Is the velocity of both cars the same? Explain your answer.
Kelajuan kedua-dua kereta itu adalah sama iaitu 80 km j
–1
tetapi halaju adalah tidak sama kerana arah
kedua-dua kereta itu berbeza. / The speed of both cars is the same, that is, 80 km h
–1
but the velocity is not the
same because the cars are in different directions.
Contoh/Example 2
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 24 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 25
2
U
N
I
T
Pecutan sifar bermaksud
suatu objek berada dalam keadaan pegun atau bergerak pada halaju malar, a = 0
Zero acceleration means
an object is at rest or is moving at a constant velocity, a = 0

‘a positif’ (pecutan): Halaju suatu objek
bertambah
dari halaju awal, u, kepada halaju akhir, v
yang lebih tinggi.
‘positive a’ (acceleration): The velocity of an object
increases
from an initial velocity, u, to a higher final
velocity, v.
‘a negatif’ (nyahpecutan): Halaju suatu objek
berkurang
dari halaju awal, u, kepada halaju akhir,
v yang lebih rendah.
‘negative a’ (deceleration): The velocity of an object
decreases
from an initial velocity, u, to a lower final
velocity, v.
Seorang penunggang basikal bermula dari keadaan rehat dan menambahkan halajunya pada kadar seragam
sehingga dia mencapai halaju 4.0 m s
–1
dalam 5.0 s. Berapakah purata pecutannya?
A cyclist starts from rest and increases his velocity at a constant rate until he reaches a velocity of 4.0 m s
–1
in 5.0 s.
What is his average acceleration?
Halaju awal/Initial velocity = 0
Halaju akhir/Final velocity =
4.0 m s
–1

Masa yang diambil/Time taken =
5.0 s
Contoh/Example
pecutan, a =
v – u
t
acceleration, a =
v – u
t
a =
(4.0 – 0) m s
–1
5.0 s

= 0.8 m s
–2
1 Pecutan, a, didefinisikan sebagai
kadar perubahan halaju
.
Acceleration, a, is defined as
the rate of change of velocity
.
2 Formula dan Unit SI:/Formula and SI unit:
Pecutan, a =
Perubahan halaju
Masa yang diambil
Acceleration, a =
Change in velocity
Time taken
=
Halaju akhir, v – Halaju awal, u
Masa yang diambil, t
=
Final velocity, v – Initial velocity, u
Time taken, t

=
v – u
t
=
v – u
t

Unit SI/SI unit:
m s
–2
Definisi pecutan dan nyahpecutan
Definition of acceleration and deceleration
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 25 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 26
2
U
N
I
T
Perhatikan gerakan sebuah kereta dalam Rajah (a) dan Rajah (b) yang merupakan gambar stroboskop.
Observe the motion of the car in Diagram (a) and Diagram (b) which are stroboscopic pictures.
(a) (b)
Rajah (a)/Diagram (a) Rajah (b)/Diagram (b)
(i) Huraikan perubahan halaju sebuah kereta dalam Rajah (a). Adakah kereta memecut atau menyahpecut?
Describe the changes in velocity of the car in Diagram (a). Is the car accelerating or decelerating?
Jarak antara dua gambar berturut-turut bertambah. Halaju kereta itu bertambah. Kereta itu memecut.
The distance between two consecutive images increases. Velocity of the car is increasing. The car accelerates.
(ii) Huraikan perubahan halaju sebuah kereta dalam Rajah (b). Adakah kereta memecut atau menyahpecut?
Describe the changes in velocity of the car in Diagram (b). Is the car accelerating or decelerating?
Jarak antara dua gambar berturut-turut berkurang. Halaju kereta itu berkurang. Kereta itu mengalami
nyahpecutan.
The distance between two consecutive images decreases. Velocity of the car is decreasing. The car decelerates.
Contoh/Example
1 Lengkapkan jadual berikut untuk membuat perbandingan antara dua istilah yang diberi.
Complete the following tables to do comparisons between the terms given.
Jarak/Distance Sesaran/Displacement Laju/Speed Halaju/Velocity
Jarak ialah jumlah
panjang laluan yang
dilalui dari satu lokasi ke
satu lokasi yang lain.
Total path length
travelled from one
location to another.
Sesaran ialah jarak
dalam arah
tertentu.
Displacment is the
distance in a
specified direction.
Laju ialah kadar
perubahan jarak.
Speed is the rate of
change of distance.Halaju ialah kadar
perubahan sesaran.
Velocity is the rate of
change of displacement.Kuantiti asas
Base quantity
Kuantiti asas
Base quantity
Quantiti terbitan
Derived quantity
Quantiti terbitan
Derived quantity
Kuantiti skalar
Scalar quantity
Kuantiti vektor
Vector quantity
Kuantiti skalar
Scalar quantity
Kuantiti vektor
Vector quantity

2 Seorang budak berjalan sepanjang laluan PQ./A boy walks along path PQ.
Cari/Find
(a) jumlah jarak dilalui./total distance travelled.
(5 + 7 + 5 + 10 + 10 + 10 + 10)m = 57 m
(b) sesaran./displacement.
(7 + 10 + 10)m = 27 m
Latihan/Exercises
5 m
7 m
10 m
10 m
10 m
P
Q
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 26 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 27
2
U
N
I
T
Hubung kait Sesaran, Halaju, Pecutan dan Masa
Relating Displacement, Velocity, Acceleration and Time
Jangka masa detik:/Ticker timer:
• Ia disambung ke bekalan kuasa
arus ulang-alik

50 Hz. Apabila dihidupkan, bilah pengetuk akan
bergetar 50 kali sesaat.
It is connected to an
alternating current
supply
of 50 Hz. When it is switched on, the iron strip will vibrate
50 times per second.
• Masa diambil untuk membuat 50 titik pada pita detik
ialah 1 saat. Jadi, selang masa antara dua titik yang berturutan ialah
1
50
s = 0.02 s.
The time taken to make 50 dots on the ticker tape is 1 second. Hence, the time interval between 2 consecutive
dots is
1
50
s = 0.02 s.
• 1 detik didefinisikan sebagai
selang masa antara 2 titik
.
1 tick is defined as
the time interval between 2 dots
.
6 – 12 V a.c.
Jangka masa detik
Ticker timer
Troli dinamik
Dynamic trolley
Aktiviti 1 Kaedah pengiraan
Activity 1 Method of calculation
Menyiasat gerakan dalam makmal iaitu menentukan jarak / sesaran, kelajuan / halaju, masa dan pecutan /
nyahpecutan
To investigate motion in laboratory to determine distance / displacement, speed / velocity, time and acceleration /
deceleration
10 ticks/detik
8.0 cm
B A
3 Isikan tempat kosong/Fill in the blanks:
(a) Laju malar 10 m s
–1
Jarak sejauh
10 m
dilalui setiap
saat
A constant speed of 10 m s
–1
A distance of
10 m
is travelled every
second
(b) Halaju malar –10 m s
–1

Sesaran
sejauh 10 m yang dilalui setiap
saat
dalam arah
bertentangan
A constant velocity of –10 m s
–1
A
displacement
of 10 m is travelled every
second
in
the opposite direction.
(c) Pecutan malar 4 m s
–2
Halaju
meningkat
dengan 4 m s
–1
setiap
saat
A constant acceleration of 4 m s
–2
Velocity
increases
by 4 m s
–1
every
second
(d) Nyahpecutan malar 4 m s
–2
Halaju
berkurang
dengan 4 m s
–1
setiap
saat
A constant deceleration of 4 m s
–2
Velocity
decreases
by 4 m s
–1
every
second
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 27 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 28
2
U
N
I
T
LANGKAH 1: Menentukan masa diambil untuk 1 detik.
STEP 1: Determination of time taken for 1 tick.
(a) Masa yang diambil untuk 50 detik = 1 saat
(b) Masa yang diambil untuk 1 detik =
0.02
s
(c) Masa yang diambil dari A ke B =
10
detik
=
0.2
s
(a) Time taken for 50 ticks = 1 second
(b) Time taken for 1 tick =
0.02
s
(c) Time taken from A to B =
10
ticks
=
0.2
s
LANGKAH 2: Menentukan sesaran
STEP 2: Determination of displacement
Sesaran suatu objek ditentukan dengan mengukur panjang pita detik yang ditarik melalui jangka masa detik
The displacement of the object is determined by measuring the length of the ticker tape that is pulled through the
ticker time
Sesaran A ke B =
8.0
cm/Displacement from A to B =
8.0
cm
LANGKAH 3: Menentukan halaju
STEP 3: Determination of velocity
Halaju, v =
Sesaran
Masa
=
8.0 cm
0.2 s
=
40.0
cm s
–1
Velocity, v =
Displacement
Time
=
8.0 cm
0.2 s
=
40.0
cm s
–1
LANGKAH 4: Menentukan pecutan
STEP 4: Determination of acceleration
1.5 cm 3.5 cm 5.5 cm 7.5 cm
A υ ν B C D E
Dari jalur pertama: Halaju pertama, u, pada AB/From the first strip: Initial velocity, u, at AB
u
AB
=
1.5 cm
0.2 s
= 7.5 cm s
–1
Dari jalur terakhir: Halaju terakhir, v, pada DE/From the final strip: Final velocity, v, at DE
v
AB
=
7.5 cm
0.2 s
= 37.5 cm s
–1
Selang masa, bagi perubahan halaju, t/The time interval, t, for the change in the velocity
t = (4 – 1) × 0.2 s = 0.6 s
Pecutan/Acceleration,
a =
(37.5 – 7.5) cm s
–1
0.6 s
= 50.0 cm s
–2
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 28 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 29
2
U
N
I
T
1

Arah pergerakan
Direction of motion
0.2 cm 1.4 cm
Berdasarkan rajah di atas, hitungkan pecutan
objek itu.
Based on the diagram above, calculate the
acceleration of the object.
Penyelesaian/Solution
u =
0.2 cm
0.02 s
= 10 cm s
–1
v =
1.4 cm
0.02 s
= 70 cm s
–1
t = (5 – 1) × 0.02 s = 0.08 s
a =
(70 – 10) cm s
–1
0.08 s
= 750 cm s
–2
= 7.5 m s
–2
2
B A C D E
2.0 cm 4.0 cm 6.0 cm 8.0 cm
Arah pergerakan
Direction of motion
Rajah di atas menunjukkan suatu pita detik yang
mengandungi 5 detik untuk setiap selang AB-BC-CD
dan DE. Hitungkan pecutan objek itu.
The diagram above shows a ticker tape contains 5 ticks for
every interval AB-BC-CD and DE. Calculate the acceleration
of the object.
Penyelesaian/Solution
u =
8.0 cm
0.1 s
= 80.0 cm s
–1
v =
2.0 cm
0.1 s
= 20.0 cm s
–1
t = (4 – 1) × 0.1 s = 0.3 s
a =
(20.0 – 80.0)
0.3 s
= –200 cm s
–2
= –2.0 m s
–2
3 Rajah di sebelah menunjukkan carta pita detik bagi
sebuah troli yang bergerak. Frekuensi bagi jangka
masa detik ialah 50 Hz. Setiap jalur pita merupakan
panjang 10 detik.
The diagram on the right shows a ticker tape chart for a
moving trolley. The frequency of the ticker-timer used is
50 Hz. Each strip of the tape is a 10-ticks length.
(a) Berapakah selang masa antara dua titik?
What is the time interval between two dots?
0.02 s
(b) Berapakah selang masa untuk satu jalur?
What is the time interval for one strip?
0.02 × 10 = 0.2 s
(c) Berapakah halaju awal?
What is the initial velocity?
u =
2.0 cm
0.2 s
= 10.0 cm s
–1
(d) Berapakah halaju akhir?/What is the final velocity?
v =
12.0 cm
0.2 s
= 60.0 cm s
–1

(e) Berapakah selang masa yang diambil untuk berubah dari halaju awal kepada halaju akhirnya?
What is the time interval to change from its initial velocity to its final velocity?
t = (11 – 1) × 0.2 s = 2.0 s
(f) Berapakah pecutan objek itu?/What is the acceleration of the object?
a =
(60.0 – 10.0) cm s
–1
2.0 s
= 25.0 cm s
–2
Latihan/Exercises
12.0
Panjang 10 detik/cm
10-tick length/cm
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Detik/Ticks
Jalur pita
Strip of the tape
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 29 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 30
2
U
N
I
T
Aktiviti 2 Untuk mengenal pasti jenis gerakan
Activity 2 To identify the types of motion
PITA DETIK DAN CARTA
TICKER TAPE AND CHARTS
Panjang/Length (cm)
Arah
gerakan
Direction
of motion
Detik/Ticks
Jenis gerakan:
Type of motion:
Laju malar/Constant speed
Jarak dilalui antara dua titik berturutan:
Distance between two consecutive dots:
Sama/equal
1 2 3 4 5 6
4.0
0.5
1.2
1.9
2.6
3.3
Panjang/Length (cm)
Arah
gerakan
Direction
of motion
Detik/Ticks
• Jarak antara dua titik berturutan
bertambah

secara seragam.
The distance between two consecutive dots
increases
uniformly.
• Halaju objek itu
bertambah
secara seragam.
The velocity of the object
increases

uniformly.
• Objek itu bergerak pada
pecutan
seragam.
The object moves at a uniform
acceleration
.
Panjang/Length (cm)
Arah
gerakan
Direction
of motion
Detik/Ticks
• Jarak antara dua titik berturutan
berkurang

secara seragam.
The distance between two consecutive dots
decreases
uniformly.
• Halaju objek itu
berkurang
secara seragam.
The velocity of the object
decreases

uniformly.
• Objek itu bergerak pada
nyahpecutan
seragam.
The object moves at a uniform
deceleration
.
Aktiviti 3 Untuk menentukan sesaran, halaju purata dan pecutan
Activity 3 To determine displacement, average velocity and acceleration
Radas
Apparatus
Jangka masa detik, troli, bekalan kuasa 12 V, landasan, pita detik, pembaris
Ticker timer, trolley, 12 V power supply, runway, ticker tape, ruler
Prosedur
Procedure
1 Naikkan satu hujung landasan kepada ketinggian yang munasabah.
Raise one end of runway to a reasonable height.
2 Lalukan pita detik melalui jangka masa detik dan sambungkan kepada troli di atas
landasan.
Pass the ticker tape through the ticker timer and attach it to a trolley at the top of the runway.
(i)
(ii)
(iii)
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 30 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 31
2
U
N
I
T
Prosedur
Procedure
3 Hidupkan jangka masa detik dan lepaskan troli.
Switch on the ticker timer and release the trolley.
4 Apabila troli itu sampai ke penghujung landasan, hentikan troli dan potongkan pita itu.
When the trolley reaches the end of the runway, stop it and cut the tape.
Pita detik
Ticker tape
Jangka masa detik
Ticker timer
Troli
Trolley
Landasan
Runway
Blok kayu
Wooden block
Sumber kuasa
Power supply
5 Tanda dan potongkan pita kepada jalur-jalur 10 detik dari permulaan titik pertama
jelas dilihat.
Mark and cut the tape into 10-tick strips from the start of the first clear dot.
6 Lekatkan jalur-jalur 10 detik bersebelahan pada kertas untuk membuat satu carta
pita.
Paste the 10-tick strips side-by-side on a paper to make a tape chart.
Pengumpulan
data
Collecting data
Cari
Find
Jalur pertama
1st strip
Jalur terakhir
Last strip
Sesaran bagi 10 detik
The displacement of the 10-tick
Masa yang diambil bagi jalur 10 detik
The time interval for the 10-tick strip
Halaju purata jalur 10 detik
Average velocity of the 10-tick strip
Perubahan halaju antara dua jalur 10 detik
Change in velocity between the two 10-tick strips
Masa yang diambil untuk perubahan halaju
Time taken for the change in velocity
Pecutan
Acceleration
Kesimpulan
Conclusion
Apabila halaju suatu objek bertambah, ia mengalami pecutan.
When the velocity of an object increases, it experiences acceleration.
Selesaikan masalah pada gerakan linear dengan pecutan seragam
Solve problems on linear motion with uniform acceleration
(1) v = u + at (2) s =

u + v
2

t (3) s = ut + ½ at
2
(4) v
2
= u
2
+ 2as
di mana/where:
s: sesaran/displacement
u: halaju awal/initial velocity
v: halaju akhir/final velocity
a: pecutan/acceleration
t: masa/time
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 31 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 32
2
U
N
I
T
1 Sebuah kereta memecut dari keadaan rehat ke 25 m s
–1
dalam 4 s. Cari pecutan kereta itu.
A car accelerates from rest to 25 m s
–1
in 4 s. Find the acceleration of the car.
Penyelesaian/Solution
u = 0, v = 25 m s
–1
, t = 4 s, a = ?
v = u + at a =
v – u
t
=
25 m s
–1
– 0
4 s
= 6.25 m s
–2
2 Sebuah kereta memecut dari keadaan rehat pada 3 m s
–2
sepanjang suatu jalan lurus. Berapakah sesaran yang
dilalui oleh kereta itu selepas 4 s?
A car accelerates from rest at 3 m s
–2
along a straight road.
How far has the car travelled after 4 s?
Penyelesaian/Solution
u = 0, a = 3 m s
–2
, t = 4 s, sesaran/displacement = ?
s = ut +
1
2
at
2
= 0 +
1
2
(3 m s
–2
)(4 s)
2
= 24 m
3 Sebuah kereta bergerak dengan halaju 20 m s
–1
sepanjang
jalan lurus. Pemandu itu menekan brek selama 5 s. Ia
menyebabkan nyahpecutan 3 m s
–2
, berapakah halaju
akhir kereta itu?
A car is travelling at 20 m s
–1
along a straight road. The
driver brakes for 5 s. This causes a deceleration of 3 m s
–2
.
What is the final velocity of the car?
Penyelesaian/Solution
u = 20 m s
–1
, t = 5 s, a = –3 m s
–2
, v = ?
v = u + at
= 20 m s
–1
+ (–3 m s
–2
)(5 s)
= 5 m s
–1

4 Sebuah kereta bergerak dengan halaju malar 40 m s
–1
. Pemandu ternampak suatu penghalang di
hadapannya dan dia segera menekan brek. Dia dapat memberhentikan keretanya dalam masa 8 s. Jarak
antara penghalang itu dari kereta apabila pemandu ternampak penghalang itu ialah 180 m. Berapakah
jarak penghalang itu dari kereta selepas ia berhenti?
A car was moving at a constant velocity of 40 m s
–1
. The driver saw an obstacle in front and he immediately
stepped on the brake pedal. He managed to stop the car in 8 s. The distance of the obstacle from the car when
the driver spotted it was 180 m. How far was the obstacle from the car after it stopped?
Penyelesaian/Solution
u = 40 m s
–1
, v = 0, t = 8 s, s = ?
s =

u + v
2

t =
(40 m s
–1
+ 0)(8 s)
2
= 160 m
Jarak penghalang dari kereta itu selepas berhenti / The distance of the obstacle from the car after it stopped
= 180 m – 160 m
= 20 m
Latihan/Exercises
t = 4 s
0 m s
–1
Sesaran / Displacement
a = 3 m s
–2
t = 5 s
20 m s
–1
v
a = –3 m s
–2
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 32 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 33
2
U
N
I
T
2.2
MENGANALISIS GRAF GERAKAN
ANALYSING MOTION GRAPH
Daripada graf gerakan, anda akan memahami:
From motion graphs, you will understand:
(i) berapa jauh yang telah dilalui oleh sesuatu objek – (jarak, sesaran)
how far an object has travelled – (distance, displacement)
(ii) berapa cepat ia bergerak – (laju, halaju)
how fast it is moving – (speed, velocity)
(iii) perubahan halaju terhadap masa – (pecutan / nyahpecutan)
change of velocity with time – (acceleration / deceleration)
Lakar dan tafsir graf sesaran-masa
Plot and interpret displacement-time graph
Rajah di sebelah kanan menunjukkan gerakan
sebuah kereta pada masa yang berlainan.
The diagram on the right shows the motion of
a car with respect to time.
(a) Lakarkan graf sesaran-masa kereta itu.
Plot a displacement-time graph for the car.
(b) Hitungkan kecerunan graf.
Calculate the gradient of the graph.
Kecerunan/Gradient =
(50 – 0) m
5 s
= 10 m s
–1
(c) Apakah unit bagi kecerunan?
What is the unit of this gradient?
m s
–1
(d) Apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh
unit ini?
What is the physical quantity shown by this unit?
Halaju/velocity
0 m Kedudukan:
Position
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m
t = 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s
0
0
10
20
30
40
50
1 2 3
Masa/Time (s)
K
e
d
u
d
u
k
a
n
/
P
o
s
i
t
i
o
n

(
m
)
4 5
Kecerunan graf = halaju
The gradient = velocity
of the graph
Membuat kesimpulan daripada bentuk graf sesaran-masa
Deduction from the shape of a displacement-time graph
Objek pada
keadaan rehat
Object at rest
Sesaran/Displacement,
s/m
t/s
0
Objek berada dalam keadaan
rehat
kerana ia
berada pada
kedudukan yang sama
pada bila-
bila masa.
The object is at
rest
because it is at the
same position

at any time.
Halaju = kecerunan graf
Velocity = gradient of the graph
=
0
m s
–1
Graf sesaran-masa
Displacement-time graph
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 33 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 34
2
U
N
I
T
Objek bergerak
dengan halaju
malar
Object moving at
constant velocity
t/s
0
20
5
Sesaran/Displacement,
s/m
• Objek bergerak pada halaju
malar
kerana
sesaran bertambah secara seragam dalam setiap saat.
Object travels at
constant
velocity because displacement
increases constantly in every second.
• Garis lurus graf mempunyai kecerunan yang
tetap
.
The straight line of the graph has a
constant
gradient.
• Halaju = kecerunan
Velocity = gradient
=
4
m s
–1

Objek bergerak
dengan pecutan
Object moving with
acceleration
t/s
0
Sesaran/Displacement,
s/m
• Objek bergerak dengan pecutan kerana kadar
perubahan sesaran
bertambah
.
Object moves with acceleratiom because the rate of change
of displacement is
increasing
.
• Kecerunan lengkungan
bertambah
, dan ini
menunjukkan
halaju
bertambah.
The gradient of the curve is
increasing
showing that
the
velocity
is increasing.
• Objek mengalami
pecutan
.
The object experiences
acceleration
.
Menentukan jarak, sesaran dan halaju dari graf sesaran-masa
Determine distance, displacement and velocity from the displacement-time graph
Rajah di bawah menunjukkan graf sesaran-masa bagi suatu objek.
The diagram below shows a displacement-time graph of an object.
Berdasarkan graf,
Based on the graph,
(a) Hitungkan halaju objek antara
calculate the velocity of the object between
(i) A dan/and B (ii) B dan/and C (iii) C dan/and D
v =
20 m
10 s

v = 0
v = –
20 m
5 s
= 2 m s
–1
= –4 m s
–1
(b) Gambarkan gerakan objek itu antara
Describe the motion of the object between
(i) A dan B:
halaju malar
(ii) B dan C:
dalam keadaan rehat

A and B:
constant velocity
B and C:
at rest
(iii) C dan D:
halaju malar tetapi objek bergerak pada arah yang bertentangan
C and D:
constant velocity but in opposite direction
Sesaran/m
Displacement / m
B C
D
A
0
20
10 30 35
Masa/s
Time / s
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 34 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 35
2
U
N
I
T
Lakar dan tafsir graf halaju-masa
Plot and interpret velocity-time graph
Rajah menunjukkan kereta bergerak
dari rehat dalam suatu garis lurus.
The diagram shows the car move from
rest in a straight line.
(a) Lakarkan graf halaju-masa bagi
kereta ini.
Plot the velocity-time graph for the car.
(b) Hitungkan kecerunan graf.
Calculate the gradient of the graph.
Kecerunan
Gradient
=
(10 – 0) m s
–1
(5 – 0) s
= 2 m s
–2

(c) Apakah unit bagi kecerunan ini?
What is the unit of this gradient?
m s
–2
(d) Apakah kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh
unit ini?
What is the physical quantity shown by this unit?
pecutan/acceleration
t = 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s
0 m s
–1
2 m s
–1
4 m s
–1
6 m s
–1
8 m s
–1
10 m s
–1
Halaju:
Velocity
Graf halaju-masa
Velocity-time graph
• Kecerunan graf = pecutan atau nyahpecutan
The gradient of graph = acceleration or deceleration
• Luas di bawah graf = sesaran
The area under the graph = displacement
0
0
2
4
6
8
10
1 2 3 4 5
Masa/Time
(s)
Halaju/Velocity
(m s
–1
)
Graf halaju-masa
Velocity-time graph
(c) Cari/Find
(i) jumlah jarak/total distance (ii) jumlah sesaran/total displacement
= (20 + 0 + 20)m = 40 m = (20 + 0 – 20)m = 0
(d) Hitungkan/Calculate
(i) laju purata (ii) halaju purata gerakan zarah itu.
the average speed the average velocity of the moving particle.
=
jumlah jarak
masa
=
40 m
35 s

= 1.14 m s
–1
=
total distance
time
=
40 m
35 s

= 1.14 m s
–1
=
sesaran
masa
= 0
=
displacement
time
= 0
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 35 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 36
2
U
N
I
T
Membuat kesimpulan daripada bentuk graf halaju-masa
Deduce from the shape of velocity-time graph
Objek berada dalam keadaan rehat
Object at rest
Objek bergerak dengan
halaju malar
Object moves with constant velocity
Objek bergerak dengan pecutan malar
Object moving with constant
acceleration
Objek bergerak dengan
nyahpecutan malar
Object moves with constant deceleration
Nota/Notes:
• Dalam analisis gerakan linear, jika halaju suatu zarah adalah sifar, ini bermakna zarah itu berhenti bergerak.
In linear motion analysis, if the velocity of a particle is zero, it means that the particle has stopped moving.
• Jika halaju zarah itu menjadi negatif, maka zarah itu bergerak dalam arah bertentangan dengan arah gerakan awalnya.
If the velocity of the particle becomes negative, then the particle is moving opposite to its earlier direction of motion.
• Kecerunan = pecutan =
0
Gradient = acceleration =
0

• Luas di bawah graf = sesaran =
0
Area under the graph = displacement =
0
• Objek berada dalam keadaan
rehat
.
Object is at
rest
.
• Kecerunan/Gradient = pecutan/acceleration =
0

• Luas di bawah graf = sesaran =
10 m s
–1
× 2 s = 20 m
Area under the graph = displacement =
10 m s
–1
× 2 s = 20 m
• Sesaran dilalui =
20
m
Displacement travelled =
20
m
• Objek bergerak dengan halaju
malar
Object moves with
constant
velocity
• Kecerunan/Gradient = malar/constant =
18 m s
–1
3 s
= 6 m s
–2

• Pecutan/Acceleration =
6 m s
–2
• Luas di bawah graf/ Area under the graph
=
1
2
(18 m s
–1
)(3 s) = 27 m
• Sesaran dilalui/Displacement travelled =
27
m
• Objek bergerak dengan pecutan
malar
Object moves with
constant
acceleration
• Kecerunan graf adalah
malar
dan
negatif
The gradient of the graph is
constant
and
negative
• Objek itu bergerak dengan
nyahpecutan
seragam
The object is moving with uniform
deceleration
v/m s
t/s
0
v/m s
t/s
0
2
10
v/m s
t/s
0
18
3
v
t 0
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 36 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 37
2
U
N
I
T
Menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada graf halaju-masa
Determine distance, displacement, velocity and acceleration from a velocity-time graph
Berikut menunjukkan graf halaju-masa bagi sebuah kereta. Berdasarkan graf,
The following shows the velocity-time graph of a car. Based on the graph,
Halaju/Velocity / m s
K
L M
N
O J
0
20
–10
10
10 20 30 40 35 45 50
Masa/s
Time / s
(a) hitungkan pecutan kereta itu bagi
calculate the acceleration of the car for
(i) JK
a =
20 m s
–1
10 s
= 2 m s
–2

(ii) KL
a = –
(20 – 10) m s
–1
(20 – 10) s
= –1 m s
–2
(iii) LM
a = 0
(iv) MN
a = –
20 m s
–1
10 s
= –2 m s
–2
(b) Nyatakan jenis gerakan kereta itu bagi
State the types of motion of the car for
(i) JK :
pecutan malar
(ii) KL :
nyahpecutan malar (tetap)

constant acceleration

constant deceleration
(iii) LM :
halaju tetap
(iv) MN :
nyahpecutan tetap

constant velocity

constant deceleration
(c) Hitungkan jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta itu semasa
Calculate the total displacement travelled by the car during
(i) gerakan bagi 10 s yang pertama (ii) kereta bergerak dengan halaju seragam
the first 10 s of motion the car moves with uniform velocity

Sesaran
Displacement
=
1
2
(20 m s
–1
)(10 s)
Sesaran
Displacement
= 10 m s
–1
× 10 s = 100 m
= 100 m
(iii) gerakan bagi 10 s yang terakhir
the last 10 s of motion
Sesaran / Displacement = 0
(d) Hitungkan / Calculate
(i) jumlah jarak bagi keseluruhan perjalanan (ii) jumlah sesaran bagi keseluruhan perjalanan.
the total distance for the whole journey the total displacement for the whole journey.
Sesaran / Displacement Sesaran / Displacement
= (100 + 150 + 100 + 25 + 50) m = 425 m – 50 m
= 425 m = 375 m
(e) Hitungkan / Calculate
(i) laju purata / the average speed (ii) halaju purata / the average velocity
Laju purata / Average speed Halaju purata / Average velocity
=
425 m
45 s
= 9.44 m s
–1
=
375 m
45 s
= 8.33 m s
–1
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 37 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 38
2
U
N
I
T
Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan seragam
Solve problems on linear motion with uniform acceleration
P Q
R
S
O
0
20
10
–10
2 4 6 8
t/s
Sesaran/Displacement,
s/m
1 Hitungkan/Calculate
(i) halaju bagi OP, QR dan RS
velocity of OP, QR and RS
(ii) sesaran/displacement

Penyelesaian/Solution:
(i) OP: halaju/velocity =
20 m
2 s
= 10 m s
–1

QR: halaju/velocity = –
20 m
2 s
= –10 m s
–1
RS: halaju/velocity = –
10 m
1 s
= –10 m s
–1
(ii) s = (20 + 0 – 20 – 10)m = –10 m
2 Hitungkan/Calculate
(i) pecutan bagi OA dan BC
acceleration of OA and BC
(ii) jumlah sesaran/total displacement
Penyelesaian/Solution:
(i) OA:
pecutan
acceleration
=
10 m s
–1
10 s
= 1 m s
–2

BC:
pecutan
acceleration
= –
10 m s
–1
5 s
= –2 m s
–2
(ii)
Jumlah sesaran
Total displacement
=
1
2
(25 + 10)s (10 m s
–1
)
= 175 m
Halaju / m s
Velocity / m s
A B
C
O
0
10
5
5 10 15 20 25
t/s
Kesimpulan/Conclusion
1 Kecerunan graf s melawan t memberi halaju suatu objek.
Gradient of the graph s against t gives the velocity of an object.
2 Kecerunan graf v melawan t memberi pecutan suatu objek.
Gradient of the graph v against t gives the acceleration of an object.
3 Luas di bawah graf v melawan t memberi sesaran yang dilalui oleh objek.
Area under the graph v against t gives the displacement travelled by the object.
02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 38 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 39
2
U
N
I
T
Ringkasan bagi bentuk graf gerakan
Summary of shapes of motion graphs
Graf
Graph
s melawan t
s against t
v melawan t
v against t
a melawan t
a against t
Halaju sifar
Zero velocity
s
t 0
v
t 0
Halaju negatif
Negative velocity
s
t 0
v
t
0
Halaju seragam
Uniform velocity
s
t 0
v
t 0
a
t 0
Pecutan seragam
Uniform acceleration
s
t
0
v
t 0
a
t
0
Nyahpecutan seragam
Uniform deceleration
s
t 0
v
t 0
a
0
t

02 FIZ Form 4 Ch2 A 2F.indd 39 9/10/13 4:26 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 40
2
U
N
I
T
2.3
MEMAHAMI INERSIA
UNDERSTANDING INERTIA
Jelaskan apakah inersia/Explain what inertia is
Inersia suatu objek ialah
kecenderungan objek itu kekal dalam keadaan rehat atau terus bergerak
dalam keadaan gerakannya
The inertia of an object is
the tendency of the object to remain at rest or, if moving, to continue its motion
• Suatu objek berada dalam keadaan rehat akan cenderung kekal dalam keadaan
rehat
.
An object in a state of rest tends to remain at
rest
.
• Suatu objek yang berada dalam keadaan bergerak cenderung untuk kekal dalam keadaan
gerakan
.
An object in a state of motion tends to stay in
motion
.
Hukum Newton pertama/Newton’s first law:
Setiap objek akan terus berada dalam keadaan rehat atau keadaan gerakannya dengan halaju seragam
kecuali ia dikenakan daya luar.
Every object continues in its state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by an external force.
Semakin besar jisim, semakin besar
inersia
/The larger the mass, the larger the
inertia
• Dua baldi kosong digantung dengan tali dari siling.
Two empty buckets are hung with rope from the ceiling.
• Sebuah baldi diisi dengan pasir manakala baldi yang lain adalah kosong.
One bucket is filled with sand while the other bucket is empty.
• Kemudian, kedua-dua baldi ditolak.
Then, both buckets are pushed.
• Didapati baldi kosong itu
senang
ditolak berbanding dengan baldi
yang diisi dengan pasir.
It is found that the empty bucket is
easy
to push compared to the bucket
with sand.
• Baldi yang diisi dengan pasir adalah lebih
susah
untuk bergerak.
The bucket filled with sand is more
difficult
to move.
• Apabila kedua-dua baldi diayun dan diberhentikan, baldi yang diisi dengan pasir lebih susah untuk
diberhentikan.
When both buckets are oscillating and an attempt is made to stop them, it is more difficult to stop the bucket
filled with sand.
• Ini menunjukkan baldi dengan jisim yang lebih besar menghasilkan rintangan yang lebih untuk berubah
dari keadaan rehat atau dari keadaan gerakan.
This shows that the bucket with a bigger mass offers a greater resistance to change from its state of rest or
from its state of motion.
• Oleh itu, suatu objek dengan jisim yang besar mempunyai inersia yang lebih
besar
.
So, an object with a larger mass has a
larger
inertia.
Hubung kait inersia dengan jisim/Relate mass to inertia
Tali
Ropes
Baldi
Buckets
Pasir
Sand
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 40 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 41
2
U
N
I
T
Aktiviti yang melibatkan inersia/Activities involving inertia
Apabila sekeping duit syiling 20 sen dikuis ke arah timbunan
duit syiling 20 sen pada permukaan yang licin, duit syiling
di bawah
dihentam keluar tanpa
menggerakkan
duit
syiling yang lain. Ini menunjukkan bahawa
inersia

bagi timbunan duit syiling di atas bercenderung untuk kekal
dalam keadaan
rehat
dan menentang gerakan.
When a 20 cent coin is flicked towards a stack of 20 cent coins on a
smooth surface, the
bottom
coin is knocked off without
moving

the rest of coins. This shows that the
inertia
of the stack of coins
above tends to remain
at rest
and resists motion.
Apabila kadbod ditarik keluar dengan cepat, duit syiling itu
terus jatuh ke dalam gelas.
Inersia
duit syiling itu
mengekalkannya dalam keadaan
rehat
walaupun kadbod
itu ditarik keluar.
When the cardboard is pulled away quickly, the coin drops straight
into the glass.
The
inertia
of the coin maintains it in its
rest
position
even when the cardboard is withdrawn.
Letakkan segelas air di atas sekeping kertas A4. Dengan cepat
tarik keluar kertas itu secara mendatar. Apakah yang akan
berlaku kepada gelas air itu?
Place a glass of water on a piece of A4 paper. Suddenly you pull the
paper horizontally. What happens to the glass of water?
Gelas air itu kekal dalam keadaan rehat. Inersia gelas yang
berisi air itu cenderung mengekalkan gelas air dalam
kedudukan rehat.
The glass of water remains at rest. The inertia of the glass of water
still wants it to remain at rest position.
Troli
Trolley
Penghalang
Obstracle
Blok kayu
Wooden block
Sebuah blok kayu diletakkan di atas sebuah troli yang bergerak
menuruni landasan. Apabila gerakan troli itu dihalang oleh
suatu penghalang, blok kayu itu akan kekal dalam keadaan
gerakan
dan ia menggelongsor ke hadapan.
Inersia

blok kayu itu berkecenderung untuk mengekalkan keadaan
gerakannya.
A wooden block is placed on top of a moving trolley down a runway.
When the motion of the trolley is stopped by an obstacle, the wooden
block will continue its state of
motion
and slide forward.
The
inertia
of the wooden block tends to keep its state of motion.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 41 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 42
2
U
N
I
T
Contoh situasi yang melibatkan inersia/Examples of situations involving inertia
Bas yang pegun/The bus is stationary
Bas bergerak secara tiba-tiba ke depan
The bus moves forward suddenly
Penumpang di dalam bas akan terhumban ke belakang apabila
bas yang pegun memecut ke hadapan. Mengapa?
Passengers in a bus will be thrown backwards when a stationary bus
starts to accelerate. Why?
Apabila bas itu bergerak ke depan secara tiba-tiba dari rehat,
inersia
badan penumpang masih kekal dalam keadaan rehat.
Ini menyebabkan badannya terhumban ke
belakang
.
When the bus moves forward suddenly from rest, the
inertia
of
the passenger's body tends to keep him at rest. This causes his body
to be thrown
backwards
.
Bas sedang bergerak/The bus is moving
Bas berhenti secara tiba-tiba
The bus stops suddenly
Penumpang dalam bas yang bergerak terhumban ke
hadapan apabila bas itu berhenti secara tiba-tiba. Mengapa?
Passengers in a moving bus will be thrown forward when the bus
comes to a halt suddenly. Why?
Penumpang berada dalam keadaan
gerakan
apabila bas
itu sedang bergerak. Apabila bas itu berhenti secara tiba-tiba,
inersia badan penumpang cenderung untuk terus bergerak ke
hadapan
. Ini menyebabkan badan penumpang terhumban ke
hadapan
.
The passengers are in a state of
motion
when the bus is moving.
When the bus stops suddenly, the inertia of the passenger tends to
continue in its
forward
motion. This causes his body to be thrown
forward
.
Aktiviti yang melibatkan inersia/Activities involving inertia
Sebuah buku ditarik keluar dari kedudukan tengahnya. Buku
di atasnya akan
jatuh ke bawah secara terus
. Inersia
cuba
menentang
perubahannya dari keadaan rehat,
iaitu, apabila buku ditarik keluar, buku-buku di atas tidak akan
bergerak bersama-sama.
A book is pulled out from its central position. The books on top will
drop
straight downwards
. Inertia tries to
resist
the
change from rest, that is, when the book is pulled out, the books on
top do not follow suit.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 42 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 43
2
U
N
I
T
Contoh situasi yang melibatkan inersia/Examples of situations involving inertia
Gerakan ke bawah
yang cepat
Fast downward motion
Sos
Sauce
Sos cili dalam botol boleh dituang keluar dengan senang jika botol digerakkan turun
dengan cepat dan berhenti secara tiba-tiba. Jelaskan.
Chili sauce in the bottle can be easily poured out if the bottle is moved down fast with a sudden
stop. Explain.
• Sos dalam botol
bergerak
bersama-sama dengan botol semasa pergerakan ke
bawah.
The sauce in the bottle
moves
with the bottle during the downward movement.
• Apabila botol itu berhenti secara tiba-tiba,
inersia
sos menyebabkan ia terus
bergerak ke bawah dan mengakibatkan sos dituang keluar dari botol itu.
When the bottle is stopped suddenly, the
inertia
of the sauce causes it to continue in its
downward movement and thus the sauce is poured out of the bottle.
Gerakan ke bawah
yang cepat
Fast downward motion
Kepala tukul dicantum dengan ketat kepada pemegangnya dengan
mengetuk

penghujung pemegangnya, secara menegak, di atas permukaan yang keras.
The head of hammer is secured tightly to its handle by
knocking
one end of the handle,
held vertically, on a hard surface.
• Ini menyebabkan kepala tukul meneruskan gerakan
ke bawah
apabila gerakan
pemegang itu diberhentikan. Dengan ini, hujung atas pemegang itu akan dimasukkan
lebih dalam ke dalam kepala tukul.
This causes the hammer head to continue on its
downward
motion when the motion of the
handle is stopped. So that the top end of the handle is slotted deeper into the hammer head.
Titisan air pada payung basah akan jatuh apabila budak itu memusingkan
payung itu.
The water droplets on a wet umbrella will fall when the girl rotates the umbrella.
• Ini adalah disebabkan titisan air pada permukaan payung itu
bergerak

secara serentak apabila payung itu dipusingkan.
This is because the water droplets on the surface of the umbrella
move

simultaneously as the umbrella is rotated.
• Apabila payung itu berhenti memusing,
inersia
titisan air akan terus
mengekalkan pergerakannya.
When the umbrella stops rotating, the
inertia
of the of water droplets will
continue in its original motion.
Seorang budak melarikan diri dari lembu dalam gerakan zig-zag. Mengapa?
A boy runs away from a cow in a zig-zag motion. Why?
Lembu itu mempunyai jisim yang lebih besar, maka inersianya juga lebih
besar. Jadi, lembu itu sukar untuk menukar arah gerakannya.
A cow has a larger mass, so it has a larger inertia. So the cow has difficulty to
change its direction of motion.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 43 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 44
2
U
N
I
T
Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif inersia
Suggestions to reduce the negative effects of inertia
1 Keselamatan dalam kereta:
Safety in a car:
(a) Tali pinggang keledar mengekalkan pemandu pada tempat duduknya. Apabila kereta berhenti secara
mendadak, tali pinggang itu mengelakkan pemandu daripada terhumban ke
hadapan
.
A safety belt secures a driver to his seat. When the car stops suddenly, the seat belt prevents the driver from
being thrown
forward
.
(b) Alas kepala mencegah kecederaan leher semasa perlanggaran dari belakang. Inersia kepala cenderung
untuk mengekalkannya keadaan
rehat
apabila badan digerakkan secara tiba-tiba ke depan.
A headrest prevents injuries to the neck during rear-end collisions. The inertia of the head tends to keep it
in its state of
rest
when the body is moved forward suddenly.
(c) Beg udara dipasang di dalam stereng. Ia membekalkan kusyen
untuk mengelakkan pemandu daripada
terhentam
pada
stereng atau papan pesawat kereta semasa perlanggaran.
An air bag is fitted inside the steering wheel. It provides a cushion
to prevent the driver from
hitting
the steering wheel or
dashboard during a collision.
2 Perabot yang diangkat oleh lori biasanya perlu
diikat
dengan
tali kepada bahagian-bahagian lori yang tertentu supaya apabila
lori bergerak atau berhenti dengan tiba-tiba, perabot itu tidak akan
jatuh atau tidak akan terhumban ke depan.
Furniture carried by a lorry normally is
tied
by ropes to certain
fixed parts of the lorry so that when the lorry moves or stops suddenly,
the furniture will not fall or will not be thrown forward.
3 Empat tangki kecil di mana jisim muatan dibahagi antara tangki-
tangki tersebut akan mempunyai
inersia
yang lebih kecil.
Ini akan mengurangkan
impak
pada setiap tangki yang
disebabkan oleh inersia jika lori tangki itu berhenti dengan tiba-
tiba.
Four small tanks with distributed mass will have smaller
inertia
.
This will greatly reduce the inertial
impact
on each tank if the
tanker stops suddenly.
Tali
Rope
Treler dengan
4 tangki kecil
Trailer with
4 small tanks
Kepala lori
Tractor
Lori tangki
Tanker
Contoh situasi yang melibatkan inersia/Examples of situations involving inertia
Sebuah kapal minyak yang besar mengambil masa yang lebih panjang untuk memecut kepada laju
maksimumnya dan ia mengambil beberapa kilometer untuk berhenti walaupun propelernya telah
diterbalikkan. Mengapa?
A massive oil tanker (a very big ship) takes a long time to accelerate to its full speed and a few kilometers to come
to a stop even though the engine has reversed its propeller to slow it down. Why?
Kapal minyak yang besar mempunyai jisim yang lebih besar, jadi inersianya juga lebih besar. Oleh itu,
ia adalah lebih sukar untuk memberhentikan kapal minyak.
The massive oil tanker has larger mass, so it has a larger inertia. So it is more difficult to stop the oil tanker.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 44 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 45
2
U
N
I
T
Tujuan
Aim
Untuk mengkaji
hubungan antara jisim dan inersia (tempoh ayunan)
To study the
relationship between mass and inertia (period of oscillation)
Radas
Apparatus
Bilah Hacksaw, pengapit-G, jam randik dan plastisin.
Hacksaw blade, G-clamp, stopwatch and plasticine.
Pemboleh ubah
Variables
Pemboleh ubah dimanipulasi/Manipulated variable
Jisim plastisin/mass of plasticine
Pemboleh ubah bergerak balas/Responding variable
Tempoh ayunan/period of oscillation
Pemboleh ubah dimalarkan/Fixed variable:
Panjang bilah Hacksaw/length of the Hacksaw blade
Prosedur
Procedure
1 Letakkan sejumlah plastisin (berbentuk sfera) dengan jisim 30 g pada hujung bilah
Hacksaw.
Place a lump of plasticine (sphere-shaped) with a mass of 30 g at the free end of the
Hacksaw blade.
2 Sesarkan sedikit bilah Hacksaw dan lepaskannya supaya ia berayun secara
mengufuk.
Displace the Hacksaw blade slightly and release it so that it oscillates horizontally.
3 Tentukan dan rekodkan masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap, t saat.
Determine and record the time taken for 10 complete oscillations, t seconds.
4 Hitungkan tempoh ayunan, T =
t
10
saat.
Calculate period of oscillation, T =
t
10
seconds.
5 Ulangi langkah 1 – 4 eksperimen dengan jisim 40 g, 50 g, 60 g dan 70 g.
Repeat steps 1 – 4 of the experiment with mass of 40 g, 50 g, 60 g and 70 g.
6 Lakarkan graf tempoh ayunan melawan jisim.
Plot the graph of period of oscillation against mass.
Keputusan
Results
Jisim / g
Mass / g
Masa untuk 10 ayunan, t/s
Time for 10 oscillation, t/s
T =
t
10
s
t
1
t
2
t
min
30
40
50
60
70
Pengapit-G/G-clamp
Bilah Hacksaw
Hacksaw blade
Plastisin/Plasticine
Eksperimen
Experiment
Inersia dan Jisim / Inertia and Mass
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 45 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 46
2
U
N
I
T
Analisis
Analysis
Lakarkan graf T melawan jisim, m.
Plot the graph T against mass, m.
T/s
m/g
Perbincangan
Discussion
1 Nyatakan kuantiti yang digunakan untuk mewakili inersia dalam aktiviti ini.
State the quantity used to represent inertia in this activity.
Tempoh ayunan/Period of oscillation
2 Apakah hubungan antara tempoh ayunan suatu objek dengan inersianya?
What is the relationship between the period of oscillation of an object and its inertia?
Semakin panjang tempoh ayunan, semakin besar inersia.
The longer the period of oscillation, the larger the inertia.
3 Daripada graf, nyatakan hubungan antara
From the graph, state the relationship between
(a) tempoh ayunan dengan jisim objek.
period of oscillation and mass of object.
Semakin besar jisim, semakin panjang tempoh ayunan.
The larger the mass, the longer the period of oscillation.
(b) inersia suatu objek dan jisimnya.
inertia of an object and its mass.
Semakin besar jisim objek, semakin besar inersianya.
The larger the mass of the object, the larger its inertia.
0
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 46 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 47
2
U
N
I
T
Pemain I
Player I
Pemain II
Player II
2.4
MENGANALISIS MOMENTUM
ANALYSING MOMENTUM
Definisi momentum sebagai hasil darab jisim dan halaju
Define momentum as the product of mass and velocity
Momentum = jisim × halaju Momentum = mass × velocity
Unit SI:
kg m s
-1
atau N s (Newton saat)
SI unit:
kg m s
-1
or N s (Newton second)
Momentum adalah suatu kuantiti
vektor
. Arah momentum mengikut arah
halaju
.
Momentum is a
vector
quantity. The direction of the momentum follows the direction of the
velocity
.
Dalam permainan bola sepak, seorang pemain berjisim
70 kg bergerak dengan halaju 4 m s
-1
dan seorang
pemain yang lain yang berjisim 75 kg bergerak
dengan 3 m s
-1
menghala antara satu sama seperti
yang ditunjukkan. Hitungkan momentum kedua-dua
pemain itu masing-masing.
In a football game, a player of mass 70 kg is moving with
velocity of 4 m s
–1
and the other player of mass 75 kg is
moving with 3 m s
-1
towards each other as shown. Calculate
the momentum of the two players respectively.
Penyelesaian/Solution
Momentum pemain I/Momentum player I = m
1
v
1
= (70 kg)(4 m s
–1
) = 280 kg m s
-1
Momentum pemain II/Momentum player II = m
2
v
2
= (75 kg)(–3 m s
–1
) = –225 kg m s
-1
Nenek (m = 80 kg) menggelongsor sekeliling gelanggang
gelongsor dengan halaju 6 m s
–1
. Tiba-tiba dia berlanggar dengan
Bobby (m = 40 kg) yang berada dalam keadaan rehat. Hitungkan
momentum nenek dan Bobby masing-masing.
Granny (m = 80 kg) whizzes around the ring with a velocity of 6 m s
–1
.
Suddenly she collides with Bobby (m = 40 kg) who is at rest. Calculate
the momentum of granny and Bobby respectively.
Penyelesaian/Solution
Momentum nenek/granny = m
1
v
1
= (80 kg)(6 m s
–1
) = 480 kg m s
–1
Momentum Bobby = m
2
v
2
= (40 kg) × (0 m s
–1
) = 0 kg m s
–1
(dalam keadaan rehat / at rest)
Contoh/Example 1
Contoh/Example 2
Nenek
Granny Bobby
Nyatakan prinsip keabadian momentum/State the principle of conservation of momentum
Tanpa kehadiran daya luar, jumlah momentum dalam suatu sistem kekal tidak berubah.
In the absence of an external force, the total momentum of a system remains unchanged.
Jumlah momentum sebelum perlanggaran/letupan = Jumlah momentum selepas perlanggaran/letupan
Total momentum before collision/explosion = Total momentum after collision/explosion
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 47 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 48
2
U
N
I
T
Aktiviti/Activity 1
Aktiviti/Activity 2 Aktiviti/Activity 3
Rajah di sebelah menunjukkan dua orang adik-beradik yang sedang
menggelongsor. Abang bergerak dan berlanggar dengan adiknya yang berada
dalam keadaan rehat. Apakah gerakan mereka selepas perlanggaran?
The diagram on the right shows two brothers skating. The elder brother moves and
collides with his younger brother who is at rest. What is their movement after the
collision?
Selepas perlanggaran,/After collison,
Laju abang
berkurang
./The speed of the elder brother
decreases
.
Laju adik
bertambah
./The speed of the younger brother
increases
.
Momentum abang
berkurang
./Momentum of the elder brother
decreases
.
Momentum adik
bertambah
./Momentum of the younger brother
increases
.
Adakah jumlah momentum sebelum perlanggaran sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran?
Is the total momentum before collision equal to the total momentum after collision?
Ya/Yes.
Menjentik sekeping duit syiling 20 sen, A secara terus
kepada sekeping duit syiling 20 sen, B yang lain.
Flick a 20-cent coin, A, directly to another 20-cent coin, B.
A B
(a) Apakah yang berlaku kepada gerakan kedua-dua
duit syiling selepas perlanggaran?
What happens to the motion of both coins after
collision?
Duit syiling A berhenti, duit syiling B bergerak.
Coin A stops, coin B moves.
(b) Apakah yang berlaku kepada momentum duit
syiling A selepas perlanggaran?
What happens to the momentum of coin A after
collision?
Momentum duit syiling A dipindahkan kepada
duit syiling B selepas perlanggaran.
Momentum of coin A is transferred to coin B after
collision.
Menjentik sekeping duit syiling 20 sen, A secara terus
kepada duit syiling 20 sen B dan C.
Flick a 20-cent coin A, directly to 20-cent coins B and C.
A B C

(a) Gambarkan gerakan semua duit syiling selepas
perlanggaran.
Describe the motion of all the coins after collision.
Duit syiling A/Coin A:
Berhenti/Stop
Duit syiling B/Coin B:
Rehat/At rest
Duit syiling C/Coin C:
Bergerak ke kanan/Moves to the right
(b) Apakah yang berlaku kepada momentum duit
syiling A selepas perlanggaran?
What happens to the momentum of coin A after
collision?
Momentum duit syiling A dipindahkan ke duit
syiling B dan duit syiling C.
Momentum of coin A is transferred to coin B and to
coin C.

03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 48 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 49
2
U
N
I
T
Aktiviti/Activity 4
Aktiviti/Activity 5
Rajah di sebelah menunjukkan sebiji bola keluli, A ditarik dan dilepaskan.
The diagram on the right shows a steel ball, A is pulled and released.
(a) Bola itu akan berlanggar dengan empat biji bola yang lain. Ini akan
menyebabkan bola terakhir, E bergerak ke ketinggian yang
sama

dengan ketinggian bola A.
The ball will collide with the other four balls. This will cause the last ball, E to
move to the
same
height as ball A.
Adakah momentum diabadikan?
Is the momentum conserved?
Ya/Yes
(b) Apakah yang akan berlaku jika kedua-dua bola A dan B ditarik dan kemudian dilepaskan?
What will happen if two balls A and B are pulled and then released?
Bola D dan E akan bergerak ke ketinggian yang sama dengan bola A dan B masing-masing. Bola C akan
berada dalam keadaan rehat.
Balls D and E will rise to the same heights of balls A and B respectively. Ball C is at rest.
E D C B A
Seorang budak perempuan berdiri dalam keadaan rehat di atas papan luncur.
Dia membalingkan bola ke hadapan. Bola itu bergerak ke kiri. Budak
perempuan bergerak ke kanan.
A girl is standing at rest on the skateboard. She throws the massive ball forward. The
ball moves to the left. The girl moves to the right.
• Momentum bola sebelum balingan =
0
Momentum of the ball before the throw =
0
• Momentum budak perempuan sebelum balingan/Momentum of the girl before the throw =
0
• Jumlah momentum selepas balingan sama dengan jumlah momentum sebelum balingan =
0
Total momentum after the throw is equal to total momentum before the throw =
0
• Jumlah momentum selepas balingan = momentum bola + momentum budak perempuan =
0
Total momentum after the throw = momentum of the ball + momentum of the girl =
0
Jadi, selepas balingan, magnitud momentum budak perempuan adalah
sama
dengan magnitud
momentum bola tetapi dalam arah
bertentangan
.
Therefore, after the throw, the magnitude of the momentum of the girl is
equal
to the magnitude of the momentum
of the ball but in the
opposite
direction.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 49 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 50
2
U
N
I
T
Perlanggaran kenyal/Elastic collision Perlanggaran tak kenyal/Inelastic collision
m m m m
u u
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
v v
m m m m
u u
v
m + m
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
• Kedua-dua objek bergerak secara
berasingan

dengan halaju masing-masing selepas perlanggaran.
Both objects move
separately
at their respective
velocities after the collision.

Jumlah momentum
diabadikan.
Total momentum
is conserved.

Jumlah
tenaga diabadikan.
Total
energy is conserved.
• Tenaga
kinetik
diabadikan.
Kinetic
energy is conserved.
• Kedua-dua objek bergabung dan bergerak bersama
dengan satu
halaju
sepunya selepas perlanggaran.
The two objects combine and move together with a
common
velocity
after the collision.

Jumlah momentum
diabadikan.
Total momentum
is conserved.

Jumlah
tenaga diabadikan.
Total
energy is conserved.
• Tenaga
kinetik
tidak diabadikan.
Kinetic
energy is not conserved.
m m m m
u u v v
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
Tuliskan persamaan yang menghubungkaitkan
jumlah momentum sebelum perlanggaran dengan
jumlah momentum selepas perlanggaran:
Write equation which relates the total momentum before
collision with the total momentum after collision:
m
1
u
1
+ m
2
u
2
= m
1
v
1
+ m
2
v
2
m m m m
u u v
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
Tuliskan persamaan yang menghubungkaitkan
jumlah momentum sebelum perlanggaran dengan
jumlah momentum selepas perlanggaran:
Write equation which relates the total momentum before
collision with the total momentum after collision:
m
1
u
1
+ m
2
u
2
= (m
1
+ m
2
)v
Letupan/Explosion
Troli pegun
Stationary trolleys
m m
m m
v v
pin
Sebelum letupan/Before explosion
Selepas letupan/After explosion
Sebelum letupan, kedua-dua objek
bercantum
bersama dan
berada dalam keadaan rehat. Selepas letupan, kedua-dua objek
bergerak pada arah yang
bertentangan
.
Before explosion, both the objects
stick
together and are at rest. After
explosion, both objects move at
opposite
directions.
Jumlah momentum sebelum
letupan adalah
sifar
.
The total momentum before
explosion is
zero
.
Jumlah momentum selepas
letupan =
m
1
v
1
+ m
2
v
2
Total momentum after explosion
=
m
1
v
1
+ m
2
v
2
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 50 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 51
2
U
N
I
T
(Catatan: v
2
bernilai negatif)
(Remarks: V
2
has a negative value)
Apakah yang dimaksudkan dengan
nilai negatif bagi v
2
?
Why does v
2
have a negative value?
Arah bertentangan
Opposite direction
Daripada prinsip keabadian momentum:
From the principle of conservation of momentum:
Jumlah momentum sebelum
perlanggaran
Total momentum before collision
=
Jumlah momentum selepas
perlanggaran
Total momentum after collision
Terbitkan persamaan untuk letupan:
Derive an equation for explosion:
0 = m
1
v
1
+ m
2
v
2
m
1
v
1
= –m
2
v
2
Huraikan aplikasi prinsip kebadiaan momentum
Describe applications of the principle of conservation of momentum
m + m
(a) Sebelum letupan
Before explosion
(b) Selepas letupan
After explosion
Pegun/Stationary
u = 0
m
Peluru
Bullet
m
v
v
Catatan/Remarks:
Jisim senapang/Mass of riffle = m
1

Jisim peluru/Mass of bullet = m
2
Selepas letupan/After explosion:
v
1
= Halaju senapang/Velocity of riffle
v
2
= Halaju peluru/Velocity of bullet
• Apabila sepucuk senapang ditembak, peluru yang berjisim
m
2
bergerak dengan halaju tinggi, v
2
. Ini menghasilkan suatu
momentum ke arah
hadapan
.
When a rifle is fired, the bullet of mass m
2
moves with a high velocity, v
2
.
This creates a momentum in the
forward
direction.
• Daripada prinsip keabadian momentum, suatu momentum yang
sama tetapi bertentangan arah dihasilkan supaya senapang itu
tersentak ke
belakang
.
From the principle of conservation of momentum, an equal but opposite
momentum is produced to recoil the rifle
backward
.
Roket
Rocket
Gas panas
Hot gas
Pelancaran roket/The launching of rocket
• Campuran bahan api hidrogen dan oksigen terbakar dengan letupan
dalam kebuk pembakaran. Gas panas dalam jet itu dipancutkan
dengan
kelajuan
yang sangat tinggi melalui ekzos.
A mixture of hydrogen and oxygen fuels burn explosively in the
combustion chamber. Jets of hot gases are expelled at very high
speed

through the exhaust.
• Kelajuan tinggi gas panas ini menghasilkan momentum yang
besar
ke bawah
.
This high-speed hot gas produces a large
momentum
.
• Dengan prinsip keabadian momentum, suatu momentum yang
sama tetapi bertentangan arah dihasilkan dan menggerakkan
roket itu
ke atas
.
By the principle of conservation of momentum, an equal but opposite
momentum is produced and propels the rocket
upwards
.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 51 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 52
2
U
N
I
T
Huraikan aplikasi prinsip kebadiaan momentum linear
Describe applications of the principle of conservation of linear momentum
Gas panas
Hot gas
Jet
Aplikasi enjin jet:
Application in the jet engine:
• Suatu gas panas yang berkelajuan tinggi dipancut keluar dari
belakang dengan
momentum tinggi
.
A high-speed hot gas is ejected from the back with
high momentum
.
• Ini menghasilkan mementum yang
sama
tetapi
bertentangan
arah
untuk menolak jet bergerak ke hadapan.
This produces an
equal
and
opposite
momentum to propel the jet
plane forward.
Gerakan udara ke belakang
Movement of air backwards
Bot berkipas
Fan boat
Dalam kawasan paya, suatu bot berkipas digunakan.
In a swamp area, a fan boat is used.
• Kipas itu menghasilkan gerakan udara berkelajuan tinggi ke
belakang
. Ini menghasilkan suatu
momentum
yang
besar ke belakang.
The fan produces a high speed movement of air
backwards
. This
produces a large
momentum
backwards.
• Dengan keabadian momentum, suatu momentum yang
sama

tetapi bertentangan arah dihasilkan dan ditindakkan ke atas bot
itu. Jadi, bot itu akan bergerak ke
hadapan
.
By conservation of momentum, an
equal
but opposite momentum
is produced and acts on the boat. So the boat will move
forward
.
Sotong
Squid
Seekor sotong bergerak dengan mengeluarkan cecair pada
halaju
yang tinggi. Air masuk melalui pembukaan yang besar dan keluar
melalui tiub yang kecil. Air dipaksa keluar pada
kelajuan
tinggi
ke belakang. Magnitud momentum air dan sotong adalah
sama
tetapi pada arah yang bertentangan. Ini menyebabkan sotong itu
bergerak ke
hadapan
.
A squid propels by expelling a liquid at high
velocity
. Water enters
through a large opening and exits through a small tube. The water is forced
out at a high
speed
backward. The magnitude of the momentum of
water and squid are
equal
but opposite in direction. This causes the
squid to jet
forward
.

03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 52 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 53
2
U
N
I
T
Menyelesaikan masalah melibatkan momentum linear
Solve problems involving linear momentum
Kereta A yang berjisim 1 000 kg bergerak pada 20 m s
–1
berlanggar dengan kereta B yang berjisim 1 200 kg
dan bergerak pada 10 m s
–1
dalam arah yang sama. Akibatnya, kereta B, bergerak ke hadapan pada 15 m s
–1
.
Berapakah halaju, v, bagi kereta A sebaik sahaja selepas perlanggaran?
Car A of mass 1 000 kg moving at 20 m s
–1
collides with car B of mass 1 200 kg moving at 10 m s
-1
in the same direction.
If car B is shunted forwards at 15 m s
–1
by the impact, what is the velocity, v, of car A immediately after the crash?
u
A
= 20 m s
m = 1 000 kg
A
u
B
= 10 m s
m = 1 200 kg
B

Penyelesaian/Solution
Jumlah momentum sebelum perlanggaran = Jumlah momentum selepas perlanggaran
Total momentum before collision = Total momentum after collision
(1 000 kg)(20 m s
–1
) + (1 200 kg)(10 m s
–1
) = (1 000 kg)v + (1 200 kg)(15 m s
–1
)
20 000 kg m s
–1
+ 12 000 kg m s
–1
= (1 000 kg)(v) + 18 000 kg m s
–1
(1 000 kg)(v) = 14 000 kg m s
–1
∴ v = 14 m s
–1
Latihan/Exercises 1
Sebiji bola yang berjisim 5 kg dibalingkan pada halaju 20 km j
–1
kepada Lily yang berjisim 60 kg pada
keadaan rehat di atas ais. Lily menangkap bola itu dan kemudian menggelongsor dengan bola di atas ais.
Tentukan halaju Lily dengan bola selepas perlanggaran.
A 5 kg ball is thrown at a velocity of 20 km h
–1
towards Lily whose mass is 60 kg at rest on ice. Lily catches the
ball and subsequently slides with the ball across the ice. Determine the velocity of Lily and the ball together after
the collision.
u
1
= 20 km j¹
m
1
= 5 kg
u
2
= 0 km j¹
m
2
= 60 kg
m
1
= 5 kg
v = ?
m
2
= 60 kg
Penyelesaian/Solution
Jumlah momentum sebelum perlanggaran = Jumlah momentum selepas perlanggaran
Total momentum before collision = Total momentum after collision
(5 kg)(20 km j
–1
) + (60 kg)(0 km j
–1
) = (5 + 60) kg × v
(100 + 0) kg km j
–1
= (65 kg)v
∴ v = 1.54 km j
–1
(v = 1.54 km h
–1
)
Latihan/Exercises 2
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 53 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 54
2
U
N
I
T
Sebuah trak yang berjisim 1 200 kg bergerak pada 30 m s
–1
berlanggar dengan sebuah kereta yang berjisim
1 000 kg yang bergerak dalam arah bertentangan pada 20 m s
–1
. Selepas perlanggaran, kedua-dua kenderaan
itu bergerak bersama. Berapakah halaju kedua-dua kenderaan itu sebaik sahaja selepas perlanggaran?
A truck of mass 1 200 kg moving at 30 m s
–1
collides with a car of mass 1 000 kg which is traveling in the opposite
direction at 20 m s
–1
. After the collision, the two vehicles move together. What is the velocity of both vehicles
immediately after collision?
30 m s¹ 20 m s¹ v
(a) Sebelum perlanggaran
Before collision
(b) Selepas perlanggaran
After collision
Penyelesaian/Solution
Jumlah momentum sebelum perlanggaran = Jumlah momentum selepas perlanggaran
Total momentum before collision = Total momentum after collision
(1 200 kg)(30 m s
–1
) + (1 000 kg)(–20 m s
–1
) = (1 200 + 1 000)kg × v
(36 000 – 20 000) kg m s
–1
= (2 200 kg)v
(2 200 kg)v = 16 000 kg m s
–1
∴ v = 7.27 m s
–1
Latihan/Exercises 3
Seorang menembak sepucuk pistol yang berjisim 1.5 kg. Jika peluru itu berjisim 10 g dan mempunyai
halaju 300 m s
–1
selepas tembakan, berapakah halaju sentakan pistol itu?
A man fires a pistol which has a mass of 1.5 kg. If the mass of the bullet is 10 g and it has a velocity of 300 m s
–1

after shooting, what is the recoil velocity of the pistol?
1.5 kg
10 g
300 m s¹ v
Pegun/Stationary
(a) Sebelum tembakan
Before shooting
(b) Selepas tembakan
After shooting
Penyelesaian/Solution
Jumlah momentum sebelum tembakan = Jumlah momentum selepas tembakan
Total momentum before explosion = Total momentum after explosion
0 kg m s
–1
= (1.5 kg)(v) + (0.010 kg)(300 m s
–1
)
(1.5 kg) (v) = –3.0 kg m s
–1
∴ v = –2.0 m s
–1
Latihan/Exercises 4
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 54 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 55
2
U
N
I
T
Bayangkan anda berlegar di sebelah kapal angkasa
pada orbit bumi dan rakan anda yang sama
jisim bergerak dengan 4 km j
–1
(dengan merujuk
kepada kapal angkasa) melanggar anda. Jika dia
memegang anda, berapakah kelajuan anda bergerak
(dengan merujuk kepada kapal angkasa itu)?
Imagine that you are hovering next to a space shuttle in
earth orbit and your buddy of equal mass who is moving
at 4 km/hr (with respect to the ship) bumps into you. If
she holds onto you, how fast do you move (with respect
to the ship)?
Sebelum perlanggaran
Before collison
m
Dalam gerakan
In motion
u
1
= 4 km j
–1
Dalam keadaan
rehat
At rest
u
2
= 0 km j
–1
m
Dalam gerakan bersama
pada laju yang sama
In motion together
at the same speed
m
m
Selepas perlanggaran
After collison
Penyelesaian/Solution
Jumlah momentum
sebelum perlanggaran
Total momentum before
collision
=
Jumlah momentum
selepas perlanggaran
Total momentum after
collision
(m kg)(4 km j
–1
) + (m kg)(0 km j
–1
) = (m + m) kg × v
(4m) kg km j
–1
+ 0 = (2m) kg × v
∴ v =
(4m) kg km j
–1
(2m) kg
= 2 km j
–1
Seekor ikan yang besar yang berjisim 3 m
bergerak dengan 2 m s
–1
bertemu seekor ikan kecil
yang berjisim m dalam keadaan rehat. Ikan besar
itu menelan ikan kecil dan meneruskan gerakan
dengan kelajuan yang berkurang. Jika jisim ikan
besar adalah tiga kali ganda jisim ikan kecil,
berapakah halaju ikan besar selepas menelan ikan
kecil itu?
A large fish of mass 3 m is in motion at 2 m s
–1
when
it encounters a smaller fish of mass m which is at rest.
The large fish swallows the smaller fish and continues
in motion at a reduced speed. If the large fish has three
times the mass of the smaller fish, then what is the speed
of the large fish after swallowing the smaller fish?
3m
m
Dalam gerakan/In motion
u
1
= 2 m s
–1
Rehat
At rest
Sebelum perlanggaran
Before collison
Selepas perlanggaran
After collison
Penyelesaian/Solution
Jumlah momentum
sebelum perlanggaran
Total momentum before
collision
=
Jumlah momentum
selepas perlanggaran
Total momentum after
collision
[(3m) kg × (2 m s
–1
)] + 0 = (3m + m) kg × v
(6m) kg m s
–1
= (4m) kg × v
∴ 4v = 6 m s
–1
v = 1.5 m s
–1
Huraikan apa yang dilakukan oleh penjaga gol sebelum dia menendang bola itu.
Describe what the goalkeeper does before kicking the ball.
• Penjaga gol itu akan mengambil beberapa langkah ke belakang dan kemudian
berlari
ke hadapan untuk menendang bola itu.
The goalkeeper takes a few steps backwards and then
runs
forward to kick
the ball.
• Bola itu akan bergerak
lebih jauh/lebih cepat
apabila ditendang semasa
berlari berbanding dengan tendangan dari kedudukan pegun.
The ball goes
further / faster
when kicked while running compared to kicking
from a standing position.
• Ini adalah disebabkan seorang pemain bola sepak yang berlari mempunyai momentum yang
besar
dan
momentumnya
dipindahkan
kepada bola.
This is because a running football player has a
large
momentum and his momentum is
transferred
to the
ball.
Latihan/Exercises 5
Latihan/Exercises 6
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 55 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 56
2
U
N
I
T
Tujuan
Aim
Untuk menunjukkan jumlah momentum bagi suatu sistem tertutup adalah malar dalam
perlanggaran tak kenyal.
To show that the total momentum of a closed system is constant in an inelastic collision.
Radas
Apparatus
Jangka masa detik, pita detik, plastisin, pita selofan, troli, landasan, bekalan kuasa a.u.
12 V.
Ticker timer, ticker tape, plasticine, cellophane tape, trolleys, runway, 12 V ac power supply.
Prosedur
Procedure
1 Dirikan satu landasan dengan mengubah suai kecerunannya supaya landasan terpampas
geseran di mana troli boleh bergerak turun landasan dengan halaju malar.
Set up a runway and adjust the slope to compensate for friction where the trolley moves down
the runway with constant velocity.
2 Letakkan plastisin pada troli P dan Q supaya mereka akan melekat antara satu sama
lain semasa perlanggaran.
Fix plasticine on trolleys, P and Q so that they can stick together upon collision.
Pita detik
Ticker tape
Jangka masa detik
Ticker timer
Landasan
terpampas
geseran
Friction-
compensated
runway
Blok kayu/Wooden block
Bekalan kuasa
Power supply
Troli P
Trolley P
Plastisin
Plasticine
Troli Q
Trolley Q
3 Pita detik diletakkan melalui jangka masa detik dan dilekatkan pada troli P.
A ticker tape is passed through the ticker timer and is attached to trolley P.
4 Mulakan jangka masa detik dan tolakkan troli P supaya ia bergerak menuruni landasan
dan berlanggar dengan troli Q, yang berada dalam keadaan rehat.
Start the ticker timer and give trolley P a push so that it will move down the runway and
collide with trolley Q, which is at rest.
5 Daripada pita detik yang diperoleh, tentu dan ukurkan halaju berikut.
From the ticker tape obtained, determine and measure the following velocities.
(a) Halaju troli P sebelum perlanggaran, u
P
/ Velocity of trolley P before collision, u
P
(b) Halaju troli Q sebelum perlanggaran, u
Q
/ Velocity of trolley Q before collision, u
Q
(c) Halaju troli (P + Q) selepas perlanggaran, v
Velocity of trolley (P + Q) after collision, v
6 Langkah-langkah 2 – 5 diulangi dengan jisim P dan jisim Q yang berbeza seperti
ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Steps 2.5 are repeated for different masses of P and Q as shown in the table below.
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
Jisim troli P
Mass of trolley P
kg
Jisim troli Q
Mass of
trolley Q
kg
Halaju P
Velocity of P
m s
–1
Jumlah
momentum
Total momentum
kg m s
–1
Halaju sepunya
Common velocity
m s
–1
Jumlah
momentum
Total momentum
kg m s
–1
1 1
2 1
1 2
2 2
3 2
Eksperimen
Experiment
Keabadian Momentum / Conservation of Momentum
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 56 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 57
2
U
N
I
T
Keputusan
Result
Contoh: Perlanggaran tak kenyal antara dua troli
Example: Inelastic collision between two trolleys
18.4 cm 9.2 cm
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
Perlanggaran berlaku di sini
Collision
occurs here
Arah gerakan/Direction of motion
Kuantiti fizik
Physical quantity
Sebelum perlanggaran
Before collision
Selepas perlanggaran
After collision
Panjang 10 detik
10-tick length
18.4 cm 9.2 cm
Masa diambil untuk 10 detik
Time taken for 10 ticks
0.2 s 0.2 s
Halaju
Velocity
18.4 cm
0.2 s
= 0.92 m s
–1
9.2 cm
0.2 s
= 0.46 m s
–1
Jisim troli (jisim 1 troli
= 1 kg)
Mass of trolley (mass of 1 trolley
= 1 kg)
1 kg 2 kg
Momentum
Momentum
(1 kg)(0.92 m s
–1
)
= 0.92 kg m s
–1
(2 kg)(0.46 m s
–1
)
= 0.92 kg m s
–1
Perbincangan
Discussion
1 Bandingkan jumlah momentum sebelum perlanggaran dan selepas perlanggaran.
Compare the total momentum before collision and after collision.
Jumlah momentum sebelum dan selepas perlanggaran adalah sama.
The total momentum before collision and after collision are equal.

2 Nyatakan satu kesimpulan.
State a conclusion.
Tanpa kehadiran daya luar, jumlah momentum sebelum perlanggaran adalah sama
dengan jumlah momentum selepas perlanggaran.
In the absence of any external force, the total momentum before collision is equal to total
momentum after collision.
3 Apakah tujuan utama mengubah suai landasan supaya landasan terpampas geseran?
What is the main purpose of adjusting the runway so that it is friction-compensated?
Troli bergerak dengan halaju malar.
The trolley moves with constant velocity.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 57 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 58
2
U
N
I
T
Huraikan kesan daya tidak seimbang yang bertindak ke atas suatu objek
Describe the effects of unbalanced forces acting on an object
Apabila daya yang bertindak ke atas objek
tidak seimbang
, terdapat daya
bersih
yang bertindak
ke atasnya.
When the forces acting on an object are
not balanced
, there must be a
net
force acting on it.
Daya bersih dikenali sebagai daya
paduan
yang bertindak ke atasnya.
The net force is known as the
resultant
force acting on it.
Daya tidak seimbang = daya bersih = daya yang dikenakan – daya geseran
The unbalanced force = net force = force applied – frictional force
Kesan: Boleh menyebabkan badan seseorang/Effect: Can cause a body to
• bertukar keadaan rehatnya (objek itu akan memecut)
change its state at rest (an object will accelerate)
• bertukar keadaan gerakannya (suatu objek yang bergerak akan memecut / nyahpecut atau menukar arahnya)
change its state of motion (a moving object will accelerate/decelerate or change its direction)
2.5
MEMAHAMI KESAN DAYA
UNDERSTANDING THE EFFECTS OF A FORCE
Huraikan kesan daya seimbang yang bertindak ke atas objek
Describe the effect of balanced forces acting on an object
Daya seimbang/Balanced force
Apabila daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek dalam keadaan
seimbang
, ia akan membatalkan
antara satu sama lain. Daya bersih adalah
sifar
.
When the forces acting on an object are
balanced
, they cancel each other out. The net force is
zero
.
Kesan/Effect:
Objek berada dalam keadaan
rehat
[halaju =
0
] atau bergerak pada
halaju
malar [pecutan =
0
]
The object is at
rest
[velocity = 0] or moves at constant
velocity
[acceleration =
0
]
Berat
Weight
Daya dikenakan oleh meja ke atas cawan
Force exerted by table on the cup
Cawan itu berada dalam keadaan rehat. Daya
bersih yang bertindak ke atasnya adalah
sifar
.
The cup stays at rest. The net force acting on it is
zero
.
W = R di mana/where
W : Berat/Weight
R : Tindak balas normal/Normal reaction
Daya angkat, U/Lift, U
Berat, W
Weight, W
Tujahan, F
Thrust, F
Seretan, G
Drag, G
Kapal terbang bergerak dengan halaju malar. Daya
bersih yang bertindak ke atasnya adalah
sifar
.
The plane moves with constant velocity. The net force acting
on it is
zero
.
W = U di mana/where
W : Berat/Weight
U : Daya angkat/Lift
F = G di mana/where
F : Tujahan/Thrust
G : Seratan/Drag
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 58 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 59
2
U
N
I
T
Menentukan hubungan antara daya, jisim dan pecutan (F = ma)
Determine the relationship between force, mass and acceleration (F = ma)
Hukum Gerakan
Newton Kedua
Newton’s Second
Law of Motion
F = 5 N
m = 25 kg
Pecutan yang dihasilkan oleh daya ke atas suatu objek adalah berkadar
langsung
dengan magnitud daya bersih yang dikenakan dan berkadar
songsang
dengan jisim objek itu.
The acceleration produced by a force on an object is
directly
proportional to the
magnitude of the net force applied and is
inversely
proportional to the mass of the
object.
Daya = Jisim × Pecutan
F = ma
Force = Mass × Acceleration
F = ma
Hubungan antara a dan F
Relationship between
a and F
a α F
Pecutan, a, berkadar langsung dengan daya yang
dikenakan, F
The acceleration, a, is directly proportional to the applied
force, F
a
0
F
Hubungan antara a dan m
Relationship between
a and m
a α
1
m
Pecutan, a, bagi suatu objek berkadar songsang dengan
jisimnya, m
The acceleration, a, of an object is inversely proportional to
its mass, m
1
m
a
0
Hubungan antara
Relationship between
a α F a α m
Situasi
Situation
A
B
Dua orang pemuda menolak jisim yang
sama tetapi pemuda A menolak dengan
daya yang lebih besar. Jadi dia bergerak
dengan lebih cepat.
Both men are pushing the same mass but man A
pushes with a greater force. So he moves faster.
A
B
Dua orang pemuda mengeluarkan daya
yang sama. Tetapi pemuda B bergerak
dengan lebih cepat daripada pemuda A.
Both men exerted the same force. But man B
moves faster than man A.
Hipotesis
Hypothesis
Semakin besar daya, semakin besar pecutan.
The larger the force, the greater the
acceleration.

Semakin besar jisim, semakin kecil pecutan.
The greater the mass, the smaller the
acceleration.

Eksperimen
Experiment
Mencari hubungan antara daya, jisim dan pecutan
Find the relationship between force, mass and acceleration
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 59 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 60
2
U
N
I
T
Pemboleh ubah
dimanipulasi
Manipulated variable
Daya/Force Jisim/Mass
Pemboleh ubah
bergerak balas
Responding variable
Pecutan/Acceleration Pecutan/Acceleration
Pemboleh ubah
dimalarkan
Constant variable
Jisim/Mass Daya/Force
Bahan dan radas
Materials and
apparatus
Jangka masa detik dan pita detik, bekalan kuasa, landasan terpampas geseran,
pembaris, troli, takal licin (dengan pengapit), tali tak kenyal, pemberat berslot
Ticker timer and ticker tape, power supply, friction-compensated runaway, ruler, trolley,
smooth pulley (with clamp), inelastic string, slotted weights
Rajah
Diagram
Pita detik
Ticker tape
Jangka masa detik
Ticker timer
Landasan terpampas
geseran
Friction-compensated
runway
Tali tak kenyal
Inelastic string
Blok kayu
Wooden block
Bekalan kuasa a.u.
a.c. power supply
Troli P
Trolley P
Takal licin
Smooth pulley
Pemberat
berslot
Slotted
weight
Susunan radas untuk mengkaji hubungan antara
(1) daya dan pecutan
(2) jisim dan pecutan
Arrangement of apparatus to
investigate the relationship between
(1) Force and acceleration
(2) mass and acceleration
Prosedur
Procedure
1 Radas disusun seperti ditunjukkan
dalam rajah di atas.
The apparatus is set up as shown in the
diagram above.
2 Sebuah troli berjisim 1.0 kg (jisim
malar) diletakkan di atas landasan. Pita
detik dilekat pada troli itu.
A trolley of mass 1.0 kg (constant mass) is
placed on the runway. A length of ticker
tape is attached to the trolley.
3 Jangka masa detik dihidupkan dan troli
itu ditarik oleh pemberat yang mempunyai
daya, F = 10.0 N.
The ticker timer is switched on and the
trolley is pulled by a weight of force,
F = 10.0 N.
4 Dari pita detik yang di peroleh , pecutan
troli dihitung dengan menggunakan
formula, a =
(v – u)
t
From the ticker tape obtained, the
acceleration of the trolley is calculated by
using the formula, a =
(v – u)
t
.
1 Radas disusun seperti ditunjukkan
dalam rajah di atas.
The apparatus is set up as shown in the
diagram above.
2 Sebuah lori dengan jisim , m = 1.0 kg
diletakkan di atas landasan. Pita detik
dilekat pada troli itu.
A trolley of mass, m = 1.0 kg is placed
on the runway. A length of ticker-tape is
attached to the trolley.
3 Jangka masa detik dihidupkan dan troli
itu ditarik oleh pemberat (daya malar
pemberat ini ialah 10 N)
The ticker timer is switched on and the
trolley is pulled by a weight of constant
force, 10 N
4 Dari pita detik yang diperoleh, pecutan
troli dihitung dengan menggunakan
formula, a =
(v – u)
t
.
From the ticker tape obtained, the
acceleration of the trolley is calculated by
using the formula, a =
(v – u)
t
.
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 60 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 61
2
U
N
I
T
5 Langkah-langkah 2 – 4 diulangi dengan
menambahkan pemberat berslot supaya
F = 15.0 N, 20.0 N, 25.0 N dan 30.0 N.
Steps 2 – 4 are repeated by adding slotted
weights to pull the trolley so that
F = 15.0 N, 20.0 N, 25.0 N and 30.0 N.
5 Langkah-langkah 2 – 4 diulangi dengan
melekat pemberat berslot pada troli
supaya jisim troli, m = 1.5 kg, 2.0 kg,
2.5 kg dan 3.0 kg.
Steps 2 – 4 are repeated by taping up slotted
weights to the trolley to give m = 1.5 kg,
2.0 kg, 2.5 kg and 3.0 kg.
Merekodkan data
Recording data
Daya, F/N
Force, F/N
Pecutan, a/cm s
–2
Acceleration, a/cm s
-2
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Jisim, m/kg
Mass, m/kg
Pecutan, a/m s
–2
Acceleration, a/cm s
–2
1.0
1.5
2.5
2.5
3.0
Menganalisis data
Analysing data
Pecutan, a/cm s
–2
Acceleration, a/cm s
–2
0
Daya, F/N
Force, F/N
Pecutan, a/cm s
–2
Acceleration, a/cm s
–2
0
Jisim, m/kg
Mass, m/kg
Menyelesaikan masalah menggunakan F = ma
Solve problems using F = ma
1 Hitungkan pecutan bagi blok di bawah:/Calculate the acceleration of the block:
(a)
m = 2 kg
F = 8.0 N
(c)
m = 10 kg
F = 18 N F = 2 N
a =
F
m
=
8.0 N
2 kg
a =
(18 – 2) N
10 kg
=
16 N
10 kg

= 4 m s
-2
= 1.6 m s
-2
(b)
m = 8 kg
F = 14 N F = 6 N
(d)
m = 12 kg
F = 10 N
F = 5 N
R = 5 N
a =
(14 + 6) N
8 kg
=
20 N
8 kg
a =
(10 – 5 – 5) N
12 kg
= 0
= 2.5 m s
-2 = 0 m s
-2
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 61 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 62
2
U
N
I
T
Menyelesaikan masalah menggunakan F = ma
Solve problems using F = ma
2 Seorang lelaki menolak troli yang berisi kotak (jumlah jisim 5 kg) di atas
permukaan yang licin. Jika dia menggunakan daya 30 N untuk menolak troli
itu, apakah magnitud dan arah pecutan troli itu?
A man pushes a trolley with a box (total mass 5 kg) on a smooth surface. If he
uses a force of 30 N to move the trolley, what is the magnitude and direction of the
acceleration of the trolley?
Penyelesaian/Solution:
F = ma
a =
30 N
5 kg
= 6 m s
-2
ke kanan / to the right.
3 Sebuah objek yang berjisim 2 kg ditarik di atas tanah dengan daya 5 N dan halaju malar.
An object of mass 2 kg is pulled on the floor by a force of 5 N and has a constant velocity.
(a) Berapakah daya geseran antara objek dan tanah?
What is the frictional force between the object and the floor?
(b) Hitungkan pecutan objek itu jika objek itu ditarik dengan daya 17 N.
Calculate the acceleration of the object if the object is pulled by a 17 N force.
Penyelesaian/Solution:
(a) R ialah daya geseran/R is the frictional force
F
1
– R = ma
∴ R = F
1
– ma
Oleh kerana halaju malar/Because the velocity is constant,
a = 0
∴ R = F
1
– 0
= F
1
= 5 N
(b) F
2
– R = ma
17 N – 5 N = (2 kg)

(a)
a =
12 N
2 kg
= 6 m s
–2
4 Sebuah bas berjisim 2 000 kg bergerak dengan halaju seragam 40 m s
-1
sejauh 2 500 m sebelum berehat.
Hitungkan
A bus of mass 2 000 kg travels at a uniform velocity 40 m s
-1
for a distance of 2 500 m before it comes to rest.
Calculate
(a) purata nyahpecutan bas itu./the average deceleration of the bus.
(b) purata daya yang dikenakan oleh brek itu untuk membolehkan bas itu berhenti bergerak.
the average force applied by the brakes to bring the bus to a standstill.
Penyelesaian/Solution:
(a) v
2
= u
2
+ 2as (b) F = ma
0 = (40 m s
–1
)
2
+ 2a(2 500 m) = (2 000 kg)(–0.32 m s
–2
)
∴ 5 000a = –1 600 m s
–2
= –640 N
a = –0.32 m s
-2
(Negatif bermaksud daya untuk menentang
gerakan/Negative means force to resist the motion)
F = 30 N
5 kg
F
1
= 5 N R
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 62 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 63
2
U
N
I
T
2.6
MENGANALISIS IMPULS DAN DAYA IMPULS
ANALYSING IMPULSE AND IMPULSIVE FORCE
Menerangkan daya impuls/Explain what an impulsive force is
Daya yang besar yang bertindak dalam tempoh masa yang singkat semasa perlanggaran atau letupan
dikenali sebagai
daya impuls
.
A large force that acts over a short period of time during a collision or explosion is known as an
impulsive force
.
Daripada hubungan antara daya, jisim dan pecutan:
From the relationship between force, mass and acceleration:
F = ma = m (
v – u
t
)
F =
mv – mu
t
=
perubahan momentum
t
Unit =
N
=
kg m s
-2


m = jisim/mass u = halaju awal/initial velocity t = masa/time v = halaju akhir/final velocity
Daya impuls ialah
kadar perubahan momentum dalam perlanggaran atau letupan.
An impulsive force is
the rate of change of momentum in a collision or explosion.

Mendefinisikan impuls/Define impulse
Impuls didefinisikan sebagai
perubahan momentum
/Impulse is defined as the
change of momentum
.
atau (momentum akhir – momentum awal) atau (mv – mu)
or (final momentum – initial momentum) or (mv – mu)
Unit:
kg m s
-1

atau/or
N s
Daripada F =
mv – mu
t
, Ft = mv – mu = perubahan momentum = impuls
From F =
mv – mu
t
, Ft = mv – mu = change of momentum = impulse
Impuls ialah hasil darab antara
daya
dan
masa
.
The product of the
force
and the
time
is called the impulse.
Kesan peningkatan dan pengurangan masa perlanggaran
The effects of increasing and decreasing the time of collision
Daripada formula, F =
Perubahan momentum
Masa
/From the formula, F =
Change of momentum
Time
.
Daya impuls berkadar
songsang
dengan masa sentuhan atau tindakan atau perlanggaran.
Impulsive force is
inversely
proportional to the time of contact or impact or collision.
Tempoh masa yang panjang/Longer period of time Daya impuls
kecil
/ Impulsive force is
small
Tempoh masa yang pendek/Shorter period of time Daya impuls
besar
/ Impulsive force is
large
03 FIZ Form 4 Ch2 B 2F.indd 63 9/10/13 4:30 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 64
2
U
N
I
T
Terangkan situasi di mana daya impuls perlu dikurangkan
dan kaedah untuk mengurangkannya
Explain situations where an impulsive force needs to be reduced and suggest ways to reduce it
Situasi
Situations
Penjelasan
Explanation
Peserta lompat tinggi mendarat di atas tilam yang tebal. Mengapa?
A high jumper lands on the thick mattress. Why?
Masa tindakan yang panjang, maka daya impuls menjadi kecil.
The time of impact is longer, so the impulsive force is smaller.


Penjaga gol memakai sarung tangan untuk menangkap bola. Mengapa?
Goal keepers wear gloves to catch a ball. Why?
Masa tindakan yang panjang, maka daya impuls menjadi kecil.
The time of impact is longer, so the impulsive force is smaller.

Ahli lompat jauh akan membengkokkan kaki semasa mendarat. Mengapa?
A long jumper will bend his legs upon landing. Why?
Masa tindakan adalah lebih panjang, maka daya impuls menjadi kecil.
Ini mengurangkan kecederaan./The time of impact is longer, so the impulsive
force is smaller. This reduces injury.
Seorang pemain besbol mesti menangkap bola mengikut arah pergerakan
bola. Mengapa?
A baseball player must catch the ball in the direction of the motion of the ball.
Why?
Masa tindakan lebih panjang, maka daya impuls menjadi lebih kecil.
The time of impact is longer, so the impulsive force is smaller.

Bahan yang mudah pecah seperti telur, kaca dan perkakasan elektrik mestilah dibungkus dalam bahan yang
lembut dan boleh dimampatkan. Mengapa?
Items that are fragile such as eggs, glass and electrical appliances must be packed in materials that are soft and
compressible. Why?
Bahan yang lembut dan mudah dimampatkan menghasilkan masa perlanggaran yang panjang. Ia
menyerap hentakan. Jadi ia mengurangkan daya impuls.
Soft and compressible material provides longer time of impact. It absorbs the shock. So it can reduce the
impulsive force.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 64 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 65
2
U
N
I
T
Terangkan situasi di mana daya impuls mendatangkan faedah
Explain situations where an impulsive force is beneficial
Situasi
Situations
Penjelasan
Explanation
Peserta karate yang mahir boleh memecahkan kayu yang tebal dengan
menggunakan sisi tangan yang bergerak dengan kelajuan yang sangat
tinggi.
A karate expert can break a thick wooden slab with his bare hand that moves at
a very fast speed.
Tangan tersebut digerakkan pada halaju yang tinggi. Masa tindakan
adalah singkat. Menghasilkan daya impuls yang besar.
The hand is moved at high velocity. Time of impact is shorter. Produce large
impulsive force.
Kepala penukul yang besar bergerak pada kelajuan yang tinggi untuk
memukul paku.
A massive hammer head moving at a fast speed is brought to rest upon hitting
the nail.
Masa tindakan adalah pendek apabila kepala penukul memukul pada
halaju yang tinggi. Ia akan menghasilkan daya impuls yang besar.
Time of impact is shorter when the hammer head is hit at high velocity. It
produces large impulsive force.

Daya impuls
Impulsive force
Sebiji bola sepak mestilah mempunyai tekanan udara yang cukup tinggi.
A football must have an air pressure that is high enough.
Sebiji bola sepak yang mempunyai tekanan udara yang cukup tinggi
akan mempunyai masa tindakan yang pendek. Maka daya impuls adalah
besar. Bola akan bergerak lebih jauh.
A football which has a high-enough air pressure will have a short time of
impact. So, the impulsive force is large. The ball will move further.
Antan
Pestle
Daya impuls
Impulsive force
Lesung/Mortar
Antan dan lesung diperbuat daripada batu.
A pestle and mortar are made of stone.
Masa tindakan adalah kecil. Maka daya impuls adalah besar.
Time of impact is shorter. So the impulsive force is large.04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 65 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 66
2
U
N
I
T

Latihan/Exercises
1 Rosli yang berjisim 60 kg melompat dari tingkat
pertama sebuah rumah yang terbakar. Halajunya
sejurus sebelum mendarat ialah 6 m s
-1
.
Rosli, with a mass of 60 kg, jumps from the first
floor of a burning house. His velocity just before
landing on the ground is 6 m s
-1
.
(a) Kirakan impuls apabila kakinya mencecah
tanah.
Calculate the impulse when his legs hit the ground.
(b) Berapakah daya impuls yang bertindak ke
atas kaki Rosli jika dia membengkokkan
kaki ketika mendarat dan mengambil masa
0.5 s untuk berhenti?
What is the impulsive force on Rosli’s legs if
he bends upon landing and takes 0.5 s to stop?
(c) Berapakah daya impuls yang bertindak
ke atas kaki Rosli jika dia tidak
membengkokkan kaki dan berhenti dalam
0.05 s?
What is the impulsive force on Rosli’s legs if
he does not bend and stops in 0.05 s?
(d) Apakah kebaikan membengkokkan kaki
semasa mendarat?
What is the advantage of bending his legs
upon landing?
Penyelesaian/Solution
2 Rooney menyepak bola dengan kekuatan daya
1 500 N. Masa tindakan di antara kasut dan
bola ialah 0.01 s. Berapakah impuls yang
dikenakan kepada bola itu? Jika jisim bola itu
ialah 0.5 kg, berapakah halaju bola tersebut?
Rooney kicks a ball with a force of 1 500 N. The
time of contact of his boot with the ball is 0.01 s.
What is the impulse delivered to the ball? If the
mass of the ball is 0.5 kg, what is the velocity of
the ball?
Penyelesaian/Solution
Impuls/Impulse = Ft = 1 500 N × 0.01 s
= 15.0 N s
= 15.0 kg m s
-1
mv – mu = 15 kg m s
-1
u = 0
(0.5 kg)v = 15 kg m s
-1
v = 30 m s
-1
3 Dalam satu perlawanan tenis, pemain memukul
bola yang mempunyai jisim 0.2 kg yang menuju
ke arahnya dengan halaju 20 m s
-1
. Bola itu
memantul dengan halaju 40 m s
-1
. Masa yang
diambil semasa perlanggaran antara bola dan
raket tenis ialah 0.01 s.
In a tennis match, a player hits an on-coming ball
with mass of 0.2 kg and velocity of 20 m s
-1
. The
ball rebounds with a velocity of 40 m s
-1
. The time
taken in the collision between the ball and the
tennis racket is 0.01 s.
u = –20 m s
-1
v = 40 m s
-1
t = 0.01 s
0.2 kg
(a) Berapakah impuls yang dialami oleh bola
itu?
What is the impulse experienced by the ball?
(b) Berapakah daya impuls yang dikenakan
ke atas bola tenis?
What is the impulsive force exerted on the
tennis ball?
Penyelesaian/Solution
(a) Impuls
Impulse
= m (v – u)
= (0.2 kg)[(40 – (–20)] m s
–1
= 12.0 kg m s
-1

= 12.0 N s
(b) F =
12 N s
0.01 s
= 1 200 N
(a) mv – mu = m (v – u)
= (60 kg) (0 – 6) m s
–1

= –360 kg m s
–1

Impuls adalah –360 kg m s
–1
kerana
momentumnya dikurangkan sehingga sifar.
The impulse is –360 kg m s
–1
because its
momentum is reduced to zero.
(b) F =
mv – mu
t
=
–360 kg m s
–1
0.5 s
= –720 N
(c) F =
mv – mu
t
=
–360 kg m s
–1
0.05 s
= –7 200 N
(b) dan (c) : Tanda negatif bagi daya
bermakna daya ini telah menyebabkan
kehilangan momentum
(b) and (c) : The negative sign to the force means
that the force has caused a loss of momentum
(d) Dengan membengkokkan kaki semasa
mendarat, dia akan meningkatkan masa
tindakan dan mengurangkan daya impuls.
Jadi ia dapat mengurangkan kecederaan.
By bending his legs upon landing, he will
increase the time of impact and reduce the
impulsive force. So it will minimise the injuries.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 66 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 67
2
U
N
I
T
2.7
KESELAMATAN KENDERAAN
VEHICLE SAFETY
Komponen/Component Fungsi/Function
Pelapik kepala
Headrest
Untuk mengurangkan kesan inersia terhadap kepala pemandu. Mengurangkan
kecederaan leher apabila kereta dilanggar daripada belakang.
To reduce the inertia effect on the driver’s head. Reduce neck injury when the car is
hit from behind.
Beg udara
Air bag
Menyerap hentakan dengan menambahkan masa perlanggaran apabila kepala
pemandu terhentak ke stereng. Oleh itu daya impuls dikurangkan.
Absorbing impact by increasing the collision time when the driver’s head is thrown
towards the steering. So the impulsive force is reduced.
Cermin hadapan kereta/
Cermin keselamatan
Windscreen/safety glass
Kaca tahan pecah yang tidak akan mudah pecah kepada serpihan yang kecil dengan
mudah semasa perlanggaran. Mengurangkan kecederaan disebabkan oleh serpihan
kaca yang berselerak.
Shatterproof glass that will not break into small pieces easily during collision. This will
reduce injuries caused by scattered glass.
Pelapik kepala
Headrest
Zon kemek belakang
Rear crumple zone
Cermin hadapan kereta
Windscreen
Beg udara
Air bag
Zon remuk depan
Front crumple zone
Bumper depan
Front bumper
Tali pinggang keselamatan
Safety belt
Bar hentaman sisi
Side impact bar
Sistem brek anti kunci
Anti-lock braking system (ABS)
Stering
Steering
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 67 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 68
2
U
N
I
T
Komponen/Component Fungsi/Function
Zone remuk (depan dan
belakang)
Crumple zone (front and
rear)
Boleh dimampatkan ketika kemalangan. Jadi ia akan meningkatkan masa yang
diperlukan kereta untuk berhenti sepenuhnya. Maka ia akan kaca yang
mengurangkan daya impuls.
Can be compressed during an accident. So it can increase the time taken by the car to
come to a complete stop. So it can reduce the impulsive force.
Bumper depan
Front bumper
Menyerap hentakan akibat daripada kemalangan. Diperbuat daripada keluli,
aluminium, plastik, getah dan fiber komposit.
Absorb the shock from the accident. Made from steel, aluminium, plastic, rubber and
composite fibres.
Sistem brek anti kunci
Anti-lock braking system
(ABS)
Membolehkan pemandu memberhentikan kereta dengan segera tanpa
menyebabkan roda terkunci apabila brek ditekan secara tiba-tiba. Mengelakkan
kereta daripada menggelongsor.
Enables drivers to quickly stop the car without the wheels locking when the brake is
applied suddenly. Prevents the car from skidding.
Bar hentaman sisi
Side impact bar
Boleh dimampatkan ketika kemalangan. Jadi ia akan meningkatkan masa yang
diperlukan kereta untuk berhenti sepenuhnya. Maka ia akan mengurangkan
daya impuls.
Can be compressed during accident. So it can increase the time the car takes to come
to a complete stop. So it can reduce the impulsive force.
Tali pinggang
keselamatan
Safety belt
Untuk mengurangkan kesan inersia dengan mengelakkan pemandu daripada
tercampak ke hadapan.
To reduce the inertia effect by preventing the driver from being thrown forward.
Papan pesawat
Dashboard
Semasa perlanggaran, papan pesawat meroboh. Ini akan menyerap kesan
hentaman dengan meningkatkan masa perlanggaran antara kepala pemandu
dan stereng. Jadi ia mengurangkan daya impuls.
During collision, the dashboard collapses. This will absorb the impact by increasing the
time of collision between the driver's head and the steering. This will reduce the
impulsive force.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 68 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 69
2
U
N
I
T
2.8
MEMAHAMI GRAVITI
UNDERSTANDING GRAVITY
Kekuatan medan graviti/Gravitational field strength
• Objek jatuh bebas kerana ditarik ke arah pusat bumi oleh daya tarikan
graviti
.
Objects experience free fall because they are pulled towards the centre of the Earth by the force of
gravity
.
• Kekuatan medan graviti =
daya tarikan graviti
jisim
. / Gravitational field strength =
gravitational force
mass
.
• Dipermukaan Bumi, At the surface of the Earth,
Kekuatan medan graviti = 10 N kg
–1
gravitational field strength = 10 N kg
–1
= 10 m s
–2
= 10 m s
–2
• Setiap kilogram jisim pada permukaan Bumi mengalami daya graviti sebanyak 10 N yang bertindak ke atasnya.
Earth kilogram of mass at the Earth's surface has a gravitational force of 10 N acting on it.
Aktiviti 1: Pecutan disebabkan graviti
Activity 1: Acceleration due gravity
Rajah di sebelah menunjukkan gambarfoto stroboskop bagi bola yang jatuh
bebas dan graf halaju lawan masa bagi gerakannya.
The diagram on the right shows a stroboscopic photograph of a free falling ball and
its velocity-time graph.
(a) Perhatikan gambarfoto dan terangkan halaju bola.
Observe the photograph and describe the velocity of the ball.
Halaju bola itu meningkat dengan seragam.
The velocity of the ball increases uniformly.
(b) Apakah yang boleh anda simpulkan daripada graf kecerunan v – t?
What can we deduce from the gradient of the v – t graph?
Kecerunan ialah pecutan bola itu.
The gradient is the acceleration of the ball.
(c) Terangkan gerakan bola tersebut.
Describe the motion of the ball.
Bola tersebut bergerak dengan pecutan seragam.
The ball moves with constant acceleration.
Terangkan pecutan yang disebabkan oleh graviti, g/Explain acceleration due to gravity, g
Pecutan disebabkan oleh graviti, g, ialah pecutan bagi objek yang disebabkan oleh
daya tarikan graviti
.
Acceleration due to gravity, g, is the acceleration of an object due to the pull of the
gravitational force
.
Nilai piawai bagi pecutan graviti, g, ialah 9.81 m s
-2
. Nilai g yang sering digunakan ialah 10 m s
-2
.
Magnitud bagi pecutan yang disebabkan oleh graviti bergantung pada
kekuatan medan graviti
.
The standard value of the gravitational acceleration, g, is 9.81 m s
-2
. The value of g is often taken to be 10 m s
-2
for simplicity. The magnitude of the acceleration due to gravity depends on
the gravitational field strength
.
V
t 0
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 69 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 70
2
U
N
I
T
Apakah jatuh bebas?/What is free fall?
Objek dikatakan 'jatuh bebas' apabila ia jatuh di bawah daya tarikan
graviti
sahaja.
An object is falling freely when it is falling under the
gravitational
force only.
Sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana kejatuhannya dipengaruhi oleh
rintangan udara
.
A piece of paper does not fall freely because its fall is affected by
air resistance
.
Objek hanya jatuh bebas di dalam
vakum
. Ketiadaan udara bermaksud tiada rintangan udara yang
menentang
pergerakan objek.
An object falls freely only in
vacuum
. The absence of air means there is no air resistance to
resist

the motion of the object.
Di dalam vakum, kedua-dua objek yang ringan dan berat jatuh bebas. Ia jatuh dengan pecutan
graviti
iaitu pecutan disebabkan oleh graviti, g.
In vacuum, both light and heavy objects fall freely. They fall with the
gravitational
acceleration, that is
the acceleration due to gravity, g.
Aktiviti 2: Pecutan disebabkan graviti/Activity 2: Acceleration due gravity
Pegang dua biji batu yang berbeza saiz pada ketinggian yang sama, kemudian kedua-dua batu itu
dijatuhkan serentak daripada ketinggian yang sama.
Hold two stones of different sizes at the same height and then drop both stones simultaneously from the same
height.
(a) Huraikan bagaimana halaju berubah.
Describe how the velocity changes.
Halaju meningkat dengan seragam.
The velocity increases uniformly.
(b) Bandingkan masa yang diambil untuk batu mencecah lantai.
Compare the time taken for the stones to reach the floor.
Sama/same
(c) Adakah pecutan batu dipengaruhi oleh jisimnya?
Is the acceleration of each stone influenced by its mass?
Jisim tidak mempengaruhi pecutan.
Mass does not affect the acceleration.

04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 70 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 71
2
U
N
I
T
Aktiviti 3: Yang mana satukah mencecah tanah dahulu?
Activity 3: Which one reaches the ground first?
Bola golf dan sehelai kertas dipegang pada
ketinggian yang sama dan dijatuhkan serentak.
Hold a golf ball and a piece of paper at the same height
and drop them simultaneously.
(a) Objek yang manakah mencecah tanah dahulu?
Which object reaches the floor first?
Bola golf.
The golf ball.
(b) Terangkan mengapa./Explain why.
Kertas mempunyai luas pemukaan yang besar.
Jadi lebih banyak rintangan udara yang
bertindak ke atasnya.
The paper has large surface area. As such, the air
resistance acting on it is big.
Ulangi dengan bola golf dan sehelai kertas yang
direnyukkan.
Repeat with a golf ball and a piece of paper which is
crumpled.
(a) Objek yang manakah mencecah tanah dahulu?
Which object reaches the floor first?
Kedua-duanya mencecah tanah pada masa
yang sama.
Both reach the floor at the same time.
(b) Terangkan mengapa./Explain why.
Kedua-dua objek mempunyai saiz dan luas
pemukaan yang sama. Jisim tidak memberi
kesan kepada pecutan graviti.
Both objects have same size and surface area.
Mass does not affect gravitational acceleration.
Bola golf
Golf ball
Kertas
Paper
Bola golf
Golf ball
Kertas yang direnyukkan
Paper which is crumpled
Aktiviti 4: Perbezaan antara jatuh bebas di atmosfera (udara) dan jatuh bebas di dalam
vakum bagi duit syiling dan bulu pelepah.
Activity 4: The difference between free fall in atmosphere and free fall in a vacuum of a coin and
a feather.
Duit syiling dan bulu pelepah dilepaskan daripada
ketinggian yang sama serentak di dalam makmal.
A coin and a feather are released from the same height
simultaneously in the laboratory.
Pemerhatian/Observation
Duit syiling jatuh lebih
cepat
daripada bulu
pelepah.
The coin falls
faster
than the feather.
Duit syiling dan bulu pelepah yang sama diletakkan
di dalam satu tiub vakum dan kemudian dijatuhkan
serentak pada ketinggian yang sama.
The same coin and feather are put into a vacuum tube
and then dropped simultaneously from the same height.
Pemerhatian/Observation
Kedua-dua objek mencecah ke bawah silinder
pada masa yang
sama
.
Both objects reach the bottom of the cylinder at the
same
time.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 71 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 72
2
U
N
I
T
g sebagai kekuatan medan graviti. g sebagai pecutan yang disebabkan graviti
g as gravitational field strength. g as acceleration due to gravity
1 Sebuah objek yang jatuh bebas berdekatan dengan permukaan bumi akan
memecut
pada 10 m s
-2
.
An object falling freely near the earth's surface will
accelerate
at 10 m s
-2
.
2 Setiap kilogram jisim yang berdekatan dengan permukaan bumi mempunyai daya graviti 10 N yang
bertindak ke atasnya.
Each kilogram of mass near the earth’s surface has a gravitational force of 10 N acting on it.
Kekuatan medan
graviti
, g = 10 N kg
-1
/
Gravitational
field strength, g = 10 N kg
-1
Pecutan disebabkan graviti/Ac celeration due to gravity, g = 10 m s
-2
Nilai g boleh ditulis sebagai 10 m s
-2
atau 10 N kg
-1
.
The approximate value of g can be written either as 10 m s
-2
or as 10 N kg
-1
.
Penjelasan/Explanation
Rintangan udara
yang besar bertindak ke atas
bulu pelepah kerana ia mempunyai
luas permukaan

yang besar.
A bigger
air resistance
acts the feather because
it has a large
surface area
.
Daya
graviti
pada duit syiling mampu untuk
mengatasi
rintangan udara
lebih baik daripada
bulu pelepah.
The
gravitational
force on the coin is able to
overcome
air resistance
better than the feather.
Penjelasan/Explanation
Di dalam keadaan vakum, tiada rintangan udara.
Hanya terdapat satu daya yang bertindak ke atas
objek iaitu daya
graviti
.
In vacuum, there is no
air resistance
. The only
force acting on both objects is the force of
gravity
.
Kedua-dua objek
jatuh bebas
dengan pecutan
yang disebabkan graviti walaupun berbeza dari
segi
jisim
dan
bentuk
.
Both objects
free fall
with acceleration due to
gravity despite the differences in their
mass
and
shapes
.
Aktiviti 5: Pecutan yang disebabkan graviti
Activity 5: Acceleration due to gravity
Tujuan/Aim
Menentukan pecutan disebabkan graviti/To determine the acceleration due to gravity.
Radas/Apparatus
Jangka masa detik, bekalan kuasa 12 V, bangku, pengapit-G, pemberat, pita detik
Ticker timer, 12 V ac power supply, stool, G-clamp, slotted weight, ticker tape.
Prosedur/Procedure
1 Potong sekeping pita detik lebih kurang 2.5 m panjang dan lalukan melalui jangka masa detik yang
diapit kepada kerusi oleh pengapit-G.
Cut a piece of ticker tape about 2.5 m long and pass through the ticker timer which is clamped to a stool
using G-clamp.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 72 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 73
2
U
N
I
T
2 Sambungkan satu hujung pita pada pemberat 100 g.
Attach one end of the tape to the 100 g slotted weight.
3 Hidupkan jangka masa detik dan pemberat dilepaskan supaya
ia jatuh bebas.
Switch on the ticker timer and release the slotted weight so that it
falls freely.
4 Kaji pita itu untuk menentukan nilai bagi pecutan disebabkan
oleh graviti, g.
Analyse the tape to determine the value of the acceleration due to
gravity, g.
Perbincangan/Discussion
1 Mengapakah sukar untuk menentukan pergerakan objek yang
jatuh dengan hanya memerhatikannya jatuh?
Why is it difficult to describe the motion of a falling object by just observing it fall?
Objek bergerak sangat laju.
The object moves very fast.
2 Apakah jenis pergerakan objek jika ia jatuh di bawah tarikan graviti?
What is the type of motion of an object falling under the pull of gravity?
Pecutan seragam./Constant acceleration.
3 Mengapakah pergerakan pemberat boleh diandaikan sebagai jatuh bebas?
Why is it that the motion of the slotted weight can be assumed to be a free fall?
Ringtangan udara yang kecil boleh diabaikan.
The small air resistance is negligible.
4 Apakah langkah yang akan anda ambil untuk mengurangkan geseran antara pita dan jangka masa detik?
What steps did you take to minimise the friction between the ticker tape and the ticker timer?
Pegang pita detik dalam keadaan menegak dan lepaskannya. Pastikan ia jatuh mealui jangka masa
detik dengan lancar.
Hold the ticker tape vertically when releasing it. Make sure it slips through the ticker timer smoothly.
5 Terangkan mengapa perlu menjatuhkan pemberat daripada kedudukan yang tinggi.
Explain the need for the slotted weight to be dropped from a high position.
Pengiraan akan menjadi lebih tepat kerana ralat eksperimen dikurangkan.
The calculation will be more accurate because experimental errors are reduced.
6 Tunjukkan bagaimana anda mengira g daripada pita.
Show how you would calculate g from the tape.
u =
s
1
t
1
v =
s
2
t
2
a =
v – u
t
Pengapit-G
G-clamp
Jangka masa
detik
Ticker timer
Pita detik
Ticker tape
Bekalan
kuasa, 12 V
A.C. Power
supply, 12 V
Bangku
Stool
Pemberat
Weight
Kepingan polisterena
Polystyrene sheet
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 73 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 74
2
U
N
I
T
7 Bandingkan nilai pecutan disebabkan oleh graviti daripada aktiviti ini dengan nilai yang sebenar.
Berikan alasan yang munasabah bagi perbezaan di antara dua nilai tersebut.
Compare the value of the acceleration due to gravity from this activity with the actual value. Give possible
reasons for any difference in these two values.
Nilai daripada eksperimen adalah lebih rendah berbanding dengan nilai sebenar. Sebabnya ialah
rintangan akibat jangka masa detik. / The value from the experiment is lower than the actual value.
The reason is the resistance caused by the ticker timer.
8 Bandingkan nilai bagi g daripada eksperimen jika anda mengulangi eksperimen dengan menggunakan
pemberat 200 g dan 300 g.
Compare the values of g from the experiment if you repeat the experiment using 200 g and 300 g weights.
Keputusan sepatutnya sama.
The result should be the same.
9 Apakah yang boleh anda simpulkan tentang hubungan antara g dan jisim bagi objek yang jatuh?
What can you conclude about the relationship between g and the mass of the falling object?
Jisim tidak mempengaruhi pecutan graviti, g.
Mass does not affect the gravitational acceleration, g.
Definisi berat
Definition of weight
Berat, W, bagi sesuatu objek ialah daya graviti yang dikenakan ke atasnya.
The weight, W, of an object is the gravitational force acting on it.
Berat ialah daya dan diukur dalam unit
Newton, N
. Berat ialah kuantiti
vektor
.
Weight is a force and is measured in
Newton, N
. Weight is a
vector
quantity.
Sebiji batu yang berjisim m, dilepaskan jatuh bebas pada pecutan graviti, g.
A stone of mass, m, is released and free falls with a gravitational acceleration of g.
Daya yang bertindak ke atas batu hanyalah berat, W, di mana ianya menuju ke arah bawah.
The only force acting on the stone is its weight, W, which is downward.
Hukum gerakan Newton kedua:
Newton’s second law of motion:
F = ma di mana/where F = W , a = g
Oleh itu/Therefore:
W = mg
W = berat/weight
m = jisim/mass
g = pecutan graviti/acceleration due to gravity
unit bagi g ialah = m s
-2

the unit of g is = m s
–2
Berat/Weight = m × 10 N
Bumi/Earth
Jisim/Mass = m kg
Pecutan = g
Acceleration = g
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 74 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 75
2
U
N
I
T
Berat berubah, jisim tetap
Weight changes but mass is fixed
Di Bulan, berat kita lebih
ringan
daripada di
Bumi, ini kerana medan graviti di Bulan adalah lebih
kecil
.
On the Moon, our weight is
less
than that on Earth because
the Moon’s gravitational field is
smaller
than that of the Earth.
Malahan di Bumi, berat kita berbeza sedikit dari suatu
tempat ke tempat yang lain, kerana kekuatan medan
graviti yang berbeza. Semakin jauh dari bumi, berat kita
semakin
berkurang
.
Even on Earth, our weight can vary slightly from place to
place, because the Earth’s gravitational field strength varies.
Moving away from the Earth, our weight
decreases
.
Jika kita boleh pergi lebih jauh ke dalam ruang angkasa
lepas dan bebas daripada sebarang tarikan graviti, berat
kita akan menjadi
sifar
.
If we could go deep into space, and be free from any
gravitational pull, our weight would be
zero
.
Sama ada di atas Bumi, Bulan atau di angkasa, jisim kita
tetap tidak akan berubah.
Whether on the Earth, Moon or deep in space, our mass does
not change.
Nilai bagi pecutan graviti, g
B
, di bulan ialah
1
6

daripada nilai g
E
di bumi.
The value of the gravitational acceleration, g
B
, on
the Moon is
1
6
the value of g
E
on the Earth.
Di angkasa
lepas
Deep in
space
Di
permukaan
Bulan
On Moon’s
surface
Di
permukaan
Bumi
On Earth’s
surface
Jisim
Mass
100 kg 100 kg 100 kg
Berat
Weight
0 N
1
6
(1 000) N 1 000 N
Perbezaan antara berat dan jisim
Difference between weight and mass
Berat/Weight Jisim/Mass
Definisi
Definition
Daya graviti yang bertindak ke atas objek.
The force of gravity acting on the object.
Jumlah jirim di dalam objek.
The amount of matter in the object.
Perubahan / Tiada
perubahan
Change / unchanged
Berat sesuatu objek
berubah
dengan
kekuatan medan graviti pada sesuatu
tempat.
The weight of an object
changes
with the
gravitational field strength at the location.
Jisim sesuatu objek
tidak berubah

walau di mana-mana.
The mass of an object is
unchanged

anywhere.
Kuantiti asas atau
kuantiti terbitan
Base quantity or
derived quantity
Kuantiti
terbitan
A
derived
quantity
Kuantiti
asas
A
base
quantity
Kuantiti vektor atau
kuantiti skalar
Vector of scalar quantity
Kuantiti
vektor
A
vector
quantity
Kuantiti
skalar
A
scalar
quantity
Unit SI/SI unit Newton, N/Newton, N Kilogram, kg/Kilogram, kg
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 75 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 76
2
U
N
I
T
Untuk objek yang jatuh dengan pecutan, g, berikut adalah persamaan-persamaan yang berkaitan:
For an object falling with acceleration g, the following equations apply:
1 v = u + at di mana/where s = sesaran/displacement
2 s = ut + ½ at
2
u = halaju awal/initial velocity
3 s = ½ (u + v)t v = halaju akhir/final velocity
4 v
2
= u
2
+ 2as t = masa/time
a = g, pecutan graviti/acceleration due to gravity,
Nota/Notes:
1 Apabila sebuah objek jatuh bebas: a = g = 10 m s
-2
(pecutan)
When an object fall freely: a = g = 10 m s
-2
(acceleration)
2 Apabila sebuah objek dilambung ke atas: a = –g = –10 m s
-2
. (nyahpecutan)
When an object is thrown upwards: a = –g = –10 m s
-2
. (deceleration)
3 Pada kedudukan yang tertinggi, v = 0.
At the highest point, v = 0.
4 Jatuh ke bawah, v adalah positif./Downward direction, v is positive.
5 Arah ke atas, v adalah negatif./Upward direction, v is negative.
Contoh/Example
1 Sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 m.
A rock falls from a height of 45 m.
(a) Berapa lamakah masa yang diambil oleh
batu itu untuk mencecah ke tanah?
How long does it
take to reach the
ground?
(b) Berapakah
halaju batu
itu semasa ia
menghentam
lantai?
What is its
velocity as it hits
the ground?
Penyelesaian/Solution
(a) u = 0, s = 45 m,
g = 10 m s
–2
, t = ?
s = ut + ½ gt
2
45 m = 0 + ½ (10 m s
–2
)(t
2
)
t
2
= 9 s
2
t = 3 s
(b) v = u + gt
= 0 + (10 m s
–2
)(3 s)
= 30 m s
–1
2 Sebiji bola dilambung ke atas daripada tanah
dengan halaju 30 m s
–1
. Selepas beberapa lamakah
bola itu akan menyentuh tanah semula?
A ball is thrown upwards from the ground with a
velocity of 30 m s
–1
. After how many seconds will it
strike the ground again?
g = –10 m s
–2
v = 0
u = 30 m s
–1
Penyelesaian/Solution
Untuk gerakan ke atas,/For the upward motion,
u = 30 m s
–1
, v = 0, g = –10 m s
–2
,
v = u + gt
∴0 = 30 m s
–1
+ (–10 m s
–2
)(t)
10t = 30 s
t = 3 s (gerakan ke atas/upward motion)
Maka, masa untuk gerakan ke bawah juga
mengambil 3 s. Oleh itu, ia mengambil masa
6 saat.
The time taken for the downward motion is also 3 s.
So it takes a total of 6 seconds.
Andaikan g = 10 m s
-2
dan tiada rintangan udara. / Assume g = 10 m s
-2
and there is no air resistance.
Pecutan
Acceleration
g
Tinggi/Height
h
Masa
Time
t
Objek dilambung
ke atas
Object thrown
upwards
titik tertinggi, v = 0
highest point, v = 0
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 76 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 77
2
U
N
I
T
Latihan/Exercises
Andaikan nilai g = 10 m s
–2
./Assume the value of g = 10 m s
–2
.
1 Amir menjatuhkan batu ke dalam perigi. Jika jarak antara bahagian atas perigi dan permukaan air ialah 20 m,
Amir releases a stone into a well. If the distance between the top of the well and the water surface is 20 m,
(a) berapakah masa yang diambil oleh batu itu untuk sampai ke permukaan air?
what is the time required for the stone to reach the surface of the water?
(b) berapakah halaju batu itu apabila ia terkena permukaan air?
what is the velocity of the stone when it strikes the surface of the water?
Penyelesaian/Solution
(a) u = 0, s = 20 m , g = 10 m s
–2
, t = ?
s = ut + ½ gt
2

20 m = 0 + ½ (10 m s
–2
)(t
2
)


t
2
= 4 s
2

t = 2 s
(b) v
2
= u
2
+ 2gs
v
2
= 0 + 2(10 m s
–2
)(20 m)
∴v = 20 m s
–1
2 Suatu objek yang berjisim 5 kg dilepaskan dari sebuah bangunan setinggi 500 m. Berapakah
An object of mass 5 kg is released from a tall building of height 500 m. What is the
(a) berat objek itu?/weight of the object?
(b) kekuatan medan graviti?/gravitational field strength?
(c) masa yang diambil untuk sampai ke tanah?/time taken to reach the ground?
Penyelesaian/Solution
(a) W = 5 kg × 10 m s
–2
(c) u = 0, s = 500 m, g = 10 m s
–2
= 50 N s = ut + ½ gt
2
(b) g = 10 N kg
–1
atau/or 10 m s
–2
500 m = 0 + ½(10 m s
–2
)(t
2
)
t
2
= 100 s
2

t = 10 s
2.9
MENGANALISIS KESEIMBANGAN DAYA
ANALYSING FORCES IN EQUILIBRIUM
Keseimbangan daya/Forces in equilibrium
1 Apabila suatu daya dikenakan terhadap objek dan ia mengekalkan keadaan
pegun
atau
bergerak dengan
halaju
seragam, maka objek itu dikatakan berada di dalam keadaan keseimbangan.
When forces act upon an object and it remains
stationary
or moves at a constant
velocity
, the object
is said to be in a state of equilibrium.
2 Apabila keadaan keseimbangan berlaku, daya
paduan
yang bertindak ke atas objek itu
adalah
sifar
iaitu tiada daya bersih bertindak ke atasnya.
When equilibrium is reached, the
resultant
force acting on the object is
zero
, i.e. there
is no net force acting upon it.
Menerangkan situasi di mana daya berada dalam keseimbangan
Describe situations where forces are in equilibrium
Perhatian/Note:
Untuk (b), mengapa v
2
= u
2
+ 2gs digunakan
dan bukan v = u + gt?
For (b), why v
2
= u
2
+ 2gs is used and not
v = u + gt?
Jawapan/Answer:
Semua nilai yang diperlukan diberi dalam
soalan.
All the values required are given in the
question.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 77 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 78
2
U
N
I
T
Menyatakan maksud
daya paduan
State what a resultant force is
Daya paduan:
daya tunggal yang menunjukkan kesan daripada gabungan
dua atau lebih daya dalam magnitud dan arah
Resultant force:
a single force that represents the combined effect of two or
more forces in magnitude and direction
Daya paduan ialah hasil tambah vektor bagi dua atau lebih daya yang bertindak ke atas objek. Dalam kes-
kes berikut, jika F ialah daya paduan, maka,
The resultant force is the vector sum of two or more forces which act on the object. In the cases below, if F is the
resultant force, hence,

1
F
2
F

1
F 2
F
Daya paduan/Resultant force =
F = F
1
+ F
2
Daya paduan/Resultant force =
F = F
1
– F
2
Latihan/Exercises
1 Hitungkan daya paduan. Ke arah manakah
objek itu bergerak?
Calculate the resultant force. Which direction
does the object move?
5 N
12 N
Daya paduan, F/Resultant force, F =
5 N + 12 N = 17 N Arah ke kanan/To the right.
2 Hitungkan daya paduan. Ke arah manakah
objek itu bergerak?
Calculate the resultant force. Which direction
does the object move?
5 N
12 N
Daya paduan, F/Resultant force, F =
12 N – 5 N = 7 N Arah ke kanan/To the right.
3 Seekor kuda menarik kereta dengan daya 500 N.
Seorang petani membantu kuda itu menolak
kereta itu dengan daya 200 N. Berapakah daya
paduan?
A horse pulls a cart with a force of 500 N. A farmer
helps the horse by pushing the cart with a force of
200 N. What is the resultant force?
Daya paduan, F/Resultant force, F
= 500 N + 200 N = 700 N ke kanan/to the right
4 Seekor kuda menarik kereta dengan daya 500 N.
Seorang petani menarik kereta itu pada arah
bertentangan dengan daya 200 N. Berapakah
daya paduan?
A horse pulls a cart with 500 N force. A farmer
pulls the cart with a force of 200 N but in opposite
direction. What is the resultant force?
Daya paduan, F/Resultant force, F
= 500 N – 200 N
= 300 N ke kanan/to the right
200 N
500 N
500 N
200 N
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 78 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 79
2
U
N
I
T
5 Rajah 5.1 menunjukkan sebiji ladung berjisim 0.3 kg digantung dari
siling.
Diagram 5.1 shows a pendulum bob of mass 0.3 kg hung from the ceiling.
Benang itu ditarik secara mengufuk dengan daya, F, supaya sudut
antara benang dengan garis mencancang adalah 40°seperti ditunjukkan
dalam Rajah 5.2.
The thread is then pulled horizontally by a force, F, so that the thread makes
an angle of 40° with the vertical line as shown in Diagram 5.2.
(a) Dalam ruang di bawah, lukis sebuah segi tiga
keseimbangan daya bagi T, F dan berat ladung itu.
In the space below, draw a triangle of forces in equilibrium
for T, F and the weight of the bob.
T
F
Berat
Weight
3.0 N
40°

Perhatian/Note:
Arah bagi tiga daya itu
adalah berkitar.
The directions of the three
forces are cyclic.
(b) Hitung Daya, F
Calculate the force, F
Dari segi tiga di atas,/From the triangle above,
F
3.0 N
= tan 40°
F = 3.0 N tan 40°
= 2.52 N
(c) Hitung tegangan, T, dalam benang itu
Calculate the tension, T, in the string.
Dari segi tiga di atas,/From the triangle above,
3.0 N
T
= kos 40°
T =
3.0 N
kos 40°
= 3.92 N
Rajah 5.1/Diagram 5.1
Siling
Ceiling
Benang
Thread
Ladung
Pendulum Bob
Perhatian/Note: Soalan 5 di atas boleh dijawab dengan kaedah lukisan berskala.
Question 5 above can be answered by scale-drawing.
40°
m = 0.3 kg
Berat
Weight
T
F
Rajah 5.2/Diagram 5.2
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 79 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 80
2
U
N
I
T
Dua daya yang betindak pada sudut tertentu antara satu sama lain
Two forces acting at an angle to each other
Daya paduan bagi dua daya yang bertindak ke atas dua objek pada dua arah berbeza, boleh ditentukan
dengan menggunakan kaedah
segi tiga
daya atau kaedah
segi empat selari
daya.
The resultant force of two forces, which act on an object in two different directions, can be determined by a
triangle

of forces or a
parallelogram
of forces.
Dua daya yang bertindak pada satu titik melalui satu sudut
[kaedah segi empat selari]
Two forces acting at a point at an angle [Parallelogram method]
Skala/Scale: 1 cm =

N
LANGKAH 1/ STEP 1:
Dengan menggunakan pembaris
dan protaktor, lukis dua daya F
1

dan F
2
bermula dari satu titik, X.
Using ruler and protractor, draw the
two forces F
1
and F
2
from a point, X.
60 °C
F
1
X
F2
LANGKAH 2/ STEP 2:
Lengkapkan rajah segi empat
selari.
Complete the parallelogram.
F
1
X
F2
LANGKAH 3/ STEP 3:
Lukis pepenjuru (dari X) bagi segi
empat selari bagi menunjukkan
magnitud dan arah bagi daya
paduan, F.
Draw the diagonal (from X) of the
parallelogram. The diagonal represents
the resultant force, F in magnitude
and direction.
Daya paduan
Resultant force
F1
X
F2
F
1
F
2
60 °C
Contoh/Example
Rajah di bawah menunjukkan dua daya yang bertindak ke atas objek P.
The diagram below shows two forces acting on object P.
5 N
12 N
60°
F
1
F
2
P
Tentukan daya paduan yang terhasil.
Determine the resultant force produced.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 80 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 81
2
U
N
I
T
Jawapan/Answer:
Kaedah I/Method I
Kaedah segi empat selari daya
Parrallelogram of forces method
1 Tentukan skala. Dengan menggunakan pembaris dan protaktor, lukis dua daya F
1
dan F
2
bermula dari
titik O.
Set a scale. Using a ruler and protactor, draw the two forces, F
1
and F
2
from a point O.
2 Lengkapkan rajah segi empat selari./Complete the parallelogram.
3 Lukis pepenjuru bagi segi empat selari. Pepenjuru menunjukkan
magnitud
dan
arah
daya
paduan, F.
Draw the diagonal of the parallelogram. The diagonal represents the resultant force, F in
magnitude
and
direction
.
5 cm = 5 N
12 cm = 12 N
60°
O
Kaedah II/Method II
Kaedah segi tiga daya
Triangle of forces method
1 Tentukan skala. Dengan menggunakan pembaris dan protaktor, lukis daya yang pertama, F
1
dari titik O.
Set a scale. Using a ruler and protractor, draw the first force, F
1
, from a point O.
2 Lukis daya yang kedua F
2
dari hujung atas F
1
.
Draw the second force, F
2
from the head of F
1
.
3 Lengkapkan segi tiga daya dengan melukis garisan dari pangkal F
1
ke hujung F
2
.
Complete a triangle of forces by drawing a line from the tail of F
1
to the head of F
2
.
4 Pepenjuru menunjukkan magnitud dan arah daya paduan, F.
The diagonal represents the resultant force, F, in magnitude and direction.
F
2
= 12 N
F1
= 5 N
F = Daya paduan
Resultant force
60°
O
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 81 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 82
2
U
N
I
T
1 Dengan menggunakan skala dan kaedah yang sesuai, tentukan daya paduan. (Perhatian: magnitud dan
arah diperlukan).
By using suitable scale and method, determine the resultant force (Note: Magnitudde and direction are required).
(a) (b) (c)
5 N
5 N
8 N
8 N
6 N
10 N
60 120
2 Lengkapkan rajah untuk menunjukkan daya paduan.
Complete the diagram to show the resultant force.
2 N
5 N
120°
Jawapan/Answers:
1 Skala/Scale:
1 cm : 1 N

(a)
8 N
6 N
37°
D
a
y
a
p
a
d
u
a
n
=
1
0
.0
N
R
e
s
u
l
t
a
n
t
f
o
r
c
e
Latihan/Exercises
10 N pada sudut 37° dengan daya 8 N
10 N at angle of 37° with the 8 N-force
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 82 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 83
2
U
N
I
T
(b)
8 N
10 N
26
60
D
a
y
a
p
a
d
u
a
n
=
1
5
.6
N
R
e
s
u
lt
a
n
t
fo
r
c
e
(c)
5 N
5 N
60
60
D
a
y
a

p
a
d
u
a
n

=

5
.
0

N
R
e
s
u
l
t
a
n
t

f
o
r
c
e
2 Skala/Scale:
2 cm : 1 N

(a)
2 N
5 N
120°
16°
D
aya
p
a
d
u
a
n
/R
esu
lta
n
t fo
rce =
6
.2
N
15.6 N pada sudut 26° dengan daya 10 N
15.6 N at an angle of 26° with the 10 N-force
5 N pada sudut 60° dengan daya 5 N
5 N at an angle of 60° with 5 N-force
6.2 N pada sudut 16° dengan daya 5 N
6.2 N at an angle of 16° with 5 N-force
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 83 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 84
2
U
N
I
T
Daya dileraikan kepada komponen berkesan
Resolve a force into the effective components
Leraian Daya/Resolution Of Forces:
Daya F boleh dileraikan kepada dua komponen yang
berserenjang/bersudut tegak
antara satu
sama lain:
A force F can be resolved into two components which are
perpendicular/at 90°
to each other:
(a) F
x
: komponen
mengufuk
/
horizontal
component,
(b) F
y
: komponen
menegak
/
vertical
component,
sin θ =
F
y
F
kos θ =
F
x
F
F
y
= F sin θ F
x
= F kos θ
F
y

θ
θ
F
F
x

Latihan/Exercises
1 Dapatkan komponen mengufuk dan komponen menegak daya tersebut. (Perhatian: Pertimbangkan
magnitud daya yang positif sahaja.)
Find the horizontal component and the vertical component of the force. (Note: Consider only the positive
magnitudes of the forces.)
(a) (b)
(c) (d)

Fx
75 N
= sin 70°
∴ Fx = 75 N sin 70°
= 70.48 N

FY
75 N
= kos 70°
∴ FY = 75 N kos 70°
= 25.65 N

Fx
6 N
= kos 60°
∴ Fx = 6 N kos 60°
= 3.0 N

FY
6 N
= sin 60°
∴ FY = 6 N sin 60°
= 5.20 N

Fx
200 N
= kos 50°
∴ Fx = 200 N kos 50°
= 128.6 N

FY
200 N
= sin 50°
∴ FY = 200 N sin 50°
= 153.2 N

Fx
5 N
= sin 40°
∴ Fx = 5 N sin 40°
= 3.21 N

FY
5 N
= kos 40°
∴ FY = 5 N kos 40°
= 3.83 N
F
y

Fx
200 N
50
50
40
40
Fx
Fy
F = 5 N
0
F
y

F
x
70
70
75 N
60
60
Fy
Fx
F = 6 N
0
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 84 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 85
2
U
N
I
T
2 Rajah menunjukkan troli yang berjisim 2 kg di atas permukaan
licin, ditarik oleh daya 6 N pada sudut 60° dengan ufuk.
The diagram shows a trolley of mass 2 kg on a smooth surface being
pulled by a force of 6 N at an angle of 60° with the horizontal.
(a) Berapakah komponen mengufuk daya itu?
What is the horizontal component of the force?
(b) Berapakah pecutan troli itu?/What is the acceleration of the trolley?
Penyelesaian/Solution
(a)
F
x
6 N
= kos 60° (b) F = ma, a =
3 N
2 kg
= 1.5 m s
-2
∴ F
x
= 6 N kos 60°
= 3.0 N
3 Rajah menunjukkan sebuah kereta sedang ditunda. Kabel itu
mempunyai daya F, 5 000 N.
The diagram shows a car being towed. The cable has a force F of 5 000 N.
(a) Tunjukkan dan labelkan/Indicate and label:
• daya F/the force F
• daya komponen mengufuk, F
x
/the horizontal component force F
x
• daya komponen menegak, F
y
/the vertical component force F
y
(b) Cari/Find
• daya mengufuk kabel yang menggerakkan kereta ke hadapan.
the horizontal force of the cable which moves the car forward.
• daya menegak kabel./the vertical force of the cable.
Penyelesaian/Solution
(a)
F
y
F
x
60°
F = 5 000 N
(b)
F
x
5 000 N
= kos 60°
∴ F
x
= 5 000 N kos 60°
= 2 500 N

F
Y
5 000 N
= sin 60°
∴ F
Y
= 5 000 N sin 60°
= 4 330 N
4 Seorang pelancong menarik begnya dengan daya 100 N pada sudut 55° dari garis mengufuk.
A tourist pulls his bag with a force of 100 N at an angle of 55° with the horizontal.
(a) Tunjukkan dan labelkan/Indicate and label:
• daya F/the force F
• daya komponen mengufuk, F
x
/the horizontal component force F
x
• daya komponen menegak, F
y
/the vertical component force F
y
(b) Cari/Find
• daya mengufuk beg yang menggerakkannya ke hadapan.
the horizontal force of the cable which moves it forward.
• daya menegak beg./the vertical force of the bag.
Penyelesaian/Solution
(a)
F
y
F
x
55°
F = 100 N
(b)
F
x
100 N
= kos 55°
∴ F = 100 N kos 55°
= 57.36 N

F
Y
100 N
= sin 55°
∴ F
Y
= 100 N sin 55° = 81.92 N
60
6 N
Fx
2 kg
Permukaan licin/Smooth surface
60
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 85 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 86
2
U
N
I
T
Masalah yang melibatkan daya paduan dan prinsip leraian daya
Problems involving resultant force and the principle of resolution of forces
A Lif/Lift
Seorang budak lelaki berada di dalam sebuah lif. Dia berdiri di atas mesin penimbang. Berat budak lelaki,
W, bertindak arah ke bawah budak itu dan tindak balas normal, R, bertindak arah ke atas.
A boy is inside a lift. He is standing on a weighing machine. The weight of the boy, W acts downward on the boy
and a normal reaction, R, acts upwards.
Lif yang pegun (atau bergerak
ke bawah atau ke atas dengan
halaju seragam)
Stationary lift (or moves upwards
or downwards with uniform
velocity)
Lif bergerak ke atas dengan
pecutan a m s
-2
The lift moves upwards with an
acceleration of a m s
-2
Lif bergerak ke bawah dengan
pecutan a m s
-2
The lift moves downwards with an
acceleration of a m s
-2
R
W = mg
Mesin penimbang
Weighing machine
R
a
W = mg
Mesin penimbang
Weighing machine
R
a
W = mg
Mesin penimbang
Weighing machine
Daya paduan, F = 0
Resultant force, F = 0
Daya paduan, F arah ke atas
Resultant force, F is upwards
Daya paduan, F arah ke bawah
Resultant force, F is downward
F = R – mg = 0
R = mg
R > mg
F = ma
F = R – mg = ma
R = mg + ma
mg > R
F = ma
F = mg – R = ma
R = mg – ma
Bacaan pada mesin penimbang =
berat budak lelaki tersebut
The reading on the weighing scale =
the weight of the boy
Bacaan pada mesin penimbang
lebih besar daripada berat budak
itu
The reading on the weighing scale
machine is larger than the weight
of the boy
Bacaan mesin penimbang lebih
kecil daripada berat budak itu
The reading on the weighing scale
machine is smaller than the weight
of the boy
Perhatian : Dalam setiap kes di atas, R memberi bacaan pada mesin penimbang.
Note : In each of the cases above, R gives the reading on the weighing scale.
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 86 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 87
2
U
N
I
T
Seorang budak lelaki berjisim 50 kg berada di dalam sebuah lif.
A boy of mass 50 kg is inside a lift.
(a) Kirakan berat budak lelaki itu,/Calculate the weight of the boy,
(b) Kirakan bacaan yang ditunjukkan oleh mesin penimbang jika lif itu:
Calculate the reading on the weighing scale if the lift:
(i) pegun
is stationary
(ii) memecut ke atas dengan pecutan 2 m s
-2
accelerates upwards with an acceleration of 2 m s
-2
(iii) memecut ke bawah dengan pecutan 2 m s
-2
accelerates downwards with an acceleration of 2 m s
-2
(iv) bergerak ke atas dengan halaju seragam 1.5 m s
-1
moves upwards with constant velocity of 1.5 m s
-1
Penyelesaian/Solution
Lif
Lift
m = 50 kg
Mesin penimbang
Weighing scale
B Takal/Pulley
1
3 kg
4 kg
Takal licin
Smooth
pulley
Berat/Weight,
40 N
Berat/Weight,
30 N
T
T
3 kg
4 kg
Daya
geseran, 2 N
Frictional
force, 2 N
Takal licin
Smooth
pulley
T
T
Berat/Weight,
30 N
Cari daya paduan, F
Find the resultant
force, F
F = 40 N – 30 N = 10 N F = 30 N – 2 N = 28 N
Cari jisim yang
bergerak, m
Find the moving
mass, m
m = 4 kg + 3 kg = 7 kg m = 4 kg + 3 kg = 7 kg
Cari pecutan, a
Find the acceleration, a,
F = ma
a =
10 N
7 kg
= 1.43 m s
-2
F = ma, ∴28 N = (7 kg)(a)
a =
28 N
7 kg
= 4 m s
-2
(a) Berat budak = W
Mass of the boy = mg
= 50 kg × 10 m s
–2
= 500 N
(b) (i) R = W = 500 N
(ii) R – mg = ma
R = 500 N + (50 kg)(2 m s
–2
)
= 600 N
(iii) mg – R = ma
R = 500 N – (50 kg)(2 m s
–2
)
= 400 N
(iv) R – mg = ma
Tetapi a = 0 (kerana halaju malar)
but a = 0 (because constant velocity)
∴ R = mg
= 500 N
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 87 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 88
2
U
N
I
T
Cari tegangan
benang, T
Find the string
tension, T
Kaedah I/Method I
Pertimbangkan jisim 4 kg sahaja
(gerak ke bawah)
Consider only the 4 kg-mass (moving
downwards)
40 N – T = m
1
a
40 N – T = (4 kg)(1.43 m s
–2
)
∴ T = 34.28 N
Kaedah II/Method II
Pertimbangkan jisim 3 kg sahaja
(gerak ke atas)
Consider only the 3 kg-mass (moving
upwards)
T – 30 N = m
2
a
T = 30 N + (3 kg)(1.43 m s
–2
)
T = 34.29 N
Kaedah I/Method I
Pertimbangkan jisim 3 kg sahaja
(yang bergerak ke bawah)
Consider only the 3 kg-mass (moving
downwards)
30 N – T = ma
30 N – T = (3 kg)(4 m s
–2
)
∴ T = 30 N – 12 N
= 18 N
Kaedah II/Method II
Pertimbangkan jisim 4 kg sahaja
(yang bergerak ke kanan)
Consider only the 4 kg-mass (moving to
the right)
T – 2 N = ma
∴ T = 2 N + (4 kg)(4 m s
–2
)
= 2 N + 16 N
= 18 N
2 Troli yang berjisim 2 kg disambungkan dengan tali kepada
pemberat berjisim 3 kg. Tali diletakkan di atas takal licin.
Pemberat kemudiannya dilepaskan.
A 2 kg-trolley is connected by a rope to a 3 kg-load. The rope
passes over a smooth trolley. The load is then released.
(a) (i) Jika permukaan meja adalah licin, berapakah pecutan
troli?
If the surface of the table is smooth, what is the
acceleration of the trolley?
(ii) Berapakah tegangan dalam tali?/What is the tension in the rope?
(b) (i) Jika daya geseran antara troli dan permukaan meja ialah 10 N, berapakah pecutan troli?
If the frictional force between the trolley and the surface of the table is 10 N, what is the acceleration of
the trolley?
(ii) Berapakah tegangan tali sekarang?
What is the tension in the rope now?
Penyelesaian/Solution
(a) (i) F = ma
30 N = [(2 + 3) kg] [a]
a = 6 m s
–2

(ii) dari gerakan troli
from the motion of the trolley
T = ma
= (2 kg)(6 m s
–2
)
= 12 N
atau dari gerakan jisim 3 kg
or from the motion of the 3 kg-mass
30 N – T = ma
30 N – T = (3 kg)(6 m s
–2
)
T = 30 N – 18 N
= 12 N
(b) (i) 30 N – 10 N = (3 + 2) kg × a
20 N = 5 kg × a
a = 4 m s
-2

(ii) dari gerakan troli
from the motion of the trolley
T – 10 N = ma
T – 10 N = (2 kg)(4 m s
-2
)
T = 8 N + 10 N
= 18 N
atau dari gerakan jisim 3 kg
or from the motion of the 3 kg-mass
30 N – T = m
1
a
30 N – T = (3 kg)(4 m s
-2
)
T = 30 N – 12 N
= 18 N
Meja
Table
Takal licin
Smooth trolley
3 kg
30 N
2 kg
T
T
04 FIZ Form 4 Ch2 C 2F.indd 88 9/10/13 4:28 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 89
2
U
N
I
T
2.10
MEMAHAMI KERJA, TENAGA, KUASA DAN KECEKAPAN
UNDERSTANDING WORK, ENERGY, POWER AND EFFICIENCY
Kerja dilakukan apabila daya membuatkan suatu objek bergerak. Semakin besar daya dan
jarak
sesuatu
objek itu digerakkan, maka semakin besar kerja dilakukan.
Work is done whenever a force makes something move. The greater the force and the greater the
distance

moved, the more work is done.
Definisi kerja/Definition of work
Kerja yang dilakukan ialah
hasil darab daya yang dikenakan dengan sesaran objek pada arah daya
dikenakan.
Work done is
the product of an applied force and the displacement of the object in the direction of the applied
force.
Kerja, W = Fs , di mana F = daya, s = sesaran
Work, W = Fs , where F = force, s = displacement
Unit SI bagi kerja ialah
joule, J
The SI unit of work is the
joule, J
Kerja 1 joule dilakukan apabila daya 1 N menggerakkan objek
sejauh 1 m dalam arah daya dikenakan.
1 joule of work is done when a force of 1 N moves an object 1 m in the
direction of the force.
s
F
C Satah condong/Inclined plane
Sebuah bongkah kayu berjisim m kg diletakkan di atas satah condong
yang membuat sudut θ dengan ufuk. Blok kayu dikenakan dengan
daya-daya seperti yang disenaraikan di bawah:
A block of wood of m kg which is placed on an inclined plane makes an
angle θ with the horizontal. The block of wood is acted upon by the forces
as listed below:
(a) Wx, komponen berat yang selari dengan satah condong.
Wx, the weight component which is parallel to the inclined plane.
(b) Wy, komponen berat yang berserenjang dengan satah condong.
Wy, the weight component which is perpendicular to the inclined plane.
(c) tindak balas normal, N.
the normal reaction, N.
Ungkapkan setiap komponen di (a), (b), (c) dalam sebutan m, g dan θ, di mana g ialah pecutan akibat graviti.
Express each of the components in (a), (b), and (c) in terms of m, g and θ, where g is acceleration due to gravity.
Penyelesaian/Solution
(a) W
x
= mg sin θ
(b) W
y
= mg kos θ
(c) N = W
y
= mg kos θ
θ
Wx
Wy
N
θ
mg
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 89 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 90
2
U
N
I
T
Pengiraan kerja
Calculation of work
Sesaran, s, bagi objek dalam arah sama dengan daya, F
The displacement, s, of the object is in the direction of the force, F
Sesaran, s, bagi objek pada arah
yang tidak sama dengan arah
daya, F
The displacement, s, of the object is
not in the direction of the force, F
F
s
W = Fs
F
s
W = Fs
F
F
1
s
θ

F
1
F
= kos θ
F
1
= F kos θ
∴ W = F
1
× s
= (F kos θ) s
Seorang budak menolak basikalnya dengan daya
25 N melalui jarak 3 m. Kira kerja yang dilakukan
oleh budak itu.
A boy is pushing his bicycle
with a force of 25 N through
a distance of 3 m. Calculate
the work done by the boy.
Penyelesaian/Solution
W = Fs
= 25 N × 3 m
= 75 J
(Perhatian/Note: 1 N m = 1 J)
Contoh/Example 1
Seorang budak perempuan mengangkat sebuah pasu
berjisim 3 kg pada ketinggian 0.4 m. Berapakah
kerja yang dilakukan oleh budak perempuan itu?
A girl lifts up a 3 kg flower pot steadily
to a height of 0.4 m. What is the work
done by the girl?
Penyelesaian/Solution
W = 3 kg × 10 m s
–2
× 0.4 m
= 12 J
Atau/Or
W = 3 kg × 10 N kg
–1
× 0.4 m
= 12 J
Contoh/Example 2
25 N
30 N
Seorang pekebun menolak mesin rumput dengan daya 50 N pada sudut 60 °C dengan ufuk. Berapakah
kerja yang dilakukan untuk menolak mesin rumput pada jarak 100 m?
A gardener pushes a lawn mower with a force of 50 N at an angle of 60 °C
from horizontal. What is the work done in pushing the lawn mower through
a distance of 100 m?
Penyelesaian/Solution
F
50 N
= kos 60°
F = 50 N kos 60°
∴ W = F × 100 m
= (50 N kos 60°) × (100 m)
= 2 500 N
60°
60°
50 N
F
Contoh/Example 3
60
50 N
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 90 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 91
2
U
N
I
T
Tiada kerja dilakukan apabila:/No work is done when:
Objek berada dalam keadaan
pegun
.
The object is
stationary
.
Arah gerakan objek adalah
berserenjang
dengan daya yang dikenakan.
The direction of motion of the object is
perpendicular
to that of the applied
force.
Seorang pelayan membawa dulang makanan dan berjalan.
A waiter is carrying a tray of food and walking.

Latihan/Exercises
Sesaran/Displacement = 50 cm
F = 80 N
1 Berapalah kerja dilakukan oleh daya 80 N itu?
How much work is done by the 80 N force?
Penyelesaian/Solution
W = 80 N × 0.5 m
= 40 J
2 Ali menolak sebiji batu dengan mengenakan daya 200 N.
Berapakah kerja yang dilakukannya?
Ali pushes a big rock by applying a force of 200 N. How much
work has he done?
Penyelesaian/Solution
W = sifar (pegun)/zero (stationary)
Pegun/Stationary
F = 200 N
3 Seorang lelaki menarik satu beban dengan menggunakan
satah condong. Tinggi landasan condong itu ialah 80 cm.
Berapakah kerja yang dilakukan oleh lelaki itu untuk
menarik beban itu?
A man pulls up a load using an inclined plane. The height of
the inclined plane is 80 cm. How much work is being done by
the man to lift the load?
Penyelesaian/Solution
s
80 cm
30°
80 cm
s
= sin 30°
∴s =
80 cm
sin 30°
=
0.8 m
sin 30°
F = 320 N
30°
80 cm
W = Fs
= 320 N × (
0.8 m
sin 30°
)
= 512.0 J
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 91 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 92
2
U
N
I
T

5 Satu daya 25 N digunakan untuk mengangkat sebuah beg. Encik Rahim
berjalan sejauh 20 m dengan memegang beg itu. Berapakah kerja yang
dilakukan oleh Encik Rahim terhadap beg itu? Terangkan jawapan anda.
A force of 25 N is used to lift a bag. Encik Rahim walks a distance of
20 m holding the bag. How much work is being done by Encik Rahim with respect
to the bag? Explain your answer.
Penyelesaian/Solution
Kerja dilakukan adalah sifar kerana daya adalah berserenjang dengan sesaran.
Work done is zero because the force is perpendicular to the displacement.
F = 25 N
Sesaran/Displacement = 20 m
4 Berapakah kerja yang dilakukan oleh Raju untuk mengangkat
beban melalui jarak 4 m?
How much work is done by Raju to lift the load through the
displacement of 4 m?
Penyelesaian/Solution
W = 150 N × 4 m
= 600 J
Sesaran
Displacement
= 4 m
F = 150 N
F
Menyatakan bahawa apabila kerja dilakukan, tenaga dipindahkan dari satu objek ke satu objek
yang lain
State that when work is done, energy is transferred from one object to another
• Tenaga boleh ditakrifkan sebagai kebolehan untuk melakukan kerja.
Energy can be defined as the ability to do work.
• Satu objek yang boleh melakukan kerja dikatakan mempunyai tenaga./An object that can do work has energy.
• Tenaga boleh wujud dalam pelbagai bentuk, misalnya/Energy exists in many forms, for example:
(a)
Tenaga keupayaan graviti/Gravitational potential energy
(b)
Tenaga kinetik/Kinetic energy
(c)
Tenaga keupayaan kenyal/Elastic potential energy
(d)
Tenaga keupayaan elektrik/Electric potential energy
(e)
Tenaga bunyi/Sound energy
(f)
Tenaga mekanik/Mechanical energy
(g)
Tenaga nuklear/Nuclear energy
• Kerja dilakukan apabila daya dikenakan ke atas objek dan objek itu bergerak. Ini diikuti dengan
pemindahan tenaga dari satu objek ke objek lain.
Work is done when a force is applied on an object and the object moves. This is followed by the transference
of energy from one object to another.
• Oleh itu, apabila kerja dilakukan,
tenaga
dipindahkan dari satu objek ke satu objek yang lain.
Therefore, when work is done,
energy
is transferred from one object to another.
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 92 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 93
2
U
N
I
T
Kirakan tenaga keupayaan graviti bagi setiap keadaan berikut.
Calculate the gravitational potential energy for each of the following.
Berat
Weight
Pendulum
Bob
Kotak
Box
m = 2 kg
m = 0.3 kg
m = 0.3 kg
h = 0.8 m
h = 20 cm
h = 1.2 m
Penyelesaian/Solution
E = mgh E = mgh E = mgh
= (2 kg) (10 m s
–2
) (0.8 m) = (0.3 kg) (10 m s
–2
) (0.2 m) = 0.3 kg × 10 m s
–2
× 1.2 m
= 16 J = 0.6 J = 3.6 J
Contoh/Example
Definisi tenaga keupayaan graviti/Define gravitational potential energy
Seorang budak perempuan membuat kerja apabila dia memanjat tangga sebuah papan gelongsor.
Dia mempunyai tenaga keupayaan gravity apabila dia berada pada kedudukan tertinggi papan gelongsor itu.
A girl does work when she climbs up the stairs of a sliding board. She has gravitational potential energy when
she is at the top of the sliding board.
Tenaga keupayaan gravity ialah tenaga yang tersimpan dalam objek
disebabkan
ketinggian (kedudukan)
nya daripada permukaan
bumi.
The gravitational potential energy is the energy stored in the object because
of its
height (position)
above the earth’s surface.
Tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan kerja dilakukan untuk
menaikkan satu objek kepada satu ketinggian tertentu. Daya diperlukan
untuk menaikkan objek adalah sama dengan
berat
objek, F = mg.
The gravitational potential energy is equal to the
work done
to raise an
object to a particular height. The force required to raise the object is the same
as the
weight
of the object, F = mg.
Jika jarak menegak yang dilalui oleh objek ialah h,/If the distance moved by the object is h,
Kerja dilakukan, W = F × s
= mg × h
= mgh
Bola
Ball
Kedudukan
akhir
Final
position
Kedudukan
awal
Initial
position
Jisim/Mass
= m kg
h
Tenaga keupayaan graviti,
Gravitational potential Energy,
E
P
= W
Work done, W = F × s
= mg × h
= mgh
(a) (b) (c)
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 93 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 94
2
U
N
I
T
Nota/Notes:
1 Tenaga keupayaan graviti bagi objek
bergantung pada
The gravitational potential energy of an object
depends on the
(a)
jisim objek, m
mass of the object, m
(b)
kekuatan medan graviti, g
gravitational field strength, g
(c)
perubahan ketinggian, h
change in height, h
2 "Kehilangan" tenaga keupayaan graviti tidak bergantung pada kecerunan tetapi bergantung pada
jarak tegak
.
ia bergerak.
The "loss" of gravitational potential energy does not depend on the gradient of the slope but depends on the
vertical distance
traversed.
Tenaga keupayaan graviti 100 J
Gravitational potential energy 100 J
Kerja dilakukan
Work done in this path
= mgh
= 100 J
Kerja dilakukan
sepanjang landasan
Work done along
this path
= 100 J
h m
A
A A
B
B B
Definisi tenaga kinetik
Definition of kinetic energy
Seorang budak lelaki yang sedang mengayuh basikal mempunyai tenaga kinetik.
Apabila dia mengayuh lebih pantas, maka dia mempunyai tenaga kinetik yang
lebih besar. Pada keadaan pegun, dia tidak mempunyai tenaga kinetik.
A boy riding a bicycle possesses kinetic energy. When he rides faster, he will have more
kinetic energy. When he is stationary, he does not have any kinetic energy.
Tenaga kinetik
ialah tenaga yang diperoleh sesuatu objek disebabkan oleh gerakannya.
Kinetic energy
is the energy of an object due to its motion.
Tenaga kinetik =
1
2
mv
2
di mana m = jisim
v = halaju
Kinetic energy =
1
2
mv
2
where m = mass
v = velocity
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 94 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 95
2
U
N
I
T
Contoh/Example
1 Sebiji bola berjisim 0.5 kg bergerak dengan halaju 4 m s
-1
. Hitungkan kerja dilakukan.
A ball of mass 0.5 kg moves with velocity of 4 m s
-1
. Calculate the work done.
Penyelesaian/Solution
Kerja = Tenaga kinetik
=
1
2
mv
2

=
1
2
(0.5 kg) (4 m s
–1
)
2

= 4.0 J
Work done = Kinetic energy
=
1
2
mv
2

=
1
2
(0.5 kg) (4 m s
–1
)
2

= 4.0 J
2 Sebuah kereta berjisim 950 kg bergerak dengan halaju malar 20 m s
-1
selama satu minit. Hitungkan
kerja yang dilakukan oleh kereta itu dalam tempoh yang tersebut.
A car of mass 950 kg moves at a constant velocity of 20 m s
-1
for one minute. Calculate the work done by the
car during this period.
m = 950 kg
v = 20 m s
–1
Penyelesaian/Solution
Kerja dilakukan = Tenaga kinetik
Work done = Kinetic energy
=
1
2
mv
2
=
1
2
(950 kg) (20 m s
–1
)
2
= 190 000 J
Menyatakan prinsip keabadian tenaga/State the principle of conservation of energy
Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga boleh
berubah
dari satu bentuk ke satu
bentuk yang lain, tetapi tidak boleh
dicipta
atau dimusnahkan.
The principle of conservation of energy states that energy can be
changed
from one form to another
form, but it cannot be
created
or destroyed.
Jumlah tenaga di dalam sistem
diabadikan
/ The total energy in a system is
conserved
.
Jumlah tenaga
sebelum
berubah kepada bentuk tenaga yang lain = Jumlah tenaga
selepas

berubah kepada bentuk tenaga yang lain.
Total energy
before
conversion to other forms of energy = Total energy
after
conversion to other forms
of energy.
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 95 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 96
2
U
N
I
T
Aktiviti: Keabadian Tenaga/Activity: Conservation of Energy
1 (a) Sebiji bola dipegang pada ketinggian tertentu di atas lantai.
Hold a ball at a certain height above the floor.
Apakah jenis tenaga yang terdapat pada bola?
What is the energy gained by the ball?
Tenaga keupayaan graviti/Gravitational potential energy
(b) Bola dilepaskan.
Release the ball.
(i) Apakah jenis tenaga yang dipunyai oleh bola sejurus sebelum ia
menghentam lantai?
What is the energy gained by the ball just before it hits the floor?
Tenaga kinetik/Kinetic energy
(ii) Dari manakah tenaga pada bola itu berasal?
Where does the energy of the ball originate?
Tenaga keupayaan graviti/Gravitational potential energy
(iii) Apakah hubungan antara tenaga di (a) dengan tenaga di (b)?
What is the relationship between the energy in (a) and the energy in (b)?
Sama/Equal
2 (a) Troli ditolak ke arah dinding untuk memampatkan spring.
Push a trolley against a wall to compress a spring.
Apakah tenaga yang tersimpan di dalam spring?
What is the energy stored in the spring?
Tenaga keupayaan kenyal
Elastic potential energy
(b) Troli dilepaskan supaya ia bergerak menjauhi dinding.
Release the trolley so that it moves away from the wall.
Apakah yang berlaku kepada tenaga yang tersimpan di dalam spring?
What happens to the energy stored in the spring?
Tenaga keupayaan kenyal ditukarkan kepada tenaga kinetik.
The elastic potential energy is transferred to kinetic energy.
Bola
Ball
Lantai/Floor
Ketinggian
Height
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 96 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 97
2
U
N
I
T
Contoh/Example
1 Sebiji kelapa berjisim 1.2 kg jatuh dari satu
ketinggian. Abaikan rintangan udara.
A coconut of mass 1.2 kg drops from a height.
Ignore air resistance.
(a) (i) Tentukan jarak buah kelapa itu jatuh
dalam masa 2.0 s.
Determine the distance the coconut falls
in 2.0 s.
(ii) Tentukan halajunya, selepas 2.0 s.
Determine its velocity after 2.0 s.
(b) (i) Berapakah jumlah kehilangan tenaga
keupayaan graviti selepas 2.0 s?
What is the loss of its gravitational potential energy after 2.0 s?
(ii) Berapakah tenaga kinetiknya?/What is its kinetic energy then?
(c) Apakah yang boleh dikatakan tentang kehilangan tenaga keupayaannya dan tenaga kinetik yang diperoleh?
What can be said about the loss of its gravitational potential energy and the kinetic energy gained?
Penyelesaian/Solution
(a) (i) s = ut +
1
2
at
2
= 0 +
1
2
(10 m s
–2
)(2.0 s)
2

= 20.0 m
(ii) v = u + gt
v = 0 + (10 m s
–2
)(2.0 s)
= 20.0 m s
–1
(b) (i) E = mgh = (1.2 kg) (10 m s
–2
) (20.0 m) = 240 J
(ii) Tenaga kinetik/Kinetic energy = 240 J
(c) Tenaga keupayaan graviti yang hilang telah ditukarkan kepada tenaga kinetik.
Lost of gravitional potential energy has been changed to kinetic energy.
2 Sebiji durian jatuh dari ketinggian 15 m. Berapakah halaju buah durian itu sejurus sebelum ia
menghentam tanah? (Andaikan bahawa g = 10 m s
-2
)
A durian falls from a height of 15 m. What is the velocity of the durian just before it hits the ground? (Assume
that g = 10 m s
-2
)
Penyelesaian/Solution
mgh = ½ mv
2
v
2
= 2gh
= 2 × 10 m s
–2
× 15 m
v = 17.32 m s
–1
3 Sebiji bola dilepaskan pada titik A dari ketinggian 0.8 m dengan menggunakan landasan licin. Berapakah
halaju bola itu pada titik B?
A ball is released at point A from a height of 0.8 m using a smooth inclined
plane. What is the velocity of the ball at point B?
Penyelesaian/Solution
Jumlah tenaga di A = Jumlah tenaga di B
Total energy at A = Total energy at B
mgh = ½ mv
2
v
2
= 2gh
= 2 × 10 m s
–2
× 0.8 m = 16 m
2
s
–2
∴ v = 4 m s
–1
Sebelum kelapa jatuh/Before the coconut falls,
Tenaga keupayaan graviti = mgh
Gravitational potential energy = mgh
Tenaga kinetik/Kinetic energy = 0
h
0.8 m
B
A
(g = 10 m s
–2
)
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 97 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 98
2
U
N
I
T
Menerangkan
kecekapan peralatan
Explain what efficiency
of a device is
Kecekapan =
Kuasa output
Kuasa input
× 100%
Efficiency =
Output power
Input power
× 100%
1 Seorang murid yang berjisim 45 kg mengambil masa 6 s untuk
menaiki tangga yang mempunyai 36 anak tangga. Jika tinggi setiap
anak tangga ialah 12 cm, kirakan
A student of mass 45 kg takes 6 s to climb a flight of stairs that has 36 steps.
If each step is 12 cm high, calculate the
(a) kerja yang dilakukan oleh murid itu
work done by the student
(b) kuasa murid itu
power of the student
Penyelesaian/Solution
(a) W = mgh = (45 kg) (10 m s
–2
) × (36 anak tangga × 0.12 m setiap anak tangga)
(45 kg) (10 m s
–2
) × (36 steps × 0.12 m each step)
= 1 944 J
(b) P =
1 944 J
6 s
= 324 W
2 Sebuah motor mengangkat pemberat yang berjisim 1.5 kg pada ketinggian 1.0 m dalam masa 4.0 s.
Berapakah kuasa motor itu?
A motor lifting a weight having a mass of 1.5 kg up to a height of 1.0 m in 4.0 s. What is the power of the motor?
Penyelesaian/Solution
P =
mgh
t
=
1.5 kg × 10 m s
–2
× 1 m
4.0 s

= 3.75 W
Contoh/Example
12 cm
Definisi kuasa
Define power
Kuasa ditakrifkan sebagai
kadar kerja dilakukan
atau
kadar tenaga ditukarkan
.
Power is defined as
the rate of work done
or
the rate of energy transformed
.
Kuasa, P =
Kerja
Masa
=
Tenaga
Masa
Power, P =
Work
Time
=
Energy
Time
Unit SI bagi kuasa ialah
watt, W
atau
J s
–1

/ S.I unit of power is
watt, W
or
J s
–1

.
Kuasa 1 W dihasilkan apabila 1 J kerja dilakukan dalam masa 1 saat.
A power of 1 W is generated when 1 J of work is done in 1 second.
(g = 10 m s
–2
)
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 98 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 99
2
U
N
I
T
3 Sebuah enjin petrol mempunyai kuasa output 96 kJ per minit. Berapakah kuasa input jika kecekapan
enjin itu ialah 20%?
A petrol engine has an output power of 96 kJ per minute. What is the input power if the engine efficiency is 20%?
Penyelesaian/Solution
Kuasa output/Output power =
96 × 10
3
J
60 s
= 1 600 W
Kecekapan =
Kuasa output
Kuasa input
× 100%
∴ 20% =
1 600 W
Kuasa input
× 100%
Kuasa input =
1 600 W × 100%
20%
= 8 000 W
Efficiency =
Output power
Input power
× 100%
∴ 20% =
1 600 W
Input power
× 100%
Input power =
1 600 W × 100%
20%
= 8 000 W

Latihan/Exercises
1 Sebuah troli dilepaskan dari keadaan rehat pada titik X. Berapakah
halaju troli di titik Y?
A trolley is released from rest at point X. What is the velocity of the
trolley at point Y?
Penyelesaian/Solution
Dari X ke Y, jarak tegak = 1.5 m
From X to Y, the vertical distance = 1.5 m
∴ h

= 1.5 m
mgh =
1
2
mv
2
v
2
= 2gh
= 2 × (10 m s
–2
)(1.5 m)
∴ v = 5.48 m s
–1
2 Sebiji bola bergerak di sepanjang permukaan mengufuk yang licin
dengan halaju 6 m s
-1
. Bola itu kemudiannya bergerak naik ke atas
satu satah condong licin. Ketinggian satah condong itu ialah 1.5 m.
Berapakah halaju bola itu di titik B?
A ball is moving along a smooth horizontal surface at a velocity of
6 m s
-1
. The ball then moves up a smooth inclined plane. The height of the
inclined plane is 1.5 m. What is its velocity at point B?
Penyelesaian/Solution
Jumlah tenaga di A = Jumlah tenaga di B
Total energy at A = Total energy at B

1
2
mv
A
2
= mgh +
1
2
m
B
2

1
2
(6 m s
–1
)
2
= (10 m s
–2
)(1.5 m) +
1
2
v
B
2

1
2
v
B
2
= (18 – 15) m
2
s
–2
v
B
= 2.45 m s
–1
2.5 m
2 kg
1.0 m
X
Y
Z
v
A
= 6 m s
–1
v
B
= ?
1.5 m
A
B
(g = 10 m s
–2
)
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 99 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 100
2
U
N
I
T

3 Sebiji bola tenis dilontar ke atas dengan halaju awal 20 m s
-1
. Berapakah tinggi maksimum yang
boleh dicapai oleh bola tersebut?
A tennis ball is thrown upwards with an initial velocity 20 m s
-1
. What is the maximum height that the ball
can achieve?
Penyelesaian/Solution
½ mv
2
= mgh, h =
v
2

2g
=
(20 m s
–1
)
2

2(10 m s
–2
)

= 20 m
4 Nyatakan bentuk tenaga di titik/State the form (s) of energy at point
(a) P =
Tenaga keupayaan graviti
Gravitational potential energy
(b) Q =
Tenaga kinetik/Kinetic energy
(c) R =
Tenaga kinetik + Tenaga keupayaan graviti
Kinetic energy + Gravitational potential energy
(d) S =
Tenaga keupayaan graviti
Gravitational potential energy
5 Seorang budak lelaki berjisim, m, sedang berlari menaiki
sebuah tangga. Dia mengambil masa, t, untuk sampai ke
puncak. Berapakah kuasa budak itu? Beri jawapan anda
dalam sebutan m, g, Y dan t.
A boy of mass, m. runs up the stairs. He takes time, t, to reach
the top. What is the power of the boy? Give your answer in terms
of m, g, Y and t.
Penyelesaian/Solution
Kuasa =
mgY
t
Power =
mgY
t
6 Sebuah kereta dengan kecekapan 25% menghasilkan 3 000 J tenaga mekanikal setiap saat. Berapakah
kuasa output enjin itu?
A car engine with an efficiency of 25% produces 3 000 J of mechanical energy per second. What is the output
power of the engine?
Penyelesaian/Solution
Kecekapan =
Kuasa output
Kuasa input
× 100%
25% =
Kuasa output
3 000 W
× 100%
Kuasa output =
25%
100%
× 3 000 W
= 750 W
Efficiency =
Output power
Input power
× 100%
25% =
Output power
3 000 W
× 100%
Output power =
25%
100%
× 3 000 W
= 750 W
Ketinggian
maksimum
Maximum height
Ketinggian minimum
Minimum height
Bandul ringkas
Simple pendulum
P
Q
R
S
X
Y
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 100 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 101
2
U
N
I
T

7 Sebuah kren mengangkat beban 500 kg ke ketinggian
12 m dalam masa 8 s. Kuasa input ialah 45 000 W,
berapakah kecekapan motor yang digunakan oleh kren
itu?
A crane lifts a load 500 kg to a height of 12 m in 8 s. The
power input is 45 000 W, what is the efficiency of the motor
used in the crane?
Penyelesaian/Solution
Kecekapan =
Kuasa output
Kuasa input
× 100%
=

500 kg × 10 m s
–2
× 12 m
8 s

45 000 W
× 100%
=
7 500 W
45 000 W

× 100%
= 16.67%
Efficiency =
Output power
Input power
× 100%
8 Seorang budak lelaki berjisim 30 kg sedang duduk di atas puncak satu papan gelongsor condong
pada ketinggian 2.5 m dari tanah. Apabila budak lelaki itu menggelongsor menuruni papan gelongsor,
kerja yang dilakukan untuk mengatasi geseran ialah 510 J.
A boy of mass 30 kg sitting on the top end of an inclined sliding board at a height of 2.5 m from the ground.
When the boy slides down the inclined board, the work done to overcome friction is 510 J.
2.5 m
Berapakah halaju pelajar itu sejurus sebelum dia menyentuh tanah?
What is the velocity of the student just before he touches the ground?
Penyelesaian/Solution
mgh =
1
2
mv
2
+ 510 J
(30 kg)(10 m s
–2
)(2.5 m) =
1
2
(30 kg)v
2
+ 510 J
∴ v = 4 m s
–1
12 m
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 101 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 102
2
U
N
I
T

9 Abu bersama basikalnya menuruni satu cerun bukit yang mempunyai ketinggian 3 m pada halaju
awalnya 2 m s
-1
tanpa mengayuh. Pada kaki bukit, halajunya ialah 6 m s
-1
.
Abu and his bicycle go down the slope of a hill of 3 m high at an initial velocity of 2 m s
-1
, without pedaling.
At the foot of the hill, the velocity is 6 m s
-1
.
u = 2 m s
–1
3 m
v = 6 m s
–1
Diberi bahawa jisim Abu dengan basikalnya ialah 75 kg, cari
Given that the mass of Abu with his bicycle is 75 kg, find
(a) tenaga kinetik awal dipunyai oleh Abu dengan basikal.
the initial kinetic energy of Abu and his bicycle.
(b) tenaga keupayaan graviti awal yang dipunyai oleh Abu dan basikalnya.
the initial gravitational potential energy of Abu and his bicycle.
(c) kerja dilakukan menentang geseran sepanjang cerun.
the work done against friction along the slope.
Penyelesaian/Solution
(a) Tenaga kinetik/Kinetic energy
=
1
2
mv
2
=
1
2
(75 kg)(2 m s
–1
)
2

= 150 J
(b) mgh = (75 kg)(10 m s
–2
)(3 m)
= 2 250 J
(c) Tenaga di puncak bukit = Tenaga di kaki bukit
Energy at the top of the hill = Energy at the foot of the hill
2 250 J + 150 J =
1
2
(75 kg)(6 m s
–1
)
2
+ geseran/friction
Geseran/Friction = 1 050 J
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 102 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 103
2
U
N
I
T

10 Rajah menunjukkan atlit lompat bergalah berjisim 60 kg melompat melepasi palang pada ketinggian
5.0 m. J, K, L, M, N, O, P dan Q menunjukkan beberapa peringkat lompatan yang dibuat oleh atlit.
Pada titik N, ketinggian atlit dari paras palang ialah 0.2 m
The diagram shows a pole vault jumper of mass 60 kg jumping over the bar of height 5.0 m. J, K, L, M, N,
O, P and Q show the different stages of the jump made by the athlete. At point N, the athlete clears the bar
with 0.2 m to spare.
Galah
Pole
J
K
L
M
N
O
P
Q
Tilam getah yang tebal
A thick rubber maltress
(a) Mengapakah atlit diperlukan untuk memecut kepada halaju tertentu pada peringkat J ke K
sebelum dia mula melompat?
Why is the athlete required to accelerate from J to K to a certain velocity before he begins to jump?
Untuk menambahkan tenaga kinetik. Apabila halaju bertambah, maka tenaga kinetik bertambah.
To increase the kinetic energy. Kinetic energy increases with velocity.
(b) Terangkan mengapa galah itu perlu dibengkokkan di L.
Explain why the pole has to be bent at L.
Untuk mendapatkan tenaga keupayaan kenyal yang maksimum.
To get maximum elastic potential energy.
(c) Kirakan tenaga keupayaan graviti bagi atlit pada titik N.
Calculate the gravitational potential energy of the athlete at point N.
E = mgh = (60 kg) × (10 m s
–2
) × (5.2 m)
= 3 120 J
(d) Berapakah pecutan menegak atlit di peringkat P?
What is the vertical acceleration of the athlete at stage P?
10 m s
-2
(e) Mengapa sebuah tilam getah yang tebal diletakkan di kawasan di mana atlit mendarat?
Why is a thick rubber mattress placed in the area where the athlete lands?
Menambahkan masa hentaman untuk mengurangkan daya impuls.
Increase the time of collision to reduce impulsive force.
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 103 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 104
2
U
N
I
T
2.11
MEMAHAMI KEKENYALAN
UNDERSTANDING ELASTICITY
Aktiviti 1: Idea tentang kekenyalan/Activity 1: Idea of elasticity
Definisi kekenyalan
Define Elasticity
Sifat bahan yang membolehkan objek kembali ke panjang dan bentuk asal
apabila daya yang dikenakan ke atasnya dialihkan.
A property of matter that enables an object to return to its original length and shape
when the force that acts on it is removed.
Tiada daya luar dikenakan. Molekul berada pada kedudukan
asalnya
. Daya
antara molekul adalah sifar.
No external force is applied. The molecules are at their
original
positions.
Intermolecular force is equal to zero.
Memampatkan pepejal menyebabkan molekulnya bergerak lebih
rapat
antara
satu sama lain. Daya
tolakan
antara molekul bertindak untuk menolak
molekul kembali kepada kedudukan asalnya.
Compressing a solid causes its molecules to be moved
closer
to each other.
Repulsive
intermolecular forces act to push the molecules back to their original
positions.
Meregangkan pepejal menyebabkan molekulnya bergerak
menjauhi
antara
satu sama lain. Daya
tarikan
antara molekul bertindak untuk menarik kembali
molekul kepada kedudukan asalnya.
Stretching a solid causes its molecules to be moved
further
from each other.
Attractive
intermolecular forces act to pull back the molecules to their original
positions.
Meregang wayar dengan
daya luar
Stretching a wire by an
external force:
• Molekulnya akan
menjauhi
antara satu sama lain.
Its molecules will move
further
away from one another.
• Daya tarikan yang kuat akan bertindak di antara molekul untuk
menentang

regangan yang dikenakan.
Strong attractive forces act between the molecules to
oppose
the stretching.
Apabila daya luar dialih/When the external force is removed:
• daya tarikan antara molekul membawa molekul kembali ke kedudukan
asalnya
.
the attractive intermolecular forces bring the molecules back to their
original

positions.
• Wayar itu
kembali
ke kedudukan asalnya.
The wire
returns
to its original position.
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 104 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 105
2
U
N
I
T
Tujuan
Aim
Untuk menyiasat hubungan antara daya dan pemanjangan spring
To investigate the relationship between a force and the extension of a spring
Radas
Apparatus
Spring keluli, lima pemberat berjisim 50 g dan pemegang, pembaris meter, kaki retort
Steel spring, five 50 g slotted weights and holder, metre rule, retort stand
Hipotesis
Hypothesis
Pemanjangan spring bertambah dengan penambahan daya
Extension of a spring increases as the force increases.
Pemboleh ubah
dimanipulasi
Manipulated variable
Daya/berat/jisim
Force/weight/mass
Pemboleh ubah
bergerak balas
Responding variable
Pemanjangan spring
Extension of a spring
Pemboleh ubah
dimalarkan
Fixed variable
Diameter spring
Diameter of the spring
Prosedur
Procedure
1 Tandakan kedudukan awal pin pada pembaris
meter apabila tiada pemberat dilekatkan
kepada spring, l
0
.
Mark the initial position of the pin on the metre
rule when no weight is attached to the spring, l
0
.
2 Gantungkan pemberat berjisim 50 g di bahagian
hujung spring dan bandingkan kedudukan
baru pin sekarang dengan kedudukan asalnya.
Attach a slotted weight of 50 g to the end of the
spring and compare the new position of the pin
with its initial position.
3 Ukur pemanjangan spring, x = l – l
0
./Measure the extension of the spring, x = l – l
0
.
4 Ulangi eksperimen dengan jisim 100 g, 150 g, 200 g dan 250 g.
Repeat the experiment with mass 100 g, 150 g, 200 g and 250 g.
Merekodkan data
Recording data
Jadualkan data bagi m, F, l dan x./Tabulate data for m, F, l and x.
l
0
= cm
Jisim/kg
Mass/kg
Daya/Force, F
F = mg / N
l / cm
Pemanjangan/Extension, x
x = l – l
0
/ cm
Plotkan graf daya, F melawan pemanjangan spring, x.
Plot a graph of Force, F against extension of the spring, x.
Pembaris
meter
Metre rule
Pemberat
Weight
Pin/Pin
Spring/Spring
Aktiviti 2: Hubungan antara daya dan pemanjangan spring
Activity 2: Relationship between force and extension of a spring
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 105 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 106
2
U
N
I
T
Menganalisis data
Analysis data
Daya/Force, F/N
0 Pemanjangan/Extension, x/cm
Perbincangan
Discussion
1 Daripada graf, apakah hubungan antara daya dengan pemanjangan spring, x?
From the graph, what is the relationship between a force and the extension of the spring, x?
Daya, F, berkadar langsung dengan pemanjangan spring, x
The force, F, is directly proportional to the extension of the spring, x
2 Kira kecerunan graf. Tunjukkan bagaimana anda mendapat kecerunan daripada graf.
Calculate the gradient of the graph. Show how you get the gradient from the graph.
Kecerunan =
Daya
Pemanjangan spring
Gradient =
Force
Extension of spring
3 Langkah berjaga-jaga perlu diambil supaya spring itu tidak diregangkan dengan
berat yang berlebihan. Terangkan mengapa.
Precaution should be taken so that the spring is not stretched by excessive weights.
Explain this.
Jika spring diregangkan dengan berat yang berlebihan, ia mungkin tidak akan
kembali ke panjang asal kerana telah melebihi had kenyal.
If the spring is stretched by too large a weight, it might not return to its original length
due to its exceeding the elastic limit.
Nyatakan Hukum
Hooke
State Hooke’s Law
Pemanjangan spring berkadar
terus
dengan daya yang dikenakan asalkan
had
kenyalnya
tidak dilebihi.
The extension of a spring is
directly
proportional to the applied force provided the
elastic
limit is not exceeded.
F = kx di mana/where
F =
daya
ke atas spring /
force
on the spring
x =
pemanjangan spring
/
extension of the spring
k =
pemalar spring
/
spring constant
Graf daya-
pemanjangan
spring
Force-extension graph
Daya/Force, F/N
Pemanjangan/Extension,
x/cm
0
Berdasarkan graf/Based on the graph:
• F berkadar terus kepada x. / F is directly proportional to x.
• Kecerunan graf =
pemalar spring
bagi spring, k.
The gradient of the graph =
spring constant
of the spring, k.
• Luas di bawah graf adalah sama dengan kerja yang dilakukan untuk memanjangkan
spring = tenaga
keupayaan elastik
Area under the graph is equal to the work done to extend the spring =
elastic potential
energy
• Kerja yang dilakukan = tenaga keupayaan kenyal
Work done = elastic potiential energy
½ Fx = ½ kx
2
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 106 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 107
2
U
N
I
T
Had kenyal bagi
spring
The elastic limit of a
spring
F/N
0 x (cm)
Had
kenyal
Elastic
limit
Berat
maksimum yang boleh dikenakan kepada spring supaya spring itu masih
boleh
kembali
ke panjang asalnya apabila daya dialihkan.
The maximum
weight
that can be applied to a spring such that the spring will be able
to
return
to its original length when the force is removed.
Jika daya regangan spring
melebihi
had kenyal, spring tidak kembali ke panjang
asal walaupun tiada lagi daya dikenakan ke atasnya.
If a force stretches a spring
over
its elastic limit, the spring cannot return to its original
length even though the force no longer acts on it.
Hukum Hooke tidak dipatuhi lagi./The Hooke’s Law is not obeyed anymore.
Pemalar daya
spring, k
Force constant of a
spring, k
Spring keras
Stif spring
Spring
lembut
Soft spring
F (N)
x (m)
75
12.5
0
Pemalar daya spring, k, ialah daya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit
pemanjangan
spring.
The force constant, k, of a spring is the force required to produce one unit of
extension

of the spring.
k =
F
x
unit: N m
-1
k ialah pengukuran kekerasan spring./k is a measurement of the stiffness of the spring.
• Spring dengan pemalar daya, k, yang
tinggi
adalah lebih susah untuk
dipanjangkan dan dikatakan lebih keras.
The spring with a
high
force constant, k, is harder to extend and is said to be more stiff.
• Spring dengan pemalar daya, k, yang
kecil
adalah lebih mudah untuk
dipanjangkan dan dikatakan lebih lembut atau kurang keras.
A spring with a
small
force constant, k, is easier to extend and is said to be softer
or less stiff.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan/Factors that affect elasticity
Faktor
Factor
Perubahan faktor/Change in factor
Bagaimana ia mempengaruhi kekenyalan
How it affects the elasticity
Panjang
Length
Spring lebih pendek/Shorter spring
Kurang kenyal/Less elastic
Spring lebih panjang/Longer spring
Lebih kenyal/More elastic
Diameter dawai
spring
Diameter of
spring wire
Dawai lebih tebal/Thicker wire
Kurang kenyal/Less elastic
Dawai lebih nipis/Thinner wire
Lebih kenyal/More elastic
Diameter spring
Diameter spring
Diameter lebih kecil/Smaller diameter
Kurang kenyal/Less elastic
Diameter lebih besar/Larger diameter
Lebih kenyal/More elastic
Jenis bahan
Type of material
Spring diperbuat daripada pelbagai bahan. Perubahan kekenyalan mengikut jenis
bahan yang digunakan.
Springs are made of different materials. Elasticity changes according to the type of material.
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 107 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 108
2
U
N
I
T
Panjang asal spring ialah 5 cm. Dengan beban berjisim 20 g, spring memanjang kepada 7 cm.
The original length of a spring is 5 cm. With a load of mass 20 g, the length of the spring is extended to 7 cm.
Tentukan/Determine
(a) pemanjangan spring dengan beban 40 g.
the extension of the spring with a load 40 g.
(b) panjang spring dengan beban 60 g.
the length of the spring with a load of 60 g.
Penyelesaian/Solution
(a) 20 g → 7 cm – 5 cm = 2 cm
40 g → 4 cm
(b) 20 g menghasilkan pemanjangan 2 cm
20 g gives an extension of 2 cm
∴ 60 g → pemanjangan/extension 6 cm
∴ panjang spring dengan beban 60 g = 5 cm + 6 cm = 11 cm
length of spring with 60-g load = 5 cm + 6 cm = 11 cm
Contoh/Example 1
Susunan spring yang serupa
Arrangement of identical springs
Secara bersiri/In series
Spring serupa
Identical springs
Beban
Load
Beban yang sama dikenakan kepada setiap spring
The same load is applied to each spring.
Tegangan dalam setiap spring = T
Tension in each spring = T
Pemanjangan spring = x
Extension of each spring = x
Jumlah pemanjangan = 2x
Total extension = 2x
Jika bilangan spring digunakan = n,
Jumlah pemanjangan = nx
If number of springs used = n,
The total extension = nx
Secara selari/In parallel
Spring serupa
Identical springs
Beban
Load
Beban dikongsi bersama sesama spring
The load is shared equally among the springs.
Tegangan dalam setiap spring =
T
2
Tension in each spring =
T
2
Pemanjangan setiap spring =
x
2
Extension of each spring =
x
2

Jika bilangan spring digunakan = n,
If number of springs used = n,
Jumlah pemanjangan =
x
n
The total extension =
x
n
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 108 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 109
2
U
N
I
T
Spring A memanjang 2 cm apabila ia digantung dengan pemberat 10 g. Spring B memanjang 4 cm apabila
ia digantung dengan pemberat 10 g. Cari jumlah regangan pada setiap sistem spring seperti ditunjukkan
dalam rajah sebelah.
Spring A extends by 2 cm when a 10 g weight is hung on it. Spring B extends by 4 cm when a 10 g weight is hung on
it. Find the total extension in each of the spring systems shown in the diagrams on the right.
Penyelesaian/Solution
(a) A: 10 g → 2 cm B: 10 g → 4 cm
20 g → 4 cm 20 g → 8 cm
Jumlah pemanjangan/Total extension = 4 cm + 8 cm = 12 cm
(b) 10 g → 1 cm 50 g → 5 cm
Pemanjangan sistem/Extension in the system = 5 cm
(c) Sistem B/System B : 10 g → 2 cm
∴ 40 g → 8 cm
A : 10 g → 2 cm
∴ 40 g → 8 cm
∴ Pemanjangan sistem/Extension in the system
= 8 cm + 8 cm
= 16 cm
Contoh/Example 3
A
20 g
50 g
40 g
A A
A
B
B
B
(a) (b) (c)
(a) Panjang asal spring ialah 10.0 cm. Apabila ia
diregangkan dengan daya 6 N, ia memanjang
kepada 13.0 cm. Apakah pemalar spring?
The original length of a spring is 10.0 cm. When it
is stretched by a force of 6 N, it extends to 13.0 cm.
What is the spring constant?
x = 13 cm – 10 cm = 3 cm
k =
F
x
=
6 N
3 cm
= 2 N cm
–1
(b) Dua spring yang serupa disambungkan secara bersiri seperti ditunjukkan dalam rajah (b).
Two identical springs are connected in series as shown in diagram (b).
(i) Berapakah jumlah panjang spring jika diregangkan oleh daya 12.0 N?
What is the total length of the spring if stretched by 12.0 N force?
6 N → 3 cm Jumlah panjang/Total length
12 N → 6 cm = 10 cm + 10 cm + 6 cm + 6 cm
= 32 cm
(ii) Berapakah pemalar spring bagi sistem spring di (b)?/What is the spring constant of the spring system in (b)?
k =
F
x
=
12 N
12 cm
= 1 N cm
–1
(c) 2 spring yang serupa disambungkan secara selari seperti ditunjukkan dalam rajah (c).
2 identical springs are connected in parallel as shown in diagram (c).
(i) Berapakah jumlah panjang sistem spring itu?/What is the total length of the spring system?
4 N → 1 cm Jumlah panjang/Total length
∴ 12 N → 3 cm = 10 cm + 3 cm = 13 cm
(ii) Berapakah pemalar spring bagi sistem spring di (c)?/What is the spring constant of the spring system in (c)?
k =
12 N
3 cm
= 4 N cm
–1
Contoh/Example 2
Rajah/Diagram
(a)
(b)
(c)
F = 6.0 N
F = 12.0 N
F = 12.0 N
13.0 cm
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 109 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 110
2
U
N
I
T
Panjang asal spring ialah 12 cm. Dengan beban 20 g, panjang spring dipanjangkan kepada 15 cm. Berapakah
tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan di dalam spring?
The original length of a spring is 12 cm. With a load of 20 g, the length of the spring is extended to 15 cm. What is
the elastic potential energy stored in the spring?
Penyelesaian/Solution
E =
1
2
Fx
=
1
2
× (0.02 kg × 10 m s
–2
) × 0.03 m
= 0.003 J
Rajah menunjukkan graf daya, F, melawan pemanjangan, x, bagi spring. Berapakah
tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan apabila spring diregangkan sebanyak 0.4 m?
The diagram shows a graph of force, F, against extension, x, for a spring. What is the elastic
potential energy stored when the spring is extended by 0.4 m?
Penyelesaian/Solution
E =
1
2
Fx
=
1
2
(20 N) (0.4 m)
= 4.0 J
Rajah menunjukkan sebiji bebola keluli berjisim 10 g ditolak pada penghujung satu spring di sepanjang
permukaan licin. Panjang asal spring ialah 14 cm dan pemalar spring ialah 200 N m
-1
.
The diagram shows a steel ball of mass 10 g being pushed against one end of a spring along a smooth surface. The
original length of the spring is 14 cm and its spring constant is 200 N m
-1
.
14 cm 10 cm
Daya
Force

Tentukan/Determine
(a) tenaga keupayaan kenyal tersimpan di dalam spring./the elastic potential energy stored in the spring.
E =
1
2
kx
2
=
1
2
(200 N m
–1
) (0.04 m)
2
= 0.16 J
(b) halaju maksimum bola itu selepas daya mampatan pada spring itu dialihkan.
the maximum velocity of the ball after the force of compression on the spring is removed.

1
2
mv
2
= 0.16 J
v
2
=
2 × 0.16 J
0.01 kg
= 32 m
2
s
–2
v = 5.66 m s
–1
Contoh/Example 4
Contoh/Example 5
Contoh/Example 6
20
0
0.4
F/N
x/m
Perhatian/Note:
J
kg
=
Nm
kg
=
(kg m s
–2
)(m)
kg
= m
2
s
–2
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 110 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 111
2
U
N
I
T
Latihan/Exercises
Rajah di bawah menunjukkan susunan radas dalam eksperimen untuk menentukan hubungan di antara
pemanjangan spring, x, dengan berat, W. Hubungan di antara x dengan W ditunjukkan dalam graf di
bawah.
The diagram shows the arrangement of an apparatus in an experiment to determine the relationship between the
extension, x, of the spring with weight W. The relationship between x and W is shown in the graph below.
0
1
2
3
4
5
0 4 2 6 8 14
6
7
12 10
Spring
Spring
Pemanjangan, x/cm
Extension, x/cm
Pemberat
berslot
Slotted mass
Berat, W/N
Weight, W/N
(a) (i) Nyatakan hubungan antara x dan W.
State the relationship between x and W.
x berkadar langsung dengan W, asalkan had kenyal tidak dilebihi.
x is directly proportional to W, provided the elastic limit is not exceeded.
(ii) Namakan hukum saintifik yang terlibat dalam hubungan yang dinyatakan di (a)(i).
Name the scientific law involved in the relationship stated in (a)(i).
Hukum Hooke/Hooke’s Law
(b) Tandakan dengan tanda pangkah (×) had kenyal spring di dalam graf.
Mark a cross (×) at the elastic limit of the spring on the graph.
(c) Berdasarkan graf, tentukan pemalar daya bagi spring, k (dalam unit N m
–1
).
Based on the graph, determine the force constant of a spring, k (in N m
–1
).
k =
10 N
0.04 m
= 250 N m
–1
(d) Tenaga keupayaan kenyal tersimpan dalam spring apabila ia diregangkan. Kirakan tenaga ini dalam
spring apabila ia memanjang sebanyak 4 cm.
Elastic potential energy is stored in the spring when it is extended. Calculate this energy in the spring when
it is extended by 4 cm.
E =
1
2
Fx
=
1
2
(10 N) (0.04 m)
= 0.2 J
05 FIZ Form 4 Ch2 D 2F.indd 111 9/10/13 4:14 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 112
3
U
N
I
T
UNIT
DAYA DAN TEKANAN
FORCES AND PRESSURE
3
3.1 MEMAHAMI KONSEP TEKANAN/UNDERSTANDING PRESSURE
• Mendefinisikan konsep tekanan dan menyatakan p =
F
A
/Define pressure and state that p =
F
A
• Menghuraikan aplikasi tekanan/Describe applications of pressure
• Menyelesaikan masalah berkaitan dengan tekanan/Solve problems involving pressure
3.2 MEMAHAMI TEKANAN DI DALAM CECAIR/UNDERSTANDING PRESSURE IN LIQUIDS
• Mengaitkan kedalaman dengan tekanan di dalam cecair/Relate depth to pressure in a liquid
• Mengaitkan ketumpatan dengan tekanan di dalam cecair/Relate density to pressure in a liquid
• Menerangkan konsep tekanan di dalam cecair dan nyatakan P = h ρ g
Explain pressure in a liquid and state that P = h ρ g
• Menghuraikan aplikasi tekanan di dalam cecair/Describe applications of pressure in liquids
• Menyelesaikan masalah berkaitan tekanan di dalam cecair/Solve problems involving pressure in liquids
3.3 MEMAHAMI TEKANAN GAS DAN TEKANAN ATMOSFERA
UNDERSTANDING GAS PRESSURE AND ATMOSPHERIC PRESSURE
• Menerangkan tekanan gas/Explain gas pressure
• Menerangkan tekanan atmosfera/Explain atmospheric pressure
• Menghuraikan aplikasi tekanan atmosfera/Describe applications of atmospheric pressure
• Menyelesaikan masalah berkaitan tekanan atmosfera dan tekanan gas
Solve problems involving atmospheric pressure and gas pressure
3.4 APLIKASI PRINSIP PASCAL/APPLYING PASCAL’S PRINCIPLE
• Menyatakan Prinsip Pascal/State Pascal’s Principle
• Menerangkan sistem hidraulik/Explain hydraulic system
• Menghuraikan aplikasi Prinsip Pascal/Describe applications of Pascal’s Principle
• Menyelesaikan masalah berkaitan Prinsip Pascal/Solve problems involving Pascal’s Principle
3.5 APLIKASI PRINSIP ARCHIMEDES/APPLYING ARCHIMEDES’ PRINCIPLE
• Menerangkan daya apung (atau tujah ke atas)/Explain buoyant force (or upthrust)
• Mengaitkan daya tujah ke atas dengan berat cecair yang disesarkan
Relate buoyant force to the weight of the liquid displaced
• Menyatakan Prinsip Archimedes/State Archimedes’ Principle
• Menghuraikan aplikasi Prinsip Archimedes/Describe applications of Archimedes' Principle
• Menyelesaikan masalah berkaitan Prinsip Archimedes/Solve problems involving Archimedes’ Principle
3.6 MEMAHAMI PRINSIP BERNOULLI/UNDERSTANDING BERNOULLI’S PRINCIPLE
• Menyatakan Prinsip Bernoulli/State Bernoulli’s Principle
• Menerangkan bahawa halaju mempengaruhi tekanan di dalam bendalir
Explain that velocity affects the pressure in a fluid
• Menghuraikan aplikasi Prinsip Bernoulli/Describe applications of Bernoulli’s Principle
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 112 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 113
3
U
N
I
T
3.1
MEMAHAMI KONSEP TEKANAN
UNDERSTANDING PRESSURE
Definisi Tekanan
Definition of Pressure
Tekanan
ialah
daya
yang bertindak secara
normal per unit
luas permukaan
sentuhan.
Pressure is the
force
acting perpendicularly to a
surface per unit
area
of contact.
Nyatakan formula tekanan
State the formula of pressure
F
A
Tekanan =
Daya
Luas permukaan
=
F
A

Pressure =
Force
Area
=
F
A

Unit SI: N m
-2
= Pascal = Pa
SI unit: N m
-2
= Pascal = Pa
Nyatakan hubungan antara tekanan,
daya dan luas.
State the relationship between pressure,
force and area.
Tekanan meningkat apabila daya
meningkat
dan luas permukaan
berkurang
.
The pressure
increases
when the force increases and the surface area
decreases
.
Aplikasi berkaitan Tekanan Tinggi
Applications involving High Pressure
• Tekanan ditingkatkan dengan
mengurangkan
luas permukaan sentuhan (di mana daya dimalarkan).
Pressure can be increased by
reducing
the surface area of contact (where force is a constant).
Pisau yang tajam mempunyai
luas
permukaan yang kecil pada bilahnya
supaya
tekanan
tinggi dapat
dihasilkan untuk memotong daging.
A sharp knife has a very small surface
area
on its cutting edge so that high
pressure
can be exerted to cut the
meat.
Tapak kasut yang berpaku pada
kasut bola hanya mempunyai luas
permukaan
sentuhan yang kecil pada
permukaan padang
.
Tekanan yang
cukup tinggi pada tapak kasut

yang berpaku membuatkan kasut
pemain mendap ke dalam padang
sedikit, untuk memberikan lebih
cengkaman.
The studs on the football boots have
only a
small area of contact with the
field
. The
pressure under the studs is
high enough
for the boots to sink
into the field. This gives extra grip.
Paku, jarum dan pin mempunyai
hujung yang tajam dengan
luas
permukaan yang kecil
. Apabila
suatu
daya
dikenakan pada
kepala paku,
tekanan
tersebut
akan menyebabkan hujungnya yang
tajam itu menembusi sekeping
papan dengan mudah.
Nails, needles and pins have very
sharp ends with very
small surface
areas
. When a
force
is
applied to the head of a nail, the
pressure
will drive its sharp end
into a piece of wood easily.
Kepala
paku tekan
Head of
thumbtack
Kayu
wood
Hujung tajam
paku tekan
Tip of thumbtack
Ibu jari
Thumb
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 113 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 114
3
U
N
I
T
Aplikasi berkaitan Tekanan Rendah/Application involving Low Pressure
• Tekanan dikurangkan dengan
menambahkan
luas permukaan sentuhan (di mana daya dimalarkan).
Pressure is reduced by
increasing
the surface area of contact (where force is a constant).
Ski mempunyai
luas

permukaan
yang besar untuk mengurangkan
tekanan
ke atas salji supaya
pemakainya tidak terbenam ke
dalam salji itu.
Skis have a large
surface

area
to
reduce the
pressure
on the snow
so that they do not sink into the snow.
Traktor yang bergerak di atas tanah
yang
lembut mempunyai tayar yang
lebar untuk mengurangkan tekanan

ke atas tanah supaya tidak terbenam
ke dalam tanah itu.
A tractor moving on a soft ground has
broad tires to reduce the pressure
on
the ground so that they will not sink
into the ground.
Pad bahu yang lebar
pada beg
yang berat akan mengurangkan
tekanan yang dikenakan pada
bahu orang yang menyandang beg
tersebut.
A
wide shoulder pad

of a heavy bag will reduce the pressure
exerted on the shoulder of the person
carrying the bag.
Pad bahu
Shoulder
pad
Latihan/Exercises
1 Terdapat sekotak barang runcit di atas meja yang
beratnya 160 N. Luas tapak permukaan kotak itu
ialah 0.2 m
2
. Berapakah jumlah tekanan yang
dikenakan oleh kotak tersebut ke atas permukaan
atas meja itu?
There is a full box of groceries which has a weight of
160 N on a table. The area of the base of the box is
0.2 m
2
. What is the pressure exerted by the box on the
surface of table?
Penyelesaian/Solution:
Tekanan, P =
Berat
Luas permukaan

Pressure, P
=
Weight
Surface area
=
160 N
0.2 m
2
= 800 N m
-2
2 Suatu bongkah besi berukuran 0.05 m × 0.10 m
× 0.20 m diletakkan di atas lantai. Jika jisim
bongkah besi tersebut ialah 0.5 kg, berapakah
A metal block with the dimensions of 0.05 m × 0.10 m
× 0.20 m is placed on a floor. If the mass of the metal
block is 0.5 kg, what is
(a) nilai tekanan maksimum, dan
the maximum pressure, and
(b) nilai tekanan minimum yang boleh dikenakan
oleh bongkah besi itu ke atas permukaan
lantai?
the minimum pressure that can be exerted by the
metal block on the floor?
Penyelesaian/Solution:
(a) P
Maksimum
=
F
A
Minimum

=
mg
Luas permukaan minimum
=
0.5 kg × 10 m s
–2
(0.05 × 0.10) m
2
= 1 000 N m
-2
(b) P
Minimum
=
F
A
Maksimum

=
mg
Luas permukaan maksimum
=
0.5 kg × 10 m s
–2
(0.2 × 0.10 m)
2
= 250 N m
-2
3 Jisim badan seorang budak lelaki ialah 60 kg.
Tekanan yang dikenakan ke atas lantai oleh budak
itu ialah 2 × 10
4
Pa. Berapakah luas permukaan antara
tapak kasut budak lelaki tersebut dengan lantai?
The mass of a boy is 60 kg. The pressure exerted by
the boy on the floor is 2 × 10
4
Pa. What is the area
of contact between the soles of the boy's shoes and
the floor?
Penyelesaian/Solution:
P =
mg
A
2 × 10
4
P
a
=
60 kg × 10 m s
–2
A
A =
(60 × 10) N
2 × 10
4
P
a

= 3.0 × 10
-2
m
2
(g = 10 m s
–2
)
(Perhatian/Note:
1 Pa = 1 N m
–2
)
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 114 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 115
3
U
N
I
T
3.2
MEMAHAMI TEKANAN DI DALAM CECAIR
UNDERSTADING PRESSURE IN LIQUIDS
Tekanan dalam cecair
Pressure in liquid
Cecair di dalam bekas mengenakan tekanan disebabkan
beratnya
.
A liquid in a container exerts pressure because of its
weight
.
Ciri-ciri tekanan dalam cecair
Characteristics of pressure in a
liquid.
(a) Tekanan pada sebarang titik dalam cecair, pada kedalaman tertentu,
bertindak dengan magnitud yang
sama dalam semua arah
.
The pressure at any point in a liquid, at a particular depth, acts
equally in all directions
.
(b) Tekanan dalam cecair tidak dipengaruhi oleh
luas
permukaannya.
The pressure in a liquid does not depend on its surface
area
.
(c) Tekanan dalam cecair bertindak dengan magnitud yang sama dalam semua
arah dan tidak dipengaruhi oleh
bentuk
bekas.
The pressure in a liquid acts equally in all directions and does not depend on the
shape
of the container.
Hubungan antara tekanan
cecair dan kedalamannya
Relationship between pressure of a
liquid and its depth
• Tekanan cecair
berkadar langsung
dengan
kedalamannya.
Liquid pressure is
directly proportional
to its
depth.
• Tekanan dalam cecair
bertambah
apabila
kedalamannya bertambah.
The pressure in a liquid
increases
with depth.
0
Kedalaman cecair, h
Depth of liquid, h
Tekanan cecair, P
Liquid pressure, P
Hubungan antara ketumpatan
cecair dan tekanannya
Relationship between the density of
a liquid and its pressure
• Tekanan ceair adalah
berkadar langsung
dengan
ketumpatannya.
Liquid pressure is
directly proportional
to its
density.
0
Ketumpatan, ρ
Density, ρ
Tekanan cecair, P
Liquid pressure, P
Terbitkam persamaan untuk
tekanan cecair.
Derive the formula for liquid
pressure.
Kedalaman, h
Depth, h
Ketumpatan, p
Density, p
Luas tapak, A
Base area, A
Bekas di sebelah kiri mempunyai luas tapak A. Ianya dipenuhi dengan cecair
sehingga kedalaman h yang berketumpatan ρ. Hitungkan:
The container on the left has a base area A. It is filled to a depth h with a liquid of
density ρ. Calculate:
(a) isi padu cecair/volume of liquid = Ah
(b) jisim cecair/mass of liquid = ρV = ρ(Ah)
(c) berat cecair/Weight of liquid = mg = (ρAh)g
(d) daya pada tapak/force on base = ρAhg
(e) tekanan/pressure =
F
A
=
ρAhg
A
= ρgh
(f) tekanan cecair/liquid pressure = ρgh
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 115 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 116
3
U
N
I
T
1 Jika ketumpatan air laut ialah 1 150 kg m
–3
, kira tekanan air laut pada kedalaman 40 m.
If the density of sea water is 1 150 kg m
–3
, calculate the water pressure at a depth of 40 m.
Penyelesaian/Solution:
P = ρgh = (1 150 kg m
–3
) (10 m s
–2
) (40 m)
= 460 000 Pa
2 Rajah menunjukkan sebuah silinder mengandungi merkuri. Berapakah
tekanan yang disebabkan oleh merkuri pada titik P?
[Ketumpatan merkuri ialah 1.36 × 10
4
kg m
-3
]
The diagram shows a cylinder containing mercury. What is the pressure
caused by the mercury at the point P? [Density of mercury is 1.36 × 10
4
kg m
-3
]
Penyelesaian/Solution:
P = ρgh = (1.36 × 10
4
kg m
–3
) (10 m s
–2
) (0.8 – 0.2)m
= 8.16 × 10
4
Pa
3 Rajah menunjukkan permukaan air di dalam tangki air rumah adalah
5 m di atas paip air sejuk di tingkat bawah. Berapakah tekanan air
dalam paip air itu? [Ketumpatan air = 1 000 kg m
-3
]
The diagram shows the surface of the water in a domestic water tank is
5 m above the water tap downstairs. What is the water pressure in the tap?
[Density of water = 1 000 kg m
-3
]
Penyelesaian/Solution:
P = ρgh = (1 000 kg m
–3
) (10 m s
–2
) (5 m)
= 50 000 Pa
Latihan/Exercises
0.8 m
0.2 m
P
Merkuri
Mercury
Pili
Tap
Tangki air
Water tank
5 m
Aplikasi tekanan dalam cecair/Applications of pressure in liquids
(a) Tangki air/Water tank
• Kebiasaannya tangki air ditempatkan di tempat yang
tinggi
supaya tekanan air yang dihasilkan
adalah lebih
tinggi
.
Normally a water tank is placed at
higher
level so that the water pressure produced is
higher
.
(b) Empangan/Dam
• Dinding sebuah empangan adalah lebih
tebal
di bahagian dasar berbanding dengan bahagian atas
supaya dapat menampung
lebih
tekanan di bahagian bawah. Ini adalah kerana tekanan
bertambah

apabila kedalaman air bertambah.
The walls of a dam is much
thicker
at the bottom than at the top so that it can withstand the
greater

pressure at the bottom. This is because water pressure
increases
with depth.
• Dinding tersebut dibina menggunakan bahan/konkrit yang
lebih kuat
untuk meningkatkan ketahanan
dinding itu.
The wall is constructed using
stronger
materials/concrete to increase the strength of the wall
(c) Kapal selam/Submarine
• Kapal selam dibina dengan
dinding yang tebal
untuk menahan tekanan yang sangat
tinggi
di
lautan dalam
A submarine is built with
thick walls
to withstand
high
pressure at greater depth.
(g = 10 m s
–2
)
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 116 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 117
3
U
N
I
T
3.3
MEMAHAMI TEKANAN GAS DAN TEKANAN ATMOSFERA
UNDERSTANDING GAS PRESSURE AND ATMOSPHERIC PRESSURE
Aktiviti untuk menunjukkan kewujudan tekanan atmosfera/Activities to show the existence of atmospheric pressure
Gelas/Glass
Air/Water
Kadbod
Cardboard
Tekanan atmosfera
Atmospheric pressure
• Kadbod itu tidak terjatuh dan air tetap berada di dalam
gelas.
The cardboard does not fall and the water remains in the
glass.

Daya paduan
yang terhasil disebabkan oleh
tekanan atmosfera
yang menekan pada
permukaan kadbod adalah lebih
besar

daripada
berat
air di dalam gelas itu.
The
resultant force
caused by the
atmospheric pressure

acting on the surface of the cardboard is
greater
than
the
weight
of the water in the glass.
Air
Water
Air
Water
Tin logam
Metal can
Stim
Steam Terbuka
Open
Tertutup
Closed
Panaskan
Heat
• Tin tersebut telah dikemekkan dan direnyukkan.
The can is crushed and crumpled.

Tekanan
di dalam tin logam akan
berkurang

dan
tekanan atmosfera di luar yang lebih tinggi

akan menyebabkan tin tersebut
dimampatkan
.
The
pressure
inside the metal can
decreases
and
the
external atmospheric pressure
, which is
higher
will compress
the metal can.
Definisi
tekanan gas
Definition of
gas pressure
Tekanan gas ialah
daya per unit luas
yang dikenakan oleh
molekul-molekul gas
ketika
berlanggar dengan
dinding bekas
.
Gas pressure is the
force per unit area
exerted by the
gas molecules
as they collide with
the
walls of container
.
Menerangkan
tekanan
atmosfera
Explain
atmospheric
pressure
• Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh
berat udara
ke atas kita.
Atmospheric pressure is the pressure caused by the
weight of the air
upon us.
• Tekanan atmosfera bertindak dengan magnitud yang
sama pada semua arah
.
Atmospheric pressure acts
equally in all directions
.
a. Tekanan atmosfera dipengaruhi oleh
ketinggian
sesuatu objek di atas paras laut (altitud).
Atmospheric pressure is influenced by the
height
of an object above sea level (altitude).
b. Ia
menurun
apabila altitud menurun./It
decreases
when the altitude drops.
c. Semakin tinggi altitud, semakin
rendah
ketumpatan dan suhu udara.
At higher altitudes, the density and the temperature of the air are
lower
.
d. Jadi
frekuensi perlanggaran
antara molekul-molekul dengan dinding bekas adalah kecil
dan ianya menyebabkan tekanan atmosfera menjadi
rendah
.
So the
frequency of collisions
between the molecules and the walls of the container is lower and causes
atmospheric pressure to be
lower
.
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 117 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 118
3
U
N
I
T
Aplikasi tekanan atmosfera/Application of atmospheric pressure
Gelas air/Glass of water
Penyedut
minuman
Straw
Tekanan atmosfera
Atmospheric pressure
Air keluar
Water removed
Air/Water
• Apabila kita menyedut menggunakan penyedut
minuman,
tekanan udara
di dalam penyedut itu
akan
berkurangan
.
When we suck through a straw, the
air pressure
in the
straw
is lowered
.
• Jadi,
tekanan atmosfera
yang bertindak pada
permukaan air di dalam gelas akan menolak air masuk
ke dalam penyedut minuman dan kemudian ke dalam
mulut.
Therefore, the
atmospheric pressure
acting on the
surface of the water in the glass pushes the water up the
straw and into our mouth.
Penyedut getah/Rubber sucker
Tekanan atmosfera
Atmospheric pressure
Permukaan
licin
Smooth
surface
Separa vakum
Partially vacuumed
Pam getah/Rubber dish
• Apabila penyedut tersebut ditekan, kebanyakan udara
di bahagian belakang ditekan keluar dan ia
menghasilkan
ruang separa vakum
di dalam
penyedut itu.
When the sucker is pressed, most of the air behind it is
squeezed out and creates a
partially vacuumed region

inside the sucker.
• Tekanan atmosfera yang
tinggi
pada luar
permukaan getah akan menolak penyedut tersebut
supaya ia boleh melekat pada permukaan licin itu.
The
higher
atmospheric pressure on the outside
surface of the rubber will push the sucker so that it will
stick onto the smooth surface.
Picagari/Syringe
Tekanan atmosfera
Atmospheric
pressure
Cecair
Liquid
Piston
Piston
• Menarik piston ke atas.
Pulling up the piston.
• Tekanan udara di dalam
silinder akan

berkurang
.
The air pressure
inside the cylinder
will
decrease
.
• Tekanan
atmosfera
pada permukaan cecair

kemudian menolak cecair
tersebut ke dalam picagari.
The
atmospheric pressure
on the liquid surface

then pushes the liquid up into
the syringe.
Sifon/Siphon
Sifon sangat berguna untuk mengeluarkan cecair daripada tangki air atau bekas.
A siphon is very useful for removing liquids from a water tank or a fixed container.
Tekanan atmosfera + pgH
Atmospheric pressure + pgH
Aras tekanan atmosfera
Atmospheric pressure at
this level
h
B
H
D
C
A
• Perbezaan
paras air
akan menyebabkan tekanan yang berbeza.
The difference in
water levels
will cause a difference in pressure.
Tekanan air di
C
adalah sama dengan tekanan atmosfera di
A
dan
B
.
The water pressure at
C
is the same as the atmospheric pressure at
A
and
B
.
• Tekanan air di D =
tekanan atmosfera + ρgH
.
The water pressure at D =
atmospheric pressure + ρgH
.
• Tekanan air yang
tinggi
menyebabkan air mengalir keluar di D.
The
higher
water pressure causes water to flow out at D.
• Proses ini akan berterusan sehingga
kedua-dua hujung tiub tersebut sama

dengan paras air. (tekanan atmosfera sama di kedua-dua hujung tiub.)
This process will continue until
both ends of tube are equal
to the water level.
(atmospheric pressure are equal at both ends of the tube.)
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 118 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 119
3
U
N
I
T
Mengukur tekanan atmosfera/Measuring atmospheric pressure
Barometer Fortin/Fortin barometer
• Tekanan atmosfera ialah “h cm merkuri”.
The atmospheric pressure reading is “h cm mercury”.
• Jika/If h =
76 cm
,
• Tekanan atmosfera/The atmospheric pressure =
76 cm Hg

Barometer Aneroid/Aneroid Barometer
• Apabila tekanan atmosfera
berkurang
, kotak tersebut akan
mengembang.
When the atmospheric pressure
decreases
, the box will expand.
• Apabila tekanan atmosfera
meningkat
, kotak tersebut
akan termampat.
When the atmospheric pressure
increases
, the box will compress.
• Pergerakan kotak tersebut dikawal oleh sistem tuas yang disambungkan pada penunjuk.
The slight movement of the box is magnified by a lever system which is connected to a pointer.
• Barometer Aneroid boleh digunakan sebagai altimeter untuk pendaki gunung atau di dalam kapal terbang untuk
menentukan altitud (ketinggian atas paras laut).
The Aneroid Barometer can be used as an altimeter by mountaineers or in an aeroplane to determine its altitude.
h cm
Mangkuk
Dish
Vakum
Vacuum
Merkuri
Mercury
Penunjuk
Pointer
Sistem tuas
Lever system
Kotak separa vakum
Semi-vacuum box
Spring
Spring
Skala
Scale
Mengukur tekanan gas/Measuring gas pressure
Manometer/Manometer
• Manometer terdiri daripada tiub kaca
berbentuk U
yang berisi cecair.
A manometer consists of a
U-shaped
glass tube filled with a liquid.
• Air digunakan di dalam manometer untuk mengukur tekanan gas yang rendah.
Water is used in a manometer to measure low gas pressures.
• Sebelah kiri bahagian manometer didedahkan pada
atmosfera
manakala bahagian yang sebelah lagi
disalurkan dengan
bekalan gas
.
One arm of the manometer is exposed to the
atmosphere
whereas another arm is connected to the
gas supply
.
• Terdapat tiga cara untuk membaca tekanan gas dengan menggunakan manometer apabila pili dibuka.
There are three possible methods to read the pressure of a gas by using the manometer when the tap is opened.
i. P
gas
= P
atm
ii. P
gas
= P
atm
+ h cm Hg iii. P
gas
= P
atm
– h cm Hg
Tekanan atmosfera
Atmospheric pressure
Tekanan atmosfera
Atmospheric pressure
Tekanan atmosfera
Atmospheric pressure
Gas
Pili ditutup
Tap is closed
Pili dibuka
Tap is opened
Pili dibuka
Tap is opened
h
Gas
h
Gas
Merkuri
Mercury
Merkuri
Mercury
Merkuri
Mercury
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 119 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 120
3
U
N
I
T
1 Tekanan atmosfera ialah 76 cm Hg. Hitung tekanan atmosfera di dalam unit Pa.
The atmospheric pressure is 76 cm Hg. Calculate the atmospheric pressure in Pa.
[Ketumpatan merkuri = 1.36 × 10
4
kg m
-3
]
[Density of mercury = 1.36 × 10
4
kg m
-3
]
Penyelesaian/Solution:

P = hρg
= (0.76 m) × (1.36 × 10
4
kg m
-3
) × (10 m s
–2
)
= 1.03 × 10
5
Pa
2 Rajah menunjukkan sebuah barometer. Ruang vakum telah diisi dengan gas X.
The diagram shows a barometer. The vacuum space is filled with a gas X.
Berapakah tekanan gas X?
What is the pressure of the gas X?
[Gunakan tekanan atmosfera = 76 cm Hg]
[Use atmospheric pressure = 76 cm Hg]
Penyelesaian/Solution:
Tekanan gas X = (76 cm Hg) – (40 cm Hg)
(Pressure of gas X) = 36 cm Hg
3 Rajah menunjukkan barometer merkuri diletakkan di makmal sekolah di mana tekanan atmosferanya
adalah 75 cm Hg.
The diagram shows a mercury barometer placed in a school laboratory where the atmospheric pressure is
75 cm Hg.
h
10 cm
Vakum
Vacuum
Tiub kaca
Glass tube
Mangkuk
Dish
Merkuri
Mercury
40 cm
Gas X
Merkuri
Mercury
Latihan/Exercises
Tolok Bourdon/Bourdon Gauge
• Apabila gas disalurkan ke Tolok Bourdon,
tekanan
di dalam
tiub yang melengkung itu akan cuba meluruskan tiub tersebut.
When the gas supply is connected to a Bourdon Gauge, the
pressure

in the curved tube will try to straighten it.
• Dengan itu penunjuk akan berputar./Hence the pointer will rotate.

Magnitud tekanan gas
boleh dibaca pada penimbang tolok itu.
The
magnitude of the gas pressure
can be read from the scale of the gauge.
Sistem tuas
Lever system
Penunjuk
Pointer
Skala
scale
Tiub melengkung
diratakan
Flattened
curved tube
Gas
Gas
(g = 10 m s
–2
)
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 120 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 121
3
U
N
I
T
(a) Berapakah nilai h?
What is the value of h?
(b) Berapakah nilai h apabila tiub kaca
What is the value of h when the glass tube is
(i) dinaikkan sebanyak 5 cm?/lifted up by 5 cm?
(ii) diturunkan ke dalam mangkuk sedalam 4 cm?
lowered into the dish by 4 cm?
(c) Jika ketumpatan merkuri ialah 1.36 × 10
4
kg m
-3
dan ketumpatan air ialah 1 × 10
3
kg m
-3
, tentukan
If the density of mercury is 1.36 × 10
4
kg m
-3
and the density of water is 1 × 10
3
kg m
-3
, determine
(i) tekanan atmosfera dalam unit Pa./the atmospheric pressure in Pa.
(ii) nilai h jika merkuri tersebut digantikan dengan air.
the value of h if the mercury is replaced by water.
(iii) tekanan jika barometer merkuri itu dimasukkan ke dalam air sebanyak 40.0 cm. (Beri jawapan
dalam m air.)
the pressure if the mecury barometer is submerged in water at depth of 40.0 cm. (Give your answer
in m water.)
Penyelesaian/Solution:
(a) 75 cm
(b) (i) 75 cm
(ii) 75 cm
(c) (i) P = hρg
= (0.75 m) × (1.36 × 10
4
kg m
–3
) × (10 m s
–2
)
= 1.02 × 10
5
Pa
(ii) Tekanan atmosfera, P = h
merkuri
× ρ
merkuri
× g,
Atmospheric pressure, P = h
mercury
× ρ
mercury
× g,
Tetapi Tekanan atmosfera, P = h
air
× ρ
air
× g,
But Atmospheric pressure, P = h
water
× ρ
water
× g,
∴ h
merkuri
× ρ
merkuri
× g = h
air
× ρ
air
× g
h
mercury
× ρ
mercury
× g = h
water
× ρ
water
× g
∴ 1.02 × 10
5
Pa = (h
air/water
) × (1 × 10
3
kg m
–3
) × (10 m s
–2
)
∴ h
air/water
= 10.2 m
(iii) Tekanan = (10.2 + 0.40) m air (tekanan meningkat, jadi panjang h meningkat)
= 10.6 m air (pressure increases, so the length of h increases)
Pressure = 10.6 m water
4 Rajah menunjukkan sebuah manometer merkuri disambungkan dengan bekalan gas.
The diagram shows a mercury manometer that is connected to a gas supply.
Hitung tekanan gas yang dibekalkan dalam unit/Calculate the pressure of the gas supply in
(a) cm Hg (b) Pa
[Ketumpatan merkuri = 1.36 × 10
4
kg m
-3
dan
tekanan atmosfera = 76 cm Hg]
[Density of mercury = 1.36 × 10
4
kg m
-3
and
atmospheric pressure = 76 cm Hg]
Penyelesaian/Solution:
(a) P
gas
= P
atm
+ h cm Hg
= 76 cm Hg + 15 cm Hg
= 91 cm Hg
(b) P
gas
= hρg
= (0.91 m) × (1.36 × 10
4
kg m
–3
) × (10 m s
–2
)
= 1.24 × 10
5
Pa
Gas
15 cm
Merkuri
Mercury
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 121 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 122
3
U
N
I
T
Nyatakan Prinsip
Pascal
State Pascal's
Principle
Prinsip Pascal menyatakan bahawa apabila
tekanan yang dikenakan pada cecair yang
tertutup, tekanan akan dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian cecair itu.

Pascal’s Principle states that when a
pressure is applied to an enclosed fluid, the pressure will be
transmitted equally throughout the whole fluid.
Eksperimen
untuk
mengesahkan
Prinsip Pascal
Experiment to
verify Pascal’s
Principle
• Apabila piston ditekan pada kelalang sfera kaca, air di
dalam jet akan dipancutkan daripada lubang-lubang kecil
pada sfera kaca dengan
kelajuan yang sama
.
When the piston is pushed into the round-bottom flask, the jet
of water spurts from the holes in the flask with the
same speed
.
• Ini adalah kerana
tekanan yang dikenakan pada air dipindahkan secara seragam

ke seluruh bahagian air.
This is because the
pressure acting on the water is transferred uniformly
throughout the water.
Persamaan
Equation
Dari Rajah 3.4.2,
Daya, F
1
Luas keratan rentas piston
x
, A
1
= Tekanan P
1
Mengikut Prinsip Pascal,
Tekanan P
2
(pada piston
Y
) = P
1
Tetapi P
2
=
Daya, F
2
Luas keratan rentas piston
Y
, A
2

F
2
A
2
=
F
1
A
1
From Diagram 3.4.2.,
Force, F
1
Cross-sectional area, A
1
of piston
x
= Pressure P
1
From Pascal's Principle,
Pressure P
2
(at piston
Y
) = P
1
But P
2
=
Force, F
1
Cross-sectional area, A
2
of piston
Y

F
2
A
2
=
F
1
A
1
Menjelaskan
sistem hidraulik
Explain a hydraulic
system
Suatu daya input F
1
, yang kecil telah dikenakan
pada piston kecil yang menyebabkan terhasilnya
daya output F
2
yang besar.
A small input force, F
1
, is applied to the small piston
resulting in a large output force, F
2
.
• Apabila daya F
1
, dikenakan pada piston
A,
tekanan
dihasilkan dan
disebarkan
secara seragam
ke dalam cecair dan
seterusnya kepada piston B.
When force, F
1
, is applied to piston A, a
pressure
is produced and
transmitted uniformly

throughout the liquid towards piston B.

Tekanan di X = Tekanan di Y/Pressure at X = pressure at Y
• Tekanan didarabkan dengan luas permukaan piston B akan menghasilkan
daya output, F
2

yang mengangkat beban M.
Pressure multiplied by the surface area of piston B will produce the
output force, F
2

to lift
up load M.
• Luas keratan rentas piston A adalah
lebih kecil
daripada luas keratan rentas
piston B untuk menghasilkan daya output yang
besar
.
The cross-sectional area of piston A is
smaller
than that of piston B to produce a
large

output force.
Jet air
Jets of water
3.4
APLIKASI PRINSIP PASCAL
APPLYING PASCAL'S PRINCIPLE
F
X Y
1
F
M
2
A
2
A
1
Input
piston,
A
Output
piston, B
Cecair
Fluid
Rajah 3.4.2/Diagram 3.4.2
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 122 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 123
3
U
N
I
T
Aplikasi Prinsip Pascal/Application of Pascal’s Principle
Brek Hidraulik/Hydraulic Brake

Tekanan
yang dikenakan pada pedal brek boleh menghasilkan
tekanan yang sama
ke semua tayar untuk
memberhentikan kereta.
Pressure
acting an the brake pedal can transmit an
equal pressure
to all wheels simultaneously to stop the car.
• Tekan pedal brek dengan mengenakan
daya
.
Press on the brake pedal by applying a
force
.
• Piston di silinder utama mengenakan

tekanan pada minyak brek
.
The piston of the master cylinder applies a
pressure on the brake fluid
.

Tekanan bertindak secara seragam
pada silinder hamba di tayar.
Pressure is transmitted uniformly
to the slave cylinders at the wheel.
• Ia menyebabkan
piston
pada tayar menolak
kasut brek
untuk menekan pada permukaan gegendang brek.
This causes the
pistons
at the wheels to push the
brake shoes
to press against the surface of the brake drums.

Geseran
antara brek dan kasut brek menyebabkan kenderaan menjadi perlahan dan akhirnya berhenti.
The
friction
between the brakes and brake shoes causes the vehicle to slow down and finally stop.
Ciri-ciri/Characteristics
(a) Cecair brek menggunakan
minyak
kerana minyak tidak boleh dimampatkan.
The brake fluid used is
oil
because it cannot be compressed.
(b) Cecair itu perlu mempunyai takat didih yang
tinggi
supaya tidak mudah berubah menjadi gas.
The fluid must have a
high
boiling point so that it does not easily change to gas.
(c) Bahan untuk paip saluran diperbuat daripada
keluli
kerana ianya kuat dan mampu menghalang daripada kebocoran.
The material for the transmission pipe is made from
steel
because it is strong and can prevent the pipe from leakage.
Faktor mengapa brek tidak berfungsi secara berkesan
A factor why the brake does not work effectively
Apabila terdapat gelembung udara di dalam cecair, sebahagian daripada daya yang dikenakan akan digunakan untuk
memampatkan gelembung udara tersebut. Ianya akan
menambahkan
masa untuk tindak balas brek tersebut.
When there are air bubbles in the liquid, part of the force applied will be used up in compressing the air bubbles. It will
increase
the response time of the brake.
Pedal brek
Brake pedal
Piston
Piston
Piston
Piston
Silinder utama
Master cylinder
Silinder hamba
Slave cylinder
Gegendang brek
Brake drum
Spring
Spring
Kasut
brek
Brake
shoe
Latihan/Exercises
1 Untuk menghasilkan daya sebanyak 2 500 N
ke sistem hidraulik yang berkeluasan 20 m
2
,
hitung jumlah daya yang harus digunakan untuk
keluasan 50 cm
2
.
To produce a 2 500 N force over a 20 m
2
area of
a hydraulic system, calculate the magnitude of the
force that must be applied to a 50 cm
2
area.
Penyelesaian/Solution:
F
1
A
1
=
F
2
A
2

F
1
50 cm
2
=
2 500 N
20 m
2

F
1
= 50 cm
2
×
2 500 N
20 × 10
4
cm
2
= 0.625 N
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 123 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 124
3
U
N
I
T
2 Di dalam sebuah sistem hidraulik, suatu piston
yang besar mempunyai luas keratan rentas
A
2
= 200 cm
2
dan piston yang kecil pula mempunyai
luas keratan rentas A
1
= 5 cm
2
. Jika daya sebanyak
250 N dikenakan pada piston kecil, berapakah
daya F yang dikenakan pada piston yang besar?
In a hydraulic system, the large piston has a cross-
sectional area A
2
= 200 cm
2
and the small piston has
cross-sectional area A
1
= 5 cm
2
. If a force of 250 N
is applied to the small piston, what is the force, F,
on the large piston?
Penyelesaian/Solution:

F
1
A
1
=
F
2
A
2

250 N
5 cm
2
=
F
200 cm
2

F = 10 000 N
3 Rajah menunjukkan sistem hidraulik asas yang
mempunyai piston kecil dan besar masing-
masing dengan luas keratan rentas 0.005 m
2
dan
0.1 m
2
. Daya sebanyak 20 N dikenakan pada
piston kecil.
The diagram shows a basic hydraulic system which
has a small piston and a large piston with cross-
sectional areas of 0.005 m
2
and 0.1 m
2
respectively.
A force of 20 N is applied to the small piston.
20 N
0.1 m
2
Piston
kecil
Small piston
Piston besar
Large piston
0.005 m
2
Beban/Load
Tentukan/Determine
(a) tekanan yang disebarkan dalam cecair hidraulik
the pressure transmitted in the hydraulic fluid.
(b) jisim beban tersebut/the mass of the load.
Penyelesaian/Solution:
(a) tekanan yang dipindahkan/the pressure transmitted,
P =
20 N
0.005 m
2
= 4 000 N m
-2
(b) P =
mg
A
2

4 000 N m
–2
=
jisim/mass × 10 m s
–2
0.1 m
2

∴ jisim/mass = 40 kg
3.5
APLIKASI PRINSIP ARCHIMEDES
APPLYING ARCHIMEDES’ PRINCIPLE
Definisi tujah ke atas atau daya apung/Definition of upthrust or buoyant force
Tujah ke atas atau daya apung yang bertindak pada sesuatu objek bersamaan dengan berat bendalir yang tersesar
apabila objek ini terendam dalam berdalir ini sepenuhnya atau separanya.

The upthrust or buoyant force acting on an object is equal to the weight of fluid displaced when the object is immersed
completely or partly in the fluid.
Menghubungkaitkan daya apung ke atas dengan kehilangan berat/Relate buoyant force to the loss of weight
(a) Berat objek di udara ialah berat sebenarnya =
10 N
The weight of an object in air is its actual weight =
10 N
(b) Berat diukur apabila objek direndam sepenuhnya di dalam air dan
berat ketaranya =
7N
The weight measured when the object is immersed totally in water is its
apparent weight =
7N
(c)
Daya apung
menjadikan objek kelihatan lebih
ringan
.
The Buoyant force
makes the object seem to be
lighter
.
(d) Daya apung bertindak ke arah
ke atas
./The buoyant force acts
upwards
.
(e) Daya apung ke atas adalah bersamaan dengan
berat ketara yang hilang
.
The buoyant force is equal to the
apparent loss in weight
.
(f)
Daya apung
= berat sebenar – berat ketara = 10 N – 7 N = 3 N
Buoyant force
= actual weight – apparent weight = 10 N – 7 N = 3 N
(g) Berat ketara yang hilang =
3 N
/The apparent loss in weight =
3 N

7 N
K
10 N
Udara
Air
K tergantung
di udara
K hanging in the air
K tenggelam
sepenuhnya di dalam air
K immersed totally in water
K
Air
Water
Daya
apung
Buoyant
force
Nota:
Tujah ke atas
= Daya apung
= Daya julangan
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 124 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 125
3
U
N
I
T
Menghubungkaitkan daya apung dengan berat air yang disesarkan dan isi padu air yang disesarkan
Relate buoyant force to the weight of the water displaced and volume of the water displaced
3
0
1
2
Air disesarkan
Water displaced
N N
N
N
(a) Daya apung adalah bersamaan dengan
berat cecair yang disesarkan
.
Buoyant force is equal to the
weight of the liquid displaced
.
(b) Daya apung =
3 N – 1 N = 2 N
.
Berat air yang disesarkan =
2 N
.
Buoyant force =
3 N – 1 N = 2 N
.
Weight of the water displaced =
2 N
.
(c) Apabila berat air yang disesarkan itu bertambah, daya apung juga turut
bertambah
.
As the weight of the water displaced increases, the buoyant force also
increases
.
Isi padu air yang
disesarkan
Volume of
water displaced
10
12
14
16
18
20
22
24
26
10
12
14
16
18
20
22
24
26
(d)
Isi padu air yang disesarkan
bersamaan dengan isi padu objek yang direndam di dalam air.
The
volume of the water displaced
is equal to the volume of the object immersed in the water.
Prinsip Archimedes/Archimedes’ Principle
Prinsip Archimedes menyatakan bahawa apabila
suatu objek yang direndamkan sepenuhnya atau sebahagian di
dalam suatu bendalir, daya apung (tujah ke atas) adalah sama dengan berat bendalir yang disesarkan oleh objek tersebut.
Archimedes' Principle states that when a
body is fully or partially immersed in a fluid, the buoyant force on the object
(upthrust) is equal to the weight of the fluid displaced by the object.


06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 125 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 126
3
U
N
I
T
Persamaan daya apung/Equation of buoyant force
(a) daya apung = berat bendalir yang disesarkan/Buoyant force = weight of fluid displaced
(b) daya apung = ρVg/buoyant force = ρVg
(c) daya apung = berat objek di udara – berat objek di dalam air
Buoyant force = weight of object in air – weight of object in water

Daya apung dan keapungan/Buoyant force and flotation
(a) Jika objek terapung/If the object floats

Daya apung = berat objek/Buoyant force = weight of object
(b) Jika objek dalam seturus cecair bergerak ke atas/If the object moves upward in a liquid column
Daya apung > berat objek/Buoyant force > weight of the object
(c) Jika objek dalam seturus cecair bergerak ke bawah/If the object moves downward in a liquid column
Daya apung < berat objek/Buoyant force < weight of the object
Aplikasi Prinsip Archimedes/Application of Archimedes’ Principle
Kapal diperbuat daripada besi akan terapung di
atas air
Ship made of steel will float on water
• Sebuah kapal yang terapung di permukaan laut

menyesarkan isi padu air yang sangat besar
.
A ship floating on the surface of the sea
displaces a very
large volume of water
.

Berat
air yang disesarkan adalah sangat
besar, oleh itu
daya apung
yang disesarkan
sangat besar pada kapal tersebut.
The
weight
of water displaced is very large,
so the
buoyant force
acting on the ship is also
very large.

Berat
kapal adalah bersamaan dengan
daya apung
, jadi ia terapung.
The weight of ship is equal to the
buoyant force
,
and therefore it floats.
• Disebaliknya, sebongkah logam akan menyesarkan isi
padu air yang
kecil
sahaja.
On the other hand, a block of steel will displace a
small
volume of water only.
• Jadi,
daya apung
yang bertindak pada logam
itu adalah lebih
kecil
daripada beratnya; maka
ia tenggelam.
So the
buoyant force
acting on it is
smaller

than its weight, and therefore it sinks.
Sebuah bot akan tenggelam lebih dalam di sungai
daripada air laut
A boat will submerge deeper in the river than in the sea
• Ketumpatan air sungai adalah lebih
kecil

daripada ketumpatan air laut.
The density of the fresh river water is
lower
than
that of sea water.
Di sungai/In the river
Di laut/At sea
Rajah (a)/Diagram (a) Rajah (b)/Diagram (b)

Daya apung
bot yang terapung itu adalah
sama dengan
berat air yang disesarkan
.
The
buoyant force
on the floating boat is equal to
the
weight of water displaced
.
• Semakin
rendah
ketumpatan air, semakin
besar

isi padu air yang disesarkan.
The
lower
the density of the water, the
larger
the
volume of water displaced.

Ketumpatan =
jisim
isi padu
Density =
mass
volume
• Apaila bot terapung di permukaan laut, isipadu air
laut yang tersesar adalah kecil kerana ketumpatan air
laut adalah besar.
When the boat is at sea, the volume of sea water displaced
is small because the density of sea water is large.
• Jadi bot akan tenggelam lebih di dalam air sungai
berbanding dengan air laut.
So the boat will submerge deeper in river water compared
to sea water.
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 126 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 127
3
U
N
I
T
Sesebuah kapal akan tenggelam lebih dalam ke dalam air jika berat yang lebih diletakkan di dalamnya.
The hull of the ship will sink deeper in the water if extra weight is put into it.
• Jika berat beban bertambah, isi padu air yang disesarkan juga turut
bertambah
.
If the weight of load increases, the volume of the water displaced will also
increase
.
• Apabila isi padu air yang disesarkan bertambah,
daya apung
juga akan

bertambah
.
As the volume of the water displaced increases, the
buoyant force also increases
.
• Badan kapal tersebut perlu tenggelam lebih dalam untuk menyesarkan
lebih banyak air supaya
daya apung yang lebih besar
dihasilkan untuk
menampung berat yang lebih.
The hull of the ship must sink lower to displace more water so that there is
larger buoyant force
to support the extra weight.
Peranan simbol Plimsoll pada kapal laut
The purpose of the Plimsoll symbol on a ship
• Ketumpatan air laut berbeza mengikut
lokasi
dan
musim
.
The density of sea water varies with
location
and
season
.
• Untuk memastikan kapal tersebut diisi dengan muatan yg sesuai beratnya, tanda garis plimsoll pada kapal
berfungsi sebagai penanda.
To ensure that a ship is loaded within safe limits, the plimsoll line marked on the body of the ship acts as a guide.
Ciri-ciri sebuah kapal
Characteristics of a ship
(a) Bentuk 'streamline' untuk mengurangkan rintangan air
Streamlined shape to reduce water resistance
(b) Logam mempunyai kekuatan
tinggi
untuk menahan tekanan air yang tinggi
The
high
strength of metal withstands high water pressure
(c) Luas keratan rentas badan kapal adalah
lebar
supaya lebih stabil
The cross-sectional area of the hull is
wide
so that the ship is more stable
(d) Ruang udara di dalam badan kapal adalah
besar
untuk menghasilkan daya apung yang besar
(membolehkan kapal terapung)
The volume of space in the hull of the ship is
high
in order to produce a large buoyant force (which
enables the ship to float)
Kapal A/Ship A
Badan
kapal
Hull
Kapal B (muatan yang lebih )
Ship B (extra load)
TF : Air tropika tawar/Tropical fresh water
F : Air tawar/Fresh water
T : Air tropika masin/Tropical salt water
S : Lautan musim panas/Salt water in summer
F : Air tawar/Fresh water
W : Lautan musim sejuk/Salt water in winter
WNA : Musim sejuk di Lautan Atlantik Utara/Winter in North Atlantic
TF
F
T
S
W
WNA
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 127 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 128
3
U
N
I
T
Belon udara panas/Hot air balloons
• Belon ditindak oleh dua daya utama (
daya apung
dan
berat
belon).
Balloon acted by two main forces (
buoyant force
and
weight
of the balloon).
• Ketumpatan gas helium adalah
lebih kecil
dari ketumpatan udara di sekeliling.
The density of helium gas is
smaller
than the density of the surrounding air.
• Sebuah belon udara panas menyesarkan isi padu udara yang
besar
.
A hot air balloon displaces a
large volume
of air.

Daya apung
adalah sama dengan berat udara yang disesarkan.
The
buoyant force
is equal to the weight of the air displaced.
• Apabila daya apung
lebih besar
daripada berat belon tersebut, belon akan naik ke atas.
When the buoyant force is
greater
than the total weight of the balloon, the balloon will rise.
• Apabila
jumlah berat
belon sama dengan daya apung, ia akan kekal terapung di udara.
When the
total weight
of the balloon is equal to the buoyant force, it will remain floating in the air.
Berat
Weight
Daya apung
Upthrust/Buoyant force
Daya apung
Upthrust/
Buoyant force
Berat
Weight
Kapal selam/Submarine
Kapal selam tenggelam/Submarine sinks
• Kapal selam mempunyai tangki-tangki balast yang besar yang digunakan untuk mengawal
kedudukan

dan
kedalaman
kapal selam tersebut dari permukaan laut.
A submarine has large ballast tanks, which are used to control its
position
and
depth
from the surface of the sea.
• Apabila tangki diisi dengan air,
berat
kapal selam tersebut adalah lebih besar daripada daya apung.
When the ballast tanks are filled with water, the
weight
of the submarine is larger than the buoyant force.
• Kapal selam tersebut akan
tenggelam
./The submarine will
sink
.
Kapal selam timbul semula/Submarine rise up
• Tangki balast diisi dengan udara (semua air dikeluarkan)./The ballast tanks are filled with air (all water is removed).
• Berat kapal selam tersebut adalah lebih
kecil

daripada daya apung.
The weight of the submarine is
smaller
than the buoyant force.
• Kapal selam akan
timbul semula
.
The submarine
will rise
.
Ciri-ciri kapal selam/Characteristics of a submarine
(a) Bentuk 'streamline' untuk mengurangkan rintangan air/Streamline shape to reduce water resistance
(b) Bahan yang
tebal
dan
kuat
untuk menahan tekanan tinggi kerana tekanan meningkat mengikut kedalaman

Thick
and
strong
materials to withstand high pressure because pressure increases with depth
(c) Mempunyai
tangki-tangki balast
untuk membolehkan kapal selam tenggelam atau terapung
Has
ballast tanks
to sink or float the submarine
(d) Mempunyai
periskop
untuk memantau objek di luar permukaan air
Has
periscopes
to observe objects above the water surface
(e) Dilengkapi tangki oksigen untuk
pernafasan
/Equipped with oxigen tanks for
respiration
Udara
Air
Air
Water
Tangki balast kosong
Ballast tank empty
Tangki balast
penuh dengan
air
Ballast tank full
of water
Permukaan laut
Sea surface
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 128 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 129
3
U
N
I
T
Hidrometer/Hydrometer
Skala
Scale
Batang halus
Thin stem
Kelalang kaca
dipenuhi udara
Air-flled glass bulb
Butiran plumbum
Lead shots
• Hidrometer adalah satu peralatan untuk mengukur
ketumpatan relatif
cecair seperti susu dan asid di
dalam bateri kereta
A hydrometer is an instrument used to measure the
relative density
of liquids such as milk and acid in accumulator
• Ianya mempunyai kelalang kaca yang mengandungi
butiran plumbum untuk membuat hidrometer itu
terapung ke atas
It has a glass bulb which contains some lead shots to
make it float upright
• Ia mempunyai leher yang panjang dan sempit
dengan tanda pengukur padanya menyebabkan
hidrometer menjadi
lebih sensitif
It has long narrow neck with a scale marked on it which
makes the hydrometer
more sensitive

• Kelalang kaca yang besar penuh dengan udara itu
digunakan untuk menyesarkan lebih cecair dan ianya
menyebabkan
daya apung
(tujah ke atas)
bertambah
menjadikan hidrometer terapung
The large air-filled glass bulb is used to displace more
liquid and it causes the
buoyant force
(upthrust) to
increase
, hence the hydrometer floats
• Di dalam cecair yang
lebih kecil ketumpatannya
,
hidrometer akan
tenggelam lebih dalam
In a liquid of
lower density
, the hydrometer is
more submerged

Ciri-ciri sebuah hidrometer
Characteristics of a hydrometer
(a) Letakkan
bebola plumbum
di dalam kelalang kaca
untuk memastikan hidrometer dalam keadaan tegak
Put in some
lead shots
in the glass bulb to
ensure the hydrometer is upright
(b) Gunakan batang yang lebih
kecil
untuk
mendapatkan selang yang lebih besar
Use a
small
stem to have bigger intervals on the
scale
(c) Gunakan kelalang yang
besar
dan batang
yang
lebih panjang
supaya hidrometer
tersebut tidak tenggelam sepenuhnya dalam cecair
yang berketumpatan
rendah
Use a
big
bulb and
longer
stem so that the
hydrometer does not sink all the way in a
low

density liquid
(d) Diperbuat daripada
kaca
supaya ianya tidak
mudah terhakis
Made from
glass
so it does not corrode easily
Ciri-ciri belon udara panas/Characteristics of hot air balloons
(a) Belon besar – untuk menghasilkan daya apung yang
lebih besar
// meningkatkan isi padu udara yang
disesarkan
Large balloon – to produce a
bigger
buoyant force // increase the volume of air displaced
(b) Gunakan pembakar yang lebih – untuk menghasilkan api yang
lebih besar
// memanaskan gas di dalam
belon dengan lebih cepat
Use more burners – to produce
bigger
flames // heat up the gas in the balloon faster
(c) Nilon sintetik – lebih ringan, jisim kecil, kuat dan kalis udara
Synthetic nylon – lighter, small mass, strong and air proof material
(d) Suhu udara yang tinggi dalam belon – untuk
mengurangkan
ketumpatan dan berat udara di dalam belon
High temperature of the air in the balloon – to
reduce
density and weight of the air in the balloon
(e) Bentuk sfera di atas – untuk mengurangkan
rintangan udara
, supaya dapat naik ke atas dengan lebih cepat
Spherical top shape – to reduce
air resistance
, so that can move up faster
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 129 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 130
3
U
N
I
T
Latihan/Exercises
1 Sebuah blok yang keras digantung di udara dengan menggunakan benang dari neraca spring. Neraca
spring tersebut memberikan bacaan 65 N. Apabila blok itu tenggelam sepenuhnya di dalam air, neraca
spring memberikan bacaan 30 N.
A solid block is suspended in air by a thin thread from a spring balance. The spring balance gives a reading of 65 N.
When the block is completely submerged in water, the spring balance gives a reading of 30 N.
(a) Tentukan daya apung yang dikenakan oleh air pada blok tersebut.
Determine the buoyant force exerted by the water on the block.
(b) Berapakah berat air yang disesarkan oleh blok tersebut?
What is the weight of water displaced by the block?
(c) Tentukan isi padu air yang disesarkan oleh blok. [Ketumpatan air = 1 000 kg m
-3
]
Determine the volume of water displaced by the block. [Density of water = 1 000 kg m
-3
]
Penyelesaian/Solution:
(a) Daya apung/Buoyant force = berat di udara/weight in the air – berat ketara/apparent weight
= 65 N – 30 N
= 35 N
(b) Berat air yang disesarkan/Weight of water displaced = daya apung/buoyant force = 35 N
(c) Daya apung/Buoyant force = mg = (ρV)g
35 N = (1 000 kg m
–3
)(V)(10 m s
–2
)
V =
35 N
(1 000 kg m
–3
× 10 m s
–2
)
= 0.0035 m
3 
Perhatian/Note:
ρ =
m
V
m = ρV

Blok tenggelam sepenuhnya, maka isi padu blok = isi padu air yang disesarkan = 0.0035 m
3
The block is completely submerged, so volume of the block = volume of water displaced = 0.0035 m
3
2 Rajah menunjukkan sebiji belon berjisim 200 kg sedang terapung
pada kedudukan pegun di udara. Berapakah daya apung belon itu?
The diagram shows a balloon of mass 200 kg floating in a stationary
position in the air. What is the buoyant force on the balloon?
Penyelesaian/Solution:
Apabila sesuatu objek terapung dalam keadaan pegun, daya apungan = berat objek
When an object floats in a stationary position, the buoyant force = weight of object
Oleh itu, F(daya apung)/Therefore, F(buoyant force) = W
F = mg
F = (200 kg) (10 m s
–2
)
= 2 000 N
3 Suatu jasad mempunyai berat 20 N di udara dan 15 N di dalam cecair. Jika isi padu cecair yang tersesar
adalah 5 × 10
-4
m
3
, berapakah ketumpatan cecair tersebut?
A body has a weight of 20 N in air and 15 N in a liquid. If the volume of the liquid displaced is 5 × 10
-4
m
3
,
what is the density of the liquid?
Penyelesaian/Solution:
Daya apung/Buoyant force = Berat sebenar/Actual weight – Berat ketara/Apparent weight
= 20 N – 15 N = 5 N
Jadi, daya apung/Hence, buoyant force = Berat cecair yang disesarkan/Weight of the liquid displaced = 5 N
Jisim cecair yang disesarkan/Mass of the liquid displaced = 0.5 kg
Oleh itu/Then, ρ =
m
V


Perhatian/Note:
Berat/Weight = mg
5 N = m(10 kg m
–2
)
m = 0.5 kg


ρ =
0.5 kg
5 × 10
-4
m
3
= 1 000 kg m
-3
Tanah
Ground
(g = 10 m s
–2
)
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 130 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 131
3
U
N
I
T
4 Sebuah blok logam mempunyai isi padu 0.5 m
3
diikat pada tali. Blok itu ditenggelamkan di dalam air.
Berapakah tegangan tali itu? [ketumpatan blok logam = 8 × 10
3
kg m
-3
, ketumpatan air = 1 × 10
3
kg m
-3
],
A metal block with a volume 0.5 m
3
is tied to a string. The block is immersed in water. What is the tension of
the string? [density of metal block = 8 × 10
3
kg m
-3
, density of water = 1 × 10
3
kg m
-3
]
Penyelesaian/Solution:
Daya apung + Tegangan = Berat blok di udara
ρ
L
= Ketumpatan logam/Density of metal
V
L
= Isi padu blok logam/Volume of metal block
ρ
a
= Ketumpatan air/Density of water
V
L
= Isi padu air tersesar/Volume of water displaced
Buoyant force + Tension = Weight of block in air
Tegangan = Berat blok di udara – Daya apung
Tension = Weight of block in air – Buoyant force
T (tegangan/tension) = ρ
L
V
L
g – ρ
a
V
a
g
= (8 000 kg m
–3
)(0.5 m
3
)(10 m s
–2
) – (1 000 kg m
–3
)(0.5 m
3
)(10 m s
–2
)
= 35 000 N
5 Rajah menunjukkan satu tabung uji berjisim 0.012 kg dengan
diameter seragam dan luas keratan rentas 4 × 10
-4
m
2
, dan diisi
dengan pasir, supaya ianya terapung menegak di dalam bikar
yang berisi air dengan kedalaman 0.08 m.
[Ketumpatan air ialah 1 000 kg m
-3
]
The diagram shows a test-tube of mass 0.012 kg with uniform
diameter and cross-sectional area 4 × 10
-4
m
2
, and it is filled with
sand, so that it floats vertically in a beaker containing water at a
height of 0.08 m. [Density of water is 1 000 kg m
-3
]
Tentukan/Determine
(a) daya apung terhadap tabung uji.
the buoyant force on the test tube.
(b) berat pasir di dalam tabung uji.
the weight of the sand in the test tube.
Penyelesaian/Solution:
Daya apung/Buoyant force = berat air tersesar/weight of water displaced = mg = (ρV)g
= (1 000 kg m
–3
) × (0.08 m) (4 × 10
-4
) m
2
× 10 m s
–2
= 0.32 N
Daya apung/Buoyant force = berat tabung uji/weight of test tube + berat pasir/weight of sand
Berat pasir/Weight of sand = Daya apung/buoyant force – berat tabung uji/weight of test tube
= 0.32 N – (0.012 kg) (10 m s
–2
)
= 0.32 N – 0.12 N = 0.2 N
6 Sebuah objek mempunyai isi padu 5 × 10
-4
m
3
digantung pada neraca spring di udara. Bacaan pada neraca
spring ialah 8 N. Jika objek itu ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam cecair yang berketumpatan 600 kg m
-3
,
tentukan bacaan neraca spring sekarang.
An object with a volume of 5 × 10
-4
m
3
is hung from a spring balance in the air. The reading of the spring
balance is 8 N. If the object is immersed fully in a liquid with a density of 600 kg m
-3
, determine the reading of
the spring balance now.
Penyelesaian/Solution:
Jisim cecair yang disesarkan/Mass of liquid displaced = V
cecair/liquid
× ρ
cecair/liquid


m
v
= ρ

m = 5 × 10
-4
m
3
× 600 kg m
-3
= 0.3 kg
∴Berat cecair yang disesarkan/Weight of liquid displaced = (0.3 kg) (10 m s
–2
) = 3.0 N
Jadi, daya apung/Hence, buoyant force = Berat cecair yang disesarkan/Weight of liquid liquid displaced = 3 N
Jadi, daya apung = Berat sebenar objek di udara – Berat ketara objek (di dalam cecair)
Hence, buoyant force = Real weight of object in air – Apparent weight of the object (in the liquid)
3 N = 8 N – Berat ketara/Apparent weight
∴ Berat ketara = Bacaan neraca spring bagi objek dalam cecair = 5 N
Apparent weight = Reading of spring balance for object in liquid = 5 N
Bikar
Beaker
Air
Water
Pasir
Sand
0.08 m
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 131 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 132
3
U
N
I
T
3.6
MEMAHAMI PRINSIP BERNOULLI
UNDERSTANDING BERNOULLI’S PRINCIPLE
Prinsip Bernoulli/Bernoulli’s Principle
Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa
tekanan dalam bendalir berkurang apabila laju bendalir tersebut bertambah.
Bernoulli’s Principle states that
the pressure of a fluid decreases as the speed of the fluid increases.
Aktiviti yang menerangkan daya paduan yang wujud akibat tekanan yang berbeza pada bendalir
Activities that explain that a resultant force exists due to a difference in fluid pressure
Aktiviti/Activity 1
Kedudukan akhir
Final position
Kedudukan asal
Original position
Kertas
Paper
Udara ditiup
Blowing air
(a) Apabila udara ditiup kuat merentasi sebelah atas
permukaan sehelai kertas, didapati bahawa kertas
itu akan
terangkat ke atas
When the air is blown across the surface of a piece of
paper, the paper
moves up
(b) Ini berlaku kerana
udara bergerak pada laju
yang tinggi, maka tekanan menjadi rendah di
sebelah atas kertas
This happens because as
the air above the paper moves at a
very high velocity, the pressure decreases above the paper
(c) Mengikut Prinsip Bernoulli, tekanan udara yang
bergerak menjadi rendah apabila laju udara
tinggi
According to Bernoulli’s Principle, the pressure of the
moving air decreases as the speed of the air
increases
(d) Tekanan atmosfera yang bertindak di sebelah
bawah kertas adalah
lebih tinggi
daripada tekanan
udara di sebelah atas permukaan kertas tersebut.
The atmospheric pressure which acts at the bottom of
the paper is
higher
than the air pressure at the top
surface of the paper.
(e) Terdapat perbezaan tekanan, maka
daya paduand
yang menghala ke atas akan menolak kertas
tersebut ke atas.
There is a difference in pressure, so a
resultant force

acting upwards will push the paper up.
Aktiviti/Activity 2
Penyedut
minuman
Straw
Bola ping
pong
Ping-pong ball
Benang
String
X Z
Y
Udara ditiup
Blowing air
(a) Apabila udara ditiup dengan kuat dengan penyedut
minuman, kedua-dua bola ping pong akan
bergerak
mendekati antara satu sama lain
When air is blown hard through the straw, the two ping-
pong balls will
move closer to each other
(b) Udara bergerak pada
halaju yang tinggi di antara
bola-bola tersebut, maka tekanan menjadi rendah
The air moves at a very
high velocity between the balls,
and so the pressure becomes low
(c) Mengikut Prinsip Bernoulli,
tekanan pada udara yang
bergerak berkurang apabila laju udara bertambah
.
According to Bernoulli’s Principle,
the pressure of the
moving air decreases as the speed of the air increases
.
(d) Tekanan atmosfera yang bertindak pada bola ping
pong di X dan Y adalah
lebih tinggi
daripada
tekanan udara di Z di antara bola ping pong
menyebabkan
perbezaan pada tekanan
.
The atmospheric pressure which acts on the ping-pong
balls at X and Y is
higher
than the air pressure at Z
between the balls causing a
difference in pressure
.
(e)
Daya paduan
dihasilkan dan menolak dua biji bola
ping pong bergerak mendekati antara satu sama lain.
A
resultant force
is produced and pushes the
ping-pong balls to move closer to each other.
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 132 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 133
3
U
N
I
T
Aktiviti/Activity 3
Bola ping pong
Ping-pong ball
A B
C
Corong
turas
Filter
funnel
Kedudukan asal/Original position
Udara ditiup/Blowing air
(a) Apabila udara ditiup lebih kuat,
bola tidak akan jatuh.
When the air is blown harder, the ball
does not fall down.
(b) Ini kerana aliran udara pada halaju
yang
tinggi
antara bola dan
corong turas, jadi tekanan menjadi
rendah
di kawasan A dan B.
This is because the air moves at a very
high
velocity between the ball and
the wall of the filter funnel, the pressure
becomes
low
in regions A and B.
(c) Mengikut Prinsip Bernoulli, tekanan
udara yang bergerak menjadi
rendah
apabila kelajuan udara
meningkat.
According to Bernoulli’s Principle, the
pressure of the moving air
decreases

as the speed of the air increases.
(d) Tekanan atmosfera di kawasan C
yang lebih
tinggi
daripada
tekanan udara di kawasan A dan B
menyebabkan perbezaan tekanan.
The atmospheric pressure in region C,
being
higher
than the air pressure
in region A and B.
(e)
Daya paduan
ke atas akan
terhasil dan menahan bola tersebut
daripada jatuh ke bawah.
Aktiviti/Activity 4
(1)
P Q
R
Air
Water
Aliran air
Water fow
Halaju rendah
Tekanan tinggi
Low velocity
High pressure
Halaju sederhana
Tekanan sederhana
Moderate velocity
Moderate pressure
Halaju tinggi
Tekanan rendah
High velocity
Low pressure
• Tekanan bendalir berkurang secara
seragam
dari P ke R
dalam tiub.
The pressure of fluid decreases
uniformly
from P to R in the tube.
• Halaju bendalir
bertambah
dari P ke R.
The velocity of fluid
increases
from P to R.
• P
P
> P
Q
> P
R
, V
P
< V
Q
< V
R
(2)
P
Q
R
Air
Water
Aliran air
Water fow
Halaju rendah
Tekanan tinggi
Low velocity
High pressure
Halaju tinggi
Tekanan rendah
High velocity
Low pressure
Halaju sederhana
Tekanan sederhana
Moderate velocity
Moderate pressure
• Bahagian tengah Q adalah paling sempit, jadi halaju pada Q
adalah
paling tinggi
dan tekanannya adalah
paling rendah
.
The middle part of Q is the narrowest, so the velocity at Q is the

highest
and its pressure is the
lowest
.
• P
P
> P
R
> P
Q
, V
P
< V
R
< V
Q
(3)
Aliran udara
Air fow
P
Q
R
Air
Water
Halaju rendah
Tekanan tinggi
Low velocity
High pressure
Halaju sederhana
Tekanan sederhana
Moderate velocity
Moderate pressure
Halaju tinggi
Tekanan rendah
High velocity
Low pressure
• Bahagian tengah Q adalah paling sempit, jadi halaju pada Q
adalah paling
tinggi
dan tekanannya adalah paling
rendah
.
The middle part of Q is the narrowest, so the velocity at Q is the

highest
and its pressure is the
lowest
.
• P
P
> P
R
> P
Q
, V
P
< V
R
< V
Q
A
resultant force
is produced
upwards and holds the ball thus
preventing it from falling down.
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 133 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 134
3
U
N
I
T
Aplikasi Prinsip Bernoulli
Applications of Bernoulli’s Principle
Penyembur racun serangga
Insecticide spray
(a) Apabila omboh ditolak, udara akan dipaksa keluar melalui pada
kelajuan yang
tinggi
dan menyebabkan tekanan udara menjadi
rendah.
When the piston is pushed, a jet of air is forced out through the jet of
gas at a
high
speed which causes the air pressure to be low.
(b) Mengikut Prinsip Bernoulli, tekanan udara yang bergerak itu
berkurang
apabila laju udara meningkat.
According to Bernoulli’s Principle, the pressure of the moving air
decreases
as the speed of the air increases.
(c)
Tekanan atmosfera
di dalam bekas racun serangga adalah lebih tinggi daripada tekanan di luar
menyebabkan wujudnya
perbezaan tekanan
.
The atmospheric pressure in the insecticide container is higher than the pressure outside, thus causing the
difference in pressure
.
(d) Ini menghasilkan
daya paduan
yang menolak cecair racun serangga ke atas melalui tiub logam yang
sempit.
This produces a
resultant force
which pushes the insecticide up through the narrow metal tube.
Cecair racun serangga
Insect poison liquid
Tiub logam sempit
Narrow metal tube
Jet udara
Jet of air
Omboh
Piston
Aerofoil/Aerofoil
(a) Rajah di sebelah menunjukkan bentuk aerofoil bagi keratan rentas
sayap kapal terbang.
The figure here shows an aerofoil shape for a cross-sectional area of the
wing of an aeroplane.
(b) Ia kelihatan aliran udara lebih panjang di sebelah permukaan atas
daripada di bawah dan menyebabkan
halaju yang lebih tinggi

pada permukaan atas tetapi
tekanan yang lebih rendah
di
atas.
It will be seen that the path of air is longer over the upper surface than
the lower, and therefore the
speed is greater
on the upper surface but
the
pressure is lower
at the upper surface.
(c) Daya
angkat (daya paduan) dihasilkan oleh perbezaan tekanan
di antara kedua-dua permukaan, yang
membantu kapal terbang untuk berlepas (mula naik ke udara).
The
lift (resultant force) is produced by the difference in pressure
between the two surfaces, which helps the
plane to take off.
(d) Selain digunakan di kapal terbang, aerofoil juga digunakan pada kereta lumba. Dalam kes ini, aerofoil
diterbalikkan, dan daya ke bawah membantu menstabilkan kereta pada kelajuan yang tinggi.
In addition to its use in airplanes, aerofoil is also used in racing cars. In this case, the aerofoil is upside down and the
downward force helps to stabilise the car at high speeds.
Aerofoil
Aerofoil
Laju udara lebih rendah, tekanan tinggi
Speed of air is lower, higher pressure
Laju udara lebih tinggi, tekanan rendah
Speed of air is higher, lower pressure
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 134 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 135
3
U
N
I
T
Penunu Bunsen
Bunsen burner
(a) Apabila gas mengalir keluar melalui jet X dengan halaju yang
tinggi
, tekanan di X di dalam penunu Bunsen menjadi
rendah (Prinsip Bernoulli).
When a gas jet flows out from the nozzle, X, with
high
velocity, the
pressure at X in the Bunsen burner becomes low (Bernoulli’s Principle).
(b)
Tekanan atmosfera
di luar yang
lebih tinggi
akan
menyebabkan udara disedut ke dalam liang udara dan dicampur
dengan gas tersebut untuk pembakaran gas yang lebih sempurna.
A
higher external atmospheric pressure
will cause air to be sucked
into the air hole and be mixed with the gas for a more complete
combustion of the gas.
(c)
Tekanan atmosfera
adalah lebih tinggi daripada tekanan di dalam jet gas tersebut menyebabkan
wujudnya
perbezaan tekanan
.
The
atmospheric pressure
is higher than the pressure inside the jet of gas and this causes a
difference in pressure
.
Jet gas
Gas jet X
Udara
disedut
masuk
Air sucked in Gas masuk
Gas in
06 FIZ Form 4 Ch3 2F.indd 135 9/10/13 4:33 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 136
4
U
N
I
T
UNIT
HABA
HEAT
4
4.1 MEMAHAMI KESEIMBANGAN TERMA/UNDERSTANDING THERMAL EQUILIBRIUM
• Menerangkan keseimbangan terma/Explain thermal equilibrium
• Menerangkan bagaimana termometer cecair-dalam-kaca bekerja
Explain how a liquid–in-glass thermometer works
4.2 MEMAHAMI MUATAN HABA TENTU/UNDERSTANDING SPECIFIC HEAT CAPACITY
• Definisi muatan haba tentu (c)/Define specific heat capacity (c)
• Menyatakan/State that c =
Q

• Menyelesaikan masalah berkaitan muatan haba tentu/Solve problems involving specific heat capacity
• Menghuraikan aplikasi muatan haba tentu/Describe applications of specific heat capacity
• Menentukan muatan haba tentu cecair/Determine the specific heat capacity of a liquid
• Menentukan muatan haba tentu pepejal (blok aluminium atau blok kuprum)
Determine the specific heat capacity of a solid (aluminium block or copper block)
4.3 MEMAHAMI HABA PENDAM TENTU/UNDERSTANDING SPECIFIC LATENT HEAT
• Menyatakan bahawa pemindahan haba semasa perubahan fasa tidak melibatkan perubahan suhu
State that transfer of heat during a change of phase does not cause a change in temperature
• Mentakrifkan haba pendam tentu (L)/Define specific latent heat (L)
• Nyatakan L/State that L =
Q
m
• Menentukan haba pendam tentu pelakuran/Determine the specific latent heat of fusion
• Menentukan haba pendam tentu pengewapan/Determine the specific latent heat of vaporisation
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan haba pendam tentu/Solve problems involving specific latent heat
4.4 MEMAHAMI HUKUM-HUKUM GAS/UNDERSTANDING THE GAS LAWS
• Menerangkan tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul gas
Explain gas pressure, temperature and volume in terms of behaviour of gas molecules
• Menentukan hubungan antara tekanan dan isi padu pada suhu malar suatu gas berjisim tetap iaitu
PV = malar
Determine the relationship between pressure and volume at constant temperature for a fixed mass of gas i.e. PV = constant
• Menentukan hubungan antara isi padu dan suhu pada tekanan malar bagi jisim tetap gas iaitu
V
T
= malar
Determine the relationship between volume and temperature at constant pressure for a fixed mass of gas i.e.
V
T
= constant
• Menentukan hubungan antara tekanan dan suhu pada isi padu malar bagi suatu gas berjisim tetap
iaitu
P
T
= pemalar
Determine the relationship between pressure and temperature at constant volume for a fixed mass of gas i.e.
P
T
= constant
• Menerangkan sifar mutlak/Explain absolute zero
• Jelaskan skala mutlak/skala Kelvin bagi suhu
Explain the absolute/Kelvin scale of temperature
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan, suhu dan isi padu suatu gas berjisim tetap
Solve problems involving pressure, temperature and volume of a fixed mass of gas
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 136 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 137
4
U
N
I
T
Haba (Q)/Heat (Q)
4.1
MEMAHAMI KESEIMBANGAN TERMA
UNDERSTANDING THERMAL EQUILIBRIUM
Haba membolehkan
sesuatu objek menukar
suhu atau mengubah
keadaan fizikal:
Heat makes an object to
change its temperature or
change its physical state:
(a) Jika keadaan fizikal
tidak berubah, suhunya
akan berubah
If the physical state
is unchanged, the
temperature changes
(b) Jika suhu tetap,
keadaan fizikal akan
berubah
If the temperature is
constant, the physical
state changes
Pertukaran Unit Suhu:
Change Unit of
Temperature:
θ ºC = (θ + 273) K
Contoh:
Example:
(i) 0ºC = (0 + 273) K
= 273 K
(ii) 27ºC = (27 + 273) K
= 300 K
(iii) 100ºC = (100 + 273) K
= 373 K
Ciri-ciri fizikal (sifat
termometri) termometer
yang berubah dengan
haba / suhu
Physical characteristics
(Thermometric properties)
of thermometer that
change with heat/
temperature:
(a) Termometer berjenis
cecair-dalam-kaca
– panjang / isi padu
turus merkuri berubah
dengan haba
Liquid-in-glass
thermometer – the
length / volume of
mercury column
changes with heat
(b) Termometer
termogandingan – d.g.e
berubah terhadap haba
Thermocouple
thermometer – the
e.m.f/current changes
with heat
(c) Termometer rintangan
– rintangan berubah
terhadap haba.
Resistance
thermometer – the
resistance changes
with heat
(d) Termometer gas
– tekanan gas
berubah terhadap
haba.
Gas thermometer
– the gas pressure
changes with heat.
Haba, Q/Heat, Q:
• Haba adalah suatu bentuk tenaga
Heat is a form of energy
• Haba boleh memanaskan atau
menyejukkan objek
Heat can heat up or cool down an object
• Untuk mengetahui suatu objek panas
atau sejuk, ukur suhu objek tersebut
To know whether an object is hot or cool,
measure the temperature of the object
• Haba mengalir dari kawasan panas ke
kawasan sejuk
Heat flows from a hot region to a cool region
• Haba boleh mengubah keadaan fizikal
bahan
Heat can change the physical state of a
substance
Contoh/Example:
• Perubahan pepejal kepada cecair
Solid changes to liquid
• Unit S.I. bagi haba: Joule(J)
S.I. Unit of heat: Joule(J)
Alat untuk mengukur suhu ialah
termometer
The measuring instrument to measure temperature is
thermometer
Jenis-jenis termometer
Types of thermometers:
(a) Cecair dalam termometer cecair-dalam-kaca
Liquid-in-glass thermometer
(b) Termometer termogandingan
Thermocouple thermometer
(c) Termometer rintangan
Resistance thermometer
(d) Termometer gas
Gas thermometer
Jenis termometer cecair-dalam-kaca
Liquid-in-glass thermometer:
(a) Termometer merkuri/Mercury thermometer
(b) Termometer alkohol/Alcohol thermometer
Suhu, T/Temperature, T:
• Definisi/Definition:
Ditakrifkan sebagai
darjah
kepanasan objek
Is defined as
a degree of hotness
of an object
• Unit S.I.:
Kelvin(K)
S.I. Unit:
Kelvin(K)
• Menukar unit suhu darjah
celsius (°C) kepada Kelvin (K)
Change unit of temperature from
degree celcius (°C) to kelvin (K)
• θ ºC = (θ + 273) K
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 137 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 138
4
U
N
I
T
Penentukuran Termometer/Themometer Calibration:
Termometer Merkuri/Mercury Thermometer:
Perubahan dalam panjang turus merkuri, Δl = l
100
– l
0
The change in length of mercury column, Δl = l
100
– l
0
Perubahan suhu, ΔT
1
= 100 ºC – 0 ºC = 100 ºC
The change in temperature, ΔT
1
= 100 ºC – 0 ºC = 100 ºC
Perubahan dalam panjang pada suhu θ = l
θ
– l
0
The change in length at temperature θ = l
θ
– l
0
Oleh itu, suhu/ Therefore, the temperature, θ =
l
θ
– l
0
l
100
– l
0
× 100 ºC
Merkuri digunakan dalam
termometer kerana:
Mercury is used in the
thermometer because:
Ciri-ciri
Characteristics
Penerangan
Explanation
Legap
Opaque
Senang untuk
mengambil
bacaan
Easy to take
a reading
Mengembang
seragam
dengan haba
Expands
uniformly with
heat
Skala
seragam
Uniform scale
Daya lekitan
yang tinggi
High cohesive
force
Tidak
membasah
tiub dan tidak
melekat pada
dinding kaca
Does not wet
the tube and
does not stick
to the glass
wall
Takat didih
yang tinggi
High boiling
point
Boleh
mengukur
suhu yang
tinggi
Can measure
high
temperature
Kepekaan termometer
boleh ditingkatkan dengan
menggunakan:
The sensitivity of the
thermometer can be
increased by using:
(a) tiub kapilari yang kecil
narrow capillary tube
(b) dinding bebuli kaca
yang nipis
thin glass wall bulb
(c) saiz bebuli yang kecil
small bulb
Termometer merkuri
Mercury thermometer
Air dari ais
yang melebur
Water from
melting ice
Ais
Ice
Takat ais
Ice point
100 °c
0°c
θ

100

0
Kaki retort
Retort stand
Stim
Steam
Penunu Bunsen
Bunsen burner
Takat stim
Steam point
Kasa dawai
Wire gauze
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hubungan antara Haba dan Suhu/Relationship between Heat and Temperature:
(a) Apabila suatu objek menyerap haba, suhu
meningkat
.
When an object absorbs heat, the temperature
increases
.
(b) Apabila suatu objek membebaskan haba, suhu
menurun
.
When an object releases heat, the temperature
decreases
.
Keseimbangan Terma/Thermal Equilibrium:
Apabila dua objek terdapat perbezaan suhu, haba dipindahkan di antara dua objek itu.
When there is a temperature difference between two objects, heat is transferred between the two objects.
Objek yang panas
membebaskan
haba manakala objek yang sejuk
menyerap
haba sehingga
mencapai keseimbangan terma.
The hot object releases heat whereas the cold object
absorbs
heat until it
reaches
thermal equilibrium.
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 138 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 139
4
U
N
I
T
Latihan/Exercises
Dalam keseimbangan terma
At thermal equilibrium
Panas
Hot
Sejuk
Cold

A B

A B
Haba yang dibebaskan = Haba yang diserap (Kadar bersih pemindahan haba adalah SIFAR)
Heat released = Heat absorbed (Rate of net heat transferred is ZERO)
Dua objek bersentuhan yang berlainan suhu akan mencapai keseimbangan terma apabila:
Two objects in contact with each other but at different temperatures will reach thermal equilibrium when:
(a)
kadar bersih
haba yang dipindahkan antara dua objek ialah
sifar
, dan

the net rate
of heat transfer between the two objects is
zero
, and
(b) suhu dua objek itu adalah
sama
.
the temperature of the two objects is the
same
.
Pada keseimbangan terma/At thermal equilibrium,
haba yang diserap oleh objek yang sejuk adalah
sama
dengan haba yang dibebaskan oleh objek
yang panas.
the heat absorbed by the cool object is
equal
to the heat released by the hot object.
Pada keseimbangan terma,
Kadar pemindahan tenaga
dari A ke B
=
Kadar pemindahan
tenaga dari B ke A
At thermal equilibrium,
Rate of transfer of
energy from A to B
=
Rate of transfer of
energy from B to A
1 Panjang turus merkuri pada takat ais dan pada takat
stim masing-masing ialah 5.0 cm dan 40.0 cm.
Apabila termometer itu direndam dalam cecair
P, panjang turus merkuri adalah 23.0 cm.
Berapakah suhu cecair P?
The lengths of the mercury column at ice point and
steam point are 5.0 cm and 40.0 cm respectively.
When the thermometer is immersed in liquid P, the
length of the mercury column is 23.0 cm. What is the
temperature of liquid P?
Suhu
p
/Temperature
p
=
l
θ
– l
0
l
100
– l
0
× 100 ºC
=
(23.0 – 5.0) cm
(40.0 – 5.0) cm
× 100 ºC
=
18.0 cm
35.0 cm
× 100 ºC
= 51.43 °C
2 Panjang turus merkuri pada takat stim dan pada
takat ais masing-masing ialah 65.0 cm dan 5.0 cm.
Apabila termometer itu direndam dalam cecair
Q, panjang turus merkuri adalah 27.0 cm.
Berapakah suhu cecair Q?
The lengths of the mercury column at the steam
point and ice point are 65.0 cm and 5.0 cm
respectively. When the thermometer is immersed in
liquid Q, the length of the mercury column is 27.0 cm.
What is the temperature of liquid Q?
θ =
(27.0 – 5.0) cm
(65.0 – 5.0) cm
× 100 ºC
=
22 cm
60 cm
× 100 ºC
= 36.67 ºC
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 139 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 140
4
U
N
I
T
3 Jarak pada turus merkuri antara 0 ºC dan 100 ºC
adalah 28.0 cm. Apabila termometer itu dimasukkan
ke dalam bikar yang berisi air, panjang turus
merkuri adalah 24.5 cm di atas titik ais. Berapakah
suhu air tersebut?
The distance between 0 ºC and 100 ºC on the mercury
column is 28.0 cm. When the thermometer is put into
a beaker of water, the length of the mercury column is
24.5 cm above the ice point. What is the temperature
of the water?
θ =
24.5 cm
28.0 cm
× 100 ºC = 87.5 ºC
4 Jarak pada turus merkuri antara 0 ºC dan
100 ºC adalah 25 cm. Apabila termometer
diletakkan dalam bikar yang berisi air, panjang
turus merkuri adalah 16 cm di atas titik ais.
The distance between 0 ºC and 100 °C on the
mercury coloumn is 25 cm. When the thermometer
is put into a beaker of water, the length of mercury
column is 16 cm above the ice point.
(a) Berapakah suhu air tersebut?
What is the temperature of the water?
(b) Berapakah panjang turus merkuri dari
bebuli kaca pada suhu 30 ºC?
What is the length of the mercury column from
the bulb at 30 ºC?
(a) θ =
16 cm
25 cm
× 100 ºC
= 64 ºC
(b) 30 °C =
l
θ
– l
0
25 cm
× 100 ºC
l
θ
– l
0
=
30 °C × 25 cm
100 °C
= 7.5 cm
4.2
MEMAHAMI MUATAN HABA TENTU
UNDERSTANDING SPECIFIC HEAT CAPACITY
1 Muatan haba tentu air ialah
4 200 J kg
-1
ºC
-1
.
Specific heat capacity of water is
4 200 J kg
-1
ºC
-1
.
2 Ini bermakna untuk 1 kg air meningkat
suhu sebanyak 1 ºC, air perlu 4 200 J
haba.
This means that for 1 kg of water, to
increase its temperature by 1 ºC, the
water needs 4 200 J of heat.
Penerangan menggunakan teori kinetik
jirim:
Explanation using kinetic theory of matter:
• Apabila bahan menyerap haba, getaran
atom/molekul sangat kuat.
When a substance absorbs heat, the
vibrations of atoms/molecules are strong.
• Atom/molekul bergerak dengan laju
yang lebih tinggi.
Atoms/molecules move with a higher
speed.
• Tenaga kinetik atom/molekul meningkat.
The kinetic energy of the atoms/
molecules increases.
• Suhu bahan tersebut meningkat.
The temperature of the substance
increases.
• Keadaan fizikal bahan tidak berubah.
The physical state of matter is
unchanged.
Definisi/Definition:
Muatan haba tentu ialah haba (Q) yang diperlukan oleh sesuatu bahan
berjisim 1 kg untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 ºC.
The specific heat capacity is the heat (Q) required by a substance of mass
1 kg to increase its temperature by 1 ºC.
Persamaan/Equation:
Muatan haba tentu, c =
Haba (Q)
Jisim (m) × Perubahan suhu (θ)
Specific heat capacity, c =
Heat (Q)
Mass (m) × Temperature change (θ)
c =
Q

⇒ Q = mcθ
Unit S.I. bagi c ialah
J kg
–1
ºC
–1
S.I. unit of c is
J kg
–1
ºC
–1
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 140 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 141
4
U
N
I
T
Hubungan antara muatan haba tentu dan perubahan suhu:
Relationship between specific heat capacity and temperature change:
• Muatan haba tentu adalah
berkadar songsang
dengan perubahan suhu.
Specific heat capacity is
inversely proportional
to the change in temperature.
• Bahan dengan muatan haba tentu yang tinggi akan mempunyai peningkatan suhu yang
kecil
.
A material with high specific heat capacity will have a
small
increase in temperature.
• Ini bermakna bahawa bahan
perlahan
menjadi panas/sejuk.
This means that the material is
slow
to get hot/cool.
• Contoh: Muatan haba tentu air ialah 4 200 J kg
-1
ºC
-1
Example: The specific heat capacity of water is 4 200 J kg
-1
ºC
-1
• Penerangan: Untuk 1 kg air, ia menyerap 4 200 J haba tetapi suhunya meningkat sebanyak 1 ºC.
Explanation: For 1 kg of water, it absorbs 4 200 J of heat but the temperature increases by 1 ºC.
• Air menyerap kuantiti haba yang besar tetapi peningkatan suhu adalah
kecil
.
Water absorbs a big quantity of heat but the temperature increased is
small
.
• Air bertindak sebagai agen penyejuk bagi enjin kereta.
Water acts as cooling agent in a car engine.
• Bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah akan mengalami peningkatan suhu yang
besar
.
Materials with low specific heat capacity will have a
large
increase in temperature.
• Ini bermaksud bahan
mudah
menjadi panas/sejuk.
This means that the material
easily
gets hot/cool.
• Contoh: Muatan haba tentu kuprum ialah 390 J kg
-1
ºC
-1
Example: Specific heat capacity of copper is 390 J kg
-1
ºC
-1
• Penerangan: Untuk 1 kg kuprum, ia menyerap 390 J haba tetapi suhu meningkat sebanyak 1 ºC.
Explanation: For 1 kg of copper, it absorbs 390 J of heat but the temperature increases by 1 ºC.
• Kuprum menyerap kuantiti haba yang
kecil
tetapi peningkatan suhu adalah tinggi.
Copper absorbs a
small
quantity of heat but the temperature increase is high.
• Kuprum digunakan sebagai elemen pemanas.
Copper is used as a heating element.
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 141 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 142
4
U
N
I
T
(1) Air sebagai penyejuk dalam enjin kereta/Water as coolant in a car engine
Air mempunyai muatan haba tentu yang
besar
.
Water has a
large
specific heat capacity.
Ia boleh menyerap jumlah tenaga yang
besar
tetapi suhu yang meningkat adalah kecil.
It can absorb a
large
amount of heat but the increase in temperature is small.
Ia boleh menyejukkan pembakaran dalam enjin seperti enjin kereta.
It can cool down internal combustion engines such as the car engine.
(2) Peralatan memasak dan perkakas rumah/Household apparatus and utensils
Kuali diperbuat daripada logam.
A frying pan is made from metal.
Logam mempunyai muatan haba tentu yang
rendah
.
Metal has a
low
specific heat capacity.
Ia menyerap haba yang
kecil
tetapi suhu yang
meningkat tinggi
It absorbs a
small
quantity of heat but the increase
in temperature is high
Ia mudah menjadi panas./It is easy to get hot.
Makanan masak dengan
cepat
.
The food is cooked in a
shorter
time.
Kipas
radiator
Radiator fan
Aliran air memasuki enjin
Water enters the engine
Air dipam melalui
pam air
Water is circulated by
the water pump
Udara masuk melalui
kipas radiator
Air drawn in by the
radiator fan
Haba hilang dari sirip
penyejuk ke persekitaran
Heat is lost from the cooling
fns to the surroundings
Haba yang dihasilkan dari pembakaran dalam
silinder dipindahkan ke air
Heat generated from the combustion in the cyclinders is
transferred to the water
Aplikasi muatan haba tentu:
Applications of Specific Heat Capacity:
1 Air sebagai penyejuk dalam enjin kereta
Water as coolant in a car engine
2 Peralatan dan radas rumah
Household apparatus and utensils
3 Bayu laut
Sea Breeze
4 Bayu darat
Land Breeze
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 142 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 143
4
U
N
I
T
(3) Bayu Laut/Sea Breeze
Darat (pepejal) mempunyai muatan haba tentu yang rendah berbanding dengan laut (cecair).
Land (solid) has a low specific heat capacity compared to the sea(liquid).
Pada waktu siang, darat menjadi panas
lebih cepat
berbanding laut.
In the day time, land gets hot
faster
than the sea.
Maka udara panas di darat yang mempunyai ketumpatan
rendah
akan bergerak naik ke atas membentuk
kawasan daratan yang bertekanan
rendah
.
Therefore, hot air on the land that has
low
density will rise up and produces
low
pressure region on the land.
Udara sejuk di laut yang mempunyai ketumpatan
tinggi
dan bertekanan
tinggi
akan bertiup ke darat.
The cool air on the sea that has
high
density and
high
pressure will blow towards the land.
(4) Bayu darat/Land Breeze
Darat (pepejal) mempunyai muatan haba tentu yang rendah berbanding dengan laut (cecair).
Land(solid) has a low specific heat capacity compared to the sea (liquid).
Pada waktu malam, darat menjadi sejuk
lebih cepat
berbanding laut.
In the night time, land cools down
faster
than the sea.
Udara panas di laut yang mempunyai ketumpatan
rendah
akan bergerak naik ke atas dan menghasilkan
kawasan bertekanan
rendah
.
The hot air on the sea that has
low
density will rise up and produce a
low
pressure region.
Udara sejuk di darat yang mempunyai ketumpatan
tinggi
dan bertekanan
tinggi
akan bertiup ke laut.
The cool air on the land that has
high
density and
high
pressure will blow towards the sea.
Udara panas
Hot air
Udara sejuk
Cool air
Waktu siang
Day time
Laut/Sea
Darat/Land
Udara panas
Hot air
Waktu malam
Night time
Udara sejuk
Cool air
Laut/Sea
Darat/Land
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 143 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 144
4
U
N
I
T
Tujuan
Aim
Untuk menentukan muatan haba tentu aluminium.
To determine the specific heat capacity of aluminium.
Untuk menentukan muatan haba tentu air.
To determine the specific heat capacity of Water.
Senarai radas
dan bahan
List of apparatus
and materials
Blok aluminium, kertas tisu, helaian polisterina,
minyak, pemanas rendam, termometer, bekalan
kuasa, neraca tuas dan jam randik
Aluminium block, tissue paper, polystyrene sheet,
oil, immersion heater, thermometer, power supply,
triple beam balance and stopwatch.
Cawan polisterina, air, pemanas perendam,
termometer, bekalan kuasa, pengacau, neraca
tuas atau penimbang elektronik, dan jam randik.
Polystyrene cup, water, immersion heater,
thermometer, power supply, stirrer, triple beam
balance or electronic balance and stopwatch.
Susunan radas
Arrangement of
the apparatus
Termometer
Thermometer
Blok aluminium
Aluminium block
Lubang diisi dengan
minyak untuk
meningkatkan konduksi
Hole flled with
oil to increase
thermal conductivity
Pemanas
Heater
Bekalan kuasa
Power supply
Blok kayu
Wooden block
Air
Water
Bekalan kuasa
Power supply
Pemanas
Heater
Termometer
Thermometer
Kertas tisu
Tissue paper
Jam randik
Stopwatch
Silinder
penyukat
Measuring
cyclinder
3 9
12
6
Prosedur
Procedure
1. Jisim blok aluminium, m, ditentukan
dengan menggunakan neraca tiga tuas.
The mass of the aluminium block, m is
determined using the triple beam balance.
2. Suhu awal blok aluminium, θ
1
direkodkan.
The initial temperature of the aluminium block, θ
1
,
is recorded.
3. Pemanas dihidupkan dan pada masa yang sama
jam randik dimulakan. / The heater is switched
on and the stopwatch is started simultaneously.
4. Pemanas ditutup selepas 10 minit.
The heater is switched off after 10 minutes.
5. Suhu tertinggi, θ
2
, direkodkan.
The highest temperature, θ
2
, is recorded.
1. Cawan diisikan dengan air, berjisim m.
(contoh, m = 150 g)./The cup is filled with
water of mass, m (example, m = 150 g).
2. Suhu awal air, θ
1
, direkodkan.
The initial temperature of the water, θ
1
, is recorded.
3. Pemanas dihidupkan dan pada masa yang sama
jam randik dimulakan. / The heater is switched
on and the stopwatch is started simultaneously.
4. Air dikacau berterusan.
The water is stirred continuously.
5. Pemanas ditutup selepas 10 minit.
The heater is switched off after 10 minutes.
6. Suhu tertinggi, θ
2
, direkodkan.
The highest temperature, θ
2
, is recorded.
Penjadualan
data
Tabulate the
data
Kuasa pemanas, P/Power of the heater, P
=

W
Jisim blok aluminium, m
Mass of aluminium block, m
=

g
Suhu awal, θ
1
/Initial temperature, θ
1
=


°
C
Suhu akhir, θ
2
/Final temperature, θ
2
=


°
C
Kuasa pemanas, P/Power of the heater, P
=

W
Jisim air, m
Mass of water, m
=

g
Suhu awal, θ
1
/Initial temperature, θ
1
=


°
C
Suhu akhir, θ
2
/Final temperature, θ
2
=


°
C
Eksperimen
Experiment
Untuk menentukan muatan haba tentu pepejal dan cecair
To determine the specific heat capasity of a solid and a liquid
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 144 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 145
4
U
N
I
T
Analisis data
Analysis of the
data
Pengiraan muatan haba tentu aluminium, c:
Calculation of specific heat capacity of aluminium, c:
Q = mcθ
Pt = mc(θ
2
– θ
1
)
∴ c =
Pt
m(θ
2
– θ
1
)
Pengiraan muatan haba tentu air, c:
Calculation of specific heat capacity of water, c:
Q = mcθ
Pt = mc(θ
2
– θ
1
)
∴ c =
Pt
m(θ
2
– θ
1
)
Latihan/Exercises
1 Sebuah blok logam berjisim 2 kg. Hitungkan
jumlah haba yang mesti dipindahkan kepada logam
untuk meningkatkan suhu dari 30 ºC kepada 70 ºC.
(Muatan haba tentu logam = 500 J kg
-1
ºC
-1
)
A metal block has a mass of 2 kg. Calculate the
amount of heat that must be transferred to the metal
to raise its temperature from 30 ºC to 70 ºC (Specific
heat capacity of the metal = 500 J kg
-1
ºC
-1
)
Penyelesaian/Solution:
Q = mcθ
= (2 kg) × (500 J kg
–1
°C
–1
) × (70 – 30)°C
= (2 × 500 × 40) J
= 40 000 J
2 8.4 × 10
5
J tenaga haba meningkatkan suhu 4 kg
air dari 40 ºC hingga 90 ºC. Berapakah muatan
haba tentu air tersebut?
8.4 × 10
5
J of heat energy raises the temperature of
4 kg of water from 40 ºC to 90 ºC. What is the
specific heat capacity of the water?
Penyelesaian/Solution:
c =
Q

=
(8.4 × 10
5
) J
4 kg × (90 – 40)°C
= 4 200 J kg
-1
ºC
-1
3 0.2 kg air pada suhu 100 ºC dicampur dengan
0.25 kg air pada suhu 10 ºC. Berapakah suhu
tertinggi yang dicapai oleh campuran tersebut?
0.2 kg of water at 100 ºC is mixed with 0.25 kg of
water at 10 ºC. What is the maximum temperature
reached by the mixture?
Penyelesaian/Solution:
Haba yang dibebaskan = Haba yang diserap
Heat released = Heat absorbed
(0.2 kg)(c
a
)(100 – θ)°C = (0.25 kg)(c
a
)(θ – 10)°C
20 – 0.2 θ = 0.25θ – 2.5
20 + 2.5 = 0.25θ + 0.2θ
22.5 = 0.45 θ
θ =
22.5
0.45
= 50 ºC
di mana/where c
a
= muatan haba tentu air
specific heat capacity of water
4 Sebuah 2 kW, 240 V pemanas elektrik digunakan
untuk memanaskan 3 kg air. Jika kuasa dibekalkan
selama 8 minit, berapakah peningkatan suhu air
tersebut? (Muatan haba tentu air adalah
4 200 J kg
-1
ºC
-1
)
A 2 kW, 240 V electric heater is used to heat up 3 kg
of water. If the power is supplied for 8 minutes, what
is the increase in temperature of the water? (The
specific heat capacity of water is 4 200 J kg
-1
ºC
-1
)
Penyelesaian/Solution:
Pt = mcθ
(2 000 W)(8 × 60 s) = 3 kg × 4 200 J kg
–1
°C
–1
× θ
θ =
(2 × 10
3
× 8 × 60) J
3 × 4 200 J °C
–1
= 76.2 ºC
5 Sebuah pemanas rendam 1.2 kW digunakan
untuk meningkatkan 0.2 kg air dalam bekas
kuprum berjisim 0.05 kg. Kirakan masa yang
diambil agar suhu air dan bekas dinaikkan sehingga
20

°C.
(Muatan haba tentu air, c
a
= 4 200 J kg
-1
°C
-1
).

(Muatan haba tentu kuprum, c
k
= 400 J kg
-1
°C
-1
)
A 1.2 kW immersion heater is used to raise the
temperature of 0.2 kg water in a copper container
of mass 0.05 kg. Calculate the time taken so that
the temperature of the water and the container is
increased by 20 °C.
(The specific heat capacity of water, c
a
= 4 200 J kg
-1
°C
-1
)
(The specific heat capacity of copper, c
k
= 400 J kg
-1
°C
-1
)
Penyelesaian/Solution:
Pt = mcθ
(1.2 × 10
3
W) × t = m
a
c
a
θ + m
k
c
k
θ
(1 200 W) × t = θ (m
a
c
a
+ m
k
c
k
)
= 20°C [(0.2 kg × 4 200 J kg
–1
°C
–1
+ (0.05 kg × 400 J kg °C
–1
)]
t =
17 200 J
1 200 J s
–1
= 14.33 s
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 145 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 146
4
U
N
I
T
4.3
MEMAHAMI HABA PENDAM TENTU (L)
UNDERSTANDING SPECIFIC LATENT HEAT (L)
Graf Pemanasan Suhu-masa / Temperature-time Heating Graph
Haba boleh menyebabkan
objek:
Heat can make an object:
(i) berubah suhu, θ atau
change in
temperature,θ or
(ii) berubah keadaan
fizikal
change its physical
state
Graf pemanasan (Haba diserap)
Heating graph (Heat is absorbed):
Perubahan
Changes
Malar
Constant
Persamaan
Equation
Suhu
meningkat, θ
Temperature
Increase, θ
Keadaan
fizikal
Physical
state
Q = mcθ
Keadaan
fizikal
Physical
state
Suhu
Temperature
Q = mL
Pada QR dan ST, keadaan fizikal berubah tetapi suhu adalah tetap:
At QR and ST, the physical states change but the temperature is constant:
• Haba diserap digunakan untuk memecahkan
ikatan
antara atom/molekul.
The heat absorbed is used to break the
bonds
between the atoms/molecules.
• Keadaan fizikal
berubah
. / The physical state
changes
.
• Tenaga kinetik atom/molekul
tidak berubah
.
The kinetic energy of the atoms/molecules
remains unchanged
.
• Suhu
tetap
. / The temperature is
constant
.
Pada PQ, RS dan TU, suhu menaik tetapi keadaan fizikal tidak
berubah:
At PQ, RS and TU, the temperature increases but the physical states are
unchanged:
• Haba yang diserap digunakan untuk
meningkatkan
tenaga
kinetik atom/molekul.
The heat absorbed is used to
increase
the kinetic energy of the
atoms/molecules.
• Suhu
meningkat
./The temperature
increases
.
• Ikatan antara atom/molekul
tidak terputus
.
The bonds between atoms/molecules do
not break
.
• Keadaan fizikal
tidak berubah
.
The physical state is
unchanged
.
Suhu/°C
Temperature/°C
Haba/Heat, Q
4
= mL
Masa/s
Time/s
Haba/Heat, Q
2
= mL
P
Q
0
S
T
U
R
Pepejal + Cecair
Solid + liquid
Pepejal
Solid
Cecair + Gas
Liquid + Gas
Cecair
Liquid
Gas
Gas

1
Haba/Heat, Q
1
= mc
1
θ
θ

3
Haba/Heat, Q
3
= mc
3
θ
θ

5
Haba/Heat, Q
5
= mc
5
θ
θ
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 146 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 147
4
U
N
I
T
Jenis Haba Pendam Tentu, L/Types of Specific Latent Heat, L
Haba Pendam Tentu Pengewapan (L
v
)
Specific Latent Heat of Vapourisation (L
v
)
Definisi/Definition
Haba (Q) yang diperlukan untuk menukarkan cecair
berjisim 1 kg kepada wap pada takat didih.
Heat (Q) required to change 1 kg of liquid to vapour at
its boiling point.
Air / Water Stim/Wap / Steam

Persamaan/Equation:
Haba pendam tentu, L
v
=
Haba (Q)
Jisim (m)
Specific latent heat, L
v
=
Heat (Q)
Mass (m)

L =
Q
m
⇒ Q = mL
Unit S.I. bagi L
v
ialah J kg
-1
/S.I. unit of L
v
is J kg
-1

Haba Pendam Tentu Pelakuran (L
f
)
Specific Latent Heat of Fusion (L
f
)
Definisi/Definition
Haba (Q) yang diperlukan
untuk mengubah pepejal
berjisim 1 kg kepada cecair
pada takat lebur.
Heat (Q) required to change
1 kg of solid to liquid at its
melting point.
Persamaan/Equation:
Haba pendam tentu, L
f
=
Haba (Q)
Jisim (m)
Specific latent heat, L
f
=
Heat (Q)
Mass (m)
L
f
=
Q
m
⇒ Q = mL
f
Unit S.I. bagi L
f
ialah J kg
-1
/S.I. unit of L
f
is J kg
-1

Penerangan menggunakan Teori
Kinetik jirim:
Explanation using Kinetic theory
of matter:
• Apabila bahan menyerap haba,
getaran atom/molekul adalah kuat.
When a substance absorbs
heat, the vibrations of atoms/
molecules are strong.
• Ikatan antara atom/molekul
menjadi lemah.
The bonds between atoms/
molecules become weak.
• Atom/molekul dengan tenaga
yang tinggi boleh memecahkan
ikatan dan mengubah kepada
keadaan fizikal yang baru.
Atoms/molecules with very high
energy can break the bonds and
change to a new physical state.
• Keadaan fizikal bahan berubah.
The physical state of matter
changes.
• Tenaga kinetik atom/molekul
tidak berubah.
The kinetic energy of the atoms/
molecules is unchanged.
• Suhu tetap/tidak berubah.
The temperature is constant.
Pelakuran – proses di mana
pepejal berubah kepada cecair
apabila haba diserap
Fusion – A process where solid
changes to liquid when heat is
absorbed.
Pengewapan – proses di mana
cecair berubah kepada wap
apabila haba diserap
Vaporisation - A process where
liquid changes to gas when heat
is absorbed.
Haba Pendam Tentu / Specific Latent Heat
Definisi/Definition:
Haba pendam tentu (Q) ialah haba yang diperlukan untuk mengubah bahan
berjisim 1 kg dari satu keadaan fizikal kepada keadaan fizikal yang lain pada
suhu yang tetap.
Specific latent heat (Q) is the heat required to change 1 kg of a substance from one
physical state to another physical state at constant temperature.
Persamaan/Equation:
Haba pendam tentu, L =
Haba (Q)
Jisim (m)
/ Specific Latent Heat, L =
Heat (Q)
Mass (m)
L =
Q
m
⇒ Q = mL
Unit S.I. bagi L ialah
J kg
–1
S.I. unit of L is
J kg
–1
Perubahan keadaan fizikal (proses pemanasan):
Change of physical state (Heating process):
Jenis Haba Pendam Tentu:
Types of Specific Latent Heat:
(i) Haba pendam tentu pelakuran (L
f
)
Specific latent heat of fusion (L
f
)
(ii) Haba pendam tentu pengewapan (L
v
)
Specific latent heat of vaporisation (Lv)
Cecair
Liquid
Pepejal
solid
Gas
Gas
Pengewapan
Vaporisation
Pelakuran
Fusion
Ais
Ice
Air
Water
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 147 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 148
4
U
N
I
T
Aplikasi Haba Pendam Tentu
Applications of Specific Latent Heat
1 Apabila kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti berat, peluh menyejukkan badan kita. Peluh
disejat dan haba badan dikeluarkan sebagai
haba pendam
, menyebabkan suhu badan
kita menurun.
When we are engaged in strenuous activities, sweating cools our bodies. The sweat evaporates and
the body heat is removed as
latent heat
, thus lowering our body temperature.
2 Minuman boleh disejukkan dengan menambah beberapa ketulan ais.
Apabila ais mencair,
haba pendam pelakuran diserap
dari minuman.
Suhu air tersebut semakin berkurangan.
Drinks can be cooled by adding in several ice cubes. When the ice melts, the
latent heat of fusion
is
absorbed
from the drinks. The temperature of the
drinks is lowered.
3 Makanan boleh dimasak menggunakan stim. Makanan seperti kek, telur
ikan dan roti dan lain-lain menerima tenaga yang berjumlah besar apabila
haba pendam pengewapan

stim
dibebaskan
dari stim yang terkondensasi.
Food can be cooked by using steam. Food such as cakes, eggs, fish, buns and others receive a large amount of
energy when the
latent heat of vaporisation
of steam
released
from condensing steam.
Ais
Ice
Alat pengukus makanan
Food Steamer
Tujuan
Aim
Untuk menentukan haba pendam tentu
pelakuran ais. / To determine the specific latent
heat of fusion of ice.
Untuk menentukan haba pendam tentu
pengewapan air. / To determine the specific latent
heat of vaporisation of water.
Pemboleh
ubah
Variables
Pemboleh ubah dimanipulasi:
Manipulated variable:
Haba yang dibekalkan, Q/Heat supplied, Q
Pemboleh ubah bergerak balas/Responding variable:
Jisim ais yang cair, m
Mass of ice that melts, m
Pemboleh ubah dimalarkan/Fixed variable:
Tempoh pemanasan, t/Period of heating, t
Pemboleh ubah dimanipulasi:
Manipulated variable:
Haba yang dibekalkan, Q/Heat supplied, Q
Pemboleh ubah bergerak balas/Responding variable:
Jisim air yang telah diwapkan, m
Mass of water which has vaporised, m
Pemboleh ubah dimalarkan/Fixed variable:
Tempoh pemanasan, t/Period of heating, t
Senarai
radas dan
bahan
List of
apparatus
and materials Bikar A
Beaker A
Bikar B
Beaker B
Pemanas elektrik
Eletrical heater
Bekalan kuasa
Power supply
Ais
Ice
Ais
Ice
Bekalan kuasa
Power supply
Neraca tuas
Lever balance
Pemanas
Heater
Eksperimen
Experiment
Menentukan haba pendam tentu pelakuran ais dan haba pendam tentu pengewapan ais
To determine the specific latent of fusion of ice and specific latent vaporisation of water
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 148 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 149
4
U
N
I
T
Prosedur
Procedure
1. Radas B digunakan sebagai kawalan.
Apparatus B is used as a control.
2. Pemanas disediakan dan disambung seperti
ditunjukkan dalam rajah.
The heater is set up and connected as shown in
the diagram.
3. Litar ditutup dan jam randik dimulakan
serentak.
The circuit is closed and the stopwatch is started
simultaneously.
4. Air yang turun dari penapis corong
dikumpul dalam bikar A dan B.
Water which drips from the filter funnels is
collected in beakers A and B.
5. Pemanas dan jam randik diberhentikan
serentak selepas t = 3 minit
The heater and the stopwatch are switched off
simultaneously after t = 3 minutes
6. Jisim air dalam kedua-dua bikar diukur.
The mass of the water in both beakers is
measured.
1. Pemanas dengan kuasa, P disambungkan
kepada bekalan kuasa.
A heater with power, P is connected to the power
supply.
2. Tuang air ke dalam bikar sehingga hampir
penuh./Pour water into a beaker until it is
almost full.
3. Litar ditutup.
The circuit is closed.
4. Apabila air mula mendidih, bacaan neraca
tuas, m
1
, direkodkan dan jam randik juga
dimulakan serentak.
When the water starts to boil, the reading
on the lever balance, m
1
, is recorded and
the stopwatch is started simultaneously.
5. Selepas t = 4 minit, jam randik
diberhentikan dan jisim terakhir air, m
2

direkodkan.
After t = 4 minutes, the stopwatch is stopped
and final mass of the water, m
2
is recorded.

Penjadualan
data
Tabulate the
data
Kuasa pemanas, P = W
Power of the heater, P = W
Masa pemanasan, t = s
Time of heating, t = s
Jisim air dalam bikar A, m
A
= g
Mass of water in beaker A, m
A
= g
Jisim air bikar B, m
B
= g
Mass of water in beaker B, m
B
= g
Jisim air dari ais yang mencair oleh pemanas,
m = m
A
– m
B
= g
Mass of water from the ice melted by the heater,
m = m
A
– m
B
= g
Kuasa pemanas, P = W
Power of the heater, P = W
Masa pemanasan, t = s
Time of heating, t = s
Jisim air dalam bikar, m
1
= ………….. g
Initial mass of water, m
1
= g
Jisim terakhir air, m
2
= g
Final mass of water, m
2
= g
Jisim air yang telah diwapkan, m = m
1
– m
2

= g
Mass of water that has vaporised, m = m
1
– m
2

= g
Data
dianalisis
Analysis the
data
Kirakan haba pendam tentu pelakuran ais, L
f
:
Calculation of specific latent heat of fusion of ice, L
f
:
Q = mL
f
Pt = mL
f
L
f
=
Pt
m
Unit, L
f
ialah J kg
–1
The unit of L
f
is J kg
–1
Kirakan haba pendam tentu pengewapan air, L
V
:
Calculation of specific latent heat of vaporisation of
water, Lv:
Q = mL
V
Pt = mL
V
L
V
=
Pt
m
Unit, L
v
ialah J kg
–1
The unit of L
v
is J kg
–1
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 149 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 150
4
U
N
I
T
Latihan/Exercises
1 Berapakah kuantiti haba yang diperlukan untuk
mencairkan 2.0 kg ais pada 0 ºC? (Haba pendam
tentu pelakuran ais = 3.34 × 10
5
J kg
-1
)
What is the quantity of heat required to melt 2.0 kg
ice at 0 ºC? (The specific latent heat of fusion of ice
= 3.34 × 10
5
J kg
-1
)
Penyelesaian/Solution:
Q = mL
f
= (2.0 kg) × (3.34 × 10
5
J kg
–1
)
= 6.68 × 10
5
J
2 Berapakah tenaga harus dialihkan dari 4.0 kg air
pada 20 ºC untuk menghasilkan ais pada 0 ºC?
How much energy has to be removed from 4.0 kg of
water at 20 ºC to produce a block of ice at 0 ºC?
[Muatan haba tentu air = 4.2 × 10
3
J kg
-1
ºC
-1
, haba
pendam tentu pelakuran ais = 3.34 × 10
5
J kg
-1
]
[Specific heat capacity of water = 4.2 × 10
3
J kg
-1
ºC
-1
,
specific latent heat of fusion of ice = 3.34 × 10
5
J kg
-1
]
Air/Water
20 °C

mcθ

Air/Water
0 °C

mL
f

Ais/Ice
0 °C

Jumlah tenaga haba/Total heat energy
= mcθ + mL
f
= [(4.0 kg) × (4.2 × 10
3
J kg
–1
°C
–1
) ×

(20 – 0)°C]
+ [(4 kg) × (3.34 × 10
5
J kg
–1
)]
= 3.36 × 10
5
J

+ 13.36 × 10
5
J
= 16.72 × 10
5
J = 1.672 × 10
6
J
3 Sebuah elektrik pemanas 800 W digunakan
untuk memanaskan air. Berapakah masa yang
diperlukan untuk mengurangkan air sebanyak 4 kg
selepas air mencapai takat didih?
[Haba pendam tentu pengewapan air =
2.26 × 10
6
J kg
-1
]
A 800 W electric heater is used to boil water. What
is the time required to reduce the mass of water by
4 kg after the water has reached its boiling point?
[Specific latent heat of vaporisation of water
= 2.26 × 10
6
J kg
-1
]
Penyelesaian/Solution:

Tenaga elektrik yang
dibekalkan
Electric energy provided
=
Tenaga haba yang
diterima
Heat absorbed
Pt = mL
v
(800 W) t = 4 kg × 2.26 × 10
6
J kg
–1
t =
(4 × 2.26 × 10
6
) J
800 J s
–1
= 1.13 × 10
4
s
4 Kirakan haba yang diperlukan untuk menukar
4 kg ais pada –15 ºC kepada stim pada 100 ºC.
Calculate the heat required to convert 4 kg of ice at
–15 ºC to steam at 100 ºC.
[Muatan haba tentu ais/Specific heat capacity of ice
= 2.1 × 10
3
J kg
-1
ºC
-1
,
Muatan haba tentu air/Specific heat capacity of water
= 4.2 × 10
3
J kg
-1
ºC
-1
,
haba pendam tentu pelakuran ais
specific latent heat of fusion of ice
= 3.34 × 10
5
J kg
-1
dan/and
haba pendam tentu pengewapan air
specific latent heat of vaporisation of water
= 2.26 × 10
6
J kg
-1
]
Penyelesaian/Solution:
Ais/Ice
–15 °C

m
i
c
i
θ
i

Ais/Ice
0 °C

mL
f

Air/Water
0 °C

m
w
c
w
θ
w

Air/Water
100 °C

mL
v

Stim/Steam
0 °C

Jumlah tenaga haba
Total heat energy
= m
i
c
i
θ
i
+ mL
f
+ m
w
c
w
θ
w
+ mL
v
m
i
c
i
θ
i
= (4 kg) × (2.1 × 10
3
J kg
–1
°C
–1
) × (15°C)
= 1.26 × 10
5
J
mL
f
= (4 kg) × (3.34 × 10
5
J kg
–1
)
= 1.336 × 10
6
J
m
w
c
w
θ
w
= (4 kg) × (4.2 × 10
3
J kg
–1
°C
–1
) × (100°C)
= 1.68 × 10
6
J
mL
v
= (4 kg) × (2.26 × 10
6
J kg
–1
)
= 9.04 × 10
6
J
∴ Jumlah tenaga haba/Total heat energy
= (1.26 × 10
5
J) + (1.336 × 10
6
J) + (1.68 × 10
6
J)
+ (9.04 × 10
6
J)
= 1.218 × 10
7
J
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 150 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 151
4
U
N
I
T
4.4
MEMAHAMI HUKUM-HUKUM GAS
UNDERSTANDING THE GAS LAWS
Penerangan menggunakan Teori Kinetik/Explanation Using Kinetic Theory of Matter
Kuantiti/Quantity Penerangan/Explanation
Jisim (m)
Mass (m)
Jumlah jirim dalam bekas yang tertutup, jumlah jirim adalah tetap. Jisim adalah malar.
Amount of matter is in a closed container, the amount of matter is constant.
The mass is constant.
Isi padu (V)
Volume (V)
Isi padu gas adalah sama dengan isi padu bekas.
Volume of gas is equal to the volume of container.
Tekanan (P)
Pressure (P)
Kadar perlanggaran antara molekul-molekul gas dengan dinding bekas. Apabila kadar
perlanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas bertambah, tekanan gas juga bertambah.
Rate of collision between the gas molecules and the walls of the container. When the rate of collisions
between gas molecules and the walls of the container increases, the gas pressure also increases.
Suhu (T)
Temperature (T)
Apabila molekul-molekul gas bergerak dengan halaju tinggi, tenaga kinetik bertambah,
maka suhu gas juga bertambah.
Kinetic energy of the gas molecules. When the gas moves at a higher speed, the kinetic energy
increases; so the gas temperature also increases.
Hukum-hukum gas/Gas Laws:
4 kuantiti fizikal yang berkaitan:
The 4 physical quantities involved are:
(i) Jisim (m) – sentiasa tetap dengan menggunakan bekas
tertutup
Mass (m) – always kept constant by using a closed container
(ii) Tekanan (P)
Pressure (P)
(iii) Isi padu (V)
Volume (V)
(iv) Suhu mutlak (T)
Absolute temperature (T)
boleh berubah
can change
3 Hukum gas
3 gas laws
Hukum Boyle
Boyle’s Law
Hukum Charles
Charles’ Law
Hukum tekanan
Pressure Law
5 Sebuah blok pepejal 0.5 kg dipanaskan oleh
pemanas elektrik 100 W. Graf menunjukkan
bagaimana suhu berubah dengan masa.
0.5 kg of a solid block is heated by a 100 W heater.
The graph shows how the temperature varies with
time.
S
u
h
u
/
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

/

°
C
Masa/Time / s
0
0
20
40
60
80
100
100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100
Hitungkan haba pendam tentu pelakuran
pepejal itu.
Calculate the specific latent heat of fusion of the solid.
Penyelesaian/Solution:
Pt = mL
f
(100 W) × (1 050 – 30)s = 0.5 kg × L
f
L
f
=
75 000 J
0.5 kg
= 1.5 × 10
5
J kg
–1
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 151 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 152
4
U
N
I
T
H
u
k
u
m

C
h
a
r
l
e
s
/
C
h
a
r
l
e
s


L
a
w
:
(
m

&

Pp
e
m
a
l
a
r
/
c
o
n
s
t
a
n
t
:

VT
)


V
1

,


T
1
V
2

,


T
2
H
a
b
a
/
H
e
a
t
(
i
)

P
e
n
e
r
a
n
g
a
n

m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n

T
e
o
r
i

K
i
n
e
t
i
k

J
i
r
i
m
:

E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

u
s
i
n
g

K
i
n
e
t
i
c

T
h
e
o
r
y

o
f

M
a
t
t
e
r
:

A
p
a
b
i
l
a

g
a
s

d
i
p
a
n
a
s
k
a
n
,

s
u
h
u

a
k
a
n


m
e
n
i
n
g
k
a
t


.

(
T
2

>

T
1
)

W
h
e
n

t
h
e

g
a
s

i
s

h
e
a
t
e
d
,

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e


i
n
c
r
e
a
s
e
s

.

(
T
2

>

T
1
)

I
s
i

p
a
d
u

g
a
s

j
u
g
a


b
e
r
t
a
m
b
a
hm
e
n
y
e
b
a
b
k
a
n


k
a
d
a
r

p
e
r
l
a
n
g
g
a
r
a
nm
o
l
e
k
u
l

g
a
s

d
e
n
g
a
n

d
i
n
d
i
n
g

b
e
k
a
s


t
i
d
a
k

b
e
r
u
b
a
h

.
T
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

g
a
s

a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
o

k
e
e
p

t
h
er
a
t
e

o
f

c
o
l
l
i
s
i
o
nb
e
t
w
e
e
n

t
h
e

g
a
s

m
o
l
e
c
u
l
e
s

a
n
d

t
h
e

w
a
l
l
s

o
f

t
h
e

c
o
n
t
a
i
n
e
r

i
s
c
o
n
s
t
a
n
t.

T
e
k
a
n
a
n

g
a
s

a
d
a
l
a
h
t
e
t
a
p.


T
h
e

g
a
s

p
r
e
s
s
u
r
e

i
s
c
o
n
s
t
a
n
t.


T
2

>

T
1

d
a
n
/
a
n
d

V
2

>

V
1
(
i
i
)

P
e
r
n
y
a
t
a
a
n
/
S
t
a
t
e
m
e
n
t
:

H
u
k
u
m

C
h
a
r
l
e
s

m
e
n
y
a
t
a
k
a
n

b
a
h
a
w
a

u
n
t
u
k

j
i
s
i
m

g
a
s

y
a
n
g

t
e
t
a
p
,

i
s
i

p
a
d
u

g
a
s

b
e
r
k
a
d
a
rl
a
n
g
s
u
n
g

d
e
n
g
a
n

s
u
h
u

m
u
t
l
a
k
n
y
a

j
i
k
a

t
e
k
a
n
a
n

g
a
s

i
t
u


a
d
a
l
a
h

t
e
t
a
p
.

C
h
a
r
l
e
s
'

L
a
w

s
t
a
t
e
s

t
h
a
t

f
o
r

a

f
i
x
e
d

m
a
s
s

o
f

g
a
s
,

t
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

g
a
s

i
s

d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

t
h
e

a
b
s
o
l
u
t
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

g
a
s

i
f

t
h
e

p
r
e
s
s
u
r
e

i
s

k
e
p
t

c
o
n
s
t
a
n
t
.
H
u
k
u
m

T
e
k
a
n
a
n
:

(
m

&

V
)
/
P
r
e
s
s
u
r
e

L
a
w
:
(
m

&

Vp
e
m
a
l
a
r
/
c
o
n
s
t
a
n
t

:

PT
)
P
2

,


T
2
P
1

,


T
1


H
a
b
a
/
H
e
a
t
(
i
)

P
e
n
e
r
a
n
g
a
n

m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n

T
e
o
r
i

K
i
n
e
t
i
k

J
i
r
i
m
:

E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

u
s
i
n
g

K
i
n
e
t
i
c

T
h
e
o
r
y

o
f

M
a
t
t
e
r
:
A
p
a
b
i
l
a

g
a
s

i
t
u

d
i
p
a
n
a
s
k
a
n
,

s
u
h
u


m
e
n
i
n
g
k
a
t

.
(
T
2
>

T
1
)

W
h
e
n

t
h
e

g
a
s

i
s

h
e
a
t
e
d
,

i
t
s

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.

(
T
2

>

T
1
)
I
s
i

p
a
d
u

b
e
k
a
s

d
i
k
e
k
a
l
k
a
n

m
a
l
a
r
,

j
a
d
i

i
s
i

p
a
d
u

g
a
s

a
d
a
l
a
h
t
e
t
a
p.
T
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

c
o
n
t
a
i
n
e
r

i
s

k
e
p
t

c
o
n
s
t
a
n
t
,

s
o

t
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

g
a
s

i
s
c
o
n
s
t
a
n
t.
K
a
d
a
r

p
e
r
l
a
n
g
g
a
r
a
n

d
i

a
n
t
a
r
a

m
o
l
e
k
u
l

g
a
s

d
e
n
g
a
n

d
i
n
d
i
n
g

b
e
k
a
s

i
t
um
e
n
i
n
g
k
a
t


.
T
h
e

r
a
t
e

o
f

c
o
l
l
i
s
i
o
n

b
e
t
w
e
e
n

t
h
e

g
a
s

m
o
l
e
c
u
l
e
s

a
n
d

t
h
e

w
a
l
l
s

o
f

t
h
e

c
o
n
t
a
i
n
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s.

T
e
k
a
n
a
n

g
a
sm
e
n
i
n
g
k
a
t


.


T
h
e

g
a
s

p
r
e
s
s
u
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s.

T
2

>

T
1


d
a
n
/
a
n
d

P
2

>

P
1
(
i
i
)

P
e
r
n
y
a
t
a
a
n
/
S
t
a
t
e
m
e
n
t
:

H
u
k
u
m

T
e
k
a
n
a
n

m
e
n
y
a
t
a
k
a
n

b
a
h
a
w
a

b
a
g
i

s
u
a
t
u

j
i
s
i
m

g
a
s

y
a
n
g

t
e
t
a
p
,

t
e
k
a
n
a
n

g
a
sa
d
a
l
a
h

b
e
r
k
a
d
a
r

l
a
n
g
s
u
n
g

d
e
n
g
a
n

s
u
h
u
m
u
t
l
a
k

g
a
s

j
i
k
a

i
s
i

p
a
d
u

g
a
s

a
d
a
l
a
h

t
e
t
a
p
.

P
r
e
s
s
u
r
e

L
a
w

s
t
a
t
e
s

t
h
a
t

f
o
r

a

f
i
x
e
d

m
a
s
s

o
f

g
a
s
,

t
h
e

p
r
e
s
s
u
r
e

o
f

g
a
s

i
s

d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

t
h
e

a
b
s
o
l
u
t
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

g
a
s

i
f

t
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f


t
h
e

g
a
s

i
s

k
e
p
t

c
o
n
s
t
a
n
t
.


H
u
k
u
m

B
o
y
l
e
/
B
o
y
l
e

s

L
a
w
:

(
m

&

Tp
e
m
a
l
a
r
/
c
o
n
s
t
a
n
t
:

P1V
)
P
1

,


V
1


P
2

,


V
2

O
m
b
o
h
/
P
i
s
t
o
n
(
i
)

P
e
n
e
r
a
n
g
a
n

d
e
n
g
a
n

m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n

T
e
o
r
i

K
i
n
e
t
i
k

J
i
r
i
m
:

E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n

U
s
i
n
g

K
i
n
e
t
i
c

T
h
e
o
r
y

o
f

M
a
t
t
e
r
:

A
p
a
b
i
l
a

i
s
i

p
a
d
u

b
e
k
a
s

b
e
r
k
u
r
a
n
g
,

i
s
i

p
a
d
u

g
a
s

j
u
g
a
b
e
r
k
u
r
a
n
g.

(
V
2

<

V
1
)

W
h
e
n

t
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

c
o
n
t
a
i
n
e
r

d
e
c
r
e
a
s
e
s
,

t
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

g
a
s

a
l
s
o

d
e
c
r
e
a
s
e
s.

(
V
2

<

V
1
)

K
a
d
a
r

p
e
r
l
a
n
g
g
a
r
a
n

a
n
t
a
r
a

m
o
l
e
k
u
l

g
a
s

d
e
n
g
a
n

d
i
n
d
i
n
g

b
e
k
a
s
b
e
r
t
a
m
b
a
h.

T
h
e

r
a
t
e

o
f

c
o
l
l
i
s
i
o
n

b
e
t
w
e
e
n

t
h
e

g
a
s

m
o
l
e
c
u
l
e
s

a
n
d

t
h
e

w
a
l
l
s

o
f

t
h
e

c
o
n
t
a
i
n
e
r

i
n
c
r
e
a
s
e
s
.

T
e
k
a
n
a
n

g
a
s

t
u
r
u
t
b
e
r
t
a
m
b
a
h.

T
h
e

g
a
s

p
r
e
s
s
u
r
e

i
n
c
r
e
a
s
e
s
.

T
e
n
a
g
a

k
i
n
e
t
i
k

g
a
s

t
e
t
a
p
,

m
a
k
a

s
u
h
u

g
a
s

j
u
g
a
t
e
t
a
p.

T
h
e

k
i
n
e
t
i
c

e
n
e
r
g
y

o
f

t
h
e

g
a
s

i
s

c
o
n
s
t
a
n
t
,

s
o

t
h
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

o
f

t
h
e

g
a
s

i
s
c
o
n
s
t
a
n
t.

V
2

<

V
1

d
a
n
/
a
n
d

P
2

>

P
1
(
i
i
)

P
e
r
n
y
a
t
a
a
n
/
S
t
a
t
e
m
e
n
t
:

H
u
k
u
m

B
o
y
l
e

m
e
n
y
a
t
a
k
a
n

b
a
h
a
w
a

u
n
t
u
k

j
i
s
i
m

g
a
s

y
a
n
g

t
e
t
a
p
,

t
e
k
a
n
a
n

g
a
s

b
e
r
k
a
d
a
rs
o
n
g
s
a
n
g

d
e
n
g
a
n

i
s
i

p
a
d
u

g
a
s

j
i
k
a

s
u
h
ua
d
a
l
a
h

m
a
l
a
r


.
B
o
y
l
e
'
s

L
a
w

s
t
a
t
e
s

t
h
a
t

f
o
r

a

f
i
x
e
d

m
a
s
s

o
f

g
a
s
,
t
h
e

g
a
s

p
r
e
s
s
u
r
e

i
s

i
n
v
e
r
s
e
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

t
h
e

v
o
l
u
m
e

o
f

t
h
e

g
a
s

i
f

t
h
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

i
s

k
e
p
t

c
o
n
s
t
a
n
t
.
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 152 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 153
4
U
N
I
T
(
i
i
i
)

H
u
b
u
n
g
a
n
/
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
:
T
e
k
a
n
a
n

g
a
s

(
P
)b
e
r
k
a
d
a
r

s
o
n
g
s
a
n
g


d
e
n
g
a
n

i
s
i

p
a
d
u

g
a
s

(
V
)

G
a
s

p
r
e
s
s
u
r
e

(
P
)

i
s
i
n
v
e
r
s
e
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o

t
h
e

g
a
s

v
o
l
u
m
e

(
V
)

P1V
(
i
v
)

P
e
r
s
a
m
a
a
n
/
E
q
u
a
t
i
o
n
:


P

=

k

(
1V
)

;

k

a
d
a
l
a
h

m
a
l
a
r
/
i
s

a

c
o
n
s
t
a
n
tk

=

P

V

=

m
a
l
a
r
/
c
o
n
s
t
a
n
tP
1

V
1


=


P
2

V
2
(
v
)

G
r
a
f
/
G
r
a
p
h
:
(
a
)
(
c
)
(
b
)
P
/
P
a
P
/
P
a
P
V
0
0 0
P
/
P
a
1
_
_

V

1
_
_

V

1
_
_

V

V

P

b
e
r
k
a
d
a
r

s
o
n
g
s
a
n
g

d
e
n
g
a
n

V
P

i
s

i
n
v
e
r
s
e
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

V
P

b
e
r
k
a
d
a
r

l
a
n
g
s
u
n
g


d
e
n
g
a
n
P

i
s

d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o
P

a
d
a
l
a
h

t
e
t
a
p
P

i
s

c
o
n
s
t
a
n
t
(
i
i
i
)

H
u
b
u
n
g
a
n
/
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
:
I
s
i

p
a
d
u

g
a
s

(
V
)

a
d
a
l
a
h

b
e
r
k
a
d
a
r

l
a
n
g
s
u
n
g

d
e
n
g
a
n

s
u
h
u

m
u
t
l
a
k

g
a
s

(
T
)

V
o
l
u
m
e

o
f

g
a
s

(
V
)

i
s

d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

t
h
e

a
b
s
o
l
u
t
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

o
f

g
a
s

(
T
)

VT
(
i
v
)

P
e
r
s
a
m
a
a
n
/
E
q
u
a
t
i
o
n
:


V

=

k

(
T
)

;

k

a
d
a
l
a
h

m
a
l
a
r
/
i
s

a

c
o
n
s
t
a
n
tk

=

VT

=

p
e
m
a
l
a
r
/
c
o
n
s
t
a
n
t
V
1
T
1

=

V
2
T
2
(
v
)

G
r
a
f
/
G
r
a
p
h
:
(
a
)
(
c
)
(
b
)
V

b
e
r
u
b
a
h

s
e
c
a
r
a
l
i
n
e
a
r

d
e
n
g
a
n

V

v
a
r
i
e
s

l
i
n
e
a
r
l
y

w
i
t
h

V

b
e
r
k
a
d
a
r

l
a
n
g
s
u
n
g


d
e
n
g
a
n

T
V

i
s

d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

T
P

a
d
a
l
a
h

t
e
t
a
p
P

i
s

c
o
n
s
t
a
n
t
V
00
0

2
7
3
T
/
K
/
°
C
V
V
V
_
_

T

θ
θ
θ
(
i
i
i
)

H
u
b
u
n
g
a
n
/
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
:
T
e
k
a
n
a
n

g
a
s

(
P
)b
e
r
k
a
d
a
r

l
a
n
g
s
u
n
g


d
e
n
g
a
n

s
u
h
u

m
u
t
l
a
k

g
a
s

(
T
)
.

P
r
e
s
s
u
r
e

o
f

g
a
s

(
P
)

i
s
d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l


t
o

t
h
e

a
b
s
o
l
u
t
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e

o
f

g
a
s

(
T
)
.

PT
(
i
v
)

P
e
r
s
a
m
a
a
n
/
E
q
u
a
t
i
o
n
:


P

=

k

(
T
)

;

k

a
d
a
l
a
h

m
a
l
a
r
/
i
s

a

c
o
n
s
t
a
n
tk

=

PT

=

p
e
m
a
l
a
r
/
c
o
n
s
t
a
n
t
P
1
T
1

=

P
2
T
2
(
v
)

G
r
a
f
/
G
r
a
p
h
:
(
a
)
(
c
)
(
b
)
P

b
e
r
k
a
d
a
r

l
a
n
g
s
u
n
g


d
e
n
g
a
n

T
P

i
s

d
i
r
e
c
t
l
y

p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l

t
o

T
P

a
d
a
l
a
h

t
e
t
a
p
P

i
s

c
o
n
s
t
a
n
t
T
/
K
P
/
P
a

P
/
P
a
0

2
7
3
0 0

/
°
C
P

b
e
r
u
b
a
h

s
e
c
a
r
a
l
i
n
e
a
r

d
e
n
g
a
n

P

v
a
r
i
e
s

l
i
n
e
a
r
l
y

w
i
t
h
θ
θ
θ
P
/
P
a
PT
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 153 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 154
4
U
N
I
T
Tujuan
Aim
Untuk menyiasat hubungan antara tekanan
dan isi padu untuk jisim gas yang tetap pada
suhu yang sama.
To investigate the relationship between the
pressure and volume for a fixed mass of gas at
constant temperature.


Untuk menyiasat hubungan antara isi padu
dan suhu untuk jisim gas yang tetap pada
suhu yang sama.
To investigate the relationship between the
volume and temperature for a fixed mass of
gas at constant pressure.


Pemboleh ubah
Variables
Pemboleh ubah dimanipulasi:
Manipulated variable:
Tekanan udara, P/Pressure of air, P
Pemboleh ubah bergerak balas:
Responding variable:
Isi padu udara,V/Volume of air, V
Pemboleh ubah dimalarkan
Fixed variable:
Jisim dan suhu udara/Mass and temperature of air
Pemboleh ubah dimanipulasi:
Manipulated variable:
Suhu udara, T/Temperature of air, T
Pemboleh ubah bergerak balas:
Responding variable:
Isi padu udara, V/Volume of air, V
Pemboleh ubah dimalarkan
Fixed variable:
Jisim dan tekanan udara/Mass and pressure of air
Senarai radas dan
bahan
List of apparatus and
materials
Pam basikal, tiub kapilari, tiub getah dan
tolok bourdon.
Bicycle pump, capillary tube, rubber tube and
Bourdon gauge.
Tiub kapilari, asid sulfurik, pembaris meter
separa, kaki retort, bikar, tungku kaki tiga,
tiub getah, termometer dan penunu Bunsen.
Capillary tube, sulphuric acid, half metre rule,
retort stand, beaker, tripod stand, rubber tube,
thermometer and Bunsen burner.
Susunan radas
Arrangement of the
apparatus
Minyak
Oil
Tolok
Bourdon
Bourdon
gauge
Tangki minyak
Oil reservoir
Pam
Pump
Udara
Air
Tiub kapilari
Capillary tube
Skala
isi padu
Volume
scale
Tiub kapilari
Capillary tube
Xxxxxxxxxxxx
Air
Water
Gas terpendam
Trapped
air
Bikar
Beaker
Ais
Ice
Pengacau/Stirrer
Termometer
Thermometer
Pembaris meter separuh
Half metre rule
Eksperimen
Experiment
(i) Mengkaji hubungan antara tekanan dan isi padu gas
To investigate the relationship between the pressure and volume of a gas
(ii) Mengkaji hubungan antara isi padu dan suhu gas
To investigate the relationship between the volume and temperature of a gas
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 154 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 155
4
U
N
I
T
Prosedur
Procedure
1. Radas disediakan seperti rajah di atas.
The apparatus is set up as shown in the
diagram above.
2. Tekanan awal dan isi padu udara dalam
tiub kapilari direkodkan.
The initial pressure and volume of the air in
the capillary tube are recorded.
3. Tolak pam sehingga tekanan udara
adalah 100 kPa.
Push the pump until the pressure of air is 100 kPa.
4. Catatkan isi padu udara dalam tiub kapilari.
Record the volume of the air in the capillary tube.
5. Ulangi eksperimen dengan tekanan udara,
yang berbeza, iaitu, P = 120 kPa, 140 kPa,
160 kPa dan 180 kPa. / Repeat the
experiment with different pressures of air that is,
P = 120 kPa, 140 kPa, 160 kPa and 180 kPa.
6. Nilai-nilai tekanan, P, isi padu, V, dan
1
V
dijadualkan.
The values of pressure, P, volume, V, and
1
V

are tabulated.
7. Graf P melawan V dan P melawan
1
V

diplotkan.
Plot a graph P against V and a graph of P
against
1
V
.
1. Radas disediakan seperti rajah di atas.
The apparatus is set up as shown in the
diagram above.
2. Air di dalam bikar dipanaskan perlahan-
lahan dan dikacau dengan seragam dan
perlahan. Apabila bacaan termometer itu
adalah 30 °C, panjang turus udara yang
terperangkap, l cm, direkodkan.
The water in the beaker is heated slowly
and stirred unifromly and gently. When the
reading of the thermometer is 30 °C,
the length of the trapped air, l cm is recorded.
3. Ulangi eksperimen dengan suhu
berlainan iaitu θ = 40 °C, 50 °C, 60 °C
dan 70 °C.
Repeat the experiment with different
temperatures of water that is θ = 40 °C, 50° C,
60 °C and 70 °C.
4. Nilai-nilai suhu, θ, suhu mutlak, T, dan
panjang turus udara yang terperangkap, l,
dijadualkan.
The values of temperature, θ, absolute temperature,
T, and length of air trapped, l, are tabulated.
5. Plotkan graf l terhadap T (dalam Kelvin).
Plot a graph l against T (in Kelvin).
Penjadualan data
Tabulate the data
Tekanan
gas, P/kPa
Pressure of
air, P/kPa
Isi padu gas/cm
3
Volume of air/cm
3
1
V
/cm
-3
V
1
V
2
V
avg
100
120
140
160
180
Suhu gas,
θ/°C
Temperature
of air, θ/°C
Suhu
mutlak,
T/K
Absolute
temperature,
T/K
Panjang udara
terperangkap, l/
cm
Length of trapped
air, l/cm
l
1
l
2
l
avg
30
40
50
60
70
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 155 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 156
4
U
N
I
T
Tujuan
Aim
Untuk menyiasat hubungan antara tekanan dengan suhu untuk jisim gas yang ditetapkan
pada isi padu yang sama.
To investigate the relationship between the pressure and temperature for a fixed mass of gas at
constant volume.
Pemboleh ubah
Variables
Pemboleh ubah dimanipulasi:
Manipulated variable:
Suhu udara, T/Temperature of air, T
Pemboleh ubah bergerak balas:
Responding variable:
Tekanan udara, P/Pressure of air, P
Pemboleh ubah dimalarkan:
Fixed variable:
Jisim dan isi padu udara/Mass and volume of air
Senarai radas dan
bahan
List of apparatus and
materials
Kelalang dasar bulat, termometer, kaki retort, tolok Bourdon, pengacau, ais, tiub getah,
tungku kaki tiga, kasa dawai dan penunu Bunsen.
Round-bottomed flask, thermometer, retort stand, Bourdon gauge, stirrer, ice, rubber tube, tripod
stand, wire gauze and Bunsen burner.
Susunan radas
Arrangement of the
apparatus
Tiub getah
Rubber tube
Kasa
dawai
Wire
gauze
Air
Water
Udara
Air
Bikar
Beaker
Kaki retort
Retort stand
Termometer
Thermometer
Ais
Ice
Tolok Bourdon
Bourdon
gauge
Kelalang
dasar bulat
Round-
Bottomed Flask
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eksperimen
Experiment
Mengkaji hubungan antara tekanan dengan suhu gas
To investigate the relationship between the pressure and temperature of a gas
Analisis data
Analysis of the data
P/ kPa
V/cm
3
l/cm
T / K
l/cm
/ °C
0
θ
P/ kPa
( ) /cm
–3 1

V
0
0
0
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 156 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 157
4
U
N
I
T
Prosedur
Procedure
1. Radas disediakan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.
The apparatus is set up as shown in the diagram above.
2. Kelalang dasar bulat direndam dalam sebuah bikar berisi air dan ais bersama.
The round-bottomed flask is immersed in a beaker of water containing ice.
3. Campuran air dan ais dikacau supaya udara di dalam kelalang mempunyai suhu yang
sama seperti air.
The mixture of water and ice is stirred so that the air in the flask has the same temperature as
the water.
4. Apabila bacaan termometer adalah 30 °C, bacaan tekanan, P, pada tolok Bourdon
direkodkan.
When the reading of the thermometer is 30 °C, record the reading of the pressure, P on Bourdon
gauge.
5. Ulangi eksperimen dengan suhu air yang berlainan, iaitu θ = 40 °C, 50 °C, 60 °C dan
70 °C.
Repeat the experiment with different temperatures of water, that is θ = 40 °C, 50 °C, 60 °C and 70 °C.
6. Nilai-nilai suhu, θ, suhu mutlak, T dan tekanan udara terperangkap, P dijadualkan.
The values of temperature, θ, absolute temperature, T and pressure of the air trapped, P are tabulated.
7. Graf P melawan T (dalam Kelvin) diplotkan.
Plot a graph P against T (in Kelvin).
Penjadualan data
Tabulate the data
Suhu gas, θ/°C
Temperature of air, θ/°C
Suhu mutlak, T/K
Absolute temperature, T/K
Tekanan udara, P/kpa
Air pressure,P/kPa
30
40
50
60
70
Analisis data
Analysis the data
P/ kPa
T / K
P/ kPa
0
0
/ °C θ
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 157 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 158
4
U
N
I
T
Latihan/Exercises
1 Isi padu gelembung udara pada dasar laut sedalam
50 m ialah 250 cm
3
. Jika tekanan atmosfera ialah
10 m air, cari isi padu gelembung udara apabila
ia tiba ke permukaan laut.
The volume of an air bubble at a 50 m deep seabed
is 250 cm
3
. If the atmospheric pressure is 10 m of
water, find the volume of the air bubble when it
reaches the surface of the sea.
Penyelesaian/Solution:
P
I
= (50 m + 10 m) air = 60 m air
V
1
= 250 cm
3
P
2
= 10 m air
Menggunakan Hukum Boyle,/Using Boyle's Law,
P
1
V
1
= P
2
V
2
(60 m air) (250 cm
3
) = (10 m air) × V
2
V
2
=
(60 m air × (250 cm
3
)
10 m air
= 1 500 cm
3
2 Rajah menunjukkan tiub kaca yang mengandungi
udara yang terperangkap di dalamnya. Pada 17 °C,
turus udara yang terperangkap ialah 29 cm.
The diagram shows a glass tube containing some
trapped air inside it. At 17 °C, the vertical column
of trapped air is 29 cm.

5 cm
29 cm pada/at 17 °C
Merkuri
Mercury
Udara
Air

Berapakah panjang turus udara yang terperangkap
pada suhu 57 °C?
What is the vertical column of trapped air at a
temperature of 57 °C?
Penyelesaian/Solution:
Menggunakan Hukum Charles,/Using Charles' Law,

V
1
T
1
=
V
2
T
2

A (L
1
)
T
1
=
A (L
2
)
T
2
,

29 cm
(17 + 273) K
=
L
2
(57 + 273) K
L
2
=
29 cm × 330 K
290 K
= 33 cm
di mana A = luas keratan
rentas tiub
where A = cross-sectional
area of the tube
3 Satu campuran udara dan wap petrol disuntik
ke dalam enjin silinder kereta apabila isi padu
silinder itu ialah 100 cm
3
. Tekanan adalah 1.0 atm.
Injap ditutup dan campuran dimampatkan kepada
20 cm
3
. Cari tekanan sekarang.
A mixture of air and petrol vapour is injected into
the cylinder of a car engine when the volume of the
cylinder is 100 cm
3
. Its pressure is 1.0 atm. The valve
is closed and the mixture is compressed to 20 cm
3
.
Find the pressure now.
Penyelesaian/Solution:
Menggunakan Hukum Boyle,/Using Boyle's Law,
P
1
V
1
= P
2
V
2
1 atm × 100 cm
3
= P
2
× 20 cm
3
P
2
=
100 cm
3
20 cm
3
× 1 atm = 5 atm
4 Isi padu gas 20 m
3
pada suhu 37 °C dipanaskan
sehingga menjadi 87 °C pada tekanan malar.
Berapakah peningkatan isi padunya?
A gas of volume 20 m
3
at 37 °C is heated until its
temperature becomes 87 °C at constant pressure.
What is the increase in volume?
Penyelesaian/Solution:
Menggunakan Hukum Charles,/Using Charles' Law,

V
1
T
1
=
V
2
T
2

20 m
3
(37 + 273) K
=
V
2
(87 + 273) K
V
2
=
20 m
3
× 360 K
310 K
= 23.23 m
3
Peningkatan isi padu/Increase in volume
= (23.23 – 20) m
3
= 3.23 m
3
5 Tekanan udara di dalam bekas pada 33 °C
adalah 1.4 × 10
5
N m
-2
. Bekas itu dipanaskan
sehingga suhu 55 °C. Berapakah tekanan udara
akhir jika isi padu bekas ditetapkan?
The air pressure in a container at 33 °C is
1.4 × 10
5
N m
-2
. The container is heated until the
temperature is 55 °C. What is the final air pressure
if the volume of the container is fixed?
Penyelesaian/Solution:
Menggunakan Hukum Tekanan,/Using Pressure Law,

P
1
T
1
=
P
2
T
2

1.4 × 10
5
N m
–2
(33 + 273) K
=
P
2
(55 + 273) K
P
2
=
1.4 × 10
5
N m
–2
× 328 K
306 K
= 1.5 × 10
5
N m
-2
07 FIZ Form 4 Ch4 2F.indd 158 9/10/13 4:36 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 159
5
U
N
I
T
UNIT
CAHAYA
LIGHT
5
5.1 MEMAHAMI PANTULAN CAHAYA
UNDERSTANDING REFLECTION OF LIGHT
• Menghuraikan ciri-ciri imej yang terhasil melalui pantulan cahaya
Describe the characteristics of the image formed by reflection of light
• Menyatakan hukum-hukum pantulan
State the laws of reflection of light
• Melukis gambar rajah untuk menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh
Draw ray diagrams to show the position and characteristics of the image formed by a
(i) cermin satah
plane mirror
(ii) cermin cembung
convex mirror
(iii) cermin cekung
concave mirror
• Menghuraikan aplikasi pantulan cahaya
Describe applications of reflection of light
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan cahaya
Solve problems involving reflection of light
• Membina alat berdasarkan aplikasi pantulan cahaya
Construct a device based on the application of reflection of light
5.2 MEMAHAMI PEMBIASAN CAHAYA
UNDERSTANDING REFRACTION OF LIGHT
• Menerangkan pembiasan cahaya
Explain refraction of light
• Mendefinisi indeks pembiasan sebagai
Define refractive index as
n =
sin i
sin r
• Menentukan indeks pembiasan sebuah blok kaca atau blok perspek
Determine the refractive index of a glass or perspex block
• Menyatakan indeks pembiasan,
State the refractive index,
n =
kelajuan cahaya dalam vakum
kelajuan cahaya dalam medium
/
speed of light in a vacuum
speed of light in a medium
• Menghuraikan fenomena yang disebabkan pembiasan
Describe phenomena due to refraction
• Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan cahaya
Solve problems involving the refraction of light
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 159 9/10/13 4:39 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 160
5
U
N
I
T
5.3 MEMAHAMI PANTULAN DALAM PENUH CAHAYA
UNDERSTANDING TOTAL INTERNAL REFLECTION LIGHT
• Menerangkan pantulan dalam penuh cahaya
Explain total internal reflection of light
• Mendefinisi sudut genting, c
Define critical angle, c
• Menghubung kait sudut genting dengan indeks pembiasan, n =
1
sin c
Relate the critical angle to the refractive index, n =
1
sin c
• Menghuraikan fenomena semula jadi berkaitan pantulan dalam penuh
Describe natural phenomenon involving total internal reflection
• Menghuraikan aplikasi pantulan dalam penuh
Describe applications of total internal reflection
• Menyelesaikan masalah berkaitan pantulan dalam penuh
Solve problems involving total internal reflection
5.4 MEMAHAMI KANTA
UNDERSTANDING LENSES
• Menerangkan titik fokus dan panjang fokus
Explain focal point and focal length
• Menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cembung
Determine the focal point and focal length of a convex lens
• Menentukan titik fokus dan panjang fokus kanta cekung
Determine the focal point and focal length of a concave lens
• Melukis rajah sinar untuk menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri imej yang terhasil oleh
Draw ray diagrams to show the positions and characteristics of the images formed by a
(i) kanta cembung
convex lens
(ii) kanta cekung
concave lens
• Definisi pembesaran m =
v
u
Define magnification as m =
v
u
• Menghubung kait panjang fokus, f, dengan jarak objek, u, dan jarak imej, v, iaitu,
1
f
=
1
u
+
1
v
Relate focal length, f, to the object distance, u, and image distance, v, i.e.
1
f
=
1
u
+
1
v
• Menghuraikan kegunaan kanta dalam alat optik dengan menggunakan rajah sinar
Describe with the aid of ray diagrams, the use of lenses in optical devices
• Membina alat-alat optik yang menggunakan kanta
Construct optical devices that use lenses
• Menyelesaikan masalah berkaitan kanta
Solve problems involving lenses
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 160 9/10/13 4:39 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 161
5
U
N
I
T
5.1
MEMAHAMI PANTULAN CAHAYA
UNDERSTANDING REFLECTION OF LIGHT
Hukum pantulan:
The laws of reflection:
1 Sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama.
The incident ray, the reflected ray and the normal to the surface all lie in the same
plane.
2 Sudut tuju, i, sama dengan sudut pantulan, r.
The angle of incidence, i, is equal to the angle of reflection, r.
Sudut tuju = sudut pantulan
Angle of incidence
= angle of reflection
Cara melukis/Drawing method
1. Kedudukan imej
ditentukan.
The position of its image
is located.
2. Jarak imej sama dengan
jarak objek, u = v.
The image distance
is equal to the object
distance, u = v.
3. Saiz imej sama dengan
saiz objek.
The image size is same
as the object size.
4. Garis yang menyambung
objek dan imej adalah
bersudut tegak dengan
cermin.
The line joining the
object and the image
is perpendicular to the
mirror.
5. Sinar pantulan
dipanjangkan di belakang
cermin sehingga bertemu
di I (imej).
The reflected rays are
extrapolated to the back
of the mirror until they
meet at the image, I.
6. Sinar di belakang cermin
sebenarnya tidak wujud.
Sinar ini diwakili oleh
garis putus-putus.
The rays behind the
mirror do not exist. They
are represented by dotted
lines.
7. Garis berterusan
dari cermin ke mata
menunjukkan sinar
pantulan.
The continuous lines
from the mirror to the
eye indicate the reflected
rays.
• Sudut tuju, i, ialah sudut antara
normal
dan sinar
tuju

The angle of incidence, i, is the angle between the
normal

and the
incident
ray
• Sudut pantulan, r ialah sudut antara
normal
dan
sinar
pantulan
The angle of reflection, r, is the angle between the
normal
and the
reflected
ray
• Garis normal ialah garis yang
berserenjang
dengan
permukaan cermin
The normal is the line that is
perpendicular
to the
mirror
Cermin satah
Plane mirror
Ciri-ciri imej cermin satah/Characteristics of the image in a plane mirror
Saiz/Size :
Saiz sama/Same size
Keadaan/Condition :
Tegak/Upright

Gambaran/Appearance :
Maya, songsang sisi/Virtual, laterally inverted
Kedudukan/Location :
Jarak objek (u) = Jarak imej (v)
Object distance (u) = Image distance (v)
Sinar rajah: imej yang terhasil oleh cermin satah
Ray diagram: The image formed by a plane mirror
Normal
Normal
Sinar tuju
Incident ray
Sinar pantulan
Refected ray
i
r
u
O
I
v
Imej/Image
Objek/Object
i
r
Mata
Eye
u = jarak objek
u = object distance
v = jarak imej
v = image distance
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 161 9/10/13 4:39 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 162
5
U
N
I
T
Aktiviti/Activity
Gambar rajah menunjukkan seorang budak perempuan melihat
cermin satah. Tuliskan imej yang dilihat oleh budak itu.
The diagram shows a girl looking at a plane mirror. Write the image
seen by the girl.
Istilah pada cermin
Common terminology of mirror
Pusat
lengkungan, C
Centre of
curvature, C
Pusat sfera di mana cermin
melengkung terbentuk.
The geometric centre of a
sphere of which the concave
or convex mirror is a part.
Kutub cermin, P
Pole of mirror, P
Titik tengah pada cermin
bulat.
The centre point on the
spherical mirror.
Paksi utama
Principal axis
Garis lurus yang melalui
pusat lengkungan bersudut
tegak (90°) dengan satah
cermin.
Straight line which passes
through the optical centre
at right angles (90°) to the
plane of the mirror.
Titik fokus, F
Focal point, F
Titik pada paksi utama yang
mana sinar tuju yang selari
dengan paksi utama:
Is the point on the principal
axis to which incident rays
of light travelling parallel to
the principal axis:
a. mencapah pada titik
itu selepas dipantulkan
keluar daripada cermin
cembung.
diverge after reflected
outwards on a convex
mirror.
b. menumpu pada titik itu
selepas dipantulkan ke
dalam cermin cekung.
converge to after
reflected inwards to a
concave mirror.
Jarak objek, u
Object distance,
u
Jarak antara objek dengan
titik P.
Distance between object
and point P.
Jarak imej, v
Image distance,
v
Jarak antara imej dengan
titik P.
Distance between image
and point P.
Cermin cekung
Concave mirror
R :
Jejari lengkung / Radius of curvature
F :
Titik fokus / Focal point
f :
panjang fokus = ½ R / focal length = ½ R
Cermin cekung akan
memantulkan
cahaya
yang selari
ke titik F
A concave mirror will
reflect
the parallel
light
to point F
Cermin satah
Plane mirror
C F
R
P
Paksi utama
Principal axis
f
C
F
P
Pusat lengkungan, C
Centre of curvature, C
Titik focus, F
Focal point, F
W, V, U
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 162 9/10/13 4:39 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 163
5
U
N
I
T
Nota penting/Important notes:
Fahamilah konsep ini.
Understand this concept.
Objek
Object
Cermin cekung
Concave mirror
C
X
A
Y
T
Bagi cermin cekung, sebarang sinar cahaya yang melintasi pusat lengkungan, C, akan terpantul kembali
di sepanjang sinar tuju, kenapa?
For a concave mirror, any ray that passes through the centre of curvature, C, will be reflected along its original
path (the incident ray). Why is this so?
• Pada X, TXY ialah
tangen
kepada bulatan.
At X, TXY is the
tangent
to the circle.
• CXT =
90°
(i)
• ∴ Dari (i) di atas,
sinar tuju, ACX, akan menghasilkan sinar terpantul XCA.
∴ From (i) above,
the incident ray, ACX, will produce the reflected ray XCA.
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 163 9/10/13 4:39 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 164
5
U
N
I
T
Cermin cekung
Concave mirror
Sinar yang selari dengan paksi
utama menumpu pada titik
yang dipanggil titik fokus (F)
pada paksi utama.
Ray parallel to the principal
axis converges to a point,
called the focal point, on the
principal axis.
PF = panjang fokus, f
focal length, f
= jarak antara kutub cermin
(P) ke titik fokus (F)
distance between pole of
mirror (P) and focal point
(F)
Contoh, f = +10 cm
Example, f = +10 cm
Peraturan/Rule 1:
Cahaya selari dengan paksi utama akan
terpantul
ke F
Light parallel to principal axis will
reflect
to F
Sinar/Ray 1
C F Objek
Object
P
Cermin cekung
Concave mirror
Peraturan/Rule 2:
Cahaya yang melintasi
pusat lengkungan
akan terpantul
kembali sepanjang cahaya tuju (garis lurus)
Light passing through the
centre of curvature
will reflect back along
the incident light (straight line)
Sinar/Ray 2
Sinar/Ray 3
Objek
Object
C F
P
Cermin cekung
Concave mirror
Peraturan/Rule 3:
Cahaya yang menuju ke P akan
dipantulkan
dan
mematuhi
hukum pantulan
Light passing through to P will
reflect
and obey the
laws of reflection
Objek
Object
Cermin cekung
Concave mirror
C F
P
Sinar/Ray 4
Peraturan/Rule 4:
Cahaya yang melintasi F akan dipantul. Sinar cahaya yang terpantul
adalah
selari
dengan paksi utama
Light passing through F will be reflected. The reflected ray will be
parallel
to the principal axis
Objek
Object
C F
P
Cermin cekung
Concave mirror
Hukum rajah sinar bagi cermin cekung
Rules of ray diagram for concave mirror
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 164 9/10/13 4:39 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 165
5
U
N
I
T
C
O
I
F
P
Cermin cekung
Concave mirror
C F
O
P
I
Cermin cekung
Concave mirror
(ii) Jarak objek: Antara C dan F (f < u < 2f )
Object distance: Between C and F (f < u < 2f)
(iii) Jarak objek: Antara F dan P (u < f )
Object distance: Between F and P (u < f)
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Songsang/Inverted
Nyata/Real
Diperbesarkan/Magnified
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Tegak/Upright
Maya/Virtual
Diperbesarkan/Magnified
Kesimpulan/Conclusion:
Ciri-ciri imej cermin cekung bergantung pada jarak objek (u)
The characteristics of the image in a image concave mirror depends on the object distance (u)Objek
Object
Imej
Image
C
F
P
Cermin cekung
Concave mirror
(i) Jarak objek: Pada C (u = 2f)
Object distance: At C (u = 2f)
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Songsang/Inverted
Nyata/Real
Sama saiz dengan objek
Same size as the object
Cermin cekung boleh
digunakan:
Concave mirrors can be
used:
1. Doktor gigi untuk
memeriksa gigi pesakit
by dentists to examine
the teeth of a patient.
2. Cermin mencukur
As shaving mirrors
3. Cermin solek
Make-up mirrors
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 165 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 166
5
U
N
I
T
Cermin cembung/Convex mirror
C F P
Cermin cembung
Convex mirror
• Hanya menghasilkan imej
maya.
Only produce a virtual image.
• Menghasilkan medan
penglihatan yang lebih luas.
Provides a wide field of view.
• Imej yang tegak.
Image always upright.
• Saiz imej akan mengecil.
Size of image will be reduced.
Sinar yang selari dengan
paksi utama seolah-olah
terpesong dari satu titik di
belakang cermin.
Rays parallel to the
principal axis appear
to diverge from a point
behind the mirror.
Titik ini yang terletak pada
paksi utama dipanggil titik
fokus.
This point which lies on
the principal axis is called
the focal point.
PF = panjang fokus, f
PF = focal length, f
= jarak antara titik
fokus dan kutub
cermin (P)
= Distance between
focal point and the
pole of the mirror
(P)
Panjang fokus, f
Focal length, f
= FP
=
1
2
× jejari lengkungan
radius of curvature
=
1
2
CP
Bagi sinar cahaya yang selari dengan paksi
utama, cermin cembung akan
memantulkan
cahaya dari F selepas pantulan
For light rays parallel to the principal axis, a convex
mirror will
diverge light from F upon reflection.
Peraturan/Rule 1:
Sinar cahaya selari dengan paksi utama akan
memantul
dari F
Light rays parallel to the principal axis will
reflect

from F
Peraturan/Rule 2:
Sinar cahaya yang melintasi
pusat
lengkungan (C)
akan dipantulkan semula sepanjang sinar cahaya tuju
(garis lurus). Anda harus dapat menerangkan fenomena
ini sekarang.
Light rays passing through the
centre
of curvature, C,
is reflected back along the incident light rays (straight line).
Now you should be able to explain why.
Sinar/Ray 1
Sinar/Ray 3
Sinar/Ray 4
Sinar/Ray 2
Peraturan/Rule 3:
Sinar cahaya yang mengena P akan
terpantul
dan mematuhi
hukum pantulan
Light going through to P will
reflect
and
obey the
laws of reflection
Peraturan/Rule 4:
Sinar cahaya yang melintasi F yang terpantul adalah
selari
dengan paksi utama
Light rays passing through to F which reflect are
parallel
to the principal axis
C F P Objek
Object
Cermin cembung
Convex mirror
Objek
Object
C F P
Cermin cembung
Convex mirror
Objek
Object
C F P
Cermin cembung
Convex mirror
Objek
Object
C F P
Cermin cembung
Convex mirror
Hukum untuk rajah sinar bagi cermin cembung
Rules for ray diagrams for convex mirror
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 166 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 167
5
U
N
I
T
Mata
Eye
Cermin satah
Plane mirror
Cermin cembung
Convex mirror
Medan penglihatan sempit
Narrow f ield of view
Medan penglihatan luas
Wide f ield of view
Mata/Eye
Ciri-ciri imej cermin
cembung adalah 'DUV'
Characteristics of the
image for convex mirrors
is 'DUV'
D = Mengecil/Diminished
U = Tegak/Upright
V = Maya/Virtual
Apabila objek mendekati
cermin, saiz imej akan
membesar
When the object is nearer
to the mirror, the size of
image increases
Sebuah lampu kecil
diletakkan pada titik tumpuan
cermin untuk menghasilkan
sinar yang selari
A small lamp is placed at
the focal point of the mirror
to produce parallel rays
C F F P
Objek
Object
Imej
Image
Cermin cembung
Convex mirror
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Mengecil/Diminished
Tegak/Upright
Maya/Virtual
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Mengecil/Diminished
Tegak/Upright
Maya/Virtual
C F F P
Objek
Object
Imej
Image
Cermin cembung
Convex mirror
1 Cermin cembung: Medan penglihatan luas berbanding cermin satah
Convex mirror: Has a wider field of view than plane mirror
2 Cermin parabola/Parabolic mirror
Boleh digunakan sebagai/Can be used as
1 Cermin memandu/Driving mirrors
2 Cermin sekuriti kedai/Shop security mirrors
3 Cermin selekoh/Blind corner mirrors
Boleh digunakan dalam
lampu suluh
dan
lampu kereta
sebagai pemantul
Can be used in
torches
and
car headlamps
as reflectors
F
Cermin parabola
Parabolic mirror
Mentol pada
titik fokus
Bulb at focal
point
Sinaran selari/Parallel rays
Kelebihan/Advantages:
Boleh mengekalkan keamatan seragam untuk
jarak yang lebih besar
Can maintain a uniform intensity for a greater
distance
Rajah sinar untuk menghuraikan imej bagi cermin cembung
Ray diagrams to describe the image by a convex mirror
Aplikasi pantulan cahaya
Applications of reflection of light
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 167 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 168
5
U
N
I
T
Fakta Periskop:
Facts of a periscope:
1. Dua cermin mestilah
selari dan menghadap
satu sama lain
The two mirrors must be
parallel and face each
other
2. Kedua-dua cermin
diletakkan pada sudut
45° dengan sinar cahaya
Both mirrors are set at
an angle of 45° to the
path of the light rays
Pembinaan alat yang berdasarkan aplikasi pantulan cahaya
The construction of devices which are based on the applications of reflection of light
Periskop/Periscope
Objek
Object
Cermin
Mirror
Cermin
Mirror
Mata
Eye
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Tegak, sama saiz dan maya
Upright, same size and virtual

5.2
MEMAHAMI PEMBIASAN CAHAYA
UNDERSTANDING REFRACTION OF LIGHT
Pembiasan ialah/Refraction is:
bengkokan sinar cahaya di sempadan apabila ia bergerak dari satu medium
ke medium lain yang mempunyai ketumpatan yang berbeza./the bending of a light
ray at the boundary as it travels from one medium to another medium of different densities.
Hukum pembiasan:
Laws of refraction:
(a) sinar tuju, sinar biasan
dan normal berada
dalam satah yang sama.
the incident ray, the
refracted ray and the
normal all lie in the
same plane.
(b) nisbah sin i kepada sin
r adalah suatu pemalar,
the ratio of sin i to sin r
is a constant,
sin i
sin r
= pemalar/constant
Pembiasan cahaya
Refraction of light
Tiada
pembiasan
No
refraction
Sudut tuju
Angle of incidence
= 0°
• Sinar merambat dari udara ke dalam
kaca.
The ray travels from air into glass.
• Sinar merambat dari medium

kurang tumpat
ke medium

lebih tumpat
.
The ray travels from a
less dense

medium to a
denser
medium.
• Sudut tuju, i,
lebih besar
daripada
sudut pantulan, r.
The angle of incidence, i, is
greater

than the angle of refraction, r.
• Dalam kaca, sinar terbias mendekati
normal kerana halaju
berkurang
.
In glass, the ray is bent towards the
normal because the velocity
decreases
.
• Sinar merambat dari kaca ke dalam
udara.
The ray travels from glass into air.
• Sinar merambat dari medium yang

lebih tumpat
ke medium

kurang tumpat
.
The ray travels from a
denser
medium
to a
less dense
medium.
• Sudut biasan, r,
lebih besar

daripada sudut tuju, i.
The angle of refraction, r, is
greater

than angle of incidence, i.
• Sinar terbias
menjauhi
dari normal
kerana halaju
bertambah
.
The ray is
bent away
from the
normal because its velocity
increases
.
Udara
Air
Udara
Air
i
Udara/air
Kaca
Glass
r
Normal
Normal
Normal
Normal
i
r
Kaca
Glass
Kaca
Glass
Udara
Air
Udara
Air
i
Udara/air
Kaca
Glass
r
Normal
Normal
Normal
Normal
i
r
Kaca
Glass
Kaca
Glass
Udara
Air
Udara
Air
i
Udara/air
Kaca
Glass
r
Normal
Normal
Normal
Normal
i
r
Kaca
Glass
Kaca
Glass
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 168 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 169
5
U
N
I
T
r
i
i
Normal
Normal
Vakum
Vacuum
Kaca
Glass
r
• Sinar cahaya merambat dari medium
kurang
tumpat
ke medium
lebih
tumpat;
A light ray travels from
less
dense medium to
denser
medium;
• Terbias
mendekati
normal/Refracts
towards
the normal;
• Sudut tuju, i
lebih besar
daripada sudut pembiasan, r
Angle of incidence, i
is bigger
than angle of refraction, r
• Sinar cahaya merambat dari medium
lebih
tumpat ke medium
kurang
tumpat;
A light ray travels from
denser
medium to
less
dense medium;
• Terbias
menjauhi
normal/Refracts
away from
normal;
• Sudut tuju, i
lebih kecil
daripada sudut pembiasan, r;
Angle of incidence, i
is smaller
than angle of refraction, r;
Indeks pembiasan dan halaju cahaya
Refractive index and speed of light
Mengikut Hukum Snell, indeks pembiasan, n =
sin i (vakum atau udara)
sin r (medium)
According to Snell's Law, refractive index, n =
sin i (vacuum or air)
sin r (medium)
Bahan
Substance
Indek pembiasan
Refractive index
n
Pepejal/Solid
Intan
Diamond
Kaca
Glass
Ais
Ice
2.42
1.46
1.31
Cecair/Liquid
Air
Water
Alkohol
Alcohol
Benzena
Benzene
1.33
1.36
1.50
Gas/Gas
Udara
Air
Karbon dioksida
Carbon dioxide
1.000293
1.00045
1 Tentukan indeks pembiasan kaca.
Determine the refractive index of the glass.
Penyelesaian/Solution:
n =
sin 60°
sin 35°
= 1.51
2 Halaju cahaya melintasi medium ialah 1.6 × 10
8
m s
-1
. Kirakan indeks
pembiasan medium tersebut.
The speed of light passing through a medium is 1.6 × 10
8
m s
-1
. Calculate the
refractive index of the medium.
Penyelesaian/Solution:
Halaju dalam vakum/Speed in vacuum, c = 3.0 × 10
8
m s
-1
Halaju dalam medium/Speed in medium, v = 1.6 × 10
8
m s
-1
n =
Halaju cahaya di udara, c
Halaju cahaya dalam medium, v
=
Speed of light in air, c
Speed of light in medium, v

=
3.0 × 10
8
m s
-1
1.6 × 10
8
m s
-1
= 1.88
Latihan/Exercise
35°
60°
Kaca
Glass
Udara
Air
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 169 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 170
5
U
N
I
T
3 Berapakah halaju cahaya dalam medium dengan indeks pembiasan 2.2?
What is the speed of light in a medium with a refractive index of 2.2?
Penyelesaian/Solution:
n = 2.2,
c = Halaju dalam vakum/Speed in vacuum, c = 3.0 × 10
8
m s
-1
n =
Halaju cahaya di udara, c
Halaju cahaya dalam medium, v
=
Speed of light in air, c
Speed of light in medium, v
=
3.0 × 10
8
m s
-1
v
= 2.2
v =
3.0 × 10
8
m s
-1
2.2
= 1.36 × 10
8
m s
-1
Objek kelihatan bengkok dalam air
Objects appear to bend in water
Dalam ketara, d, ialah jarak
imej dari permukaan air.
The apparent depth, d, is the
distance of the image from the
surface of the water.
Dalam nyata, D, ialah jarak
objek dari permukaan air.
Real depth, D, is the distance
of the object from the surface of
the water.
Fenomena yang melibatkan pembiasan cahaya
Phenomena due to refraction of light
Udara
Air
Normal
Normal
Normal
Normal
Air
Water
Imej, I
Image, I
Objek
Object
Dalam ketara, d
Apparent depth, d
Dalam nyata, D
Real depth, D
1 Sinar cahaya dari objek
dibiaskan
di sempadan air-udara dan membengkok
menjauhi
normal.
The light ray from the object is
refracted
at the water-air boundary and bends
away from
the normal.
2 Apabila sinar cahaya masuk ke dalam mata, ia seolah-olah datang dari imej, I, yang
lebih tinggi

daripada kedudukan objek.
When the light ray reaches the eye, it appears to come from image, I, which is
higher
up.
3 Oleh itu objek seolah-olah berada di kawasan yang
lebih cetek
.
The object therefore appears to be
shallower
.
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 170 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 171
5
U
N
I
T
n =
D
d
,
di mana n ialah indeks biasan
medium
where n is the refractive index
of the medium
Dalam nyata dan dalam ketara
Real depth and apparent depth
1 Sinar cahaya yang merambat dari ikan terbias
menjauhi
normal apabila ia merambat dari air
(medium
lebih
tumpat) ke udara (medium
kurang
tumpat).
Rays of light coming from the fish are bent
away from
the normal as they passing through from water
(
denser
medium) to air (
less
dense medium).
2 Apabila sinar cahaya sampai ke mata, ia seolah-olah datang dari ikan maya yang berada di
atas

ikan sebenar.
When the light rays reach the eye, they appear to come from a virtual fish which is
above
the real fish.
3 Dalam ketara ialah jarak dari permukaan air ke
imej, I
.
The apparent depth is the distance from the surface of the water to the
image, I
.
4 Dalam sebenar ialah jarak dari permukaan air ke
objek, O
.
The real depth is the distance from the surface of the water to the
object, O
.
5 Hubungan indeks biasan, n, dalam nyata dan dalam ketara ialah:
The relationship between of refractive index, n, to real depth and apparent depth is:
n =
Dalam nyata
Dalam ketara
n =
Real depth
Apparent depth
6 Dari rajah di atas, ikan nampaknya muncul di bahagian bawah kolam pada kedudukan 50 cm dari
permukaan air. Berapakah kedalaman nyata ikan itu?
From the diagram above, the fish at the bottom of a pond appears to be 50 cm from the water surface. What is the
real depth of the fish?
(Pembiasan Indeks air/Refractive index of water = 1.33)
Penyelesaian/Solution:
n =
Dalam nyata
Dalam ketara
n =
Real depth
Apparent depth
1.33 =
Dalam nyata
0.5 m
1.33 =
Real depth
0.5 m
Dalam nyata = 1.33 × 0.5 m Real depth = 1.33 × 0.5 m
= 0.67 m = 0.67 m
O
Udara
Air
Normal
Normal
Air
Water
Dalam ketara, d
Apparent
depth, d
Dalam nyata, D
Real depth, D
I
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 171 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 172
5
U
N
I
T
7 Dalam rajah di sebelah, lukiskan rajah sinar dari titik Z ke
mata untuk menunjukkan objek kelihatan lebih tinggi.
In the diagram on the right, draw a ray diagram from point Z to
the eye to show how the object appears higher up.
5.3
MEMAHAMI PANTULAN DALAM PENUH CAHAYA
UNDERSTANDING TOTAL INTERNAL REFLECTION OF LIGHT
Pantulan dalam penuh cahaya ialah
Total internal reflection of light is
Fenomena yang berlaku hanya apabila cahaya merambat dari medium yang lebih tumpat ke medium yang
kurang tumpat dan sudut tuju melebihi sudut genting.
A phenomenon which occurs only when light travels from a denser medium to a less dense medium and the angle of incidence is
greater than the critical angle.
Normal
Normal
Imej
Image
Objek
Object Z
1 Apabila cahaya merambat dari kaca (medium yang
lebih tumpat
) ke
udara (medium yang
kurang tumpat
), ia akan terbias
menjauhi
normal.
When light travels from glass (
denser
medium) to air
(
less dense
medium), it will bend
away
from the normal.
2 Sudut biasan, r, adalah
lebih besar
daripada sudut tuju, i.
The angle of refraction, r, is
larger
than the angle of incidence, i.
3 Apabila sudut tuju, i, meningkat, sudut biasan, r,
meningkat

sehingga r = 90°.
When the angle of incidence, i, increases, the angle of refraction, r,
increases

until r = 90°.
4 Apabila sudut biasan, r, menjadi 90°, sinar yang dibiaskan merambat di
sepanjang sempadan di antara kaca dan udara. Pada peringkat ini, sudut
tuju, i, di dalam medium yang lebih tumpat dipanggil
sudut genting, c
.
When the angle of refraction, r, is 90°, the refracted ray moves along the boundary
between glass and air. At this stage, the angle of incidence, i, in the denser
medium is called the
critical angle, c
.
Kaca
Glass
Udara
Air
i
r
i
r
Kaca
Glass
Udara
Air
i = c
Kaca
Glass
Udara
Air
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 172 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 173
5
U
N
I
T
Kesimpulan
Conclusion


Cahaya yang merambat dari medium lebih tumpat ke
medium kurang tumpat akan dibiaskan
menjauhi

normal.
Light rays which travel from a denser medium to a less dense
medium are refracted
away from
the normal.


Apabila sudut pembiasan sama dengan 90°, sudut tuju
disebut
sudut genting
.
When the angle of refraction is equal to 90°, the angle of
incidence is called the
critical angle
.


Apabila sudut tuju lebih besar daripada sudut genting,

pantulan dalam penuh
berlaku.
When the angle of incidence is more than the critical angle,
total internal reflection
occurs.
Sudut genting, c, ialah
sudut tuju di dalam medium yang lebih tumpat apabila sudut biasan, r, dalam
medium yang kurang tumpat ialah 90°
The critical angle, c, is
the angle of incidence in the denser medium when the angle of refraction, r, in the less
dense medium is 90°
5 Apabila sudut tuju, i, adalah lebih besar daripada sudut genting, c, cahaya
tidak lagi
dibiaskan
tetapi semuanya
dipantulkan
ke dalam semula
dan ini mematuhi
hukum pantulan
.
When the angle of incidence, i, is larger than the critical angle, c, the light is no
longer
refracted
but is
reflected
internally and obeys the
laws of reflection
.
6 Fenomena ini dinamakan
pantulan dalam penuh
.
This phenomenon is called
total internal reflection
.
7 Dua syarat untuk pantulan dalam penuh cahaya berlaku ialah:
The two conditions for total internal reflection to occur are:
(a) Cahaya merambat dari medium yang
lebih tumpat
ke medium
kurang tumpat
.
The light travels from a
denser
medium to a
less dense
medium.
(b)
Sudut tuju
, i, adalah lebih besar daripada
sudut genting, c
.
The
angle of incidence
, i, is greater than the
critical angle, c
.
i
Kaca
Glass
Udara
Air
Kaca
Glass
Pantulan dalam penuh
Total internal refection
Udara
Air
Normal
Normal


r
1
r
2
i
1
i
2

08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 173 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 174
5
U
N
I
T
Hubungan antara sudut genting, c, dengan indeks pembiasan, n
The relationship between critical angle, c, and refractive index, n
Udara
Air
c
Kaca
Glass
1 Indeks pembiasan kaca adalah:
The refractive index of glass is given as:
n =
sin i (dalam udara/in air)
sin r (dalam kaca/in glass)

n =
sin 90°
sin c
n =
1
sin c
Kira sudut genting kaca yang mempunyai indeks pembiasan, n = 1.5.
Calculate the critical angle for glass with refractive index, n = 1.5.
Penyelesaian/Solution

sin 90°
sin c
= n
sin c =
1
n
=
1
1.5
= 0.6667
c = 41.8°
Contoh/Example
Rajah menunjukkan satu sinar cahaya, P, ditujukan ke dalam blok kaca. Sudut genting kaca ialah 42°. Ke
arah manakah cahaya bergerak dari titik Q?
The diagram shows a light ray, P, directed into the glass block. The critical angle of the glass is 42°. In which
direction does the light move from point Q?
Jawapan/Answer: C
Penerangan: Sudut tuju = sudut genting = 42°, maka cahaya merambat di sepanjang sempadan kaca-udara
Explanation: Incident angle = critical angle = 42°, thus light travels along to the boundary of glass-air
Latihan/Exercises
42˚
D
P
Q
Blok kaca
Glass block
A B
C
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 174 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 175
5
U
N
I
T
Logamaya
Mirage
Fenomena semula jadi berkaitan pantulan dalam penuh
Natural phenomena involving total internal reflection
Udara sejuk
(lebih tumpat)
Cool air (denser)
Udara panas
(kurang tumpat)
Warm air (less dense)
Permukaan panas
Hot surface
1 Di padang pasir, tanah (pasir) adalah
sangat panas
pada waktu siang,
jadi lapisan udara di permukaan pasir itu
dipanaskan
dan menjadi lebih
ringan serta
kurang tumpat
.
In the desert, the land (sand) is
very hot
during day time, so the layer
of air in contact with it gets
heated up
and becomes lighter and becomes
less dense
.
2 Hasilnya, lapisan udara di bahagian atas itu kurang panas dan
lebih tumpat

daripada lapisan di bawahnya.
As a result, the successive upper layers of air are not as hot and are
denser
than those below it.
3 Sinar cahaya dari objek yang jauh, dibiaskan daripada medium
lebih tumpat
ke medium
kurang tumpat
.
A ray of light from a distance object, gets refracted from a
denser
medium to a
less dense
medium.
4 Cahaya yang dibiaskan membengkok
menjauhi
normal.
The refracted rays bend
away from
the normal.
5 Dekat permukaan tanah,
pantulan dalam penuh
berlaku.
At the surface of the ground,
total internal reflection
occurs.
6 Logamaya disebabkan oleh
pantulan dalam penuh
cahaya di lapisan udara yang
berketumpatan

berbeza
.
The mirage is caused by
the total internal reflection
of light at layers of air of
different densities
.
Cahaya yang merambat
dari medium lebih tumpat
ke medium kurang tumpat
dibiaskan menjauhi
normal
The light passing through
from dense medium
to less dense medium
is refracted away from
normal
(MLA = More to Less =
Away)
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 175 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 176
5
U
N
I
T
Kelebihan periskop prisma
berbanding periskop cermin:
Advantages of the prism
periscope compared to a
mirror periscope:
(a) imej lebih terang kerana
kesemua cahaya
dipantulkan
the image is brighter
because all the light is
reflected
(b) imej lebih jelas kerana
tiada imej berganda
dihasilkan
The image is clearer
because there are no
multiple images formed as
in a mirror
• Gentian optik sangat nipis dan
fleksibel.
An optical fibre is very thin and
flexible.
• Gentian optik terdiri daripada satu
bungkusan gentian optik.
A cable of optical fibres consists
of many fine optical fibres bundled
together.
• Gentian optik boleh digunakan dalam
sistem gentian-optik seperti endoskop.
Optical fibre can be used in a fibre-
optic system such as an endoscope.
• Seorang doktor boleh melihat organ
dengan menyambung hujung terakhir
endoskop, yang dimasukkan ke
dalam badan.
A doctor can view an organ within the
body via one end of the endoscope,
which is inserted into the body.
• Ia juga digunakan dalam
telekomunikasi.
It is also used in telecommunications.
• Gentian optik adalah ringan, mudah
digunakan, murah dan bebas dari
pengaruh gelombang elektrik.
Optical fibres are light, easily handled,
cheap and free from electrical
interference signals.
Periskop
Periscope
Aplikasi pantulan dalam penuh
Applications of total internal reflection
Ciri-ciri imej:
saiz sama, tegak
Characteristics of the image:
same size, upright
Kegunaan periskop:
Uses of the periscope:
Untuk melihat objek di belakang halangan. Dalam
kapal selam, periskop digunakan untuk memerhatikan
kapal-kapal di permukaan laut
To view objects behind obstacles. In submarines, periscopes
are used to observe ships on the surface of the sea
45°
45°
Gentian optik
Optical fibres
Lapisan luar
Outer cladding
Teras dalam
Inner core
Norma
Normal
Sinar cahaya
Light ray
Perambatan cahaya dalam gentian optik
Propagation of light in an optical fbre
1 Suatu gentian optik terdiri daripada
teras dalam
yang mempunyai
indeks biasan kaca yang tinggi dan dikelilingi oleh
lapisan luar

yang mempunyai indeks biasan yang lebih rendah.
An optical fibre consists of
inner core
of high refractive index glass and
surrounded by the
outer cladding
of lower refractive index.
2 Apabila sinar cahaya merambat ke dalam
teras dalam
pada satu
hujungnya, ia akan merambat secara zig zag di sepanjang gentian dalam
satu siri
pantulan dalam penuh
When a light ray moves into the
inner core
from one end, it
will propagate along the fibre in a zigzag path undergoing a series of
total internal reflections
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 176 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 177
5
U
N
I
T
5.4
MEMAHAMI KANTA
UNDERSTANDING LENSES
F
f
F
f
Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama
dibiaskan ke
dalam
dan
menumpu
di
titik fokus.
Light rays parallel to principal axis are refracted
inwards
and
converge
to the
focal point.
Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama
dibiaskan
keluar
dan
mencapah
dari
titik fokus.
Light rays parallel to the principal axis are
refracted
outwards
and
diverge

from the focal point.
Kanta cembung = kanta
penumpu = kanta positif
Convex lens = converging lens
= positive lens
Kanta cekung = kanta
pencapah = kanta negatif
Concave lens = diverging
lens = negative lens
• Kanta cembung adalah lebih
tebal di tengah-tengah daripada
di sisinya.
Convex lenses are thicker in
the centre than at the edge.
• Kanta cekung adalah lebih nipis
di tengah-tengah daripada di
sisinya.
Concave lenses are thinner in
the centre than at the edge.
• Kanta cembung membiaskan
sinar tuju, yang selari dengan
paksi utama, oleh itu, ia
tertumpu kepada suatu titik di
atas paksi utama.
Convex lenses refract incident
rays of light, which are parallel
to the principal axis, so that
they are converged, to a point
on the principal axis.
• Kanta cekung membiaskan
sinar tuju yang selari dengan
paksi utama dan seolah-olah
sinar yang terbias itu mencapah
dari titik fokus yang terletak di
sebelah yang sama dengan
sinar tuju di paksi utama.
Concave lenses refract incident
rays of light, which are parallel
to the principal axis, so that
they appear to diverge from a
point located on the incident ray
of the principal axis.
Kanta cembung
Convex lens
Kanta cekung
Concave lens
F
f
F
f
Titik fokus, F/Focal point, F
Titik penumpuan di mana semua sinar yang selari dengan paksi utama bertumpu
kepadanya (kanta cembung) atau menyimpang daripadanya (kanta cekung) selepas
melalui kanta.
The concentration point where all rays parallel to the principal axis converge to it
(convex lens) or diverge from it (concave lens) after passing through the lens
Panjang fokus, f /Focal length, f
Jarak di antara titik fokus dan pusat optik kanta
The distance between the focal point and optical centre
of the lens
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 177 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 178
5
U
N
I
T
Istilah untuk kanta
Common terminology of lenses
Pusat
optik, C
Optical
centre, C
Pusat geometri kanta. Sinar yang merambat
melalui pusat optik kanta dalam garis lurus.
The geometric centre of the lens. Rays
travelling through the optical centre pass
through the lens in a straight line.
Paksi
utama
Principal
axis
Garis lurus yang melalui pusat optik pada
sudut tegak (90°) dengan satah kanta.
Straight line which passes through the optical
centre at right angle (90°) to the plane of the lens.
Titik fokus,
F
Focal
point, F
Titik pada paksi utama yang mana sinar tuju
yang selari dengan paksi utama:
Is the point on the principal axis to which
incident rays of light travelling parallel to the
principal axis:
a. menumpu daripada titik itu selepas
pembiasan melalui kanta cembung
converge after refraction through a convex
lens.
b. mencapah daripada titik itu selepas
pembiasan melalui kanta cekung.
diverge after refraction through a concave
lens.
Jarak
objek, u
Object
distance, u
Jarak antara pusat optik, O, dengan objek.
Distance between the optical centre, O, to
the object.
Jarak
imej, v
Image
distance, v
Jarak antara pusat optik, O, dengan imej.
Distance between the optical centre, O, to
the image.
Peraturan untuk rajah sinar
Rules for ray diagrams
Imej terhasil melalui kanta
Images formed by lenses
Objek
Object
Objek
Object
F F
F F
Rajah sinar untuk kanta cembung
Ray diagrams for convex lenses
(a) u > 2f
(b) u = 2f
F
f
v u
2F
F
Imej
Image
Objek
Object
Imej
Image
F
2F
F
f
v u
Kanta cekung
Concave lenses
Kanta cembung
Convex lenses
(a)
(b)
(c)
(a)
(b)
(c)
Objek
Object
Objek
Object
F F
F F
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Songsang/Inverted
Nyata/Real
Mengecil/Diminished
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Songsang/Inverted
Nyata/Real
Sama saiz dengan objek
Same size as the object
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 178 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 179
5
U
N
I
T
(c) f < u < 2f
(d) u < f
F 2F F 2F
Imej
Image
f
v u
F 2F F
Imej
Image
f
v
u
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Songsang/Inverted
Nyata/Real
Diperbesarkan/Magnified
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Tegak/Upright
Maya/Virtual
Diperbesarkan/Magnified
Rajah sinar untuk kanta cekung
Ray diagrams for concave lenses
F 2F
Objek
Object
Imej
Image
F F 2F F
Objek
Object
Imej
Image
Ciri-ciri imej bagi kanta cekung
adalah sama dengan ciri-ciri
cermin cembung
The characteristics of the
image for concave lens are the
same as the characteristics of
convex mirrors
DUV
D = Mengecil
Diminished
U = Tegak
Upright
V = Maya
Virtual
Ciri-ciri imej
Characteristics of image
Diperkecilkan/Diminished
Tegak/Upright
Maya/Virtual
Pembesaran
Magnification
Pembesaran, m
Magnification, m
=
Saiz imej/Size of image
Saiz objek/Size of object
=
h
I
h
O
Pembesaran, m
Magnification, m
=
Jarak imej/Image distance
Jarak objek/Object distance
=
v
u
m =
h
I
h
O

=
v
u
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 179 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 180
5
U
N
I
T
Latihan/Exercises
Hubungan antara u, v, f
Relationship between u, v and f
1
f
=
1
u

+
1
v
Jenis kanta
Type of lens
Panjang fokus, f
Focal length, f
Jarak objek, u
Object distance, u
Jarak imej, v
Image distance, v
Kanta cembung
Convex lens
Nilai positif
Positive value
Nilai positif
Positive value
Nilai positif atau negatif
Positive value or negative value
Kanta cekung
Concave lens
Nilai negatif
Negative value
Nilai positif
Positive value
Nilai negatif
Negative value
Satu objek dengan tinggi 8 cm diletakkan pada jarak 20 cm dari kanta cekung. Panjang fokus ialah
10 cm. Berapakah
(i) jarak imej dan
(ii) saiz imej?
An object of height 8 cm is placed at a distance of 20 cm from a concave lens. Its focal length is 10 cm. What is
(i) the image distance and
(ii) size of the image?
Penyelsaian/Solution:
(i) h
o
= 8 cm
u = + 20 cm
f = –10 cm

1
f
=
1
u

+
1
v

1
–10 cm
=
1
20 cm

+
1
v
v = –6.7 cm
(ii)
h
I
h
o
=
v
u
h
I
=
6.7 cm
20 cm
× 8 cm
= 2.68 cm
Latihan/Exercises
Rajah menunjukkan kedudukan imej, I, bagi objek,
O yang dibentuk oleh kanta cembung. Ketinggian
objek, h
o
ialah 6 cm.
The diagram shows the position of an image, I, of an
object, O formed by a convex lens. The height of the
object, h
o
is 6 cm.
O
I
70 cm
100 cm
Berapakah tinggi imej, h
I
?
What is the height of the image, h
I
?
Penyelesaian/Solution:
Jarak imejImage distance, v = 70 cm
Jarak objek/Object distance, u = 100 cm – 70 cm = 30 cm
h
o
= 6 cm
m =
h
I
h
O

=
v
u
h
I
6 cm

=
70 cm
30 cm
h
I
=
70 cm
30 cm
× 6 cm
= 14 cm
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 180 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 181
5
U
N
I
T
Kegunaan kanta dalam alat optik
The uses of lenses in optical devices
1 Kanta pembesar
Magnifying glass
F F
I
O
Mata
Eye
Jarak objek, u:
u < f

Ciri-ciri imej:
diperbesarkan, tegak, maya
Object Distance, u:
u < f
The characteristics of the image:
Magnified, upright, virtual
2 Mikroskop majmuk
Compound microscope
Kanta objektif
Objective lens
Mata
Eye
Objek
Object
Kanta mata
Eyepiece
F
0
F
e
I
1
I
2
F
e
F
0
Ciri-ciri imej pertama, I
1

Characteristics of first image, I
1
Songsang, nyata, diperbesarkan
Inverted, real, magnified
Ciri-ciri imej terakhir, I
2

Characteristics of final image, I
2
Songsang, maya, diperbesarkan
Inverted, virtual, magnified
3 Teleskop astronomi (digunakan dalam pelarasan normal)
Astronomical telescope (used in normal adjustment)
Kanta objektif
Objective lens
Imej, I
1
, di infniti
Image, I
1
, i s formed
at infnity
Kanta mata
Eyepiece lens
F
o
F
e
Mata
Eye
Cahaya selari dari
objek jauh
Parallel rays
from distant
object
I
1
F
0
= titik fokus kanta
objektif
focal point of objective
lens
F
e
= titik fokus kanta
mata
focal point of eyepiece
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 181 9/10/13 4:40 PM
MODUL • Fizik TINGKATAN 4
© Nilam Publication Sdn. Bhd. 182
5
U
N
I
T
Perbandingan antara mikroskop majmuk dan teleskop astronomi
Comparison between a compound microscope and an astronomical telescope
Kesamaan /Similarities
1 Terdiri daripada dua
kanta cembung
Consists of two
convex lenses
2 Imej yang pertama adalah
nyata
dan
songsang
dan bertindak sebagai objek bagi kanta mata
The first image is
real
and
inverted
and acts as the object for the eyepiece
3 Kanta mata bertindak sebagai
kanta pembesar
The eyepiece acts as a
magnifying lens
4 Imej akhir adalah
maya
,
songsang
dan
diperbesar
The final image is
virtual
,
inverted
and
magnified
Perbezaan/Differences
Mikroskop majmuk
Compound microscope
Aspek
Aspects
Teleskop astronomi
Astronomical telescope
Dua kanta cembung berkuasa tinggi
Two high-powered convex lenses
Jenis kanta dan
kuasa kanta
Types of lenses and
power of lenses
Kanta cembung berkuasa rendah dan
kanta cembung berkuasa tinggi
A low powered convex lens and a high powered
convex lens
f
o
< f
e
Panjang fokus
Focal length
f
o
> f
e
Imej pertama adalah besar
First image is magnified
Imej pertama
First image
Imej pertama adalah kecil
First image is diminished
Kedudukan dekat dengan mata pemerhati
At the near point of the observer’s eye
Kedudukan imej
terakhir
Position of final image
Pada kedudukan infiniti
At infinity
Lebih besar/Greater than ( f
o
+ f
e
)
D > ( f
o
+ f
e
)
Jarak antara dua kanta
Distance between lenses
(D)
Sama/Equal to ( f
o
+ f
e
)
D = ( f
o
+ f
e
)
m = m
o
× m
e
Pembesaran linear, m
Linear magnification, m
m =
f
o
f
e
08 FIZ Form 4 Ch5 2F.indd 182 9/10/13 4:40 PM
© Nilam Publication Sdn. Bhd.
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.
The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.
FORMULA PENTING
IMPORTANT FORMULAE
1 a =
2 v
2
= u
2
+ 2as
3 s = ut + at
2
4 Momentum = mv
5 F = ma
6 Tenaga kinetik
Kinetic energy
= mv
2
7 Tenaga keupayaan graviti
Gravitational potential energy
= mgh
8 Tenaga keupayaan kenyal
Elastic potential energy
= Fx
9 Kuasa, P =
Power, P =
10 ρ =
11 Tekanan / Pressure, p =
12 Tekanan / Pressure, p = hρg
13 Haba / Heat, Q = mcƟ
14 Haba / Heat, Q = mL
15 = pemalar / constant
16 n =
17 n =
=
18 = +
19 Pembesaran linear
Linear magnifcation
m =
20 v = ƒλ
21 λ =
22 Q = It
23 E = VQ
24 V = IR
25 Kuasa / Power, P = IV
26 g = 10 m s
-2
27 =
28 Kecekapan / Effciency
= × 100%
29 E = mc
2
30 c = 3.0 × 10
8
m s
-1
v - u
t
sin i
sin r
dalam nyata
dalam ketara
real depth
apparent depth
1
2
1
2
1
2
1
u
v
u
ax
D
1
f
1
v
m
V
F
A
pV
T
tenaga
masa
energy
time
N
S
N
P
I
S
V
S
I
P
V
P
V
S
V
P
P|Z|K - S|ZL CLOSL: w8.5'' x Hll''
Tingkat 1, No. 35, Jalan 5/10B, Spring Crest Industrial Park
68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Tcl. û3 · 6178 û132 · Fax. û3 · 618S 24û2
www.nilampublication.com · nilampublication_yahoo.com
Tajuk-tajuk dalam siri ini:
Matapelajaran Tingkatan
1 2 3 4 5 SPM
M
O
D
U
L
Berminat untuk Menjadi Penulis?...
Sila Hubungi:
03-6178 0132
nilampublication@yahoo.com
Chemistry
Kimia
Fizik
Biologi
Matematik
Matematik Tambahan
Bahasa Malaysia
English
Sains
Sejarah
Geografi
Edisi Guru
Edisi Guru
WM RM10.95
EM RM10.95
N
M
4
2
4
4
4
T
IN
G
K
A
T
A
N
D
w
i
b
ah
a
s
a
4
T
I
N
G
K
A
T
A
N
D
w
i
b
ah
a
s
a
l Modul P&P yang berkesan memudahkan dan mempercepatkan
pengajaran guru.
l Menggunakan kaedah pengurusan grafik yang memudahkan pelajar
memahami dan mengingati konsep-konsep fizik dalam Ingatan Jangka
Panjang.
l Modul yang efisien mengandungi nota, latihan dan eksperimen yang
ringkas, lengkap dan padat menyerupai format SPM.
l Mengikut Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 yang terkini.
T
I
N
G
K
A
T
A
N

4
D
W
I
B
A
H
A
S
A
F
I
Z
I
K