P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

סב " ד תוחנמ אע ןיכרוכ עמש תא

www.swdaf.com
ד קרפ םיחספ תכסמ הנשמ
ח הנשמ
] ט [ לכ םילקד ןיביכרמ םדיב וחימ אלש ןה ולאו םדיב וחימ אל השלש לעו םדיב וחימ השלש לע וחירי ישנא ושע םירבד השש
םויה עמש תא ןיכרוכו ויזמג ןיריתמ םדיב וחימש ולאו םדיב וחימ אלו רמועה ינפל ןישדוגו ןירצוקו תחתמ ןילכואו שדקה לש ת
םימכח םדיב וחימו קריל האפ םינתונו תבשב םירשנה :

במר " ח הנשמ ד קרפ םיחספ תכסמ הנשמ לע ם
עמש תא ןיכרוכו , עמש תירק תעב ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמוא ויה אלש .

ר ' ח הנשמ ד קרפ םיחספ תכסמ ארונטרבמ הידבוע
עמש תא ןיכרוכו - עמש תאירקב דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמוא ויה אלש . ןיב ןיקיספמ ויה אלש רחא שורפ
תבהאול דחא , םירחא םירבדל םימש תוכלמ ןיב קיספהלו דחאב ךיראהל ךירצש :

א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
כו עמש תא ןיכרו . ידבע יכיה ? הדוהי בר רמא : םירמוא + ו םירבד + ה לארשי עמש ' ה וניהלא ' דחא , ןיקיספמ ויה אלו .
רמא אבר : עמשמד ךבבל לע םויה םירמוא ויהש אלא ויה ןיקיספמ : ךבבל לע םויה , ךבבל לע רחמ אלו . ןנבר ונת : דציכ
עמש תא ןיכרוכ ויה ? ה לארשי עמש םירמוא ' ה וניהלא ' דחא ןיקיספמ ויה אלו , ריאמ יבר ירבד . רמוא הדוהי יבר :
ויה ןיקיספמ , דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמוא ויה אלש אלא . היל ןנירמא אמעט יאמ ןנאו ? ןועמש יבר שירדדכ
שיקל ןב , שיקל ןב ןועמש יבר רמאד + : טמ תישארב + םכל הדיגאו ופסאה רמאיו וינב לא בקעי ארקיו . לגל בקעי שקיב תו
ןימיה ץק וינבל , הניכש ונממ הקלתסנו . רמא : לוספ יתטמב שי םולשו סח אמש , לאעמשי ונממ אציש םהרבאכ , קחצי יבאו
ושע ונממ אציש . וינב ול ורמא : ה לארשי עמש ' ה וניהלא ' דחא . ורמא : דחא אלא ךבלב ןיאש םשכ - דחא אלא ונבלב ןיא ךכ .
רמאו וניבא בקעי חתפ העש התואב : כ םש ךורב דעו םלועל ותוכלמ דוב . ןנבר ירמא : דיבענ יכיה ? והורמאנ - ורמא אל
וניבר השמ , והורמאנ אל - בקעי ורמא . יאשחב ותוא םירמוא והיש וניקתה . קחצי יבר רמא , ימא יבר יבד ירמא : תבל לשמ
הרידק יקיצ החירהש ךלמ , רמאת םא - יאנג הל שי , רמאת אל - רעצ הל שי . חב איבהל הידבע וליחתה יאש . והבא יבר רמא :
ןינימה תמוערת ינפמ םר לוקב ותוא םירמוא והיש וניקתה . ןינימ אכילד אעדרהנבו - יאשחב הל ירמא אתשה דע .
ןנבר ונת : וחירי ישנא ושע םירבד השש , םימכח ןוצרב אלש השלשו םימכח ןוצרב השלש . םימכח ןוצרב ולאו : ןיביכרמ
םויה לכ םילקד , עמש תא ןיכרוכו , צוקו רמועה ינפל ןיר . םימכח ןוצרב אלש ולאו : רמועה ינפל ןישדוג , ןהיתונגב תוצרפ ןיצרופו
םיבוט םימיו תותבשב תרוצב ינשב םיינעל רשנ ליכאהל ןהיתוסדרפבו , שדקה לש תויזמג ןיריתמו , המקש לשו בורח לש ,
ריאמ יבר ירבד . הדוהי יבר ול רמא : ןישוע ויה םימכח ןוצרב םא - וע םדא לכ והי ןכ ןיש . אלא : ןוצרב אלש ולאו ולא
ןישוע ויה םימכח , םדיב וחימ אל השלש לעו םדיב וחימ השלש לע . םדיב וחימ אלש ולאו : םויה לכ םילקד ןיביכרמ , ןיכרוכו
עמש תא , רמועה ינפל ןישדוגו ןירצוקו . םדיב וחימש ולאו : שדקה לש תויזמג ןיריתמ , המקש לשו בורח לש , תוצרפ ןיצרופו
היתונגב תרוצב ינשב םיבוט םימיו תותבשב םיינעל רשנ ליכאהל ןהיסדרפו ן , קריל האיפ ןינתונ , םימכח םדיב וחימו . יבר רבסו
איה םימכח ןוצרב אלש הריצק הדוהי ? ןנתהו : םימכח ןוצרב רמועה ינפל ןירצוק וחירי ישנא , ןוצרב אלש רמועה ינפל ןישדוגו
םימכח , םימכח םדיב וחימ אלו ? וחימ אלו וחימ רמאד היל תעמש ןאמ - הדוהי יבר , םימכח ןוצרב ןירצוק ינתקו ! - ךימעטילו ,
הוה העברא ינה ? - אלא : הריצק ןכימ ימס .

ב רוט אל ףד ד קרפ םיחספ תכסמ ימלשורי דומלת / ה " ז
ויה דציכ עמש תא ןיכרוכ יבר רמא הרועז יבר רמא אחא יבר רמא ה לארשי עמש אל ' ה וניהלא ' ויה אלש אלא דחא
יאמ יבר ירבד הביתל הבית ןיב ןיקיספמ ' מוא הדוי יבר ' ירמוא ויה אלש אלא ויה ןיקיספמ ' םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב
דעו יבר הרועז יבר רמא הסוי יבר ה לארשי עמש אל ' וגו ' לש אלא הדוי יבר ריאמ יבר ירבד ךורבל דחא ןיב ןיקיספמ ויה א
מוא ' ירמוא ויה אלש אלא ויה ןיקיספמ ' דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב

םיחספ תכסמ אתפסות ) ןמרביל ( ג קרפ
טי הכלה
םימכח ןוצרכ השלש וחירי ישנא ושע םירבד השש םימכח ןוצרכ אלש השלשו יברעב םילקד ןיביכרמ םימכח ןוצרכ וליא
םויה לכ םיחספ עמש תא ןיכרוכו קה לש תויזיג ןיריתמ םימכח ןוצרכ אלש וליאו רמועה ינפל ןירצוקו תבשב םירשנ ןילכואו שד
מא קריל האיפ ןינתונו ' ר ' ןדיב וחימ אל השלשו ןדיב וחימ השלש אלא ןכ ןישוע םדא לכ והי ןישוע ןה םימכח ןוצרכ םא הדוהי
ןדיב וחימ אלש וליא םיחספ יברעב םילקד ןיביכרמ עמש תא ןיכרוכו וחימש וליא ןדיב וחימ אלו רמועה ינפל ןירצוקו ןישדוגו
ריתמ ןדיב קריל האיפ ןינתונו תבשב םירשנ ןילכואו שדקה לש תויזוזג ןי מוא עמש תא ןיכרוכ דציכ ' וגו לארשי עמש ' ויה אלו
ר ןיקיספמ ' וא הדוהי ' מוא ויה אלש אלא ויה ןיקיספמ ' דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב

שר " א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ י
ןיקיספמ ויה אלו - דחאב ךיראהל ךירצד יפ לע ףא תבהאול דחא ןיב , םירבדל םימש תוכלמ תלבק ןיב קיספהלו
םירחא , ןושאר קוספב וניהלא אוה דחא רמואו וילע לבקמ דחא לכש , איה האווצ ןושל ינש קוספו .
ר ' רמוא הדוהי - ויה ןיקיספמ ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמוא ויה אלש אלא .
ןיכרוכו - איהש תומכ היירקה לכ ןיקבדמ ויהש רמולכ , ןיפיסומ ויה אלו , יסרגד תיאו : ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמוא ויהש ,
שוריפ : םר לוקב ותוא םירמוא ויהש .
1
סב " ד תוחנמ אע ןיכרוכ עמש תא
www.swdaf.com
שר " א דומע אע ףד תוחנמ תכסמ י
עמש תא ןיכרוכו – פמ ' לארשי עמש םירמוא ויהש וגהנש םוקמב םיחספב הביתל הבית ןיב חויר ןתיל ןיקיספמ ויה אלו .

א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ תופסות
ןיקיספמ ויה אל - ש םשל רמואד עמשמד םשל לארשי עמש ןיב םנעיו לארשי עמשי .

א דומע אע ףד תוחנמ תכסמ תופסות
עמש תא ןיכרוכו - וגהנש םוקמ קרפב ) ספ םיח ונ (. ש רמא הדוהי בר רמא ידבע יכיה שרפמ םיקיספמ ויה אלו לאומ הארנו
עמש ונייה ארקד היטשפו םשה תא עמשיש לארשיל רמואכ הארנ אהי אלש םשל לארשי ןיב ןיקיספמ ויה אלד שרפל
ה יכ לארשי ' ה וניהלא ' ןיב ןיקיספמ ויה אלש רמואש ימ שיו הביתל הבית ןיב ןיקיספמ ויה אלש ןנירמא ימלשוריבו דחא
ךורבל דחא .

יר " ב דומע ח ףד תוכרב תכסמ ף
וכו וחירי ישנא ושע םירבד השש ןינעב וגהנש םוקמ קרפב ' וא הדוהי בר רמא דובע יכיה עמש תא ןיכרוכו לארשי עמש םירמ
ה ' ה וניהלא ' אלו ךבבל לע םויה עמשמד ךבבל לע םויה םירמוא ויהש אלא ויה ןיקיספמ רמא אבר ןיקיספמ ויה אלו דחא
וגו עמש םירמוא עמש תא ןיכרוכ דציכ ןנבר ונת ךבבל לע רחמל ' ר ירבד ןיקיספמ ויה אלו ' ויה ןיקיספמ רמוא הדוהי יבר ריאמ
ךורב םירמוא ויה אלש אלא בקעי ארקיו יזפ ןב ןועמש יבר שירדדכ היל ןנירמא אמעט יאמ ןנאו דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש
וגו ' אבא יבא םהרבאכ לוספ יתטמב שי אמש רמא הניכש ונממ הקלתסנו ןימיה ץק וינבל תולגל בקעי שקב התא ירוכב ןבואר
ה לארשי עמש ול ורמא ושע ונממ אציש יבא קחציכו לאעמשי ונממ אציש ' ה וניהלא ' ןיא ךכ דחא אלא ךבלב ןיאש םשכ דחא
השמ הירמא אל הירמינ דיבענ יכיה ןנבר ירמא דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב רמאו חתפ העש התואב דחא אלא ונבלב
ירמינ אל ' א יאשחב ותוא םירמוא והיש וניקתה בקעי הירמא " רמאת הרדק יקיצ החירהש ךלמ תבל לשמ ימא יבר יבד קחצי ר
שי יאשחב הל ואיבהו הידבע וליחתה רעצ הל שי רמאת אל יאנג הל

במר " קרפ עמש תאירק תוכלה ם א
ד הכלה
םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב שחלב א רמוא ןושאר קוספ רמוג אוהשכ עמש תאירק ארוקה * וכרדכ ארוקו רזוחו דעו
יי תא תבהאו ' הפוס דע ךיהלא , ותתימ תעשב םירצמב וינב תא וניבא בקעי ץבקש העשבש ונידיב איה תרוסמ ןכ ןירוק המלו
ה ךרד לעו םשה דוחי לע םזרזו םויצ ' ךלהש ימ תולספ םכב שי אמש ינב םהל רמאו םתוא לאשו ויבא קחציו םהרבא הב
וגו השא וא שיא םכב שי ןפ וניבר השמ ונל רמאש ןינעכ םשה דוחיב ימע דמוע וניאש ' יי לארשי עמש ורמאו םלוכ ונע ' וניהלא
יי ' דחא , יי לארשי וניבא ונממ עמש רמולכ ' יי וניהלא ' דחא , בכ םש ךורב רמאו ןקזה חתפ דעו םלועל ותוכלמ דו , לכ וגהנ ךכיפל
הז קוספ רחא ןקזה לארשי וב חבשש חבש רמול לארשי .

קורה רפס כש ןמיס תוכרב תוכלה ח
קיספב ' ה ןיב קיספהל ךירצש עמשמ וגהנש םוקמ קרפב ' דובכ םש ךורבל דחא . השיחלב רמוא דובכ םש ךורב . שרדמב
ותוכלמ דובכ םש ךורב ורמאו םיכאלמה וליחתה עמש תירק ומייסו םורמל השמ הלעשכ יל הפסא . ןיקתהו השמ ךלה
יאשחב ותוא רמוא והיש . רדמב ' מא ןנבר םש ךורב ןיסלקמ תרשה יכאלמ עמש םורמל השמ הלעשכ ןיר . לארשיל הרוהו .
איסהרפב ותוא םירמוא ןיא המלו . א " ותשאל הנתנ ךלמ לש ןיטלפ ךותמ ןימורק בנגש דחאל המוד רבדה המל יסוי ר
ךתיב ךותב אלא איסהרפב יטשקתת לא הל רמא . איסהרפב םירמוא םה םיכאלמכ םייקנ םהש םירופכה םויב לבא ךורב
ותוכלמ דובכ םש . ךבבל לע רמאי רחאו קיספהל ךירצ םויה םיקבדה ןיב חויר ןתיל ךירצ ךבבל לכב יספדכ ' היתווכ אבר
הבהאל ירקיל רדהו םויה ךוצמ יכנא רשא .

ארוק היה קרפ תוכרב תכסמ יכדרמ ] דל זמר [
] זמ זמר [ עמש תא ןיכרוכו ) נ םיחספ " א ו ( ןיקיבדמ רמולכ קיספהלו דחאב ךיראהל ךירצו תבהאול דחא ןיב ןיקיספמ ויה אלו
האוצ ןושל ינש קוספד תבהאול םימש תוכלמ תלבק ןיב . תוש ויה אל לבא ויה ןיקיספמ למכשב םירמוא ויהש אלא ןיק " ו :

ירה לע הנוי וניבר " ב דומע ח ףד תוכרב תכסמ ף
ןיקיספמ ויה אלו לארשי עמש םירמוא םויה ןיגהונ ונאש ומכ הלש םימעטה םע תחנב התוא ןירוק ויה אלש רמולכ
ק תוצמ רקיעש " הלש םימעטה םע התורקל אוה ש :
) אבר ] ( הדוהי יבר [ ה ןיקיספמ רמא וי םע עמש םיכרוכ ויהש התיה הכירכה אלא תחנב לארשי עמש ויה םירמוא רמולכ
למכשב םירמוא ויה אלו תבהאו " ו שרו " ז י " רחא ןינעב שרפמ ל ר רמאד יאמד " ר ןיקיספמ ויה אלש מ " ללכ ןיקיספמ ויה אלש ל
למכשב םירמוא ויה אלש תבהאו ןיבו דחא ןיב " ילדב ןיכיראמ ויה אל םגו ו " ת :
רו ' והי ויה ןיקיספמ רמא הד לדב ויה ןיכיראמ רמולכ " דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמוא ויה אלש אלא ת לע השקו
רנ ברה ירומ יפמ רקיע ןושארה שוריפה יאדו אלא ויה ןיכיראמ אלא ןיקיספמ ןושל רמול ול היה אלש הז " ו :
יאשחב ותוא םירמוא והיש וניקתה ר " ותוכלמ דובכ םש ךורב רמאיש ל שחלב דעו םלועל ראשה לכ רמאי ךכ רחאו
םמצע וליגריש ץראה ימע ינפמ שוחל שיש אלא אוה הפי גהנמו תומוקמ הברהב םויה םיגהונ ןכו הצרי םא םר לוקב
םיתניב רבדל :

2
סב " ד תוחנמ אע ןיכרוכ עמש תא
www.swdaf.com
ב דומע הנ ףד םיחספ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
הינשה עמש תא ןיכרוכ ויהש ו ותוכלמ דובכ םש ךורבב תבהאו לש קוספל עמש לש קוספ ןיב םיקיספמ ויה אלש אוה
ח וחימ אלו תוצמ לוע תלבקב םימש תוכלמ לוע תלבק ךורכל אלש תטעומ הייהשב םהיניב םיקיספמ ויהש אלא םימכ
מש אלא וניבר השמ הרמא אלו ליאוה םדיב " יאשחבו ורמאל האנ רבדה מ מגב ורמאש המ דצמ ' וינב תא בקעי ץבקשכש
יבאכו ושע ונממ אציש אבאכ יערזב לוספ שי םולשו סח אמש רמא שדוקה חור ונממ הקלתסנו ץקה תא םהל תולגל שקב
ה לארשי עמש ול ורמא לאעמשי ונממ אציש אבא ' ה וניהלא ' דחא אלא ונבלב ןיא ונא ךכ דחא אלא ךבלב ןיאש םשכ דחא
אוה ךורב שודקה היה אלש אלא ונממ הקלתסנ וערז לוספ תבסב אלש שיגרהו דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב רמאו חתפ
ה בקעי הירמא אה הירמינ אל השמ הירמא אל הירמינ דיבעינ אכיה ןנבר ורמא םכרבו ותולגלמ ענמנו ול תולגל הצור וניקת
ירמוא והיש ' יאשחב ותוא :

שרהמ " א דומע ונ ףד םיחספ תכסמ תודגא ישודיח א
וכ ןיקיספמ ויה אלו ' . שרפע " רל הארנ ושוריפמ י " למכשב ללכ םירמוא ןיאד מ " ו מ ןנאו ןמקלד השרדו " ירמא ט ' יל ' וכ '
רד אבילא ונייה " י שרפבש הינש אסריג יפל והימו " למכשב םירמוא ויהש י " ק ו " אד ק " ירמא ןנאד אה כ ' נ איתא אל היל ימ
רל ' ורמואל אלש ונייהד וחירי ישנאב םימכח וחימ ירהש הדוהי אלא ןיקתוש ויה אלו ןיקיספמ בתכש יכדרמה ןושלמו
למכשב םירמוא ויהש " כע ו " רו ל " למכשב םירמוא ויהו ןיקתוש ויה אלש ל " ספ ומכ םר לוקב ו ' א ' ןיקתוש ויה אלש ונייהו
קו שחלב ורמואל " ל :
וכ רמא אבר ' . שריפכ " ב י הכו םויה ךוצמ יכנא רשא םע אלא ךבבל םע קובד וניא םויה תלמ יכ שמוח " שרפ ג " יכנא רשא יבג י
א רוטבו הבהאל םויה םכתא הוצמ " ג בותכ ח " הבהאל ןיבו םויה ןיב קיספהל שי כ ק והימו " שרפמ אוהש אברד היתלימא ק
מש ןיכרוכ ןישרפמ אלד יאנת ינהא גילפ יכו ןמקלד יאנת ךנהמ ןאמכ אלד הל קו יכה ע " ל :

כלה םייח חרוא רוט אס ןמיס עמש תאירק תו
… ר בתכ " הביתל הבית ןיב קיספהל ךירצו ע איהה לעד ) ב הנ םיחספד ( םימכח ןוצרב אלש עמש תא ןיכרוכ ויה וחירי ישנאד
הביתל הבית ןיב ןיקיספמ ויה אלש ימלשוריב שרופמ
… ר בתכו " עמש עמש תורומשאב םירמואש םתוא קתשל ךירצש י למכשב םירמואו " אה םושמ השרפה ןמ וניאש יפ לע ףא ו
פב םיחספב רמתיאד ' וגהנש םוקמ ) א ונ ( שי אמש רמא הניכש ונממ הקלתסנו ץקה םהל תולגל שקב וינבל בקעי ארקשכ
כב ה לארשי עמש ורמאו םלוכ וחתפ ןוגה וניאש ם ' ה וניהלא ' למכשב רמאו ןקזה חתפ דחא " ימנ ןנירמאו ו ה דיבעינ יכיה םת
יאשחב ותוא רמול ונקת בקעי הירמא אה הירמינ אל השמ הירמא אל הירמינ ע " ורמואל ןיגהונ כ ) ותוא ( וליפא יאשחב
קיספהל ךירצו םר לוקב הלוכ תורקל ןיגהונש תומוקמב לעל םויה ןיב קיספהל ךירצ ןכו תבהאול דעו םלועל ןיב טעמ
ךבבל הבהאל ןיבו םויה םכתא הוצמ יכנא רשא ןיב קיספהל ךירצ ימנ אמעט יאהמו רחמל אלו םויה הארנ אהי אלש
... עמש תא ןיכרוכ ויהש וגהנש םוקמד איההד שוריפ והזו הרותב םהש ומכ הימעטב התורקל ךירצש הנוי יבר ברה בתכ
הימעטב התוא םיארוק ויה אלש םימכח ןוצרב אלש

ב " אס ןמיס םייח חרוא ח
ג וכ הביתל הבית ןיב קיספהל ךירצו םרמע בר בתכ ' . ןותמב אלא הצורמב תוביתה רמאי אלש רמול ונוצרד הארנ
ישנב ךבבל לע רמאי אלש אוהו אוה רחא ןינע םיקבדה ןיב חויר ןתיל ךירצד אהו תחא תחא תועמ הנומ וליאכ ןותמ המ
תובית ראש לבא המישנל המישנ ןיב ןתונש חוירה והזו המצע ינפב המישנב ךבבלו המצע ינפב המישנב לע אלא תחא
הביתל הבית ןיב קיספיש קר תחא המישנב רמול לוכי :
ח וכו דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמואו ' . ארוק היה קרפ םירובגה יטלשב בתכ ) ח : ז תוא ( ר םשב ' היעשי
ז ןורחא " ל ) איר יקספ " תוכרב ז ב , ד ( ותוא ןיריזחמ ןיא ורמא אל םאש יניעב הארנו כע " ל קד ומעטו " אצי אל אתיירואד ש
ב לבא ורמא אל םא ותבוח ידי ש כ " מ הנקת אלא הניא דעו םלועל ותוא ןיריזחמ ןיא ךכלה בקעי הרמאד ןויכ :
ט תבהאול דעו םלועל ןיב טעמ קיספהל ךירצו . םימש תוכלמ לוע תלבק אוה דעו םלועל דעד ומעט תבהאו קוספו
תבהאו תוצמ םייקל יוויצ ןושל אוה ה ןיב קיספהל רמא אל יכה םושמו ' דובכ םש ךורבל דחא דעו םלועל ותוכלמ בג לע ףא
הרותב השמ ורמא אלד הזל הז ןיב םולכ קיספהל ןיא םימש תוכלמ תלבק ללכמ אוה הז םגש ןויכ אלא :

אס ןמיס עמש תאירק תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
גי ףיעס
* ןושאר קוספ רחא אי רמול ךירצ ) טכ ] ( אי [ > ה < למכשב " ו , ) ל ( יאשחב .
די ףיעס
טעמ קיספהל ךירצ ) אל ( > ו < תבהאול דעו םלועל ןיב , תוצמ ראשל םימש תוכלמ תלבק ןיב קיספהל ידכ . הגה : קיספהל שיו
קוספב הל לארשי ןיב ןושאר ,' הל וניהלא ןיבו ' ינשה , ה יכ לארשי עמש עמשנ אהיש ידכ ' ה אוה וניהלא אוהש ' דחא ) חקור .( ךורבל דחא ןיב טעמ קיספהל שיו , יכ
ןושאר קוספ אוה םימש תוכלמ לובק רקיע ) םהרדובא .(
וט ףיעס
ךבבל לע םויה ןיב קיספהל ךירצ , הבהאל םויה ןיבו , ה הארנ אהי אלש רחמל אלו םוי .
דכ ףיעס
הרותב םהש ומכ םימעטב עמש תאירק תורקל ךירצ . הגה : וגהנ אל לבא ) זל ( ולא תונידמב ןכ , מו " מ די םירימחמ םיקדקדמה ) חל ] ( די [ ךכב .


3
סב " ד תוחנמ אע ןיכרוכ עמש תא
www.swdaf.com

אס ןמיס םייח חרוא שובל
ו ףיעס
הביתו הבית לכ ןיב קיספהל ךירצו , דכ המצע ינפב הביתו הבית לכ ןבויש י ...
גי ףיעס
וגו עמש קוספ רחא דימ דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב עמש תאירקב ןיפיסומו ' השרפה ןמ וניאש יפ לע ףא , םושמ
וגהנש םוקמ קרפ ןנירמאד אה ] ע ונ םיחספ " א [ ע וניבא בקעי ארקשכ " תולגל שקיב וינבל ה ביתכד ץקה תא םהל ] תישארב
טמ , א [ םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו , ותולגל ותחינה אלו הניכש ונממ הקלתסנ , שי אמש וינבל רמא
ןוגה וניאש ימ םכב , ה לארשי עמש ורמאו םלוכ וחתפ ' ה וניהלא ' דחא , דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב רמאו ןקזה חתפ ,
דיבענ יכיה ןנירמאו , הירמינ , השמ ורמא אל , הירמינ אל , בקעי הירמא אה , יאשחב ותוא רמול ונקת , םוקמב וליפא רמולכ
יאשחב דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב רמול ןיגהונ םר לוקב הלוכ תורקל ןיגהונש , השרפה ןמ וניאש רכיה וב תתל
ורמא בקעי קר הרותב הבותכה
) ו (
*: גה " ירת ןמיס ןמקל ןייעו ה " ב ףיעס ט ' כ ףיעס ךומסבו " ו :
די ףיעס
הל לארשי ןיב ןושאר קוספב קיספהל שיו ' הל וניהלא ןיבו ' ינשה , הש לארשי עמש עמשנ אהיש ידכ ' אוה וניהלא אוהש
ה ' דחא . ךורבל דחא ןיב טעמ קיספהל שיו , השרפב בותכה ןושאר קוספ אוה םימש תוכלמ לוע לוביק רקיע יכ . ג ןכו " כ
ועל ןיב טעמ קיספהל ךירצ תוצמ ראשל םימש תוכלמ לוע תלבק ןיב קיספהל ידכ תבהאול דעו םל , דובכ םש ךורבד
ג דעו םלועל ותוכלמ " אוה םימש תוכלמ תלבק ללכמ כ , אוהש ןושאר קוספה ומכ םימש תוכלמ תלבק ךכ לכ וניאש אלא
השרפב שוריפב בותכ :
וט ףיעס
ךבבל לעל םויה ןיב קיספהל ךירצו , לע םויה עמשנ אהי אלש ךבבל לע רחמל אלו ךבבל , הוצמ יכנא רשא ןיב קיספי ןכו
הבהאל ןיבו םויה םכתא , הבהאל רחמל אלו הבהאל םויה עמשנ אהי אלש :
כ ףיעס ב
לכב רהזיל שי הלפתבו םיבותכו םיאיבנ הרות יקוספ ראשב וא הרמזד יקוספב ףא אלא ורמא דבלב עמש תאירקב אלו
הז , ודובכ תא םיוגב ורפס ןוגכ , תא םילשורי יחבש , תא םעה ואריו , תא םקתו , תא םיכילממו , זח וריהזהש אלא " תאירקב ל
מ לוע תלבקו ךרבתי םשה דוחי הב שיש ינפמ רתויב עמש םימש תוכל . םיימעפ םוי לכב התורקל םדא לכ םיבייחש דועו ,
האירקב ןיאיקב םניאש ץראה ימע ינפמ םהילע ריהזהל ןיכירצ ויה ךכיפל :
ףיעס דכ
הרותב םהש ומכ הימעטב עמש תאירק ןירוק םיקדקדמה , יניסמ םה םימעט יקוסיפ םג יכ , רהזיל לוכי םדא לכ ןיאש אלא
ךכב לגרתהלו . מ " ומעטו ושוריפב הפי הלמו הלמ לכ ןבויש ןפואב עמש תאירק תורקל םדא לכ רהזי אתלימד אללכ מ ,
ע הבית םוש תועמשמ הנתשי אלשו " ותאירק שוביש י :
וכ ףיעס
שחלב ותורקל ןיגהונ שיו םר לוקב עמש תאירק תורקל ןיגהונ שי , ארהנו היטשפו ארהנו , יכ רבד אמע יאמ יזח קופו
ונווכי םימש םשל םהינש . הנווכה ררועל ידכ םהירבדל םעט םינתונ םר לוקב םירמואה , ןכש ורמאי שחלב םירמואהו
םייתנב ורבדי אלש רתוי רהזיל ולכוי . מ " הנווכה ררועל ידכ םר לוקב והורמאי לכה ןושאר קוספ מ ליעל יתבתכש ומכ
הז םדוקש ןמיסב ] ה ףיעס [ , תומוקמה לכב ןיגהונ ןכו . ידכ לארשי עמשב ולוק עימשהל רובצ חילשה ךירצש םירמוא שי
דחי םימש םש וכילמיו להקה ועמשיש :

ס אס ןמיס אטוז הילא " ו ק
) ו ( םאו ותוא ןיריזחמ ןיא דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב רמא אל ) םירוביג יטלש :(

טירת ןמיס םייח חרוא שובל
ב ףיעס
היתוכרבב עמש תאירק ןירוקו , םר לוקב דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב רמול םיגהונו , וניצמש םושמ
) ח (
שרדמב
] בד " ב ר , ול [ בקהל ןיסלקמ ויהש תרשה יכאלמל עמש םורמל השמ הלעשכ " וכו דובכ םש ךורב ה ,' לארשיל הדירוהו
יאשחב ורמואל םהל הוצו , אענצב אלא וב יטשקתת לא הל רמאו ותשאל ונתנו ךלמ לש ןירטלפמ ץפח בנגש םדאל לשמ
ךתיב ךותב , שחלב ותוא םירמוא הנשה לכ ןכ , ליעל יתאבהש שרדמב ןנירמאדכ תרשה יכאלמכ ונאש רופיכ םויב לבא
רת ןמיס " ו ] ס " ב *:[ גה " ס ןמיס ליעל ןייעו ה " י ףיעס א " ג : םר לוקבו איסהרפב ותוא םירמוא .

ס טירת ןמיס אטוז הילא " ח ק
) ח ( הימת ס ןמיס ליעלד יל " י ףיעס א " ע השמ ורמא אלד םושמ שחלב ןנירמאד םעט בתכ ג " ש . רוטה לע השק ןכו
םתהו אכה ןכו שובלה ומכ בתכש . סתת ןמיס השמ הטמב יתיארו " ט ] חסתת [ אלד םושמ הרמא אל השמד אהד בתכש
ב םלוכ ויה םלש בל , לוספ םהמ דחא אצמנש תודעו , הלטב , ללכ ורמאי אל םלש ובל ןיאש ימ זאד שחלב ונקת ךכלו , לבא
ויב " ה םע כ ' םלש בלב םידחיימ םלוכו הלא ע " כ . םיחספב אתיאד הארנ ילו ] ע ונ " א [ םירמוא ןינימה תמוערת שי םאד
םר לוקב , ויבו " וערתל תצק ןנישייח םיניירבעה םע ללפתהל ןיריתמד כ ןינימה תמ . מו " הד אישק שובלו רוטה לע מ " ל
ליעלד םעט יפל םעט בותכל :


4
סב " ד תוחנמ אע ןיכרוכ עמש תא
www.swdaf.com

גס ןמיס םייח חרוא שובל
ה ףיעס
.. . ג ללוכ ןינעה הז לכב רכזוהש ןושאר קוספש יל הארנו " דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב ומע כ , ללכב ןכ םג אוהש
הז ןינעל ןושאר קוספ ןיד לכ ול שיו םימש תוכלמ לוע תלבק , נ " ל :

ס אס ןמיס םהרבא ןגמ " אי ק
אי צ " וכ םש ךורב ל ' - למכשב רמא אל םאו " תוא ןיריזחמ ןיא ו ו ] ב " ש ח " ג [ יפאש בתכ שובלו ' הנווכב ורמא אלו ורמא
רוזחל ךירצ כו " סר מ י ' ס " ו סו " ג , ה :

אס ןמיס הכלה רואיב
* וכו רחא ' למכשב " ו - מב ןייע " ורמא אל םא דבעידב ןינעל ב . מה הנה " השה םשב איבה א " בהו ג " ןיריזחמ ןיאש ח
ותוא ןיריזחמד קסופ שובלהו ותוא מה ירבדמש ףא הנהו " וריזחהל הנוכהו ותוא ןיריזחמש שובלה םע םיכסמד עמשמ א
סב חכומש ומכ שארל ' ח " כ ללכ א " כע וא א " למכשבל פ " ו מ " נעל מ " שה םע ןידהש הארנ ד " בו ג " ח נ םיחספב ןייע " ע ו " ר א " י
מ רמוא למכשב םירמוא ויה אלש אלא ויה ןיקיספ " וכו םימכח ןוצרב אלש ולאו ולא היינש אתיירבבו ו ' םהב וחימ אלש אלא
םימכח ק תבוח ידי ואצי אלו ותוא ןיריזחמד אתיא םאו " יע ש " היה אלד םירבד ךדיא לע ומכ םהב תוחמל םהל היה ז
ג םהב אתיירואד רוסיא " מכ כ " פעאו ארמגב םש ש " ועו םהב וחימ כ ר ןיב הקוחר אתגולפ תושעל ןל המלד ד ' הדוהי
רל " שר שריפו ןיקיספמ ויה אלד םש רבסש מ " תבהאול דחא ןיב י שרהמב םש ןייעו " ר תרבס יפלד א " ךירצ היה אל מ
למכשב רמול ללכ " שר שוריפל ו " רל ףאד יאדו אלא י " ותוא ןיריזחמ ןיא דבעידב י . פ שירמ דועו " ירבדכ חכומ תוכרבד ב
היה םש אתיאד הרותב ארוק ] ק תשרפ " שריפדכ ש " י [ למכשב רמא אל אלהו אצי ובל ןויכ םא ארקמה ןמז עיגהו " א ו " ו
דבעידב אציד . תאצל ובל ןויכ םא שרפנ םא חניתהו ) זד " ש םש ארמגה ל " תורקל ובל ןויכ םא יאמ הנוכ תוכירצ תוצמ מ
היגהל ארוקב ירק אק אהו תורקל ( ג רמאל לכונ " למכשב רמאד יריימד כ " א ו פעאו םתס הרותב תורקל ובל ןויכ שרפנ םא לב " כ
למכשב רמאד יריימ אל יאדוב םש ארמגה תייחדכ אצי " פעאו ו " אצי כ ] גה " ימלשוריה ירבדב הז ןינע סימעהל יתייה רובסו ה
פר " וכו התנינת אלו קיספמ וניאו םש רמאש המב תוכרבד ב ' למכשב רמול קיספמ וניא םאה ונייה " פעאו ו " הז רבד ינת אל כ
הו " יע םתוא ךריב םא אקוד רשפא תוכרבה ןינעל ה " או ימלשוריב ש " וטימשהדמ ךא שובלה ירבדל אתעייס הזמ היהי כ
ימלשוריהל ןכ ןישרפמ ןיא אמתסמ הז םיקסופה [ רכ איתא הנשמהד תוחדל ןיאו " נה מ " למכשב רמול ןיאד ל " רד אדח ו " מ
למכשב רמול ךירצד רבוס אפוג " ימלשוריב אידהל אתיאד ומכ ו פב םיחספב ' שרל וליפאו וגהנש םוקמ " נה י " ול היהד ל
מ םישרפמה ובתכש ומכ הזב ימלשוריב תרחא אסריג " אד ןכ רמול ןיא מ " הנשמה ןיד תא םיקסופה לכ וקיתעה ךיא כ
רכ ןניקספד ןדידלד רמול םהמ דחא טימתשיא אלו אמתסב " למכשב רמא םא קר אמתסב אצי אל י " לכבד יאדו אלא ו
אצי ינווג . מו גמה איבהש ה " ס ןמיסמ היאר א " ו למכשב תרימאב קיספהל ןיאד קסופ םשד " אמלא ונגרהי אמש אריש אל םא ו
מ תלבק ללכב אוהד " למכשב תרימא םצעד ןידומ ונא םגד הזל היאר ןיא עמש לש ןושאר קוספ ומכ ש " ןיא לבא לודג ןינע אוה ו
וגמ גליד םא םגד שארל רוזחל ךרטציש גליד םאש הזמ היאר ארקי אלש ויהו הרותה ונל התליגש אל םא השרפה לש אפ
יע ךירצ היה אל ערפמל " ג רימחהל ונל ןינמו שארל רוזחל ז " למכשב תרימאב כ " ןנבר ופיסוהו ונקתד ו . וה אניפתסמד ילולו " א
קבש קוספ ראשכ יוה אלו רוזחל ךירצש קר רמא אלד הזב הדומ שובלה םגד " ליפא הנוכה רובע רוזחל ךירצ ןיאש ש םא ו
נו וירחאש קוספה ןיידע ליחתה אל " ק ארק רבכ םא לבא תבהאו םדוק דמוע אוה םא מ " למכשב גלידש ךא ש " ךירצ ןיא ו
גד רשפאו רכזנש םוקמב ותוא רמאי קר הז רובע רוזחל " ןידה דצמ ךירצ ןיא ז :

חספ תכסמ רפוס םתח א דומע ונ ףד םי
אלו ןיקיספמ ויה . יפ ' ותב ' וכו םשהל לארשי עמש ןיב ' צו " לאד םיקיספמ ויה תבהאול דחא ןיב ל " א ה " ירמואש יעטמל א ' ןכ
בקהל " בקהל רמאי ךיאו םתלפת עמשיש ה " עא תבהאו ה " א לכ רמוא ורבחל וא ומצעלש כ ' ה יכ עמש לארשיה התא ' וניקלא
ךבבל לכב ותוא תבהאו דחא אוה צכעא " הל ללפתמכ ןושאר קוספב הארנ היהו תבהאול דחא ןיב םיקיספמ ויהש ל ' עמשיש
פו ותלפת ' ערמ ירבד הרותב ארוק אוה תבהאו " ה . אהו " רלד ש " קו םיקיספמ ויה אל רמא מ ' ס והיא ירה " םימכח ןוצרב ל
קו ןישוע ויה ' י ילואו םימכח ןוצרב הזכ השעמ היהיש רייוצי ךיא םדיב וחימ אלש יהנ " רד ל " ימעטל מ ' סד " פ ל " ב
נה יפל םנמא הבוט התיה םתנווכו הנווכב אלא האירקה תועמשמב ןל תפכא אלו םירבדה ןה ןה בלה תנווכ תוכרבד " ל
י " ר רמאד ןיקיספמ ןיאד ל " יה אלש ונייה מ ' יה ןכל תבהאול דחא ןיב אלו םשהל עמש ןיב אל ללכ ןיקיספמ ' םימכח ןוצרב
ימנ אדיפק אכיאד תטישל ןכא מ לבקמכ אלו הרותב ארוקכ השרפה לכ ארוקש ורמאיש אהב " צ ש " רד ל " ימעטל מ '
קו םידבדה ןה ןה בלה תנווכ רחאד " ל . יעו ' רתב " פ י " ימעט יקספב םיקיספמ ויה אל שרפמד תוכרבד ב ' והש ' אלב ארוק
םימעט :


5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->