You are on page 1of 70

UNIVERSITATEA TEHNIC CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TIINA I INGINERIA MATERIALELOR


SPECIALIZAREA: PROCEDEE SPECIALE IN INGINERIA
MEDIULUI
LUCRARE DE DISERTAIE
RUS DIANA
IUNIE 2005
LUCRARE DE DISERTATIE
CUPRINS
REZUMAT................................................................................................... 3
CAPITOLUL 1
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 2
POLUAREA ATMOSFEREI......................................................................... 7
2.1. Poluarea ........................................................................................ 7
2.2. Surse e !oluare............................................................................ "
2.3. Pro#le$ele e $e%u..................................................................... 12
CAPITOLUL 3
MI&LOACELE DE TRANSPORT................................................................. 13
3.1. Au'o$o#%lele.................................................................................. 13
3.2. A$%(%s'rarea 'ra)%*ulu%.................................................................. 17
3.3. Tra)%*ul ru'%er.................................................................................. 1"
3.4. Pol%'%*a e 'ra(s!or'....................................................................... 21
3.4.1. A$%(%s'ra'%e s% s'ru*'ur%............................................................ 21
3.4.2. S'ra'e+%a (a'%o(ala e 'ra(s!or'................................................ 22
3.4.3. Ro$a(%a , Au'o$o#%lul !e #a-a e .%ro*ar#ur% s% !oluarea... 23
3./. Au'os'raa %( Ro$a(%a................................................................. 23
CAPITOLUL 4
INFLUENTA 0E1ICULELOR ASUPRA MEDIULUI 2/
4.1. Pro#le$ele ur#a(e %( U(%u(ea Euro!ea(a.................................... 2/
4.2. S'ra'e+%% e $a(a+e$e(' !e('ru 'ra(s!or'..................................... 22
4.3. Mo(%ror%-area e$%s%%lor !lua('e .................................................... 2"
4.4. Z+o$'ul ur#a(................................................................................ 32
4./. Z+o$o'ul !rous !r%( 'ra)%* ru'%er s% )a*'or% e %()lue('a
*ara*er%s'%*%....................................................................................
43
4.2. E4aluarea s'ar%% e sa(a'a'e %( rela'%e *u !olua('%% a'$os)er%*% %(
!r%(*%!alele -o(e re-%e('%ale %( Ro$a(%a.................................... 44
CAPITOLUL 5
METODE DE COM5ATERE A POLUARII PE AUTOSTRAZI..................... 47
/.1. Cursa e*olo+%*a............................................................................ 47
/.2. Me'oe e *o$#a'ere a !oluar%% aerulu% /3
/.3. E4olu'%a s'a(arelor e e$%s%% s% 'e.(ol+%%lor a('%!oluare 6*ura'e7 /1
/.4. I$!or'a('a !aur%lor....................................................................... /3
CAPITOLUL
CONTRI5UTII PERSONALE.. //
CAPITOLUL !
STUDII DE SOLUTII ASUPRA REDUCERII EMISIILOR
POLUANTE LA CIRCULATIA PE AUTOSTRAZI........................................ 23
7.1. Masur% e reu*ere a !oluar%% +a-elor e esa!a$e('.................... 23
7.2. Reu*erea !olu8r%% a'$os)er% %( 9urul au'os'ra-%% *u a9u'orul
!la('elor......................................................................................... 24

2
LUCRARE DE DISERTATIE
5I5LIO:RAFIE............................................................................................ 2"
REZUMAT
Pro#le$a $e%ulu% *o(s'%'u%e o !ro#le$8 a 'u'uror. Es'e; !e e o !ar'e;
!ro#le$a reres8r%%; *o(ser48r%% <% o*ro'%r%% $e%ulu%; =( !r%$ul ra(; !r%(
res'ra(+erea <% el%$%(area surselor e !oluare; %ar !e e al'8 !ar'e; a e-4ol'8r%%
ar$o(%oase a so*%e'8>%%.
Co('r%#u>%a 'ra(s!or'ulu% au'o la !oluarea $e%ulu% se es'%$ea-8 !r%(
!re-e(>a %$!ur%'8>%lor; *e e!8<es* /33 $%% 'o(e !e a(. :a-ele e e<a!a$e('
e+a9a'e e 'ra(s!or'ul au'o *o(s'%'u%e sursa !r%(*%!al8 e !oluare *u !lu$# a
a'$os)ere%. Ca('%'a'ea +a-elor 'o?%*e e!%(e; =( *ea $a% $are !a'e; e re+%$ul
e lu*ru al $o'orulu%; e 4olu$ul; *al%'a'ea *o$#us'%#%lulu% )olos%' s% e!%( e
ele$e('ele +eo$e'r%*e ale ru$ulu% <% e s'area 'e.(%*8 a lu%. Cres'erea a(uala a
(u$arulu% e au'o4e.%*ule; *orela'a *u s'area 'e.(%*a !roas'a a $ul'ora %('re
a*es'ea; u*e la o *res'ere a %$!a*rulu% (e+a'%4 asu!ra )a*'or%lor e $e%u.
Pla('ele <% ar#or%% !o' )% *el $a% #u( $%9lo* e a =$#u(8'8>%% *al%'a'ea
aerulu%; !o' s8 =(l8'ure +a-ul <% !olua(>%% su# )or$8 e !ar'%*ule %( aer; s8 reu*8
*.el'u%el%le e e(er+%e; s8 $%*<ore-e 'e$!era'ura aerulu%; )%%( *o(s%era'e *ele
$a% 4e*.% s% $a% e)%*%e('e )%l're e !e !la(e'8.

3
LUCRARE DE DISERTATIE
CAPITOLUL 1
INTRODUCERE
Me%ul re!re-%('a 'o'al%'a'ea *o(%'%%lor e?'er(e *are %(*o(9oara u(
or+a(%s$; u( o#%e*'; o *o$u$%'a'e; u( s%s'e$ s% *are !r%( *o$#%(area;
*oo!erarea s% *o(lu*rarea lor as%+ura o a(u$%'a s'are e e?%s'e('a s% )u(*'%o(are.
Me%ul es'e al*a'u%' %( *o$!o(e('e s% $o%)%*a'or%. U( *o$!o(e(' al
$e%ulu% es'e u( )ra+$e(' e $a'er%e sau u( !ro*es $a'er%al *are %()lue('ea-a
%re*' s% (e$%9lo*%' e?%s'e('a u(u% or+a(%s$ 4%u; su!ra4%e'u%rea s% re!rou*erea sa.
Mo%)%*a'or%% %()lue('ea-a (u$a% $%9lo*%' or+a(%s$ul a'; !r%( 'ra(s)or$area;
%()lue('area *o$!o(e('elor $e%ulu%.
Me%ul are o s'ru*ura $a'er%ala eose#%' e *o$!le?a; aso*%a'%4a; %( *are
%('ra *el !u'%( 're% *a'e+or%% $ar% e *o$!o(e('e@ a#%o'%*e; #%o'%*e s% a('ro!%*e;
a4a( o or+a(%-are %erar.%*a. La ra(ul sau )%e*are *a'e+or%e e *o$!o(e('e
es'e )or$a'a %('r,o $ul'%'u%(e e ele$e('e; *o$!o(e('e s% su#*o$!o(e('e
*o$!le?e 6e?. Solul es'e )or$a' %( $%(erale; *o$#%(a'%% e $%(erale sau ro*%;
a!a aer; solu'%% $%(erale s% *olo%ale; .u$us s% $a'er%% or+a(%*e *o$!le?e;
or+a(%s$e ea)%*e7. Co$!o(e('ele $e%ulu% )u(*'%o(ea-a !e !r%(*%!%ul e-4ol'ar%%
re*%!ro*e *o(se*4e('%ale s% s%(er+e'%*e.

4
LUCRARE DE DISERTATIE
Prou*erea +a-elor. I('rea+a lu$e 4%e es'e le+a'a e *%r*u%'ul !la(e'ar al
+a-elor. I( #%os)era se +ases* (u$a% a*ele +a-e *are !ar'%*%!a la s*.%$#ul e
+a-e al 4%e'u%'oarelor@ O
2
; CO
2
; 1
2
O; 1
2
S; 1
2
; C1
4
; C1O1; NO
2
.
I$!ras'%erea ele$e('elor. Pr%( $%+ra'%% ar s% !r%( $a(%)es'ar% 4%'ale
o#%s(u%'e; 'oa'e 4%e'u%'oarele %$!ras'%e a'o$% %( $e%u. Pr%( a*es' )e(o$e( se
$o%)%*a *larA,ur%le ele$e('elor *.%$%*e.
E*olo+%a re!re-%('8 <'%%(>a #%olo+%*8 e s%('e-8 *are s'u%a-8 *o(e?%u(%le
*e a!ar =('re or+a(%s$e <% $e%ul lor e 4%a>8. Da'or%'8 *ara*'erulu% s8u
%('er%s*%!l%(ar; e*olo+%a a e'er$%(a' a!ar%>%a u(or $ar% o$e(%% <'%%(>%)%*e; *u$
ar )%@ e*olo+%a 'eres'r8; e*olo+%a $ar%(8; e*olo+%a 4e+e'al8; e*olo+%a a(%$al8 sau
e*olo+%a u$a(8 6*u su#%4%-%u(%le@ $a'er%al8; so*%al8 <% s!%r%'ual87.
A*es'e ra$ur% <'%%(>%)%*e u'%l%-ea-8; !e lB(+8 o ser%e e *o(*e!'e !ro!r%%; <%
u(ele *o(*e!'e *o$u(e; =('re *are se !oa'e $e(>%o(a *el e e*olo+%-are. Da*8;
=( se(s +e(eral; a*es'a se re)er8 la $e(>%(erea *al%'8>%lor o!'%$e ale ele$e('elor
$e%ulu% =(*o(9ur8'or; !e('ru e*olo+%a u$a(8 'er$e(ul e e*olo+%-are are =(
4eere 'o'al%'a'ea $8sur%lor e $e(>%(ere a *o(%>%%lor e $e%u (e*esare
as%+ur8r%% 4%e>%% <% s8(8'8>%% o$ulu%.
C( *o(%>%%le a*'uale; e *re<'ere a (%4elulu% e !oluare a'or%'8 a*'%4%'8>%%
a('ro!%*e; (o>%u(ea e e*olo+%-are a lo*al%'8>%lor !resu!u(e a*>%u(% *o$!le?e e
as%+urarea *al%'8>%% aerulu%; a!e%; solulu% <% 4e+e'a>%e%. U( rol %$!or'a(' re4%(e; =(
a*es' se(s; <% u(or ser4%*%% !u#l%*e; *u$ ar )% *ele e al%$e('are *u a!8; e
*a(al%-are sau e salu#r%'a'e; !r%( *are se real%-ea-8 re!'ul o$ulu% e a 'r8%
=('r,u( a$#%e(' *ura'; *are s8 (u,% a)e*'e-e s8(8'a'ea <% a*'%4%'8>%le *o'%%e(e;
re!'ul e a )% o*ro'%' =$!o'r%4a !olu8r%% $e%ulu%.
No% a$ e4e(%' e!e(e('% e au'o$o#%le; *are au o*u!a' orasele (oas're
*are au e4e(%' $a% -+o$o'oase; $a% !olua'e s% $ul' $a% !er%*uloase e*a' erau;
%(sa s*.%$#ar%le au a4u' lo* a'a' e %(*e' *a (o% (%*% or+a(%-a'a e$o(s'rea-a
*u$ se !oa'e r%%*a *al%'a'ea 4%e'%% %( *e('rul orasulu% sau %( ar%% s!e*%)%*e.

5
LUCRARE DE DISERTATIE
Poluarea aerulu% s% !ro#le$ele 'ra)%*ulu% ur#a( *el $a% $ul' %% (el%(%s'es* !e
oa$e(% %( !re-e('. S'u%%le %( Euro!a ara'a *a $a% $ul' e (oua %( -e*e oa$e(%
*re *a *res'erea 'ra(s!or'ulu% !u#l%* es'e o !r%or%'a'e %( *o$#a'erea !oluar%%
aerulu% s% sa!'e %( -e*e sus'%( %('er-%*erea 'ra)%*ulu% %( *e('rul orasulu% %( u(ele
-%le ale sa!'a$a(%%. I(sa; %( a*elas% '%$!; (u$arul e au'o$o#%le s% 'ra)%*ul ur#a(
es'e %( *res'ere *o(s'a('a; $%*sora( *al%'a'ea 4%e'%% a lo*u%'or%lor oraselor %(
*au-a -+o$o'ulu%; !oluarea aerulu%; s'resul e'*. DI( ToE( F%'.ou' MG CarD are
s*o!ul *ore*'ar%% oraselor s% !re-%('a o sa(sa %$!or'a('a !e('ru %alo+ %( a*eas'a
!r%4%('a.
A*eas'a a*'%u(e a'ra+e a'e('%a lo*u%'or%lor oraselor asu!ra (e!la*er%lor
*au-a'e e au'o$o#%le 6!oluarea aerulu%; -+o$o' e'*.7. A*es' e4e(%$e('
a$%('es'e re!'ur%le !%e'o(%lor s% *%*l%s'%lor; (e*es%'a'ea %( $ar%rea s% %$#u(a'a'%rea
'ra(s!or'ulu% !u#l%* s% a9u'a !o!ula'%e% sa rees*o!ere ar.%'e*'ura !ro!r%ulu% oras.
Nu 4re$ sa 9ue*a$ au'o$o#%lele sau sa *o(a$(a$ !e *e% *e se )oloses* e
ele; *% !lea$ !e('ru %eea e re4%-u%re a 'ra(s!or'ulu% ur#a( *u !ers!e*'%4a e
%$!ar'%re e)%*%e('a a s'ra-%lor.
Co('r%#u>%a 'ra(s!or'ulu% au'o la !oluarea $e%ulu% se es'%$ea-8 !r%(
!re-e(>a %$!ur%'8>%lor; *e e!8<es* /33 $%% 'o(e !e a(. :a-ele e e<a!a$e('
e+a9a'e e 'ra(s!or'ul au'o *o(s'%'u%e sursa !r%(*%!al8 e !oluare *u !lu$# a
a'$os)ere%. Ca('%'a'ea +a-elor 'o?%*e e!%(e; =( *ea $a% $are !a'e; e re+%$ul
e lu*ru al $o'orulu%; e 4olu$ul; *al%'a'ea *o$#us'%#%lulu% )olos%' s% e!%( e
ele$e('ele +eo$e'r%*e ale ru$ulu% <% e s'area 'e.(%*8 a lu%.

6
LUCRARE DE DISERTATIE
CAPITOLUL 2
POLUAREA ATMOSFEREI
2"1" P#$%&'(&
Aerul *are (e =(*o(9ur8 es'e )or$a'@ a-o' 7";3HI; o?%+e( 23;H/I; ar+o(
3;H2I; #%o?% e *ar#o( 3;33I. A*es'e +a-e re!re-%('8 =( 'o'al HH;HHI %(
*o$!o-%>%a aerulu%. Res'ul e 3;31I es'e al*8'u%' %( al'e +a-e; *u$ ar )%@ (eo(;
.el%u; $e'a(; Ar%!'o(; ?e(o(; o-o(; .%ro+e(; rao(. La 'oa'e a*es'ea se aau+8
!ro!or>%% 4ar%a#%le e 4a!or e a!8 63;2 J 3I7.
D%( !u(*' e 4eere al s8(8'8>%% !re-%('8 o eose#%'8 %$!or'a(>8 os*%la>%%le
=( *o(*e('ra>%e ale CO
2
<% ale O
2
%( aer; a*es'e su#s'a(>e a4B( u( rol eose#%'
=( $e'a#ol%s$; =( !r%(*%!al =( s*.%$#ul e +a-e la (%4elul !l8$B(%lor.
O?%+e(ul !oa'e %()lue(>a s8(8'a'ea !r%( s*8erea *o(*e('ra>%e% lu% =( aer <%
!r%( s*8erea !res%u(%% a'$os)er%*e; e)e*'ul )%%( e'er$%(a' e s*8erea !res%u(%%
!ar>%ale la (%4elul !l8$B(%lor; al'erarea s*.%$#ulu% e +a-e 6O
2
<%CO
2
7 <% a
!ro*esulu% e o?%+e(are a sB(+elu%. Fe(o$e(ele *are a!ar su(' )e(o$e(e e

7
LUCRARE DE DISERTATIE
.%!o?%e sau a(o?%e; +ra4%'a'ea lor )%%( e!e(e('8 e +raul e s*8ere a
!res%u(%% !ar>%ale.
Cea $a% $are !o(ere %( *res'erea +raulu% e !oluare a aerulu% o au
a*'%4%'8>%le u$a(e@ arerea *ar#ura(>%lor )os%l% 6+a-e (a'urale; *8r#u(e; !e'rol7;
!e('ru a =('re>%(e !ro*esele %(us'r%ale <% 4e.%*ulele *u $o'or.
Pr%('re *o$!u<%% *.%$%*% (o*%4% el%#era>% =( a'$os)er8 se (u$8r8@ %o?%ul
e *ar#o(; $o(o?%ul e *ar#o(; o?%-% e a-o'; %o?% e sul) <% !ar'%*ulele sol%e
$%*% %(*lu-B( !lu$# %( a%'%4% a% +a-ol%(e%. U(%% %('re a*e<'% !olua(>% !ro4%( <%
%( surse (a'urale; ar s!re eose#%re e !olua(>%% !rou<% %( a*'%4%'a'ea u$a(a
*e% (a'ural% '%( s8 ra$a(8 =( a'$os)er8 u( '%$! $a% s*ur' <% (u *o(u* la
s*.%$#8r% a'$os)er%*e $a9ore. Poluarea *.%$%*a a a'$os)ere% are o $are
=(se$(a'a'e *.%ar s% !e('ru !ro*esele *e au lo* =( s'ra'os)era. Cu a'a' $a% $ul'
a*eas'a es'e ese('%ala !e('ru 'ro!os)era.
C( a)ara e O
2
; N
2
s% +a-e %(er'e; 'ro!os)era $a% *o('%(e@
CO
2
323 !!$ 63;33I7
CO 3;3/ K1,/3 , !e $a+%s'ralele ur#a(e
C1
4
1,2
NO 3;31 K 3;2 , %( rea*'%% )o'o*.%$%*e
O
3
3 , 3;31 K 3;/ , %( 'ra(s!or'ur% aer%e(e
SO
2
3 , 3;31 K 3;1,2 , =( a'$os)era ur#a( !olua'.
C( a'$os)era $a% a9u(+ o $ul'%$e e su#s'a('e or+a(%*e !re*u$ s%
su#s'a('e *e *o('%( a-o' s% sul); e !ro4e(%e('a (a'urala sau a('ro!o+e(a.
Des% %('e(s%'a'ea !oluar%lor a('ro!o+e(e ale a'$os)ere% es'e $a% $%*a
e*a' e$%s%a (a'urala +lo#ala; sursele 'e.(o+e(e u* la $ar% !oluar% lo*ale ale
a'$os)ere%.
2"2" S%')( *( +#$%&'(

8
LUCRARE DE DISERTATIE
S%')( ,&-%'&$( *( +#$%&'(
Pr%('re a*es'e surse a$%('%$@
Pole(ul
Cea'a
Eru!>%%le 4ul*a(%*e
Ce(u<a 4ul*a(%*a; !ra)ul 4ul*a(%*
I(*e(%%le (a'urale
Fur'u(%le e !ra)
A!ele 'er$ale
S%')( &'-./.0.&$( *( +#$%&'(
Tra(s!or'ur%le
I(rus'r%a
A*'%4%'a'%le *as(%*e.
T'&,)+#'-%'.$( su(' o sursa %$!or'a('a e !oluare eoare*e
au'o4e.%*ulele )u(*>%o(ea-8 !e #a-a u(or $o'oare *u *o$#us'%e !rou*B(
a(u$%'e +a-e e e<a!a$e('.
E$%s%%le e !olua(>% ale au'o4e.%*ulelor !re-%('8 oua $ar% !ar'%*ular%'8>%@
, =( !r%$ul rB( el%$%(area se )a*e )oar'e a!roa!e e sol; )a!'a *are
u*e la real%-area u(or *o(*e('ra>%% r%%*a'e la =(8l>%$% )oar'e $%*%; *.%ar !e('ru
+a-ele *u e(s%'a'e $%*8 <% $are *a!a*%'a'e e %)u-%u(e =( a'$os)er8.
, %( al o%lea rB( e$%s%%le se )a* !e =('rea+a su!ra)a>8 a lo*al%'8>%%;
%)ere(>ele e *o(*e('ra>%% e!%(-B( e %('e(s%'a'ea 'ra)%*ulu% <% !os%#%l%'8>%le e
4e('%la>%e a s'r8-%%. Ca su#s'a(>e !olua('e; )or$a'e %('r,u( (u$8r )oar'e $are e
su#s'a(>e; !e !r%$ul rB( se s%'uea-8 +a-ele e e<a!a$e('. 0olu$ul; (a'ura; <%
*o(*e('ra>%a !olua(>%lor e$%<% e!%( e '%!ul e au'o4e.%*ul; e (a'ura
*o$#us'%#%lulu% <% e *o(%>%%le 'e.(%*e e )u(*>%o(are. D%('re a*es'e su#s'a(>e
!olua('e su(' e$(e e a$%('%' !ar'%*ulele =( sus!e(s%e; %o?%ul e sul);

9
LUCRARE DE DISERTATIE
!lu$#ul; .%ro*ar#ur%le !ol%aro$a'%*e; *o$!u<%% or+a(%*% 4ola'%l% 6#e(-e(ul7;
a-#es'ul; $e'a(ul <% al'ele.
CIRCULATIA POLUANTILOR

PRODUCTIA
INDUSTRIALA
POLUANTI
MEDIU
, a!a
, aer
, sol
CLIMA
MATERIALE SI
5UNURI DE
CONSUM
OM; PLANTE;
ANIMALE;
MICROOR:ANISME
O5TINEREA
MATERIILOR
PRIME
UTILIZARE
CONSUM
O5TINEREA
MATERIILOR PRIME
TRANSPORTURI
10
LUCRARE DE DISERTATIE
Polua(>%% a'$os)er%*% $a9or% <% e)e*'ele lor asu!ra $e%ulu% <% asu!ra
s8(8'8>%% u$a(e@
Mo(o?%ul e *ar#o( 6CO7 es'e u( +a- %(oor <% %(*olor. Du!a
%(.alare; $ole*ulele e CO !o' %('ra =( sB(+e =$!%e%*B( al%$e('area *or!ulu%
*u o?%+e(. Co(*e('ra>%%le s*8-u'e !o' *au-a a$e>eal8; ure% e *a! <% o#oseal8L
*o(*e('ra>%%le r%%*a'e !o' )% )a'ale. CO es'e !rous !r%( arerea %(*o$!le'8 a
*ar#ura(>%lor #a-a>% !e *ar#o(; %(*lu-B( +a-ol%(a; !e'rolul <% le$(ul.
D%o?%ul e *ar#o( 6CO
2
7 es'e !r%(*%!alul +a- *e !ro4oa*a e)e*'ul
e sera; e$%s *a ur$are a a*'%4%'8>%% u$a(e. CO
2
!oa'e *au-a arsur%; e+er8'ur% <%
or#%re a*8 o su!ra)a>8 a *or!ulu% es'e e?!us8 lu% =( )or$a l%*.%8 sau sol%8. C(
*o(*e('ra>%% r%%*a'e; a*8 es'e %(.ala' !oa'e )% 'o?%*.
O-o(ul 6O
3
7 es'e u( +a-; es'e o 4ar%e'e'e a o?%+e(ulu%. O-o(ul %(
a'$os)era su!er%oar8; a*olo u(e se !rou*e =( $o (a'ural; )%%( *u(os*u' *a
s'ra' e o-o(; )ere<'e Pa$B('ul e ra-ele ul'ra4%ole'e !er%*uloase ale soarelu%.
To'u<% la (%4eleul solulu%; u(e es'e u( !olua(' *u e)e*'e 'o?%*e r%%*a'e; o-o(ul
a'a*8 s8(8'a'ea o$ulu% 6%r%'8 >esu'ur%le !ul$o(are7 <% $e%ul 64e+e'a>%a7. O-o(ul
reu*e 4%-%#%l%'a'ea.
O?%ul e a-o' 6NO
?
7 es'e u( *o('r%#ua#%l $a9or la s$o+ <% la !loa%a
a*%8. O?%-%% e a-o' rea*>%o(ea-8 *u *o$!u<%% or+a(%*% 4ola'%l% !e('ru a )or$a
s$o+ul. C( o-e r%%*a'e s$o+ul !oa'e o'r84% oa$e(%% *au-8( %)%*ul'a'e =(
res!%ra>%e !e('ru as$a'%*%; 'use la *o!%% <% =$#ol(84%rea s%s'e$ulu% res!%ra'or.
Par'%*ula es'e or%*e '%! e sol% %( aer su# )or$a e )u$; !ra) <%
4a!or%; *are !o' ra$8(e sus!e(a'e !er%oae $ar% e '%$!. C( a)ar8 e a
reu*ere 4%-%#%l%'a'ea <% %$%(ua *al%'a'ea solulu%; !ar'%*ulele $%*ros*o!%*e %( aer
!o' )% %(s!%ra'e e *8're !l8$B(%; *au-B( #ol% res!%ra'or%%.
Co$!u<%% or+a(%*% 4ola'%l% su(' el%#era>% oa'8 *u e4a!orarea
*ar#ura(>%lor 6u$!lerea re-er4oarelor7 sau !r%( +a-ele e e<a!are. E$%'erea lor
se )a*e =( $o !r%or%'ar !r%( 'ra)%*ul ru'%er 6=( +e(eral *%r*a 73I <% "3I #e(-e(ul7;
res'ul e e$%s%% !ro4%( %( !ro*esele %(us'r%ale e *o$#us'%e.

11
LUCRARE DE DISERTATIE
Do%?%ul e sul) 6SO
2
7 es'e u( +a- %(oor =( *o(*e('ra>%% s*8-u'e;
ar !oa'e a4ea u( $%ros )oar'e !u'er(%* =( *o(*e('ra>%% r%%*a'e. SO
2
es'e u( +a-
!rous !r%( arerea *ar#u(elu% %( u(ele !ro*ese %(us'r%ale; !rou*e s$o+ <%
!loa%e a*%8. El !oa'e 8u(a 4e+e'a>%e% <% !oa'e !rou*e a)e*'%u(% ale a!ara'ulu%
res!%ra'or la oa$e(% s% a(%$ale.
2.3. P'#1$(2($( *( 2(*.%

U(a %( *ele $a% %$!or'a('e !ro#le$e e $e%u %( *e('rele ur#a(e
a+lo$era'e es'e *res'erea e?a+era'a a 'ra)%*ulu% au'o; %$!l%*a( o !oluare
e?*es%4a a aerulu%. I( a*es' se(s se e4%e('%a-a o?%-%% e a-o'; *o$!us%% or+a(%*%
4ola'%l% s% al'% !re*ursor% a% o-o(ulu% *are (u !o' )% *o('rola'% 'e.(olo+%*. U( $o e
a reu*e 'ra)%*ul s% a %$#u(a'a'% *al%'a'ea aerulu% es'e 'elelu*rul; a*'%4%'a'ea
es)asura(u,se a*asa sau %( *e('re s!e*%al a$e(a9a'e; a!roa!e e *asa.
Co('r%#u>%a 'ra(s!or'ulu% au'o la !oluarea $e%ulu% se es'%$ea-8 !r%(
!re-e(>a %$!ur%'8>%lor; *e e!8<es* /33 $%% 'o(e !e a(. :a-ele e e<a!a$e('
e+a9a'e e 'ra(s!or'ul au'o *o(s'%'u%e sursa !r%(*%!al8 e !oluare *u !lu$# a
a'$os)ere%. Ca('%'a'ea +a-elor 'o?%*e e!%(e; =( *ea $a% $are !a'e; e re+%$ul
e lu*ru al $o'orulu%; e 4olu$ul; *al%'a'ea *o$#us'%#%lulu% )olos%' s% e!%( e
ele$e('ele +eo$e'r%*e ale ru$ulu% <% e s'area 'e.(%*8 a lu%.

12
LUCRARE DE DISERTATIE
CAPITOLUL 3
MIJLOACELE DE TRANSPORT
3"1" A%-#2#1.$($(
Mas%(%le su(' $%9loa*e e 'ra(s!or' $%*% s% $o'or%-a'e. Su**esul lor *a
$%9loa*e e 'ra(s!or' e !ersoa(e s% $ar)a se a'orea-a 4%'e-e% s% %(e!e(e('e%
!e *are o !er$%'. I(sa a*eas'a !o!ular%'a'e a aus la su!ra%(*ar*area 'ra)%*ulu% s%
la !oluare.
Pes'e 23 e $%l%oa(e e au'o$o#%le su(' !rouse %( lu$e %( )%e*are a(.
Ma9or%'a'ea au !a'ru ro'% s% u( $o'or *u arere %('er(a e '%! !%s'o(; ra*%' *u a!a;
al%$e('a' *u +a-ol%(aM#e(-%(a sau *u $o'or%(a. D%( (e)er%*%re; arerea
*o$#us'%#%l%lor )os%l% e *a're au'o'ur%s$e la o s*ara a'a' e lar+a !ro4oa*a o

13
LUCRARE DE DISERTATIE
+ra4a !oluare a aerulu% s% !oluare )o(%*a; %ar ru$ur%le o*u!a 'ere(ur% 4aloroase.
Au'o$o#%lele au(' res!o(sa#%le !e('ru a!roa!e 2/I %( e$%s%u(%le e %o?% e
*ar#o( %( lu$e. D%o?%ul e *ar#o( +a-os *o('r%#u%e )oar'e $ul' la %(*al-%rea
+lo#ala. Fa#r%*a('%% !re*u$ s% so)er%% e4%( %( *e %( *e $a% *o(s'%e('% e e)e*'ul
(e+a'%4 al $o'orulu% *u arere %('er(a; *eea *e are *a re-ul'a' )a!'ul *a
*o(s'ru*'%a e au'o$o#%le es'e *o(s'a(' %$#u(a'a'%'a; !e('ru a !rou*e
au'o'ur%s$e $a% e)%*%e('e s% $a% s%+ure %( !u(*' e 4eere e*olo+%*.
Du!a 1H"H a a4u' lo* o *res'ere s!e*'a*uloasa a (u$arulu% e 4e.%*ule
6%( s!e*%al au'o'ur%s$e7; %( '%$!ul re+%$ul% *o$u(%s' a*.%-%'%a u(u% au'o'ur%s$ )%%%(
%)%*%la; *.%ar %( *a-ul %( *are #a(%% erau %s!o(%#%l%. Au'o4e.%*ulele su('
*o(s%era'e %(*a #u(ur% e !re'; e)%(%( *lar s'a'u'ul so*%al.
Pe('ru a a4ea o %$a+%(e *lara asu!ra *res'er%% (u$arulu% e 4e.%*ule J e
la 1;2H $%l%oa(e %( 1HH3 la 3;2 $%l%oa(e %( 2331L !e e *elal'a !ar'e; (u$arul e
au'o4e.%*ule e $ar)a a *res*u' %( a*e%as% !er%oaa e la 2/" 333 la 4/2 333
NF%+ura 1O.
A%-#3(4.0%$( .,'(5.)-'&-(
F.5%'& 1

14
LUCRARE DE DISERTATIE
D%( !a*a'e; o $are !ar'e %( au'o'ur%s$e su(' e )a#r%*a'%e ro$a(eas*a;
au e)%*%e('e %( !u(*' e 4eere al *al%'a'%% s% s%+ura('e%; %ar $ul'e su(' 4e.%*ule
4e*.%. 0ars'a $e%e a 4e.%*ulelor es'e e a!roa!e 12 a(% J *%r*a 23I su(' $a%
4e*.% e 13 a(% %ar 33I su(' $a% 4e*.% e 1/ a(%. U( s'u%u al Re+%s'rulu% Au'o
Ro$a( ara'a *a "3I %( 4e.%*ule (u su(' *o()or$e *u s'a(arele e !oluare.
E$%s%%le a(uale e !lu$# %( 'ra)%*ul ru'%er su(' e 2 !a(a la 12 or% $a% $ar%
e*a' %( s'a'ele UE; %ar e$%s%%le e SO2 su(' *u 2/I $a% $ar% e*a' %(
:er$a%(%a.
A+e('%a e Pro'e*'a%e a Me%ulu% 5u*ures'% a a'; e e?e$!lu; u( se$(al
e alar$a %( !r%4%('a (u$arulu% $are e 4e.%*ule *e (u *ores!u( (or$elor e
e$%s%% s% a )a*u' re*o$a(ar%; %(sa (u e?%s'a se$(ale %( !ar'ea +u4er(ulu%
!e('ru 're*erea la $our% $a% *ura'e e 'ra(s!or' s% solu'%% !e('ru *o(+es'%%le e
'ra)%*. Tre#%ue sa $e('%o(e- )a!'ul *a %( ul'%$ul e*e(u a a4u' lo* o a(u$%'a
s*aere a (u$arulu% e a**%e('e s% e 4%*'%$e ale a*es'ora.

15
LUCRARE DE DISERTATIE
S.5%'&,-& +( *'%2
Deoare*e $as%(%le su(' a*u$ $ul' $a% usoare; e(er+%a lor *%(e'%*a es'e
$a% $%*a la or%*e 4%'e-a. Deoare*e e(er+%a *are !ro4oa*a au(e %('r,o *%o*(%re
es'e $a% $%*a; s%+ura('a es'e %$#u(a'a'%'a.
A00.*(,-( '%-.('( 5'&3( F.5%-& 2
Fa'a s% s!a'ele au'o4e.%*ulelor su(' aesea *o(s'ru%'e as')el %(*a' sa se
s%)o(e-e %('r,o 'a$!o(are; a#sor#%( o $are !ar'e %( e(er+%e. Iar *e('ur%le e
s%+ura('a; s*au(ele !e('ru *o!%%; !er(ele e aer s% #arele e %$!a*' la'eral !re4%(
-ro#%rea *ala'or%lor sau a-4arl%rea lor !r%( !ar#r%-. C%o*(%r%le !o' )% e4%'a'e !r%(
u'%l%-area s%s'e$elor e )ra(are a('%#lo*are 6A5S7 s% a s%s'e$elor e !relu*rare a
%$a+%(%%. Ca$!a(%le !e('ru !re4e(%rea *o(usulu% 6%le+al7 %( s'are e e#r%e'a'e s%
'es'ele alea'or%% e res!%ra'%e a9u'a la s!or%rea s%+ura('e% %( *o(u*ere.
C( ul'%$%% a(% a *res*u' s%$>%'or (u$8rul e au'o4e.%*ule =($a'r%*ula'e; *ea
$a% $are !ar'e a a*es'ora )%%( 4e*.%; u-a'e a'B' $oral *B' <% 'e.(%*;
(eres!e*'B( (or$ele 'e.(%*e !re48-u'e e s'a(arele euro!e(e. A*es' lu*ru

16
LUCRARE DE DISERTATIE
*o(u*e la =(r8u'8>%rea *al%'8>%% aerulu% =( -o(ele ur#a(e; =( !r%(*%!al !r%(
)or$area s$o+,ulu% 6o?%-% e a-o' <% .%ro*ar#ur%7 <% a e$%s%%lor e !ul#er%.
To'oa'8; !oluarea aerulu% !re-%('8 e)e*'e a4erse asu!ra s8(8'8>%% !o!ula>%e% <%
!oa'e !ro4o*a au(e )lore% <% )au(e% =( +e(eral. Tra(s!or'ul ur#a( re!re-%('8 u(a
%('re *ele $a% %$!or'a('e surse e !oluare a aerulu% =( -o(ele ur#a(e; %$!a*'ul
e$%s%%lor !ro4e(%( %( 'ra)%* 4ar%%( )u(*>%e e *o(%>%%le lo*ale. E$%s%%le %( 'ra)%*
su(' %re*' le+a'e e 4olu$ul a*es'u%a; e '%!ul *o$#us'%#%lulu% u'%l%-a'; !re*u$ <%
e +raul e u-ur8 al au'o4e.%*ulelor; %ar e)e*'ele asu!ra s8(8'8>%% !o!ula>%e%
e!%( se$(%)%*a'%4 e a*es'e *ara*'er%s'%*%.
Ro$B(%a se (u$8r8 !r%('re >8r%le *u *ele $a% =(4e*.%'e 6ua-'e7 !ar*ur%
au'o %( lu$e; 4Brs'a $e%e a au'o'ur%s$elor )%%( e 13;/ a(%; *eea *e
e*.%4alea-8 *u 4Brs'a o#%<(u%'8 e *asare %( $ul'e >8r% euro!e(e.
, autoturism uzat , or%*e au'o'ur%s$ =($a'r%*ula' =( Ro$B(%a; a4B( o
4e*.%$e $a% $are sau e+al8 *u 12 a(%; *are *o(>%(e *u$ula'%4 ur$8'oarele
*o$!o(e('e ese(>%ale@ +ru!ul $o'o!ro!ulsor; 're(ul e rulare; *aroser%a; <as%ul;
!re*u$ <% *a'al%-a'orul sau e*.%!a$e('ele ele*'ro(%*e e +es'%o(are a )u(*>%%lor
4e.%*ululu%; a*8 a*es'ea au )os' !re48-u'e %( )a#r%*a>%e.
3"2" A*2.,.)-'&'(& -'&/.0%$%.
S,au )a*u' $a% $ul'% !as% !e('ru a reu*e 'ra)%*ul %( orase. Pe('ru a
es*ua9a oa$e(%% sa,s% lase $as%(%le %( -o(e %('er-%se !ar*ar%%; u(ele au'or%'a'% au
o !ol%'%*a e #lo*are a ro'%lor. Se $o('ea-a *le$e s!e*%ale !e ro'%le $as%(%lor
!ar*a'e (ere+ula$e('ar; %ar so)er%% 're#u%e sa !la'eas*a !e('ru %(la'urarea lor;
!e('ru e#lo*are as'e!'a(u,se u( '%$! %(elu(+a'. Pr%( $o('area *le$elor
$as%(%le ra$a( aesea !e lo* u( '%$! %(elu(+a'; s!or%( !ro#le$a ru$ur%lor
su!ra%(*ar*a'e. Al'a solu'%e es'e *a au'or%'a'%le sa 'ra(s!or'e au'o4e.%*ulele %le+al
!ar*a'e la u( e!o-%' e $as%(%; u(e !ro!r%e'ar%% 're#u%e sa !la'eas*a !e('ru a le
re*u!era.

17
LUCRARE DE DISERTATIE
Se$a)oarele e *%r*ula'%e la %'erse*'%% !re4%( a**%e'ele; !er$%'a(
*ur+erea 'ra)%*ulu% !e o s%(+ura %re*'%e %( a*elas% '%$!. Ase$e(ea lu$%(% !o' )%
*o('rola'e e *o('a*'e a*o!er%'e *u *au*%u*; a*'%o(a'e e au'o4e.%*ule !e
$asura *e se a!ro!r%e e %('erse*'%%. Aesea !%e'o(% !o' o!r% 'ra)%*ul !r%( #u'oa(e
!e('ru a 're*e ru$ul %( s%+ura('a. Dar s%s'e$ele $oer(e e lu$%(% %( *%r*ula'%e
)a* $a% $ul' e*a' sa !re4%(a a**%e('ele. Des% )u(*'%o(ea-a !r%( o!r%rea
'ra)%*ulu%; s%s'e$ele e *o('rol su(' *o(*e!u'e as')el %(*a' sa %('reru!e *a' $a%
!u'%( )lu?ul *%r*ula'%e%; !e('ru a e4%'a a+lo$erarea. A*es'a se o#'%(e !r%( u'%l%-area
u(u% s%s'e$ *o$!u'er%-a' !e('ru a le+a su**es%u(ea e s*.%$#ar% ale se$(ulu%
e la o %('erse*'%e *u *ele e la ur$a'oarea. S,ar !u'ea *a u( au'o$o#%l%s' sa
as'e!'e la u( se' e lu$%(%; ar *o(u*a( *u o 4%'e-a *ores!u(-a'oare; $as%(a
ar 're#u% sa a9u(+a la se$a)oarele ur$a'oare *a( a*es'ea su(' !e 4ere. S,a
e$o(s'ra' *a s%s'e$ele *o$!u'er%-a'e e *o('rol al *%r*ula'%e% au reus '%$!ul
e!lasar%lor *u a!roa!e 23I. De ase$e(ea; s,a reus *o(su$ul e *o$#us'%#%l
eoare*e so)er%% !o' $e('%(e $o'oarele la o 'ura'%e reusa s% *o(s'a('a. Ca(
'ra)%*ul era reus; *o(usul era o !la*ere ar a+lo$erar%le !e u(ele 'rasee o )a*
%( !rese(' e?'re$ e s'resa('a !e('ru $ul'% so)er%. Iar s'resul !oa'e *au-a
a**%e('e.
Co(s'ru*'or%% e $as%(% $oer(e %(*ear*a sa reu*a a*es' s'res )a*a(u,l
!e so)er sa se s%$'a %( s%+ura('a s% *u *o('rol a#solu' asu!ra au'o4e.%*ululu%.
S*au(ele su(' *o()or'a#%le; *a!ul so)erulu% es'e re-e$a' s% u( s%s'e$ e)%*%e(' e
sus!e(s%e a$or'%-ea-a +ro!%le s% !roe$%(e('ele; *ala'or%a )%%( l%(%s'%'a *.%ar s% !e
'ere(ur% a**%e('a'e. I-olarea )o(%*a a %('er%orulu% $as%(%% reu*e -+o$o'ul
!ro4o*a' e 4a(' s% e ro'%; s% u( s%s'e$ e %(*al-%reM4e('%la'%e s% o *o(%'%o(are
*o(s'a('a a aerulu% !as'rea-a o 'e$!era'ura !la*u'a. Se(-or% ele*'ro(%*%
$o(%'or%-ea-a !er)or$a('a $o'orulu%; !e('ru a *o()%r$a *a 'o'ul es'e %( or%(e
sau sa a'ra+a a'e('%a asu!ra !os%#%lelor e)e*'%u(%%. S%s'e$ele *o$!le' au'o$a'e
la u(ele au'o4e.%*ule !o' *.%ar sa !re%a *o('rolul au'o4e.%*ululu%; $e('%(a( o
4%'e-a !res'a#%l%'a.

18
LUCRARE DE DISERTATIE
3"3" T'&/.0%$ '%-.('
A a4u' lo* o *res'ere se$%)%*a'%4a a (u$arulu% e au'o4e.%*ule e $ar)a
%('re 1HH3 s% 2331; ar (u a'a' e s!e*'a*uloasa *a %( *a-ul au'o'ur%s$elor
614HI7 %( a*eeas% !er%oaa. Tra(s!or'ul ru'%er e $ar)a a %(re+%s'ra' o s*aere
$a9ora 6, "2I7; *u$ es'e *a-ul s% !e('ru 'ra(s!or'ul ru'%er e !asa+er% 6,74I7.
A(al%-a a (e*es%'a'%% e re%re*'%o(are a %(4es'%'%%lor
U( s'u%u re*e(' ela#ora' e So*%e'a'ea A*ae$%*a %( Ro$a(%a; %('%'ula'
PCr%-a )%(al%'a'%% s%s'e$ulu% e ru$ur%Q au*e o !r%4%re %( a(sa$#lu %('eresa'a %(
a*eas'a !r%4%('a.
Se*'orulu% ru$ur% %% su(' alo*a'e a(ual %( Ro$a(%a a!ro?%$a'%4 433
$%l%oa(e euro !e('ru %('re'%(ere s% e?'%(ere. Dar *a$ 'o' a*es'a es'e r%'$ul a(ual
e e!re*%ere a %()ras'ru*'ur%% ru'%ere. O su!l%$e('are e 1,233 $%l%oa(e euro !e
a( ar re!re-e('a u( $are !as %(a%('e; !er$%'a( rea#%l%'ar%% sa o %a %(a%('ea
e+raar%%. Dar *.%ar s% a*es'% #a(% au )os' +reu e +as%' *a( s,a )a*u' #u+e'ul !e
ul'%$%% a(%.
Pe a*es' )u(al; *o(s'ru%rea a oua au'osr'a-% a!roa!e !aralele 6!r%( Ara
!e *uloarul euro!ea( I0 s% !r%( Oraea7; la u( *os' %(su$a' e 2,7 $%l%are e
euro; re!re-%('a o o!'%u(e +reu e 9us'%)%*a'. I( !r%$ul ra( !e('ru *a (u a4e$ %(
$o$e('ul e )a'a 'ra)%* 4es',es' %( Ro$a(%a (%*% $a*ar !e('ru au'os'raa; *.%ar %(
*o(%'%%le %( *are (u e?%s'a 'a?e e ru$. I( al o%lea ra( eoare*e *u #a(%%
!e('ru u(a %( ele J sa -%*e$; *e% a!ro?%$a'%4 3 $%l%are !e('ru Pau'os'raa
5e*.'elQ J s,ar !u'ea@
, rea#%l%'a %('e+rel 'oa'a %()ras'ru*'ura s'raala a 'u'uror *elor 3333 e
lo*al%'a'% %( Ro$a(%a 6lu*rare es'%$a'a e +u4er( %( S'ra'e+%a !e('ru
Ser4%*%%le Co$u(ale la 1;H $%l%are euro7 s% ar $a% ra$a(e 1 $%l%ar
!e('ru al'e s*o!ur%L

19
LUCRARE DE DISERTATIE
, sau s,ar !u'ea )%(al%-a $a% $ul' e 9u$a'a'e %( res'ul e 7333 A$
ru$ur% (a'%o(ale *are au ra$as e rea#%l%'a' *o()or$ S'ra'e+%e% %( 1/
e'a!e.
T'&,)+#'-%$ +%1$.0 %'1&,
Nu$arul e orase *u s%s'e$e e 'ra(s!or' !u#l%* e !asa+er% a s*a-u' *u
34I %('re 1HH3 s% 2331; u!a *u$ a s*a-u' s% lu(+%$ea l%(%%lor e 'ra$4a% 6*u
/I7. Pe *ealal'a !ar'e; lu(+%$ea l%(%%lor e 'role%#u- a *res*u' *u /2I %( a*eeas%
!er%oaa. Au )os' )a*u'e %(4es'%'%% *o(s%era#%le %( s%s'e$ul e $e'rou
#u*ures'ea(; lu(+%$ea l%(%%lor )%%( e la 123 A$ la 1/3;7 A$.
Nu$arul e au'o4e.%*ule u'%l%-a'e %( 'ra(s!or'ul !u#l%* a *res*u' %( +e(eral
6%( s!e*%al (u$arul e au'o#u-e7; oar (u$arul e 'ra$4a%e %(re+%s'ra( o
s*aere.
T&/.0%$ %'1&,
Tra)*ul ur#a( a %(re+%s'ra' o s*aere +e(erala a (u$arulu% e !asa+er%
%('re 1HH3 s% 2331; %( $o *ur%os a'or%'a u(e% s*aer% $a9ore a (u$arulu% e
!ersoa(e *e )oloses* au'ou#u-e s% $e'roul 6*u o *res'ere a (u$arulu% e
!ersoa(e *e u'%l%-ea-a 'ra$4a%ele s% 'role%#u-ele7L 're#u%e sa su#l%(%e$ s% )a!'ul
*a (u$arul e 'ea$4a%e s% lu(+%$ea l%(%%lor e 'ra$4a% au s*a-u' %( a*eas'a
!er%oaa.
E?%s'a $ar% !ro#le$e e *o(+es'%o(are a 'ra)%*ulu%; *e (u su(' a#ora'e %(
!re-e('. A )os' %(s'ala' u( s%s'e$ e $o%'or%-are a *al%'a'%% aerulu% %( %('ersa*'%%le
$a9ore; %(sa a+e('%a e !ro'e*'%e a $e%ulu% !ra*'%*a o %se$%(are sla#a a
%()or$a'%%lor rele4a('e *a're !u#l%* %ar au'or%'a'%le rele4a('e (u l% se *ere sa
a#ore-e !oluarea ur#a(a.
T'&,)+#'-%$ *( 2&'/&
0olu$ul e #u(ur% 'ra(s!or'a'e a s*a-u' %( $a're $asura %( ul'%$ul
e*e(%u !e('ru 'oa'e $our%le 6a(e?ele 4 s% /7. Tra(s!or'ul ru'%er es'e !e !r%$ul

20
LUCRARE DE DISERTATIE
lo*; ur$a' e *el )ero4%ar; *e *o('%(ua sa 9oa*e u( rol %$!or'a('. D%( (e)er%*%re;
%(*e!a( *u 1HH"; a*o!er%rea s% $e'oa e s'u%u !e('ru a'ele !r%4%(
'ra(s!or'ul ru'%er e $ar)a su(' %)er%'e )a'a e a(%% a('er%or%; as')el %(*a' a'ele (u
su(' *o$!a'%#%le. Da*a a(al%-a$ 'ra(s!or'ul ru'%er e $ar)a; o#ser4a$ *a H"I
%( a*eas'a es'e re!re-e('a' e 'ra(s!or'ul (a'%o(al s% oar 2I e 'ra(s!or'ul
%('er(a'%o(al.
Tra(s!or'ul 'o'al e $ar)a ru'%er s% )ero4%ar 6$%l%oa(e 'o(e,A$7 Ta#el 1
1HH7 1HH" 1HHH 2333 2331
Ru'%er 21 7/3 1/ 7"/ 13 4/2 14 2"" 1" /44
Fero4%ar 22 111 12 21H 14 27H 12 3/4 12 132
Sursa@ PS'a'%s'*al Rear#ooA o( Ca(%a'e Cou('r%es; a'a 1HH7,2331Q; Euros'a'
T'&,)+#'-%$ /('#3.&'
S%s'e$ul )ero4%ar es'e e 11 31/ A$ J 42 A$M133 A$
2
; *u o usoara
s*aere %( ul'%$ul e*e(%u. Pro!or'%a l%(%%lor ele*'r%)%*a'e a a4u' o *res'ere e la
32"3 A$ %( 1HH3 la 3H/3 A$ %( 2331 6a!ro?%$a'%4 3/I %( 'o'al7. Re'eaua
)ero4%ara es'e %( 're-e(' %( *urs e rea#%l%'are s% $oer(%-are !e('ru a !er$%'e o
4%'e-a e 123 A$M..
T'&,)+#'-%$ &('.&,
E?%s'a 17 aero!or'ur%; %( *are 4 su(' aero!or'ur% %('er(a'%o(ale. Aero!or'ul
5u*ures'% J O'o!e(% es'e *el $a% %$!or'a('; a*o!er%( a!ro?%$a'%4 7/I %(
'ra)%*ul %('er(a'%o(al e !asa+er% s% e $ar)a. I()ras'ru*'ura aero!or'ulu% es'e
4e*.e; lu*rar% e re!ara'%% s% $oer(%-are a4a( lo* %( !er%oaa 1H22,1H"3 %ar
u(ele lu*rar% re*e('.
3"4" P#$.-.0& *( -'&,)+#'-
3"4"1" A*2.,.)-'&-.( ). )-'%0-%'.
I()ras'ru*'ura e 'ra(s!or' es'e !ro!r%e'a'e !u#l%*a a s'a'ulu% %ar
a$%(%s'ra'%a re4%(e e('%'a'%lorM*o$!a(%%lorMso*%e'a'%lor $a'%o(ale su(' 9ur%s'%*'%a

21
LUCRARE DE DISERTATIE
M%(%s'erulu% Tra(s!or'ulu%; Co(s'ru*'%%lor s% Tur%s$ulu% 6MTCT7 sau a M%(%s'erulu%
A$%(%s'ra'%e% Pu#l%*e; *e !o' e)e*'ua *o(*es%u(%; %( *o()or$%'a'e *u !re4er%le
le+%sla'%e% ro$a(es'%.
M%(%s'erul Tra(s!or'ulu% es'e res!o(sa#%l e s'a#%l%rea s'ra'e+%e% s% !ol%'%*%%
+e(erale e 'ra(s!or'; e)%(%rea (e*es%'a'%lor %( *eea *e !r%4es'e e-4ol'area
%()ras'ru*'ur%%; rela'%%le *u or+a(%-a'%% %('er(a'%o(ale s% or+a(%-area )u(*'%o(ar%%
s%s'e$ulu% e 'ra(s!o' !r%( l%*e('%erea o!era'%%lor s% s'a#%l%rea re+ul%lor s%
re+le$e('ar%olr !e('ru se*'orul 'ra(s!or'.
Dru$ur%le (a'%o(ale su(' a$%(%s'ra'e s% +es'%o(a'e e A$%(%s'ra'%a
Na'%o(ala a Dru$ur%lor 6ADN7 J o e'(%'a'e au'o(o$a su#oro(a'a M%(%s'erulu%
Tra(s!or'ulu%; Co(s'ru*'%%lor s% Tur%s$ulu%. Dru$ur%le 9ue'e(e su(' a$%(%s'ra'e
e Co(s%%le &ue'e(e s% su(' %( +os!oar%rea e!ar'a$e('elor 'e.(%*e 9ue'e(e.
Dru$ur%le *o$ulale su(' a$%(%s'ra'e s% +es'%o(a'e e Co(s%l%%le &ue'e(e *u
s!r%9%(ul #%rour%lor 'e.(%*e ale Co(s%l%%lor 9ue'e(e.
F%(a('area s%s'e$ulu% e ru$ur% es'e +es'%o(a'a !r%('r,u( Fo( al
Dru$ur%lor; *e !r%$es'e 4/I %( 'a?a !e *o$#us'%#%l%. D%( a*es' 4e(%'; 2/I re4%(e
ru$ur%lor (a'%o(ale %ar 3/I ru$ur%lor 9ue'e(e. 0e(%'ur%le )o(ulu% a*o!era
*.el'u%el%le a$%(%s'ra'%4e; %('re'%(erea e ru'%(a; !la'a *re%'elor s% o $%*a !ar'e
%( *os'ur%le e rea#%l%'are a ru$ur%lor (a'%u(ale. A*o!era; e ase$e(ea;
$a9or%'a'ea *os'ur%lor rea#%l%'ar%% s% %('re'%(er%% ru(ur%lor 9ue'e(e.
3"4"2" S-'&-(5.& ,&-.#,&$& *( -'&,)+#'-
G()-.#,&'(& 0&.$#' *( -'&,)+#'- es'e o*u$e('ul !ro+ra$a'%* al
M%(%s'erulu% Tra(s!or'ulu%. Pre-%('a o s*ur'a %s'or%e a e-4ol'ar%% 'ra(s!or'ulu% %(
Ro$a(%a; %()or$a'%% *u!r%(-a'oare !r%4%( s'area %()ras'ru*'ur%% e 'ra(s!or' s% o
l%s'a e !ro%e*'e %( es)asurare s% !la(%)%*are. U(a %( !ro#le$e es'e )a!'ul *a
*ele $a% re*e('e a'e s'a'%s'%*e %( o*u$e(' es'e %( 1HHH. 0%-%u(ea s'ra'e+%e%
*u!r%(e or+a(%-area re'ele% (a'%o(ale e 'ra(s!or' as')el %(*a' sa a*o!ere %('re+
'er%'or%u; el%$%(area -o(elor *e re!re-%('a u( e)%*%' %( !r%4%('a 4olu$ulu% s% *al%'a'%%

22
LUCRARE DE DISERTATIE
e 'ra(s!or'; sa'%s)a*erea (e4o%lor e $o#%l%'a'e al *e'a'e(%lor; e-4ol'area
'ra(s!or'ulu% %('er$oal; as%+urarea s% !ro'e*'%e% $e%ulu%.
Moer(%-area; rea#%l%'area s% e-4ol'area %()ras'ru*'ur%% e 'ra(s!or'
*u!r%(e ur$a'oarele !r%or%'a'%@ %(*e!erea *o(s'ru*'%e% e au'os'ra-% !e('ru a
%('e+ra %()ras'ru*'ura e 'ra(s!or' a Ro$a(%e% %( Re'eaua Tra(s,Euro!ea(aL
$oer(%-area %()ras'ru*'ur%% ru'%ere s% )ero4%are; *o(s'ru*'%a e !our% s% 4ar%a('e
e o*ol%re !e('ru a *res'e $o#%l%'a'ea !o!ula'%e%; #u(ur%lor s% ser4%*%%lorL
$o%)%*area s%'e$ulu% a*'ual e 'a?e %( se*'orul e 'ra(s!or' )ero4%ar s% ru'%er
!e('ru a $ar% a**es%#%l%'a'ea la ser4%*%% s% !e('ru a'%(+erea s'a(arelor
euro!e(e.
P$&,%$ N&-.#,&$ *( D(63#$-&'( +(,-'% 2774-277 es'e u( o*u$e('
rele4a(' %( *eea *e !r%4es'e s'area %()ras'ru*'ur%% s% 'ra)%*ulu% %( Ro$a(%a; %(sa (u
)ur(%-ea-a o a#orare s'ra'e+%*a a 'ra(s!or'ulu%. Ca!%'olul e 'ra(s!or' al
o*u$e('ulu% oar re!re-%('a s'area a*'uala e )a!' %( a*es' se*'or s% e?%s'a oar
u( s%(+ur !ara+ra); %('%'ula' PTe(%('e e e-4ol'are ale %()ras'ru*'ur%% e
rea(s!or' s% %(!a*' e*o(o$%*Q; !e('ru a a4ea o %$a+%(e *lara a +a(%r%% s'ra'e+%*e
%( a*es' o$e(%u.
3"4"3" R#2&,.& - A%-#2#1.$%$ +( 1&6& *( 4.*'#0&'1%'. ). +#$%&'(&
Pes'e 23I %( au'o4e.%*ulele %(s*r%se %( *%r*ula'%e %( Ro$a(%a )oloses* %(
*o('%(uare #e(-%(a *u !lu$# 6eose#%' e !er%*uloasa !e('ru sa(a'e s% $e%u;
*are (u se $a% )oloses'e e *e4a a(% %( Euro!a7.
Au'o4e.%*ulele +rele; )a#r%*a'e %( Ro$a(%a; e!ases*; %( )u(*'%o(are;
(or$ele %('er(a'%o(ale e !oluare )o(%*a.
Ser4%*e,ur%le au'o; *are e)e*'uea-a o!era'%% e re+la9 al )u(*'%o(ar%%
$o'oarelor; (u su(' %(-es'ra'e *u e*.%!a$e('e !e('ru 4er%)%*area e$%s%%lor
!olua('e; (e)%%( o'a'e (%*% *u %(s'ru*'%u(% e re+la9e s% re!ara'%% !e('ru 'oa'e
'%!ur%le e au'o4e.%*ule *e sol%*%'a a*es'e o!era'%%.

23
LUCRARE DE DISERTATIE
Cos'ur%le e?'er(e 6e*olo+%*e; so*%ale7; su(' %( *o('%(uare su!or'a'e e
%('rea+a *o$u(%'a'e; (ee?%s'a( (%*% u( )el e %(%'%a'%4e 6le+%sla'%4e; a$%(%s'ra'%4e
sau e*o(o$%*e7 !e('ru %('er(al%-area lor.
Al'er(a'%4ele )a'a e 'ra(s!or'ul $o'or%-a'; *u +ra s!or%' e !oluare; su('
sla# sau elo* u'%l%-a'e; (ee?%s'a( (%*% $a*ar !la(ur% *o(*re'e e reu*ere a
4alor%% 'ra)%*ulu% a*'ual; %( -o(ele )oar'e a+lo$era'eL
Nu e?%s'a; !e !la( (a'%o(al; (%*% o le+e *are sa %('er-%*a u'%l%-area
a-#es'ulu% %( +ar(%'ur%le e )ra(are; a*es' ele$e(' a4a( e)e*'e !olua('e $a9ore;
!r%( *res'erea !os%#%l%'a'%lor e a!ar%'%e a %)er%'elor '%!ur% e *a(*er L
S%,-(2 +'.,-'( %$-.2($( -&'. *., E%'#+& 0&'( ,% &% .,-'#*%) 1(,6. *(
0.'0%$&-.( +(,-'% -'&,)+#'-%$ ,(+#$%&,- (0#$#5.0 81.0.0$(-(9 +&-.,( 0% '#-.$(:
+( *'%2%'.$( +%1$.0(.
3"5" A%-#)-'&*& ., R#2&,.&
Ro$a(%a are u( s%(+ur se+$e(' e au'os'raa; 5u*ures'% J P%'es'% 6113
A$7; *e (u a #e(e)%*%a' e lu*rar% ae+4a'e e %('re'%(ere; (e*es%'a( e9a lu*rar%
e re!ara'%% 6se+$e('ul e au'os'raa a )os' )%(al%-a' %( a(ul 2333 %ar %( ul'%$%% a%
au )os' )a*u'e %(4es'%'%% e 333 $%l%oa(e euro !e('ru rea#%l%'are s% $oer(%-are; (o%
%(4es'%'%% e /3 $%l%oa(e euro )%%( !la(%)%*a'e !e('ru 4%%'or; %( a*elas% s*o!7.
Ro$a(%a are 22/ A$ e au'os'raa %( *o(s'ru*'%e s% se es)asoara
(e+o*%er% !e('ru %(*a //4 A$. O au'os'raa e 41/ A$ ur$ea-a sa )%e *o(s'ru%'a
%( *arul u(u% *o('ra*' *u )%r$a 5e*.'el; lu*rar%le )%%( !la(%)%*a'e sa %(*ea!a.
Pro+ra$ul !r%or%'ar e *o(s'ru*'%e e au'os'ra-% al M%(%s'erulu%
Tra(s!or'ulu% %(*lue "";2 A$ e au'os'raa *u )%(a('are as%+ura'a 6273;3
$%l%oa(e euro7; !ro%e*'e *are au %(*e!u' %( 2334 *u!r%(-a( 4"3 A$ e
au'os'raa 62 1H" $%l%oa(e euro7. Tre#u%e sa lua$ %( *o(s%erare %( a*es' *o('e?'
*.el'u%el%le !e('ru rea#%l%'area ru$ur%lor (a'%o(ale.
Se !resu!u(e *a e(s%'a'ea ru$ur%lor !u#l%*e 633 A$M133 A$
2
7 *o('%(ua
sa )%e $a% s*a-u'a e*a' $e%a euro!ea(a 6e 112 A$M133 A$
2
7L 4alor%le su('

24
LUCRARE DE DISERTATIE
%)er%'e; %(sa; a*a e(s%'a'ea es'e *al*ula'e lua( %( *o(s%erare lu(+%$ea 'o'ala
a re'ele%6%(*lu-a( ru$ur%le %( %('er%orul lo*al%'a'%lor7; e 1H" /"H A$; re-ul'a(
o e(s%'a'e e "3A$M133 A$
2
CAPITOLUL 4
INFLUENTA VEHICULELOR ASUPRA MEDIULUI

25
LUCRARE DE DISERTATIE
4"1" P'#1$(2($( %'1&,( . , U,.%,(& E%'#+(&,&
E$%s%%le e su#s'a('e !olua('e; !re*u$ o?%-% e a-o'; .%ro*ar#ur%;
$o(o?% e *ar#o(; !ul#er% !o' *au-a sau e?a*er#a o ser%e e !ro#le$e e
sa(a'a'e; ara'a ra!or'ul DTra(s!or' ura#%lD al )u(a'%e% Terra M%le(%ul III.
Po'r%4%' surse% *%'a'e; %$!a*'ul asu!ra sa(a'a'%% %(sea$(a %(*%e('a $a%
$are a *a(*erulu% s% #ol%lor e %(%$a; a !ro#le$elor res!%ra'or%% s% a +ra4%'a'%%
a*es'ora.
I$#u(a'a'%r%le 'e.(olo+%*e; *e au reus (%4elul e$%s%%lor; au )os'
*o$!e(sa'e e o *res'ere a 'ra)%*ulu%; as')el %(*a' e$%s%%le su(' %(*a %( *res'ere.
Au'o4e.%*ulele; s% %( s!e*%al au'o'ur%s$ele; su(' !r%(*%!ala sursa e !oluare a
aerulu% %( -o(ele ur#a(e la (%4el euro!ea(. Se*'orul 'ra(s!or'ur% es'e res!o(sa#%l
!e('ru 23I %( e$%s%%le e NO?; 47I %( e$%s%%le e *o$!us% or+a(%*% 4ola'%l%;
!re*u$ #e(-e(ul; 13,2/I %( !ul#er% s% 2;/I %( e$%s%%le e SO2 %( $e%ul rural
, 4alor%le )%%( $a% $ar% %( -o(ele ur#a(e. Fe$e%le %(sar*%(a'e s% *o!%%%; '%(er%%;
#a'ra(%% s% *e% *u !ro#le$e res!%ra'or%% su(' su!us% *elor $a% $ar% r%s*ur% e
sa(a'a'e.
La (%4elul U(%u(%% Euro!e(e; *%r*a 2"I %( e$%s%%le e +a-e *u e)e*' e
sera su(' *au-a'e e 'ra(s!or'; "4I %( a*es'e e$%s%% !ro4e(%( %( 'ra(s!or'ul
ru'%er. Ma% $ul' e 13I %( e$%s%%le e %o?% e *ar#o( !ro4%( %( UE %( 'ra)%*ul
ru'%er %( -o(ele ur#a(e.
C%r*a 2/I %( !o!ula'%a U(%u(%% Euro!e(e es'e e?!usa la (%4ele
%(a**e!'a#%l e %(al'e e -+o$o' , %( *ea $a% $are !ar'e !rous e 'ra)%*ul ur#a(.
Des% -+o$o'ul a)e*'ea-a %(%4%-%% %( $our% %)er%'e; *au-ea-a a'a' %s*o$)or'; *a'
s% !ro#le$e e sa(a'a'e. E)e*'ele asu!ra s'ar%% )%-%*e s% !s%.%*e %(*lu@ u( r%'$
*ar%a* $a% %(al' 6s% e*% r%s* $a% $are e #ol% *ar%o,4as*ulare7; ere+lar% !s%.%*e
s% (%4el $a% $are e s'res; ere+lar% e so$(; !ro#le$e *o+(%'%4e; e %('ele+ere
s% *o(*e('rare !e('ru *o!%%; %ar la (%4ele )oar'e %(al'e e -+o$o'; !ro#le$e
au%'%4e.

26
LUCRARE DE DISERTATIE
De-4ol'area 'e.(olo+%*a a us %( ul'%$ele e*e(%% la reu*erea *u "/I a
(%4elulu% e -+o$o' !rous e au'o4e.%*ule; %(sa !ro#le$a !ers%s'a a'or%'a
*res'er%% (u$arulu% e au'o4e.%*ule s% a 4olu$ulu% e 'ra)%*.
Corelarea %('re *res'erea 'ra)%*ulu% ru'%er s% a r%s*ur%lor e sa(a'a'e (u
es'e %$!os%#%l e s*.%$#a'. Pro#le$a (u !oa'e )% %(sa re-ol4a'a !r%('r,o s%(+ura
$asura sau !ol%'%*a; *% es'e (e*esara o a#orare %('e+ra'a !e('ru a reu*e
e)e*'ele (e+a'%4e a'a' ale e$%s%%lor *a' s% ale -+o$o'ulu%.
4"2" S-'&-(5.. *( 2&,&5(2(,- +(,-'% -'&,)+#'-
M%,.0.+&$.-&-.$( +#- &*#+-& )-'&-(5.. *( 2&,&5(2(,- !e('ru 'ra(s!or'
*are sa !ro$o4e-e al'er(a'%4e la u'%l%-area au'o'ur%s$elor , reu*erea (u$arulu%
e au'o'ur%s$e %( 'ra)%* 4a reu*e ra$a'%* !oluarea s% (%4elul e -+o$o'. Pe
#a-a !r%(*%!%ulu% D!olua'orul !la'es'eD; u'%l%-a'or%% e 'ra(s!or' 're#u%e sa )%e
res!o(sa#%l% )%(a(*%ar e *os'ur%le *ala'or%%lor; %(*lus%4 !e('ru au(ele re-ul'a'e
%( a*'%u(%le lor asu!ra $e%ulu% (a'ural s% *elu% *o(s'ru%'; so*%e'a'%% s% e*o(o$%e%.
Ta?area !e('ru u'%l%-area %()ras'ru*'ur%%; 'a?ele e $e%u sau !e('ru *o(+es'%%le e
'ra)%* ar )a*e $ul' %( *eea *e !r%4es'e %$%(uarea %$!a*'ulu% (e+a'%4 al
'ra(s!or'ulu% asu!ra sa(a'a'%%. S%s'e$ul e 'a?are %( Lo(ra %('rous !e('ru
el%$%(area *o(+es'%%lor e 'ra)%* o)era o4aa )a!'ulu% *a %$!le$e('area
s%s'e$elor e 'a?are es'e !os%#%la !ol%'%*.
S'u%%le ara'a *a !ol%'%*%le e 'ra(s!or' *e !or(es* e la !re$%sele u(u%
%$!a*' *a' $a% reus asu!ra $e%ulu% (u (u$a% *a 4or %$#u(a'a'% *al%'a'ea 4%e'%%
s% s'area e sa(a'a'e a !o!ula'%e% ur#a(e *% 4or u*e s% la o ra'a $a% $are e
a(+a9are. I( :er$a(%a s,a !re*o(%-a' u( *as'%+ e 237 333 lo*ur% e $u(*a a*a
4a a4ea lo* o 're*ere la o $o#%l%'a'e ura#%la; *u %$!a*' $a% reus asu!ra
$e%ulu%. S'ra'e+%% s%$!le !o' a9u'a %( reu*erea au(elor *au-a'e e 'ra(s!or'
sa(a'a'%% u$a(e@ *.%ar s% %$!le$e('area r%+uroasa a u(or l%$%'ar% e 4%'e-a s% a
u(or re+le$e('ar% !r%4%( !ar*area !o' u*e %( $ul'e orase la l%$%'area e$%s%%lor;

27
LUCRARE DE DISERTATIE
*res'erea s%+ura('e% s% o *erere *res*u'a !e('ru 'ra(s!or' !u#l%*.D Sursa@ Ra!or'ul
Tra(s!or' ura#%l 623347 , Terra M%le(%ul III.
E(er+%a s% 'ra(s!or'ul su(' oua o$e(%% !e('ru *are rela'%%le *u 'ar%le 'er'e
su(' *ru*%ale. Tra(s!or'ul as%+ura *%r*ula'%a o!era'or%lor e*o(o$%*% s% a
!ersoa(elor %( UE s% %( lu$e; *eea *e su#l%(%a-a s% $a% $ul' *ara*'erul
+lo#al%-ar%% %( !er%oaa a*'uala. Da*a 'ra(s!or'ul *o(s'%'u%e ar'erele so*%e'a'%%
(oas're; a'u(*% e(er+%a es'e sa(+ele e%. Iar Car'ea 0ere !r%4%( s%+ura('a
surselor e e(er+%e %( UE se ara'a *a resursele e(er+e'%*e ale Co$u(%'a'%% su('
l%$%'a'e; %ar UE e!%(e e sursele e?'er(e e e(er+%e; %ar a*es' as!e*' (u se 4a
s*.%$#a !r%( !ro*esul e lar+%re.
I( 1HH"; au %(*e!u' (e+o*%er%le *u *ele 13 s'a'e 65ul+ar%a; C%!ru; Ce.%a;
Es'o(%a; U(+ar%a; Le'o(%a; L%'ua(%a; Mal'a; Polo(%a; Ro$a(%a; Slo4a*%a; Slo4e(%a
s% Tur*%a7 !r%( e?a$%(area a*Su%s,ulu% *o$u(%'ar.
I( 'ra(s!or' 'ar%le *a(%a'e au ela#ora' s% a!l%*a !ro+ra$e !e('ru
ar$o(%-area le+%sla'%e% *u *ea euro!ea(a. A*Su%s,ul %( o$e(%ul Pol%'%*%% Co$u(e
a Tra(s!or'ulu% re!re-%('a a!ro?%$a'%4 13I %( 'o'alul a*Su%s,ulu%; %ar a%*% *ea $a%
$are !ar'e es'e e%*a'a *o(u*'elor.
Pe la(+a e?'%(erea s% $oer(%-area re'elelor e %()ras'ru*'ura !e('ru
'ra(s!or'; *are 4or )a*e !ar'e %( Re'elele Tra(seuro!e(e e Tra(s!or';
!ro#le$ele !r%or%'are su(' ur$a'oarele@
, %( 'ra(s!or'ul ru'%er; !ro#le$ele le+a'e e le+%sla'%a %( 'e.(olo+%e;
s%+ura('a s% $e%u; a**es !e !%a'a; !ro#le$e )%s*ale s% so*%aleL
, %( 'ra(s!or'ul )lu4%al; !ro#le$e *are se re)era la *a!a*%'a'ea )lo'e%L
, %( 'ra(s!or'ul !e *alea )era'a; %('e+rarea ser4%*%%le %('re so*%e'a'%le %(
UE s% *ele %( 'ar%le %( Euro!a Ce('rala s% e Es'; !re*u$ s%
or+a(%-area a*es'ora !e('ru a !u'ea o!era %( *o(%'%% e !%a'aL
, %( 'ra(s!or'ul aer%a(; !ro#le$e le+a'e e a**esul !e !%a'a s%
or+a(%-rea %()ras'ru*'ur%% s% a s%+ura('e% aer%e(eL %( 'ra(s!or'ul $ar'%$;
%('e(s%)%*area s%s'e$ulu% e s%+ura('a.

28
LUCRARE DE DISERTATIE

S-&,*&'*.6&'(& ., *#2(,.%$ 3(4.0%$($#' *( -'&,)+#'-
Toa'e !ro#le$ele e s'a(ar%-are re)er%'oare la *o$!a'%#%l%'a'e;
%('ersa(9a#%l%'a'e s% s%+ura('a; *u re)er%re eose#%'a la 'er$%(olo+%e s% !ro*eur%le
e 'es'are 6%(*lus%4 *ara*'er%s'%*%le e %(s'ru$e('are7 !e('ru e4aluarea
!er)or$a('e% ur$a'oarelor '%!ur% e 4e.%*ule ru'%ere s% a e*.%!a$e('ulu% lor; asa
*u$ es'e e)%(%' %( Ar'%*olul 1 al Co(4e('%e% Tra)%*ulu% Ru'%er; 0%e(a 1HH" s%
%(*.e%a' su# aus!%*%%le Or+a(%-a'%e% Na'%u(%lor U(%'e@ $o!eeL $o'o*%*le'eL
4e.%*ule *u $o'orL 'ra%lereL se$%'ra%lereL 'ra%lere usoareL 4e.%*ule *o$#%(a'eL
4e.%*ule ar'%*ula'e
4"3" M#,.'#'.6&'(& (2.)..$#' +$%&,-(
Re'eaua e $o(%'or%-are a Cal%'a'%% Aerulu% %( Zo(ele Re-%e('%ale a
M%(%s'erulu% Sa(a'a'%% s% Fa$%l%e% *e )u(*'%o(ea-a %( *arul DSP &ue'e(e s% a
Mu(%*%!%ulu% 5u*ures'% %s% 4a es)asura %( *o('%(uare a*'%4%'a'ea e $o(%'or%-are a
!r%(*%!al%lor !olua('% a'$os)er%*% 6TPS; SO
2
; NO
2
7 *a' s% !e *e% *o(s%era'% e
%('eres lo*al 6P#; N13; 1Cl; Fe(ol; Fu(%(+%(e; Cl
2
7. Plu$#ul se 4a e'er$%(a %(
)%l'rele e TSP !r%( a#sor#'%e a'o$%*a a*olo u(e e?%s'a !os%#%l%'a'ea sau su('
'r%$%se la ISP 5u*ures'% !e('ru a(al%-a.
F%+ura 3

29
LUCRARE DE DISERTATIE

E2.).. &$( #;.6.$#' *( &6#-

Sursele a('o!o+e(e ale e$%s%%lor e NO2 %(*lu 'ra(s!or'ul; surse
s'a'%o(are; arerea *o$#us'%#%l%lor; %)er%'e !ro*ese %(us'r%ale; e!o-%'area
eseur%lor sol%e s% al'ele *a e e?e$!lu %(*e(%%le e !aure. Sursele (a'urale
ale No? su(' )ul+erele; !ro*esele %( sol a'a' *ele #%olo+%*e *a' s% *ele
(e#%olo+%*e.
Es'%$ar%le !e('ru a(ul 1HH3 %(%*a )a!'ul *a $a% $ul' e "3I %( e$%s%%le
e No? ale S'a'elor U(%'e !ro4%( e la au'o4e.%*ule; *e('ralele ele*'r%*e s%
*a-a(ele %(us'r%ale. I( Euro!a a!ro?%$a'%4 H2I %( e$%s%%le No? su(' a'ora'e
4e.%*ulelor; *e('ralelor ele*'r%*e s% 'er$%*e !re*u$ s% *a-a(elor %(us'r%ale. S,au
e)e*'ua' es'%$ar% *a('%'a'%4e ale *a('%'a'%% 'o'ale e No? e$%s %( a'$os)era.
A*es'ea es'%$ea-a su+erea-a %( *a('%'a'e e a!ro?%$a'%4 122 !a(a la 1/2T13
2

30
LUCRARE DE DISERTATIE
'o(e e No? es'e e$%s a(ual %( a'$os)era %( *are a!ro?%$a'%4 1",1HT13
2
'o(e
No? su(' e$%se %( S'a'ele U(%'e s% 17;HT13
2
'o(e e$%se %( Euro!a. I( +ra)%*ul 2
su(' !re-e('a'e e$%s%%le e NO
2
%( Ro$a(%a.
F%+ura 4
E2.).& *( *.#;.* *( )%$/
Pr%(*%!ala sursa a e$%s%e% e SO
2
%( a'$os)era o re!re-%('a $%9loa*ele e
'ra(s!or'. A*eas'a s%'ua'%e es'e ra$a'%*a %( a+lo$era'%%le ur#a(e; u(e !oluarea
a'$os)er%*a se a'orea-a *o(*e('ra'%e% r%%*a'e e (o?e.
F%+ura /

31
LUCRARE DE DISERTATIE
E2.).& *( *.#;.* *( 0&'1#,
A*'%4%'a'%le u$a(e !o' s*.%$#a *l%$a. 0olu$ul $ul'or +a-e e sera %(
a'$os)era *res'e; %(eose#% al CO
2
; *are a *res*u' *u 33I !e !ar*ursul ul'%$%lor
233 e a(%; %( !r%$ul ra(; *a re-ul'a' al s*.%$#ar%lor u'%l%-ar%% Pa$a('ulu%
6e)ores'area7 s% arer%% *ar#u(elu%; !e'rolulu% s% +a-ulu% (a'ural 6%( au'o$o#%le;
%(us'r%e s% +e(erarea ele*'r%*%'a'%%7. Da*a 'e(%('ele a*'uale ale e$%s%%lor 4or
*o('%(ua; !e !ar*ursul se*.UUI 4olu$ul e CO
2
se 4a u#la s% 4a *res'e %(
*o('%(uare. 0olu$ul al'or +a-e e sera; e ase$e(ea; 4a *res'e.
U'%l%-area *o$#us'%#%lulu% )os%l =( !re-e(' e !r%*%(a aaosulu% a "3,"/I e
CO
2
=( a'$os)era. S*.%$#area u'%l%-ar%% Pa$a('ulu% 6'a%erea *o!a*%lor; !asu(a'ul;
a+r%*ul'ura7 *o(u* la e$%s%% e CO
2
; a'u(*% *a( 4e+e'a'%a se es*o$!u(e sau

32
LUCRARE DE DISERTATIE
are. 0e+e'a'%a *o('%(e *ar#o(; *are se el%#erea-a %( )or$a e CO
2
; a'u(*% *a(
4e+e'a'%a se es*o$!u(e sau are. 0e+e'a'%a; *are se !%ere; se %(lo*u%es'e *u
u(a (oua !r%( *res'erea e% %( (ou *u e$%s%% $%(%$ale sau l%!sa e CO
2
.
S*.%$#ar%le u'%l%-ar%% Pa$a('ulu% su(' res!o(sa#%le !e('ru 1/,23I %( e$%s%%lor
e CO
2
.
H.*'#0&'1%'.$( <. +'#*%<.. $#' *( #;.*&'(
Pr%(*%!alul %$!ur%)%*a'or *u su#s'a('e or+a(%*e al oraselor es'e 'ra(s!or'ul
au'o. El el%$%(a =( a'$os)era !a(a la /3I %( *a('%'a'ea e .%ro*ar#ur%. O al'a
sursa e .%ro*ar#ur% es'e e4a!orarea sol4e('%lor or+a(%*% la s'a'%%le e
a!ro4%-%o(are *u *o$#us'%#%l; %( %('re!r%(er% s% %( +os!oar%%.
Se !resu!u(e *a a!or'ul aus e 'ra(s!or'ul au'o la !oluarea aerulu% se
4a $ar% *.%ar s% (e'%(a( *o(' e $asur%le lua'e !e('ru a $%*sora e$%s%%le 'o?%*e
ale $o'oarelor *u arere %('er(a.
Ca('%'a'ea e *o$!us% or+a(%*% el%$%(a'% *u +a-ele e esa!a$e(' e!%(e
e $a% $ul'% )a*'or%@ '%!ul $o'orulu%; re+%$ul lu% e lu*ru; *o$!o-%'%a
*o$#us'%#%lulu%. Co$!ara( +a-ele e esa!a$e(' ale $o'oarelor *e
)u(*'%o(ea-a *u #e(-%(a s% ale *elor *e )u(*'%o(ea-a *u $o'or%(a s,a a9u(s la
*o(*lu-%a *a $o'oarele *e *o(su$a #e(-%(a el%$%(a $a% $ul'e .%ro*ar#ur%
(earse s% !rous% e o?%are %(*o$!le'a 6CO s% ale.%e7 !e *a( $o'oarele
%esel el%$%(a $a% $ul' )u$ 61+M$
3
7.
Co(*e('ra'%%le .%ro*ar#ur%lor (earse %( +a-ele e esa!a$e(' ale
$o'oarelor *u #e(-%(a e!%( e ra!or'ul *o$#us'%#%l , aer %( a$es'e*ul e
arere. La $ersul %( +ol; *u 4%'e-a I,a; la a**elerare s% )ra(are; *o(*e('ra'%a
.%ro*ar#ur%lor %( +a-ele e esa!a$e(' 4ar%a-a *ores!u(-a'or ra!or'ulu% 2;3 @
1;3 @ 1;3 @ H;2. A*eas'a %(sea$(a *a; %( *o(%'%%le *%r*ula'%e% orase(es'%; *a('%'a'ea
*ea $a% $are e .%ro*ar#ur% se e4a*uea-a *u +a-ele e esa!a$e(' la o!r%r%le
s*ur'e %( )a'a se$a)oarelor.

33
LUCRARE DE DISERTATIE
:a-ele e esa!a$e(' re!re-%('a u( a$es'e* $ul'%*o$!o(e('@
.%ro*ar#ur%; !rous% a% arer%% lor %(*o$!le'e s% es*o$!u(er%% 'er$%*e. I( 'o'al; %(
+a-ele e esa!a$e(' au )os' %e('%)%*a'% !es'e /33 *o$!us% or+a(%*%.
Co(*e('ra'%%le *o$!us%lor %(%4%ual% %( +a-ele e esa!a$e(' 4ar%a-a %(
l%$%'e )oar'e $ar%. Cea $a% $are !ar'e %( a*es'e +a-e o *o(s'%'u%e .%ro*ar#ur%le
C1 , C2. As')el; $e'a(ul; e'a(ul; a*e'%le(a s% 'olue(ul a'%(+ o *o(*e('ra'%e *are
e!ases'e 133 !!$. Cea $a% (u$eroasa +ru!a o *o(s'%'u%e .%ro*ar#ur%le
(esa'ura'e. :a-ele e esa!a$e(' ale $%9loa*elor e 'ra(s!or' au'o su('
%$#o+a'%'e *u su#s'a('e $ul' $a% 'o?%*e s% *u o *a!a*%'a'e rea*'%4a $ul' $a% $are
e*a' *o$#us'%#%lul %(%'%al.
Ala'ur% e .%ro*ar#ur%; !r%( o?%area lor %( '%$!ul )u(*'%o(ar%% $o'orulu%; =(
+a-ele e esa!a$e(' se )or$ea-a u( $are (u$ar e *o$!us% *e *o('%( o?%+e(.
Co('%(u'ul 'o'al al a*es'or *o$!us% 4ola'%l% a% o?%+e(ulu% %( +a-ele e esa!a$e('
es'e $ul' $a% $%* e*a' al .%ro*ar#ur%lor %(sa e% au o a*'%u(e #%olo+%*a %(al'a.
Pr%(*%!al%% *o$!us% e a*es' '%! su(' ale.%ele; *e'o(ele; al*ool%%; )e(ol%%;
(%'ro$e'a(ul; *o(*e('ra'%a lor a9u(+a( !a(a la / , 13 !!$.
:a-ele e esa!a$e(' ale $o'oarelor *u #e(-%(a s% %esel $a% *o('%(
.%ro*ar#ur% aro$a'%*e !ol%*%*l%*e 61APC7 s% er%4a'% a% a*es'ora !e #a-a e
o?%+e( s% a-o'.
P#$%&'(& 0% 2(-&$( 5'($(
A'$os)era are rolul e *ole*'or (u (u$a% a !olua('%lor or+a(%*% *% s% a
$e'alelor; %( !ar'%*ular a u(or $e'ale 'o?%*e *u$ su(' $er*urul; !lu$#ul; *a$%ul.
Me'alele a9u(+ %( aer su# )or$a e aerosol% sol%-% *are re-ul'a la arerea
*ar#u(elu%; !e'rolulu%; 'ur#e% s% u(or $%(ereur%; %( )u$ul *u!'oarelor e 'o!%re la
!rou*erea o'elulu% s% a al%a9elor $e'al%*e. Ca re-ul'a' al a*'%4%'a'%% a('ro!o+e(e
a9u(+ %( a'$os)era *a('%'a'% e *a'e4a or% $a% $ar% e aur; *a$%u; !lu$#; s'a(%u;
sele(; 'elur s% al'e $e'ale; e*a' %( surse (a'urale.

34
LUCRARE DE DISERTATIE
I( *a-ul $er*urulu%; a!or'ul a('ro!o+e( re!re-%(' a!ro?%$a'%4 1M3 %( 'oa'e
e$%s%%le a*es'u% $e'al %( a'$os)era. D%( a'$os)era; $er*urul *ae !e su!ra)a'a
solulu% s% a!o%; %$!reu(a *u s*ur+er%le e su!ra)a'a; a9u(+e %( #a-%(ele a*4a'%*e.
A*%u(ea 'o?%*a a $er*urulu% es'e *au-a'a e *a!a*%'a'ea lu% e a rea*'%o(a *u
+ru!ele '%ol%*e.
Mer*urul; *a $ul'e al'e $e'ale sau (e$e'ale 6arse(; s'a(%u; !lu$#; 'al%u;
sele(%u; *a$%u; *.%ar aur7; !oa'e )% su!us al*.%lar%% su# a*'%u(ea #a*'er%%lor. Su#
)or$a al*.%la'a; $e'alele au o a*'%u(e 'o?%*a $a% !ro(u('a'a e*a' su# )or$a
%o(%*a; e?er*%'a( u( e)e*' au(a'or s% *.%ar $or'al asu!ra or+a(%s$elor 4%%; =(
o-e (a(o+ra$%*e.
Plu$#ul !oluea-a a'$os)era $a% $ul' e*a' 'oa'e *elelal'e $e'ale.
Pa'ru(erea a('ro!o+e(a a P# %( a'$os)era es'e *u $ul' $a% $are e*a' *ea
(a'urala. Pa(a la 72;3I %( e$%s%a 'o'al e P# es'e a'ora' !rous%lor o#'%(u'% %(
ur$a arer%% #e(-%(e% *u aaos e P# N%( s!e*%al a 'e'rae'%lulu% e !lu$# ,
P#6C21/74O .
D%( +a-ele e esa!a$e(' se e4a*uea-a %( a'$os)era s% a!o% !e su!ra)a'a
solulu% !es'e 2/3 $%% 'o(e e P# a(ual. Co()or$ a'elor u(or *er*e'a'or%
a$er%*a(%; re!' surse e !oluare ser4es* e ase$e(ea@ arerea eseur%lor
sol%e 613I7; %(us'r%a 611I7; arerea *ar#u(elu% s% a !e'rolulu% 63;"I7. D%(
a*es'e surse e !oluare se %s!ersea-a a(ual easu!ra *o('%(e('elor *%r*a 133
$%% 'o(e e P#. I( !ra)ul ur#a( e?%s'a 1I P# %ar =( !loa%e s% -a!aa a!ro?%$a'%4
333 $+Ml P#. I( )%e*are -% u( orasea( as!%ra !a(a la 4/ V+ P#. Co('%(u'ul e P#
%( sa(+ele o$ulu% *o('e$!ora( es'e $a% r%%*a' e*a' %( sa(+ele o$ulu% !r%$%'%4
e 133 or%. A*'%u(ea 'o?%*a a P# es'e le+a'a e !ro!r%e'a'ea lu% e a e-lo*u% Ca
%( )%#rele osoase s% (er4oase.
I('o?%*area o$ulu% *u P# se $a(%)es'a !r%( s%$!'o$e (es!e*%)%*e@ la
%(*e!u' el es'e %r%'a' s% are %(so$(%%; $a% 'ar-%u a!ar s'ar% e e?'e(uare s% e!res%%.
S%$!'o$ele e $a% 'ar-%u se e?!l%*a !r%( ere+larea )u(*'%e% s%s'e$ulu% (er4os s%
a'a*area *re%erulu%. Plu$#ul; *a s% al'e $e'ale +rele 6C; 1+7; a*'%o(ea-a (e+a'%4
asu!ra re'%(e% o*.%ulu% .

35
LUCRARE DE DISERTATIE
U( !er%*ol ser%os %l re!re-%('a !oluarea aerulu% *u *a$%u. Sursele
!r%(*%!ale e !oluare %( a*es' *a- su(' $e'alur+%a )eroasa; arerea *ar#u(elu%
63"I7; arerea !e'rolulu% 612I7 e'*. E$%s%%le a('ro!o+e(e e C %( a'$os)era 67
$%% ' !e a(7 e!ases* *u $ul' e$%s%%le %( surse (a'urale 6"/3 ' !e a(7.
A!a !re*%!%'a'%%lor *o('%(e /3 V+Ml C. I$!reu(a *u .ra(a s% aerul a9u(+
-%l(%* %( or+a(%s$ul o$ulu% $a'ur *%r*a /3 V+ C. O#%s(u%'; se re'%( %( or+a(%s$
(u$a% 2 V+ C %ar res'ul se el%$%(a %( e*urs e 24 ore. A*'%u(ea *ro(%*a a
*o(*e('ra'%%lor $%*% e C !oa'e u*e la %$#ol(a4%rea s%s'e$ulu% (er4os s% a
'esu'ulu% osos; ere+larea s*.%$#ulu% e(-%$a'%*; ere+larea )u(*'%o(ar%%
r%(%*.%lor.U( $are !er%*ol %l re!re-%('a s% !oluarea a'$os)ere% *u *o$!us% a%
'al%ulu%.
P'#1$(2($( *( 2(*.%. U( o*u$e(' rea*'a' e M%(%s'erul Me%ulu%;
Ps'area Me%ulu% 2333Q; ara'a *a; %( !re-e('; se*'orul 'ra(s!or' es'e o sursa
$a9ora e !oluare. Cres'erea a(uala a (u$arulu% e au'o4e.%*ule; *orela'a *u
s'area 'e.(%*a !roas'a a $ul'ora %('re a*es'ea; u*e la o *res'ere a %$!a*rulu%
(e+a'%4 asu!ra )a*'or%lor e $e%u.
Fa*'orul e $e%u *el $a% a)e*'a' es'e a*l%'a'ea aerulu%; a'or%'a e$%s%%lor
e NOU; CO; CO2; *o$!us% or+a(%*% 4ola'%l%; !ul#er% %( sus!e(s%e; !lu$#. De
ase$e(ea; !e('ru !o!ula'%a %( $e%ul ur#a(; 'ra(s!or'ul es'e !r%(*%!ala sursa
e !oluare )o(%*a s% s'res.
D%( (e)er%*%re; o*u$e('ul; sau or%*e al' o*u$e(' e$%s e $%(%s'er; (u
!re-%('a %$!a*'ul *o(*re' asu!ra $e%ulu%; (u$arul e 4%*'%$e ale !o!ular%%
*au-e e 'ra(s!or' sau *os'ur%le e?'er(e.
U( o*u$e(' %('%'ula' PO#%e*'%4e Pr%or%'are ale S'ra'e+%e% e De-4ol'areQ
ara'a *a se*'orul 'ra(s!or' *o(s'%'u%e le e)e*'ul e sera !rous e e$%s%%le e
CO2 !ro4e(%'r %( arerea *o$#us'%#%l%lor )os%l%; +e(era( 2/I %( a*es'e e$%s%%
s% *a "3,H3I %( !oluarea es'e !ro!usa e 'ra(s!or'ul ru'%er.

36
LUCRARE DE DISERTATIE
Po'r%4%' u(u% al' o*u$e('; se*'orul e 'ra(s!or' es'e res!o(sa#%l !e('ru
11I %( e$%s%%le e CO2 %( Ro$a(%a !ro4e(%( %( arerea *o$#us'%#%l%lor )os%l%.
6'a#el 27.
Ta#el 2.
Sursa CO
2
C1
4
N
2
O
I(us'r%a e(er+e'%*a 22 17H;/2 22;37 23H;/3
I(us'r%%le !relu*ra'oare
s% Co(s'ru*'%%
23 71/;3H 44;27 22;23
Tra(s!or' 11 22/;3/ 3";32 33
Al'e se*'oare 7 2H1;H7 /14;42 13/;11
E$%s%% 'o'ale 134 "12;2" 11 "7H;/2 413;22
Sursa@ I(4e('arul Na'%o(al e E$%s%% *u E)e*' e Sera; 2331.
Pu'e$ a)%r$a *a es'e 4or#a es!re o a#orare +e(erala %( Ro$a(%a e a
(u lua %( *o(s%erare !ro#le$ele e $e%u s% sa(a'a'e; *a )%%( e %$!or'a('a
se*u(ara sau $a% rau e*a' a'a'; a4a( %( 4eere *a e?%s'a al'e !ro#le$e $a%
%$!or'a('e J *res'erea e*o(o$%*; !ro%e*'e $a% e %(4es'%'%%; e'*.
4"4" Z5#2-%$ %'1&,
Pr%(*%!ala sursa e -+o$o' ur#a( o *o(s'%'u%e $%9loa*ele e 'ra(s!or' *u$
su(' au'o*a$%oa(ele; au'o'ur%s$ele; au'o#u-ele; 'ra$4a%ele; $e'rour%le;
$o'o*%*le'ele s% 'role%#u-ele. Z+o$o'ul +e(era' e )%e*are au'o4e.%*ul %( !ar'e; %(
*o(%'%%le ur#a(e (u au o %$!or'a('a .o'arare eoare*e -+o$o'ul ur#a( es'e
re-ul'a'ul *o$!u(er%% 'u'uror -+o$o'eleor +e(era'e la u( $o$e(' a' e *a're o
ser%e e $%9loa*e e 'ra(s!or'.
Ca or%*e al'e surse e -+o$o'; *ele !ro4o*a'e e $%9lo*ele e 'ra(s!or' se
*ara*'er%-ea-a !r%( s!e*'re e -+o$o'; (%4elur% e !res%u(% a*us'%*e s% !r%(
4ar%a'%a a*es'or (%4elur% %( '%$!.

37
LUCRARE DE DISERTATIE
S!e*'rele e -+o$o' !e('ru au'o*a$%oa(e; au'o'ur%s$e s% 'role%#u-e se
*ara*'er%-ea-a !r%( *o$!o(e('e e 9oasa )re+4e('aL %( -+o$o'ele 'ra$4a%elor;
$e'rour%lor; !reo$%(a a'a' )re+4e('ele 9oase *a' s% *ele $%9lo*%%.
Sursele e -+o$o' ur#a(e *au-a'e e $%9loa*ele e 'ra(s!or' au %(
s!e*%al u( *ar*'er e 9oasa )re+4e('a s% !ar'%al e )re+4e('a $e%e. Z+o$o'ul
ur#a( *au-a' e $%9loa*ele e 'ra(s!or' e!%(e %( !r%$ul ra( e *ara*'erul
*%r*ula'%e%; a%*a e !o(erea u(u% a(u$%' '%! e 4e.%*ule %( )lu?ul $%9loa*elor e
'ra(s!or'. De e?e$!lu; %( *a-ul %( *are %( )lu?ul e *%r*ula'%e !reo$%(a
au'o*a$%oa(e; ele 4or a u( (%4el a*us'%* $a% r%%*a' %( *o$!ara'%e *u )lu?ul e
*%r*ula'%e %( *are !reo$%(a au'o'ur%s$ele la u( (u$ar e+al e 4e.%*ule %(
u(%'a'ea e '%$!.
Cele $a% %$!or'a('e surse e -+o$o' *are a!ar %( '%$!ul e!lasar%% u(u%
au'o4e.%*ul su(' $o'orul e !ro!uls%e; or+a(ele e 'ra(s$%s%e; re-%s'e('a aerulu%
la %('rarea 4e.%*ululu% s% rula9ul a*es'u%a.
Pr%(*%!al%% )a*'or% *are %()lue('ea-a (%4elul s% s!e*'rul -+o$o'elor la
au'o4e.%*ule su('@
- '%!ul *aroser%e%L
- '%!ul $o'orulu%L
- 'ura'%a s% !u'er%a $o'orulu%L
- r%'$ul su!a!elorL
- '%!ul ra*%r%% $o'orulu% 6*u a!a sau aer7L
- 9o*ur%le *o(s'ru*'%4e %( la+are
- 9o*ul %('re !%s'o( s% *%l%(ruL
- '%!ul %$#ra*a$%('%% ru'%ere.
A(+re(a9ele *o(s'%'u%e sursele u(or -+o$o'e e (a'ura )oar'e (e!la*u'e
*u s!e*'re lar+% *are o*u!a %('rea+a #a(a e au%o)re+4e('a. I( s'area e
)u(*'%o(are (or$ala a a(+re(a9elor; -+o$o'ul se a'orea-a $a% $ul'or *au-e;
*u$ ar )%sol%*%'ar%le !rouse e )or'ele e )ra*are; a!ar%'%a u(elor e e))or';

38
LUCRARE DE DISERTATIE
a!ar%'%a !u(+%lor e aer sau e lu#r%)%a('; a#a'er%le e la %$e(s%u(%le !asulu% s% a
)or$e% %('%lor.
Fra(ele !rou* -+o$o' )oar'e (e!la*u'; *ara*'er%-a' !r%('r,o )re+4e('a
)oar'e %(al'a; (u$%' su%era' e )ra(a. Pr%(*%!alele surse e -+o$o' ale )ra(elor
su(' 4%#ra'%%le sa#o'%lor. I(s'ala'%a e )ra(e )%%( *o(s'%'u%'a %( s%s'e$e elas'%*e;
!o' a!area 4%#ra'%% !ro!r%% !ro4o*a'e e !re-e('a u(or %)ere('e !o-%'%4e %('re )or'a
e )re*are %( s'are e re!aus s% *ea e alu(e*are.
I( $a9or%'a'ea *a-ur%lor; !ro#le$a !oluar%% so(ore es'e a(al%-a'a %( $e%ul
ur#a(; u(e a'or%'a *o(*e('ra'%%lor e o#oe*'%4e *u es'%(a'%e so*%o,e*o(o$%*a
s% a (u$arulu% r%%*a' e lo*u%'or% ra!or'a'% la su!re)a'a; se %(re+%s'rea-a !o'e('%ale
surse e -+o$o' %('r,u( areal res'ra(s. S'u%% e)e*'ua'e %( ul'%$%% a(% %(
Co$u(%u(ea Euro!ea(a au e4%e('%a' r%s*ul 'o' $a% r%%*a' !e('ru !o!ula'%e;
!r%4%( e?!u(erea la -+o$o'.
As')el; 'ra(s!or'ul ru'%er e'%(e o !o(era $a9ora e r%s*; !r%4%( e$%s%%le
e (%4el a*us'%* re%%*a'; *are a)e*'ea-a u( (u$a' se$(%)e*a'%4 e !ersoa(e.
Es'e %lus'ra' %( a*es' se(e; (%4elul e -+o$o' e*.%4ale('; s!e*%)%* %)er%'elor
%)er%'elor a*'%4%'a'% e 'ra(s!or'; ra!or'a' la (u$arul e lo*u%'or% %( $e%ul ur#a(;
e?!us% la -+o$o'.

39
LUCRARE DE DISERTATIE
F%+ura 2
Du!a *u$ se !oa'e *o(s'a'a; !o(erea $a9ora %( -+o$o'ul e*.%4ale('
!e('ru 24 ore o e'%(e 'ra(s!or'ul ru'%er. E)e*'ul !olua(' se $a(%)es'a asu!ra u(u%
(u$ar $a% r%%*a' e lo*u%'or%; %( *a-ul -+o$o'ulu% +e(era' !r%( a*'%4%'a'% e
'ra(s!or'; e*a' %( or%*e al'a a*'%4%'a'e $o(%'oe%-a'a *a )%%( u( r%s* e -+o$o'.
I( +e(eral; or%*e a+lo$erare e !o!ula'%e a'ra+e u!a s%(e !o'e('%ale
surse e !oluare so(ora; a'a' !r%( *res'erea -+o$o'ulu% e )o( %( ar%a o*u!a'a s%

40
LUCRARE DE DISERTATIE
%$e%a' l%$%'ro)a; *a' s% !r%( e?!u(erea !r%( (a'ura a*'%4%'a'%lor es)asura'e; la
4alor%e (%4el +lo#al e so(or $a% $ar%.
4"5" Z5#2#-%$ +'#*%) +'., -'&/.0 '%-.(' ). /&0-#'. *( .,/$%(,-&
0&'&0('.)-.0.
I('e(s%)%*area !o(ere% 'ra(s!or'ulu% *u au'o4e.%*ule; (e*es%'a'ea a*'%4%'a'%%
*o*%o,e*o(o$%*e; a us la $o%)%*ar% ur#a(e. Tra)%*ul ru'%er e'%(e o !o(ere
%(se$(a'a %( a*'%4%'a'ea ur#a(a; %(a$%*a !ar*ulu% e au'o4e.%*ule *are se
+ases* !e ar'erele s'raale; *u(os*a( %re*'%% re!re-e('a'%4e e e-4ol'are
as')el@
- *res'erea (u$arulu% e au'o4e.%*ule %(re+%s'ra'e %( *%r*ula'%eL
- %4ers%)%*area !ar*ulu% e au'o4e.%*uleL
- $o%)%*area !r%4%( !o(erea 4ars'e% au'o4e.%*ulelor %( *%r*ula'%e.
Cres'erea e au'o4e.%*ule es'e %re*' !ro!or'%o(ala *u *res'erea
(u$arulu% e lo*u%'or% %( $e%ul ur#a(; !re*u$ s% *u %('e(s%)%*area a*'%4%'a'%lor
e*o(o$%*e.
Co(*o$%'e(' *u *res'erea (u$arulu% e au'o4e.%*ule as%s'a$ s% la o
%4ers%)%*are *o('%(ua a !ar*ulu% e $as%(%. As')el; a*a !a(a %( a(ul 1HH3; se
a)lau %( *%r*ula'%e au'o4e.%*ule *u *%l%(re e !a(a la 1/33 *$*; %( !re-e(' a
*res*u' se$(%)%*a'%4 (u$arul au'o'ur%s$elor *are au *%l%(re *ur%(se %('re 1/33,
2233 *$*.
E)e*'ul 4%#ra'%e% !(eulu% %( *o('a*' *u #a(a e rulare es'e %)ere('%a'; %(
)u(*'%e e ur$a'oarele *r%'er%%@
- +raul e e(%4elare a #e(-%% e rulareL
- '%!ul #e(-%% e rulare.
I( )u(*'%e e '%!ul e %$#ra*a$%('e al ru$ulu% ru$ulu% se !o'e o#'%(e )%e
o a'e(uare a -+o$o'ulu% e rula9; )%e o a$!l%)%*are $oera'a. Cel $a% -+o$o'os
es'e rula9ul !e $a*aa$; *o(s%era' a )% o %$#ra*a$%('e e ru$ ura s%

41
LUCRARE DE DISERTATIE
(eu(%)or$a; as')el *a %('re !(eu s% ru$ se !rou*e o 4ar%a'%e *o('%(ua e
!res%u(e; *u o !er%o%*e'a'e %( )u(*a'%e e %$e(s%u(%le $a*aa$ulu%; 4%#ra'%e
*are se su!ra!u(e !es'e *ea (or$ala; re-ul' %( 4ar%a'%a e !res%u(e %( !(eu la
ros'o+l%rea ro'%%.I( *a-ul %$#ra*a$%('e% *u l%a(' s% #e'o(; *res'er%le e -+o$o' su('
a'e e r%+%%'a'ea s'ra'ulu% e #e'o(; as')el *a la *o('a*'ul !(eulu% %( ros'o+ol%re
*e ru$ul; se !rou* 4%#ra'%% *u u( s!e*'ru e )re+4e('a *ara*'er%s'%*e.
T&1($%$ 3" E/(0-%$ .21-&0&2.,-(. *'%2%$%. &)%+'& 5(,('&'..
65#2#-%$%. $& '%$&=
T%!ul %$#ra*a$%('e%
#e(-%% e rulare
E)e*'ul so(or real%-a'
%re*'
E)e*'ul so(or real%-a'
%(%re*'
I$#ra*a$%('e %(
!%a'ra *%l%(r%*a
6$a*aa$7
Cres'e (%4elul -+o$o'ulu%
la rula9 *u !es'e / 5
I(u*e 4%#ra'%% *aroser%e%;
*are u* la *res'erea
-+o$o'ulu% s% %( %('er%orul
au'o4e.%*ulu%
I$#ea*a$%('e
%(l%a(' .%raul%*
6#e'o(7
Cres'erea -+o$o'ulu% la
rula9 %( $asura %( *are
!la*%le (u se res!e*'a
!la(%e'a'ea %( su**es%u(ea
!la*%lor 'ur(a'e
Prou*e so*ur% s*ur'e a
*aror !er%oaa es'e e+ala
*u '%$!ul e !ar*ur+ere a
u(e% !la*% la 4%'e-a e
'ra)%*. A*es'ea se res%$' s%
%( %('er%orul au'o4e.%*ululu%
I$#ra*a$%('e %(
l%a(' .%ro*ar#o(a'
Reu*e (%4elul e -+o$o';
a'or%'a *oe)%*%e('ulu% e
a#sor#'%e al l%a('ulu%
.%ro*ar#o(a'; e?%s'a( u(
e)e*' e a'e(uare a' e
*oe)%*%e('ul e a#sor#'%e al
$%?'ur%% u'%l%-a'e
A!are u( -+o$o' *o('%(uu;
a' e 4ar%a'%a e !res%u(e
%( !(eu %( !u(*'ul e
*o('a*' *u *ala; #a(a e
rulare

42
LUCRARE DE DISERTATIE
Cea $a% e)%*%e('a $%?'ura !e('ru ru$ es'e %$#ra*a$%('ea *u l%a('
.%ro*ar#o(a' *are !er$%'e a'e(uarea 4%#ra'%%lor !(eulu% la ros'o+ol%re. Pe('ru
e4aluarea -+o$o'ulu% !raus !r%( rula9u a(4elo!e% !e %)er%'e *a'e+or%% e ru$
se %'%l%-ea-a u( e*.%!a$e(' s!e*%al. M%*ro)o(ul es'e *o(e*'a' la u( )o(o$e'ru
s%'ua' %( au'o4a.%*ulul *are re$or*.ea-a *arul e re$or*ar%. Car*asa
e*.%!a$e('ulu% es'e %-ola'a )o(%* !e('ru a %$!%e%*a )or$area e)e*'ulu% e
re)le?%e a u(elor a*us'%*e.
F%+ura 7
:reu'a'ea e 'es'are s%$ulea-a %(*ar*area a?e% au'o4e.%*ululu% *o()or$
$oelulu% e !(eu s% a sar*%(%% (o$%(ale a$%se. De'er$%(ar%le e)e*'ua'e la
%)er%'e 4%'e-e e e!lasare a au'o4e.%*ululu% au s*os %( e4%e('a e!e(e('a
(%4elulu% $a?%$ e -+o$o' %( )u(*'%e e *a'e+or%a e ru$ !e *are se rulea-a
*o()or$ rela'%e%@
L$a?WA X 5r ? lo+ 647
U(e@ A J *oe)%*%e('ul *a'e+or%e% e ru$L
5) J *oe)%*%e('ul e(s%'a'%% e 'ra)%*L
0 J 4%'e-a $e%e e 'ra)%* !e se*'orul e ru$ a(al%-a'.

43
LUCRARE DE DISERTATIE
A(al%-ele e)e*'ua'e !r%4%( %()lue('a '%!ur%lor e a(4elo!e asu!ra
-+o$o'ulu% la rula9 au s*os %( e4%e('a )a!'ul *a a*es'e !o' sa %()lue('e-e
a'e(uarea -+o$o'ulu% *u !a(a la 2 5.
I()lue('a +raulu% e (eu(%)or$%'a'e a ru$ulu% es'e (ese$(%)%*a'%4 !e('ru
-+o$o'ul la rula9. I('re lu(+%$ea e u(a a o(ula'%e% ru$ulu% s% -+o$o' ul
!rous la rula9 e?%s'a o le+a'ura %re*'a. Pr%( a*eas'a $e'oa u'%l%-a( u(
e*.%!a$e(' laser es'e e4alua' +raul e (eu(%)or$%'a'e al ru$ulu%; $asura(u,
se lu(+%$ea e u(a a u(u% )as*%*ul laser +e(era' !r%( %(s'ru$e('e !o'%*e.
D%( !u(*' e 4eere al !ara$e'r%lor *ara*'er%s'%*% 'ra)%*ulu% ru'%er; )a*'or%%
)a4or%-a('% %( *res'erea +raulu% e !oluare so(ora su('@
- )ul?ul e au'o4e.%*ule %(re+%s'ra'e !e se*'orul e ru$L
- 4%'e-a e e!lasare.
De'er$%(area e)e*'ulu% (u$arulu% e au'o4e.%*ule es'e o#'%(u'a %( ur$a
e'er$%(ar%lor e?!er%$e('ale; rela'%%le u'%l%-a'e !e('ru e4aluar%le !re%*'%e% e
-+o$o' )%%( e re+ula e$!%r%*e. Es'e e4%e(' *a (u$arul e au'o4e.%*ule *are
rulea-a !e u( se*'or e ru$ 4a %()lue('a (%4elul e -+o$o' %(re+%s'ra' %( ra!or'ul
la+or%'$%*@
L
136.7
WC X 13 ? lo+ 6Y
.
7
I( *are@ , Y
.
J re!re-%('a )lu?ul e au'o4e.%*ule ra!or'a' la (%('er4alul e
'%$! .L
- C J *o(s'a('a re-ul'a' %( ur$a re+res%e% a'elor e?!er%$e('ale
%(re+%s'ra'e.

44
LUCRARE DE DISERTATIE
I( )u(*'%e e %('er4alul e '%$! . s% e %s'a('a la *re se %(re+%s'rea-a
e)e*'ul !ro!a+ar%% -+o$o'ulu%; 4alor%le *o(s'a('e% C su('@
Ta#elul 4. 0alor%le or%e('a'%4e ale *o(s'a('e% e *ore*'%e C
Per%oaa e %(re+%s'rare
.6ore7
D%s'a('a e e4aluare )a'a
e !u(*'ul e e$%s%e
6$7
0alor%le *o(s'a('e% e
*ore*'%e C
1" 13 2";1
1" 7;/ 2H;1
1 13 41;2
A*eas'e e!re*%ere +lo#ala (u es'e su)%*%e(' e e?a*'a; a4a( %( 4eere
)a!'ul *a (u a!ar el%$%'ar% %( )u(*'%e e *a'e+or%a e au'o4e.%*ul. As')el
au'o4e.*ulele e 'ra(s!or' $ar)a e*.%!a'e *u $o'oare e $e%e sau $are !u'ere
4or a4ea u( e)e*' $a% r%%*a' !r%4%( e$%s%a e -+o$o' *o$!ara'%4 *u
au'o'ur%s$ele.
4"" E3&$%&'(& )-&'.. *( )&,&-&-( ., '($&-.( 0% +#$%&,-.. &-2#)/('.0.
., +'.,0.+&$($( 6#,( '(6.*(,-.&$( *., R#2&,.&
Cres'erea *o('%(ua a !oluar%% $e%ulu% s% %( s!e*%al a aerulu% 9us'%)%*a
(u$arul *res*u' e s'u%% *e s,au real%-a' !e('ru e4%e('%erea rela'%e% %('re
s'area e sa(a'a'e a !o!ula'%e% (ee?!usa !ro)es%o(al s% !oluarea a'$os)er%*a.
Pro'e9area !o!ula'%e% %$!o'r%4a !oluar%% a'$os)er%*e !r%( $o(%'or%-area
s'ar%% e sa(a'a'e %( rela'%e *u !oluarea a'$os)er%*a %( -o(e re-%e('%ale !r%('r,o
$e'oolo+%e u(%'ara !e %('re+ 'er%'or%ul 'ar%%.

45
LUCRARE DE DISERTATIE
Su!ra4e+.erea s'ar%% e sa(a'a'e a !o!ula'%e% %( rela'%e *u *al%'a'ea aerulu%
are la #a-a e4aluarea %$!a*'ulu% asu!ra s'ar%% e sa(a'a'e %( e?!u(erea la
!olua('% a'$os)er%*% a !o!ula'%e% +e(erale; es'e o u(eal'a %$!or'a('a !e('ru
or+a(ele e*%-%o(ale !e('ru a !u'ea e4alua $a+(%'u%(ea e)e*'elor !e sa'area e
sa(a'a'e s% a lua $asur%le !ro)%la*'%*e (e*esare. Pe('ru a )a*e re-ul'a'ele
a**es%#%le !ersoa(elor %$!l%*a'e %( a*'ul e*%-%o(al; !ro)es%o(%s'%; *a' s% !u#l%*ulu%
lar+ es'e (e*esara ela#orarea u(e% $e'oolo+%% u(%'are !e 'ara; *are sa e4alue-e
s'area e sa(a'a'e.
Poluarea a'$os)er%*a *u %r%'a('% 6!ar'%*ule %( sus!e(s%e; SO2; NO2; N137
es'e u(a %( %$!or'a('ele !ro#le$e %( 'ar%le %( Ce('rul s% Es'ul Euro!e%. La (o%
%( 'ara; %( $ar%le *e('re %(us'r%ale s% %( s!e*%al *ele *u %(us'r%e *.%$%*a s% e
$e'alur+%e (e)eroasa se res%$' e)e*'ele !oluar%% a'$os)er%*e *u %r%'a('%. I( $ar%le
orase !oluarea a'ora'a 'ra)%*ulu% au'o es'e %( *e %( *e $a% e4%e('a s% e4%(e o
!ro#le$a e sa(a'a'e a'a' !r%( !oluarea *u %r%'a('% *a' s% *u Plu$# a'or%'a
)olos%r%% !e s*ara lar+a %(*a a #e(-%(e% *u a%'%4% e 'e'rae'%l e !lu$#.
E4aluarea s'ar%% e sa(a'a'e !e #a-a a'elor *ole*'a'e e la DSP &ue'e(e
!e #a-a $e'oolo+%e% *o$u(e; ela#ora'a e ISP 5u*ures'%; a e4%e('%a'
ur$a'oarea %s'r%#u'%e a !olua('%lor a'$os)er%*% s% u(%% %(%*a'or% a% s'ar%% e
sa(a'a'e. Mor'al%'a'ea +e(erala s% e?!u(erea la !ar'%*ule %( sus!e(s%e es'e
re!re-e('a'a %( F%+ura 2.

46
LUCRARE DE DISERTATIE
F%+ura "

Se !oa'e o#ser4a *orela'%a )oar'e #u(a %('re e?!u(erea la TSP s% ra'a
$or'al%'a'%% +e(erale %( *ele 12 orase $e('%o(a'e; *.%ar s% (u$a% !r%('r,o %(s!e*'%e
+ra)%*a a re-ul'a'elor. A*es' '%! e %()or$a'%% es'e usor a**es%#%l !e('ru )a*'or%% e
e*%-%e s% es'e )oar'e u'%la %( e4aluarea +lo#ala a s%'ua'%e% %( Ro$a(%a.

47
LUCRARE DE DISERTATIE
CAPITOLUL 5
METODE DE COM>ATERE A POLUARII PE AUTOSTRAZI
5"1" C%')& (0#$#5.0&
Se es'%$ea-a *a !o!ula'%a !e +lo# 4a a9u(+e la ".1 #%l%oa(e %( 23/3; %ar
(u$arul au'o'ur%s$elor la 3.4 #%l%oa(e. Da*a %( a*eas'a !er%oaa (u se )a*e
*e4a; !a$a('ul (u 4a !u'ea )ur(%-a su)%*%e('a e(er+%e !e('ru a*eas'a. D%( a*es'
$o'%4; !rou*a'or%% e au'o'ur%s$e %( Euro!a; A$er%*a; &a!o(%a s% al'e !ar'% ale
+lo#ulu% *o(*urea-a !e('ru a real%-a asa,(u$%'a Z$as%(a e*olo+%*aQ; !r%e'e(a *u
$e%ul. Se as'ea!'a *a a*eas'a real%-are sa )%e $as%(a !e .%ro+e( 6)uel *ell ,
FC07.
I( a*es' se(s; 're% !u'er% %( o$e(%ul !rou*er%% e au'o'ur%s$e
+u4er(ea-a@ &a!o(%a; A$er%*a s% Euro!a. Se !are *a &a!o(%a es'e %( )ru('ea
*elorlal'e oua; s% a*eas'a !oa'e )% e?!l%*a' !r%( )a!'ul *a %% l%!ses'e resursele
(a'urale. Toa'a %(us'r%a &a!o(%e% es'e *o(*e('ra'a !e *o(ser4area e(er+%e% %(
!r%$ul ra(; %ar $a% re*e(' !ro'e*'%a $e%ulu% es'e s% ea '%!ar%'a %( ADN,ul
a*es'ora. To'us%; %(*e!a( *u a(ul 1HH3; a'e('%a a*es'ora a )os' $u'a'a e la
$%*sorarea *o(su$ulu% e *o$#us'%#%l; s!re *au'area u(or (o% )or$e e e(er+%e;
$ul' $a% *ura'a; !a(a a*u$ au*a( !e !%a'a 4e.%*ule .%#r%; *are *o$#%(a
)olos%rea e(er+%e% ele*'r%*e *u +a-ele (a'urale.

48
LUCRARE DE DISERTATIE
S'a'ele U(%'e ale A$er%*%%; !e e al'a !ar'e; a ao!'a' !ro+ra$ul %(%'%a' e
a$%(%s'ra'%a 5us.@ ZFreeo$CAR I(%'%a'%4eQ; u( !ro+ra$ *e !ro$o4ea-a
au'o'ur%s$ele !ro!ulsa'e e .%ro+e(. A*es' !ro+ra$ 'o'oa'a sus'%(e e)or'ur%le
)%(a(*%are ale !rou*a'or%lor e au'o'ur%s$e :e(eral Mo'ors; For s% Da%$ler
C.rGsler %( e-4ol'area $o'oarelor !e #a-a e .%ro+e(. Cu4a('ul Zl%#er'a'eQ %(
e(u$%rea !ro+ra$ulu%; !ro4%(e e la %(%'%a'%4a e a el%#era A$er%*a e
e!e(e('a )a'a e %$!or'ul e !e'rol; )a*a( %( !r%$ul ra( !ar'e %('r,o
s'ra'e+%e (a'%o(ala.
I('re '%$!; euro!e(%% su(' )oar'e %(+r%9ora'% e )e(o$e(ul e %(*al-%re
+lo#ala; a4a( *el $a% ras'%* !ro+ra$ e reu*ere a e$%s%lor e #%o?% e
*ar#o( 6CO
2
7. D%( a*eas'e $o'%4e; au !us a**e(' asu!ra $o'oarelor %esel; *are
!o' o#'%(e o e*o(o$%e %$!or'a('a e *ar#ura('%; s% su(' e)e*'%4e %( reu*erea
e$%s%%lor e CO
2
. To'oa'a; !r%(*%!ala le+a'ura %('re orasele %( Euro!a su(' au'o,
#e(-%%le; %ar $o'oarele %esel su(' e)%*%e('e %( !u(*' e 4eere al *o(su$ulu% la
4%'e-e r%%*a'e. Cu 'oa'e a*es'ea %(sa; +a-ele e esa!a$e(' ale u(u% $o'or %esel
au o !u'er(%*a *o(*e('ra'%e %( (o?e NO?; s% %( *o$!ara'%e *u Euro!a; A$er%*a s%
&a!o(%a au re+le$e('ar% $ul' $a% s'r%*'e %( a*eas'a !r%4%('a.
Poluarea a'$os)ere% se a'orea-a e?!ul-ar%% %( aer; $a% ales easu!ra
$ar%lor a+lo$era'%% ur#a(e; a 're% *a'e+or%% e su#s'a('e @
- +a-e 6%o?% e *ar#o(; o?% e *ar#o(; .%ro*ar#ur% (earse; .%ro+e(
sul)ura'; %o?% e sul); a$o(%a*; )luor; *lor7 s% aerosol% e $e'ale sau
o?%-% 6e P#; 1+ e'*.7L
- !ar'%*ule l%*.%e; *are re!re-%('a e$a(a'%% %( %)er%'e !ro*ese
%(us'r%ale sau a!ar %( a*eas'a )or$a !r%( !ro*ese e *o(e(sare
*.%$%*aL
- !ar'%*ule sol%e su# )or$e e )u$ur% e arere; !ra)ur% %(us'r%ale;
4ul*a(%*e sau !ra)ur% !ro4e(%'e e la e?!lo-%% a'o$%*e 6*o('%(a( %(
s!e*%al o% %-o'o!% ra%oa*'%4% !er%*ulos% Sr
H3
; I
131
7.

49
LUCRARE DE DISERTATIE
D%( !u(*' e 4eere al )elulu% surselor e !oluare; !rouse e o$
6ar'%)%*%ale7 se %s'%(+ @
, !oluarea %(us'r%alaL
, !oluarea *as(%*aL
, !oluarea a'ora'a $%9loa*elor e 'ra(s!or'.
La a+ra4area s%'ua'%e% s% a'%(+erea l%$%'elor su!er%oare ale +raulu% e
!oluare *o('r%#u%e o ser%e e )a*'or%@ *l%$a; !o-%'%a +eo+ra)%*a; (a'ura s%
e?'%(erea a*'%4%'a'%% %(us'r%ale .
De e?e$!lu; +a-ele re-%uale s% %$!ur%'a-%le su# )or$a e !ar'%*ule; a)la'e
la 'e$!era'ur% su!er%oare *ele% a'$os)er%*e; su(' e4a*ua'e su# !res%u(e la
%(al'%$% $ar% !r%( *osur%le )a#r%*%lor.
De a*eea; )a*'or%% %(a$%*% 6$%s*ar%le aerulu% !e or%-o('ala; 4er'%*ala;
'e$!era'ura; !re*%!%'a'%%le7 %( s'ra(sa le+a'ura *u *e% e !o-%'%e +eo+ra)%*a !o'
%()lue('a ras!a(%rea la %s'a('e )oar'e $ar% a !olua('%lor; *o(*o$%'e(' *u
%luarea sau *o(*e('rarea lor .
As')el %( e!res%u(%; *o(*e('ra'%%le e %$!ur%'a'e *res* a'or%'a s!a'%ulu%
l%$%'a' %( *are are lo* ras!a(%rea lor.
Pr%(*%!al%% !olua('% ur#a(% su(' @
- CO2 6*o(*e('ra'%a %( a'$os)era *res'e *u 13
2,"
%( )%e*are lu(a7L
- CO;SO2;NO;NO2 6re-ul'a' %( $ar% *a('%'a'% %( es*o$!u(er% #%olo+%*e7
- N2O 6re-ul'a' %( e+raar% #%olo+%*e %( sol7
- .%ro*ar#ur%
5"2" M(-#*( *( 0#21&-('( & +#$%&'.. &('%$%.

50
LUCRARE DE DISERTATIE
Pe('ru a s'a4%l% !oluarea; or+a(%s$ele s'a'ale 're#u%e sa %s!u(a %( !r%$ul
ra( e $e'oe e *o('rol e $are e)%*%e('a. A!o% es'e (e*esara s'a#%l%rea
(%4elulu% (or$elor e e$%s%e *are !o' )% e4ersa'e %( aer e %4ersele surse e
!oluare s% a *o(*e(ra'%%lor $a?%$e a$%s%#%le e !olua('% %( aerul lo*al%'a'%lor.
Du!a *u$ s,a s'a#%l%' la reu(%u(ea e?!er'%lor e la 0%e(a 61H727 %( !r%$ul
ra( es'e (e*esar sa )%e ela#ora'e (or$ele e %+%e(a !e('ru SO
2
; CO; NO
?
; CO
2
;
!es'%*%ele %( sus!e(s%e; *are e'er$%(a %$#ol(a4%r% a*u'e s% *ro(%*e .
I( !re-e(' la (o% su(' a'e (or$e e *o(*e('ra'%% $a?%$e a$%s%#%le
!e('ru u( (u$ar e 447 su#s'a('e !olua('e .
Pr%(*%!alele $asur% *o(*re'e e real%-are a !ro'e*'%e% aerulu% *o(s'au %( @
17 e?!loa'area ra'%o(ala a %(s'ala'%%lor 'e.(olo+%*e sele*'%o(a'e !e('ru o
a(u$%'a !rou*'%e *a )%%( *a )%%( *ele $a% !u'%( !olua('e L
27 re*u!erarea s% 4alor%)%*area su#s'a('elor re-%uale u'%l%-a#%le L
37 a$!lasarea surselor e !oluare #a-a'a !e u( s'u%u s'%%('%)%* al
*o(se*%('elor !e *are le are s%'uarea %('r,o a(u$%'a a$#%a('a
+eo*l%$a'%*aL
47 ao!'area e s%s'e$e s% $%9loa*e e 'ra(s!or' *a' $a% !u'%( !olua('e.
I( *o$#a'erea !oluar%% aerulu% se !or(es'e e la !r%(*%!%ul *a Z$a?%$ul se
!oa'e real%-a la sursa Z. A*eas'a %( se(sul *a reu*erea e4a*uar%lor e !olua('%
s% a !%erer%lor e la sursa su(' %( a*elas% '%$! $asur% !re4e('%4e; e l%$%'are a
!oluar%% aerulu% s% $asur% *are 4%-ea-a 4alor%)%*area %('e+rala a $a'er%%lor !r%$e.
Re'%(erea su#s'a('elor re-%uale !e('ru 4alor%)%*area *o$!le?a a $a'er%e% !r%$e
es'e s% $ul' $a% usor e real%-a' e*a' u!a *e a*es'ea s,au e9e*'a' %( a'$os)era.
Pe('ru a real%-a o !rou*'%e (e!olua('a e?%s'a $a% $ul'e !os%#%l%'a'%@
ale+erea sau !re+a'%rea u(ur $a'er%% !r%$e )ara %$!ur%'a'%; s!alarea
*o$#us'%#%l%lor; er$e'%-area %(s'ala'%%lor %( *are se es)asoara !ro*ese e
!rou*'%e +e(era'oare e !ul#er% s% +a-e; %r%9area !ul#er%lor s% +a-elor s!re
%(s'ala'%%le e e!urare.

51
LUCRARE DE DISERTATIE
5"3" E3#$%-.& )-&,*&'*($#' *( (2.).. ). -(4,#$5..$#' &,-.+#$%&'(
80%'&-(:
E$%s%%le au'o4e.%*ulelor
Polua('% lo*al%@
, o?%-% e a-o'@ NO; N
2
O; NO
2
@ NO;
, o?% e *ar#o(@ CO
, .%ro*ar#ur%@ C1
4
; C
2
1
2
;; C?1G@ ZHC?
E2.)..$( )-&,*&'* &$( &%-#-%'.)2('#' +( 1(,6.,& F.5%'& @

52
LUCRARE DE DISERTATIE
E2.)..$( )-&,*&'* &$( &%-#-%'.)2('#' +( 2#-#'.,& /.5%'& 17
M&)%'&'(& (3&0%&'.. (2.)..$#' F.5%'& 11

53
LUCRARE DE DISERTATIE
5"4" IMPORTANTA PADURILOR
Paurea %(e!l%(es'e ur$a'oarele )u(*'%% e #a-a@
1. CLIMATERICA , $o%)%*a a(u$%'% )a*'or% *l%$a'er%*%@ reu*e 4%'e-a
4a('ulu% s% 'ur#ule('a aerulu%L s!ores'e u$%%'a'ea a'$os)er%*a %( %('er%orul !aur%%
s% %( 'ere(ur%le %(4e*%(a'eL $e('%(e o a(u$%'a !ro!or'%e a *a('%'a'%% e CO
2
6es!aur%r%le a(uale au e'er$%(a' *res'erea *o(*e('ra'%e% e CO
2
*u 3;2I;
%(*e!a( %( 1H/"7.
2. 1IDROLO:ICA , $e('%(e *o(s'a(' e#%'ul e a!a; eoare*e re'%(e o
$are !ar'e %( !re*%!%'a'%%le a'$os)er%*e 61 $$
3
e !aure are $a% $ul'a a!a
e*a' a*elas% 4olu$ %( *a$! es*.%s7L !relu(+es'e !er%oaa e 'o!%re a -a!e-%%L
$oerea-a 4%'e-a a!elor 'ore('%ale e la su!ra)a'aL %$!%e%*a !rou*erea
%(u(a'%%lor. Pe('ru a %lus'ra !u'erea e re'%(ere a !re*%!%'a'%%lor; es'e su)%*%e(' sa
ara'a$ *a lu(+%$ea 'o'ala a raa*%(%lor u(u% )a+ e 73,7/ e a(% es'e e *%r*a 23
A$. S,a *al*ula' *a la o !aure e 233 .a 6*u 733 e ar#or% la 1 .a7; raa*%(%le
%(su$ea-a *%r*a 4 $l(. A$.

54
LUCRARE DE DISERTATIE
3. SANITARA , a'$os)era es'e *al$a; 'e$!era'ura e $oera'a; aerul e
#o+a' *u O
2
; l%!s%' e su#s'a('e (o*%4e; %$!ur%)%*ar%. Ar#us'%% s% ar#or%%; *u rol
a('%!olua('; su('@ u(ele s!e*%% e ar'ar%; !er% sal#a'%*%; !lo!%; 'e%; *are a#sor# %(
a'$os)era #e(-e(; .%ro*ar#ur%; a*%-%; al*ool%; e'er%. De'e*'orul *u laser; *u
%$!ulsur% ul'ra4%ole'e; *e )u(*'%o(ea-a *u a-o' sau .%ro+e(; e!%s'ea-a !olua('%%
a'$os)er%*% e or%(ul $%l%+ra$ulu% la 1 $*.
RELATIA OM,NATURA
OMUL a!are %( *arul (a'ur%% *a u( )a*'or !olua(' s% !olua'.
, Ca )a*'or !olua('; el *o('r%#u%e la !oluarea $e%ulu% !r%(
el%$%(ar% e +a-e %( 'ra(s!or'ur% %( a!a; sol; aer.
, Ca )a*'or !olua'; el es'e su!us a*'%u(%% su#s'a('elor *.%$%*e;
el%$%(a'e e el,%(sus%. As')el; el !oa'e sa se $ol%!seas*a.
E'a!a ur#a(%-ar%% a *o(s'%'u%' *el $a% !u'er(%* !ro*es e %$%(uare a
e*os%s'e$elor (a'urale !e 4as'e su!ra)e'e ale s*oar'e% 'eres're.

CAPITOLUL
CONTRI>UTII PERSONALE
C&$0%$%$ (2.)..$#' +#$%&,-(
Cal*ularea e$%s%%lor !olua('e se )a*e u!a '%!ul e !olua('%; %( )u(*'%e e
!ar*ul e $as%(%; e (u$arul e A%lo$e'r%% !ar*urs%.

55
LUCRARE DE DISERTATIE
Sura e !oluare s% '%!ur% e !olua('% @
- 2&).,. /&'& (%'# , CO W 2;73I 0ol.
- CO
2
W 14;2I 0ol.
- 1C W 332I 0ol.
- O
2
W 3;/4I 0ol.
- 2&).,. 0% (%'# 1 , CO W 3;14I 0ol.
- CO
2
W 14;/I 0ol.
- 1C W 73I 0ol.
- O
2
W 3;2/I 0ol.
- 2&).,. 0% (%'# 2 , CO W 3;33I 0ol.
- CO
2
W 13;1I 0ol.
- 1C W 4/I 0ol.
- O
2
W 3;12I 0ol.
, Par*ul e $as%(% are 3;/ $%l%oa(e $as%(%.
, Nu$arul e A%lo$e'%% !ar*urs% e o $as%(aMa( es'e e 33 333 A$Ma(
, 0olu$ul e +a-e $e%uM$as%(aMA%lo$e'r%% es'e e 2$
3
NM$ A$.
, 0olu$ul 'o'al e +a-e arse se a)la *u )or$ula @
0
+a-e arse
A +#$%&,-%$ ? 2 ? 33 333 ? 3;/ ? 13
2
Du!a a*eas'a )or$ula re-ul'a @
- 2&).,. /&'& (%'#

56
LUCRARE DE DISERTATIE
, CO W 3;3/27 $
3
NM$ A$
- 0
+a-e arse
, CO
2
W 3;334 $
3
NM$ A$
- 1C W 3;H"4 $
3
NM$ A$
- O
2
W 3;3743 $
3
NM$ A$
- 2&).,. 0% (%'# 1
, CO W 3;332H4 $
3
NM$ A$
- 0
+a-e arse
, CO
2
W 3;17/ $
3
3;334 $
3
NM$ A$
- 1C W 1;/33 $
3
NM$ A$
- O
2
W 3;33/2 $
3
NM$ A$
- 2&).,. 0% (%'# 2
, CO W 3;33323 $
3
NM$ A$
- 0
+a-e arse
, CO
2
W 3;212$
3
NM$ A$
- 1C W 3;H4/ $
3
NM$ A$
- O
2
W 3;332/ $
3
NM$ A$
0o$ *al*ula '%$!ul !e *are %l !ar*ur+e o $as%(a !e o su!ra)a'a e 133 e
$e'r%% e au'os'raa; u(e lua$ o 4%'e-a $e%e e H3 A$M.; !e o s%(+ura #a(a
s% %s'a('a %('re $as%(% e 2/*$.

57
LUCRARE DE DISERTATIE

133 $e'r%%
e au'os'raa
T'%$!ul !e *are %l !ar*ur+e o $as%(a !e *e% 133 $ e au'os'raa es'e@
s
V
S
t 4
10 90
3600 100
3600
10 90
100
3 3
=

= =
(
$as%(%
W
4
25
100
= =
Smarime
Spatiu
$as%(%
24. W
i ma
i ma
sin 86400 4 21600
4
3600 24
sin
= =

E2.).. .,)-&,-&,((
jCO CO i ma emisCOj
q CSp n
z
Q =
sin
0

Cs!
CO
W
Smarime
Spatiu
C
CO
(
$as%(%
W
4
25
100
= =
Smarime
Spatiu
2 % 10
1 % 35
% 55
2
2
1
euro q
euro q
noneuro q
=
=
=
C&$0%$%$ (2.)..$#' *( CO

58
LUCRARE DE DISERTATIE
CO j i ma emisCOj
CSp q n
z
Q =
sin
0

CO noneuro i ma uro emisCOnone


CSp n
z
Q =
/ sin
0

=
uro emisCOnone
Q
4
0567 , 0
55 , 0
25
100
4
3600 24

=
uro emisCOnone
Q
665,28 g/zi
CO euro i ma emisCOeuro
CSp n
z
Q =
1 / sin 1
0

zi g Q
emisCOeuro
/ 22 , 22
1
=
zi g Q
emisCOeuro
/ 356 , 1
2
=
zi g Q Q Q Q
emisCOeuro emisCOeuro uro emisCOnone emisCOj
/ 8 , 688
2 1
= + + =
C&$0%$%$ (2.)..$#' *( CO
2
2 2 2
sin
0
jCO CO i ma j emisCO
q CSp n
z
Q =

2 2
sin
0
CO j i ma j emisCO
CSp q n
z
Q =

=
noneuro emisCO
Q
2
2298 g/zi
=
1
2
euro emisCO
Q
2079 g/zi
=
2
2
euro emisCO
Q
457,9 g/zi
zi g Q Q Q Q
euro emisCO euro emisCO noneuro emisCO j emisCO
/ 9 , 4834
2 1
2 2 2 2
= + + =
C&$0%$%$ (2.).(. *( HC

59
LUCRARE DE DISERTATIE
jCH CH i ma emisCHj
q CSp n
z
Q =
sin
0

HC j i ma emisHCj
CSp q n
z
Q =
sin
0

=
uro emisHCnone
Q
47329 g/zi
=
1 emisHCeuro
Q
11589 g/zi
=
2 emisHCeuro
Q
2041g/zi
zi g Q Q Q Q
emisHCeuro emisHCeuro uro emisHCnone emisHCj
/ 60959
2 1
= + + =
C&$0%$%$ (2.)..$#' *( O
2
2 2 2
sin
0
jO O i ma j emisO
q CSp n
z
Q =

2 2
sin
0
O j i ma noneuro emisO
CSp q n
z
Q =

=
noneuro emisO
Q
2
882,6g/zi
=
1
2
euro emisO
Q
39,3 g/zi
=
2
2
euro emisO
Q
5,44 g/zi
zi g Q Q Q Q
euro emisO euro emisO noneuro emisO j emisO
/ 39 , 927
2 1
2 2 2 2
= + + =

60
LUCRARE DE DISERTATIE
CAPITOLUL !
STUDII DE SOLUTII ASUPRA REDUCERII EMISIILOR POLUANTE LA
CIRCULATIA PE AUTOSTRAZI
!"1" M&)%'. *( '(*%0('( & +#$%&'.. 5&6($#' *( ()&+&2(,-
Tra(s!or'ul *o(s'%'u%e; !r%( (a'ura sa u( se*'or s'ra'e+%* e %('eres
(a>%o(al <% re!re-%('8 or%*e e!lasare e !ersoa(e <% e #u(ur% real%-a'8 !r%(
%)er%'e $%9loa*e e 'ra(s!or' 6ru'%er; )ero4%ar; (a4al sau aer%a(7.
To'oa'8 'ra(s!or'ul *o(s'%'u%e u(a %( !r%(*%!alele surse e !oluare
a'$os)er%*8 %( *au-a@

61
LUCRARE DE DISERTATIE
o s'8r%% ru$ur%lorL
o 'ra)%*ulu% %(su)%*%e(' or+a(%-a'L
o *o$#us'%e% %$!er)e*'e a $o'oarelorL
o *o$#us'%#%lulu% *u *o(>%(u' e !lu$# <% l%!se% )%l'relor *u *a'al%-a'or%
!e('ru %$%(uarea o?%ulu% e *ar#o(.
Da'or%'8 *o(%>%%lor a'$os)er%*e; a *al$ur%lor a'$os)er%*e )re*4e('e =(
e!res%u(%le %('ra$o('a(e u(e se +8ses* $a9or%'a'ea a<e-8r%lor u$a(e %(
9ue>; 'ra)%*ul ru'%er <% *u o !o(ere $a% reus8 'ra)%*ul )ero4%ar re!re-%('8 surse
e !oluare se$(%)%*a'%4e.

Po-%'%o(area *a'al%-a'orulu% F%+ura12
O $e'oa $a% #u(a e reu*ere a e$%s%%lor e +a-e e esa!a$e(' es'e
%('rou*erea e *a'al%-a'or euro 4; %ar a$er%*a(%% lu*rea-a la *a'al%-a'or euro /.
La (o% %( 'ara $as%(%le *are se )a#r%*a la ora a*'uala su(' *u *a'al%-a'or
euro 3; %ar *ele )a#r%*are !a(a %( 2334 su(' *u euro 2.
Pr%(*%!%ul e )u(*'%o(are al *a'al%-a'orulu% F%+ura13

62
LUCRARE DE DISERTATIE
E)%*%e('a *o(4ers%e% *a'al%-a'orulu% euro 3 F%+ura 14
Cu!la9ul e %(*.%ere a *a'al%-a'orulu% euro 4 F%+ura1/

63
LUCRARE DE DISERTATIE
Me*a(%s$ul e asor#'%e s% reu*ere a NOU F%+ura 12
Re%e<%( %( *ele $e(>%o(a'e se %$!u( ur$8'oarele $8sur% !e('ru
reu*erea %$!a*'ul (e+a'%4 a 'ra(s!or'ulu% asu!ra $e%ulu% a$#%a('@
Tes'area 'e.(%*8 o#l%+a'or%e a au'o4e.%*ulelor; %(*lus%4 4er%)%*area
*o(>%(u'ulu% ele$e('elor 'o?%*e =( +a-ele e e<a!a$e('L

64
LUCRARE DE DISERTATIE
Ele*'r%)%*area *8%lor )era'eL
Real%-area lu*r8r%lor e re!ara>%e <% =('re>%(ere a ru$ur%lor 6=( !r%$ul r=(
=$#u(8'8>%rea !la(%e'8>%% su!ra)e>e% e rulare; a4=( *a s*o! =$#u(8'8>%rea
*o(%>%%lor e 'ra)%* <% *a ur$are as%+urarea )lu%%'8>%% 'ra)%*ulu%; reu*erea
4olu$ulu% e *ar#ura(>% u'%l%-a>% !e o u(%'a'e e lu(+%$e !ar*urs8L
Lu*r8r%le e rea#%l%'are a ru$ur%lor; *are 4or *u!r%(e@
o lu*r8r% e =$#u(8'8>%re a s*ur+er%% a!elor =( lu(+ul ru$ulu%;
*ole*'area <% es*8r*area 'ra(s4ersal8 a a*es'ora; !r%( $e(>%(erea
<% e*ol$a'area <a(>ur%lor e?%s'e('eL
o e-4ol'area ele$e('elor +eo$e'r%*e =( !la(; *are s8 as%+ure
4%-%#%l%'a'ea <% )a*%l%'area re+%$ulu% e *%r*ula>%e !e 'raseuL
o !la('area e !erele e !ro'e*>%e =( -o(ele =( *are ru$ur%le
'ra4ersea-8 'ere(ur% a+r%*ole =( s*o!ul el%$%(8r%% %s!ers%e%
!olua('elor *8're 'ere(ur%le a+r%*oleL
o real%-area 4ar%a('elor e o*ol%re a lo*al%'8>%lor; =( $8sura alo*8r%%
$%9loa*elor )%(a(*%are; =( 4eerea reu*er%% -+o$o'ulu%; !ra)ulu%;
4%#ra>%%lor *au-a'e e 'ra)%*.
O *ara*'er%s'%*8 s!e*%)%*8 a a*'%4%'8>%lor e 'ra(s!or' es'e )a!'ul *8; )8r8
$%*% e?*e!>%%; 'ere(ul u(e se es)8<oar8 a*'%4%'a'ea res!e*'%48 6a%*8 *8%le e
'ra(s!or'7 a!ar>%( o$e(%ulu% !u#l%*.
!"2" R(*%0('(& +#$%B'.. &-2#)/('. *., =%'%$ &%-#)-'&6.. 0% &=%-#'%$
+$&,-($#'
Pla('ele <% ar#or%% !o' )% *el $a% #u( $%9lo* e a =$#u(8'8>%% *al%'a'ea
aerulu%; !o' s8 =(l8'ure +a-ul <% !olua(>%% su# )or$8 e !ar'%*ule %( aer; s8 reu*8
*.el'u%el%le e e(er+%e; s8 $%*<ore-e 'e$!era'ura aerulu%; )%%( *o(s%era'e *ele
$a% 4e*.% s% $a% e)%*%e('e )%l're e !e !la(e'8. Co!a*%% <% al'e !la('e a#sor#

65
LUCRARE DE DISERTATIE
*ar#o(ul %( a'$os)er8 !r%( !re*esul lor e )o'os%('e-8. Pr%( 'ra(s)or$area
%o?%ulu% e *ar#o( =( o?%+e( se reu*e e?*esul e *ar#o( %( aer.
C( '%$!ul )o'os%('e-e%; )ru(-%<ul *o!a*%lor el%$%(8 %( a'$os)er8 *.%$%*ale
*a@ o?%ul e a-o' 6NO
?
7; a$o(%a*ul 6N1
3
7; %o?% e sul) 6SO
2
7 <% o-o( 6O
3
7; *are
su(' !ar'e a s$o+ulu% <% !r%(*%!al%% 4%(o4a'% a% e)e*'ulu% e ser8. De ase$e(ea
*o!a*%% =$#u(8'8>es* *al%'a'ea aerulu% a*>%o(B( *a u( *ole*'or !e('ru !ra) <% al'e
!ar'%*ule a'$os)er%*e. Su!ra)e>ele )ru(-elor *ole*'ea-8 !ar'%*ulele e !ra) !B(8
*e su(' s!ala'e =( '%$!ul !lo%lor. C( *o(*lu-%e; *a('%'a'ea e !ra) %( a'$os)era
!oa'e )% reus8 *u !a(a la 7/I e *8're -o(ele %$!8ur%'e s% !la('a>%%le
ar#or%*ole. Ar#or%% a*'%o(ea-8 *a )%l'ra(>% (a'ural% a% aerulu%. Pr%( )o'os%('e-8 <%
e4a!o'ra(s!%ra>%e; aerul es'e )%l'ra' !r%( *o!a*%; *ur8>a'; r8*%' <% el%#era' =(a!o% =(
a'$os)er8. A#%l%'a'ea u(u% *o!a* e a e*.%l%#ra e$%s%%le e *ar#o( es'e
e'er$%(a'8 e $ar%$ea *o!a*ulu%; *oroa(a; 4Brs'a; %ar *o!a*%% $ar% !o' a9u'a
e$%'er%le a(uale e *ar#o( s8 s*a8 *u 2,3I.
Cal%'a'ea aerulu% %( *ase !oa'e )% =$#u(8'8>%' *u !la('e; %ar !e lo*ul =('B% =(
'o!; *u *ea $a% $are *a!a*%'a'e e )%l'rare es'e eera; ur$a'8 e rae*e(a;
!al$%erul e +.%4e*%; )er%+a <% ar#orele e *au*%u* =( 4ar%a('a sa e *ul'ur8 e
a!ar'a$e('. Flor%le *are )%l'ra-8 *el $a% $ul' aerul su('@ +.er#era; *r%-a('e$a <%
$ar+are'a. C( 'a#elul 2 su(' !re-e('a>% ar#or%% <% ar#u<'%% *u e)e*'e !o'e(>%al
!o-%'%4e %( reu*erea +raulu% e !oluare a'$os)er%*8.
Cal%'a'ea aerulu% !oa'e )% =$#u(8'8>%'8 $ul' *u a9u'orul !la('elor; %ar !e
la(+8 as!e*'ul !la*u'; a*es'ea (u su(' *o(su$a'oare e e(er+%e <% (u (e*es%'8
!ar'%*%!area )a*'orululu% u$a( la !ro*esul e e!oluare.
Cal%'a'ea aerulu% %( -o(ele ur#a(e s% -o(ele au'os'ra-%lor !oa'e )%
=$#u(8'8>%' *res*B( *a('%'a'ea ar#or%lor %( 9urul a+lo$er8r%lor ur#a(e; ar#or%%
a*>%o(B( *a )%l'ra(>% (a'ural% a% aerulu%.
Ta#elul /

66
LUCRARE DE DISERTATIE
Pe('ru %$#u(a'a'%era *al%'a'%% aerulu% %( 9urul au'os'ra-%lor; *ea $a% )%a#%la
s% e*olo+%*a solu'%e es'e !la('ar%% ar#or%lor. Lua(u,se %( *o(s%erare s% !os%#%l%le
a**%e('e a *aror ur$are !oa'e )% %es%rea %( e*or; *ea $a% #u(a re*o$a(are
es'e !la('area e ar#us'%.
Ta#el 2

AR>ORI REZISTENI LA
CONDIIILE DE MEDIU
Ar>arul
Pal'%(ul e *B$!
Pal'%(ul e $u('e
Car!e(ul
Fras%(ul *o$u(
Fras%(ul a$er%*a(
Te%ul ar+%('%u
Plo!ul al#
Plo!ul (e+ru
S'e9arul
Sal*B$ul
AR>UTI REZISTENI LA
CONDIIILE DE MEDIU
Dra*%la
5u?us M Mer%<or
Cor(
Tra(a)%rul
Tra(a)%rul 9a!o(e-
C8'%(a al#8
C8'%(a ro<%e
S8l*%oara
S!%rea M Cu(u(%>a
Iaso$%a
L%l%a* 'ra(s%l4a(ea(
67
LUCRARE DE DISERTATIE
Ar#us'%% %(e!l%(es* a*elas% rol e )%l'rare al aerulu% *a s% ar#or%%ar au
$arele a4a('a9 *a (u !o' !ro4o*a a**%e('e +ra4e %( *a-ul %es%r%lor %( e*or.
CONCLUZII
Se es'%$ea-a *a !o!ula'%a !e +lo# 4a a9u(+e la ".1 #%l%oa(e %( 23/3; %ar
(u$arul au'o'ur%s$elor la 3.4 #%l%oa(e. Da*a %( a*eas'a !er%oaa (u se )a*e
*e4a; !a$a('ul (u 4a !u'ea )ur(%-a su)%*%e('a e(er+%e !e('ru a*eas'a. D%( a*es'
$o'%4; !rou*a'or%% e au'o'ur%s$e %( Euro!a; A$er%*a; &a!o(%a s% al'e !ar'% ale
+lo#ulu% *o(*urea-a !e('ru a real%-a asa,(u$%'a Z$as%(a e*olo+%*aQ; !r%e'e(a *u
$e%ul. Se as'ea!'a *a a*eas'a real%-are sa )%e $as%(a !e .%ro+e(.
C( ul'%$%% a(% a *res*u' s%$>%'or (u$8rul e au'o4e.%*ule =($a'r%*ula'e; *ea
$a% $are !ar'e a a*es'ora )%%( 4e*.%; u-a'e a'B' $oral *B' <% 'e.(%*;
(eres!e*'B( (or$ele 'e.(%*e !re48-u'e e s'a(arele euro!e(e. A*es' lu*ru
*o(u*e la =(r8u'8>%rea *al%'8>%% aerulu% =( -o(ele ur#a(e; =( !r%(*%!al !r%(

68
LUCRARE DE DISERTATIE
)or$area s$o+,ulu% 6o?%-% e a-o' <% .%ro*ar#ur%7 <% a e$%s%%lor e !ul#er%.
To'oa'8; !oluarea aerulu% !re-%('8 e)e*'e a4erse asu!ra s8(8'8>%% !o!ula>%e% <%
!oa'e !ro4o*a au(e )lore% <% )au(e% =( +e(eral. Tra(s!or'ul ur#a( re!re-%('8 u(a
%('re *ele $a% %$!or'a('e surse e !oluare a aerulu% =( -o(ele ur#a(e; %$!a*'ul
e$%s%%lor !ro4e(%( %( 'ra)%* 4ar%%( )u(*>%e e *o(%>%%le lo*ale. E$%s%%le %( 'ra)%*
su(' %re*' le+a'e e 4olu$ul a*es'u%a; e '%!ul *o$#us'%#%lulu% u'%l%-a'; !re*u$ <%
e +raul e u-ur8 al au'o4e.%*ulelor; %ar e)e*'ele asu!ra s8(8'8>%% !o!ula>%e%
e!%( se$(%)%*a'%4 e a*es'e *ara*'er%s'%*%.
I$#u(a'a'%r%le 'e.(olo+%*e; *e au reus (%4elul e$%s%%lor; au )os'
*o$!e(sa'e e o *res'ere a 'ra)%*ulu%; as')el %(*a' e$%s%%le su(' %(*a %( *res'ere.
Au'o4e.%*ulele; s% %( s!e*%al au'o'ur%s$ele; su(' !r%(*%!ala sursa e !oluare a
aerulu% %( -o(ele ur#a(e la (%4el euro!ea(. Se*'orul 'ra(s!or'ur% es'e res!o(sa#%l
!e('ru 23I %( e$%s%%le e NO?; 47I %( e$%s%%le e *o$!us% or+a(%*% 4ola'%l%;
!re*u$ #e(-e(ul; 13,2/I %( !ul#er% s% 2;/I %( e$%s%%le e SO2 %( $e%ul rural.
Cal%'a'ea aerulu% !oa'e )% =$#u(8'8>%'8 $ul' *u a9u'orul !la('elor; %ar !e
la(+8 as!e*'ul !la*u'; a*es'ea (u su(' *o(su$a'oare e e(er+%e <% (u (e*es%'8
!ar'%*%!area )a*'orululu% u$a( la !ro*esul e e!oluare.
>I>LIOGRAFIE
N1O RISTOIU; T.; RISTOIU; D.; Ecologie; E%'ura UT Pres; Clu9,Na!o*a;
2333.
N2O ARDELEAN; A.; MAIOR; C.; Management ecologic; E%'ura SER0O,
SAT; 2333.

69
LUCRARE DE DISERTATIE
N3O IONEL; I.; Dispersia poluantilor; E%'ura U(%4ers%'a'ea PPol%'e.(%*aQ;
T%$%soara; 1HHH.
N4O NICOLAE; E.; RULEA; :.; Manualul inginerului electronost; 4ol.II;
E%'ura Te.(%*a; 5u*uras'%; 1H"".
N/O FILIP; N.; CORDOS; N.; RUS; I.; Zgomotul urban si traficul rutier;
E%'uraToes*o; 2331.
N2O C.; Da(; 5u%oa*a; Depoluarea aerului, E%'ura EGro Press; Pe'ro<a(%;
2333.
[7] G., Niac, H., Nascu, Chimie ecologic, Ediu!a "acia, #$u%-Na&'ca, 1998.

70