P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ

www.swdaf.com 1
תקלדה תבש תורנ – תוהמ הוצמה

חנ קרפ והיעשי
(גי) י ִ שׁ ְ ד ָ ק םוֹי ְ בּ ָ ךי ֶ צָ פֲ ח תוֹשֲׂ ע ָ ךֶ לְ ג ַ ר תָ בּ ַ שּׁ ִ מ בי ִ שׁ ָ תּ ם ִ א ָ ךי ֶ כָ ר ְ דּ תוֹשֲׂ ע ֵ מ וֹתּ ְ דַ בּ ִ כְ ו דָ בֻּ כ ְ מ קָ וֹקְ י שׁוֹד ְ ק ִ ל גֶ נֹע תָ בּ ַ שַּׁ ל ָ תאָ ר ָ קְ ו :רָ בָ דּ רֵ בַּ דְ ו ָ ך ְ צ ְ פ ֶ ח אוֹצ ְ מּ ִ מ

ב קרפ תבש תכסמ הנשמ א הנשמ
ןיקילדמ ןיא המבו ןיקילדמ המב [א] ןיקילדמ ןיא אלו ןדיאה תליתפב אלו ךלכב אלו ןסוחב אלו שכלב אל אלו רבדמה תליתפב
רמוא ידמה םוחנ בלחב אלו הילאב אלו הפירש ןמשב אלו קיק ןמשב אלו הועשב אלו תפזב אלו םימה ינפ לעש הקוריב
:וב ןיקילדמ ןיא לשובמ וניאש דחא לשובמ דחא םירמוא םימכחו לשובמ בלחב ןיקילדמ

א דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
תבשב ןהב ןיקילדמ ןיא םימכח ורמאש תוליתפ :הבר רמא - ןיא םימכח ורמאש םינמש ,ןהב תכסכסמ רואהש ינפמ
קילדמ ןהב ןי - הליתפה רחא ןיכשמנ ןיאש ינפמ .

א דומע אכ ףד תבש תכסמ י"שר
ןיכשמנ ןיאש - תוטהל יתאו .

ב קרפ תבש תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ א הנשמ
… יא ולא םינמש ןכו .ןהב תזחאנ שאה ןיאש יפל ולא תוליתפב הקלדהה רוסיא םעטו רוא היהיו הליתפב בטיה ןיבאשנ ןנ
הוצמ תבשב רנ תקלדה ונילצא ללכהש יפל רוסא הזו ,אציו ונחיניו ךושחו שולח רנה .

ה קרפ תבש תוכלה ם"במר
ח הכלה
קיק ןמשו הועשו תפז ןוגכ הליתפה רחא ןיכשמנ ןיאש ןינמש לבא הליתפה רחא ךשמנ אהיש ךירצ תבשל וב ןיקילדמש ןמש
.ןהב ןיקילדמ ןיא בלחו הילאו רחא םיכשמנ ןיאש םינמשב אלו ןהב תילתנ רואה ןיאש תוליתפב ןיקילדמ ןיא המ ינפמו
הרואל שמתשיש העשב התוא ט הטיו לפא רנה רוא היהי אמש הריזג הליתפה .

קרפ תבש תכסמ הנשמ ב ב הנשמ
[ב] ןיקילדמ ןיא ןיא רמוא לאעמשי יבר בוט םויב הפרש ןמשב םינמשה לכב ןיריתמ םימכחו תבשה דובכ ינפמ ןרטעב ןיקילדמ
בר טפנבו ןרטעב תועוקפ ןמשב םיגד ןמשב תונונצ ןמשב םיזוגא ןמשב ןימשמוש ןמשב י ןמשב אלא ןיקילדמ ןיא רמוא ןופרט
:דבלב תיז

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
?אמעט יאמ .'וכ רמוא לאעמשי יבר - !אציו :ייבא היל רמא .אציו הנחיני אמש הרזג ,ער וחירש ךותמ :אבר רמא - רמא
תבשב רנ תקלדה :רמוא ינאש ,היל - הבוח :בר רמא אבר רב ןמחנ בר רמא הל ירמאו ,אדבז בר רב ןמחנ בר רמאד ,
תבשב רנ תקלדה - תיברע ןימחב םילגרו םידי תציחר ,הבוח - ?הוצמ יאמ .הוצמ :רמוא ינאו ,תושר - רמא הדוהי בר רמאד
חורו ,ןימח האלמ הבירע ול םיאיבמ תבש ברע ,יאעלא רב הדוהי יבר לש וגהנמ היה ךכ :בר ףטעתמו ,וילגרו וידי וינפ ץ
תואבצ 'ה ךאלמל המודו ,ןיצייוצמה ןינידסב בשויו ,םכל יתינש ךכ אל ,ינב :ןהל רמא ,ןתוסכ יפנכ ונממ ןיבחמ וידימלת ויהו ,
ירבס והניאו !ללה תיב ירבדכ הכלהו .ןיבייחמ ללה תיבו ןירטופ יאמש תיב .תיציצב ןידס - .הליל תוסכ םושמ הריזג
?ישפנ םולשמ חנזתו יאמ .הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו +'ג הכיא+ - תבשב רנ תקלדה וז :והבא יבר רמא יתישנ .
הבוט - מ+ (:ןנחוי יבר רמא) .ץחרמה תיב וז :הימרי יבר רמא .ןימחב םילגרו םידי תציחר וז +[רמא ןנחוי יבר] :ס"שה תרוס
םימכח ידימלתל תטשוקמ השאו תעצומ הטמ וז :רמא אבא יבר .הילעש םיאנ םילכו האנ הטמ וז :רמא אחפנ קחצי יבר :

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הכונח רנו ותיב רנ :יל אטישפ ,אבר רמא - ותיב םולש םושמ ,ףידע ותיב רנ נ . םויה שודיקו ותיב ר - םושמ ,ףידע ותיב רנ
ףידע םויה שודיק ?והמ םויה שודיקו הכונח רנ :אבר יעב .ותיב םולש - ימוסרפ םושמ ,ףידע הכונח רנ :אמליד וא ,רידתד
.אסינ ימוסרפ םושמ ,ףידע הכונח רנ :הטשפ רדה איעבאד רתב ?אסינ

רנב ליגרה :אנוה בר רמא - ידימלת םינב היל ןייוה םימכח הזוזמב ריהזה , - תיציצב ריהזה ,האנ הרידל הכוז - תילטל הכוז
םויה שודיקב ריהזה ,האנ - .ןיי יברג אלממו הכוז

א דומע טיק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
,תבש ילעמ הינאמ שיבל יאני יבר .הכלמה תבש תארקל אצנו ואוב :רמא ,אתבש ילעמד אינפא יאקו ףטעימ אנינח יבר
הלכ יאוב הלכ יאוב :רמאו ת היל ובירק ,ןמחנ בר רב הבר יבל עלקיא אנוה בר רב הבר . הוה ימ :והל רמא .ייחט יואס תל
והל םילשמו ,יחבט רסילתמ ארשיב יטישפ יריתסא רסילתב ןבז אבא יבר .הנימ ןל תפידע ימ :היל ורמא ?אניתאד ןותיעדי
!אייה רושא ,אייה רושא :והל רמאו ,אשדד ארוניצא שיבל ןנע בר .ארונ ףישומו אנישד אקתכתא ביתי הוה והבא יבר
בר יבד אנתד ;אדנוג וברל הרידק ןהב לשיבש םידגב :לאעמשי י - אשיר ךירחמ ארפס בר .וברל סוכ ןהב גוזמי לא -
.יביצ יחלצמ ףסוי ברו הבר .אקליס םירפ אדסח בר .אתליתפ לידג אפפ בר ,יגרש קילדמ אנוה בר .אטוביש חלמ אבר
קמ וליא :רמא ,קיפנו ףתכמ לייעו ףתכמ קחצי רב ןמחנ בר .יתותצ תתצמ אריז יבר אל ימ יסא יברו ימא יבר יל ןיעל
אל ימ ,ןנחוי יבר ןל עלקיא וליא :ירמא ,יקפנו יפתכמ ילייעו יפתכמ יסא יברו ימא יבר :ירמאד אכיאו ?והיימק אנפיתכמ
?הימק ןניפתכמ
ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 2
ב דומע גכ ףד תבש תכסמ י"שר
ותיב םולש - הכ תבש) ןמקל ןנירמא יכהו : ו ( ישפנ םולשמ חנזת - ,תבשב רנ תקלדה וז ךשחב בשיל ןירעטצמ ותיב ינבש .

םידקי אלש - תבש לש איהש ארכנימ אלד .

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ י"שר
הבוח - ,אוה תבש דובכ אממי ןיעכ רוא םוקמב אלא הבושח הדועס ןיאש .(ב ,הע) אמויד ארתב קרפב ,

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ י"שר
תבשב רנ תקלדה - ,קילדהל הממ ול היה אלש הליפאב ךלוהו לשכנו ךלוהש ,םולש ןיא רנ ןיאש םוקמבו .

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
הבוח תבשב רנ תקלדה - הדועס םוקמב 'יפ גנוע םושמ רנה םוקמב דועסיש איה הבוחד הוה אל היפוג רנ תקלדהמ לבא
) ןנתהד איה הבוחד אטישפד ייבא ךירפ .רנה תקלדהב תוריהז ןניאש לע 'וכ םישנ תוריבע 'ג לע (:אל ףד ןמקל

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
תקלדה הרוא אלב גנוע ןיאש גנוע לכל שאר איהש ינפמ םירפוס ירבדמ הבוח תבשב רנ ןכש רחאמש םינואגה ובתכו
ר מ"מו םירפוס ירבדמש תוצמ ראשכ תבש לש רנ קילדהל הילע םיכרבמ תושר ןימחב ושאר וא ופוג לכ וא םילגרו םידי תציח
חבושמ הז ירה תבש תוצמ בובחבו תויקנ גונעתב הברמהו :

ה קרפ תבש תוכלה ם"במר
א הכלה
תבשב רנ תקלדה תושר הניא ,קילדמ וניא הצר םאו קילדמ הצר םא הירחא ףודרל בייח וניאש הוצמ אלו ןוגכ הנשעיש דע
הליכאל םידי תליטנ וא תורצח יבוריע אלא * הבוח , תבשב קולד רנ ןהיתבב תויהל ןיבייח םישנ דחאו םישנא דחאו , וליפא
ןיא רנה תא קילדמו ןמש חקולו םיחתפה לע לאוש לכאי המ ול תבש גנוע ללכב הזש , הקלדה םדוק ךרבל בייחו ךורב
םהב בייח אוהש םירבדה לכ לע ךרבמש ךרדכ ,תבש לש רנ קילדהל א ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא
.םירפוס ירבדמ

ל קרפ תבש תוכלה ם"במר
א הכלה
העברא תבשב ורמאנ םירבד הרותבש ,םיאיבנה ידי לע ןישרופמ ןהו םירפוס ירבדמ םינשו הרותה ןמ םינש רומשו רוכז ,
םיאיבנה ידי לע ושרפתנשו גנועו דובכ .דבוכמ 'ה שודקלו גנוע תבשל תארקו +ח"נ והיעשי+ רמאנש
ב הכלה
ףטעתמו א תבשה דובכ ינפמ תבש ברעב ןימחב וילגרו וידי וינפ ץוחרל םדא לע הוצמש םימכח ורמאש הז דובכ והזיא
כ תבשה ינפ תלבקהל לחימ שאר דבוכב בשויו תיציצב ךלמה תארקל אצוי אוהש ומ ןיצבקמ ויה םינושארה םימכחו ,
.ךלמה תבש תארקל אצנו ואוב םירמואו םיפטעתמו תבש ברעב ןהידימלת
ג הכלה
תבשה שובלמכ לוחה שובלמ היהי אלו ,היקנ תוסכ שבליש תבשה דובכמו אלש ידכ ותילט לשלשמ ב ףילחהל ול ןיא םאו ,
.תבשה דובכ ינפמ ישימחב םיסבכמ םעה והיש ןקית ארזעו ,לוחה שובלמכ ושובלמ אהי
ה הכלה
תבש ברעב ונחלוש םדא רדסמ ,תיזכל אלא ךירצ וניאש יפ לע ףאו ןכו תבש יאצומב ונחלוש רדסמ ךירצ וניאש יפ לע ףאו
,תיזכל אלא סינכב ודבכל ידכ ותאיציבו ות , ךורע ןחלושו קולד רנ היהיו ,תבשה דובכ ינפמ םוי דועבמ ותיב ןקתל ךירצו
ןה תבש דובכל ולא לכש תעצומ הטמו .
ו הכלה
תיבבש תוכאלמב קסעתהל אלו קושה ןמ םירבד חקיל וכרד ןיאו רתויב בושח םדא היהיש יפ לע ףא ןהש םירבד תושעל בייח
דובכ אוה הזש ופוגב תבשה ךרוצל ו וא לשבמ היהש ימ ןהמו ,ןהב לשבל םיצעה לצפמ ד היהש ימ םהמ םינושארה םימכח ,
אצוי היהש ימ ןהמו ,תורנ קילדמ וא תוליתפ ה לדוג וא רשב חלומ הקשמו לכאממ תבשה ךרוצל ןהש םירבד הנוקו לע ףא
.חבושמ הז ירה הז רבדב הברמה לכו ,ךכב וכרד ןיאש יפ
ז הכלה
גנוע אוה הזיא אש הז תבשל םשובמ הקשמו רתויב ןמש לישבת ןקתל ךירצש םימכח ורמ לכו ,םדא לש ונוממ יפל לכה
,חבושמ הז ירה םיבוטו םיבר םילכאמ ןוקיתבו תבש תאצוהב הברמה אצויכו קלש אלא השע אל וליפא תגשמ ודי ןיא םאו
תבש גנוע הז ירה תבש דובכ םושמ וב ידכ םירחאמ לואשלו ומצעל רצהל בייח וניאו , םימכח ורמא ,תבשב לכאמב תוברהל
םינושארה .תוירבל ךרטצת לאו לוח ךתבש השע

ג קרפ תיציצ תוכלה ם"במר
אי הכלה
בייוחמ םדא ןיאש יפ לע ףא הוצממ ומצע רוטפיש דיסח םדאל יואר ןיא תיציצ הב השעיש ידכ הב ףטעתהלו תילט ס ול תונקל
,וז רהזהל ךירצ הלפתה תעשבו ,וז הוצמ םייקיש ידכ תיציצב ע תבייוחמה תוסכב ףוטע תויהל לדתשי םלועל אלא
רתויב .םיפוטע םניא םהו וללפתיש םימכח ידימלתל אוה לודג יאנג פ ,
ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 3

ד קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
םידי תרהט ,הנמז עיגהש יפ לע ףא הלפתה תא ןיבכעמ םירבד השמח םירבדו ,הלפת םוקמ תרהטו ,הורעה יוסיכו ,
.בלה תנווכו ,ותוא םיזפוחה
ב הכלה
םידי תרהט ללפתי ךכ רחאו קרפה דע םימב וידי ץחור דציכ היה םא םימ ול היה אלו הלפת ןמז עיגהו ךרדב ךלהמ היה ,
םימה ןיבו וניב היה ,ללפתי ךכ רחאו ץחורו א םימה םוקמ דע ךלוה המא םיפלא תנומש םהש ןילימ העברא םימה ןיבו וניב
.ללפתמו הרוקב וא רפעב וא ב רורצב וידי חנקמ ןכ לע רתוי
ג הכלה
ןמ רבע םא לבא ,לימ דע אלא וירוחאל רוזחל ותוא ןיבייחמ ןיא וירוחאל םימה םוקמ היה םא לבא וינפל םירומא םירבד המב
,ללפתמו וידי חנקמ אלא רוזחל בייח וניא רתוי םימה ראשב דבלב וידי אלא הלפתל רהטמ וניאש םירומא םירבד המב
ץחור תירחש לבא תירחש תלפתמ ץוח תולפת ללפתי ךכ רחאו וילגרו וידי וינפ דבלב וידי חנקמ םימה ןמ קוחר היה םאו ,
.ללפתי ךכ רחאו /ד"בארה תגשה/+ ל"כע המל וילגר יתעדי אל /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .'וכ וילגרו וידי וינפ ץחור תירחש לבא +.

ה קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
ןתושעלו ןהב רהזהל ללפתמה ךירצ םירבד הנומש :ןה ולאו ,ןיבכעמ ןיא ןתוא השע אלו רבעש וא סנאנ וא קוחד היה םאו ,
,שדקמה חכונו ,הדימע ףוגה ןוקתו םישובלמה ןוקתו , היוחתשהו ,העירכהו ,לוקה תייושהו ,םוקמה ןוקתו , .
ה הכלה
דק תרדהב 'הל ווחתשה רמאנש רדהמו ומצע ןייצמו הלחת ח וישובלמ ןקתמ דציכ םישובלמה ןוקת דומעי אלו ,ש
תולוגמ םילגרב אלו הלוגמ שארב אלו ותדנופאב הלפתב יתבב ט אלא םילודגה ינפב ודמעי אלש םוקמה ישנא ךרד םא
לבא ,ודיב תועמו םילכ זוחאי אלו ,ןהב דורט ובלש ינפמ ללפתיו ועורזב הרות רפסו ודיב ןיליפת זוחאי אל םוקמ לכבו ,םילגרה
חה תומיב ודיב בלולו אוה ללפתמ ןיבק העבראמ תוחפ היה םא הלפת ןמז עיגהו ושאר לע יושמ היה ,םויה תוצמ אוהש ינפמ ג
,ללפתי ךכ רחאו עקרק יבג לע וחינמ ןיבק העברא היה ,וב ללפתמו וירוחאל ולישפמ אלש םהידימלתו םימכחה לכ ךרד
םיפוטע ןהשכ אלא וללפתי .

ע ןיי ז ירומ יבא רכזל םירועישב צ " ל ) ירגה תאמ " צז ד " ל (

אי ןמיס ס"ש לע ח"רגה ישודיח
דועבמ הקלדה בויחש 'כ ל"פבו תבשב אקוד תורנ תקלדה ןידש 'כ ה"פבש ע"צ ם"במרה ןושלו . . . ,םידרפנ םיניד 'ב םה ולא 'להבש ל"נו
אדח ,םיניד ינש שי הקלדה בויחד םושמ אדחו גנוע םושמ . . . ומכו ומצע תבשב ךייש גנוע ןידד ,םהינידב םיקוליח םהו ,תבש דובכ
תבש דובכ ללכב םג והזש ,םוי דועב רבכ אוה בויחהש תבש דובכ ןידב כ"אשמ ,היתשו הליכא ומכ גנוע לש םיניד ראש םא םגו ,
בו .תבש דובכ הז[ב] םייקתמ וניא המצע תבשב הקלדה ריוצי ז ריפש ה גנוע ינידב יריימ ה"פבד ם"במרה ןושל בשוימ . . . ךייש בויחהו
.תבש דובכל ולא לכש םייסמו דובכ ידהב ללכד אהמ חכומדכו ,תבש דובכ ןידמ הקלדה בויחב יריימ םשד ל"פב כ"אשמ ,המצע תבשב

תקלדה תבש תורנ – ב הכר

ןואג יאנורטנ בר תובושת - וס ןמיס םייח חרוא (קפוא) ידורב
* רנ קילדמה [תבש לש] (תבשב) איה הבוחד ןויכ ,םעט המ .ךרבל ךירצ תבשב רנ תקלדה (ב"ער הכ תבש) ןנירמאקד ,
מוגו) רנ תקלדה לאומש רמא הדוהי בר רמאד ,איה הבוח ,הבוח תבשב] (' ןנבר הוכמסאו (א"ע דל םש) ארקא בויא) ביתכד
,[ךלהא םולש יכ תעדיו (דכ ,ה הינפמ תורחא תווצמ תוחדנ רשפא יאש םוקמש וניצמו אטישפ (ב"ער גכ םש) הבר רמאד ,
.תבש לש רנ קילדהל {ךרבל} בייח ,ףידע ותיב רנ הכונח רנו ותיב רנ ו היויא ברדמ ,ונוויצ ןכיה רמאת םאו רב ןמחנ בר (')
קחצי .(א"ע גכ םש)

תותבש רדס (סנפרה) ןואג םרמע בר רדס
.גהנמכ הרשע הנומש החנמ תלפת ןיללפתמו תבש ברע תויסנכ יתבב ןיסנכנ ,אוה ךכ תותבש רדסו תבש לש רנ קילדמהו
.ךרבל ךירצ נ קילדהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב תבש לש ר .

הבוח תבשב רנ תקלדה ונרמא ךכש ,הבוחד ןויכ ,םעט המ הבוח תבשב רנ תקלדה לאומש רמא הדוהי בר רמאד .
ארקא ןנבר הוכמסאו .ךרבל בייח ךכליה ,'וגו ךלהא םולש יכ תעדיו ביתכד לאש ןמ רמא בר ,וניוצ ןינמ ןנבר רמאת םאו
ךדגיו ךיבא .

הכ תבש
www.sw
דומ . יאו
רתב ק
אל
השלש
לע וא
לכ ק
ןיקילדמ
והב ופ
א לבקמ
ימד ר .
תבש
הנש
תבש ,
ךורב ה
בייח או
יפל ,ה
תיבב
תו
רנ ת
,תוש
הוי ןהב
ןיא הנ
תא ןנס
תבש תורנ
wdaf.com
מלתב הביתכ
קילדמ יכיה ך
לד בג לע ףא
(א דל םש) י
וש א ךרבמ הנ
קילדמד םוי ל
מ םהינפל ם
פטד וא אגר
ך אלו אשירב
ריפשו ןתייש
שד קילדא יא
שעיש דע היר
שב קולד רנ
הקלדה םדוק
הש םירבדה
הבוח ןיארקנה
ןוכשל בייח
ושעל ידכ תי
.התיישעל
תקלדהו תב
שעל ונוצו וית
יצש ויתוצמב

נכס םושמ ם
סל ונוצו ךרב
כ אכיה אתכ
ךרבמ הנושא
או איה אתכ
ימנ 'ינתמב ן
שארה לע יא
לכב םישעמ
םויה דועו יכה
שב ינקתמ א
ע " ג ךירצ יאד
כ שעל רבוע ה
אד ,אתבשד
רחא ףודרל ב
ב תו נ ןהיתב
ק ךרבל בייח
ה לכ לע ךרב
ה ןה ולאו רפ
םדא ןיאש ה
ב תונבל בייח
ל םדוק הילע
שב רנ תקל
תוצמב ונשד
ב ונשדק רש
.םירפוס יר
םהש םירבד
מ וניאש הק
כלה יאו אתכ
ארה לע יא ה
כלה תבש לש
הבוח ת נתו .
הכר . א ןינעלו
ו .אדח ןמ יפ
ה אתלמד א
אקד ידהב ה
או ןתיישעל ע
כרב יוהו יגר
קילדמ רדה
בייח וניאש ה
ויהל ןיבייח ם
,תבש גנוע חו
במש ךרדכ ,
פושו בלולו ה
הקעמו הזוזמ
ח וניא ןכו ,ב
ע ךרבמ הבוח
דהו הליגמ
דק רשא ןתיי
שא אוה ךכ ןע
רבדמש תוצמ
ו הנכסה ינפ
ולע תנכס ינפ

כלה וא אגה
הנורחאה לע
ש רנ תכרב
תבש רנ תקל
רב יעב םהיר
פט יקולדאל
אדח אגהנמו
הכשח םע יט
ל רבוע אקוד
רש והלכל ןק
הו הכונחד ק
הוצמ אלו ,ק
םישנ דחאו ם
ע ללכב הזש
תבש לש רנ
כוסו ןיליפת
תושרל ןוגכ
בשי הניפסב
יהש הוצמ ח א
ארקמ ןוגכ ם
ישעל םדוק ל
עצהו םירבד
מה לכ ראש
פמ אלא הז ר
פמ הלילב ה
4
נמ תבש לש
ע וא ךרבמ ה
.השעמ רחא
לדה רמוא ינ
( רבדד יאדו
אכיל כ"אד
'יפא יקולדא
טמ דכו .וכיר
ד יאהב ןניק
קתמד דע הת
ילדמ אשירב
הילע תב .
קילדמ וניא ה
םישנא דחא
ש רנה תא קיל
נ קילדהל א
התוא ה ןוגכ
ל ןימוד אלא
וא להאב וימ
מ ןיב הבוח ה
םהירבדמ ה
לכה לע ךרב
דה ןינע אצמ
ו הליגמה ת ןכ
רבדב ובייח
כ רחא תש ך

ב
ש רנ קילדהל
הנושארה לע
אל הכרב הל
(ב הכ ת נאש
ר (א גכ םש)
ד אכירצ אלו
אל היל תיל ה
רצ יא יגרשב
ןיתב . ייד אלו
תיבשב בייח

,תבש רנו ב
בשל הלבקד
הצר םאו קיל
או ,הבוח * א
לדמו ןמש ח
ונוצו ויתוצמ
השעיש דע ף
הבוח הניאש
מי לכ ןוכשל ה
הניאש הוצמ
בוח איהש ה ה
םידי תליט במ
השעת ךל , מנ
תא תורקל וא
אלש ינפמ
או םימה תא
בפ ןמיס (קיל
ל הכרב רקיע
ע הברה תור
וה ךרבמ אי
תבש) ייבאל
רמאד ייבאכ
אתלמ אהב
הכרב םע הת
מ ופט ב אחש
בושו והידי ול
חמ אל יגרש
ונח תוכל הכ
הכונח רנ יק
םושמ הכונ
לדמ הצר םא
הליכאל לא
קולו םיחתפה
מב ונשדק ר
ףודרלו לדתש
ש הוצמ שיו
הצר םא אלא
ןיב םוקמל ם
הוצמ ןיב םיר
טנו בוריע ןוג
ל ורמאי רש
הכונח לש א
,הנורחאב ם
ןניסש ימל ה

ומ ל) היפאס
.י ע םתלאש
רנ קילדהל ת
הנורחא לע
אבר ל"א אה
.' ןל אמייקו
ב אכיל אקויד
תיבש יא וכימ
טו ןוהל ינקת
לצמ רתלאו
והלכל ןקתמ
ט ןמיס - לה
ולדא יעבד א
חד יקולדאל
ה קרפ ת
א תושר הניא
םידי תליטנ ו
ה לע לאוש ל
שא םלועה ך
ם .
אי קרפ תו
שהל בייח ם
,תושעל םינ
א הזוזמ השע
םדא ןיבש הש
רפוס ירבדמ
הבוח ןניא גכ
א הב בותכש
ש רנ קילדהל
םידי תליטנ ל
מוד הז המל
.הז
טק 'מע ג"ס
םינואגה - מ
ייאה ברו אר
תיבה לעבל
אתבשל יאו .
אידהב ה הד
'וכו םדא ךיר
ד יאה ילוכ ה
יע עטל דועו .
תמו ןוהל אח
ןיכרבמ אח .
מד דע התיב
תולודג תוכ
אכיהו [קספ]
ל היל רסתיא
תבש תוכלה

א תבשב רנ
וא תורצח יב
לכאי המ ול ן
ךלמ וניהלא
םירפוס ירבד
וכרב תוכלה

דאש השע ת
נפ לכ לע ביי
עיש ידכ הזוז
שע תוצמ לכ
מ ןהש תוצמ
אש תוצמ ןיב
ש ,הרותב ונ
ל ונוצש ולאמ
לע ןיכרבמ ן
םהילע ל אה ,
זב אצויכ לכ
ב ד"ס

סר רודיס
תובושת
ירש ברל
היל תיא
ל הלבקד
הרמאתא
צ םירבד
הנורחאה
עבד יאמ
ינד המכ
חשמ ילק
בש הילע

כלה רפס
[חנק דומע]
א אשירב

ם"במר
א הכלה
תקלדה
בוריע ןוגכ
יא וליפא
'ה התא
דמ םהב

ה ם"במר
ב הכלה
תוצמ שי
ח םדאש
ייחה זמ ב
כו ,הקעמ
ג הכלה
ה לכ ןכו
הכונח , ב
נוצ ןכיהו
מ עומשל
ד הכלה
יא המלו
ע ןיכרבמ
ןכו םימה

ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 5

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
הבוח - חלמד הנכס םושמ הבוח היל ירק םינורחא םימו הוצמ ךכ לכ יוה אלד הבוח היל ירק ןימחב םידי תציחר יבגל
תימודס 'ינושארה ןמ יפט ירימחו שפנה וגרהשו הבוח היל ירקדמ רנ תקלדהא ךרבל ןיאד רמול םיצורש שיו ןנירמאדכ
חא םימ (.הק ןילוח) הכרב ןינועט ןיאו הבוח םינור הלצהל אלא יוה אלד םינורחא םימל ימד אלד אוה שובישד ת"ר רמואו
ךרבל אלש רחא םעט רמואש המו הכרב ןינועטד ןה 'ובוח המכו תבש גנוע תוצמ לש הבוח איה רנ תקלדה לבא אמלעב
הל אלו הקילדהלו רוזחלו התובכל 'ירצ היה אל תדמועו תקלדומ התיה םאש םושמ הארנ ןיא תרחא קילד יוסיכ יבג אהד
ונממ ףיטהל ךירצ ןיאד ד"מל אכיא לוהמ דלונ ןכו ךרבל ךירצ הסכמשכ ה"פא ותוסכלמ רוטפ חורה והסכ םא (.זפ םש) םדה
'וכ רמוא למה (:זלק ףד ןמקל) הלימד רזעילא 'ר 'רפ יהלישב אינת למשכו תירב םד תבשב רנ קילדמה שי םרמע בר רדסבו
דק רשא ךרבמ אוהה היל רמאדכ קילדהלו רוזחלו תובכל ךירצש דמועו קלדומ רנה היה םאש ת"רל הארנ דועו 'וכ ונש
רחאי אלש דבלבו םידקי אלש דבלבו אבס .(:גכ ףד ליעל)

המ ןמיס (תובושתה קלח) רשיה רפס
.םלושמ ונבר דגנ ת"ר תבושת

.(תבשב רנ תכרב ןינעב) .ד תונועט תובוח המכ יכ הוצמה תבחו שדקמה ולליחו תבשב רנ תכרב ורקעש יתעמש םג
הכרב
33
הבוחש םינורחא םימל המוד וניאו הנכס םושמ אלא אוה תוצמ תביח םושמ אלד ,הכרב םינועט םניאו בג לע ףא
םישודק םתייהוא ןניכמסד
34
הבר תישארבב שרופמכ םלוע לש ורוא וביכ ןעמל םישנל אוהו תאצמנ הדגא ירפסבו בר רדסבו
ןתשלשל הכרבו הבוח ןתשלש הקלדהו הלחו הדנו אתיא םרמע
35
הכונח רנלו םויה שודיקל תמדוקו
36
תוכרב המכו
ןניאש יפ לע ףא ,הברה ןהב אצויכו זוגא גצ רשא יאדוהי בר תוכלהבו תוחמש הברמה ךורב הידעס 'ר רדסב ונאצמ
רקעי הרקועה לכו ול קחשי עמושה לכו תבשב ןישרודש תושרדבו הדגא ירפסב הבותכש ש"כו תובותכ .

זמ ןמיס (תובושתה קלח) רשיה רפס
ה לע םלשמ 'רמ תוזגורה תועומש לע בקעי 'יברו לאומש 'יבר ויתוברל בישמ סאמנהו הזבנה יכנא .םלשמ 'ר ברה בישה .ל"נ
.ןטבה

.(תבש רנ תכרב ןינעב) .ו אוה הרוה ןכ ומכ רנ תכרבו
12
ןיגהונ ןיאש וניאר הברה םירחא תומוקמב ןכו ,הליחת גהונו
ךרבל . הלילב ריאהל ידכ [אלא] הניאו ,התוצמ רמג התקלדה ןיאש רבתסמד אמעטו . תכלוהו תקלוד תיששע התיה םאו
הקילדהלו התובכל בייח וניא הכונח רנ ןינעל ןחכשאדכ
13


תובושתה קלח) רשיה רפס חמ ןמיס (
ל"נה לע ת"ר תבושת םילתנה קנחיל םיאבב םירבדה יתילת התע דע יכ ,ןודזל דומלת תגגש תולעהל העומשה לע תפסי .
לודג ןליאב
1
.ךבישא ןושאר ןושאר לעו תולתיל המב יל ןיא התעמ ךא ,תוכז ףכל ךיתנדו

רנ תכרב ןינעב) .ו .(תבשב הרוה םגש תבתכש המו
41
אתיל אה התוצמ רמג הניאש אמעט רבתסמו ךרבל אלש תבש רנב
רחאל אלו םידקהל ול ןיאד ותיב םולש הוהדמ נ"הו איה אסינ ימוסרפלד הכונח רנכ איה התוצמ רמגש
42
ימד אלו
תלכתהב הוצמ תכרבמ היל ןנירטפד תיציצו ןיליפתל
43
החנהו השיבל שי הישעה ירחאש יפל תושעל ןניכרבמ וליאכ
תבשב הליתפב הוצמ רמגא ךירפק תושעלבד ,ךירבדכ [ךרבל] היה אל הכונח רנבו .
44
ןכו בלול יבג ןוגכ וניחהשב לבא
,,,ךירפק אל קילדהלב
45
תרכב איהש הלעבל הדנ ריתהל יאדוהי ברל ךתועט יפל ןימאמ התאש ךילע ינא הימתו
46
ברלו
ילטלטמ ח"עבל תובגהל בתכש ארירש ימתיד
47
ןוגכ תולפתו תוכרב לכ ןידמל ונא ויפמש ,םרמע ברל ןימאמ ךניאו
תבשב רנ תקלדה לע ךרבל ,םירפוס תכסמב אלו דומלתב אל ןניאש תוכרב בורו ריטפמ תכרב . לאו קותשו חקיפ יוה
םולשה יכאלמ ךושנעי אל םגו ,ךילע וגיעלי
48
גהנמה תחכש ,עמשי אל םלוקו שחלב תוכרבמ םישנהש יפלו אל ינא םגש
םישנאב הניאש יפל חכוש יתיה קילדמ יתיהש םימעפו ,ימימ יתעמש םישובכ / םישנבכ ./ בתכ ןכש הכרבל היאר דועו
תולודג תוכלהב
49
ללכמ .היל רסתיא אשירב תבש קילדא יאד הכונח רנ קילדמ הליחת תבש רנו הכונח רנ קילדמה
ןימאמ ךניא םאו ןיינמ הלבק הכרב ןיא םאש ,ךרבמ אוהש ןכ ומכ ןימאת לא ילבבב ,וניגהנמו םינומדקה ירבדל ירהש .
יאלבבד אדומלת הינימ חכתשילד אתינעת 'ק ביתי הוה אריז 'ר ןנירמאדכ ימלשורי דומלת םהל ורחב דומלתה ימכחש וניצמ
50

ןרשכ אל ןתנב הרשכ ןתיירוא רמא ןנחוי 'רו
51
ילבב דומלת הז רצה ןמ םולש ןיא ןנירמא ותו
52
נירמא ותו ינבישוה םיכשחמב ן
לבב דומלת הז
53
יאשפט יאלבב היל ירקד הימרי 'רו
54
םיכחמ י"אד אריוא ןנירמא ותו
55
וניגהנמו .איה הרות וניגהנמ אלא
יארובס ןנבר לעו ונינואג לע ךומסל שי ךכיפלו הארוהה רקיע םהש לארשי ץרא ימכח פ"ע לבבב ,,,

.(קילדמו הבכמ יא קלוד תבש רנ ןינעב) .ז מו הקילדמו הבכמ הניא תכלוהו תקלוד תיששע התיה םאש תבתכש ה . המו
בייח הלגתנו רזח םאו תוסכלמ רוטפ חורב הסכתנ םא םדה יוסיכב אלה ךכב
56
לוכי וניאו היושעו תדמועה הכוסב ןכו
הב תגהונה הכרב רבד הב שדחי םאו ,הנשעי םא ךרבמ וניא רבד הב שדחל
57
ובכל םדיב גהנמ ונלש םישנש דועו ת
ןה תואיבנ ינב תואיבנ ןניא םאו .ןכ הנרמאתו םלאשאו יניעב יתיאר ינאו .קילדהלו .


ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 6
א קלח ה"יבאר - טצק ןמיס תבש תכסמ
ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב ךרבל ךירצש ימלשוריב האורה קרפב שרופמ תבש לש רנ תכרבו
תבש לש רנ קילדהל ונוצו ויתוצמב ש לעו , ] .בוט םוי לש רנ קילדהל ךרבמ בוט םוי ל תבשב רנ תקלדה ןנירמאד בג לע ףאו
הנכס םושמ אוה הבוחה םתהד ,ןיכרבמ ןיאש הבוח םינורחא םימל ימד אלו ,[הוצמד הבוח הבוח ךה ,הבוח . ןוקית] םגו
רבדב [יוה םישנל םושמ הבר תישארבב הדגאב שרופמו ,'וכו תותמ םישנ תוריבע שלש לע ןנתדכ , לש ורנ התבכ ונמא הוחד
.וז הוצמ םהל הנתנ ןכלו ,+ז"כ 'כ ילשמ+ םדא תמשנ םיהלא רנ ביתכו הדי לע התימ הסנקנש םלוע ימנ ארבגד ןידה אוהו
הלחא הוהד ידימ ,ךרבל יצמ ךפיהו ןאכ רפוסה העט ,הוצמד הבוח הבוח ךהו הבוח תבשב רנ תקלדה ןנירמאד בג לע ףאו) .
(תועומשה םרמע בר רדסבו תבש רנ תקלדה תכרבל הנשי . [ה]תוצמ רמג הז ןיאש ורמאש וניתוברמ שיו . וניבר בישהו
ותיב םולש הוה דימ ימנ אכהו ,אוה אסינ ימוסרפלד הכונח רנ ומכ איה התוצמ רמגד םת . תיציצו ןיליפתל ימד אלו
םתישע לע ךרבל רוטפש ,החנהו השיבל שי הישעה ירחאש יפל ,תלכתה קרפב אתיאדכ , ] ולאד תושעל םיכרבמ [ןכ ויה
הקילדמו הבכמ הניא תקלוד התיה םאש ורמאש המו .ידדהל [םי]מוד ויה תבש לש רנב הליתפ , הז המ (ה) היאר אלה ,
רבד הב שדחל לוכי וניאו תדמועו היושעה הכוסב ןכו .תוסכל בייח הלגתנו רזח םאו רוטפ חורב הסכתנ םא ימנ [םדה] יוסיכב
י םאו <הנשעי םא> ךרבמ וניא .ךרבמ רבד הב שדח ןניא םאו ,ךרבלו קילדהלו רוזחלו תובכל תוגהונ םישנה יכ דועו
הנה תואיבנ תונב תואיבנ ] . הוצמ תמחמ לארשי לכ םהילע הולביק ,הבוח תבשב רנ תקלדה בר רמא אשוריפ יכהו
הבוחב ,הוצמ ינא רמואו תושר [םילגרו] םידי תציחר . הוצמ יאמ .['וכו גהנממ ןניתיימו , תיימו יאעליא יברב הדוהי 'ר גהנממ י
ותומכ םידיסח ויה אלש ,ךכ וגהנ אל םעה לכ לבא ,גהונ היה ךכש . תמחמ ,ךכב רידת ריהז היה אל תושר היה םא לבא
דיסח היה אוהש יפ לע ףא ,תבשד אדרט השלשב> קרפ שירב ןנירמאד אהל תצק ימדו ,גהנממ ריפש יתיימ אתשהו .
אל שרדמ גהנמ רמאד ןאמ <םיקרפ ,ןנירומ ייורוא לבא ןנישרד םכח יפמ אלו והיישפנ[מ] ונייה [וגהנ] לבא אשוריפ יכהו) .
הוצמ יאמ הוצמ ינא רמואו תושר םידי תציחר הוצמ תמחמ לארשי לכ םהילע הולביק הבוח תבשב רנ תקלדה בר רמא
.('וכו גהנממ ןניתיימד הליחת תבש לש רנו> הכונח לש רנ קילדמה בתכ תולודג תוכלהבו יאד הכונח לש רנ קילדמ
לביק המב ןכ אל םאד ,ךרבמש ללכמ ,<הילע תבשל הלבקד םושמ הכונחד יקולדאל היל רסתיא אשירב תבשד קילדא
קילדהל ול רוסאש תבשה היל רמא הריכ קרפב ןניסרגד ותו .[ונ]יגהנמלו וירבדל היאר ימלשוריבו . ןועמש 'רל הצקומ ןיא
אוה קלוד אוהש העשב רנבש ןמש אלא הוצמ היל ירקד א[מ]לא ,ורוסאל הצקוה ותוצמל הצקוהו לי :

[בסר זמר] ןיקילדמ המב קרפ תבש תכסמ יכדרמ
לדה לע ךרבמ היה אל םלושמ וניבר ה"הגה תלכתה קרפ ןנירמאד םושמ רנה תק [ב במ ףד תוחנמ] ןיאש הוצמ לכ
הליכא תעשב אלא התיישע רמג ןיא תבש רנו הילע ןיכרבמ ןיא התוצמ תכאלמ רמג התיישע םיחספ יברעב ןנירמאדכ
[א אק ףד םיחספ] לע םילכה אשילו תיבב שמשל הב ןיאורש איה התוצמ רמגד תלכתהמ השק אלו ךרבל שיש רמוא י"רו
ןחלושה :

רנה םוקמב לוכאל ךירצש 'יפ איה הבוח תבשב רנ תקלדה ה"הגה תבש לש רנ קילדמה ןניסרג האורה קרפ ימלשוריב
התובכל ךירצ היה אל םוי דועבמ הקלד םאש םושמ תבש לילב רנה לע ךרבל ןיאד מ"יו בוט םויב ןכו ךרבל ךירצ
אתילו תינש הקילדהלו ןיא חורה והסכ םא םד יוסיכ אהד דלונ ןכו הלוגמ אוהשכ [ךרבלו] תוסכל בייח ה"פאו תוסכל ךירצ
ךרבל בייחו תירב םד ונממ ףיטהל ךירצ [ןיאד] ד"מ אכיא לוהמ אוהשכ ןנירמאדכ הקילדהלו התובכל ךירצד ת"ר רמא דועו
תופסות ל"כע רחאי אלו םידקי אלש דבלבו ליעל :

המ ןמיס ב קרפ תבש תכסמ הדוגאה
[ב"ע הכ תבש] המ . הדועס םוקמב תופסותב ושריפ הבוח תבשב רנ תקלדה . דהל ךרבל שיש םת וניבר קספו לש רנ קיל
רחאי אלו םידקי אלש דבלבו תבש ברעב ברע תעל תינש הנקילדיו הנבכי רבכ קולד רנ ול היה וליפאו תבש . לוכי ץיקבו
הלטבל הכרב יוה ןכ ושעי אל םאו הליל םדוק ובכי אלש םיכורא תורנ ושעי ץיקבו ,רנה םוקמב אלש םויה רואל לוכאל
לדיש םדוק ךרביו .אינהמ יאמ ארהיטב אגרשד הקלדה רחא דע תבש לבקל אלש ותעדב אהי ךא קי .

אי ןמיס א קלח יולה תיב ת"וש
:תבש רנ תקלדה לע הכרבה ןיד ררבי

בשב רנ תקלדה רמוא ינאש ה"כ ףד תבש תכסמב תקלדה לע ךרבל ןיאד הזמ קדקדל םיצור שיד 'סותה ובתכ הבוח ת
התובכל ךירצ םגו ךרבל ךירצד רמוא ת"רו הקילדהלו התובכל צ"א תקלדומ התיה םאד דועו הבוח 'יל ירקדמ רנה
הל וב ראובמד תבש 'המ ה"פ מ"גהב אבוה האורה 'פ ימלשוריה ירבדמ השק א"יה לע הנהו .םידקי אלש דבלבו ןנירמאדכ 'יד
ימלשוריהמ ןיאד הארנ מ"מו .ךרבל ךירצד 'ידהל ירה בוט םוי דובכל רנ קילדהל ו"בקא ךרבל ךירצ בוט םוי לש רנ קילדמה
אה לע יאק אכה ירהד ןכ ל"י ריפשד ךרבל צ"אד ללכמ הבוח 'יל ירקדמ וקדקדש א"יה לש םקודקד רקיעל הריתס םוש זלה
ירפו אציו ונחיני אמש ןרטיעב ןיקילדמ ןיאד םוקמב 'יפ 'סותה ובתכו הבוח תבשב רנ תקלדה רמוא ינאש אבר ל"א אציד ייבא ך
בייוחמד הדומ ייבא םגד ירה איה הבוחד אטישפד ייבא ךירפ יוה אל רנה תקלדהמ לבא רנ םוקמב דועסל ךירצש הדועס
גס רחא םוקמב דועסל אצוישכ םגו ותדועס םוקמב אלש וקילדהל לוכיד ל"ס קר ש"רעב רנ קילדהל י רקיע ייבאל ל"סד ל"צו
ול ףיסוה אברו םש וניא אוהד בג לע ףא תבשל דובכ יוה הפוג הקלדההד תבש דובכ םושמ אוה הקלדהה לש הוצמה
דועסי אלש תבש גנוע םושמ יוה הזו הדועס םוקמב קולד רנ ול 'יהיש ביוחמ תבש דובכ םושמ הקלדהה בויח דבלמד
עו רחא םוקמב קילדהש המב יגס אלו ךשוחב םושמ קר יוהד אבר רמאקד הקלדה ךה לעד מ"יהכ ל"י ריפש אה הז ל
ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 7
םוקמב דוע קילדהל ךירצ קר תבש דובכ תוצמ םייקו רנ ול שי הדועסה םוקמב אלשד אבר ירייאד הפוג ג"הכבו גנוע
הבוח וז הקלדהל ירקדמ ךרבל צ"א וז הקלדה לעד הדועס . יכמש המ לכמ הז גנוע ףידע אלד ןכ הארנ ארבסהמ םגו ן
אתשה קילדיש המב יגסו הקילדהלו התובכל ללכ צ"א הדועס םוקמב י"ועבמ קולד רנ ול 'יה םאד םגו .תבש גנוע םושמ
תבש דובכ אכיל י"ועבמ קילדמ םאד הקלדהה רקיע לע יאק םידקי אלש דבלבו ןנירמאד אהו .הדועס םוקמב אלש םג
ועד ךהב לבא אוה תבש םושמד רכינ אלד ג"כ ףדב י"שר כ"שמכו גנועה ול עיגמ רבכמ הקולד 'יה םא םג אה גנ םגו .
שי אהד הקלדה תוצמ רקיע לע הבוח 'יל ירקד ןאכמ וקדקד ךאיהד מ"יה לע ע"צו .הקלדהה תוצמ רקיע לע יאק ימלשוריה
.כ"שמכו קלחל קר יוה אל הקלדהה לש ובויח רקיע לכד ל"ס הדועס םוקמב קילדהל ביוחמש ל"סד אברלד רמול ןיאד
ז ליבשב יאק אלד 'ידהל עמשמ רמוא ינאש אבר רמאדמ אה םגו .אברל ייבא ןיב הזב תקולחמ תושעל ל"נמד אדח .ה
הקלדהה בויח רקיע לע ללכ :

ךושח רנה רוא 'יהי אמש ןנישייחד םינמשו תוליתפ ילוספד םעטה בתכש פ"ר ם"במרהל הנשמה 'יפ לע ע"צ וז איגוסמו
אציו ןרטיע לע קר ייבא השקה המל כ"אד םשד חכומו אציש המב ןל תפכיא אל ייבאלד ןויכ תושקהל ל"ה םילוספה לכ לע
יאמא םינשי 'סותה ושקהש א"כ ףד ליעל ןייועי הנהו .תבש 'המ 'ה קרפב ומצעב ם"במרה בתכ ןכו הטי אמשד רחא םעט אכיא
זגל הרזג יוה אה הטי אמש ךתוהמ וניאשו ךתוהמ וניאש וטא ךתוהמ בלחב קילדהל אלש ןנירזג הר אהד ן"בירה םשב ובתכו
תיב םולש אכילו הבכי אמש אלא הטי אמש םעטה ןיא הליתפה רחא ןיכשמנ ןיא ןנירמאד םג אהד וז 'ישוק השק אל וילעו
הלילה םדוק ובכיש םינטק תורנ קילדמל המוד הז ירהו ללכ רנ 'יהי אל אה הבכי םאו תבשב קולד רנ 'יהיש ךירצד הדומ ייבא
יבאל םג אצוי וניאד .ןרטיע לע קר השקה אל ה"שמו י

ןיקילדמ תבשב ןיקילדמ ןיא םימכח ורמאש םינמשו תוליתפ םש 'ירמאד אה שרפנ ךאיהד ן"בירה לע יל השק אה םנמא
הרואל שמתשהל רתומו הל קוקז ןיא התבכ רבסק תבשב אל לבא לוחב הכונחב יאמא הבכי אמשד אששח אכילד ןויכ אהו
כונחד תבשב וב קילדהל רוסא אה מ"מ הרואל שמתשהל רתומ ח"נ ד"מל 'יפא אהד תיב םולשד ארבס אכיל וב אהד ה
תבש םושמ רחא רנ ךירצד יאדו יוה םעטהד כ"ע חרכומו תיבב אלו ץוחב 'יה ח"נד םגו םידומ ע"כ הזבד ן"רה כ"שמכו
ר אדוחל הטי אמש םושמ םעטה ןיאד פ"ה קר הטיד םעטל הדומ ן"בירה םגד ל"צו .הטי אמש םושמ אמש םושמ םג ק
תיב 'ולש אכילו הבכי ךאיהד השקית יתכאד תושקהל ןיאו .הטי אמשד םעטה יוה הכונחבו הבכי אמש רוסא ךתוהמב ה"שמו
אששח אכילד הכונחבו הבכי אמש תבשב רוסאד ךתוהמ בלח אכיא אהו תבשב הכונחב ורסא תבשב ורסאש םינמשד רמאק
יוהד הטיד םעט םושמ רוסאל ןיאד רתומ אה וז ותוא תבשב רוסאש ןימ ותואד פ"הד ל"ס ן"בירהד אחינ הז םג .הרזגל הרזג
הטי אמש תבשב רוסאד הפרש ןמש אהד עשוהי ינפה השקהש המ םג בשוימ הזבו .ךתוהמ וניא לע יאקו הכונחב רוסא ןימ
שב קילדהל רתומ אה הפרש ןמש לש ונימו ןימה לע קר יאק אל םשד אחינ ז"יפלו לוחב הכונחב רתומו וב שדחתנש קר תב
:ללכ ירייא אל הזבו תבשב ורסואה רבד

ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש גסר
א ףיעס
.רומש דגנכ דחאו רוכז דגנכ דחא (ה) תוליתפ 'ב (ד) * תושעל (ג) םינווכמ שיו ,הפי (ב) רנ [א] תושעל ריהז אהי א (א) ב :הגה
יכ (ל"ירהמ) תורנ 'ג (ז) הימי לכ תקלדמ ,קילדהל תחא םעפ ג החכשש [ג] * השאה .וגהנ ןכו ,תורנ 'ד וא 'ג קילדהלו ףיסוהל (ו) ןילוכיו כי רבד (ח) לע ףיסוהל ןילו
.(בוט םוי פ"ר ה"ר 'סמ יכדרמו י"רשא) תוחפי אלש דבלבו ,רחא רבד דגנ ןווכמה
ב ףיעס
תבשב קולד רנ םהיתבב תויהל םיבייח ,םישנה דחאו םישנאה דחא ; 'יפא (ט) * לכאי המ ד ול ןיא ה לאוש (י) * לע
םיחתפה ה תבש גנוע ללכב הזש ,רנה תא קילדמו ןמש חקולו או .
ג ףיעס
ו (אי) רתוי וב תורהזומ םישנה ז (בי) , תבשל רנ תונקל תגשמ ודי ןיא םא .תיבה יכרצב תוקסועו תיבב תויוצמש ינפמ
םויה שודיקלו ח (גי) , םדוק תבש רנ . םדוק תבש רנ ,הכונחל רנו תבשל רנ תונקל תגשמ ודי ןיא םא ןכו ט (די) םושמ
רנ אלב תיבב םולש ןיאד ,תיבה םולש . .(ה"ערת ןמיס ל"ע הכונח רנ תונקלו שודיקל ןיי תונקל תגשמ ודי ןיא םאו)
ד ףיעס
י * וקילדהל רהמל םידקי אל (וט) * תבש דובכל וקילדמש רכינ וניא זאש לודג םויה דועב * ; םגו (זט) רחאי אל הצור םאו .
לבקמש ןויכ יכ יאשר ,דימ תבש וילע לבקלו (זי) לודג םויה דועב רנ קילדהל גלפמ אהיש דבלבו ,המדקה וז ןיא דימ תבש וילע
.הלילה (טי) םדוק * עיברו העש אוהש הלעמלו (חי) החנמה .ז"סר ןמיס ל"עו :הגה קולד רנה היה םאו (כ) * רוזחיו ונבכי ,לודג םויה דועבמ
תבש ךרוצל ונקילדיו .(רוט)
ה ףיעס
[ט] אי (אכ) * ו"בקא ה"מא י"אב :ךרבי ,קילדישכ (בכ) ל השאה דחאו שיאה דחא ,תבש לש רנ קילדה בוט םויב םג (גכ) .
.י"רת ןמיס ל"עו (הכ) * ,ךרבי אלש רמואש ימ שי ,תבש אלב ה"יבו .בוט םוי לש רנ (דכ) קילדהל :ךרבל ךירצ :הגה רמואש ימ שי
הקלדהה םדוק (וכ) ןיכרבמש , ךרבמש רמואש ימ שיו [י] בי (זכ) * הקלדהה רחא ,(מ"ב ףוס יכדרמ) ,הכרבה רחאל דע הנממ הנהי אל ותיישעל רבוע אהיש ידכו
.(ל"ירהמ) גהנמה ןכו ,היישעל רבוע ירקמ הזו דיה ןיקלסמ כ"חאו ,ןיכרבמו הקלדה רחא רנה ינפל דיה ןימישמו

ח ףיעס
א"י ,'א םוקמב םילכוא םיתב ילעב 'ג וא 'ב וט (הל) ולש הרונמ לע ךרבמ דחא לכש (ול) , רהזיל ןוכנו .רבדב םגמגמ שיו
דחא אלא ךרבי אלו תוכרב קפסב . גה :ה ונא לבא (זל) ןיגהונ ןיא (חל) ןכ .
ט ףיעס
תיבה תויוזב ןיקילדמה זט (טל) םילכואו (מ) הלילה דע תוקלודש תוכורא תורנה ןיא םא ,רצחב (אמ) זי הלטבל הכרב יוה .
ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 8
י ףיעס
תבש וילע לח תבש לש רנ קילדהש ןויכ ,ג"הבל הכאלמב רסאנו . וקילדהו וכרבש רחאש םישנ תצק תוגהונ הז יפ לעו
התוא תובכמ ןיאו ,הב וקילדהש ןדיבש הליתפה ץראל תוכילשמ תורנה . הניאש הקילדהש םדוק הנתמ םאש א"יו
ליעומ ,וכרב ןזחה רמאיש דע תבש תלבקמ . תבש תלבק ןיאש םירמואו ג"ה לעב לע םיקלוח שיו .הל ליעומ וניאש א"יו
ת רומזמ וליחתהש ןויכ ,ןדידלו .םתכאלממ ןישרופ לכה ,וכרב :ןזחה רמאש ןויכש ,תיברע תלפתב אלא רנה תקלדהב יול
והדידל וכרבכ יוה תבשה םויל ריש . חי (במ) :הגה תקלדמה טי השא התואש גהנמהו (גמ) הקלדהב תבש תלבקמ , אל םא כ (דמ) הלחת הנתהש ,
יגס בלב יאנת וליפאו ;(יכדרמ) ש לבא וכרב דע הכאלמב ןירתומ תיבה ינב רא (המ) . ןחלשה לע ןיקילדמש תורנב היולת הקלדה רקיעו אכ , ראשב אל לבא (ומ)
תיבבש תורנה (זמ) בכ .(ז"א) ןיקילדמש םוקמב תורנה חינהל ךירצו .(מ"ב 'פ יכדרמ) רחא םוקמב חינהלו הז םוקמב קילדהל אל גכ (חמ) ,

סר ןמיס הרורב הנשמ ג
(א) 'וכו ריהז אהי - הבוח אוה רנה תקלדה רקיע הנה [א] תמחמו תבש גנוע תוצמ םושמ ותושעל הארי הוצמ רודיה [ב]
:ו"ס ד"סר 'יס ןמקל ןייעו הפי
(ב) הפי - רוא אב תבשד הוצמ רנ י"ע רוא הרותו הוצמ רנ יכ ביתכד םימכח ידימלת םינבל הז רובע הכוזד ס"שב אתיאו
ךכלו [ג] הרותד םיריאמ םירכז םינב אוה ךורב שודקה הל ןתיש הכרבהו הקלדהה רומגתש רחא השאה ללפתתש יואר
[ד] הרותב לשכי אלש ידכ םש לכוא וניאש ףא דחא רנ פ"כע תבשב םש ךלוהש םירדחה לכב תויהל ךירצ רנה תקלדהו
ןבאב וא ץעב [ה] הליכא םוקמבש רנה לע ךרבת הכרבה והימ :

(ו) ףיסוהל - קילדהל ןיגהונ שיו [אי] תורבדה תרשע דגנכ הרשע שיו עובשה ימי 'ז דגנכ תורנ 'ז [בי] תויהל ןיכירצ ןיאו
ןחלשה לע ןלוכ :

(ט) 'וכו ול ןיא - ידכ םיחתפה לע רוזחיש בטומ הזבד לכאי המ ללכ ול ןיאד הנוכה ןיא הזב םייקיד [די] תבשל םחל תונקל
ךירצ ה"פא הקדצה תפוקמ סנרפתמ אוהש [וט] ומצע לשמ לוכאל ול ןיאש הנוכה אלא תבש תדועס רקיע םגו שודיק תוצמ
.תבשל רנ כ"ג גישהל לדתשהל רנו לכל םדוק תבש תדועסל םחל תוצמ ןימצמוצמ תועמ ול שיש ימו [זט] םדוק תבשל
אשד ףאד םילכאמ ראשמ חקיל ןמקלדכו תיב םולש םושמ רתוי ףידע רנ מ"מ תבש גנוע ללכב כ"ג אוה רשבו םילכאמ ר .
והימו [זי] טעומ רבד תושעל ךירצ ינע וליפאד ארמגב ןנירמאדכ תבש ילכאמ לע איצוי ראשהו דוחל דחא רנ יד רנ םושמ
תבש דובכל :ב"מב ב"מר ןמיסב ליעל ונבתכש המב ןייעו .
(י) 'וכו םיחתפה לע - אוהד [חי] תבש תדועס גנוע רקיע :דחא רנ ליבשב קר הזל ךירצ ןיא והימו [טי]

(די) שמ תיבה םולש םו - דחא רנ ול שי םאו [בכ] הכונח רנל וא שודיקל רתומה איצויו יגס .יגס דחא רנב הכונחל םגו .
ןירדהמה ןמ תויהל הכונחל תורנ דוע תונקל רתוי בוטד ל"נ תועמ טעמ דוע ול שיו הכונחל דחא רנו תבשל דחא רנ ול שי םאו
.ל"הבב יתראבש ומכו הלוכי כ"ג אמוס השאד א"מה בתכ הל שי םא והימו תורואמהמ כ"ג תינהנ אהד תבש רנ לע ךרבל
םלוכש םעטה רקיע אהד ךרבת אל וקילדהו וכרבש םירחא םע דחא ןחלשב תלכוא םאו ךרבי אוה חקפ אוהש לעב
הבג החמש אכיל אהו 'ח ףיעסב ש"מכ תורנה יוביר י"ע שיש הריתי החמש םושמ ןיכרבמ :

(כ) לודג םויה דועבמ - החנמה גלפ רחא היה םא וליפא ףא תבש ךרוצל קילדה םא לבא רחא ןינעל קולד היהש יריימו
רכינ וניאש םדוקמ כ"כ קילדהל ול היה אל הלחתכלד ףא ותובכל ךירצ ןיא מ"מ ותקלדהב תבש וילע לבק אלש
ילדמש ד"ש דבעידב מ"מ תבש ךרוצל ןיק :ל"הבב ןייעו
(אכ) קילדישכ - הפוחה ינפל תבש לבקל הצור הניא השאהו המחה תעיקש רחא דע הב ןירחאמו ש"עב הפוח שישכ [וכ] א"י
לע הידי סורפת הכישחב כ"חאו הפוחה םדוק הכרב אלב רנה קילדת כ"ע תבשב רוסאה רבד הזיא דוע תושעל ךרטצת ןפ
רבתו תורנה ל"נכו הוצמ ךרוצל ש"הב תובש לע ורזג אלד קילדהל י"אל רמאת הפוחה רחא תושמשה ןיב ןיידע אוהשכ וא ך
[זכ] ךרבת איהו א"סר ןמיסב תדמועו הקולדב הכרב ךייש אלד ז"ע םינורחאה והמתו [חכ] רוסיא ןמז אוה התעד טרפבו
קילדהל ונוצו רמאת ךיאו קילדהל [טכ] י"אל רמאתד הנקת ךדיא לעו איה כ"או י"אל תוחילש ןיא אה השק כ"ג קילדהל
ש"כ קילדמה קר ךרבי אל הוצמהד ח"הדה תעד כ"ג קילדהל וריבחל הוצמה לארשי וליפאו ךרבת ךיאו תקלדמ הניא
ךרבת אל השאהד הזב ךרוצלב פ"כע תונתהלו ךרבל הלוכיד ל"ייקד המ יפל ונייהד הזל תרחא הצע םינורחאה יקסמו [ל]
תלבקמ הניאש לחש השאב ימנ ה"הו [אל] הנתתו הפוחל תכלוהש םדוק ךרבתו קילדתו ךרוצל יוה וננינעב נ"ה הקלדהב תבש
:הפיפחו הציחר רחא דע תבש תלבקמ הניאש הנתתו הליבטה תיבל התכילה םדוק ךרבתו קילדת ש"עב התליבט ליל
(בכ) רנ קילדהל - תורנ המכ קילדמשכ וליפאו [בל] ע יכ רנ רמאיש רתוי בוט דחא רנ אוה בויחה רקי :

(הכ) י"רת ןמיס ל"עו - היל אריבסד ךרבל ךירצמה קסופה תעד רבחמה םש איבמד גד היתשו הליכא וב ןיאש ףא כ"הוי ם
תיב םולש םושמ וב ךייש יכה וליפא גנוע תוצמ וילע ךייש ןיאו :
(וכ) הקלדהה םדוק - ןתיישעל רבוע ןהילע ןיכרבמש תוצמה לכ ראשכ :
(זכ) הקלדהה רחא - קילדהל הרוסא בושו שוריפב תבשל הלבק ולאכ יוה ךרבת םאד ל"ס הז ךייש אלד בוט םויב כ"או
ע"כל :הלחתמ ש"מכ ל"ס םינורחא הברה לבא [הל] גולפ אלד א"מה תעדו קילדת כ"חאו ךרבת
(חכ) םירוחב - שיש ונייה [ול] ותשא תכרבב רטפנ וניא ותיבב תקלדמ ותשאש ףאו םתיבל ץוח ןיכלוהש אלא םישנ םהל
קילדהל ביוחמד יושנ וניא םא ש"כו םש חראתמש םוקמב דחוימ רדח ול שיש ןויכ :
ב ד"ס הכ תבש תבש תורנ
www.swdaf.com 9
(טכ) דחב םר - :רחא תיבב םילכואו םש ןולל קר [זל] דחוימ רדחה וליפא
(ל) וילע ךרבלו - דע וקלדיש םיכורא תורנה תויהל ךירצו ןבאב וא ץעב לשכי אלש תיב םולש םושמ הבוח רנ תקלדהד
הלטבל הכרב יוה ה"אלבו הלילב םתיבל ואוביש .[ח"הד] ןיאו דחא רדחב ב"עב הברה םינסכאתמש םידיריה לעו
עבה םתיבב ןיקילדמ םהישנ םא וליפא הכרבב הקלדה תבוח םהילע לח [חל] םרדחב םהמע ב"ה םלוכ ופתתשי כ"ע
ותכרבב תאצל ונווכי םה םגו ותכרבב םלוכ איצוהל ןיוכיו ךרביו דחא קילדיו ךירצ ןיא םרדחב םהמע כ"ג ב"העבה םאו
םתיבב םיקילדמ םהישנש ןויכ יטירפב ומע ףתתשהל :ז"סב ןמקלדכו
אל) ( וילע ךרבלו 'וכו ךירצ ןיא - לבא [טל] ןבאב וא ץעב לשכי אלש ידכ םש לכוא וניא וליפא ךירצ קילדהל :
(בל) דחוימ רדח ול ןיאש - ותיבב וילע ןיקילדמ םא וליפא ךרבלו קילדהל ךירצ דחוימ רדח ול היה םא אה :ו"סב ל"נכו
(גל) ףתתשהל - תבושת םשב א"גמה איבה [מ] ז"ערת ןמיס שירבו םש קיסמו ףתתשהל ןיכירצ םירוחבה םגד ל"שר
:ש"ע ב"ב ללכב אוה ירה ב"העב ןחלש לע ךומס םא לבא ע"פב לכואשכ אקוד ונייהד רשפאד
(דל) הטורפב - :הכונח רנ ןינעל ז"ערת ןמיסב ןמקל ש"מכו הנתמב ולש רנב קלח ול הנקמ ב"העבה םא [אמ] ה"הו
(הל) ךרבמ דחא לכש - רוא ףסותימד המ לכד תיוזו תיוז לכב הרוא תאנהל הריתי החמשו תיב םולש הב שי ה :
(ול) םגמגמ שיו - ןושארה קילדהש תורנמ הבורמ הרוא םש שי ה"אלבד םמעט :
(זל) 'וכו ןיגהונ ןיא - םינק הל שיש תחא הרונמב םינש וכרבי אל מ"מד ה"לשה םשב א"מה בתכו הנושארה העדכ אלא
הברה [במ] כו .הזב םג ןיליקמ שיו תחא הרונמ א"כ םהל ןיאש תוינע םישנב ז"ע ךומסל שיד ג"מפה בת :
(חל) ןכ - ךרבל לוכי ע"כל הליכא ךרוצ םוש םש שמתשמ וניאו םש לכוא וניאש יפ לע ףא ול דחוימה רדח ןהמ דחאל שי םאו
:'ו ףיעסב ל"נכו םש
(טל) 'וכו םילכואו - לוכאל רתומ ןיאד ו"טקס א"מב ג"ער ןמיס ףוס ןמקל ןייע םושמ ותיבב הברה רעטצמב אקוד קר רצחב
:םש 'כש המ ב"מב ןייעו רנ םוקמב אקוד לוכאל ךירצ ה"אל אה אצויכו םיבובז
(מ) רצחב - האנה ול שי םוי ןיידעש ףאש הלטבל הכרב יוה אלו יגס הלילה דע תקלוד ןיאש ףא תיבב לכוא םאד [גמ] עמשמ
.תורנה ןמ הליכא תעשב החמשו רחבומה ןמ הוצמו לוכאל הצורש ףא הלילה דע תוקלוד ויהיש תוכורא תורנ השעיש
םוי דועבמ :
(אמ) הלטבל הכרב יוה - ץעב לשכי אלש הלילב ותיבל כ"חא רזוחשכ ןלצא שימשת םוש תושעל לוכי וניאש ןויכש
תיב םולש םושמ היב תיל ןבאו [דמ] תורנה רואל רבד םוש םש שמתשמו ךשח תצק היה קילדהש תיבב םאו [המ] ךרוצל
רצחב לכואש ףאו הלילה דע תקלוד ןיאש ףא ארוסיא אכיל הדועס :
(במ) 'וכו גהנמהו - הכאלמב רתומו אגהנמ אכיל 'ו ףיעסב ליעלדכו ותקלדה לע ךרבמ אוהשכ וליפא [ומ] קילדמ שיאה םאו
:תונתהל בוט מ"מו

(המ) 'וכו הקלדה רקיעו - נייה ו [טמ] ןילכואש תורנה ןה הלחתכל הוצמה רקיעש יפל תורנה ראש לע אלו ןהילע ךרביד
יגס דחא רנ לע וליפאו ןהילע הכרבה אהתש יוארו ןרואל .[א"מ] ינפב ןחלש תחא לכל ןיאו םישנ הברה שי םא והימ
המצע [נ] לע ןיקלודש תורנה לע ןוגכ תומוקמ ראשב תיבב םידמועש תורנה לע ךרבל הלוכי עצמאב היולתה הרונמה
ךרבל יוארו תיב םולש םושמ אכיא שימשת הזיא םש תושעל ידכ קילדמש םוקמ לכבד ןניטקנ אללכד ג"הכו תיבה :
(ומ) תיבבש תורנה - ומצעל דחוימ רדח ול שי םא [אנ] חרואב לבא וילע ךרבלו ןחלשה לע קילדהל לוכיש ב"העב ונייה
ךרבמו רנ םש קילדמ םש לכוא וניא וליפא :'ו ףיעסב ל"נכו וילע
(זמ) 'וכו ךירצו - :םמוקמ לע תורנה ויהיש דע תבש לבקמ וניאש שוריפב הנתי םא וליפא [בנ] ונייה
(חמ) 'וכו אל - ונייה [גנ] ל"יקד םושמ וב ןישמתשמש םוקמב רנה חינהלו וב ןישמתשמ ןיאש םוקמב קילדהל רוסאש
תשמ ןיאש םוקמב קילדהש ןויכו הוצמ השוע הקלדה חינמש ףא םולכ ותקלדה ינהמ אל אבויח םוקמ וניאש וב ןישמ
אבויח םוקמב כ"חא [דנ] םלטלטל רתומ וב ןישמתשמש םוקמב תיבב קילדה םא לבא קילדהלו רוזחלו תובכל ךירצו
םמוקמ יוה תיבה לכד רחא םוקמב חינהלו כ"חא א"חה בתכ .לקהל שי ךרוצה םוקמבו [הנ] הזב ףא רימחמ שובלהו .
ש םישנה :ןישוע ןה הפי אל תיבה ךותל ןילטלטמו גחב הכוסב ןיקילדמ

גסר ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו םירוחב - לבא שממ םירוחב שרפמ אוהש עמשמ ח"הדבו א"שו א"חהו ג"מפהו ש"ותהו תבש תלועה כ"כ ב"מב ןייע
רטפנ ותשא לצא אוה םא אקודד וב ןייעמהל ע"שה ןושל קייד ןכ יכ דחא ל"נה םיקסופה לכ םע תמאהו השא ול שיש ימ אל
בוה הז ןידו ם"רהמה םשב יכדרממ אוה הזה ןידה רוקמ יכ דועו התכרבב קודצ רב ןושמש וניבר ורביחש] ןטק ץ"בשתב א
.ל"נה םיקסופה לככ אידהב ראובמ םשו ם"רהמה םשב כ"ג [ם"רהמ דימלת ול ךומסה ףיעסו הז ףיעס םעט ריבסנ התעו
[ד"י ק"סב א"מה ירבד םעט בטיה ונירבדב ראוביו] םולש םושמ םירדחה לכב קילדהל ךירצ םירדח המכ שיאל שישכד אוהו
םא כ"ע תיב םירדחה לכ ורטפנ אליממו ךרבמה היה אוה ולאכ יוה דחא םוקמב תכרבמ איהו ותשא לצא ותיבב אוה
םירדחה לכ קדוב אוה הז ךמס לעו דחא םוקמב ךרבמד ץמח תקידב ןינעל ומכו הכרבהב קילדמ אוהש אוה םא כ"אשמ
א םוקמב ותשא םש הכרבש הכרבהב רטפי ךיא ומצעל דחוימ רדח ול שיו ותיבב ונניא פ"כע םש לכוא וניא אוהד ףאו רח
םש ךייש ןיא תיב םולש םושמד ארבסה כ"א דחוימ רדח ול ןיאד ז"סב כ"אשמ ךרבלו קילדהל בייח תיב םולש םושמ
המב אצוי הזו תבשב רנ תקלדה לארשי שיא לכ לע הוצמ שיש המב א"כ וילע ראשנ אלו הרוא םש שי ה"אלב ירהש
ירצ ןיא כ"ע ותיבב םש תקלדמ ותשאש יטירפב זא ףתתשהל ך :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->