P. 1
Git Morgen - Akeres Habayis - Thursday 08.07.14

Git Morgen - Akeres Habayis - Thursday 08.07.14

|Views: 0|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Aug 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

1633

4:46 :רחשה תולע
5:58 :המחה ץנ
8:53 :ש”רק ןמז ףוס
9:30 :א"רג ש"קזוס
10:16 :הלפת ןמז ףוס
10:40 :א"רג ת"זוס
1:01 :תוצח
8:04 :העיקש
718.331.8463:רעמונ ןיילטאה םינמז
August 7 ‘14 ’סמלו ק”פל ד”עשת בא א”י ןנחתאו ’רפ גאטשרענאד
יעושעש ךתרות
ט"ע םיחספ
הרותה ידוסי
:גכ תבש
718.387.7008 ראמטאסד בל בטי להקד םיכרבא תודחאתה
SPONSORED BY:
To advertise call: 718.388.7744

Fax: 718.954.9788

Email: mail@gitmorgen.com
ך 011-972-2-5810-342 :רמואו רשבמ • םילשורי ■ 845-662-6122 :םוי םויה • לאוי תירק ■ 718-388-7744 :ןגראמ טוג • גרובסמאיליוו ל
■ 3 טייז ףיוא גנולייטפא "תיבה תרקע" יד ןיא םיכודיש יד טהעז ■
Company Frigidaire:
5000 BTQ remote control w/ a tmer $119
6000 BTQ $149 - 8000 BTQ $189
10.000 BTQ $219
12.000 BTQ $249 (only 2 available, company Friedrich) 220 vt
AIR CONDITION SALE!!
Wholesale Prices
Delivery available
917.771.5841
יתיבב
92 Middelton St #8B
ו"יה השמ ה"ומ ןב
ו"יה ףפאקזיומ רזעלא ה"ומ ןתח
ו"יה סקאל ףסוי ה"ומ
טכאנ ךאוו
Valid with coupon only
:× ×: -:× '·
Aug. 6 - Aug 17
SELLING
ONLINE?
Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC
WE WILL SHIP YOUR
ITEMS TO YOUR
AMAZON FBA FOR FREE
NO NEED:
Storage. Warehousing.
Employees.
YOU ONLY NEED:
AN AMAZON ACCOUNT!
For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com
CONTACT US
& WE WILL
SEND YOU
DEALS AS
THEY COME
IN
NO MORE
THAN 2
SELLERS
PER ITEM
G
r
e
a
t
O
p
p
o
r
t
u
n
it
y f
o
r

D
is
t
r
ib
u
t
o
r
s
&
S
t
o
r
e O
w
n
e
r
s
718-598-7235 טפור ומחנ תבש ראפ ןעגנידראפ וצ הריד ענייש א - טיעגיס
917-939-6885 ,טריזאנאגרא טוג ןייז זומ ,ס"מוו ןיא סיפא עשימייה א ראפ ןאמרעגניא רעגיטכיט א טכוזעג - טייהנגעלעג טעברא
845-274-3726 טפור ,ןעגנידראפ וצ )ךאק טימ םורדעב 1( הריד דשינרופ עגימור 2 - ס"מוו
845-492-7922 טפור ,םיתבש ראפ לטעטש ןופ רעטנעצ ןיא הריד טנעמסיעב םורדעב 1 עסיורג א ןעגנידראפ וצ - י"ק
347-638-3849 ס'דנוארג ענייש ,גאטנוז זיב טנייה ןופ לבעליעווע ,ומחנ תבש ראפ טנעגעג 4 ןאשקעס ןיא ןעגנידראפ וצ הריד עגימור 4 - י"ק
A nice big 4 room apt, private entrance with beautiful grounds in kj for rent per week for the next 4 weeks, please call 845-500-2589 - י"ק
Credit Repair We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800 Call For Free Consultation 800-209-8530
Very Good Cars for Summer! 347-499-0031 טפור - ןפיוקראפ וצ סראק
03 Chevy Impala 130K - $2,200. 04' Ford Freestar 160K $2,800. 03 Dodge Grand Caravan 130K $2,500
For Sale - Brand new Palm Pixi celphone. Great price! Please call 718-963-0359
Traveling to China frequently? We have over 1 million AA miles to sell at great rate (we don't buy). Serious inquiries only 845-774-5784 -no brokers
Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintif in a medical malpractice suit.
Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040
cardsmaven@gmail.com 718 475 1075 Cards Maven סטניופ עטסעב טימ סדראק ראפ ןעיילפא ,טידערק ןעיוב וצ יוזאיוו ,דראק טידערק רעייא ןופ טלעג ןייש ןכאמ םניחב ןפלעה ךייא ןלעוו רימ
Looking to buy Malaysian airlines, Air India, DHL, UPS and FedEx points (we don't buy any other points). Paying top dollar 845-694-7363
FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896
718-306-9314 ךילטייצ טלאצ ריא וליפא רעללאד ןפיוא סטנעס ראפ Bank of America home equity רעייא ןעלטעס טצעי טנעק ריא
718-306-9314 !לופסעסקוס ןענעז רימ ביוא ראנ טלעג ןייק טשינ ןעמענ רימ ,געט 30 יוו רעגינייוו - לענש טידערק ןטכעראפ רימ
917-627-8226 ןסע עלא טריוורעס ,ךילטנכעוו ךיוא ,לבעליעווע סואלעגנאב עטלייצעג - סליקסטעק
HANDYMAN ELECTRIC
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עטסלענש יד טגנערב ;"ןגראמ טוג" ןיא דייפיסאלק א
Dot Com
Wireless
829 Bedford
718.506.0112
E
x
c
e
p
t
i
o
n
a
l

C
u
s
t
o
m
e
r

S
e
r
v
i
c
e
!

PLANING A
GETAWAY?
STAY
CONNECTED!
We have a full rental line of:
• Wireless internet card rentals Verizon/Sprint 3G/4G data
• Laptops • iPads • Tablets • Cellphones for all over the world
• Special rates to Israel unlimited talk with 718# included
• Phones with unlimited text, data worldwide etc.
ןזאלרעביא טנעק ריא
דיא הוקמ םייב
ל"טיקד לודגה ד"מהיב ןיא
.טס רעפפוה 13
ןיליפת תקידב
!םויב וב
י"ע קדבנ
םירפא ברה
א"טילש ןאמדעירפ
347-587-0781
ייב רעדא
בוטש ןיא רימ ייב
172 Lee Ave.
10:30 ןופ גאט ןדעי
#8A .טס ןאסליוו 190 ףיוא בוטש ןיא רימ ייב רעדא .טס רעמיילק ןיא רעדא ינדאר ןיא דיא הוקמ םייב ןזאלרעביא טנעק ריא - םויב וב תוזוזמו ןיליפת תקידב
917-817-0185 ם’’תס רפוס א”טילש ןייטשקע עשוהי ’ר י”ע קדבנ ,תוזוזמ יד ןמענפארא םייהרעדנא ךייא וצ ןעמוק רענייא ןעק רעדא ,ירפוצ 9:00 ןופ
?ןאמללאפ ייב ןעוויירד רעדעי טנרעל סאווראפ
!ןעוויירד טוג ןעק ןוא ,סעלא טסייוו ןאמללאפ ןופ דימלת א לייוו
280 RODNEY ST. 718-237-1512
טכאנייב 11
00
זיב ןעפא
718-336-9500
Walk in & Transportation Available.
Free Parking in back of building.
All insurance accepted.
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway
Dental & Therapy
AHAVA
MEDICAL
URGENT CARE IN WILLIASMBURG
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway
718.336.9500
2
P
o
o
l
s
ץ
י
ו
ו
ש
ר
א
פ
ר
ע
ט
ס
ק
ע
ןע
יור
פ
ןוא
ר
ע
נע
מ
email: AkeresHabayis@GitMorgen.com To advertise call: 7183887744
■ August 7, 2014 • ק"פל ד"עשת בא א"י • ןנחתאו 'רפ גאטשרענאד ■
טנייה
84°- 65°
גינוז
ןגראמ
84°- 67°
גינוז
ד"סב
העיקש
8:04 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
9:16 ............................................
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עגיטכיר יד טגנערב ;"תיבה תרקע" ןיא דייפיסאלק א
עטצעל יד ןופ ריא טדייל !טונימ עטצעל יד טשינ ךייא טנאמרעד ,ירטנאק ןיא טראפ ריא רעדייא
We do delivery ,718-930-3527 טפור !ןטאטלוזער עטוג ןעזעג ה"ב טאה'מ ,ןפלעה ךייא ןענעק רימ ?Infecton גנוטיירפשראפ
Experienced Home Attended. Private, for elderly lady or elderly men or both.
Or babysitting available. Please call 718-436-6044
Williamsburg Early Childhood Center looking for a full time Bookkeeper.
Please leave Message at 347-375-8373
Looking for an experienced girl to wash & set wigs for a very busy רעכאמ לטייש
718-963-1494 טפור
Ofce in Williamsburg area is looking for a full time secretary
Please call 917-246-7406
Ahava Medical ןיא ןעיורפ ראפ Aqua Zumba ןופ עפורג א םאצ טצעי ךיז טלעטש'ס
#3026 718-336-9500 עיצאוורעזער ראפ ,8:00 זיב 7:00 ןופ טכאנ גאטסניד עדעי
,הוקמ/להוש וצ טנאנ .ןגיוצעגראפ לפאק ,ךילטנכעוו ףיוא ךילגעמ ,ןעגנידראפ וצ זיוה עטאווירפ - ימאימ טראנ
917-586-4505 .געט 30 ראפ זיירפ לשעפס ,זיירפ עכילגנעגוצ ,הציחמ טימ לופ ,רעטנואק טינערג טגאמראפ ,ס'דנוארג ענייש
718-302-4905 10:00PM זיב טפור ,תולכ ןוא סעטס'נתוחמ ראפ ךעלכיט ןופ לאווסיוא עטסנעש יד טאה - The Tichel Place
845-608-7676 טפור $15 זיולב אריווקס/יסנאמ וצ - $12 זיולב פ"ב/ס"מוו וצ/ןופ ךילגעט ןרעווילעד רימ ?לקעפ א ןקיש ריא טפראד
718-705-8008 תידרחה הדע רשכהב diet spary יד טימ געט 30 ןיא טנופ 30 ןרילראפ ןכאנ ןריובעג-יינ ךיז ןריפש ס'רעמוטסאק ענעדירפוצ רעטנזיוט
718-782-0285 טפור ,טריטנאראג טייהנדירפוצ • ןזיירפ עטסעב • ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
A phone call away for a once-in-a-lifetime experience 718.782.8900
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
)יעק( ו"יה סאיזאלג דוד 'ר בוך לזמ )המאש( ו"יה ןהאק אגרש לאקזחי 'ר
רעטסעשטנאמ - 'יחת הכרב הרש תרמ הלכה י"ק - ו"ינ יבצ ילתפנ רמכ ןתחה
STOP
Hair Loss
T O D AY
Kit עיינ יד טפיוק
טאה סאוו
Approved
Drops by FDA
+ Natural Vitamin
& Shampoo
ןוא
טעוועטאר
ראה רעייא
!תואיפ ןוא
ןיוש טפור
718-913-4683
Call Center Representatve
-Williamsburg-
We are looking for Call Center
Representatves to join or rapidly
growing team.
• Candidate must be professional, reliable, punctual
and able to mult-task in a fast paced setng.
• Candidate must feel comfortable talking on the
phone.
• excellent pay plus commissions.
Please email: pdiresume@gmail.com
To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com
· Kallahs
· Nurslng
· Mothers/Mechltenlsta
· Young Teens
· Crandnothers
Braun's Lingerie
186 Penn St. 718-387-2696
Òpen 11-7. Closed Mondays
Òur
Lxperlence
wlll enhance
your
Wardrobel
írlendly servlce.
Lxpert ílttlng.
íree Alteratlons.
Creat Clft
w
lth S100
purchase
ןיירא סע טגנערב !קעווא טשינ סאד טפראוו ?ןסירוצ תיציצ רעייא ךיז ןבאה
!יינ יוו שממ ןפינקרעביא סע ךייא ןלעוו רימ שטניל 27 סרענילק יסראמ וצ
C. B. Kelin
718.757.8931
AHAVA
MEDICAL
All Specialtes & Minor
Procedures on-site
URGENT CARE IN WILLIASMBURG
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway
718.336.9500
References
Available
רי א טאה
?ןדנואוו ענעפא
רי א טאה רעדא
?סיפ יד ןיא ןגאטייוו
ןרעדא עדנראטשסיורא ןופ
גנולייטפא OBS רעזנוא וצ ןיירא טמוק
רעטמיראב רעד וצ
Dr. Broadway
Free Parking
in back of
building
Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->