To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com
SPONSORED BY:

‫תורתך שעשועי‬

‫פסחים ע"ט‬

‫יסודי התורה‬

:‫שבת כג‬

718.387.7008 ‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר‬
‫ך‬

August 7 ‘14 ’‫דאנערשטאג פר’ ואתחנן י”א אב תשע”ד לפ”ק ולמס‬

1633

1:01
8:04

:‫חצות‬
:‫שקיעה‬

718.331.8463 :‫זמנים האטליין נומער‬

9:30 :‫סוזק"ש גר"א‬
10:16 :‫סוף זמן תפלה‬
10:40 :‫סוז"ת גר"א‬

4:46 :‫עלות השחר‬
5:58
:‫נץ החמה‬
8:53 :‫סוף זמן קר”ש‬

011-972-2-5810-342 :‫ ■ ירושלים • מבשר ואומר‬845-662-6122 :‫ ■ קרית יואל • היום יום‬718-388-7744 :‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‬

■ 3 ‫■ זעהט די שידוכים אין די "עקרת הבית" אפטיילונג אויף זייט‬

‫וואך נאכט‬
‫בביתי‬

‫בן מו"ה משה הי"ו‬
‫חתן מו"ה אלעזר מויזקאפף הי"ו‬

92 Middelton St #8B

‫הי"ו‬

‫מו"ה יוסף לאקס‬

Valid with coupon only 
ʡʠʠʫʡʠ
ʩ
$XJ$XJ

AIR CONDITION SALE!!
Wholesale Prices
917.771.5841

Company Frigidaire:
Delivery available
5000 BTQ remote control w/ a timer $119
6000 BTQ $149 - 8000 BTQ $189
10.000 BTQ $219
12.000 BTQ $249 (only 2 available, company Friedrich) 220 vt

SELLING

NO NEED:

WE WILL SHIP YOUR
ITEMS TO YOUR
AMAZON FBA FOR FREE

YOU ONLY NEED:

ONLINE?

Storage. Warehousing.
Employees.
AN AMAZON ACCOUNT!

For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com

CONTACT US
& WE WILL
SEND YOU
Op Great
por
DEALS AS
tun
i
t
y THEY COME
Dis for
trib
u
IN
& S tor
Ow tore s
ner
s
NO MORE
THAN 2
SELLERS
PER ITEM

Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC

!‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן‬

718-598-7235 ‫ א שיינע דירה צו פארדינגען פאר שבת נחמו רופט‬- ‫סיגעיט‬
917-939-6885 ,‫ מוז זיין גוט ארגאנאזירט‬,‫ געזוכט א טיכטיגער אינגערמאן פאר א היימישע אפיס אין וומ"ס‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬
845-274-3726 ‫ רופט‬,‫ בעדרום מיט קאך) צו פארדינגען‬1( ‫ רומיגע פורנישד דירה‬2 - ‫וומ"ס‬
845-492-7922 ‫ רופט‬,‫ בעדרום בעיסמענט דירה אין צענטער פון שטעטל פאר שבתים‬1 ‫ צו פארדינגען א גרויסע‬- ‫ק"י‬
347-638-3849 ‫ שיינע גראונד'ס‬,‫ עוועילעבל פון היינט ביז זונטאג‬,‫ געגענט פאר שבת נחמו‬4 ‫ רומיגע דירה צו פארדינגען אין סעקשאן‬4 - ‫ק"י‬
A nice big 4 room apt, private entrance with beautiful grounds in kj for rent per week for the next 4 weeks, please call 845-500-2589 - ‫ק"י‬
Credit Repair We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800 Call For Free Consultation 800-209-8530

Very Good Cars for Summer! 347-499-0031 ‫ רופט‬- ‫קארס צו פארקויפן‬

03 Chevy Impala 130K - $2,200. 04' Ford Freestar 160K $2,800. 03 Dodge Grand Caravan 130K $2,500
For Sale - Brand new Palm Pixi celphone. Great price! Please call 718-963-0359
Traveling to China frequently? We have over 1 million AA miles to sell at great rate (we don't buy). Serious inquiries only 845-774-5784 -no brokers

Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.
Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040

Dot Com
Wireless
829 Bedford
718.506.0112

PLANING A

GETAWAY?

STAY
CONNECTED!

We have a full rental line of:

• Wireless internet card rentals Verizon/Sprint 3G/4G data
• Laptops • iPads • Tablets • Cellphones for all over the world
• Special rates to Israel unlimited talk with 718# included
• Phones with unlimited text, data worldwide etc.

Exc
Cu eptio
s
n
Ser tome al
vic r
e!

cardsmaven@gmail.com 718 475 1075 Cards Maven ‫ אפלייען פאר קארדס מיט בעסטע פוינטס‬,‫ וויאזוי צו בויען קרעדיט‬,‫מיר וועלן אייך העלפן בחינם מאכן שיין געלט פון אייער קרעדיט קארד‬

Looking to buy Malaysian airlines, Air India, DHL, UPS and FedEx points (we don't buy any other points). Paying top dollar 845-694-7363
FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774
ELECTRIC
Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN
718-306-9314 ‫ פאר סענטס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‬Bank of America home equity ‫איר קענט יעצט סעטלען אייער‬
718-306-9314 !‫ מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול‬,‫ טעג‬30 ‫ ווייניגער ווי‬- ‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל‬

917-627-8226 ‫ סערווירט אלע עסן‬,‫ אויך וועכנטליך‬,‫ געציילטע באנגעלאוס עוועילעבל‬- ‫קעטסקילס‬
#8A .‫ ווילסאן סט‬190 ‫ אדער ביי מיר אין שטוב אויף‬.‫ איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‬- ‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום‬
917-817-0185 ‫ נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם‬,‫ אדער קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‬,‫ צופרי‬9:00 ‫פון‬

?‫פארוואס לערנט יעדער דרייווען ביי פאללמאן‬
!‫ און קען גוט דרייווען‬,‫ווייל א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‬

280 RODNEY ST.t718-237-1512
‫נבדק ע"י‬

‫הרב אפרים‬
‫פריעדמאן שליט"א‬
347-587-0781

‫אדער ביי‬

‫איר קענט איבערלאזן‬

‫שטוב‬
‫ביים מקוה איד ביי מיר אין‬
172 Lee Ave.
‫אין ביהמ"ד הגדול דקיט"ל‬

10:30 ‫יעדן טאג פון‬

AHAVA

MEDICAL
URGENT CARE IN WILLIASMBURG
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway
718.336.9500

.‫ הופפער סט‬13

2 Poo
‫ ויץ‬ls

‫שו‬

‫אר‬
‫עקסטער פפרויען‬
‫ער און‬
‫מענ‬

Dental & Therapy

‫בדיקת תפילין‬

!‫בו ביום‬

‫ ביינאכט‬1100 ‫אפען ביז‬
718-336-9500

Walk in & Transportation Available.
Free Parking in back of building.
All insurance accepted.
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway

‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:04 ............................................‬‬

‫‪84°- 65°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:16 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪84°- 67°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‬

‫דאנערשטאג פר' ואתחנן • י"א אב תשע"ד לפ"ק • ‪■ August 7, 2014‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬
‫‪718.782.8900‬‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫וקול שמחה‬

‫צד הכלה‬

‫‪A phone call away for a once-in-a-lifetime experience‬‬

‫ר' יחזקאל שרגא קאהן הי"ו (שאמה)‬
‫החתן כמר נפתלי צבי ני"ו ‪ -‬ק"י‬
‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית" ;‬

‫ר' דוד גלאזיאס הי"ו (קעי)‬
‫הכלה מרת שרה ברכה תחי' ‪ -‬מאנטשעסטער‬

‫מזל ךוב‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן!‬

‫ך‬

‫איידער איר פארט אין קאנטרי‪ ,‬דערמאנט אייך נישט די לעצטע מינוט! ליידט איר פון די לעצטע‬
‫פארשפרייטונג ‪ ?Infection‬מיר קענען אייך העלפן‪ ,‬מ'האט ב"ה געזען גוטע רעזולטאטן! רופט ‪We do delivery ,718-930-3527‬‬

‫‪Experienced Home Attended. Private, for elderly lady or elderly men or both.‬‬
‫‪Or babysitting available. Please call 718-436-6044‬‬
‫‪Williamsburg Early Childhood Center looking for a full time Bookkeeper.‬‬
‫‪Please leave Message at 347-375-8373‬‬
‫שייטל מאכער ‪Looking for an experienced girl to wash & set wigs for a very busy‬‬
‫רופט ‪718-963-1494‬‬

‫‪Office in Williamsburg area is looking for a full time secretary‬‬
‫‪Please call 917-246-7406‬‬
‫ס'שטעלט זיך יעצט צאם א גרופע פון ‪ Aqua Zumba‬פאר פרויען אין ‪Ahava Medical‬‬
‫יעדע דינסטאג נאכט פון ‪ 7:00‬ביז ‪ ,8:00‬פאר רעזערוואציע ‪#3026 718-336-9500‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע הויז צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪917-586-4505 .‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬

‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‪/‬צו וומ"ס‪/‬ב"פ בלויז ‪ - $12‬צו מאנסי‪/‬סקווירא בלויז ‪ $15‬רופט ‪845-608-7676‬‬
‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‪-‬געבוירן נאכן פארלירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג מיט די ‪ diet spary‬בהכשר עדה החרדית ‪718-705-8008‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬

‫‪Call Center Representative‬‬
‫‪-Williamsburg-‬‬

‫‪We are looking for Call Center‬‬
‫‪Representatives to join or rapidly‬‬
‫‪growing team.‬‬

‫‪• Candidate must be professional, reliable, punctual‬‬
‫‪and able to multi-task in a fast paced setting.‬‬
‫‪• Candidate must feel comfortable talking on the‬‬
‫‪phone.‬‬
‫‪• excellent pay plus commissions.‬‬

‫‪Please email: pdiresume@gmail.com‬‬

‫קויפט די נייע ‪Kit‬‬
‫וואס האט‬

‫‪Approved‬‬
‫‪Drops by FDA‬‬

‫‪+ Natural Vitamin‬‬
‫‪& Shampoo‬‬

‫רופט שוין‬

‫‪718-913-4683‬‬

‫‪STOP‬‬

‫‪Hair Loss‬‬
‫‪T O D AY‬‬

‫און‬
‫ראטעוועט‬
‫אייער האר‬
‫און פיאות!‬

Braun's Lingerie
186 Penn St. 718-387-2696
0QFO$MPTFE.POEBZT

0VS Ŕ,BMMBIT
&YQFSJFODF Ŕ/VSTJOH
XJMMFOIBODF Ŕ.PUIFST.FDIJUFOJTUB
(SFBU(
ZPVS Ŕ:PVOH5FFOT
XJUIJGU 

8BSESPCF Ŕ(SBOENPUIFST QVSDIBTF

'SJFOEMZTFSWJDF
&YQFSU'JUUJOH
'SFF"MUFSBUJPOT

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400

‫האבן זיך אייער ציצית צוריסן? ווארפט דאס נישט אוועק! ברענגט עס אריין‬
!‫ לינטש מיר וועלן אייך עס איבערקניפן ממש ווי ניי‬27 ‫צו מארסי קלינערס‬

AHAVA

‫האט איר‬

?‫אפענע וואונדן‬

MEDICAL

‫אדער האט איר‬

URGENT CARE IN WILLIASMBURG
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway
718.336.9500

Specialties & Minor 
$!ƫ(!All!.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
on-site 
1/0+)ƫ.%Procedures 
(ƫ! ,%!!/

SPARKL
High End Bridal Headpiece Rental

?‫ווייטאגן אין די פיס‬

‫פון ארויסשטארנדע אדערן‬
‫ אפטיילונג‬OBS ‫קומט אריין צו אונזער‬
‫צו דער בארימטער‬

Dr. Broadway

References
Available

Free Parking
in back of
building 

$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
C. B. Kelin 
1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/ 718.757.8931

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful