БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

март, 2009.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

ПОРЕЂЕЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ
Поређење нивоа безбедности саобраћаја на
појединим деоницама путева може се вршити:
- у односу на просечан ниво безбедности
саобраћаја путне мреже у земљи,
- поређењем две деонице или два пута
међусобно,
- поређењем нивоа безбедности саобраћаја на
деоницама истог или различитих путева итд.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

У градским агломерацијама, поређење ове врсте
могуће је извршити на различите начине:
1. поређењем нивоа безбедности саобраћаја
различитих путева (деоница) на подручју истог
града,
2. поређењем нивоа безбедности саобраћаја
различитих путева (деоница) на подручјима
различитих градова,
3. поређењем нивоа безбедности саобраћаја на
различитим деоницама истог пута.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Поређења на различитим деоницама истог пута:
- на подручју истог града,
- на подручјима различитих градова,
- на деоницама кроз град у односу на деонице
ван града,
- на деоницама кроз град у односу на цео пут.
Поређењем нивоа безбедности на деоницама
истог пута уочавају се места која "одскачу",
односно места која се издвајају по већем броју
незгода.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Квантитативна анализа саобраћајних незгода
Као наједноставнија, квантитативна анализа
укључује само бројчане показатеље. Она даје
могућност процењивања:
- тренда саобраћајних незгода,
- појавних облика (грешака) саобраћајних незгода,
- просторне и временске дистрибуције саобраћајних
незгода,
- тежине последица саобраћајних незгода,
- степена угрожености у саобраћају

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Тренд саобраћајних незгода подразумева
понашање криве која описује кретање броја
саобраћајних незгода кроз време, тј по годинама.
Праћењем тренда могуће је предвидети број
саобраћајних незгода у одређеном будућем
периоду, уколико се не уведу мере за њихову
превенцију.

Појавни облици (грешке) саобраћајних
незгода изучавају се феноменологијом, науком о
манифестацијама саобраћајних незгода. У оквиру
ње изучавају се спољни појавни облици незгода,
њихова динамика и структура, структуралне

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Просторна дистрибуција саобраћајних
незгода и њихових последица представља
распоред саобраћајних незгода у простору, која се
утврђује на основу статистике и на коју утиче читав
низ фактора као што су саобраћајно оптерећење,
квалитет путне мреже, распоред насељених места,
регулисање саобраћаја итд.

Временска дистрибуција саобраћајних
незгода и њихових последица се примењује у
циљу уочавања варирања броја незгода кроз време,
по годишњим добима, по месецима, данима у
недељи и часовима у току дана. (туристичка сезона,
начин живота, географски и климатски услови)

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Методологија процене нивоа саобраћајне
безбедности у великим градовима
Користи се неколико показатеља истовремено:
- број погинулих особа на 108 возило километара,
- број повређених особа на 108 возило километара,
- број саобраћајних незгода на 108 возило километара,
- број погинулих особа на 1 km уличне мреже,
- број повређених особа на 1 km уличне мреже,
- број саобраћајних незгода на 1 km уличне мреже,
- број погинулих особа на 100,000 становника,
- број повређених особа на 100,000 становника,
- број погинулих особа на 100 саобраћајних незгода и
- број повређених особа на 100 саобраћајних незгода.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

За сваки од показaтеља утврђене су референтне
вредности на основу којих се сваком од њих
додељује његова важност, односно тежина преко
коефицијента k, 1≤ k ≤ 2.
Коефицијент h за сваки од показатеља, представља
однос вредности тог показатеља са његовом
максималном референтном вредности.
Израчуната вредност TSL (Тraffic Safety Value) је
коефицијент који описује ниво саобраћајне
безбедности одређеног града.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Рангирање је по следећој класификацији:
- градови са веома ниским нивоом
TSL =
саобраћајне безбедности (TSL>7),
- градови са ниским нивоом
саобраћајне безбедности (6<TSL<7),
- градови са средњим нивоом
саобраћајне безбедности (5<TSL<6),
- градови са високим нивоом
саобраћајне безбедности (4<TSL<5),
- градови са веома високим
нивоом саобраћајне безбедности (TSL<4).

10

∑h

i

i =1

• ki

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Методологија поређења нивоа безбедности
саобраћаја применом ROSA индекса
Податак да последице саобраћајних незгода на
Тајланду проузрокују годишње трошкове од око 2,5
милиона евра, био је мотивација да се на
Универзитету "Songkla" развије методологија која
помоћу неколико показатеља омогућава поређење
нивоа безбедности.
Wi – тежински фактор
fi – коефицијент показатеља
n – број показатеља

ROSA =

n

∑W
i =1

i

• fi

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Формирање ROSA индекса неког подручја
укључује следећа четири показатеља:
- број погинулих на 100.000 становника
- број погинулих на 10.000 регистрованих возила
- број повређених (који су упућени на болничко
лечење) на 100.000 становника
- број повређених (који су упућени на
ванболничко лечење) на 100.000 становника

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Формирање ROSA индекса за неки пут, улицу
или деоницу пута укључује следећа три
показатеља:
- број саобраћајних незгода на 100 милиона
возило километара
- број повређених на 100 милиона возило
километара
- број погинулих на 100 милиона возило
километара

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Квалитативна анализа саобраћајних незгода
Циљ квалитативне анализе саобраћајних незгода је
првенствено да укажу на узрочне факторе који се
касније могу довести у везу са величином степена
моторизације, саобраћајном мрежом, растом
становништва, степеном саобраћајне културе
учесника итд.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Топографска анализа
Једна од прегледних анализа саобраћајних незгода,
која се састоји у повезивању места њиховог
дешавања са картом територије која се изучава.
Најчешће се користе три вида поменуте анализе:
карта, линијски графикон и ситуациони план
односно размерна шема.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ
СН са погинулим
СН са повређеним
СН са мат. штетом

учешће пешака
учешће возила

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Идентификација опасних места
Последица неравномерне просторне дистрибуције
саобраћајних незгода је појава опасних места или
"црних тачака", односно микролокација на којима
долази до повећаног броја незгода у односу на
њихов просечан број на свим другим местима путне
мреже исте дужине и категорије.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Rune Elvik, Truls Vaa
''црна тачка'‘ - место на путу највеће дужине
100 м, где су у последње 4 године,
евидентиране најмање 4 незгоде са
настрадалим лицима.
''црна секција пута'' (део пута највеће дужине
1 км, на коме је у периоду од 4 године,
евидентирано најмање 10 незгода са
настрадалим лицима.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Различите земље, различите дефиниције?!
Данска - најмање четири саобраћајне незгоде
у периоду од пет година, као и ''значајно''
већи број саобраћајних незгода на конкретној
локацији у односу на сличну локацију у
окружењу.
Грчка - број саобраћајних незгода који је већи
од 90 % или 97 % Поасонове расподеле
изведене мерењима на деоницама сличних
карактеристика.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Различите земље, различите дефиниције?!
Немачка - деоница дужине 300 метара, најмање пет
незгода сличног типа на мапи која приказује
незгоде истог типа у претходних годину дана или
најмање три незгоде на мапи саобраћајних незгода
за претходне три године.
Португал - деоницу дужине 200 метара са више од
пет саобраћајних незгода.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Различите земље, различите дефиниције?!

Шпанија - деоница пута дужине једног
километра, где се догодило више од пет
саобраћајних незгода са повређеним у периоду
од годину дана или су у том периоду погинуле
најмање две особе.
Холандија - најмање десет саобраћајних незгода
и/или опасних ситуација укупно у периоду од
три до пет година, најмање пет саобраћајних
незгода и/или опасних ситуација са заједничким
карактеристикама у периоду од три до пет
година.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

На Саобраћајном факултету у Београду је развијен
трореперни систем детекција места са повећаном
угроженошћу у саобраћају.
Први

корак је статистичка анализа саобраћајних
незгода на локацији, са посебним освртом на
конкретну популацију учесника у саобраћају.
Други корак - примена метода конфликтне
технике или неког од метода модификоване
конфликтне технике.
Трећи корак, спровођење анкете или интервјуа, у
циљу утврђивања оних места које популација
анализиране зоне сматра посебно опасним.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Након утврђивања црних тачака на сва три
начина посебно, приступа се преклапању тако
утврђених црних тачака и долази се црних
тачака на којима је потребно применити
одговарајуће контрамере. Могући случајеви су:
- црне тачке се у потпуности преклапају
- црне тачке се делимично преклапају
- црне тачке се у потпупости разликују

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

Први и трећи случај су изузетно ретки, док је други
случај најчешћи. Од изузетног значаја је, приликом
отклањања црних тачака, деловати и применити
одговарајуће контрамере на свим локацијама,
односно и на објективним црним тачкама, и на
објективно потенцијалним црним тачкама и на
субјективним црним тачкама.

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

За идентификацију црне тачке понекад је довољно
поставити камере....

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
МЕТОДЕ И АНАЛИЗЕ

ХВАЛА
НА ПАЖЊИ