‫

"
‪ 6 :" ." 16.90 : " 
• 936  • "'
  " .‬‬

‫  
 

‫"    
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫  
– " 
"‪ ,‬‬
‫  
  

‬
‫  

 

  ‬
‫ ‪ 
   

.‬‬
‫– 
 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 ‪"...!?" " :‬‬
‫) " 
'" (‬

‫ ‬

‫ ‪, 
,‬‬
‫  ‬

‫להשמיד האוייב‬

‫הרב שלו דב וולפא‪ ,‬בראיו נטול‬
‫כפפות‪ ,‬על האבסורד במצב הנוכחי‬

‫התעלות רוחנית‬

‫רב סר י'‪ ,‬קצי חב"די בכיר‪ ,‬מספר‬
‫על הלחימה מזווית מבט חב"דית‬

‫שגרת חירו ‬

‫הרב ישר אדרעי‪ ,‬שליח הרבי בנתיבות‪,‬‬
‫מתאר שגרת פעילות בצל הרקטות‬

‫ניסי בעז"ה‬

‫נת אברה מביא צרור מעשי ניסי ‬
‫שארעו ע חיילי ברצועת עזה‬

‫תרע"ד האר‬

‫‪ 100‬למלחמת העול הראשונה‬
‫פרק ראשו בסדרת מלחמת העול ‬
‫הראשונה בזווית חב"דית ‪ -‬במלאת‬
‫מאה שני לפרו המלחמה‬

‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד‬

²À°

‚–‡Œ—Š
‚…Š”‚ƒ‚‰–

´¬Ã¯·Ä÷°® 
É´½º±³´½
É»°

¸¶´·«½´­´
®²°´¹²´·Ä´½
Åî°¯¹Åí¼¹¬

Å°°Á¹·¸´¹Ã°Å·
¸´´°¬Äº°´®¿ 
¸´®·´¯°¸´Ä»¯À°·´²·
¸´´¬Ã½¯¸´Ã¿¶¯¹
ÃĽ¹´¿¼¶¹¸°ÃÅ·ºÅ´»¸´»¬Ã¯¼¿¿½  

 "    " 
 

"    " 

¸´´°¬Äº°´®¿¶¯·°®­¯°°Á¹º´«

¸¬¹Ã 

¸²´³¸¯»Á¼¸ÇÉ´´½¯»¼¸¶¯»²¸

ĐĔĝĠ
ĔĝĕģĤČĔĝ

ĝĤĠ
ěđĥČĤ

ĕĤĢđĚ ĦĘĕčē
ĦĕčĘ ĘĚĥē
Ĭ 10,000 ĕđđĥč

ĕĜĥ ĝĤĠ
ęĕĔĝ 20
Ęĥ ęĕĤďđĐĚ
ďďĤ ęĦĘđĝ
Ĭ 1,800 ĕđđĥč

3

ĔĝĕģĤČĔĝ ĐĜđĔ ĦđČĝĠđģ 4 ęĕĜđģ
03-3738888 ĤĝĚĘĔĘ ęĕĤĥģĦĚ
ĦđĘČĥ 2 ĘĞ ĐĜđėĜ ęĕĜđĞ
!ĖĤĞ ĕĤģĕ ęĕĝĤĠč ĦđėĒĘ ęĕĘđėĕđ
Ĥĕē !ĥď
ęĕĚĕĐĚč Đĕĕĥĕēĥ
ĦĞĥĦ ĒĤČĚ
Ę ďēđĕ
Ě

ĕĤĢđĚ Ęė ĘĞ ğģĦ ĞĢčĚĐ ,(21.7-18.8.14) ď"ĞĥĦ čČ đ"Ĕ-ĒđĚĦ Ď"ė ęĕėĕĤČĦĐ ěĕč ęĕĕģĦĕ ĞĢčĚĐ
.ĐĕĕėĒĘ ĐēėđĐė ĐĕĕĜģĐ ĦĕĜđčĥē ĦČ ĤđĚĥĘ ĥĕ .ěđėĝĕē ĕĒĤČĚđ ęĕēĤĚĚ ,ęĕĔĘĝ ĘĘđė ĔĝĕģĤČĔĝ ĐĜđĔ
.ěđĜģĦĘ ğđĠėč .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ
• 936 '  

Đ"č
ʷʤʸʠʡʤʶʴʤʤʦʫʸʮ 

œ£œ£¥” 

œ–˜¡œŸ 

¢˜œ¥ ˜

—Ÿ˜“ œ
šœ¬¡•
–X
˜
¥¬­

]—  

(21/8/14) ď"ĞĥĦ'Đ čČ-ęēĜĚ Đ"ė ĕĥĕĚē ęđĕ
ġė ĝďĤĠ 11 ĔđĤč 'ēĤ ,ģĤč-ĕĜčč ď"čē Ħčĕĥĕ ĘėĕĐč
Ĭ 50 :ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď | Ĥģđčč 10:00 ĐĞĥĐĚ ĘēĐ

077-5123-770 :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ 
"'
 '

4

ĘČĕĤČđĕďđĔĝ

‰"

2 
’ƒŽ
ğĝđĚ ĖĤĞ ęĞ ,ĐĜĦĚč ĥĠđĜ
!ˆŠ ‰Šƒ‰ - ‰‡‰„‰ƒ ƒ‰„‰

‰Š–‚‰ ‡ŠŠ - ‹Ž‡… ‡‚ƒ„ ’ƒŽŠ –ƒ ‹‚ •
"ƒ–˜‰" –Ž‡Œ ‘‰Š ‰‰„‡ ‘ƒŽ ‹‡–ƒ˜Œ ‚ƒ„ ‹‚ƒ •

‹‡‡„‡… ‹‡–Ž‡ŒŠ ‰Ž ‹‡Ž‡ ‡’Š‡ …–‡Œ ƒ–˜‰ ƒ‚–‡
.‘ƒ –ƒ ˆƒ‡ ‰ˆƒ–ƒ ,–‡‰ ‡…– ƒŠŒ ‡
.‹Ž‡… - ‰ƒŒ ‰Ž ‡–…‡ ‹‡–ˆŒ ‡ŠŒŠ ,ƒ’ŽŠ ˆŠ ƒŽŒ„„‰‰ ƒ„ 
‡ƒ‰‡‡ƒ ‡„‡… Š ‰‰„ ‹‡–ƒ˜Œ Š ’ƒŽ ‰…’Œ ˆŒƒ– ƒ‰„ƒ
.ŒŠƒŒ ‡„ƒ‰‡ ’ƒŽ ‡ƒƒ… - ‹‡ˆ–Œ‰ †‡Œ ‹ƒ ‹‡‰ƒ‚ ‹‡†–„Ž†

03-9302030 :ƒ‡‰ –˜‰ ,Š‚ƒŒ ‹‡–ƒ‰ –’Œ

www.hitkashroot.com

5

• 936 '  

‹‡•Žƒ‡ƒ‹‡ŠŠƒ‡’Œ 

­˜”œ¬š—Ÿ–˜•” œ¡¥§—¡ž—™«”˜–¡—Ÿ¥«œž™—Ÿ ¥§—–˜¥—™”“˜”“ 
­«—› Ÿ¥ ˜£œš” œ«¬§“— Ÿž ­˜¬¥Ÿ ­˜ž™— Ÿ–˜•˜ š«ž—— Ÿ–˜•˜ 
b™¥ «­œ”˜ ­“¬ «­œ”˜ Ÿ“«¬œ ­˜£”˜ œ£”¡ ­š“˜ –š“ Ÿž Ÿ¬ ¬–˜ª—
ddd¡¤œ«¤œ« ­ž™¤›• ›®¢ 
ŸX™š¢˜£•¤”b œ“”˜ œ¬¡¬¡¡—X œ«©¡—¢œ”Xœ¡œŸ •—™”­–š˜œ¡­˜žœœ¬˜
d ª£­¡˜”œ˜“­œ”¬—Ÿ«–—œ—˜™œ«—¬b—ž¡Ÿ—“˜§«­¡–ª—
(ĤđģĚč ČĘ ĦđĥĎďĐ .ęĕĤđĠėĐ ęđĕ ĦĚēĘĚ ĕĜĠĘĥ Ď"ĘĥĦĐ ġĕģĚ čĦėĚ ,266 'Ğ Ď"ĕē ĥ"đģĘ)

ĦďĘđĕĘ ĐčĕĐĤ
ĐčĕĐĤĚ ĦĤčđē
,ĦĕďđĐĕĐ Đ
ĐēĠĥĚĘđ
Ħđčĕĥē ĘĞ ĐĤĕĐč ĐĤđĢč
ĐĤđ ĐėđĤĞ
Ħđčĕĥē

ďđĘĕĕĐ ęĞ ĐĎĐĜĐĐđ ĐďĕĘĘ
ĐďĕĘ ĦđĜėĐĐ
.ďđĘĕĕĐ
ęĕčĦđėĐ ĕčđĔ ĕďĕ-Ę
ĕďĕ-ĘĞ ĐėĤĞĜ
.ĐĥĕĎĜđ ĐĐđčĎ ĐĚĤč ĦčĢđĞĚđ

077-5123-770
ĥĕĜĤĞĥĠČ

ęĕģđĝĠĐ 12 ĕĜđĘĞ

ĦđēĦĠĚ ģĕĒēĚ

ęĕĤĚ ğđĦ
ěĔģ ģĕĔĝĘĠ

ęĞ ęĕĜđĤĠĝ
ĐĕĢĜĕĚĘ 

Ƚ½

(ęĕėĤė 2) ęĕĜđďĕĝē

ĐģďĢ ĦĠđģ
ęĕďĘĕĐ ĤďēĘ

ĖđĜĕēĐ ĦĤĎČ

ĦđĘĞĚĐ Ĥĕĥ

ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ 
"'
 '

6

‫תוכ ענייני ‬

‫‪36‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪44‬‬

‫‪24‬‬

‫צוק איתן | להמשיך את המלחמה עד להשמדת האוייב‬

‫‪28‬‬

‫צוק איתן | התעלות רוחנית בשדה הקרב‬

‫‪32‬‬

‫צוק איתן | "החלונות רועדים וזו שגרת החירום שלנו"‬

‫הרב שלום דב וולפא‪ ,‬שקיבל הוראות מהרבי לכתוב על נושא‬
‫שלימות הארץ‪ ,‬בראיון נטול כפפות‪ ,‬על האבסורד במצב הנוכחי‬
‫רב סרן י'‪ ,‬הקצין החב"די הבכיר ביותר ברצועת עזה‪,‬‬
‫מספר ל'בית משיח' על הלחימה מזווית מבט חב"דית‬

‫הרב ישר אדרעי‪ ,‬שליח הרבי בנתיבות‪ ,‬בראיון מיוחד ל'בית משיח'‪,‬‬
‫על ההתמודדות היומיומית עם הרקטות הנוחתות בלילה וביום‬

‫‪36‬‬
‫נתן אברהם מביא צרור מעשי ניסים שארעו עם חיילים שבתוך גיא‬
‫צוק איתן | ניסים בעז"ה‬
‫הצלמוות ברצועת עזה‪.‬‬

‫‪50‬‬
‫ ‬
‫ " 
  ‬
‫©  
‬
‫ 
  
 ‬

‫‪44‬‬

‫צוק איתן | ח"כ יוני שטבון‪ :‬להשתלט על עזה!‬

‫‪50‬‬

‫ותרע"ד הארץ ‪ 100 -‬שנה למלחמת העולם הראשונה‬

‫‪61‬‬

‫אנ"שליחות‬

‫חבר הכנסת יוני שטבון מתייחס בראיון ל'בית משיח' ללחימה‬
‫הקשה בעזה‪ ,‬לתוכנית המבצעית החלופית שהוא מציע במקום‬
‫הנחיית המבצע הנוכחית ולמוסר הלחימה של צה"ל‬

‫מדורים‬
‫‪ 10‬דבר מלכות‬
‫‪ 14‬לוח שבועי‬
‫‪ 15‬דבר המערכת‬
‫‪ 18‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 19‬מאוצר המלך‬
‫‪ 56‬יומנו של תמים‬
‫‪ 62‬חדשות‬
‫‪ 85‬חסידים איין משפחה‬
‫טורים‬
‫‪20‬‬
‫הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‬
‫‪ 55‬בוא נתוועד על זה‬
‫הרב חיים ועקנין‬
‫‪ 59‬פרשת דרכים‬
‫שלום בער קרומבי‬
‫‪ 71‬אחרון חביב‬
‫הרב שניאור חביב‬

‫התוועדויות חסידותית‬

‫פרק ראשון בסדרת מלחמת העולם הראשונה בזווית חב"דית ‪-‬‬
‫במלאת מאה שנים לפרוץ המלחמה‬
‫הרה"ח ר' אלי לוי מספר על חיי שליחות בעבודתו‬

‫ 
‬
‫ 

‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ ‬
‫  ‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫  ‪ – , -‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪718–778–0800 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪718–778–8000 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫  ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫ 
‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫  ‪60840 " 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ 
‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫‪beisnews@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ǵƽ

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸À¶

³É¯´¿¸»Å¯
É´°´·¼¸¸²¸
° 

²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À 

´Á¸±³ 
¹»·ÇÁ± 
¸È½
¼´¸»º¶´Éà 
É´Áȳ¾¸° 
"'
 '

8

9

• 936 '  

‫דבר מלכות‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫כוונת ומטרת הזכרון )ובפרט ‪ -‬זכרון הקשור‬
‫ונכתב בתורתנו תורת חיים‪ ,‬הוראה בחיים‬
‫אשר נצחית היא )גם( בתור הוראה( שיהיו‬
‫ימים אלה נזכרים ונעשים‪ ,‬התשובה שתבוא‬
‫ע"י ההתבוננות בתוכן ימים אלה תביא‬
‫למעשים טובים בהתאם לזה‪ ,‬באותם הימים‬
‫ובפעולה נמשכת בכל הימים שלאחרי זה‪,‬‬
‫מעשים אשר הורה אהרן הכהן • ממכתב ר"ח‬
‫מנחם אב תשמ"ג‬
‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫פרשת ימי אלה‬

‫‪10‬‬

‫"‪, 

" ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫' "‪.‬‬
‫ ‪. . ,‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫' 

‫ !‬
‫   "‪  ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪,‬‬
‫     ‬

‫ ‪ 
  -‬‬
‫ ‪ -   :‬‬
‫     ‪,‬‬
‫   "  ‪,‬‬
‫   
"‪,‬‬
‫ "   ‬
‫  "‪,‬‬
‫  " ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  ‪ - 
 ,‬‬‫  "‪, ,‬‬
‫   " ‪ ,‬‬
‫"   "‪   ,‬‬
‫ ‪  :  ,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬

‫    ‪-‬‬
‫  ‪" ,  ,‬‬
‫ ' ‪ "  -‬‬
‫ "‪,‬‬
‫ 
'    

‫ 
 
‪  ,  ,‬‬
‫ ‪ 
()  :‬‬
‫ 
 

‪,‬‬
‫    ‬
‫) ‪    -‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 )(  (  ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ "   ‬
‫     ‬

‫"‪" ) 
 :‬‬
‫ 
(‪.‬‬
‫
 ‪.
, :‬‬
‫ ‪     : " . .‬‬
‫ 
 ) ‪   ' ,( 
,‬‬
‫  ) "(‪ .
"  ,‬‬
‫ ‪ ")    -‬‬
‫‪.( ,‬‬
‫ "‪" . '  :‬‬
‫) "(  "
 ‪.‬‬
‫  ‪ "
  " :‬‬
‫" ) " ) "( ' ‪.( ,‬‬
‫  ‪. '  :‬‬
‫ 
‪." ,"  :‬‬

‫  " ‪ 
 " :‬‬
‫)" "( ' ‪.‬‬
‫ "‪  
 " :‬‬
‫"
‪  -
"  " .‬‬
‫" "‪" " " . '  ,‬‬
‫ " ) 
" 
 (‪.‬‬
‫  " " " " "‪,‬‬
‫" 
‪,   " ,‬‬
‫" )   ""
'‬
‫‪   "   - (273‬‬
‫ 
) (‪   ,‬‬
‫ ‪  ' "  - .‬‬
‫"‪   ."  
' .‬‬
‫ 
' ' ‪.
" "
"  .‬‬
‫ 
‪"  " :‬‬

‫) " " ‪.  ' 
" " . ,‬‬
‫  ' " )"   ( ‬
‫  "(‪.‬‬
‫  "
‪." ,"  ' :‬‬
‫  ‪  " :‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪ ' " : . .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪. , " 
: . .‬‬
‫ ‪."  : . .‬‬
‫ 

‪. 
, " -  ' :‬‬
‫   ) 
"( " )" "‬
‫ " '   (‪  .‬‬
‫"  ‪ " )  " " .‬‬

‫•
' 
'"‬

‫ ‪    ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  "‪ ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫ "‪  ," " ,‬‬
‫ ‪,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  "  ‪   :‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    

‫   
 ‬‫ ‪"  
 -‬‬
‫"   ‬
‫ 
‪,"   ' ,‬‬
‫ " )   (  ‬
‫ ‪,'  " ,‬‬
‫ "   ‪ :‬‬
‫  ‪ ( )  -‬‬‫ ' ) "  ‬
‫ ‪(   ,‬‬
‫‪   " -‬‬

‫ „‬

‫ 
( " ‪.‬‬
‫ 
‪ ." ,"  : . .‬‬
‫ ' ‪.‬‬
‫ 
‪. , : 
 -‬‬
‫ ‪  :‬‬
‫ ‪ - "   .‬‬
‫   )
"(  "‬
‫ "   "  )' ‪,‬‬
‫ '  (‪.‬‬
‫ "‪. , ' :‬‬
‫' ‪" " :   . .‬‬
‫ ' ‪' :( ,)  . ,‬‬
‫   ‪"  .‬‬
‫  ) " "
" ' '( ' ‬
‫ ' ' ) " "‪   :‬‬
‫ '(‪. , " .‬‬
‫ ‪  " : -‬‬

‫ƒ‬

‫התבוננות בענין החורבן והגלות וסבתם ‪ -‬שנאת חנם‬
‫ותשובה על זה על ידי אהבת ישראל ועד לדרגת אהבת‬
‫חנם‪ ,‬ופדי' מן הגלות ובטולו על ידי זה‪ ,‬ועל ידי )הוספה‬
‫עוד יותר ב(לימוד התורה ובצדקה‪ ,‬וכמו שנאמר בנבואת ישעי'‪,‬‬
‫שנקרא כן ע"ש הישועה והגאולה‪ :‬ציון ‪ -‬אלה ישראל ‪ -‬במשפט‬
‫)תורה( תפדה ושבי' בצדקה‬
‫     –‬
‫ ' ‪   ,‬‬
‫ ) ' ‪(  -‬‬
‫    ‬
‫  "  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  "  " ‬
‫ "‪   " ,‬‬
‫ ‪  -   ,‬‬
‫" ‪ '  '  '  :‬‬
‫  ‪  "  -‬‬
‫"    ‬

‫    " 
‬‫ ‪() :   ,‬‬
‫
 ‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‪ -‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  
" ‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ 

‫"‬

‫" "‪, " 
" . " "  .‬‬
‫‪" " ,   " ,‬‬
‫ ‪,' ' '  " ,‬‬
‫" " '  ‪' " .‬‬
‫"‪.‬‬
‫ ) (‪'  " :‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪. , ' :  . .‬‬
‫ " "‪.‬‬
‫
– ‪" "  :‬‬
‫) "( " '  "  "‬
‫'  "
' ‪'   ,‬‬
‫ 
"  )  " "

‫ " ‪' "
 -  ' -‬‬
‫‪.(46‬‬
‫  ‪ " . , 
:‬‬
‫"‪.‬‬
‫  ‪ . ,  :‬‬

‫" "
‪.‬‬
‫ ‪( ') 
"  :‬‬
‫ '   
 ' ‪,‬‬
‫  " ‪.‬‬
‫ ‪.
,  : 
. .‬‬
‫  ‪ . , " :  . .‬‬
‫  " )
‪." " .( ,‬‬
‫‪  . , 
 :‬‬
‫ " "‪ .  , " 
.‬‬
‫ "   " ‪.‬‬
‫ ‪  " : . .‬‬
‫ " " ‪  -‬‬
‫  ‪.  
-‬‬
‫ ‪.  . ,  : . .‬‬
‫ ‪, '  " : . .‬‬

‪. 
 :‬‬

‫‚ ‪ '‰‬‬
‫‚‡‪!‰ '‰ ‚ : ‰‬‬


  
  
 ‪ ,‬‬
‫ ? 
   ‪  
? ...‬‬
‫   ?    ‪.‬‬


 ˜ ‡ ‪ 
‰‬‬
‫‡  
‪-‬‬
‫ ˜ ‡ ‪.„ ˜–‰‬‬
‫‡ ‪:‡ ‰‬‬
‫‪www.MoshBp.com‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪11‬‬ 

"'
 '

12

13

• 936 '   

  
 

 
- 

20:32 21:13 19:54 19:09 19:17 18:56  
21:50 22:26 20:57 20:19 20:18 20:15  

 , 

 " 

19:36 9:22 5:58 

20:09 9:29 5:56 - 

 , 

 " 

19:37 9:21 5:57 

19:18 9:28 5:55 - 

 : ' 

  .- 

  : 
 
"
" ,"
" : 

 : ' 
- 

  : 
 
"
" : 

 , 

 , 

 " 

19:35 9:23 5:59 

20:06 9:30 5:58 -  

 : ' 
- 

  : 
 
"
" : 

 , 

 " 

19:33 9:24 6:01 

20:04 9:30 5:59 -  

 : ' 
- 

  : 
 
"
" : 

 
 

" 

19:38 18:12
13:21 .12:47 9:22 5:57 
20:11 18:41
13:38 13:02 9:28 5:54 -
- 
 : ' 

  : 
 
"
" : 

 " 

19:36 9:23 5:59 

20:07 9:29 5:57 -  

 : ' 
- 

  : 
. 
" " ," " : 

 ,


 " 

19:34 9:23 6:00 

20:05 9:29 5:58 -  

 : '
- 

  : 

"
" : 

"'
 '

14

‫דבר המערכת‬

‫במלחמה‬
‫צרי לנצח!‬
‫עוד קוד שהחלה המלחמה‪ ,‬הבהיר ראש הממשלה כי אינו מעוניי‬
‫בה‪ ,‬וכי הוא שוא רק לשקט זמני‪ .‬בהמש הוא שוב ושוב דוחה‪,‬‬
‫מהסס‪ ,‬לא מורה להתקד ‪ ,‬ומצהיר על רצונו ב'הפסקת אש'‪ .‬בתו‬
‫המלל הבלתי פוסק ישנה מילה אחת שלא נשמעת ‪ -‬ניצחו‪.‬‬

‫ג‬

‫ ‪ 
     ,‬‬
‫ 
 
   ‪ ,‬‬
‫  ‪,  
 " " ,‬‬
‫    
‪     ,‬‬
‫  "‪   , "
  ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫   ‪  ,    ,‬‬
‫  
  
‪,   ,‬‬
‫ 
 ‪       ,‬‬
‫ 

" ‪     ,‬‬
‫    ‪,     -‬‬
‫     ‪    ,‬‬
‫" "‪.‬‬
‫

‪ 
   ,  ,‬‬
‫ ‪. 
-  
  
  ,‬‬
‫    
 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪ ,' '   ,  ,‬‬
‫ 
      ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  
  
  ,‬‬
‫    ‪  ,    .‬‬
‫  " "  
 "‪' ' ,  .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫  ‪,     
 .‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫    ‪   
 ,‬‬
‫' '    ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  
  
" ‪.‬‬
‫ 
   
   ‬
‫ ' '‪  
 . ' '  ,‬‬

‫ 
‪,   - 
,  ,‬‬
‫ 
'‪     ,   ,‬‬
‫   ‪,    ,‬‬
‫         
" ‪.‬‬
‫   
 
‪     ,‬‬
‫  ‪    .     ,‬‬
‫ 
‪' '   ,  , ,‬‬
‫     
‪  ,‬‬
‫  
‪  
     ,‬‬
‫ ‪. 
-‬‬
‫ 
  
‪ 
 , 
-‬‬
‫      
‪ -‬‬
‫ ‪ 
 ,    ' 
,‬‬
‫ 
   ‪ .    ,‬‬
‫  
 ‪  ,   ,‬‬
‫   
   ‪  ,‬‬
‫ ‪    .    ,‬‬
‫     ‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
 

 '‪ ' , 
 ,‬‬
‫ ‪ 
  ,   
 ,‬‬
‫ 
‪   ,  .  
  ,‬‬
‫ ‪    
 . 
  ,‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫"    ‪   ,‬‬
‫  
‪   . 
 
 ,‬‬
‫ ‪
, 
   
   ,‬‬
‫   

 
‪  ,‬‬
‫    
‪: " " " ,‬‬
‫     
!‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪15‬‬ 

"'
 '

16

17

• 936 '  

‫הפרשה החסידית‬

‫ציו
במשפט תפדה‬
‫ושביה בצדקה‬
‫הרב יוסף אברהם פיזם‪,‬‬

‫מנהל ת"ת חב"ד ומשפיע בתות"ל הקריות‬

‫מהי "ציון"?‬
‫ " " ‪     :‬‬
‫   ‪,   " "  ,‬‬
‫  ‪ ,   
 ? " " .‬‬
‫'  ‪ ,  " "  ,‬‬
‫  ‪ ,      .‬‬
‫   ‪ - ?   .‬‬
‫  " "‪  ,  - .‬‬
‫   "  " ‪.  -‬‬
‫ 
" ‪."      " :‬‬
‫   ‪!...‬‬
‫)   ‪( , ,‬‬

‫ממה תפדה?‬
‫ " " ‪  ,   :‬‬
‫     ‪   .‬‬
‫   
   ‪ 
 .‬‬
‫   ‪   
 ,‬‬
‫  '‪.‬‬
‫)
 " ' (‬

‫ציון מלשון סימן‬
‫ " "  ‪ " :   :‬‬
‫   "‪    " : ,‬‬
‫ 
"‪ ,  ,   .‬‬
‫  
‪ 
,  
   .‬‬
‫     ‪ .   ,‬‬
‫   ‪ 
     ,‬‬
‫ 
  ‪. 
  ,‬‬
‫)  ‪( ' ,  ,‬‬

‫‪–      ...‬‬
‫ ‪–   –  –  ,‬‬
‫  " )   ( " 

‫) (     ‪  ,‬‬
‫–   "  "‪ ,‬‬
‫ –  " "
 "   ‬
‫  ‪ ,"    " :‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫"!‪...‬‬
‫ –   –    ‬
‫      
‪ " :‬‬
‫   '"‪...‬‬
‫)"  "(‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫על שום מה נקראים ישראל "ציון"?‬
‫ " " "‪"   "  :‬‬
‫  " "‪  ,  .‬‬
‫         ‬
‫  
‪ ,      ,‬‬
‫   ‪ ,     ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫)   "‪( '  
,‬‬

‫הצדקה מועילה לעבודת ה'‬
‫ " " "‪(" ) " "  :‬‬
‫ " "  "  

‫   "‪:‬‬
‫    ‪    ,‬‬
‫   ‪  '"  
 ,‬‬
‫ " ) =  (  
 
  ‬
‫ ‪ !  
  ,  .‬‬
‫  ‪  
     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫) 
 " ' ‪(9‬‬

‫כיצד מכלים את שונאיהם של ישראל?‬

‫" " "‪      :‬‬
‫ ‪      : .‬‬
‫  ‪  , 
   ,‬‬
‫   ‪ - ,""   ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫ " "  "‪ "   :‬‬
‫   " ‪ 
  " :‬‬
‫ 
 ' "‪     .‬‬
‫   ‪    – .‬‬
‫ ‪,   ,   ,‬‬
‫       ‪ ,‬‬
‫        ‪ ,‬‬
‫   ‪.   
 ,‬‬

‫)  "‪( ' ,‬‬

‫)  
 ‪(217 ' ,  
,‬‬

‫איך לקרב את הגאולה?‬

‫‪18‬‬

‫פתגם השבוע בענייני גאולה‬

‫•
' 
'"‬

‫מאוצר המל‬

‫להוציא את‬
‫הטלוויזיה מהבית‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתלמידה‬
‫שלמדה בבית ספר תיכון בית יעקב‪ ,‬בו תיקנו תקנון‬
‫חדש שכל בת שלומדת בתיכון אסורה להחזיק‬
‫טלויזה בבית‪ ,‬ושאלה האם להחליף מקום לימודים‪:‬‬
‫  ) 
 –‬
‫   

 ( – ‬
‫  "  ‬
‫  ' – ' ) 
'‬
‫ (   '‬
‫  ‪. ,‬‬
‫
"‬
‫ועל שאלתה האם לנסוע ללמוד בחוץ‬
‫לארץ‪:‬‬

‫  " " ]= ‬
‫ 
 [‪.‬‬

‫"‪  ...‬‬
‫   
"‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪19‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫?‬

‫האם גם היום‬

‫אר ישראל היא המקו הבטוח ביותר‬
‫כמה זקוקי כעת באר‬
‫הקודש לדברי ההבטחה‬
‫העידוד והביטחו של‬
‫הרבי כפי שאמר בעת‬
‫מלחמת המפר כשנפלו‬
‫טילי על ערי ישראל‪.‬‬
‫ולאלו ששואלי ‪ :‬הרי‬
‫הרבי אמר זאת אז‪ ,‬ומי‬
‫אומר שהיה אומר זאת‬
‫ג היו ‪ -‬הרי שג על כ‬
‫השיב הרבי‪) :‬בכ"ג טבת‬
‫תנש"א(‪" :‬מה שאמרתי‬
‫הוא מתוקף הענין‬
‫ד"תמיד עיני ה' אלוקיך‬
‫בה‪ ,"..‬ומצד הענין דמקום‬
‫המקדש שנמצא שם‪,‬‬
‫והרי בזה אין שום שינוי"‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫‪20‬‬

‫•
' 
'"‬

‫י‬

‫   " ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ " '  ‪,‬‬
‫" 
"   " 
"‪ ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
   ‪:‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪     .‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   ‪ , .‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫
 
  ‪ " .‬‬
‫
  "   ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫     ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ ‪,   
,‬‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫"   
  ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪- "" :‬‬
‫  ‪    -‬‬
‫   
‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  
   '‬
‫ " "‪.‬‬
‫    
 ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫    '  ‪,‬‬
‫   '  " "‪ ,‬‬
‫       ‬
‫  ‪.‬‬

‫לא להיות סוסים‬

‫  ‪"   ,‬‬
‫  
)  

" ' ‪24‬‬
‫ (‪     ,‬‬
‫   
 ‪  -‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   
 
‪,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫‪     ,‬‬
‫  ‪,   
 -‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   
 
  ‪,‬‬
‫ 
  ‪   
,‬‬
‫  ‪ '  ,‬‬
‫" "‪    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫      ‪,‬‬
‫ ‪:"    ,‬‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫   " )=  ‬
‫" "  " "‪  " " ,‬‬
‫" "(?!‬
‫ ‪, 
  ,‬‬
‫     
 ‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫   
 ) 
 (‬
‫ ‪     :‬‬
‫   
‪     .‬‬
‫  ?‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬

‫ ‬

‫     ‪-‬‬
‫    ‪  :‬‬
‫ "  "   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  …‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫"  "‪ .  ,‬‬
‫ " "    ‪:‬‬
‫ " "   ‬
‫   ‪.‬‬
‫     
‪,‬‬
‫      ‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫)  " "‪ ,‬‬
‫"   "(‪ .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫    "‪ " :‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  " ‪" "  -‬‬
‫ " "‪   ,‬‬
‫ " " ‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ?!  " "  ‬
‫" "?!‬
‫]    ‬
‫ ‪,  " " .‬‬
‫     ‬

 ‪,  " " .‬‬
‫  " "  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫" "‪    ,‬‬
‫   '‪  .‬‬
‫    ‬
‫[‪:‬‬
‫  " "‪  ,‬‬
‫     '‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
‪. 
 ,‬‬
‫    " ‬
‫ " ‪   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ " "   ‪,‬‬

‫הקב"ה עושה אפילו מלחמות‬
‫בין העמים כדי לפרסם את‬
‫נבואתו של הנביא‪ .‬כדי שיהי'‬
‫"ולך אתן פתחון פה בתוכם"‬
‫גם אצל אותם מתי מעט‬
‫שעדיין לא שמעו ולא קלטו‬
‫שיש נביא בישראל‪ .‬וכאמור‬
‫שעלינו לעשות זאת קודם כל‬
‫מפני שצריך להיות איכפת לנו‬
‫מיהודים הזקוקים לעידוד‪ ,‬כפי‬
‫שמלמד אותנו תמיד הרבי‪.‬‬
‫   " " ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     
‪.‬‬

‫טועמים טעימה מהגאולה‬
‫    ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪, 
 
,‬‬
‫ 
    ‪ .‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫    
 

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪  '  .‬‬
‫" "‪    ,‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫  
‪    ,‬‬

‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪,  .‬‬
‫ " "   ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫ "   " ‬
‫ "  
 
 ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫העידודים של הרבי‬
‫   ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
   ‬
‫ "  
 ‪:‬‬
‫• "‪ !  ,‬‬
‫‪. 
  ,‬‬
‫   
!"‪.‬‬
‫• "  

‫  "‪.‬‬
‫• "


 

‫ ‪ 

 ,‬‬
‫ 
‪  , 

,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• " 
 
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫• " 
  ‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫•"  
"‪.‬‬
‫• "   ‬
‫–  "  ‬
‫
‪ " ,  ,‬‬
‫
"‪.‬‬
‫•  " ‬
‫ "‪  ." " ,‬‬
‫  –  

‫  "‪.‬‬
‫ ‪  " ,‬‬

    ‬
‫  ‪ " '  .‬‬
‫
  "   ‬
‫      ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫      ‪,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪21‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫    ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  
 
 ,‬‬
‫   

‪,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪.      ,‬‬
‫      ‬
‫    
 ‬
‫   ‪,
  ,‬‬
‫ 
   

‫   
  ‬
‫ 
 ‪  , .‬‬
‫‪  
  ,‬‬
‫ 
  ‪,  ] .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ "  – 
 " 
" ‪,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪  
 
 .‬‬
‫  
 ‪   ,‬‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫    ‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫  
    ‬
‫  [‪.‬‬
‫  ‪   :‬‬
‫‪     ,‬‬
‫   )" ‬‫'"(‪    " :‬‬
‫ "  '  ‪ ,"..‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‪   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫     "‪:‬‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫   " ‪  -‬‬
‫" "  " "‪   ,‬‬
‫  " " ‪  ,‬‬
‫ ‪   " "  ,‬‬
‫" "?!    

‫  "  
 ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫" "     ‪"" .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ )   " ‬
‫ "‪       ,‬‬
‫   (  ‬
‫  ‪   ,‬‬

‫‪22‬‬

‫•
' 
'"‬

‫על כך יש להמליץ את הרבי‬
‫הריי"צ‪" :‬צי ווייל דער פערד איז‬
‫א פערד‪ ,‬איז דער מלאך קיין‬
‫מלאך ניט" ‪ -‬וכי משום שה"סוס"‬
‫הוא "סוס"‪ ,‬וכל ההשגות‬
‫שלו הם בדברים "סוסיים"‬
‫בלבד‪ ,‬כמו שבולת שועל‪ ,‬וכי‬
‫בגלל זה ה"מלאך" הוא אינו‬
‫"מלאך"?! הדברים האמיתיים‬
‫והמוחלטים של הרבי שליט"א‬
‫מלך המשיח הם תמיד נכונים‬
‫ואמיתיים ואקטואליים‪ ,‬גם אם‬
‫ה"סוס" אינו מבין איך זה בדיוק‬
‫ ‪ - 
   ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪  " ,‬‬
‫  " )"  ‬
‫ "(‪.‬‬
‫   
 
‬
‫ "     ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫" 

  "  ‬
‫ "  "‪  ,‬‬
‫  ‪  
  .‬‬
‫     " ‬
‫    ‪ ') " ,‬‬
‫"(     ‬
‫   )" "(‪.‬‬
‫       ‬
‫   ‬
‫" "   ‪ 
.‬‬
‫  ‪ '   ,‬‬
‫‪     ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬

‫  
‪  
 .‬‬
‫    ‪, ,‬‬
‫  ‪ ," 
 .‬‬
‫ 
 ‪  
 .‬‬
‫  '  '‪  ,‬‬
‫   " ‪ 
,‬‬
‫   
 ‪  .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬‫ 
 )   "  ‬
‫ "(   ‪ .‬‬
‫      ‪ ,‬‬

   
   ‬
‫      ‪  ,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫ 
 ‪ 
"  "  ,‬‬
‫  )  "(‪  .‬‬
‫  ‪ 
    ,‬‬
‫ ‪ 
 )   ,‬‬
‫"‪ 
   ,‬‬
‫ ( 
   ‬
‫  "  
 ‪ ,‬‬
‫      ‬
‫   '   ‬
‫ )" 
" "(‪  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫'     
‬
‫ 
 )'  "(‪.‬‬
‫   
 

 '‬
‫ 
    )
‬
‫"(‪  
 .‬‬
‫   

 ‬
‫ 
    ‬
‫     ‪.‬‬
‫  
   ‬
‫     ‪:‬‬
‫     
 ‬
‫  
    ‬
‫  
 
‪-‬‬
‫  '    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪"    .‬‬
‫ '   '  "‪ " ,‬‬
‫  
    ‬
‫  " ‪   -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪" "  , ,‬‬
‫   ‪,"  " ,‬‬
‫  "   ‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

    

‫  ‪.‬‬

23

• 936 '  

‫‪¾É¸¯ Æ´Å‬‬

‫להמשי‬
‫½»¶½‪³"µÁ° ³‬‬

‫את המלחמה‬

‫עד להשמדת האויב‬

‫מדבר הרב שלום‬
‫קב‪ ,‬נטול כפפות‪,‬‬
‫בראיון נו‬
‫ב"ם השלם" ויו"ר‬
‫ראש כולל "הרמ‬
‫לפא‪,‬‬
‫ץ‘ שקיבל הוראות‬
‫דב וו הצלת העם והאר‬
‫מות ארץ הקודש‪,‬‬
‫ל‬
‫'המטה תוב על נושא שלי‬
‫דוע הממשלה לא‬
‫מהרבי לכ‬
‫במצב הנוכחי‪ ,‬מ‬
‫על האבסורד‬
‫מדוע מסכנים חיי‬
‫אזרחים רואים‪ ,‬ו‬
‫רואה מה שה‬
‫קורא גם להעמיד‬
‫ווא • הרב וולפא‬
‫ם לש‬
‫ין פלילי ולהקים‬
‫חיילי עי ההתנתקות לד‬
‫את פוש‬
‫ישובי גוש קטיף‬
‫חדש את שרשרת‬
‫מ‬
‫ראיין‪:‬‬

‫שניאור זלמן לוין‬

‫‪   
x‬‬
‫
   ‪ .‬‬
‫ ?‬
‫ "   ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ .  .‬‬
‫      ‬

‫‪24‬‬

‫•
' 
'"‬

‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫‪    x‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪, )   . ,‬‬
‫  (  ‪ ,‬‬
‫  ‪   
 ,‬‬
‫ ‪.     ,‬‬

‫  
  ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ 
    ‬
‫
 
‪    
,‬‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫     ‪ .‬‬
‫  ‪."   
" :‬‬
‫ 
   
 ‬

‫  
‬

‫הפתרון הכי טוב הוא התגלותו‬
‫של מלך המשיח תיכף ומיד‪.‬‬
‫אבל ברגעים האחרונים של‬
‫הגלות‪ ,‬יש להתנהג על פי‬
‫התורה שהיא הוראה בחיים‬
‫כפשוטו‪ .‬זהו מה שכתוב בקיצור‬
‫בשם הרבי במודעה שפרסמנו‪,‬‬
‫שחייבים לסיים את המלחמה‬
‫בכל התוקף‪ ,‬ובאמצעים הכי‬
‫משוכללים‪ ,‬תוך מיעוט חשיפת‬
‫החיילים לסכנות‪.‬‬
‫ 
"  
‪  : .‬‬

‫ 
‪  

" 
,‬‬
‫  
 "‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   
‪ 
 ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫
‪ 
   .‬‬

‫     ‪,‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    
‬
‫     ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫ ‪  
 
,‬‬

‫    
 ‪.‬‬
‫ ‪  :‬‬
‫ 
   

 ‬
‫     ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫‪ 
 '  x‬‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫  
  ‪:‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪25‬‬ "
 
 "  x
?" 

   
 ,   ,  
,      
   

.    
,    
     
,   , 
    
, ""    
.  '   
 ' 
 
 
    , 
  ,  , 

   ,
...    
     
   ,  
. 
    

    x
?    

 ,  
    

 , 
 
 

. 
 
  ,  
     
 
    
  ,   
 
 ,  

  
 ,   

    .  
.     
 ,     

     
.  
    
 .  x
? 

 ,  
 
     
  . 
 
    ,  
    
 
 
 .  
 
  , 
  
 
   
 , 
   
.   
 

 
 
,  ."  
 
     

? 
 
  
,    
    .  
     
, .      
,      
 
    

    , .
"
  ,  
 
.  

‫הפתרון שהרבי מציע‬
, 
,  

x 
  
  

 
,  . 

  
 

? 


 ,  :  
  
 
,  
 
  .  
, 
    
 
 ,    
   ,   

 
   
 

  , 
." 
"   

. 
    
,    
  ,  
 
  ,  

 ,    
 .  
  
,   
 "
 
 . 
   
    
  
     
  . 
   

"  " 
 
.     
"    x
?" 
 ,   
,"   " "   " 
"    
 
." " " 
    

 
  .    

 . 
  

     

   , 

.  

   " 

,   

."   
  
  .   

 . 
,  , 
 
 

.
 
 
 .     
.    
  
   
   .  
  "
 . 
 
.  
 ,  
 
    
,   "  
 ,    
.  ' ,  

:   
 
,  # $ %&& *+/ 0 5+ 8; <0$> " 
  @ $ ABC  5 $;D E+F G & > 
%&& 0 H  5I&> , J$ @ $ $ $ > 
  ."K&@ $*+/ DH E+F
.  

  x 
  , 
 
,  

?    
 

 
 
  
,'   , "  

     
    
   , . 

     , 
   .  
 ;A  .  
     
.   
 
   , 
  
   . 
 
.    
  ,  
   , 
 
   
  
" "  "  
 ," "  "
 
. "
   
  
  
!  
 

,  x  


  , 

   
  .  
 , 

 
"'
 '

26

‫  
 
‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫הצבא והממשלה שבויים‬
‫עדיין בתוך הקונספציה‬
‫של "ההתנתקות"‬

‫ ‪" 
 :‬‬

‫‪    x‬‬
‫ ?‬
‫ 
    ‪ .‬‬
‫‪  ,    ,‬‬
‫ "   ‬
‫  ‪ ;  
,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
   ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
‬
‫      ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪, 
 ,  ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   ‪   $‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪,    , x‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫ 
  

 
?‬
‫     ‬
‫  " "‪  .‬‬
‫  
  ‪
  ,‬‬
‫     
 ‬
‫  
   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫   ‪  "
" ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪,  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    
 ‬
‫   
  ‪.‬‬
‫ "   "‬
‫ "   ‪ ,‬‬
‫    ‪ 
 ,‬‬
‫ ?    
 ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫
    ‬
‫  
?!‬

‫עלינו להבין‪ ,‬שלפי קצב‬
‫ההתקדמות של החמאס‪,‬‬
‫הרי שבמערכה הבאה יהיו‬
‫לו פי שניים חיילים והוא‬
‫ישיג פתרון טכני שינטרל‬
‫את "כיפת ברזל" ואת‬
‫"מעיל הרוח" של טנקי‬
‫ה"מרכבה"‪ ,‬מה ששוב יסכן‬
‫באופן אמיתי את חיילי‬
‫צה"ל‪ .‬ולכן אין שום עצה‬
‫אחרת מלבד השמדתו‬
‫הטוטאלית!‬
‫להקים את‬
‫היישובים מחדש‬
‫‪    x‬‬
‫  " "‪ , 
 .‬‬
‫     ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬

‫    ‪.‬‬
‫‪,  
 x‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
  
 ‬
‫ ? 
   "‪,‬‬
‫ 
    

‫ 

   "‪,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
?   ‬
‫    ‬
‫ ‪)    ,‬‬
‫   (‪  , .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫? 
  
  ‬
‫ 
 
  ?‬
‫‪   x‬‬
‫  ?‬
‫     ‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫    
 ‪ .‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
   
,‬‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫   
 
 ‪.‬‬
‫  
 
‪  ,‬‬
‫ 
     ‪,‬‬
‫  ‪43‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪27‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫ 
"   ‪.‬‬
‫ ‪  :‬‬

‫"ת‬

‫   ‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ '‪   ,‬‬
‫ " ‪,‬‬
‫"  
  

‫ ‪    , ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫  ‪, 
 ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   ‬

‫‪28‬‬

‫•
' 
'"‬

‫ 
‪  
  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ '    ‬
‫   
 ‬
‫     ‬
‫" 
 
‪ .‬‬
‫ 
 " ' ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪  
,' .‬‬
‫  
"  ‪ ,‬‬

‫     
‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫הפסקת אש וחמשה הרוגים‬
‫ –‪ 
 
21‬‬

‫   ‬

‫רב סר י'‪ ,‬הקצי החב"די הבכיר ביותר ברצועת עזה‪,‬‬
‫מספר ל'בית משיח' על הלחימה מזווית מבט חב"דית‪:‬‬

‫התעלות‬

‫רוחנית‬
‫בשדה הקרב‬
‫' ‬
‫ ‬
‫‬

‫'‬

‫ ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬

‫‬
‫ ‬

‫‬

‫    

‫ ‪ 
  " .‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫   
 " ‪,‬‬
‫     ‬
‫  
‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫     ‬

‫חמש מאות חיילים שיושבים יחד באולם אחד‪ ,‬האוכל מונח על‬
‫השולחנות‪ ,‬והם כמו ילדים טובים מחכים לקידוש‪ .‬המורל בשמיים‪ .‬הבטתי‬
‫במחזה ואמרתי לעצמי‪ ,‬אם הרבי שם אותי כאן‪ ,‬בתפקיד הזה‪ ,‬בעמדה‬
‫הזו‪ ,‬זה לא סתם‪ .‬יש לי כאן שליחות למלא‪ .‬התחלתי לשיר 'שלום עליכם'‬
‫וחמש מאות חיילים אחרי‪ .‬אף אחד לא הלך הצידה‪ ,‬איש לא ניסה לחמוק‪.‬‬
‫השירה האדירה פרצה מכולם יחד‪ .‬זה היה מרגש • רב סרן י'‪ ,‬הקצין החב"די‬
‫הבכיר ביותר בין הכוחות הלוחמים בגבול רצועת עזה‪ .‬מספר על האווירה‪,‬‬
‫על התמודדויות מיוחדות לחייל חב"די בשדה הקרב ועל תובנות ביניים‬
‫חשובות מהמלחמה • כתבה מטלטלת היישר מהשטח‬
‫זלמן צרפתי‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫   
‪.‬‬
‫"   ‬
‫    "‪,‬‬
‫  
    ‬
‫    – ‪  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪.   
.‬‬
‫   
 

‫    ‬‫  ‪.‬‬
‫   
‬
‫‪    ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    ‬
‫    
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫   "  ‪.‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪29‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫ 

   ‬
‫ 
 "    ‪.‬‬
‫ 
   
 ‬
‫   
 
 ‬
‫ 
  
  ‬
‫   
‪   .‬‬
‫ 
 
 

‫ ‪ 
   .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫   "  

‫ ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪  
 , 
,‬‬
‫  "   

‫ 
 
 
 ‬
‫ "‪ " , .‬‬
‫    

 ‬
‫ ‪ 
  ,   ,‬‬
‫ 
‪     .‬‬
‫  "  ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫    

‫ ‪   .‬‬
‫ 

   ‬
‫   
‪ .‬‬
‫    
 ‬
‫       ‬
‫ 
 
  ‪ ,‬‬
‫ 
   
‪  .‬‬
‫      "‪ .‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫   
  
"‪.‬‬
‫   ‪,   ,‬‬
‫  
    ‬
‫ ‪  
" :‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
 
  
‬
‫    ‪  
,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫      ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  – ‪  ,‬‬
‫ 
 
  ‪ .‬‬
‫   
‪  ,‬‬

‫‪30‬‬

‫•
' 
'"‬

‫      
 ‬
‫ ‪."   ,‬‬
‫     ‪ 
,‬‬
‫ 

 '‪ 
 .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫  


" ‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫שאלות מורכבות‬
‫בהלכות שבת‬
‫ '     ‬
‫ ‪    " .‬‬
‫    
"‪ ,‬‬
‫ '‪ ,  ,  " ,‬‬
‫ 
 ‪."  ,‬‬
‫"   
 ‬
‫ ‪    , .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"      ‬
‫  "‪
" .' ,‬‬
‫  ‪    ,8‬‬
‫ 
    ‪ .‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ 
 
   ;‬
‫     ‪.‬‬
‫" 
 ""‪,‬‬
‫  '‪.   " ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
‪.    ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪    ,‬‬

‫    ‪.‬‬
‫"     ‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
  "‪ ,‬‬
‫ '‪   , 
 " .‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪  , 
,   .‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
 "‪
  .‬‬
‫      ‬
‫    

‫      ‬
‫ "‪.‬‬

‫שבת בלתי נשכחת‬
‫" ‪   ,‬‬
‫ 

‪ 
  ,‬‬
‫  
 
‪
 .‬‬
‫  ‪
.  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
 
‪   .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
 
 ‪/‬‬
‫  
  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
    ,‬‬
‫  ‪ 
 .  .‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫ ‪ .  ,  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
 '  ' 

‫  
 
‪  
 .‬‬
‫ ‪ .
   ,‬‬
‫   
‪.  .‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 ‪,'  '  .‬‬
‫ 
 '
'‪.'  ' ,‬‬
‫     ‬
‫  ' 
' 
 ‬
‫ ' ' 
 ‪.‬‬
‫"   ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   
 .‬‬

‫  ‪  , ,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫    

‫   ‪ ,  ,‬‬
‫     ‬
‫    
‬
‫ "‪.‬‬

‫מורל בשמיים‬

‫"מאותה סעודת שבת‪ ,‬ביום‬
‫הראשון של המילואים‪,‬‬
‫הבנתי שאני לא סתם שם‬
‫בשביל למלא את התפקיד‬
‫המקצועי שלי‪ .‬אני כאן‬
‫בשליחות של הרבי ועלי‬
‫לנצל כל רגע‪ ,‬כל מצב‪,‬‬
‫כל אפשרות למלא את‬
‫השליחות על הצד הטוב‬
‫ביותר‪ .‬אני מנסה לנצל כל‬
‫מפגש כדי לדבר על משיח‬
‫שעומד להגיע בכל רגע‪,‬‬
‫על הסימנים‪ ,‬על נבואת‬
‫הרבי וכמובן כדי לדבר‬
‫ולהסביר את שיטת הרבי‬
‫בענייני שלימות הארץ‬
‫ובטחון יושביה"‪.‬‬
‫ ' ‪  . 
 .‬‬
‫ ‪.    .‬‬
‫  ‪ '   .‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫ ‪" 
 :‬‬

‫"  
 "‪ .‬‬
‫ ‪  
  " ,‬‬
‫–‪
. 
  . 
100‬‬
‫
 ‪, "
  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫"  
  ‬
‫ ‪  
 
  .‬‬
‫ ‪  
   .‬‬
‫ ‪, 

  .‬‬
‫     
 
‪.‬‬
‫     

‫  
  
‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫ 
‪ ,     .‬‬
‫ "‪.‬‬
‫" 
    ‬
‫ 
    

‫ ‪  
  .‬‬
‫ 
‪,     ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"     ‬
‫ 
" 
‪"
   .‬‬
‫ 
   

‫ ‪   " 
.‬‬
‫  
‪   
,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
 
"‪.‬‬
‫     ‬
‫  
  
 ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ' '  
 ‪ ,‬‬
‫      ‬
‫ ' ' 
‪  .‬‬
‫ '‪,      ,‬‬
‫  

 ‬
‫  
  ‬
‫ 

‪.‬‬

‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪,  
  " :‬‬
‫  
  "‪.‬‬
‫"‪
    ,‬‬
‫ "‪.    ,‬‬
‫" 
  ‪  .20‬‬
‫      ‪,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫    
‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫       ‬
‫      ‬
‫     ‪.‬‬
‫"   ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‪,  .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ 
  -‬‬
‫     
‪.‬‬
‫" "‪ " ,  ,‬‬
‫     ‬
‫
‪.      ,‬‬
‫ 
     ‬
‫ 
‪.     .‬‬
‫" ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  ‪35‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪31‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫"החלונות בבתי ‬
‫רועדי וזו שגרת‬
‫החירו שלנו"‬

‫בראיון מיוחד ל'בית משיח' מספר הרב ישר אדרעי‪ ,‬שליח הרבי‬
‫בנתיבות וחתנו של ה"בבא סאלי" על ההתמודדות היומיומית עם‬
‫הרקטות הנוחתות עליהם כמו גם עם הפגזות צה"ל שמרעידות להם‬
‫את הבתים מדי רגע‪ ,‬בלילה וביום; על הגעגועים לשגרת השקט‪ ,‬ועל‬
‫‪ 400‬תלמידי מוסדות החינוך של חב"ד בנתיבות המתמודדים לאורך‬
‫השנה כולה במצב הרגיש והנפיץ‬
‫ראיין‪ :‬שניאור זלמן לוין‪ .‬תמונות‪ :‬מאיר הלוי‬

‫ה‬

‫ 
 ‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ 
 ‪
-‬‬
‫ ;  ‪.  -‬‬
‫   
  ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫‪ 
, 
 x‬‬
‫ ] 
‬
‫    

‫ 
 ‪ 
[.. -‬‬
‫
?‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪,  .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫" "    ‬
‫ ' ' ‪  -‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫‪   x‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫•
' 
'"‬

‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ 
‪  ,   ,‬‬
‫  ‪ 
, " .‬‬
‫    
  ‬
‫ –  
 ‪ .‬‬
‫ 
–  ‪12– ,‬‬
‫"  ‪   
.‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
‪.‬‬
‫‪?   x‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫  
    ‪,‬‬
‫    ‬
‫   
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
 ‪ ,‬‬
‫ 
?‬

‫ ‪    ,‬‬
‫‪     
,‬‬
‫‪     .‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫ ‪ , 
  ,‬‬
‫  ‪ .  
 ,‬‬
‫     ‬
‫‪  ,    ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬

 ‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ 
"    ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  " 
"  ‬
‫ 
  
 ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬

‫"אומרים פרק תהלים‬
‫שזה לא יפול עלינו"‬
‫    ‬

‫ 
 ‬

‫ 
     
‪.   ,‬‬

‫  ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫  ‪,  ,  ,‬‬
‫    ' 
'‪,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ' 
'‪  .‬‬
‫     ‬
‫ 
"‪   400 .‬‬
‫  
"  ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
‪ ,  
" :‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ ‪ 
,  ,‬‬
‫      ‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫  ‪,  ," ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫  ‪.‬‬

‫אפשר לומר על נתיבות‬
‫ועל כלל המקומות‬
‫שנופלות שם הרקטות‪,‬‬
‫שזכות הצדיק הנמצא‬
‫פה‪ ,‬מגנה על המקום‬
‫ועל יושביו‪ .‬בנתיבות‬
‫אנחנו בהחלט רואים‬
‫את הניסים הגדולים‪,‬‬
‫ואני מאמין שזה קשור‬
‫לחותני הבבא סאלי‪.‬‬
‫ובעצם‪ ,‬לא רק נתיבות‬
‫אלא על כל איזור‬
‫הדרום‪.‬‬

‫   
  ‬
‫     ‬
‫   '  ' ‪ -‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ !  .‬‬
‫     ‬
‫  ‪."   ,‬‬
‫‪ 
 
 
x‬‬
‫ ‪? 
  ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪"  "  -‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ ,  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
   

‫   ‪ 
, .‬‬
‫  
   ‬
‫  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫‪?  x‬‬
‫    ‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪33‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬
‫     ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ‪" ,‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪.‬‬
‫‪'    x‬‬
‫
'‪  15 
 ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫  ?‬
‫  
‪"   .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪ 
,  ,‬‬
‫
  ‪.‬‬

‫ 
  "‬

‫ 

‫    ‪  -‬‬
‫ ‪ 
    ,‬‬
‫   " ‪   .‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪,   
,‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪ 
 
, x‬‬
‫     ‬

‫‪34‬‬

‫•
' 
'"‬

‫  ‪ 
 
 .‬‬
‫
   ‬
‫
?  
  
?‬
‫  
 
‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
–   ‬
‫ ‪   
,‬‬

‫כשיש 'צבע אדום' ‪-‬‬
‫צריכים לבקש על הגאולה‬
‫‪ 
  , 
x‬‬
‫  
 ‬
‫‪  


,‬‬
‫   ?‬
‫ 
 
  ‬
‫   
‪,  ,‬‬
‫ 
   

‫   ‪ , .‬‬
‫ 
   
" ‬
‫' '‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,  .‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪   , .‬‬
‫ " ‪     ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫     ‪:‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫  
‪   
 .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫‪? 

 x‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫     ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫‪ "    .‬‬
‫   
" " ‬
‫    ‬
‫ "‪.‬‬
‫‪ 
  '  x‬‬
‫  
‪ 
  ,‬‬ 

"

 

35 

 ,    
. 
 
  
"   ,  
,   , 
,   
.   
 
  
. 
  
  "? " 
  " ,
."  

  ,   
, .  
 
.      
,   x 
 '" "
?  

   

     ,' 
 
  
,   .   

   .   

 , 
  
  ,   
.   

  
, " 

.  
  
.      
 
  
 
 , 

 
.    
    
 .    

  "  
 -      
  
  
."    

 
  .  
 
  
 
 .
 
.  
   "  
 
.   
"    
.  
  

 , 
  
. 
 
,    
 ,  
 ,  
  
 . 
.  .   
 
 
   "
   
 
   . 
 
  . 
    
 , 
   

• 936 '  

 ?  


? 

  
 ,  
    , 
  ,  

 
  .   
    
  
  
. , 
. 

     
   ,  

,  ,   
,     

   
  
   - ' 
  .    
'   ,  
 , 
  '  
     
   ) " 
   ,( 
,  -   
.     

 


x
?    
 " .  
      
  , 
.    , 
  
 
 

31   
 
 
    
   
,  
  ,  

  .   
 
  ,  
 ,   , 
  . 
 
    
   
. 
.    " 
 .   

 .    
 
, 
 
  
   , 
-    

¾É¸¯ Æ´Å 

" 
 : 

³"µÁ° ³½¶»½ 

"'
 '

36

‫ניסים‬
‫בעז"ה‬

‫  ‬

‫חיילים הלוחמים ברצועת עזה‪ ,‬מספרים על‬

‫זכה עם ישראל בקיץ תשע"ד לראות את יד ה'‬
‫מנווטת באהבה את מערך הניסים הגדול המרחף‬
‫מעל שמי עם ישראל כמו גם מתחת לקרקע‪ .‬אש‬
‫תופת המשוגרת ממעל כמו גם איומים מסוכנים‬
‫הצצים מתחת לפני האדמה‪ ,‬ומה שבאמצע‪,‬‬
‫מופנית כלפי חיילים כמו גם אזרחים ‪ -‬והקב"ה‬
‫שומר ומגן על כל אחד ואחד מבני ישראל •‬
‫והשבוע מעשי ניסים שארעו עם חיילים שבתוך‬
‫גיא הצלמוות • על ניסך ונפלאותיך שבכל עת‬

‫מאת נתן אברהם‬

‫כ‬

‫  
     ‬
‫    ‪  

 
,‬‬‫       ‪  ,‬‬
‫  
     ‬
‫     ‪ , 
 , .‬‬
‫ 

   ‪ 
  
 ,‬‬
‫ 
 
    ‪   ,‬‬
‫  ‪. 
 .‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪37‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬
‫אחריות אמיתית‬

‫ '  ) (  ‪:‬‬
‫ 
    ' '   ''‪ .‬‬
‫
 
  ‪ 
   
 .‬‬
‫        ‪ ,‬‬
‫  ‪         .‬‬
‫  
 ' "
‪ 
   
 
.‬‬
‫ 
     
 
‪.‬‬
‫    
  
  ‪ .‬‬
‫  

      ‪.‬‬
‫  –  ‪   
   ,‬‬
‫  ‪        ,‬‬
‫ 
‪  ,     
 .‬‬
‫   
   ‪.‬‬
‫       
‪   ,‬‬
‫  ‪   
 
    .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫     
‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
 ‪ 
.‬‬
‫  
  ‬

‪  
 
.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫       ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫     ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫ 

    ‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫     ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    
 

‫   
 ‬
‫      ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫    
 
‪,‬‬
‫   ‪   ,‬‬

‫‪38‬‬

‫•
' 
'"‬

‫ 
    ‬
‫ 
  
‪   .‬‬
‫  
  

  ‬
‫    
  ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫"     ‬
‫ –      

‫ "‪ 
   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   
   ‬
‫  ‪ –  
,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫"     "‪.‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫   

‫
   
‪   .‬‬
‫  " ‪   ,‬‬
‫  –‪    31‬‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫   
   ‬
‫

  
 " "‬
‫)" 
"(‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫   

  ‬
‫  ‪15– 
  ,‬‬
‫  ‪,     .‬‬
‫" "   
‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫  ‪.‬‬

‫אש תופת מכל הכיוונים‬
‫     ‬
‫ 
"  
 ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫
 ‪ 
  .‬‬
‫    
  ‬
‫ 
  
 
‪.‬‬
‫
   
 

‫     
 ‬
‫  

 ‬
‫ ‪
     ,‬‬
‫   
 
‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
     ‬
‫     ‬
‫ ‪   "
 
 .‬‬
‫   
 
 ‪,‬‬
‫ ‪ ,    ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫   
"  
"‬
‫  
 

 ‪,‬‬
‫     
 ‬
‫ ‪ 
    ,‬‬
‫ 
‪  ,  .‬‬
‫  
  
‬
‫
  ‪    ,‬‬
‫ 
   
‬
‫      ‬
‫
   ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ 
 
  ‬
‫   
  ‬
‫ "‪ ,  ' ,‬‬
‫  
"‪   
" .‬‬
‫      ‬
‫  ‪  
  .‬‬
‫    ‬
‫ "    ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫   
 ‬
‫   
‪   
.‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 ‪   .‬‬
‫  
  ‪
 ,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫    
"‪.‬‬

‫ ‪" 
 :‬‬

‫   ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫" 
  
  ‬

   ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫      ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫"    

‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
 
‪ ,  ,‬‬
‫  ‪  
  .‬‬
‫ ‪ ,  
   .‬‬
‫   
 ‬
‫‪     .‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫  ‪."    ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪,  ,  ' ,‬‬
‫    ‪:‬‬
‫"  
   
‬
‫  ‪    .‬‬
‫ –    ‪,‬‬
‫   ‪ 
 .‬‬
‫
     ‬
‫     ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫  ' ‪  
 ,‬‬
‫ " 


 ‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫" 
 
‬
‫    ‬
‫
 ‪ 
   ,‬‬
‫     ‬

" ‪
   .‬‬
‫     ‬
‫     
 ‬
‫  ‪   ' .‬‬
‫  
   ‬
‫   ‪
 
.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪."'  
 -‬‬
‫'    ‬
‫
     ‬
‫
 ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ –‪ 
   ,‬‬
‫    ‪ .‬‬

‫ 
"   ‪ 
   ,‬‬

‫"בגלל ההפגזות קיר גדול‬
‫של בית החל לקרוס‬
‫לפתע מול עינינו רגע‬
‫לפני שנכנסנו לתוכו‪.‬‬
‫החלל שנוצר חשף‬
‫שהבית הזה ממולכד‬
‫בעשרות קילו חומרי‬
‫נפץ ‪ -‬וכך חיינו ניצלו'"‪.‬‬
‫ ‪, 
 ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  
  ‪,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫   '    ‬
‫    
‪.‬‬
‫" 
   
‪,‬‬
‫    
 

‫  ‪ 
.    ,‬‬
‫     ‬

‫   ‪  .‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫     ‪ .‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ "  
  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪."  ,   ...‬‬
‫    
 ‬
‫  '  ‪ 
 ,‬‬
‫     

‫     
 ‬
‫ ‪ 
   " .‬‬
‫ 
   ‬
‫     
‬
‫  
‪ " 
 ,‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫    
 
‬
‫   
 ‪.‬‬
‫" 
  

‫ ‪    .‬‬
‫ 
  
‪  .‬‬
‫ ‪ – 

 
 ,‬‬
‫ 
‪ ,  
 
.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫  
  ‬
‫  

 "‪.‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪39‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫    
‬
‫     ‬
‫
  ‪ 
 ,‬‬
‫      

‫ 
 
 ‪ 
.‬‬
‫    

‫ ‪    .‬‬
‫  
  

‫  
‪  ,‬‬
‫ 
 ‫ ‪   .‬‬
‫  ‪.‬‬


    
 ‪  

 
 .‬‬

‫ ‪" 
 :‬‬

‫" 
 
 
 ‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
"  


‫ 
‪   
" .‬‬
‫ 
‪.    ,‬‬
‫ 
  

‫    
‪ .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ "‪.‬‬

‫   
‪...‬‬

‫ ‪" 
 :‬‬

‫רגע קצר לפני הפיצוץ‬

‫ 

 
‪ 
 ,‬‬

‫‪40‬‬

‫    
‪.‬‬
‫ 
 
 

 ‬
‫   
 ‬
‫    
" ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
‪,   
,‬‬
‫  
 ‪  
,‬‬
‫ "   ‪.‬‬

‫•
' 
'"‬

‫   " ‬
‫  
 ‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫     ‬
‫    

‫     

‫ 
‪ 
   .‬‬
‫   
‪,   ,‬‬
‫   

  

‫     ‬
‫‪.‬‬

‫  
 ‬
‫     
‪,‬‬
‫ 
"  
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫   
‪ ,‬‬

   ‪.‬‬
‫  ‫ 
 
  

‫    ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫‪ 
   .‬‬
‫ '     ‬
‫ 
‪  
 .‬‬
‫ 
    ‪-‬‬
‫   ‪.‬‬

‫נס גדול גם באזרחי‬
‫    
   ‬
‫       ‪,‬‬
‫    
   
‬
‫       
‬
‫ 
‪ , 
  ,  .‬‬
‫         ‪.‬‬
‫ 
 
    ‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫   ‪    .‬‬
‫ ‪       ,‬‬
‫
 
‪  
   .‬‬
‫  
    ‪.‬‬
‫    
  
‪.‬‬
‫   
  "  ‬
‫ ‪    
  .‬‬
‫      
  ‬
‫‪ ,     " 
.‬‬
‫ 
    
  ‪.‬‬
‫ 
   ‪.    ,‬‬
‫ 
 ‪
 . 
 
  ,‬‬
‫ 
 
  
   ‪,‬‬
‫ ‪     
,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫        ‬
‫    ‪ 
 
.‬‬
‫   
   ‪.‬‬
‫"  
    ‬
‫"‪
 
,17:00  
 .‬‬
‫ ' "     

‫      ‪ ,‬‬
‫ ‪. 
 
   
,‬‬
‫"  
    
 

‫  ‪      .‬‬
‫  "  
‪ 
 .‬‬
‫ 
‪       ,‬‬
‫ 
   
  

‫     ‪ 
. ,‬‬
‫      
  ‬
‫  
 
 ‪.‬‬

‫גם השלוחים‬
‫מודים ומהללים על הניסים‬

‫לראשונה בישראל‬
‫אטרקציה מדהימה‬
‫שתגרום לכם לחוש‬
‫את אירועי ירושלים‬

‫סרט המוקרן ב‪ 9-‬מימדים‬
‫עם משקפי תלת מימד‪ ,‬כסאות זזים‬
‫רוח‪ ,‬חום וקור‬

‫המעבירים יחדיו מעל לכל דמיון חוויה רב חושית‬
‫מרהיבה‪ ,‬הממחישה את סיפורה המפואר של‬
‫ירושלים‪ ,‬מימי בית ראשון עד עצם היום הזה‬
‫מי ד‬
‫מד‬
‫לת מ‬
‫און תל‬
‫תל‬
‫זיאו‬
‫מוזי‬
‫מו‬
‫ובנוסף‪ ,‬לראשונה‪ :‬מ‬
‫לים‬
‫שלי‬
‫לי‬
‫עיר ירוש‬
‫רוש‬
‫עי‬
‫של הע‬
‫ורה ש‬
‫ת סיפ ר‬
‫את‬
‫דר א‬
‫הד‬
‫אר וה‬
‫ציג בפא‬
‫מצ‬
‫המ‬
‫ה‬
‫רי פה‬
‫עור‬
‫תכם פע‬
‫מוות שישאירו את‬
‫היימ‬
‫דה‬
‫מד‬
‫ת מימד מ‬
‫לת‬
‫ות תל‬
‫מווננות‬
‫תמ‬
‫בת‬

‫להזמנות‪02-6282814 :‬‬

‫מייל‪j9d@jerusalem9d.co.il :‬‬
‫אתר‪www.jerusalem9d.co.il :‬‬
‫כתובת‪ :‬הרובע היהודי י‪-‬ם‪ ,‬תפארת ישראל ‪17‬‬

‫
   
   ‪,‬‬
‫  
  
  
‪,‬‬
‫ 
 ‪    " :‬‬
‫ ‪ ,  ,"   
.‬‬
‫
 ‪     .‬‬
‫ 
  
" '" 
!'   ‬
‫    ‪.     ,‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪41‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬
‫הניסים ממשיכים‪...‬‬

‫    " 
"  
  ‬
‫   '   ‪   .‬‬
‫ ‪.        ,‬‬
‫     
   ‬
‫ ‪      
    ,‬‬
‫  ‪   
    
  .‬‬
‫  ;      ‪. ,    ,‬‬
‫   
  
     ‪.‬‬
‫     
   ‪  .‬‬
‫        
‪ -‬‬
‫   ‪   .  
 -   
,‬‬
‫  ‪     .  
 ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   
 ‪    ,‬‬
‫ ‪.
   " 

 
 .‬‬
‫     
   ‬
‫ 
        ‪ " .‬‬
‫  ‪'    ,     .‬‬
‫ ‪   ,     
   .‬‬
‫ ‪   .     " .‬‬
‫    ‪."   
  .‬‬
‫
‪  " :     ,  ,‬‬
‫ 
   ‪  
, 
,  .‬‬
‫ ‪ 
. 
  . 
      .‬‬
‫      ‪."   .   .‬‬
‫      
   ‬
‫        ‪   .‬‬
‫
      "  
‬
‫   ‪  ,  " : ,  , .‬‬
‫  "  ‪, 
 ,    .‬‬
‫ 
  ‪    
 . 
 
,‬‬
‫   ‪."   
 ,‬‬
‫  ‪        :‬‬
‫      ‪  .   .‬‬
‫     
   
 
 ‬
‫   ‪: ,     , .‬‬
‫"       ‪  
 
.‬‬
‫ 
   ‪     ,‬‬
‫  
  "‪.‬‬
‫ 
‪      , 
 ,‬‬
‫    
  ‪   .‬‬
‫    ‪  ,   ,  .‬‬
‫   
‪    .  " .‬‬
‫ ‪   .    
 .‬‬
‫ ‪  ."    ,  

,‬‬
‫           ‬
‫ ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫•
' 
'"‬

‫    
‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
  ‪  ,‬‬
‫ 
‪ , 
   .‬‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫   ‪ 
, 
 .‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫  
   
 ‬
‫  
  
‪.‬‬
‫   ‪ 
 
,‬‬
‫  ‪ .  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫"
     ‬
‫    ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    
""‪ .‬‬
‫
   ‪.‬‬
‫  ‪
  ,‬‬
‫" 
 ‪  ,‬‬
‫
  
  ‬
‫  ‪   
.‬‬
‫   ‪, 11:30 ,‬‬
‫ 
 
"  ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ ‪ 
"
  ,‬‬
‫ ‪  
 
 ,‬‬
‫"     

‫ 
 '   ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   )
'  (‪.‬‬
‫  
  ‬

     ‪,‬‬
‫   "    ‬
‫   '   ‪   ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫ 
    ‬
‫ " "   ‬
‫"  "‪.‬‬
‫ 
   
 ‬
‫      ‬
‫  
  ‬
‫ 
  ‪  
 -‬‬
‫ 
 "– " ‪ ,‬‬

  – 
 ‪ .‬‬
‫    
 ‬
‫    
   ‬
‫ "   
 '‪.‬‬
‫ 
      ‬
‫   ‪   .‬‬

‫   
'   ‪.‬‬
‫  

 
  ‬
‫
'‪.  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫ "‪."   ,  ,‬‬
‫ 

  ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫   
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
  
‪,‬‬
‫      ‬
‫    ‪.‬‬

‫  ‪27‬‬
‫  
    ‬
‫ 
‪    
.‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫‪"  , 
x‬‬
‫   
"‪   ,‬‬
‫ ‪?  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬

"    "‪  ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫      

‫ "  " ‪  ,‬‬
‫   ‪  " " .‬‬
‫‪    ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     
 ‬
‫ 
  

‫ ‪ ,  , 
  .‬‬
‫ 
  ‪ "
" 
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪     
,‬‬
‫ 
‪.  
  ,‬‬
‫ 
  
 

‫     
‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪     ,‬‬

‫ 
  
 ‬
‫     ‬
‫     ‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫  
  
‬
‫  
 '  ‪-‬‬
‫     ‪.‬‬

‫  ‪     ,‬‬
‫       ‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫" 
  

‫  
;  

‫     ‪ .‬‬
‫ 
 
   ‬
‫    
 

‫   ‪,   : -‬‬
‫  ‪  ,  ,‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫      ‪-‬‬
‫      ‬
‫ "‪.‬‬

‫  ‪ ,  ,‬‬
‫      ‬
‫ ‪     .‬‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ " " ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫‪ 
 ,  x‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫" "‪    .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   
 ‬
‫
 "‪    ,‬‬
‫     ‬
‫     
 ‬
‫   ‪   .‬‬
‫      ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫"  " ‪   ,‬‬
‫
 ‪ 
  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
" ‪ ,‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫     
‪.‬‬
‫    
 ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   
 ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫  
  

‫  ‪   .‬‬

‫ 
 
‪.‬‬
‫‪  
 
 x‬‬
‫ 
?‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ 
) 
 ( ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫      ‬
‫ 
‪"  '"  .‬‬
‫   "'   "‪.‬‬
‫ 
   

‫ 
    

‫ ‪.‬‬
‫‪  ," 
" x‬‬
‫      ?‬
‫ 
   ‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫  
 ‪   " .‬‬
‫ ‪ 2000–  , ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪, .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫'  ‪   ,‬‬
‫ ‪    ,  .‬‬
‫ ‪  ,  .  
,‬‬
‫  
   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ "    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫כולם מלאים באמונה‬
‫"    "‬
‫     ‬
‫  ‪  
 
,‬‬
‫   "‪ 
 ,‬‬
‫     

‫ ‪ 
    " .‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪43‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫חבר הכנסת יוני שטבון היה מהלוחמים הנועזים בקרב‬
‫הגבורה בבינת'–בל במלחמת לבנון השנייה‪ ,‬עליו אף‬
‫קיבל את העיטור היוקרתי של צל"ש הרמטכ"ל על‬
‫פעולתו ההירואית לחילוץ גופות הלוחמים שנהרגו‬
‫בקרב‪ ,‬תחת אש התופת של המחבלים • במלחמה הזו‬
‫הוא חבר כנסת וחבר בוועדת החוץ והביטחון‪ ,‬הנחשבת‬
‫לפורום החשוב ביותר בכנסת בנושא הביטחוני‪ .‬אבל אין‬
‫לו כוונה להשתמש בעברו הצבאי כדי להעביר ביקורת‬
‫על מקבלי ההחלטות והוא סבור כי יש לנצל את השעה‬
‫ולהעניק לדרג המדיני רוח גבית לסיים את המלאכה‬
‫• בראיון ל'בית משיח' הוא מתייחס ללחימה הקשה‬
‫בעזה‪ ,‬לתוכנית המבצעית החלופית שהוא מציע במקום‬
‫הנחיית המבצע הנוכחית ולמוסר הלחימה של צה"ל‬
‫ראיין‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫ה‬

‫  
 ‬
‫ "‬
‫ ‬
‫  ‪,‬‬
‫ "  ‬
‫ 
 '– 

‫  ‪ 
" 
  ,‬‬
‫    "
 ‬
‫   " ‪
  -‬‬
‫ 
 
 ‪   -‬‬
‫  "  "‪.‬‬
‫  
  ‬
‫  '   '‪.‬‬
‫  ‪  
, ,‬‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫  
‪   " .‬‬
‫   
 ' '  ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫  

 
   "‬
‫ 
    

‫ ‪    .‬‬
‫  
  
 ‬
‫  
  ‬
‫  
‪ 
 
  -‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫  
   ‬

‫‪44‬‬

‫•
' 
'"‬

‫     ‪.‬‬
‫  
  –‬
‫      ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
   ‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫    

‫  ‪    .‬‬
‫  ?‬
‫"     ‬
‫ 
 
   

‫ 
   
  ‬
‫  
‪   
 ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
   ‬
‫ 
  
  ‬
‫ 
  
‪  .‬‬
‫ 
  
 
‬
‫
 
‪   -‬‬
‫ ‪ 
    .‬‬
‫ 
   
  ‬
‫ 
‪     ,‬‬

     ‬

‫להשתלט‬
‫על עזה!‬

‫ח"כ‬

‫יוני שטבון‪ :‬שינוי אסטרטגי יהיה רק כשצה"ל יקבל החלטה‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪45‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫ 
    ‪,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫    
‪.‬‬
‫   

‫     ‬
‫   ?‬
‫" 
 
  ‬
‫   
   ‬
‫ 
  ‪
 .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  – ‪  
 ,‬‬
‫  –  "‪ .‬‬
‫     
 ‪.‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  
  ‬
‫    
‪,‬‬
‫   
 ‬
‫    ‪  .‬‬
‫ 
  
‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫      ‬
‫   ‪ "  ,‬‬
‫   ;  

‫ 
   ‪,‬‬
‫   
  ‬
‫    ‬
‫ 
 ‪  
 .‬‬
‫  
 ‬
‫   "  ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫     ‬
‫ "‪.‬‬

‫לשנות את השיח הציבורי‪,‬‬
‫שיאפשר שליטה בעזה‬
‫ 
  ‬
‫ 
   ?‬
‫"    ‬
‫ ‪     .‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ 
 
  

‫  
   ‬
‫  ‪   -‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪     .‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫•
' 
'"‬

‫מבצעית‬
‫מבחינה‬
‫צריכים לקבל החלטה‬
‫של השתלטות על‬
‫הרצועה בדומה לפעולה‬
‫שנעשתה במבצע "חומת‬
‫מגן" ביו"ש‪ .‬נכון לעכשיו‪,‬‬
‫ההנחיה של צה"ל לכוחות‬
‫הפועלים בשטח היא רק‬
‫לפעול נגד המנהרות ונגד‬
‫ירי הטילים ואין חתירה‬
‫להשתלטות על הרצועה‪.‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫ 
    

‫    ‬
‫   "
‬
‫ " "‪  
,  .‬‬
‫" 
  
 ‬
‫     ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ?‬
‫"   " ‬
‫    ‬
‫ 
–   
 

‫     ‪ .‬‬
‫    
  ‬
‫     ‬
‫  ‪ 
 .  -‬‬
‫ "‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫ ‪  "  .‬‬
‫ 
  ' ‪  ,‬‬
‫ ‪ '    .‬‬
‫ ‪  "  
,‬‬
‫ ‪ "   ,‬‬
‫     ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫" 
 "
 "‬
‫   " "  ‬
‫ " "   ‬
‫ ‪    .‬‬

‫     ‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫     ‬
‫ 
 
‪   .‬‬
‫     ‪.‬‬‫"     ‬
‫     
‪.‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ 
  
‪ .‬‬
‫    
‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 
  
‪.‬‬
‫"  ‪ 
:‬‬
‫ –‪670   ,67‬‬
‫ 
   !‬
‫     ‬
‫   
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫   
 
 ‪.‬‬
‫"
   ‬
‫
    ‬
‫    
‬
‫     ‬
‫  
  ‪ 
 .‬‬
‫
   ‪,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫    
‬
‫ 
‪" 
  .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
  ‬
‫  ?‬
‫"   ‪.‬‬
‫  
    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫   
 ‬
‫    
 ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫   ‪  – ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫    ‬
‫ ‪     .‬‬
‫    

‫ ‪  
  ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  
 
 

‫ ‪.‬‬
‫" 
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫     

‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫
    ‪.‬‬
‫
   
‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫      

‫   
  ‪.‬‬
‫  
‬
‫    ‬
‫ ?‬
‫"   
 ‬
‫ 
  
  ‬
‫  
   ‬
‫ ‪ ,  
 
.‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫   ‪
  ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪   
.‬‬
‫    
 ‬
‫    ‬
‫     

‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‪ "
 '  .‬‬
‫      ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   
 
‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ?‬
‫"    

‫      ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
    ‬
‫  
‪
 .‬‬
‫  
    ‬
‫
   

‫ ‪ 

 .‬‬
‫   
 
‬
‫    
‬

‫   ‪ 

  
,‬‬

‫ 
‪.
   ,‬‬
‫"    ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    
‬
‫  
‪ . 
 -‬‬
‫   
   ‬
‫     ‬
‫    ‬
‫  

 
‬‫  
   ‬‫  
‪.  ,‬‬
‫ 
  

‫  
  

‫    ‬
‫     ?‬
‫"    ‬
‫     
‪ .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫  
 
 
‬
‫  
  ‬
‫  
  ‪  ,‬‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪
 ,   .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫     ‬
‫   
‪.‬‬

‫צה"ל ‪-‬‬
‫הצבא המוסרי בעולם‬
‫    ‬
‫ "   ‬

‫ 
   ‬
‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ 
 
?‬
‫"   ‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫ 
   ‬


"   
‪.‬‬
‫  "  
 ‬
‫  
"‪   .‬‬
‫ ‪    :‬‬
‫    ‬
‫      ‬
‫  ‪   .‬‬
‫   
 ‪
 ,‬‬
‫     ‬
‫   
 ‪-‬‬
‫  ‪,
  .‬‬
‫    ‬
‫   "  ‪,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫"   
 ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   "  ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫    
 ‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
"  ‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫""   

‫  ‪   .‬‬
‫  
 ‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪47‬‬

‫ ‬

‫ 
" ‬

‫  
 
 ‬
‫ 
  
‪ 
.‬‬
‫ 
   

‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫ 
    ‬
‫     ‪ .‬‬
‫   
 
 ‬
‫      ‬
‫ 
   ‪ 
.‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ 
‪.   ,‬‬
‫"   
" "‬
‫ 
   ‬
‫  ‪    
,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪   
 ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ "  ‪ ,‬‬
‫
 
 ?‬
‫"   
 ‬
‫ 
 
 

‫    ‪ .‬‬
‫  
   ‬
‫ 
 " 
" ‬
‫
   ‬
‫ ‪    -‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ 
‪ 
   ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  


‬
‫   ‬
‫  

 
‬
‫
‪   .‬‬
‫ 
  

‫      ‬
‫

‪.‬‬

‫"לא שיערנו את‬
‫האפקטיביות של המנהרות"‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
?    ‬
‫   ‪?  30‬‬
‫" 

 
‬
‫    
 ‬
‫     ‪-‬‬
‫     ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
    
 ‬

‫‪48‬‬

‫•
' 
'"‬

‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫  ‪  :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ?‬
‫"
  ‬
‫   
 ‬
‫    
 ‪.‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
     ‬
‫ ‪.‬‬
‫"      ‬
‫ ‪   , .‬‬
‫     ‬
‫    ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   
‪   .‬‬
‫  
   ‬
‫  
  " ‬
‫   ‪ 
  .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫     ‬
‫     ‬
‫   
‪.‬‬
‫"   " "‬
‫    " ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫    
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫  
 
 ;‬
‫ ‪   
,‬‬
‫    
‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫   ?‬
‫"  

 ‬
‫ ‪  
 
:‬‬
‫ ‪–  ,‬‬
‫ 
  

‫ 
‪    .‬‬
‫ ‪,
   ,‬‬
‫    

‫   
‪  ,‬‬
‫   "  ‬
‫ 
‪ .‬‬
‫     ‪,‬‬

‫    ‬
‫
   ‬
‫ 
‪  
 
.‬‬
‫  
  
 ‬
‫     ‪ .‬‬
‫  ‪," 
" :‬‬
‫" 
  '– "‪  .‬‬
‫
 ‪ 
 ,‬‬
‫    
‪ 
 ,‬‬
‫   

‫ ‪.‬‬
‫" 
  
 ‪.‬‬
‫ 
‪.
 
 -‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫
    ‬
‫    ‪ .‬‬
‫"     ‬
‫ 
 
  ‬
‫    
 ‪.‬‬
‫   
  ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫ 
  
  ‬
‫     ‬
‫    
‪.‬‬
‫   ‬

     ‬
‫   ? ‬

    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪ 51%‬‬
‫
"‪.‬‬
‫" 
  ‪  
.‬‬
‫    ‬
‫ – –   ‬
‫    ‬
‫ 
‪ . 
 
 .‬‬
‫ 
    ‪ ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫     
‪,‬‬
‫  
    ‬
‫   – ‪  ,‬‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
   ‪ 
,‬‬
‫ 
   

‫  
‪   .‬‬
‫
  
 

‫   – ‪.‬‬

‫"   
"  ‬
‫  ‪    
,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
   ‬
‫   
  ‬
‫  
‪:  
  .‬‬
‫ 
   '‪.‬‬

‫‪ 9‬שנים לגירוש‬
‫   ‬
‫ –   ‬
‫ ?‬
‫"
 
 
‬
‫     ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫     ‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫ 
‪ 
  
 .‬‬
‫      
‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,   ,‬‬
‫  
  –‬
‫ ‪ -    ,‬‬
‫ ' ‪    
-‬‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫ 
 – ‪.‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 

  ‬
‫
 ‪  ,‬‬
‫   
‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫‪ 
 
 .‬‬
‫ –    ‬
‫ ‪     -‬‬
‫   –  ‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫
  ‪.‬‬
‫"
 ‪  :‬‬
‫     ‬
‫ 
‪,     .‬‬
‫    ‪   .‬‬
‫    ‬
‫     
‬
‫ ‪     .‬‬
‫ 
   
 ‬

‫''   ‪'' ,‬‬

‫ – ‪   .‬‬
‫      ‬
‫   ‪  .‬‬
‫       ‬
‫   ‪.‬‬
‫"     ‬
‫     –‬
‫     

‫    – ‬
‫ '   –‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫     ‬
‫ 
  
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
   ‬
‫ ?‬
‫" 

‪  ,‬‬
‫ 
‪ "

 .‬‬
‫    
 ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪     .‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫     ‪9‬‬
‫
  –‪ ,‬‬
‫ 
 ‪.  " ,‬‬
‫"
 
‪ .‬‬
‫   

‫     ‪  -‬‬

     ‬
‫     ‬‫  
 ‪  .‬‬
‫    ‬
‫    ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     
 ‬
‫ ‪,     .‬‬
‫ 
 
   ‬
‫   ‪ 
-‬‬
‫      ‬
‫    ‪.‬‬
‫
?‬
‫"     ‬
‫ 
"    ‬
‫
‪ 
   .‬‬
‫    
"‬
‫  
   ‬
‫    ‪.‬‬
‫   
"   ‬
‫     ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ 
"   
 

‫ 
 ‪  
,‬‬
‫    
‬
‫ 
‪  -‬‬
‫  ‪ .  -‬‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪49‬‬

‫תרע"ד הא‬

‫מלחמת העול הראשונה בזווית חב"דית‪:‬‬

‫ב‬

‫ "‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫
 ‪    ,‬‬‪  .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫  ‪    .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 

‫ ‪   ,‬‬

‫‪50‬‬

‫•
' 
'"‬

‫  ‪"
 
 ,‬‬
‫   "‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪" "  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪
 ,‬‬
‫ " 
"  ‬
‫ 
‪.   102‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫‪  ,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫פרוץ המלחמה הקשה‬
‫ ‪."  ,‬‬
‫    

‫   ‪   ,‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
   
 ‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫    " 

‫ "‪  
  .‬‬
‫     ‬
‫    

‫  ‪  
.‬‬

‫ ‬

‫   ‬

‫ר‬
‫  –‪ ,  16.5‬‬
‫‬
‫–‪. 
 
40‬‬
‫ ‬
‫    ‬
‫‪,‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫ ‬
‫    ‬


‫

‫    ‪.‬‬
‫‬
‫  "  ‪ ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫   
‬
‫ – ‪.‬‬
‫‬
‫   ‬
‫ ‬
‫   
 ‬
‫‬
‫     
 ‬

‫בשנת תרע"ד‪ ,‬רעדה אדמת אירופה כולה עם‬
‫פרוץ מלחמת העולם הראשונה‪ ,‬כאשר צבאות‬
‫רבים נלחמו אלו באלו‪ ,‬ומיליוני חיילים ואזרחים‬
‫הוטלו בבת אחת אל תוך כבשנה הלוהט של‬
‫אירופה • המלחמה הקשה הטילה צל כבד גם‬
‫על עיירה קטנה ורחוקה‪ ,‬ליובאוויטש שמה‪,‬‬
‫ומוראותיה גרמו לעזיבתו של אדמו"ר הרש"ב‬
‫את ליובאוויטש‪ ,‬ובכך הוסרה העטרה והורם‬
‫הנזר מעם בירת הממלכה החב"דית • פרק ראשון‬
‫בסדרת מלחמת העולם הראשונה במלאת מאה‬
‫שנים לפרוץ המלחמה‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫ 


‬
‫" " ‬
‫ 

‪ ,‬‬
‫ ‪ " :‬‬
‫ 
 

‫ ‪ 
 .‬‬
‫  ‬
‫  " ‪ 
-‬‬
‫ 


‬
‫
‪ 

.‬‬
‫  

‫ 
‪.‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪51‬‬

‫‪52‬‬

‫ 

 
 " 
"‪,‬‬
‫
  
 

‫" " 
"‪,‬‬
‫  

‫   ‪ .‬‬
‫   ‪–  
,‬‬
‫ ‪,  
  ,‬‬
‫ ‪,  10   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪  . 48‬‬
‫    ‬
‫ 
‪–    .‬‬
‫     ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
 
 

‫ 
  ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫    ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    
 ‬
‫   
‪.‬‬
‫    
‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  
  –‪1‬‬
‫   
 ‬
‫‪.    ,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬

‫   
 ‪.‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪ 

.‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫
    ‬
‫  
  
‬
‫     ‬
‫ ‪     .‬‬
‫     ‬
‫  
 ‪   .‬‬
‫     ‬
‫    –‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  " "‬
‫ " )  ‬
‫  "  "( ‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫"]   

‫  ‪  [:‬‬
‫   ‪ "  
,‬‬
‫  
 ‪ ] ,‬‬
‫ " "[   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫      ‬

‫•
' 
'"‬

‫  
  ) ‬
‫      ‬
‫(   )  ‬
‫ (     ‬
‫ ‪
    .‬‬
‫ ]   [ 

‫    
] ‪,‬‬
‫‪."[   ,‬‬
‫ " " 
 

‫   
‪ ,‬‬
‫ 

 
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,  " " .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫הרבי הרש"ב‬
‫מבקש רחמים רבים‬
‫    
 ‬
‫
 " ‪,‬‬
‫  " "  ‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ ,  .‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ ;    

‫   ‪, ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ ‪ " " ,‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫    
 ‪.‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫  ‪  

 ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪  ,  .‬‬
‫‪  
,‬‬
‫    ‬
‫
 ‪  .‬‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫   " "‬
‫    ‬
‫ " "
" "‬
‫   " "‬

‫‪     .‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫      ‬
‫   
‪.‬‬
‫ ‬
‫"  
  ‬
‫‪[..‬‬
‫ 
 
  ]‪[...‬‬
‫‬
‫  
  ‬
‫‬
‫ "  
 ‬
‫‬
‫ 
   ‬
‫[‬
‫    ] [‬
‫ ‬
‫  ] [   ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫] [  

‫ 
 
  ‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫    
 ‬
‫‬
‫) ‬
‫    

‫  
(  ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  
 ‬
‫‬
‫ ‬
‫    

‫ "   
 ‬
‫ ‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫ "     ‬
‫     ‬
‫      ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  "‪"   ) .‬‬
‫"
"  (‪.‬‬

‫גזירת הגיוס‬
‫  
‪  
,‬‬
‫ ‪ ,
   .‬‬
‫    ‬
‫
  
‪  .‬‬
‫ "   ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪,  
 , 21‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪ .19  ,‬‬
‫"   ‪  18‬‬
‫ ‪.17‬‬
‫   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫
 
   ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫  "  "  ‬
‫"‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬

‫ " 
" 
 ‪" 

"  
"  ,  ,‬‬

‫  
 
 ‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫  ‪ " "  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪.‬‬

‫אסיפה גורלית והחלטה‬
‫היסטורית‬
‫ "‪  
.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪   '
' ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫      

‫  
  ‪,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪.  ,‬‬
‫  
   ‬
‫  
 
‬
‫ 
   
 ‬
‫ 
‪     .‬‬
‫      ‬
‫ 
   ‬
‫     ‬

‫
  ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     

‫  ‪   102 
,‬‬
‫   
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫  
"   ‬
‫   " "‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫    
 
"‪,‬‬
‫      ‬
‫  
  ‪   .‬‬
‫   ‪ ,‬‬

 ‪  
  ,‬‬
‫   ‪  , .‬‬
‫ 
   
 ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     

‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ " 
   

‫   
 ‪  .‬‬
‫ 
  ; ‬
‫     ‬
‫ 
" ‪     ,‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪53‬‬

‫  
 "‬
‫ "‪  
  .‬‬
‫     
‬
‫  ' ' ‬
‫    ‪.‬‬
‫   

‫ 
  ‪  
.‬‬
‫
   ‬
‫ 
 " "‪.‬‬
‫"     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫
    
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪ .‬‬
‫ '   '  ‬
‫ 
   
 ‬
‫ 
 
  
‪.‬‬
‫ " "  ‬
‫    ‪,‬‬
‫

  ‪  ,‬‬
‫   
   ‪:‬‬
‫"   ] [‪,‬‬
‫ 
   ‪ -‬‬
‫ 
  

‫ 
  ‪ ,‬‬‫  ‪.   ,‬‬
‫    
 ‬
‫     ‬
‫ 

 " )  ‬
‫' 
(‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   
 ‬
‫" ‪ 
 
 ,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫ "   
 ‬
‫     ‪ K‬‬
‫ ‪  
,    .‬‬
‫ "‪    .‬‬
‫ ‪;   " :‬‬
‫    '
'‬
‫ ' '‪( )  ,‬‬
‫    "‪ 

 .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪ " " ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 
  
 ‬
‫‪ "   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬

‫‪54‬‬

‫•
' 
'"‬

‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ " " ‪.‬‬
‫  " "‪,‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫ ‪ 
. 
   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   " "‬
‫     ‬
‫ 
‪,  , :‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫  
 '  


‫ ‪
 -  
 .‬‬
‫ ‪-  
  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ " :‬‬
‫  ?  
 ‬
‫ ?  ?!" ‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪   " :‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫   
‪   .‬‬
‫  
?!"‬
‫    ‬
‫ 
  ‪ " .‬‬
‫   '  ‬
‫     ‬
‫  ]= 
 ‬
‫ [    ‬
‫ ‪ 
  
 ' .‬‬
‫ ‪"...   .‬‬
‫    

‫    ‪" -‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫  
  ‪.‬‬

‫היציאה מליובאוויטש‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    " "‬
‫   ‪" " -‬‬
‫ " 
‪
 ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫      ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  " "‪ " :‬‬

‫  ' ]‪   [...‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
    "‪.‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪, -‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫    ‬
‫    
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  "  
 ‬
‫  ‪     .‬‬
‫   " "‪:‬‬
‫" '   
‬
‫‪,   
" ,‬‬
‫ ‪, 
,  ,‬‬
‫  ‪(  ) ,‬‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  

‪ .‬‬
‫   '  ‪,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪    ' :‬‬
‫ ' )   (‬
‫     ‬
‫  " )  ‬
‫' (‪.‬‬
‫   ‬
‫  '  ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪"  " :‬‬
‫ ‪."   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ 
 " ‬
‫    
 
"‪.‬‬
‫    
 ‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ 
 ‬
‫ 
" ‪.‬‬
‫  ‪ 
,  :‬‬
‫ " "‪ ,   ,‬‬
‫ ‪,  ,  ,‬‬
‫  
"   ‪ ,‬‬
‫  ‪  -  ,‬‬
‫ ‪  ,
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫בוא נתוועד על זה‬

‫הפסקת הסברה הומניטארית‬

‫התוועדויות קטנות באמצע החיי ‪ ,‬ע הרב חיי ועקני‬

‫א‬

‫    ?"  ‪  .‬‬
‫ ‪ ;   , ,‬‬
‫ 
 
  ‪   ,‬‬
‫        ‪, ,‬‬
‫  ' '‪  
    
.‬‬
‫   ‪  
   -‬‬
‫ ‪  
.  .     ,‬‬
‫  ‪-    
 ,‬‬
‫  

‪.‬‬
‫  ‪     ,‬‬

  ‪       .‬‬
‫ ‪  , ...  ,   , ,‬‬
‫  
 ‪     ,‬‬
‫   
     ‪.‬‬
‫    
‪,   ,  ,‬‬
‫  "‪     ...‬‬
‫  ‪.  ' ' 
.‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫  ‪,  .    
' :‬‬
‫ '‪.‬‬
‫
 
      ‬
‫  ‪,   
 ,‬‬
‫     ‪ ' '   .‬‬
‫ ' 
‪,
     ...
...‬‬
‫       ‬
‫  ‪ ,  
.'  
 .‬‬
‫  '  '‪.   , ,‬‬
‫  ?   ‪    .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪     
.‬‬
‫   

     ‪,‬‬
‫     
 ‪ ,‬‬
‫  
 
‪.   ,
 
:‬‬
‫  ‪.

   

 
,‬‬

‫למעלה מטעם ודעת‬
‫    ‪  .  
 ,‬‬
‫' '        ‪,‬‬
‫      ‪ ' ,‬‬
‫ '‪   , 
   , 
.‬‬
‫   
 ‪    ,‬‬
‫  ‪ , 
  ?   ,‬‬
‫ 
 ‪    . ,‬‬
‫         ‬

‫        ‪ .‬‬
‫  ‪!?    .‬‬
‫‪,     .  ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   ‪ 
    :‬‬
‫ "
 ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫      ‪ ' 
 .‬‬
‫ '‪        .‬‬
‫   ‪.'  ' . ,  :‬‬
‫   
 ‪  ,‬‬
‫ ‪  
  ,   .‬‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫     
 ‬
‫  '  '‪.‬‬

‫כשכואב צועקים‬
‫    ‪   .‬‬
‫)
  (     ‪ .‬‬
‫     ‪
 .  .‬‬
‫   
     ‬
‫         ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
     ...‬‬
‫   ‪ ,    ,  ....‬‬
‫ " !"  ‪. ,‬‬
‫     ‪!  , ,‬‬
‫ "      ‪ .‬‬
‫  
   ‪  .‬‬
‫ ‪      , ,‬‬
‫ 
    ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ .      ,‬‬
‫  
     ‬
‫ ‪. 
  
    .‬‬
‫   ‪    9‬‬
‫ 
    
 ‬
‫  ‪.     .‬‬
‫ 
 ‪   

 .‬‬
‫)  ?    
(‪   .‬‬
‫ ‪. 
  .  -‬‬
‫
 ‪- ,    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪...   ? 
 
.‬‬
‫ ‪ybv770@gmail.com :‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪55‬‬

‫ 
–‪770‬‬
‫לחיות‪ ,‬להיות חדור‪ ,‬לחשוב‪ ,‬לדבר ולעשות‪ ,‬שהשכל יהיה‬
‫מלא‪ ,‬שהרגש יתעלה‪ ,‬עד ש ‪ -‬כפשוטו ממש ‪ -‬כל דבר‬
‫שרואים‪ ,‬מיד זועקים‪ :‬אהה!! זה הרי קשור למשיח ‪ -‬זה‬
‫תוצאה מהידיעה הברורה‪ :‬יש בעל הבית לבירה זו!‬

‫מנח אב? אהה!‬

‫מנח משיח צדקנו!‬

‫     
‬
‫ – " ‪  ,‬‬
‫ 
  ‪   :‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  '‪.‬‬
‫' "‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
‪ 
  .‬‬
‫  
‪   -‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫–‪     ,770‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫
‪  "  .‬‬
‫  ‪' 
'  . 
:‬‬
‫ ''‪.‬‬
‫! ‪ 
  ,‬‬
‫ !!    '‬
‫  "‪   ,‬‬
‫ 
‪ 
   , .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫  
‪. 
:‬‬
‫• • •‬
‫ "  ‬
‫" "
 "‪ ,‬‬
‫
  
‪   ,‬‬
‫ ‪, 
, 
 ,
.‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪ -  -  ,‬‬
‫ ‪  !! :  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫•
' 
'"‬

‫ 

?   ‬‫  !    ‬
‫ 
     ‬
‫  ‪ 
   -‬‬
‫  !   "‬
‫   '–"  ‬
‫     
 ‬
‫ !‪..‬‬
‫   
?  
‬‫    '   

‫   
 '‪
,‬‬
‫      ‬
‫ ‪. 
 -‬‬
‫ 
? 
? ‬‫
‪    ?  ,‬‬
‫ !!     

‫  ‪  .‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ "‪ 
  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪!!   :‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ 

 ‪  
 .‬‬
‫  
 ‪!  
,‬‬
‫    ‬
‫ 
‬
‫!  
!!‬
‫ ‪.' 
 ' 770 ,‬‬

‫יו ראשו
‪ ,‬כ"ב תמוז‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
,  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫
"  ‬
‫ ‪    -‬‬
‫–‪,    770‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪-‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫    ‬
‫  " ‪,  :‬‬
‫  
  ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪-   -‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪ , ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
     ‬
‫ 
 "‪    ,‬‬
‫ '  
'   ‬
‫   "‪.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 " 
 ‬
‫ 
 ?"‪.‬‬
‫  
  ‪ 
,‬‬
‫   
 "‪ ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫  
 
  ‪ -‬‬
‫  
 

‪.‬‬

‫    
  

‫'   
' ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ 
‪     .‬‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫' 

' 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫   
‪ ,770‬‬
‫ ‪.  ,   .‬‬
‫ ‪  
   ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫יו שני‪ ,‬כ"ג תמוז‬
‫   ‪  ,‬‬
‫" 
  ‪  ,‬‬
‫  
‪,   .‬‬
‫     ‬
‫  ‪' '  ,‬‬
‫ 
–‪.7:15‬‬
‫    ‬
‫ 
   
‪ ' ,‬‬
‫ '    
‪.‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ 
'  
' 

‫ 
  
 ‬‫  ‪.‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫    
‪  .‬‬
‫    
' 
'‬
‫   
'  "'‬
‫ ‪.‬‬

‫  
'   ‬

‫יו שלישי‪ ,‬כ"ד תמוז‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ " ‪   -‬‬
‫ "‪    .‬‬
‫  
   ‬
‫ '  '   ‬
‫ "  " ‪ :‬‬
‫   !‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫  ' 
 
'‬
‫‪ 
 
  ' ,‬‬
‫  ‪ "  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫    '  ‬
‫ 

"    ‬
‫ ‪     .‬‬
‫  
    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫‪  ,    ,‬‬
‫    
 
 ‬
‫ "   
" ‪  .‬‬
‫     
‪.‬‬
‫' ‪    
,‬‬
‫  "   ‬
‫ ‪ 
, 
 
.‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪

  : 
 
,‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
‪     .‬‬

‫   
‪  , .‬‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫     ‪.‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬כ"ה תמוז‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫   '   ‪,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   '
'  ‬
‫ 
   "  ‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫  ‪,  
  .‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  
 –‪ 40‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫' 
'‪, 
  .‬‬
‫    
 ‬
‫ '
 '   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫  '  " ‪ -‬‬
‫ '    ‬
‫   ‪   .‬‬
‫ 
 ‪  , ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪-  -‬‬
‫ 
 '   

‫ "‪    .‬‬
‫  
‪.‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪57‬‬

‫   –‪770‬‬

‫  

    

‫יו חמישי‪ ,‬כ"ו תמוז‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫  ' '  ‬
‫  
' 
 "‪.‬‬
‫   
 

‫  
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  ' '
" ,‬‬
‫
  
 " ‬
‫ ‪." ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫  ‪''  ' .‬‬
‫  
   ‪.‬‬‫  "‪
  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ "   ‪-‬‬
‫  '   
‬
‫   '   ‪-‬‬
‫  '  "‪.‬‬
‫
‪ " ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ ' '  ,‬‬
‫ 
  ' ' '‬
‫ " ‪.    .‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
     ‬
‫   " ‪. 
-‬‬
‫ "     ‬
‫   ‪  
-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ !‬

‫‪58‬‬

‫•
' 
'"‬

‫  ' '  

‫–‪. ' 
 ,8:50‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ '  '  
‪ ,‬‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫      

‫ ‪  :  -‬‬
‫    
!‬
‫ 
 ' '  ‬
‫'
'‪, 8 
   ,‬‬
‫ 
'  "   ‬
‫ 
‪.  ' 
 ' ,‬‬
‫    ‪ 
  -‬‬
‫‪.   
 - 770‬‬

‫שבת קודש‪ ,‬פ' מסעי‪ ,‬כ"ח תמוז‬
‫ 
 
–‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ' ' ‪ ,‬‬
‫ ‪    7:45‬‬
‫    
‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
 " 
 ‪.8:30‬‬
‫   '  
' ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ " ‪' 
  ,‬‬
‫  
' ‪ 
 ,‬‬
‫ ' 
'‪    .‬‬
‫
 ' 
–'  ‪! :‬‬
‫   

 ! ‬
‫ 
 !‬
‫'    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬

‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 
–‪.‬‬
‫ ‪    ,1:25‬‬
‫ ‪ 
    ,‬‬
‫ '   
 "‬
‫  ' ‪   .‬‬
‫ 
   "‪' " ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ '
' ‪   ,‬‬
‫   "‪!
, :‬‬
‫    ‪!! -‬‬
‫      ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ ' ‪.'  
' :'..‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ 
   
‪   ,‬‬
‫  
 "‪  .‬‬
‫   
' ‬
‫  " ‪.‬‬
‫ 
  
‪'  ,‬‬
‫    " ‬
‫ "‪
   .‬‬
‫"
‪.‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
, 
  .‬‬
‫ ‪  '  -‬‬
‫ 
 "    
 ‬
‫   ‪ . . 
:‬‬
‫ 
 !!‬
‫   "   ‬
‫ "‪ 
   ,‬‬
‫' ' ' ‪  .‬‬
‫ '  
'   

‫  ‪.‬‬

‫  ‪  /‬‬

‫אם עד היום חששו בדרג המדיני לצאת‬
‫למבצע צבאי מחשש לתגובת הציבור‬
‫או כי המבצע ינדנד את כיסאותיהם‪,‬‬
‫מסתבר שההפך הוא הנכון‪ .‬הציבור‬
‫דווקא תומך במבצע ועומד מאחורי‬
‫ההנהגה כשהיא נלחמת בגבורה ועושה‬
‫את הצעדים הנכונים‪.‬‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫ע של גיבורי‬

‫מנהיגות של פחדני‬
‫א‪.‬‬

‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫   ‬
‫ "‪ 
 
,‬‬
‫    "‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫   
 

‫    ‬
‫' '‪.  
 .‬‬
‫   
  ‬
‫  ‪    .‬‬
‫      ‬
‫'  ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    "‪  .‬‬
‫    ‪ 
,‬‬

‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪,  , 
 ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫    ‪ 
.‬‬
‫  
   ‬
‫   –‪   20,000‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
   

‫    
 ‬
‫ 
    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫ 
   ‬
‫ –‪    ! 30,000‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ‪,  ," " :‬‬
‫"    
‬
‫      ‬
‫ 
 ‪ 
.‬‬
‫ ‪30,000 ,  .‬‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  
 
 "‪.‬‬

‫ב‪.‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫   
 ' ‬
‫ ' ‪    -‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   

  ‬
‫ 

   ‬
‫   ‪  .‬‬

 ‪  
.‬‬

 ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫     
‪ .‬‬
‫   
 

‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ " "‪, 
 ,‬‬
‫ 
‪,    ,‬‬
‫ 
‪    -‬‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫  
  
 ‪.‬‬
‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪59‬‬

‫  ‪
 /‬‬

‫ƒ‬

‫עם ישראל חוזר אל עצמו‪ ,‬אל היסודות הפשוטים‬
‫שלו‪ ,‬אל "כל ישראל ערבים זה בזה"‪ ,‬ואל "ואהבת‬
‫לרעך כמוך"‪ .‬עם ישראל חוזר לערכים שלו‪,‬‬
‫לסולידריות הפשוטה‪ ,‬לתמיכה בעם שלנו ולא באויב‪ .‬חזרנו‬
‫להיות משפחה אחת‪.‬‬
‫  

 


‫   
‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪ 
 
 .‬‬
‫  
  ‬
‫    

‫   ‪
 .‬‬
‫"  "    ‬
‫    ‪ -‬‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪,  
 ,‬‬
‫     ‪ " ,‬‬
‫   "‪ " ,‬‬
‫  "‪ 
 .‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫ 
 
‪.‬‬

‫ 
   
 

‫     ‪.‬‬
‫   
 

‫ 
   ‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫  
   

‫     ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
 
  ‬
‫      ‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫     

‫     ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬

‫   – ‬
‫ 
 ‪  
 .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫   
‬
‫  
‪   .‬‬
‫ 
    

‫   
"  ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪  .‬‬
‫   
‬
‫    
 

‫  ‪     .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
   
‬
‫     ‬
‫  
   ‬

‫ד‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫•
' 
'"‬

‫  
  ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪   14‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫‪ 12,000 -  25,000‬‬
‫–‪    ! 14‬‬
‫ 
 –‪.   700‬‬
‫   
 ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  
  

‫    ‪.‬‬
‫     " ‬
‫ ?   "‪ .‬‬
‫  

‬
‫ ‪  150,000   ,‬‬
‫   

‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫  

"  ‬

‫   ‪  , 9‬‬
‫  ‪ "
   ,‬‬
‫ "   ‬
‫      ‬
‫ –   
 

‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   " "‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  
   ‬
‫   

 ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   
 
 ‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫   
" ‬
‫      ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
  :‬‬
‫   
 ‬
‫ –     ‬
‫‪ , 
 9 ?  150,000‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫    
 ‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪    -‬‬
‫  – ‪.‬‬
‫    

‫  
‪ 12,000  :‬‬
‫ ‪  
  14‬‬
‫   ‬
‫   –  ‬
‫     " ‬
‫     ?‬

‫ה‪.‬‬
‫    ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫
  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫     ‬
‫  
 
 
‪.‬‬
‫    
‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫    
 ‬
‫     ‪ .‬‬
‫   
 
‬
‫ 
 ‪,    ,‬‬
‫    ‬
‫    
‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫אנ"שליחות‬

‫שם‪ :‬אלי לוי )‪ (27‬נשוי ‪ | 2 +‬מגורים‪ :‬צפת | מקצוע‪ :‬מורה למוזיקה ומנהל תחזוקה במכון הטכנולוגי בצפת‬

‫מ‬

‫   
"‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  

‫     ‬
‫   
  ‪.‬‬
‫
    ‬
‫  
  – ' ‬
‫ ‪  . 
  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  ,  
,‬‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ 
 
" ‬
‫  ‪   
.‬‬
‫‪  ,770– ,' ' ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 
   
"‬
‫ " " ‪.‬‬
‫  ‪"  ,‬‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫ "‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ ?‬
‫"   "‪ ,‬‬
‫ ‪  
   " ,‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫     

‫‪.‬‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫   
 
 ‬
‫
     ‬
‫  ‪    .‬‬
‫    ‬

‫מאת‪ :‬זלמן צרפתי‬

‫הכנסנו את הדף עם‬
‫החתימות לאגרות קודש‬
‫והרבי ענה על קבוצה‬
‫שמתאגדת לעניין של‬
‫הפצת המעיינות‪ ,‬הרבי‬
‫עודד את העניין במילים‬
‫חמות‪ .‬בסיום המכתב הרבי‬
‫כתב שכיוון שנמצאים‬
‫בסעודת שבע ברכות‬
‫ולוקחים החלטות טובות‪,‬‬
‫ממילא שזה יעמוד לבני‬
‫הזוג לברכה לבניין עדי עד‪.‬‬
‫  ‪. .‬‬
‫    
 

‫   
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   
‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫     ‬
‫  
 
  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫‪.‬‬
‫"  ‪   .‬‬

‫   ‪ 
  .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
   ‪ ,‬‬
‫ 
     ‬
‫ "‪.‬‬
‫ ?‬
‫" '‪ 
.  
 ,‬‬
‫   ‪  
 ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
  ‬
‫      ‬
‫
  
  ‬
‫ 
‪ ,  
 .‬‬
‫ –‪     
200‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  ?‬
‫" ‪   
,‬‬
‫ ‪     
.‬‬
‫ 
"   ‪.‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ 
" ‪ , 
  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ?     

‫ 
"‪?     ,‬‬
‫"   ‪  ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  ?   ?‬
‫   '  ‬
‫  
‪  , ,‬‬
‫  ‪  
  ,‬‬
‫   
" ‪ ,‬‬
‫ 
  "‪.‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪61‬‬ "

" "   
"   ' ' 

   

  
  
,   
 :   
 
   
   ,"  , 
 
 :  ,   ,   - ,  
 

(  : ) 

" 
  
 :" "  

  " 
 "   
  - – -  , 
 
  ,  
    
." " 
 
  
  :   
  – –   - 

– !   ,   

 ' 
'  
 –  
.  
,
 
  
  
   – ,
   ." " 
 "     
, 
   ,   " ," 
- "  "  "  ," 
 "  ,'  
  –   
 " ,"
  " ,"
." 

- '       
    
  " 
   , 
 ,"  
,    - ,"   ' 
"
.   
"'
 '

62 

:" 
 
  " 

20,000 

 

," "  " "    " " 

   •  "   
 
  
  
"  ,  
  -   , 
  ," 
    
 "
  

,    
 , "
 
" 
   .   -  

       ,  
 
  ,
   
.   
  
    
"
 
 , 
     
 ,   

   ,    
,  ,"
  ,  
,     "
 " 
."
 " 
 
     ,  
'  '   
   
   .   , 
. 
 
,     

 " "
    "
" 

  ,"  "  
 ,   
  

 "
   
 ' 
 '    .  
, 

 
     
      
. 

" 
,  
 " 
 
 

   
  
 ,  

,"
     , 
.     
  ,  
 "  , 
   
"       

  ,       ," 
- 
  
  
 ,  

 ,"   – ,    

 : . 


   

 : .  
 , 
  " 

63

• 936 '  "

?
     ' ' 
  " "   
  
:  "  • ' '     
    
     ,  
    
    
.        

. " 
 


 '  
'    
    
.   
  
  
  .'  
        

 
 
,    
. ,  –    
     
  
,   ,  ,   
   .    , 

 
     .  " 

        
.  
    
 
   

 
        

.  
  R   ,  
  R
 
   
   
 ,  
  
     "  " 
      '  ' 
.     

      
  

R R
 
  
  

      R  
  
     
R   
R    R 
.R
  

      " , 
    
, 
."      

"'
 '

64 

: '    

:  

'
 ' 
      "  
    "   ,   
  
– ,    , 
 
"  
 - "   '    " 

.     "
 
.  
 
"
  

200– ,"  200 
, 
  
.   "
   

    

  

 
 .   "
  
   
   
 
.'  '  

    
  
 
     .  

      , 
 


      
.    

   "  "  
 
–  
     

,  
  ,
 " 
     ,  
.     " 

 

' " 
'    

 "  "  
   

.   

 
 
  ,   "
 
 ,   
   
         
 ,   "   
   
        

" 
 ,  

  -   


65

• 936 '  

:  -  

'  
"  

 ,  
  
,   
    
      

  ,    
    .'  

' ' '   
 
,  
   
 , 

.    
 ,      

 ,    
  "
  
.     

. 
    

 - " " 

 

7 

 ,for70 7 
    "  " 
.  
      
," 

" 
      " 
  , 
 
    
  
  " "   , 
     
." 
     
    
,  
   "" 
  . 
   –     ,  
 
   , 
   
  
.     ." 
     
"

1–718–756–5656
We Specilize in
15 Pass. Vans

ANASH

"

Noach Holtzman 

15– 
! 
 - 

 :  
  

    
      
 ,"
 
   ,  

,  
  
. 

 : 
 

 '  R
 
"
    
 
.   
     
.    

" : 

   


"
 ,  
, .     

 "
  ,   
 .   

"
  150 
"

.  

7565656@Gmail.com
03–9770270 # 1 

 

"'
 '

66 

 


 ' '  
 ,     
  ,  *   "  
 
 "     
  "   

  
,"   ' 
" ,  
-   " :   
   . 
  ,    
    
." 

  

 
  '

67

• 936 '   

    
 "    
     
–   – – , 

,     
," 
 '  " 

"  
   
 
   , 
    
. 
  ,"
   
    
  

"   
 .     
      
   ,  
     

  . 
,
 ,  
.  
 
   ,  
    
   .  
   
        
  . 
 
    

.  

 , " ,
 
    
    
:   ,    
 , ,  
.   
 
 
' ,    
'    '   
, 
  
.   
 ,  
 
 
  .
.' '  -    

 

  
   . 
  
  
 
 
   

   
 . 
 ,  ,   
   . . 
.  

    
  
   " 
 
    '' 
 
   
-      
.   
 ,770 - 
  

   
, , 
   
  ,  
 
,"  
    
 , 
   

    "  

  ,     
        . 
:   .  
' ,  ' : 
 ,     ,  ,  

       
. 

 :
'  ' 


  
   
 
.   

ēĕ
ÿ ĺü ŌĀ Đÿ Ŝ þĘĚþ øĘ ĐĜŕ
ĜŕĚ
ĀĜŕĀ Ěÿ 
     
ĘČĠĤ ďĚĘĚĐ :ĦČĚ 
   
ěĕĘčĐ Ğčĥ Ħč :ęĕĤđĕĢ
   
 

 
  
.    

.    
  ,  
!  : 
     

 
 
,  ' 
'    
       . 

. 

: 

, 4 , 
250 

 

  

"  
 "  
   
  250–
.  

 
 4– 

  
250 , 
"    
,    
  
.    , , 
. 
  

    
 20–     
      


.       
" 
       
.    ,  
     ,' '  

"'
 '

68 

" 
  
 ," 
 "      
       
•   
 
: 

.       
,      
 

, "
     , '
.–    
        
 ,    
 ,  
,  .    
  
,' 
 '      
.   ' 
' 
 
    
  , 50 
.  "     
 
"   "
  "
.  25  "
: ,   '  
 
-    ;  -   
;  -    ' ;  
.   ;  -   '

69

• 936 '   , 
 ,  

,    ,    

.85  ,"  ' 
  ,  ,     
     
 ,14 
 "     
." 
   , 
  
  ,' 
  '   
."
 
    
   
 


 
,'   
 
 
   
 ,  
 
 
,   
"  "   

 , 

  
  
,   

   
  ,
.  ' 
    ' 
 '   
,   15  :   
  ,  
   
      
. 
 "  
 
   

     .   
 ,    ,    
.   , 
  

    ,"   
.   ,     , 

!
 

   "
.     

 ,   
-   
,    
.   
  
 
 
-  
"
 
   
   
, :   
 

 ." , 

.  
 
   
,"  "    
 ,   
,      
   

.  
 

  
 
 ,"
  
 ,    

,   
  
 
   
  
."  
 
   
,    
,      
.  
  
      
 ,     
"  ," 
  
.     
,    
, 
    
.     

, 
 
 ,  
 . 
    

  ,  , 
-  
 ,  
...   
  
 
:  
 
 

'  www.eventim.co.il/habad 
  .03–5111791
.03–9606142 "
 

   -   

    

. 

:  

 , 
" 
"
- " - 
   "  

   ."
  
 .     

   
." , "  : 

 ,    
 

    
,   ,  
. 
  
 
 
 
.    -   
 -"    " 
  ,  

 ,  -" "  
, 
  , 
.     
   
,     

    
    , 

 
  
   

  


.   

,  

, , : 
  
... , , 

  ," ,
... 
 - 
.  , 

  , 
...   
.'  ' ,  
  ,   
,  . 
 
-  

  
,  

- . 
  
.  - , 
,   , 
. 
  .   
    
,  
 ... 
, 
,    - 
  -   
,  , "
 
. 
  

  
  
" 

    
  ,   
 .( " , ) " 

,    
  -  

,  -  

.     
, 
 , 
  
,  
 
 , 
... 
 
, .  
   .   
 ,  -  

   
 
  - ,  ,  

- , 
   
 -     
   ,  
  ,    
...  , . 
  

  
 
  
 
 
,  ,  , 
"'
 '

70

‫אחרו חביב ‪ /‬הרב שניאור חביב‬

‫לא שנאת ערבי‪ .‬גאו
יעקב!‬

‫    
 ‪ 

 ,‬‬
‫‪1‬‬
‫  "‪
    . 
 , 
,‬‬
‫    
    ‪ .‬‬
‫ 
‪.  , 
 ,   .‬‬
‫      
‪  ,‬‬
‫   ‪   . ,‬‬
‫‬
‫
  ‪, 
 –  , 
 
.‬‬
‫ ‪      .  ,‬‬
‫‬
‫ ‬
‫   ‪ , 
  :‬‬
‫ 
‪   . 
  
 ,‬‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫  ‪ 
 ,  .‬‬
‫  ‪ , 
  .  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,   -‬‬
‫   
‪.   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 

 ‪  ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫אחרי מלחמת ששת‬
‫      ‬
‫    ‪ 
  
 .‬‬
‫  ‪ 
'     .‬‬
‫הימים‪ ,‬הרבי אמר‬
‫      ‬
‫ '     ‬
‫לתת‬
‫צריכים‬
‫שהיו‬
‫ ‪ ,    .‬‬
‫ ‪,    
 .‬‬
‫    ? ‬
‫      ‬
‫לכל ערבי סכום כסף‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪     , .‬‬
‫ערב‪.‬‬
‫לארצות‬
‫שיהגר‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ ‬
‫    
  ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫שהיה‬
‫אמר‬
‫לא‬
‫הרבי‬
‫     
 ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫צריך 'לשטח את עזה'‬
‫  
‪  ,   ,‬‬
‫או להרוג את כולם‬
‫  ‪.  -‬‬

‫‪2‬‬

‫אנשים נשים וטף‪.‬‬
‫גם ביחס להסברה‬
‫הישראלית בעולם‪,‬‬
‫הרבי מעולם לא אמר‬
‫שצריך לזלזל באומות‬
‫העולם‪ .‬אדרבה‪ ,‬דעתו‬
‫של הרבי היא שיסבירו‬
‫לאמריקנים ולעולם‬
‫החופשי שארץ ישראל‬
‫היא המוצב הקדמי של‬
‫המערב במזרח התיכון‪,‬‬
‫וארץ ישראל חזקה היא‬
‫אינטרס מערבי מובהק‬

‫  ‪   ,‬‬
‫  
 
  ‪  .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫  ‪.   
,‬‬
‫   
   ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   
' '‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫     ‪.‬‬
‫     
‬
‫   ‪ "  ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫     ?‬
‫  
 
  ?‬
‫     
‬
‫   '   '? ‬
‫  
‪ ?  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪  ' .  .‬‬
‫  '‪ 
 .   
 .‬‬
‫    
   ‬
‫   ‪  
 .  
 .‬‬
‫    –‪   , 
. 300‬‬

‫‪3‬‬
‫  ‪   
 ,‬‬
‫ 
    
‪ .‬‬
‫ ‪  .     .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ ‪,   ,   .‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,  ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ 
     ‬
‫ ‪     .‬‬
‫   ‪,
 
 
 .‬‬
‫     
 ‬
‫     ‪.‬‬
‫     ‪ .    ,‬‬
‫ ‪ ,   
 .   ,‬‬
‫  
'     ‪.  -‬‬
‫  ‪shneorc@gmail.com‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪71‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫חדש מסנו‪ :‬סנו אוקסיג'
 
  

‫  
  !‬
‫מסיר הכתמי הטוב‬
‫ביותר‪ ,‬ג לבגדי תינוקות    ‬
‫    ‬
‫         ‬
‫  
‪...  '  -‬‬
‫' ‪,    ,‬‬
‫  
‪    '  :‬‬
‫    ‬
‫ ' ‪.‬‬
‫" ""‪  ,‬‬
‫  '‬
‫‪.     5‬‬
‫' ‪,‬‬
‫ ‬
‫   
 ‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‪,‬‬
‫  ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  ‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫" ""   ‬
‫ '  ‬
‫ 
  ‬
‫' ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫'סטארקיסט' מבשלת‬
‫  ‬

‫לכ מבצע נהדר‬

‫  '  ' ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,   ,‬‬
‫      ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪   4  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪2    ,3738888–03‬‬
‫מחפשי מה לאכול‬
‫    ‬
‫הכנו‬
‫ב"תשעת הימי"?‬
‫ ‪ 
,  :‬‬
‫ 
  ‪10,000‬‬
‫לכ מגוו
ע–נ–ק של‬
‫  ‪ 20 -‬‬
‫מבצעי‬
‫   ' ' ‬
‫    ‪.   20– 1,800‬‬
‫  " "‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫    ‪:‬‬
‫ ‪ , , ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫    ‪–70–688–03‬‬
‫‪    70‬‬

‫   ‪,‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫    

‫ ‪  .‬‬
‫ 
  ‬

‫    

‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   
‬
‫   
 ‬
‫    

‫  ‪ , .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪  :‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪.‬‬

‫    ‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  
 
‬
‫ ‪, 
" ,‬‬
‫   
 ‬
‫    
‪,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫ " ‬
‫
 " 
‬
‫ 
"  " ‬
‫ " )‪,(21.7–18.8.14‬‬
‫   ‬
‫ 
‪,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪.‬‬

‫בנק מרכנתיל מציע‪ :‬הלוואות‬
‫בתנאי אטרקטיביי‬
‫לעסקי קטני בדרו‬

‫ג ב'צוק אית
'‪ :‬מכבי‬
‫שירותי בריאות למע

‫המבוטחי וכלל האוכלוסייה‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ '  '‪ ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫  
   ‬
‫    

‫‪.   
,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪  24‬‬
‫    ‬
‫  ‪,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‬
‫  
  ‪.‬‬

‫   ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪, 
, .‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    

‫‪. " 40‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    –‪85%‬‬
‫   
‬
‫  
  ‬
‫ ‪.  10%‬‬
‫    ‪,+1.5%‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫) ‪  
" 250‬‬
‫ (‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫    ‬
‫  " "‬
‫)‪   .(20.10.14‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

‫    ‬
‫ 
      ‬
‫  
      ‬
‫    ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫•
' 
'"‬

436 
  

"@.& +5! # + ")
% % # "
& + + .& ( %) 
!"! 
% ;& 
+ 
& % 9# ! +87 *
#
,+ #7 
! -+ # ! !5! !/# % ! + # + ! + + & # !<.& 
+) + 1+ % & "# ! ! .+ # & -! #,! + 0 0 
+ + *
# + % 
0 %.
# 
% & A ,*
&
.
& ! #)"@ 7) 
>! 7 ( + 
  
 
 2 

- .=  

       
  
 
! " 
# $ ! 
"
! $# 
% '
& ! ( 
% !
( !) 
% 

& 
!*
( 

+ # ! ,
# -& .# $% -% .# ! .
& !& # ! 
! # ! ,
# "/
% 
# !10 -% .# 2
! "
# #)
! +! # ,! 
0 # % 
# !
( 
+ ! #5
% ,
# "
! 
# 
% 
&
!5"
! # 
+ #
7 -+ 
% %8 ,+ .% , "
# 
# ! 

+ ,# + .# -! * + ">+ % *
% ?+ ,%
: &C"5
% ,
% + >
+ 
% ! "
# -& 
% ! % 
% 

+ E +5! ! "
# -& % % ,& 
& + /0 % ( % *", + 
.1+ # $! % ,0 
!*
(
#*?& " 
% 
+ "" "
+
,# .&
J% .! $+ =
% &
& %" &",*.
# 
+ 
% % # %& !) .+ # $! ,% /+ 7 # = +) 
% .! $+ % & 
,+ >+ % % ,+ !,% % ,% # 7 
0,# .& ( %).& + + "1 " " .& 
+5! +* * +@7 # ! *) # ! 0 + F# !
J ";
+ 
# ! # & & + 

+*-# 
% *
& +! # *
% +! # 
% .& ( %) 
 !# 
% ",
0 
% .& ( %)B +@ 7) +) 
& & &.# $7 % 
% 0 * "
+ "
0 # * *?& % * + "# % # 
+ # +5! # + ")
% & ""
# .& " 7,+ #7 % 
+) %C% +*-# % & "# ! !" *# %( 
-! # %5.
& + 1*.9
+
#! .
& ! #)"
+ D# % # 
B "
+
0 # % #" 

!( .1+ # $! % 0 # -! # %* %) # ! & & 9 
"( ,+ .% "# ! " +5.& -! ! ( !( % "
! # 
.1+ # $! 
% ,
0 *
& +! # :
% -+ # %.+ 

 ) 4$  # $ !  .
""" # 
 

7  

) 
- 

  
 
  
  

) * 
"""  
  
 + 
 , 
# $ ! 

 

*
+ # % &C
! + "
& .# &"1 +,=
# +) 
0,# .
& %& *
+ % .! "
+ 
# !**
+
.& 
" "% 0". +5
! +@7 # !! +) %0 + F# ! 
+@ 7 # +@7 #8! *=
0 0 ,+ # !?0 % 

* "
0 
( & +*# 9*
& 

+ 
0 !)" + 
""
# # "59
! A " +( .1+ # $! % 0 ,# *+ 
+ +5! # =% ! % 0 ,+ *9A *+ 0 .& & 
9# !* !# 
! & 0 
0 &,& #* 
7 ."
! 
A + !+ 
0 + "
! #0 + *@ !8% .& >! % # % /% % 

& ! 0 #& ++ # +89.1+ # $! 
% ,
0 %5! # 
+)# 1% 

+-+ $% % & * + ! # % :*,+ 9 % 
* + ; # ! % & + & +" ,+ "
0 ,# + +# !<% 
"# ! %*<.& 0 #) * *
0 ( % # ! & /0 .% # 
.*
+ ," "
# 

!.# % # + #) *+ * ! + *"
0 *
# 
+@7 #8% .& B +<% # 
% !8! "
+ ( + & 
*"1
0
.
& % .! $+ 
% 
& %.
+ + #)?0 % #
J,*
+
0<*
! 0K + #
+ !.
# ,! % 
+ 

# $ ! 

 - ."  

/0 
 -  

 
 
 
 1 
 
 2 
 $ 
 
3  4 5 #  6   ( )  7 
 8 # $ !  "9 
 0  ;: 
( 1 1   )8 -     
# $ 

 9 
 ! ) 
 1& 
"2  

;
 / < 
 )  < ; 

5<  

Ҋp Œp »Ž‡·o –q jƒ »Ž–ÌŒ
o »Ž oŽÌ~l ‡…n j‡ 
p rƒ‹ŠÌ
r Šj …‡q °n Âr ‚q 

,0 & "( ,+ .% ,# * + ! # % .& ( %) 
9 # *.& ! #) " " * + ! # % .1+ # $! % 
% % #"
7 +) +5! 
# -! # % #,! # %5.
& + 1*.
+ 
& # !<.E
& + 
& % # ,
! *$
+ %)B + +@ 7 /
# ;
& # ! 
$+ %) . !8# %<.& "+ 0 .1+ # $! % ,0 & 
& # ! #.
! !?# .
% 1+ # $! 
% ,0 
! "
! *
# # %( 
.1+ # $! 
% ,
0 %5! 
# 
& 08# % #= +)0 + # ! # 
" + #,
! *.
& 
! +.& 
( ;% ,
# F! ( % #.
! !?# %
(8  

I

'''  !% 
'  
 ( 

*=*,."
+
>+ % 0 + & &57 # +0 .# 
"9*
! 
# %.
( 1+ # $! 
% ,
0 *
& +& # % 
* +! # 
% !% ?+ 
! % # 
8   
; - #   

 ! 

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

ˆ–ƒ  
‹‡’˜˜—Œ
 
‹‡–ƒ‡~ 
ƒŒ‡ƒƒ”‡ 

•‚–~ 


–ƒŽ‚˜ƒŽ˜‡Šƒ‡  

! 

€‡•–’

’q –j †»’Š
p j jŽŒ
–
p

 jŽ•q –j Âq q 
+ ## !<.
& & & 7$# 
% ! ! ( 
% +@! ># 
% 
% % =
+ +, "
# 
# !" 
+*
#
.
& 0 + F# !N& 
& ,+ ! ,B
# "
+
+< !)1# # 
& ."
&
$+ ,% 
,0 % # 1# # & M+ ! N"
! # & ,# E,+ ! " = + # + #+ # 
+ #+ "-# /% .# ! +) & "
& + ( % ,# +*
# 0 + ! # *?!
!
# + ! $# %N*! 
! ! /# =
% .
% + + 
0 -+ 
! 0 % # ! #.>0 ,* 
9
% # -
% 
E *5
% 
! + #% ,"* 
#
"N
! 
"
! # 
& .
& ! ?+ 7 $# %
J 
+*
# 
0 
0 +2 #-0 !9 +" #+ ! #-0 & 
-0 & ,0 % # * !# ! ! ! ( % 0 $+ %).& % + 1# # & 
= +).+ #; ( % ;# ,N
! % 
+ 0 + # #% # $% 
% ! ,
+ + #1
% + ! # 
+ 7$# 
% -0 & 
% 
& ,0 % # +*)*
! 1# # ! 
% .+ + A & ! + #) 
,! % + & = +) % 1# # & 
=
0 0 # % # ! #E + #
+ *.
+ -# % # 
#% # $% % 00 # % 2 "
# *,# % # 
+@! ># 
% 
& 05% #+ 9
+
,! % + 
! + +" # ,0 % # #% # $% % ,# 
+ 0) 1# # & #) + # .7 # 
+ ( % "
0 # ; + + 1+ % .& 
+@! ># % % % .0 #% .& 
" + # % ,
# .+ 9
+
-+ 
% % .& 
.+ # $! 
% % D% "
! 
+ 7#

8 $ ! ( 

+" $# 
% *
% .# + #% # $% % ,# 
! +*0 .
& + 
& /*
& !# '"M
& 
% #* + # ! ,.;
+ 
;& ,*
# + # 
1# # 
& #) *
! #5.
& >+ ! + # !*)M! 
% +) 
& .;
+ 
% % % + 
*
+ 0.# ,
! "8
0 # ! #" + 
+ #+ .
& +@! ># % # #% # $% % ,
# "8
0 # ! #% 
+ 1# # 
&
0+ # 
.! + 
( ! + # !+ "
# # 
! & & 7 
# ! ! 
( +@! 
# !
( +,# 
! ,+ " *
%
?+ , 

%
/0 % #= +) % #" K / *
+
#,! 

!#$%  

*0 # , "
!
# # % # "
!
>! % % ,% *
! ,# ! ";. "5
#
! +# 
*
0 ,% ! ! -# /% # ! "
0 $# % *8 !<% .& " *
+
-# " # 
'-0 # $% ,% .+ *"
# # ! #% # $% % ,# ! ! -# 0"-
# % .! # 
;/ ! " "< "
%
?+ 7 "5
# 
! 
+ =*.
% 
+ & 
"* ( + 0 1# # &  
% /! .# $% % .% + & & % %)# & ,# 
&*"$-
7 
% "
+ 
# & .# *,
% 
# ,
% ""
0
+*
# + A & # 
! ,# .
& % % 
0 &"
! "
# 
+ , *
#
( % # ! 
% 
& % +& & ,# .& 

% ! # % & ++ *
% >+ % "
+ # ,! ! ( % # ! *
! ,% % *+ 
" ,L
# ."" "
&
,.
# + .
& 0 + ! 
+ ."
&
+.# ! 
"5 7 ( % # ! 
% & .& # .% ,
# +".! 
+ + #"
+
& & 7 *
#
( % # ! 
+ & ( % # #% # $% % ,# 1# # & .& 

.& &8,% ",% "5 7 ( % # ! " * !8! 
*
! 
# -! + *
# 
! -# # % ,"
#
#)*
% 

% !8! % 0) =% 
1# # &  
: #% # $% % # 

% -# & ++ 
+)7 ( 9 % # * 

# % & &)% 0 "*# .! % % # 
 ! &"M 

0 # ! #*# /% M! .
& ! #)% 
+ 1# # & 
"8 

! # & ,# 
! ! ( +@! # + #+ B,+ N" 

0 /% # *
! .'
+ 
% .+ # & "& 
+ 0 ( 
! ! ( % 
+ & +) N"
! # & & ,! % ! ! ( * # + ! % #,0 
% 
+ + #& # +*
# 
0 + ! # ".# *
% ,# 
! + #*"
&
,+ ! # 
+ ( % # ! # + #N
+ "
! # & ,
# +@! ># "
% 
0 "
(
+ ( ,
% "8
0 # ! # 
"$+ 
% ;
& ( %* %8.
& + ?+ 
% 
+ !8! .
& ! 
0 1# # 
& # 
+ 
+ +5*
!
.! + ( 
% *
+ # !" "
+ 
% 1# # 
&
.% + 
*# +8 ",
! -0 .
# #% # $% % #+ ( $% *
%
.+ # & #" # % ";
+ ,# 

"8% $  
 "> 

! + #5
% $+ ! #,+ % # 
.;, # ! ! ! 
+ .+ # % # * + ,
# ! + # # % # 
! !@.
& ,+ .
% .
& + #7 ;
% /9-# % .
& + 
( $+ ! 
!'"M
(
,
% & +.& & ,
# -! # ,% % # .
! $+ .
% $+ *
%
+5! #+ #
7 ! + #9
+
# ,+ . "
%
# !B "
+ 

+ 
0 ! 0 0 .
& + ! #) % # % 
+ 
! +5,
% + #7 
% *
& # ,% !) !@.
& >0 % $# % # 
( + # &+ + !,% % 
$+ 
! .
& + ! #)"
% #)9 
"
!@.
& >0 % $# 
% ,+ .
% 0# ! ""( % "5
+
7 #8# % # ! 
% 
& F" ;
&
/ !
( .+ # 
%
& #-% 
0 
+*
+
0 +"-
+ 
% # F"
! #) &C./
& 
# >& ,
% ,+ .
% + 7# ,
! ! 0 F"
#
+ !! 
# ,+ .% #@.& 
?+ ! 
( %*.*
+
!
+ ,+ .
% 0# ! " .
+ $+ %) !@.
& & & , *
%
( % # *
! F! + #/
# >& 
% .
& "
# ># ,
% # #,% 
# 
% + # 
% ( % .
& "
0
!@.
& >0 % $# 
% + *
( # !90 .
& ! ! 
+ ++ # % ,
% 0 % # ! # %8*+ .
& + 0.
# & &5M% 
! ! +5
% 0. "
#
# !@.
& & &5M% % 
0 ! +5% 
*
! ! *
! # + # +@ 7 # +@
&
!)*
% "
0
!( .
& ! #"! 0 ( %9
%
+@ 7 # &0 + F# ! 
;) #& !( .& + 7# = +) +) *?& % & /
# >& ,% ,+ ?% .& % ! # ! >0 % $# % # ,+ .% & & # ! % # " 

!
!*8 ! & M0 % # ,+ ?% " *
% 
/
# 
# >& ,.
% 05. *5
& 
% , "@
# 
! -# 
% & .
& % 
+ %8* !5% 
% + # 
" ,# .
& &*% 
# !
( +" ,"
+ 
*.
+
,;
# # !.+ # 
& 
!
,+ ?% 
% "5
0 .
& 0# !/
# >& 
% .
& !"# ! % 
9 !
( &@0 
+ ! + 1# 
% + # ;C *5
% % 
% +) 
! 10 -% # 
& !/
( 
# >& ,"@
% .
& +".! 
+ +?+ 
% &C.
& +5% 
*5"
% +,
# 0@/% # ! #;% ) ! &# !
! % "
0 
=! O+ .& # .+ # % 1+ # ! . 05.& /
# >& % .& !"# % ,+ ;/ ! "
# 0 % # +5% !( 
+@! -# %= 0 0 +5
! ?+ 
! !) ,+ .
% 0 #,
! "
!
+

"   

 )& 

" # )8% 
 7 7  

*.
& "
0
&-+ ! # +?+ 
% &" *:*
!
+@.
& !*F"
#
?
# % 
!( ."
& #)'"M,
% ! 0 #8 +@ 7)"9
+
! % +. " 
# 
/
% 
# >& %" + %*
PE" +8 ! 0# !

' 
   

! 

% +) 
! "
0
! # & 
&
& & ,*
#
..
&
!8# ! 
,! % *
+
! ! ( 
+ 7# "# >0 % # -! #,% >! .& ! & # ! + #,I
! 
+ !.# % .! $+ % = && 
P,+ 
% -+ #$! ,;
% - #
& !
( & 
% + ( 
! "I
# 
1414I &;+ % ( % * # %+ & "M
& % +@! -# % 0 ( % 
.& &;+ % ( " #) /
# >& ,% +) & # ! ">
# .& " #) P ! "
# 
+ 
( ! + .$+ 
% &; +
+ ,+ .
% *
% ;
# A &P*
+ ># ,
% ! ! -# % 
.$+ */
% 

! /0 ! # ! ># % $# 
% % 
% + 
+ *
+ M# 
% % # & ,
+ >+ ! 9
+
& 
*
& # .=
% +)% % # % %,
# ++ .,

& ?% % 
+ ,! % 
+ .
& + 
& ! 
+ 
% % "
0 
!
( & A 
+
!"
( ! 
0 , "
0 

+ % %"# ! % 
! ># % $# 
% + 
( &C
% ?! 
% 
& -! # %)=
! +) +)9 
!"# ! 
% +).
&
!@$! 
% ;
! 
+) & "*
&
#@!
J !@$! 
% 
& -! # % + + + # *
+ M# ,*
% .! +5.& 
+ 
# +
+ &+ 
( ;& ,,*
% # % #;. !* # %+ 
;& , +,
# ,+ .
% .
& & +) + 7
# & .
& +
+ !) +* 
,+ .% ,
# + /
( 
# >& 
% .
&
!"# % ,
+ + !*! F+ 
,+ .
% .
& .+ +8# .
% $+ 
% + #+ #+ !*0 .
& *$
+ %) 
!( ,+ 
0 %
# ,+ ?% 
% ..
& + + "
& # ! 
% *
& # .*.
%
#1+ # 
! +*.
+ 
+ 
( &/
+ 0@% #=! 
+ + *
+
#8 +)E + 7
# + # 
! 
% ! # *
!
! /# % 
* #8% "
+ *( % # ! % !,# % $# .& ! + 7# ! ! # %) * + # & ,# 
J*# O% ! *# %( % % O0 % # &/+ % & !.# % # % !# %5.& 
+ ( *! ( % 9 &/+ % & !.# % # *# %# ! 
,! % + .& ! + ( +* # ! * !.# ! ! ! # %)%
J ! # & 
&
& & ,
# + ?! 
% 
& "
0 # 
"
0 *@! ( + 7# ,! & "
& +@! -# 0 ( % 
* ! # ! *+ + +! # ,+ .% *
% *# " # & 0 
.$+ 
% + *
+
! /# 
% % F# ! ,*
# +* !0 .
& & & 7#
J' 0) 
!*8 ! & 0 # *+ + + # + #! * # %@/% # ! * ! /# % + # # !<.& #) 
% % .
& "
0
!@.
& >0 % $# 
% "
# ># 
% % #.& 1& 
% *
%
#8
% +) 
! + 7# 
!*8 ! & M0 
% &/
# >& ,
% +*
+
.
& % $+ 
! 0" !*
(
.
& ! + 1# % 
0 .! ! . 08% # "# !*8 ! & 0 ++ "
0 ,+ ?% .& &C% % #C,% 
"
0 ( 
0 & & A &.& ?& 
% *
& ! + % # % #*/
# >& % 
=.;& 
% !8
! + #& #
! % #).
& "
! #8
% ! 0 + 
" !( "$+ ,% ,+ ?% % + # # !<.& * + % + .& 
+ 
( % .! 
+ .""/
& 

# 
&
+" ,+ 
*# %( .& 0# ! ,+ .% " * + . 0 "
+ 9 
+ #,% 
% ! #"

)  !: + 

7  
< 

B$0

7 
 3 
#  

!#$%  

"00:03"8% $  
 

JJ !@.
& ! + #5
% &,+ % # &$+ ! # 
! & # ! 9 J;/ *# % + ,+ .% "0 &# # % # ! ( + # 9 -& % 
"5 ;
!
C
% ,+ ?% "
% #) & "
& =
# +) + # ! 0)= +) +) ,+ .
% ! !+ .& 
0@/% # !9 !( .
& -! # % /
+ + M# .
& ,0 -% # 
! & + ;&  " # & & % ! #+ 
=
0 -! .# %8# 9
!
+ % #C% *./
+ 0@/% # ! #* #% # ! .& #) !)=! O+ ."
& #) 
+ 7 $# 
% 
& 1! # 
% !
( %
& + 
( ! 0 + ! % + .*
# # + 
% + # 
% 0# ! + 
# 1+ # ! #* +*# 
+ ?! ."
!
,# 
! .# *.
!
+ "
+ # 
! ,+ .% ,
# ! $# %/
# 
# >& , "
%
0 
.
% .# !<.*
& =
+ ! O+ ."
&
#)"# ! 
% ;
& # ! %*<.& 
* 
* ! /# % 0( %# *F + .& + +# % % 0 "# ! % & 
0 #,! 
% 
! 1+ # $! %0 
% 0 *
% # 
% 0 +* 0! .# ,! 
" 
" # !& +.$+ 
% +
+ 1+ # $! ,*
% # % A & #* +@.
& ,+ .% 

# ,+ .% 0 #,! ! /
# >& % +) & 
11+ # ! ,# ! " 
!+ & &8% .
& % #1+ # $! %*< %8# % # ! #* # %8! .
& 
% + ( 
/
% /
% + 
+# % 
% 
& ;% .# !*# /% # 
! .;! *
# + 7 .
# $+ 
% +
+ + #)* # # ! 
*
+ 0 #+ 0 ,
# + #9
+
! #D& 
% &O& % ,+ ?% 
% + # # !<.
& % # ! # % % 
0 ?+ ! #*# + # ! !"# % + .
& 0# !0 
% !"# % 
+ 
& % % +! +5% 
!)= +)% 
% !+ & &8
% *
& # % .9
+
% # !) 0 + # ,+ ?% 
% +).& 1& 
% % 
"# 
% & + +9
+ 
+ .
( 08% 
# ;+ 
# ! -
+ &. + "
+ # ;
! # ! 

#
08% =
# +) +) ;C
% ,+ ?% 
% ."
& # ! %
% + 7*. 
! % 0 , "
+ 
+ 1
# +
+ !@.
& & &5M% 
% + #@.
& !& # !<.& 
. + + & "# ! % % *. #8% # ! ,# ,0 1! /
# >& % +) 
,+ ?% 
% ..
& 08% $# % # 
"
% L
% .
& % P *
+
! /# 
% 0 %I
# 
% 
"# ! 

#
,+ ?% 
% + # +@ *
&
#$% 
% %,+ 
% *
% 
! " 
C
&C
% F"<
0 
% 
% % # !*# %( % * #$% 
% %,+ 
% ,% .% 
+) 0 0 #! # " 
0 ,! % =
+ 
0
,! % 
+ & 

0
,
# ++ ?
& 
% % # 
.*
+ + .
& ;& .# -! 
% 0 #) + # " 0# $% % 
+) " " *# .% /
& % ,# "# ! % & % + /
# >& % +).& 0 ( % 
.. "
0 
# ! &C
% !! 9
#
-& 
% % %,/
# 
# >& % 
J,! % +M0 % # ! # % %! ! # 
% ! +5 "
% 
0 
*
% ! ># % $# % .
& +
+ +C$% 
% +@! -# %* # %+ 
! $# 
* +
+ & & 
% + #$% % % -% "
! 
"*
+ # -*
+ +@.&
+ + 
*5% ,# * # % + # *# % + # * # %@/% # ! * +@ 7) % .$+ % 
% & +) *# .% "
! + #,! 0 + # .+ # & ! .& 
!!( + #+ + !8 #$% % % + *.( % *
# & & % + !8 #% ,# 
*8
% 
& % ,
+ !@.
& >0 % $# ",
% .
& % >& "
%
+:+ + 
* !< 
*
+@ 7 # 

*@ 

+ # ! ! 0 ,! % .& ">+ % % *8 ! & % ,+ * # 
.$+ % * * # % + .& #).& % + >0 % $# % *# %5 % # ! 9 # % # "( * # % + 

E 

. 
9 
  
‡…q ‚Š
q q„‡–n ~l ‚Š
r °~
p Š»Á
r ‚n ‚‹Ì‡
q
~‹
r …o qŽŒ
‚Š
j
p€–p Š°
j r¸Œt 

", ! ">! ! % + 
J +" .& "",
! + & %& " *@! ( 
!
( :::*
+ 

+ ;% 1 & +, "
# 
# ! ! 
% !8
% $+ +:::$+ + 

: +" ,
+ 0 
% + 
+ +)
! .+ 
+ "
0

RRR 

; ( %." 
&
,0 "
!
+89+ # 
& 0 "
% 
+ ,
# ! % #,0 
% ."
0
."
& # ! #=*
+ + ! #-
% 

!
%! ( 
+ .% +! & #% 
."
! 
# ! ! #-
% + F+ 
( % 
# % *
%
>+ . 

& 
! 0 ,
# ,& 
+,+ >% ,
% ! +# ! " ""-
+
0
+ & + 
% ! .# *
%
#"! # 
;% .# !* +,! L
% .
& -+ # !<
% "
% *
# 
E "5 !! 
# !+ ,
# % + # 
! ( 
+ % & #% A &+ + 1
# % # & ,# 
& "
& .
& ++ #% % ".
0
!*
(
0 .
+ 08% # ! # & " 
&
.+ 
+ + 0 #8 

+ 
+ % # " ,E
# & "
& # 
+ "$
! .
& ++ #
% 
% ! + 
+ 0! .
# +,# 
"/0 % *
+ -# % +) & M0 % # % # ! + & ,& # % " + 
:$+ + ; + #J;A &@
% ! ."+ %0 ?+ !L.
& "
% 
+ #5% # 
9 %*=*,."
+
>+ % 0" # *
! &", % # ,
! *
! #."
0 !) 
! "L
#
.
& ! + 
+ + 0.
# .
& *
+ ( % # 
! 
& ";
0 ,# !; + 

+ #)" !"19
(
#""# 
% "
&

:+ 0 #8% ;% 
& ! ( % % 0):F& ( %< 
E
%
! ! ( *
% ( # ! 
" " # %.# ! #" +8'& &)*
# 05 % #**", 
E 
! ( 
+ % + 

D% 7 -
# + 0 #8% #* 0 
+ 0 % # %* 0)# 
! ! + 
*,# "",
!
.# 9
&
#+ !)
! /+ # %) ! ! ( *
% "
!
+5! 

& +'& &)*
# % %';A &* !# ! # " ,# # $% 
% +) & 
; ( % & + . %8
" ! #-% & 
! ( + +/+ 
;0 )% + # ! 

'& &) 
% >! F
% ";
& 
*
# ! & #% 

+ 7*
# ! + *1! F! /# % # ! + ( $% % ;& ) % 
! !8$% .& #) 

%! ( 
+ M% 7*$
+ %): &
0 *1
! M! 
% 0* %.
# ,0 ! 
!*8 ! ! $# %*
# + #?7 % ! # + /+ .# $! % +).& #) ,+ .% ,# 
10 % ( & ! #". 9 1% % *0 1# 0*8 ! + # F! 0*8 ! 
:* +@% ! *5/! % & ,0 ! ! ! + .# ,! $0 %( % + *
+ # ! 

%! ( + 
""
# + # !9
,% * 
% 
! 
( . "
&
#5
% & 
0 + #-% ,
% % # 
. 0 0) 0
+
% ! !5
% ,! 
% + # $7 " 
% ! #-
% .& # 
! ( 
+ .& 
&& # % /% =
% +).
& + 0) 
! ( 
+ 
! + 7
# .& 
& ! ! ( *
% + 
PJ
+ !.
# ,! % " "
+
&< %=
# +)I% 

% %! ( 
+ .
& +*@! % 
& 0# !*0 ( % + 
+ + 7*/
# 

! /0 % #*# % ,+ 
.& *
! O# % + ""
& 
# 0 + & ,# *
+ ( % +< % # -+ # ! ,# 
! + # *./.
+ 
! ! & #;
% ( %"8
0 # 
! + -! % 
+ % # 
; ( % + # ! ! +5% % % ,# 0<! # " +# ! # .& + 0 + & 
*.+ ".; + 0 % + + "/ %) *?+ % M0 !)% % ."
0 
*.# +=*M+ 
% & & ,
% 
% !,
& &",* # *
% + 
+ + #?7 
% % 
! #<% # 
! ! #*! #.*
! #) !< % ># 
% + + #.
% . "D
& 

! % 
+" ( 
% 
& 
% ,! F# % #& & % # ! #*.% *
# 
! +5,% + ( % .& ,# &; +" 0 ++ 9 &C% !,% ,% 
& & 
% ! :
+ + >
+ 
% + 7# ,*
! 

+ F+ ( %O+ $% 
% !"( % + 
0# /% # 
! +<$& 
! + ! #5 
% ! + 
& + ,# .# !; ( %.
& + ! #5% 
+ *
+ *
#
.! +( +;)# ! !% ,B
# "
+
0@% #"
0
+*
+ 
% 0) : ! + & 9 # .+ # % F& ( %5 *
% " */# $+ %) ,0 % #
:"-# /% .# ! # &;! + 
; F0 + +87 "
# 0 ..
&
!8# *
!
.
& 
% % + #= %"
+ #,!  

! 

! 

9 # ; # !=.! # % #.+ # 
&
!/"
+ 
# ,

! %! ( 
+ & + 
% "
! 
++ 1# 
.
& ! +( % "
0 !% ?+ *
% ! .# =
! & 0 ,
# ! % + .;
# ( %)
%
! ! #-% 
% 
% % +" +8 % /
% ! **
+ ! #* 
+ ,& # % 
!  

=
% ,+ % ,*
# ,! 
! 
:
0
+ 
+ /% # & #*"1 !:+ 0 #8
% +D# ,9
7 
& # !9 # ! + 
& *
& O! ;
! # !@
% 

0 "<
% ! # 0.
+ +*
+ 

+ 1+ 
*
% + .# + % & # *@
+ ! ,# * #5% # ! 1! O% % 0 # 1! 0+ # 
! 
+ "M
&
% #"# *"**
!
!) 
& +<.
! ,& # % "
+ 

# + +( 
*.# + ! ! #-% ;
% *+ ?& 
! % + # +5
% >0 % ( % # %
+ % # 
*$
++ 
# !!
+ *$!,*
,# * 
.! # 
! 0 #
# " " 
0 "
" "
" + # 8+8
+8,+ % # + + + ( 
% + 
+ ! .* *5
# 

% & &,# 
"% +) "
+
+* !*/M! 
% & 0 +* #
"-! #% #C 

+ ! "8
# # $! .
& !5 ! ( +; # !S*.+ 
& & $& % 
! ,
, 

% ( %,! 
% .""
& 
# 
% + #*( 1 
! & #;
+ + *
0 
+O! *
% + !
# + + *
#
! 
+ 05 ! 
( + .# ! # 

"C?& *
!
&1& 
% .
% % + *
+ #5
% ;& #)
% 
& ! #-% N
% + 
", 7 
# + 0 # +) 7 **
#
.
+ + /+ .# $! 
% ! 
( 
& + 
+ + -# # ! 
" + 1# ! 
,! 
% 0 # % # 
: "*
!
#2 &/+ *1
% :
% *
! #,! 2
% "
# ?
# 

% 

! ( 
+ ! #-
% + # ! 
! O+ 
% 
& 0 ::
# ;% F# ! %*= "*
0
# %/
+ *1
% 

% 
*
+ ( "# ! -! # +,! 0 & & *@! ( -! # /% .# ! 0,# O% *
% 
& +/0 % #; + !< &0 #& 0 
( ! + # !% ( 
% & & 0)& & 
*
+ : & * "
+ % % &0 -+ % % "
0 ! # & 0# + & 
! 0 # + ,# .# ! -! # %# /% # ! +<$& ! + ! #5% ! + & F& A & 

! # 
& % + 
% !
!%
%.+ + " 
( 
"# !
! 0 #) & -& 7
# + */*@
# ! ( 
'& &)
% >! F
% 
& + # !,! 
% " 
"
!
! + 
& .
& % "
+ .# + # 
.& " + # ! % % ,# *# + % O% % " 
# 1! + #?7 % % % !<! # 
,+ 7# % # ! " /! # 5%5% .& ' 
'& &)% *# % + # F! # *. #8% # ! 
"# ,
=
0 0 + # -! ?
& 
# 

0 + #.
& .! # % 
& + 0A 

& 
% +,2 

,# 2
, 
"= 
'% # '& &)% +0 0 " /0 ! + # ! ,! % ", ! ;& 0 
% #,! .& 2 # 1
% E% + # '"
! 
* # ! "
0 # ! % 2& + 1# 
% * 
*+ ( + 0 #8 + # # ! # !% ?+ ,% 
0 *'
0 " " 

! 
% 
# ! 
+ 0 ."+ 
" 
;
0
+0 "
0 
+) % "* 
! + 1# % % .0 # % # ! ! + & 
"F ( % L.& "# % % ,0 ! # 
% # 
 +<

+ &C% + + #) *. 
& 00 ( 0 0 + # ! + 0 ."
+ # 
0@/% # ! 
.+ >+ % + 0 #8% & 
+ " ! + & ", ! ;& 0 
+ # !,! % *5
0 
! + #,
! % # ! 

( 
& %
+ + # !,! % # 
+ 0 
/0 ! 
* 
,0 % F0 ( % !" #8 

+5 7 # "<! % + ?& % +)
 * ( /% # ! ,# 
+ 
( .
+ +
+ 0)# 
! *
! # 0 
+
! # % ,# 
) 
% # !5.
& % 0<% # " "
!
-! # %5/! .
& % % # 
&*% # + + ! + 0 ."
+ # 

"-"
!
+@! -# .&  

+D# ,% # ! 

# 

!#$%  

+ 0 #8

%  

    
  T         
N 
   T    

   C
$ 
    

T      
N     
      
        
   
    
    
  
     
'  

        
T   
      
T  
     

    
 
       
:T  
 

RRR   

      

 
     
        
T          

  
  


$3Š•–’ 

N         
     
    
 :  
T  : 
       
   
  T 
 '   
  T  
T     
 
T  
         
 
        
        
T   
  T      
T   
         

! 

!$

&

!#$ # # #%
# # ## 

{mjkimrl”i”mmg    

      
    
       
    '   
 
  '  

 
   
     
        
  T    
T        
  
    T 
      
T          

  
:     
   
     

         

T T 
T   
 
   

  

'     
        
   
N     
        
  
 
""" D

!% 

!#$%  

        

  ' T   
     
         
    

   
        

 T     
T    
        
       
:  T    
  
J: 
     
     
   N    
    :T  T  
'  
        
       
       
      
     
       
  ' 
T   
T  

:  

E      

  ' 

'(

"""E( . )0 
, 
  
0 # &<7 
# % #% % #@.
& + 7
# +# ,
! "
+
!! # 
% +@! -# ,%
# 
+ #! # + + 
*.+ #.1+ 7 " 
*@0 +) " + 7 "
#
! #8$+ %) 
% & +/0 % #.+ # 
& ! % 
( + ( 
+ + "
# 
"
# 
# ")
0 
7 
( !.=
+ .& & *
# & 0# != 0"+ ?# .& 
"@ 7) +" 
+ +,S
#
+ #*
! 
! +( 
% 0 ! #-
% ,0 

+ !# + + ! #8,% " + 
& A ,
& 
0 & & #) 
% 0 ,*
# +@.& 
"" # !,
# >+ ! ,
# ,+ 7 
# ! + #
! 1
+ 1# 

-0 ,+ ! .& 
& /0 1% !.+ # % .! + ,0 
!.+ # ! + *# " + & 0 # + 
"+ % 
"- 
*
0 *
*# % # 
& M0 % 
% 1
# + # 
& + "5
&
.
& +# -! 
% ,
! & >& %
# ! % 
( + 
(
!**
# 
*0 F! #* ",
0 % 
0 + 
& .
& + A & + % #) %*+ + #*.
+ + 
%* #
+ !.
# % .! $+ =
% &
"
&
# 

%
0@! .
& 0 # #
7 %* 
% "
0 "
! 
.
0 % ,% 
% .*
& 

+ -+ #! 
& +)*.
+ + % #).*)
&
M! 
% 
% % 
+
! # # %
# 1% %,
# -& % 
! + 1*
# 
+ + #).*
&
&:*
+
+@.
& + ! #8
% % -
0 ")
& # 1
% 
& + # !
E +" 0 
0 # 
% *
! # +@! 
# +5
% !% # ! ,# .
& ! 
+ .
& + -! % 
+ ! ,+ 
.
+ + #
+ + + *
&
*
! # % 
# .
+ ! "8
# # "5
! 

% 
%
!.+ 
0# ! +# ! *
! #5
% ;% 
+ %)# & ,
# +" #* & ;& 
# *
! # +@! # 
*
! #* # + #* #@/% # ",
!
+ 
+ & & #) ,
0 +.
+ ! 
% *'
+ && #) 
".
# % #
,% # % "
+
+8
% .& &<
% .& ( 
0 0 9
% 
& 0,
0 ,! % 

,% # % 
+ .
& & & #) 
% , 

0 
& & #) 
% ,"5
0 

% + # ! 
"
+
%8 + ## !! +5
% "
+ ,
# ,+ 7
# & & #) ,
0 + #& +5 %) 
*# .# !", + ! # ! + 7
# & 
& +"
+ 
"
+ *
# & & #) 
% 0 # +5 !.# 
!.+ # ! + # "
+ 0 # 1! & 0 ( % " + # !.+ "0 =;& # 
!.+ ,# % + .& *
% ?+ ,% + -+ %)% 0 & + * +C %) "-! % "@ !*
# 
! - "<
+ 
% #=;& +9
+
0 + # " + #,0 # =
% +) +)*9*
+ 
+ + 
0@% # $! 
% & & 
% 
& ! # + 
+ ,
0 & 

:! + # "# 
! 0 +5
% + .# !<% 
! + & 0 ( ! "
# .& &*% # !( 
"*?% & *# # -! .& % .& # *
! # 
*
+ # &# -! 0 + F# ! N& & .$+ % *@ 
*@0 + 
! ( # % # " + #% 0 !# !,# ! + 0 .*
#* 
*
! 
( *
! *
!* 
* 
! + # $& 
% 
& 0 +)! #"
+
! "
# -& % ."
& #)+ + #
% % #,! 
+
0 0 +)! #=! 
+ 1+ 7 

# $+ "
%
+# .
! 05."
& 
+ ,
#
! +*$% 
" ,
& %8 
! ! !/
# & & # "+ #S0 . ""
&
$# *
% 

& ! #@/% # $! 
% +)! + # !+ + #
% % #,*
! +@.
& & & #) 
% 0 ,# 
% ( % .'*8
& 
I'
% ;& *>
+
/! 
! !)* + +@ !8.! #
% !.
0 & & % 
* !.
0 & & % ."*
& 
# P
+ + + #
! % #,
! ! + #& *
+ 
# -
! % 
& & #) 
% 0 ,
# "
0 ,
# +*$"
%
$+ % 
& "
& + + #% + # .# ! ! ( % %@! -# 0 ( % + # "5% 
+*$% + # $& % % -% '"0 # ! # *( ! & & #)% 0 ,# ! #"<% 
+ ! + # &# ,% ,% "C % " + ( * # .# ! & 0 ( % "5 !.# $+ %) 
+*$
% & & 
% % & ,
# !/*
+ 
*'
# ?0 % # ! 
% "
! ! 0 # % #+ ! # 
% # ! ,
# "
0 ,
# + 
+ ! + "
&
$+ ,
% + .
+ ! 0 # 
% !)0 ,+ # ! 
/% # "
! 
+ ,
# 0 + ,& .;
& +)% #" +8
% + ! #8
% %E
# & & #) 
% ,0 
! 0 # % * + /0 ! P409 " +@ !8I 
! ( % # + #! ,

0 .& 36 
! # + ! #8
% %# ,
! !+ # $7 .
&
!* *
#
!.+ # " + # !" ,+ 
! % 
" # # % "
# 
! 
# .
+ -0 % * ",
# 

% ! + /# 
N& & ,
# "" "
0
,
# ! 0 # 
% 
& + # -
+ + + #% 
+ % /% 
% %8 
+*$
% & & 
% 
& 0$+ ! #0 *
!
# + ! #8
% % 0 ( ,% 

& ! #"1% %-& 
% + ! #8
% %*
# 
% & +/0 % #=;& 0 
* +/0 *",
! 
% + .
& *
% ?+ 
! ! # %.
& ;+ $# % #=;+ 
+ ,0 # & % 
* +/0 *" "
!
0# % #*.+ *1
% *
%
+ #! O# %
# $+ + #=0 
0 # 0# % #*.
+ ;& 0 # 1
! ! /+ # 
7 & 0 "
(
+ #<
% & .
& %8 
+ ! #8*>+ .=
& !( % , "
# 
+ 
# -0 + ,
# & & 7
# *
+ # !! +.# !  

! 

!&

'' 
*@ !8 % +.+ 0 "
# #) + ! $# % % *O+ .& !+ # % + 
!) + ! 0 .
& & "
&
+ #
+ +5
% 0 # !)
! &
0 
% !) + + 0 # % # 
!*
0 0 + F# !,! 
% 1! O% 
% ." 
&
,0 *
! # # *@
7 0 
. # ! # $& 
! !8$% 
% & 
0 &C'
% ;& 
+ ."
&
+@! -
# !),0 -% # ! 
'"
! .& =+ #$% % + + # % ,! % "# ! +5% 0 # !) & ."
! .& 
,! % "# ! ';& + % + *<$& ! ,! % ! + ( % + 0 # !) & 0 ( 
+ + .# $! % !*0 0 + F# ! ,! % "# ! "."
! .& + #.% ".+ 
! -+ #$! * 
%
!8=
! + #".*
# 
& 0 + F# !,! % 
0 + ! # 
& ! .+ ( % 
*
! 
+ .& &",
% 
& ! ! #<% 
';& + "
0
+8 &
0 +
+ 0# % *8
# *
0 .

#
1! ,% % 
% ! #8% 
! -+ #! ,
# 0
+ ,+ 7 
# ! % 
% ! # %5.
& 0 #),
?% % 
+ ,! % +" " %.+ # 
!5"
! 
# +0 # !)9*@
0 +# 
+ !)% ,

+ ?% % 
+ ,! % 
+
!5-! ! ( 
% #*-! ! ( %" + + #-=
+ 
% +5
% 0 # !)*F
! ( %<. "
&
-+ # 
% +@& 
*+ !+ # $! % ,0 "# % ++ ';& + .& ")# & .+ #+ #
J! "
+ 
! 1! % #" .
0 % ,% 
% .
& ! -+ #! 
! -+ "
%
# !,*@
# 0 
+ ! -+ #$! % 
0 &
0 0 # / 

!
%5% 
+ ,! % + 

% + # *
! " *@
# 
0 #! ! -
# 0"-
# 
% .
! ,
! "
+
++ +5.& 
."
& +5! # ! , 
# 0 # ! !"# % 
% + ! #8% "
0 
"
#
+8 &"5
0
%) 
# #*
% % 
# %*.# ,

!
+ !.
# % .! $+ =
% &
& ,! % + 
! #* +@.&  ! +*?# % + ! #8 % 08 # %8 # ! *?& % %* % "
0 !
JJJ
+ !.
# % .! $+ =
% &
& ,! % +" "9
% .# ! * #C
% &# -!

!( 

!#$%  

! 0 + 0 #* "/
0 # ! # ! " !.+ # " + # + #) =& & ,# 
+ ! #8% % % .+ !% # ! .& % % # .0 +5% !( + =% !?+ % 
= + # + + # " + #<,% * #/+ 9 # % # !) ")7 ( + !?+ % # 0 0 
!.
+ ,0 %8 
% !.
+ !.+ #5 "
%
+ #<*
% #.+ 
% "
0 & & #)% 0 ,# >0 ,! +.+ ?! ! ( % + 0 =& 0 ,# 0# ! 
+@ ! # +5 !?# 
% ">
+ 
% 
& /0 ! + # 
% *
! #" "/"
+ 0 
0 *
! # 
!. "
+ 

0 0# !@
! " 
+ 0 # ! #. ;& 0 # 
! .*
+ J*
+
,
+ "
+ 
!".! 
+ 0" #8.
& "-
+ .*1
0 
! & 0 ( .
& /! % # " + # 0 # ! 
% .& ! + *# " + .# " #8! ! + #/! .*1
! ! ! -+ #! 
J" +,
# ! "L
#
.
& " "
+
+ *
& -# # !& 0*. 
+ ! #8% & *# + .& ,! % ! "
# " * !8! "
+ ># ! ,# 
% #C% ! "
! # ;& ,# B "
+ ;# % *@0 0 +.+ + 0 #) 0# ! # 
. + + " !"?
# .& ' +*# " + # 0 #& " # " .+ *# # ! 
.! + # ! 0 # ! + % *-# # ! L.& "5"! # ! "* ( -% % 
.! + 
( !*@ !8 ""1
% *
% # ,*
! # + .
& ! + 
# *
! #-! #,! 
,! 
% ! + 1 "
#
# !".! + # !" #8
% .
& & 0 # "" % 
!?+ "
%
F# =
& .& & ,# .=
& +) +) 0
+ +
+ &@ %8 # $! 
% "
+ + 
% 
+ ;& 
% +) ;
& # !! "
# *
% #5
! & & "5
% *
% # + .& 
'".*1
+ 

! ! ! >+ 
% + ! #8,
% &@ %8 # 
! % /
% 10 *
! 
!"# % 
% + ! #8
% "
!
/9
+
& & # % $# % # +5 !?# 
% + ! #8% 
*# /+ + ?# % ,0 +*
# ,# +/0 # % + #" # ! 
 %.# ,! 
! ,
+ *
! 
+ O+ 
% .
& .& &",
% 0 # F# 
! 
& ! "/
# 
% ! +/# # $% % 
! # # % $# % #! + #5
% ! + 1# 
% 
& ,! =
% & 
0 0 # *
& # + #"# % 
,! 
% +0 # !).*
+ 
+ + ?# 
% *
0 
! # ,
! ,& # $% 
% + #* #
+ 0

'  

! 

!

‫נולדו במזל"ט‬
‫• 
'  ‪   ,‬‬
‫  ;  
  ‬‫ ‪   
; 
  ,‬‬
‫  ‪,     ,‬‬
‫ 
   " ‬
‫   ; 
'  ‪ 
,‬‬
‫" " " ‪.  ,‬‬
‫• 
'   ‪- 
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
' 
 ‪,‬‬
‫ ‪' 
 ;  -‬‬
‫   ‪ ;"
 
,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪ - ,‬‬
‫;  
'  ‪ ,‬‬
‫ ; 
'   ‪" 
,‬‬
‫" " ;   ‪ ,‬‬
‫ 
"; 
' 
 ‪."
 ,‬‬
‫• 
'  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
'   ‪ 
,‬‬
‫" " "  ‪ -  ,‬‬
‫;  
'  ‪,‬‬
‫  ; 
' 
  ‪,‬‬
‫  ; 
' ‪ 
,‬‬
‫" " " ‪.  ,‬‬
‫• 
' 
 ‪ ,‬‬
‫ 
" ‪ 
 ;  -‬‬
‫ 
  ‪ " " " 
,‬‬
‫   ; 
'  ‬
‫ ‪ , '  ; ,‬‬
‫; 
' 
 
‪ " ,‬‬
‫  
" "   
";‬
‫ 
'  

" 
,‬‬
‫"‪,   ' 
; ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫• 
'  ‪-  ,‬‬
‫  ;  
'  ‪,‬‬
‫  ; 
'   ‪. ,‬‬
‫• 
' 
 ‪,  ,‬‬
‫ ‪.   -‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‬‫‪.‬‬

‫• 
'   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
' ‪-  ,‬‬
‫  ;  
' 
 ‬
‫ 
‪ ,   ;"
 
,‬‬
‫ ; 
'  ‪. ,‬‬
‫• 
'   ‪-   ,‬‬
‫  ;  
'  ‪ ,‬‬
‫ 
"; 
 ‪.  ,‬‬
‫• 
'   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
' 
  ‪,‬‬
‫
" " " ‪ ;  -‬‬
‫ 
'   ‪ ;  ,‬‬
‫  ‪ ' 
;  ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• 
'  ‪-   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'  ‪-  ,‬‬
‫  ;   ‪;  ,‬‬
‫ 
' 
 ‪. 
,‬‬
‫• 
'  ‪
 ,‬‬
‫  ;  
'  ‬‫ ‪   ' 
;
 ,‬‬
‫ ‪.  ,   ; ,‬‬
‫• 
' 
 ‪ ,‬‬
‫ 
" ‪' 
 ;  -‬‬
‫  ‪ , 
 ;"
 ,‬‬
‫ 
"; 
'   ‪;"
 ,‬‬
‫ 
'  
 ‪.  , -‬‬
‫• 
' 
‪  " ,‬‬
‫ 
" " ‪ ;  -‬‬
‫ 
‪  
' 
;
,‬‬
‫ ‪ ;  ,   ;
,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'   ‪ ,‬‬
‫  ;  
'   ‪,‬‬‫ ; 
'   ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪-  ,‬‬
‫  ;  
'  ‪,‬‬
‫
 ; 
'  
 ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'   ‪ ,‬‬
‫ ‪' 
 ;  -‬‬
‫ 
 ‪ " " " 
,‬‬
‫ ; 
'  ‪ 
,‬‬
‫ 
"; 
'   ‪,‬‬
‫  ; 
  
 ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  ; 
'   ‪,‬‬

‫
" " "  ‪ ;  ,‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫• 
'   ‪- "
 ,‬‬
‫  ;  
'  ‪,‬‬
‫
 ; 
'  
 ‪ ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• 
' 
‪-  ,‬‬
‫  ;  
'   ‪,‬‬
‫ 
";   ‪ 
;"
 ,‬‬
‫'    ‪ " " " 
,‬‬
‫ ; 
'    ‪ 
,‬‬
‫ 
"; 
'   ‪."
 ,‬‬
‫• 
'  ‪,  ,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫•‬
‫• 
' 
 ‪-   ,‬‬
‫  ;  
 ‪; ,‬‬
‫ 
'   ‪ 
;  ,‬‬
‫'  ‪,   ;  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'  ‪  ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
' 
‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
' 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
'   ‪"
 ,‬‬
‫  ;  
' ‪,‬‬‫ 
 
";  ‪ 
; ,‬‬
‫'  ‪,   ;"
 ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• 
' ‪" 
,‬‬
‫" " ' ‪.  -  ,‬‬
‫• 
'  ‪ ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
' ‪" " 
,‬‬
‫ "  ‪;  -  ,‬‬
‫  
'  
‪" 
,‬‬
‫" "   ‪;  ,‬‬
‫ 
'  ‪ " " " 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
'   ‪- "
 ,‬‬
‫  ;  
'  ‬
‫ ‪,  
 ' 
;  ,‬‬
‫ 
";   
‪."
 ,‬‬

‫  ' ‪• 936‬‬

‫‪85‬‬  

   '  ,  
 
 "
.  
, 
 ' 
• 
 '  -  

' 
 
 "  
. , U  , 

 - , 
• 
"    
' 
   
 

  " " " 
, 
.  
 - ,  ' 
• 
"     '  
,  ' 

. 
,' ,  ' 
• 
 
'  - 
, 
 
 "  
. 
- "
 ,  ' 
• 
   '  
' 
 
 "
. ,  
,  ' 
• 
 '  - " 

 "   
,   '  


'  ; 
. ,  
 , 
• 

'  -  
"   
,   ' 

.   

 ;"
 , 
' 
 ' 
;"
 
, 
."
 
, 
 -   ,  
• 
"    
'
.
,  

 
,  ' 
• 
"   
'  ,  
' 
 

. 

'  -  ,  
• 

 "   
. ,   ' 

, ' ,  
• 
 '  -  
,  
 
 "  
.  , ' 
" 
, ' 
• 
,    " " 
 
'  - "

' 
 
 "   

  ;  , 
 
,  ' 
; , 
. 
,  ' 
• 
  '  -   

 
 "   
" " 
,    ' 
 
 ; " 
"    ,  
 
 ' 
; 
,   ;   , 
   ' 
; 
.  , 
 - , ' 
• 
  
 ' 
,   
 
 "
.  ,  
, ,  
• 

, 
' 
• 
 -   " " " 
 ' 
 ; 
,   ' 
;  , 
   ' 
; 
.  , 
,  , ' 

.  -  
-  
,'  ' 
• 
 ' 
 ;  
;
" " " 
, ' 

' 
;  , ' 
. 
, 

, 
' 
• 
 ;   - 
 ' 
; , 
; "

"
  , 
' 
;  ,  
.  ,   
-  ,   ' 
• 
 
 ;  
 " " " 
,  
' 
;  , " 

" "
  , 
,    
;
. "
, ,  ' 

.  -  

‫באו בקשרי שידוכי‬
, ' ,  
• 
 '  -  
,' 
 "  
.  , 
- "
 ,  ' 
• 
  
'  
' 
 
 " 

 ;"
 ,  

;  ,  '

:khhn ujka _ ohbufsgk
chsidim@gmail.com

Keter
Van Service
Reasonable Prices

JFK
LGA
NEWARK
Airport pickup

ohdvb
a"btn
,hrcg hrcus

hsbe
vhsrd–vk
$62+ ertub

$32

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

718–644–4444
vpug,v vsan ;uxht ,urapt 

"'
 '

86