1

M¹ng l­íi tinh thÓ (cÊu tróc tinh thÓ) lµ m¹ng l­íi kh«ng
gian ba chiÒu trong ®ã c¸c nót m¹ng lµ c¸c ®¬n vÞ cÊu
tróc (nguyªn tö , ion, ph©n tö ...).

2

C¸c lo¹i cÊu tróc tinh thÓ
* Tinh thÓ kim lo¹i
* Tinh thÓ ion
* Tinh thÓ nguyªn tö (tinh thÓ céng ho¸ trÞ)
* Tinh thÓ ph©n tö

3

« ®¬n vÞ (tÕ bµo c¬ b¶n)
* Lµ phÇn tinh thÓ mµ b»ng c¸ch tÞnh tiÕn nã theo
h­íng cña ba trôc tinh thÓ ta cã thÓ thu ®­îc toµn
bé tinh thÓ
* Mçi « ®¬n vÞ cho biÕt:
H»ng sè m¹ng: a, b, c,
α , β ,vÞ
γ cÊu tróc : n
Sè ®¬n
Sè phèi trÝ
§é ®Æc khÝt

4

1.1. Sù s¾p xÕp c¸c nguyªn tö kim lo¹i
Hèc tø diÖn

Hèc b¸t diÖn

B

A

A
C
B

C

A
A

B

LËp ph­ ¬ng t©
m mÆ
t
A

A

B
B

A
B
A
Lôc ph­ ¬ng chÆ
t khÝt

A
5

H×nh phèi trÝ cña c¸c m¹ng tinh thÓ
kim lo¹i

LËp ph­ ¬ng t©
m khèi

LËp ph­ ¬ng t©
m mÆ
t

C

A

B

B

A

A
Lôc ph­ ¬ng chÆ
t khÝt

6

Hèc tø diÖn vµ hèc b¸t
diÖn

Hèc tø diÖn

Hèc b¸t diÖn
7

X¸c ®Þnh c¸c hèc tø diÖn vµ b¸t diÖn trong
m¹ng lËp ph­¬ng t©m mÆt (lptm)

O
T

O
LËp ph­ ¬ng t©
m mÆ
t

Sè hèc tø diÖn : 8 hèc
Sè hèc b¸t diÖn : 1 + 12.1/4 = 4 hèc
8

X¸c ®Þnh c¸c hèc tø diÖn vµ b¸t diÖn trong
m¹ng lôc ph­¬ng chÆt khÝt (lpck)

T
T

O

T

Lôc ph­ ¬ng chÆ
t khÝt

Sè hèc tø diÖn : 4
Sè hèc b¸t diÖn : 2

9

TÝnh ®é ®Æc khÝt cña tinh thÓ lËp ph­¬ng t©m kh

a
a 2
a 3 =4r

Sè qu¶ cÇu trong mét « ®¬n vÞ: 1+8.1/8 = 2
Tæng thÓ tÝch c¸c qu¶ cÇu
= 68 %
ThÓ tÝch cña mét « ®¬n vÞ

10

TÝnh ®é ®Æc khÝt cña m¹ng lËp ph­¬ng t©m mÆ

a
a
a 2 = 4.r
Sè qu¶ cÇu trong mét « ®¬n vÞ: 6.1/2 + 8.1/8 = 4
Tæng thÓ tÝch c¸c qu¶ cÇu
= 74 %
ThÓ tÝch cña mét « ®¬n vÞ
11

TÝnh ®é ®Æc khÝt cña m¹ng lôc ph­¬ng chÆt khÝt
a

b
2a 6
3
a

¤ c¬së

a

a
a

a

a =2.r

a 6
3
a 3
2

Sè qu¶ cÇu trong mét « ®¬n vÞ: 4.1/6 + 4.1/12 + 1
Tæng thÓ tÝch c¸c qu¶ cÇu
= 74 %
12
ThÓ tÝch cña mét « ®¬n vÞ

B¶ng tæng qu¸t c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c m¹ng
tinh thÓ kim lo¹i
CÊu tróc

H»ng sè
m¹ng

Sè ®
v


Sè § é ®
Æ
c
cÊu tróc (n) phèi trÝ hèc T hçc O khÝt (%)

LËp ph­ ¬ng t©
m α=β=γ=90o
khèi (lptk)
a=b=c

2

8

-

-

68

LËp ph­ ¬ng t©
m α=β=γ=90o
diÖn (lptd)
a=b=c

4

12

8

4

74

α=β=90o
Lôc ph­ ¬ng chÆ
t
γ=120o
khÝt (lpck)
a=b≠c

2

12

4

2

74

Kim lo¹i
Kim lo¹i
kiÒm, Ba,
Feα, V, Cr...
Au, Ag, Cu,
Ni, Pb, Pd,
Pt, ...
Be, Mg, Zn,
Tl, Ti, ...

13

1.2.Liªn kÕt kim lo¹i
ThuyÕt khÝ electron

• ThuyÕt vïng

14

1.M¹ng tinh thÓ kim lo¹i:

Nguyªn tö kim lo¹i ®­îc coi nh­ nh÷ng qu¶ cÇu cøng, cã kÝch
­ nhau, ®­îc xÕp chÆt khÝt vµo nhau thµnh tõng líp.
Kim lo¹i kÕt tinh chñ yÕu theo ba kiÓu m¹ng tinh
thÓ:
M¹ng lËp ph­¬ng t©m diÖn (lptd)
M¹ng lôc ph­¬ng chÆt khÝt (lpck)
M¹ng lËp ph­¬ng t©m khèi (lptk)

15

ThuyÕt khÝ electron
Tinh thÓ kim lo¹i gåm:
* C¸c cation kim lo¹i n»m ë c¸c nót m¹ng.
* C¸c electron ho¸ trÞ chuyÓn ®éng tù do trong toµn tinh
* Lùc liªn kÕt kim lo¹i cµng m¹nh khi sè electron ho¸ trÞ
chuyÓn thµnh electron tù do cµng lín

huyÕt khÝ electron gi¶i thÝch c¸c rÝnh chÊt vËt lý cña kim lo¹
Do c¸c electron liªn kÕt kim lo¹i chuyÓn ®éng tù do nªn
* Khi c¸c líp tr­ît lªn nhau th× kh«ng xuÊt hiÖn lùc ®Èy bæ
xung. Tinh thÓ kim lo¹i chØ biÕn d¹ng mµ kh«ng bÞ ph¸ v
* C¸c electron nµy cã thÓ chuyÓn ®éng thµnh dßng khi ®Æ
mét hiÖu ®iÖn thÕ vµo hai ®Çu kim lo¹i
* C¸c electron nµy cã kh¶ n¨ng truyÒn dao ®éng nhiÖt tõ
nµy ®Õn n¬i kh¸c trong m¹ng tinh thÓ

* C¸c electron nµy ph¶n x¹ tèt ¸nh s¸ng chiÕu ®Õn nªn ki
16
lo¹i cã ¸nh kim

ThuyÕt vïng
(thuyÕt MO ¸p dông cho hÖ nhiÒu nguyªn tö)

O cã møc n¨ng l­îng gÇn nhau tæ hîp thµnh N MO cã møc n¨
kh¸c nhau. N cµng lín th× c¸c møc n¨ng l­îng cµng gÇn nhau
hµnh vïng n¨ng l­îng

AO ho¸ trÞ s, p, d cña kim lo¹i cã n¨ng l­îng kh¸c nhau sÏ t¹o
g vïng n¨ng l­îng kh¸c nhau. C¸c vïng nµy cã thÓ xen phñ ho
nhau mét vïng kh«ng cã MO gäi lµ vïng cÊm.

chiÕm c¸c MO cã n¨ng l­îng tõ thÊp ®Õn cao, mçi MO cã tèi
ïng gåm c¸c MO ®· b·o hoµ e gäi lµ vïng ho¸ trÞ. Vïng MO kh
m hoµn toµn trong ®ã e cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®éng tù do lµ
e trong vïng ho¸ trÞ kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn.

e trong vïng dÉn cã thÓ dÉn ®iÖn khi cã n¨ng l­îng ®ñ lín th
17
ùc hót cña c¸c cation kim lo¹i

h×nh thµnh c¸c vïng n¨ng l­îng trong tinh thÓ kim lo¹i Li vµ M

Vïng
dÉn

2s

3p

Vïng
dÉn

3s

Vïng xen ph
Vïng
ho¸ trÞ

Vïng
cÊm
2p

Vïng
ho¸

1s

E

Vïng cÊm

trÞ

Li Li 2 Li 3 Li 8

Li N

2s
E

1s
Mg

Mg N

18

Vï ng dÉn.
nhiÒu electron cã mÆ
t
(kh«ng cã vï ng cÊm)

Vï ng dÉn
Vï ng cÊm réng

Vï ng ho¸ trÞ
E

Vï ng ho¸ trÞ
E

Kim lo¹i cã vï ng dÉn vµ
vï ng ho¸ trÞxen phñ nhau

ChÊt c¸ch ®iÖn cã vï ng
cÊm réng ( E >3 eV)

Vï ng dÉn ®iÒn
®Çy mét nöa
Vï ng cÊm
Vï ng ho¸ trÞ

E
Kim lo¹i cã vï ng dÉn
®iÒn ®
Çy mét nöa

Vï ng dÉn
Vï ng cÊm hÑp
Vï ng ho¸ trÞ
E
ChÊt b¸n dÉn cã vï ng
cÊm hÑp ( E <3 eV)
19

2.Tinh thÓ ion

h thÓ hîp chÊt ion ®­îc t¹o thµnh bëi nh÷ng cation vµ anion
cã b¸n kÝnh x¸c ®Þnh

liªn kÕt gi÷a c¸c ion lµ lùc hót tÜnh ®iÖn kh«ng ®Þnh h­ín

chÊt ion ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguyªn tö cã hiÖu ®é ©
n lín. Nh÷ng e ho¸ trÞ cña nh÷ng nguyªn tö cã ®é ©m ®iÖn
coi nh­ chuyÓn hoµn toµn sang c¸c obitan cña nguyªn tö cã
®iÖn lín t¹o ra c¸c ion tr¸i dÊu hót nhau.

anion th­êng cã b¸n kÝnh lín h¬n cation nªn trong tinh thÓ
ta coi anion nh­ nh÷ng qu¶ cÇu xÕp khÝt nhau theo kiÓu lpt
hoÆc lËp ph­¬ng ®¬n gi¶n. C¸c cation cã kÝch th­íc nhá h¬
hèc tø diÖn hoÆc b¸t diÖn.
20

Tinh thÓ hîp chÊt ion d¹ng MX
§iÒu kiÖn bÒn cña cÊu tróc:
r
0.22 < rM <0.41 kiÓu phèi trÝtø diÖn (sè phèi trÝcua M lµ 4) : m¹ng
X
sphalerit vµ vuarit cña ZnS.
r
0.41 < rM <0.73 kiÓu phèi trÝb¸t diÖn (sè phèi trÝcua M lµ 6) : m¹ng
X
NaCl, NiAs.
r
0.73 < rM <1 kiÓu phèi trÝlËp ph­ ¬ng (sè phèi trÝcña M lµ 8): . .
X
m¹ng CsCl.

21

Tinh thÓ NaCl

Na
Cl

on Cl - xÕp theo kiÓu lËp ph­¬ng t©m mÆt, c¸c cation Na+ nh
hiÕm hÕt sè hèc b¸t diÖn. Tinh thÓ NaCl gåm hai m¹ng lËp
g t©m mÆt lång vµo nhau. Sè phèi trÝ cña Na+ vµ Cl- ®Òu b

è ion Cl- trong mét « ®¬n vÞ: 8.1/8 + 6.1/2 = 4

è ion Na+ trong mét « ®¬n vÞ: 12.1/4 + 1.1 = 4

è ph©n tö NaCl trong mét « ®¬n vÞ lµ 4

22

M¹ng tinh thÓ NiAs

C¸c ion As3- s¾p xÕp theo kiÓ
lôc ph­¬ng chÆt khÝt. C¸c io
Ni3+ chiÕm hÕt sè hèc b¸t diÖ
Sè phèi trÝ cña Ni vµ As ®Òu
b»ng 6

Ni
As
23

Tinh thÓ CsCl

Cs
Cl

h thÓ CsCl gåm hai m¹ng lËp ph­¬ng ®¬n gi¶n lång vµo nh
phèi trÝ cña Cs vµ Cl ®Òu b»ng 8

24

Tinh thÓ vuarit
A

C¸c ion S2- s¾p xÕp theo kiÓu
lôc ph­¬ng, c¸c ion Zn2+ chiÕm
A'mét nöa sè hèc tø diÖn. M¹ng
Bvuarit bao gåm hai m¹ng lôc
ph­¬ng chÆt khÝt lång vµo nha
B'
A

Cïng kiÓu m¹ng vuarit cã c¸c
chÊt AlN, ZnO, BeO, GaN, InN
SiC, HgS, CdS

S
Zn
Vuarit ZnS

25

M¹ng sphalerit

S2- s¾p xÕp theo kiÓu lËp ph­¬ng
t©m m¨t, c¸c ion Zn2+ chiÕm mét
nöa sè hèc tø diÖn
Sè phèi trÝ cña S vµ Zn ®Òu b»ng

S
Zn
Sphalerit ZnS

26

M¹ng tinh thÓ hîp chÊt d¹ng M2X

Ca
F
Florit (CaF
2)

c ion Ca2+ s¾p xÕp theo kiÓu lËp ph­¬ng t©m mÆt, c¸c ion
Õm c¸c hèc tø diÖn. Cïng kiÓu m¹ng nµy cã tinh thÓ cña Na
27

M¹ng rutin
Oxi
Ti
Rutin TiO
2

on O2- s¾p xÕp theo kiÓu lôc ph­¬ng, c¸c ion Ti4+ chiÕm mé
èc b¸t diÖn

Sè phèi trÝ cña Ti lµ 6, cña O lµ 3

ng mét « ®¬n vÞ cã 4 ion O vµ 2 ion Ti4+ , 2 ph©n tö TiO2
28

B¶ng c¸c m¹ng tinh thÓ tiªu biÓu
C«ng
thøc
M2X

C¸ch s¾
p xÕp cña X % sè hèc chiÕm bëi M Sè phèi trÝ
Lpck
Lptm
Hèc T
Hèc O Cña M Cña X
Na2O
F2Ca

(florit)
Zn3P2

M3X2

MX

M2X3

O3Mn2

NiAs
NaCl
ZnS
ZnS
(vuarit) (Spharit)
CsCl lptk
α − Al2O3
β − Ga2S3 γ − Ga2S3

MX2

CdI2
TiO2
Rutin

CdI2
TiO2
Anatase

100

0

4

8

75

0

4

6

0
50

100
0

6
4

6
4

-

8

8

0

66.66

6

33.33

0

4

0

50

6

4

3

TÝnh chÊt c¸c hîp chÊt ion

t­¬ng t¸c tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion t­¬ng ®çi lín nªn c¸c hîp
ion cã ®é r¾n, nhiÖt ®é nãng ch¶y; nhiÖt ®é s«i cao nh­ng
në còng nh­ ®é chÞu nÐn nhá.

C¸c hîp chÊt ion kh«ng cã tÝnh dÎo, do khi c¸c líp ion tr­ît lªn
au ph¸t sinh c¸c lùc ®Èy bæ sung, lµm cho tinh thÓ bÞ ph¸ v

× lùc liªn kÕt m¹nh, c¸c ion ®Òu tÝch ®iÖn nªn c¸c hîp chÊt
tan trong dung m«i ph©n cùc.

× trong ion, c¸c e chuyÓn ®éng trªn c¸c obitan ®Þnh chç trª
nªn ë tr¹ng th¸i tinh thÓ c¸c hîp chÊt ion kh«ng dÉn ®iÖn. N
¹ng th¸i nãng ch¶y vµ dung dÞch th× chóng dÉn ®­îc diÖn.
30

3.Tinh thÓ nguyªn tö

ong tinh thÓ nguyªn tö, c¸c ®¬n vÞ cÊu tróc chiÕm c¸c ®iÓm
g lµ c¸c nguyªn tö, liªn kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt céng ho¸ tr
cßn gäi lµ tinh thÓ céng ho¸ trÞ.

liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã tÝnh ®Þnh h­íng nªn cÊu tróc tinh t
è phèi trÝ ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®Æc ®iÓm liªn kÕt céng ho
ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn s¾p xÕp kh«ng gian cña nguyªn

iªn kÕt céng ho¸ trÞ lµ liªn kÕt m¹nh nªn c¸c tinh thÓ nguyªn
cøng ®Æc biÖt lín, nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i ca
ong c¸c dung m«i. Chóng lµ chÊt c¸ch ®iÖn hay b¸n dÉn
31

Kim c­ ¬ng

a =3,55 A
Liªn kÕt C-C dµi 1,54 A

guyªn tö C chiÕm vÞ trÝ c¸c ®Ønh, c¸c t©m mÆt vµ mét nö
diÖn. Sè phèi trÝ cña C b»ng 4.

çi tÕ bµo gåm 8.1/8 + 6.1/2 + 4 = 8 nguyªn tö

Liªn kÕt trong kim c­¬ng:

* C¸c nguyªn tö C ë tr¹ng
2N MO plk
3N
cßn trèng
th¸i lai ho¸ sp3 t¹o ra 4 AO
AO - p
lai ho¸ h­íng vÒ 4 ®Ønh
Vï ng cÊm E =6 eV
h×nh tø diÖn. C¸c nguyªn
2N MO lk
N
tö C sö dông c¸c AO lai
b· o hoµ
AO - s
ho¸ nµy tæ hîp víi nhau
t¹o ra c¸c MO -σ .
* Cã N nguyªn tö → t¹o ra 4N MO trong ®ã cã 2N MO
liªn kÕt t¹o
thµnh vïng ho¸ trÞ vµ 2N MO ph¶n liªn kÕt t¹o thµnh
vïng dÉn. Vïng
ho¸ trÞ ®· ®­îc ®iÒn ®Çy, vïng dÉn hoµn toµn cßn
trèng,
haido
vïng
c¸ch liªn
nhau
mét
vïngho¸
cÊm
= 6®Þnh
eV. vÞ
g cÊm
réng
e trong
kÕt
céng
trÞcã
cãE
tÝnh
®Õn kim c­¬ng lµ chÊt c¸ch ®iÖn.
33

TÝnh chÊt cña kim c­¬ng

Êu tróc kh«ng gian ba chiÒu ®Òu ®Æn vµ liªn kÕt céng ho¸
nªn Kim c­¬ng cã khèi l­îng riªng lín (3,51), ®é cøng lín nhÊt,
khóc x¹ lín, nhiÖt ®é s«i, nhiÖt ®é nãng ch¶y cao, gißn, kh«
ng c¸c dung m«i, kh«ng dÉn ®iÖn.

ng kiÓu m¹ng tinh thÓ víi kim c­¬ng cã tinh thÓ cña c¸c nguy
Ge vµ Sn(α ) vµ mét sè hîp chÊt céng ho¸ trÞ nh­: SiC, GaAs, BN
e. Tuy nhiªn liªn kÕt céng ho¸ trÞ trong c¸c tinh thÓ nµy lµ liª
g ho¸ trÞ ph©n cùc.

34

Tinh thÓ bo nitrua m¹ng kim c­¬ng (Borazon)

B

N

* Borazon cøng, c¸ch ®iÖn nh­ kim c­¬ng. Tuy nhiªn
borazon cã tÝnh
bÒn vÒ mÆt c¬ vµ nhiÖt h¬n kim c­¬ng ( khi nung
nãng trong ch©n kh«ng ®Õn 2700oC borazon hoµn
35
toµn kh«ng ®æi, chÞu nãng ngoµi

Than ch×

3,35 A

1,42 A

* C¸c nguyªn tö C lai ho¸ sp2 li
kÕt víi nhau b»ng liªn kÕt cén
ho¸ trÞ σ , ®é dµi liªn kÕt C-C
1,42 Å n»m trung gian gi÷a liª
kÕt ®¬n (1,54 Å) vµ liªn kÕt ®
(1,39 Å-benzen)

* HÖ liªn kÕt π gi¶i to¶ trong
toµn bé cña líp, do vËy so víi
kim c­¬ng, than ch× cã ®é hÊp
thô ¸nh s¸ng ®Æc biÖt m¹nh vµ
cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn gièng ki
lo¹i. tÝnh chÊt vËt lý cña than c
phô thuéc vµo ph­¬ng tinh thÓ

kÕt gi÷a c¸c líp lµ liªn kÕt yÕu Van der Waals, kho¶ng c¸ch
lµ 3,35Å, c¸c líp dÔ dµng tr­ît lªn nhau, do vËy than ch× rÊt

Tinh thÓ Bonitrua d¹ng m¹ng than ch×

*Tinh thÓ BN cã mµu tr¾ng.
* CÊu t¹o cña BN gièng nh­
than ch×, c¸c nguyªn tö B
vµ N cïng lai ho¸ sp2.

3,34 A

* Gièng than ch× BN mÒm,
chÞu löa (tnc ∼ 3000oC)
1,446 A

* Do nguyªn tö N cã ®é ©m
®iÖn lín nªn c¸c MO π ®Þnh
B
vÞ chñ yÕu ë N, dÉn ®Õn c¸c
N
π kh«ng ®­îc gi¶i to¶ nh­ ë
than ch× vµ BN kh«ng dÉn ®
37
( E = 4,6 - 3,6 eV)

4.M¹ng tinh thÓ ph©n tö

rong tinh thÓ ph©n tö, m¹ng l­íi kh«ng gian ®­îc t¹o thµnh b
ph©n tö hoÆc nguyªn tö khÝ tr¬.

ong tr­êng hîp chung, lùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö trong tin
ùc Van der Waals.

lùc liªn kÕt yÕu nªn c¸c ph©n tö trong m¹ng tinh thÓ dÔ t¸c
, nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i thÊp, tan tèt trong c¸c
¹o ra dung dÞch.

38

KhÝ tr¬

Tinh thÓ Ne, Ar, Xe, Kr.

Tinh thÓ He
39

Tinh thÓ ph©n tö iod

I2
2,70 A

* M¹ng l­íi cña tinh thÓ I2
cã ®èi xøng d¹ng trùc
thoi víi c¸c th«ng sè a =
7,25 Å, b = 9,77 Å, c =
4,78 Å. T©m c¸c ph©n tö
I2 n»m ë ®Ønh, t©m cña
« m¹ng m¨t thoi
* Kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt
I-I trong tinh thÓ lµ 2,70 Å
xÊp xØ ®é dµi liªn kÕt
trong ph©n tö khÝ I2 2,68
Å. →liªn kÕt céng ho¸ trÞ II thùc tÕ kh«ng thay ®æi
40
khi th¨ng hoa

z

D
3,53A

D

32
2,70 A

C
B

C
B
y

A

A
x

o¶ng c¸ch ng¾n nhÊt cña hai nguyªn tö I thuéc hai ph©n tö
Å . C¸c ph©n tö ®Þnh h­íng song song theo hai h­íng ®èi x
u qua mÆt ph¼ng xOz mét gãc 32o.
ùc liªn kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ lùc Van der Waals yÕu nªn I2
ng hoa khi nhiÖt ®é ∼ 60o.

Tinh thÓ ph©n tö xenonflorua

inh thÓ XeF2 ®­îc t¹o bëi
c ph©n tö th¼ng XeF2. T©m
a c¸c nguyªn tö Xe n»m ë
Ønh vµ t©m cña khèi h×nh ch÷
Ët.

* XeF2 lµ chÊt r¾n , kh«ng mµu
tnc = 140oC, khèi l­îng riªng
4,32 g/cm3, ph©n tö cã d¹ng
®­êng th¼ng, dXe-F = 2,00 Å

3,024A
2,00A

XeF2
42

Tinh thÓ ph©n tö XeF4
F
Xe

* Ph©n tö XeF4 cÊu t¹o
vu«ng ph¼ng, Xe lai ho¸
sp3d2

* XeF4 lµ chÊt r¾n, dÔ bay h¬i, kh
bÒn ë nhiÖt ®é th­êng.
D = 4,04 g/cm3; tnc = 114oC.

43

Tinh thÓ ph©n tö CO2 (n­íc ®¸ kh«)

­íc ®¸ kh« t¹o bëi c¸c ph©n tö
¼ng CO2, t©m cña nguyªn tö C
m ë ®Ønh, t©m c¸c mÆt cña h×nh
ph­¬ng t¹o thµnh m¹ng lËp
¬ng t©m mÆt víi h»ng sè m¹ng
ng 5,58 Å.

Kho¶ng c¸ch C-O trong cïng
h©n tö trong tinh thÓ lµ 1,06 Å,
g¾n h¬n trong ph©n tö ë tr¹ng
h¸i khÝ 1,162 Å. Kho¶ng c¸ch
g¾n nhÊt gi÷a hai nguyªn tö O
ña hai ph©n tö CO2 lµ 3,19 Å

CO2

44

P at
r

* KhÝ CO2 nÆng h¬n
kh«ng khÝ dÔ ho¸ r¾n,
ho¸ láng.

l

5

k
1
-78

-57

toC

Gi¶n ®å tr¹ng th¸i cña CO2

* Trªn gi¶n ®å tr¹ng th¸i cña CO2 ®iÓm ba n»m cao
h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn do ®ã tuyÕt cacbonic kh«ng
nãng ch¶y ë nhiÖt ®é th­êng mµ th¨ng hoa ë -78oC.
i n­íc ®¸ kh« bay h¬i lµm cho nhiÖt ®é xung quanh h¹ xuèn
p nªn nã cã øng dông : b¶o qu¶n nh÷ng ®å chãng háng; trén
ofom lµm hçn hîp lµm l¹nh; thö th¸ch c¸c ®å dïng tr­íc khi ®­
ö dông t¹i B¾c Cùc, Nam Cùc; t¹o m­a nh©n t¹o.

Tinh thÓ ph©n tö n­íc ®¸:

Mçi ph©n tö n­íc liªn kÕt víi 4
ph©n tö n­íc kh¸c b»ng c¸c liªn
kÕt hi®ro t¹o lªn nh÷ng h×nh tø d
®Òu.

H
O

Liªn kÕt hi®
ro dµi 1,76A
Liªn kÕt céng ho¸ trÞO-H dµi 0,99A

46

TÝnh chÊt cña n­íc

kÕt gi÷a c¸c ph©n tö lµ liªn kÕt hi®ro yÕu nªn nhiÖt ®é nã
Öt ®é s«i nhá. Tuy nhiªn, so víi c¸c ph©n tö kh«ng t¹o ra liªn
hoÆc t¹o ra liªn kÕt hi®ro yÕu nh­ H2S; H2Se; H2Te th× n­íc
®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i cao h¬n rÊt nhiÒu.

o¶ng c¸ch gi÷a c¸c ph©n tö n­íc lín nªn tinh thÓ kh¸ rçng, d
thÓ n­íc ®¸ cã khèi l­îng riªng nhá. Khèi l­îng riªng cña n­íc ë
uÊt khÝ quyÓn lín nhÊt ë 3,98 oC.

47

P
at

r

* Do thÓ tÝch cña n­íc ®¸
h¬i lín h¬n cña n­íc láng
nªn khi t¨ng ¸p suÊt n­íc
®¸ ch¶y thµnh n­íc láng,
bëi vËy ë ¸p suÊt cao nhiÖ
®é nãng ch¶y cña n­íc ®
gi¶m.

l

1
0,006

k

* N­íc cã nhiÖt dung riªng
lín nhÊt so víi mäi chÊt
100
0
toC láng vµ chÊt r¾n. N­íc cã
vai trß quan träng trong v
0,01
®iÒu tiÕt khÝ hËu tr¸i ®Ê
Gi¶n ®å tr¹ng th¸i cña n­íc ®¸.

ph©n tö n­íc ph©n cùc m¹nh vµ cßn t¹o ra ®­îc liªn kÕt H n
cã kh¶ n¨ng hoµ tan tèt nhiÒu hîp chÊt ph©n cùc, chÊt ®iÖ
cã vai trß lín ®èi víi sù sèng trªn tr¸i ®Êt.
48

TÝnh khèi l­îng riªng cña kim lo¹i
Khèi l­îng cña 1 nguyªn tö kim lo¹i:

M
NA

4π r3
ThÓ tÝch mét qu¶ cÇu :
3

Mét qu¶ cÇu chiÕm trong trong mét kh«ng gian :

4π r3
Víi P lµ ®é ®Æc khÝt cña m¹ng tinh thÓ: 68 hoÆc
3P
Khèi l­îng riªng cña kim lo¹i lµ:

3.M.P
4π r3.NA
49

¸p dông tÝnh tû khèi cña tinh thÓ Ni
A

B¸n kÝnh rNi = 1,24 Å = 1,24 .10-8 cm
§é ®Æc khÝt cña m¹ng lptm: 74%

C
A

a=
=

4r
2
4 . 1,24

B

Tû khèi:
3 . 0,74 . 58,7
4 . 3,14 . (1,24.10-8 )3 . 6,02.1023
= 9,04 (g/cm3)

2
= 3,507 (Å)
50

y t¾c Engel vµ Brewer cho biÕt cÊu tróc tinh thÓ kim lo¹i hoÆ
hô thuéc vµo sè e s vµ p ®éc th©n trung b×nh trªn mét ngu
m lo¹i ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch: a

a < 1,5

:lËp ph­¬ng t©m khèi.

7 < a < 2,1

:lôc ph­¬ng chÆt khÝt

5 < a < 3,2

:lËp ph­¬ng t©m mÆt.

~4

: m¹ng tinh thÓ kim c­¬ng

¸p dông:

a : 1s22s22p63s1 → a = 1 → tinh thÓ m¹ng lptk

: 1s22s22p63s2 → 1s22s22p63s13p1 → a = 2 → tinh thÓ m¹ng lpc

1s22s22p63s23p1 → 1s22s22p63s13p2 → a = 3 → tinh thÓ m¹ng
l
51

X¸c ®Þnh tû khèi cña Na, Mg, Al.
D=

3.M.P
4π r3.NA

Kim lo¹i
Nguyªn tö khèi
B¸n kÝnh nguyªn tö (A)
M¹ng tinh thÓ
§ é ®Æ
c khÝt
Tû khèi lý thuyÕt (g/ml)
Tû khèi thùc nghiÖm(g/ml)

Na
22,99
1,89
lptk
0,68
0,919
0,97

Mg
24,31
1,6
lpck
0,74
1,742
1,74

Al
26,98
1,43
lptm
0,74
2,708
2,7
52

B¶ng c¸c tÝnh chÊt cña Na, Mg, Al
Kim lo¹i
Na
Mg
Al
Sè thø tù
11
12
13
Nguyªn tö khèi
22,99
24,34
26,98
1 22s22p63s
CÊu h×
nh electron 1s22s22p63s1s
1s222s22p63s23p1
KiÓu m¹ng tinh thÓ
Lptk
Lpck
Lptm
B¸n kÝnh nguyªn tö
1,89
1,6
1,43
B¸n kÝnh ion(Å)
0,98
0,74
0,57
§ é©
m ®iÖn
0,9
1,2
1,5
Tû khèi(g/cm3) 0,97
1,74
2,7
NhiÖt ®é nãng ch¶y
98oC
651oC
660oC
NhiÖt ®é s«i (oC)
883
1107
2520
§ é dÉn ®iÖn
20,8
21,4
36,1
§ é cøng
0,4
2,5
2,75
53

Hî p chÊt ion

CsBr

KBr

MgO

r + r (Å) 1,65 +1,96 =3,61 1,33 +1,96 =3,29 0,74 +1,36 =2,1
c

a

Tû lÖb¸n kÝnh

rc
ra

M¹ng tinh thÓ

0,842 >0,732

0,41<0,679<0,732 0,41<0,544<0,732

M¹ng CsCl
M¹ng NaCl
phèi trÝlËp ph­ ¬ng phèi trÝb¸t diÖn

M¹ng NaCl
phèi trÝb¸t diÖn

N¨ng l­ î ng m¹ng l­ í i 610,8 KJ.mol-1

656,9KJ.mol-1

NhiÖt ®é nãng ch¶y

627 (oC)

o
728 ( C)

2800 (oC)

NhiÖt ®é s«i

1300 (oC)

1376 (oC)

3100(oC)

.

3925KJ.mol-1

C«ng thøc Capustinski:
Zc.Za.n
N¨ng l­îng m¹ng l­íi : Uo =- 256,1
Kcal.mol-1
rc + ra
(n lµ tæng sè ion trong c«ng thøc ph©n tö muèi)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful