PROIECT DIDACTIC

Inv. CALUGARITA ANGELICA
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om şi societate
Subiectul: Geto-dacii. Decebal
Tipul lecţiei: consolidare de cunoştinţe
OBIECTIVE DE REERI!"#:
.!. " s# $o%esteasc# as$ecte ale le&#turii dintre mediul &eo&ra'ic şi %iaţa oamenilor
(.. " s# recunoasc# şi s# utili)e)e in'ormaţii dintr-o surs# istoric#
!.. " s# 'oloseasc# termeni istorici *n situaţii di%erse
OBIECTIVE OPERA"IO!A$E:
O% - s# desco$ere şi s# descrie un 'a$t istoric $re)entat *ntr-o surs# istoric#+
O& - s# alc#tuiasc# enunţuri cu termenii noi+
O' - s# citeasc# o ,art# &eo&ra'ic# şi istoric#+
O( - s# citeasc# şi s# comente)e ima&ini+
O) - s# identi'ice noi surse de in'ormare+
O* " s# discute *n &ru$ re'eritor la e%enimentul studiat
RES+RSE PROCED+RA$E- con%ersaţia. e/$licaţia. e/erciţiul. obser%area diri0at# şi
nediri0at#. 0ocul didactic. *n%#ţarea $rin e/$loatare şi in%esti&are. munca inde$endent#.
$o%estirea.
RES+RSE ,ATERIA$E- manual. 'işe de lucru. ilustraţii. ,art#. coli de scris. coli
$entru 'li$-c,art. mar1ere.
OR,E DE OR-A!I.ARE- 'rontal. $e ec,i$e. indi%idual
2IL2IOGRA3IA-
. Istoria. manual $entru clasa a I4-a. de Cleo$atra 5i,#ilescu. editura Aramis. (667
(. Istoria rom8nilor de A&laia C.. 2uduroi. Editura Euristica. Iaşi. (669
!. Le&ende istorice de Dumitru Almaş. Editura Didactic# şi $eda&o&ic#. 2ucureşti. :;<
9. Curriculum Naţional. 5inisterul Educaţiei şi Cercet#rii
1. Moment organizatoric:
=re&#tirea materialelor necesare orei
2. Spargerea gheţii
>oc didactic- ?Creionaşul %orbitor@. Ele%ii adunaţi *n cerc. i-au $e r8nd creionul *n m8n# şi
moti%ea)# de ce le $lace istoria.
3. Captarea atenţiei:
Ele%ii lecturea)# citatele scrise la tabl# A$lanş#B
Geţii sunt cei mai %ite0i şi mai dre$ţi dintre traci
Cerodot. Istorii
Dacii au aceeaşi limb# ca şi &eţii.
Dtrabon. Geo&ra'ia
Entreb#ri-
- Des$re cine se %orbeşte *n aceste citateF
- Cine sunt daco-&eţiiF
9. Anunţarea subiectului şi a obiecti%elor lecţiei.
G. Des'#şurarea lecţiei-
A%- Acti%itate inde$endent#- Ele%ii au $e banc# o 'iş# re$re)ent8nd o ,art#. 4or $rimi dre$t
sarcin# ,aşurarea s$aţiului locuit de &eto-daci.
De %eri'ic# acti%itatea inde$endent#. De reaminteşte oral de unde şi $8n# unde se *ntindea
ţinutul daco-&eţilor. se arat# la ,arta istoric# e/$us# *n data clasei.
A&- =o%estire- modul de %iaţ# al &eto-dacilor. ocu$aţii. obiceiuri.
A'- Acti%itate *n $erec,i-rebus-
Gru$aţi c8te doi. ele%ii %or com$leta rebusul-
Hara dacilor
D A C I I . Cine au 'ost str#moşii noştriF
( C A R N I C I (. Ce 'el de oameni erau eiF
! A G R I C U L T U R A !. Cu ce se ocu$auF
9 = O L I T E I D T A 9. Ce 'el de reli&ie a%eauF
G T A R A 2 O D T E D G. Cum se numeau cei bo&aţiF
De %eri'ic# 'rontal $rodusul acti%it#ţii.
A(- =o%estire
aB domnia re&elui 2urebista+
bB domnia re&elui Decebal. m#suri $entru a$#rare
cB le&#tura dintre daci şi mediul natural
A)- Lucru *n ec,i$#- ?Dia&rama 4en-Euler@
Darcina de lucru %i)ea)# enumerarea deosebirilor şi asem#n#rilor $ri%ind domnia celor
doi re&i.
De e/$un $osterele. se anali)ea)# şi se e%aluea)#
A*- Lucru *n ec,i$#. Crearea de cu%inte cores$un)#toare celor doi re&i. res$ect8nd
urm#toarele cerinţe-
- %ersul unu s# 'ie un substanti%+
- %ersul al doilea s# conţin# dou# ad0ecti%e+
- %ersul al treilea s# conţin# trei %erbe la &erun)iu+ Aterminate *n ?8nd@B+
- %ersul al $atrulea s# conţin# o $ro$o)iţie din $atru cu%inte+
- %ersul al cincilea s# conţin# un substanti% care s# e/$rime o constatare. o conclu)ie.
E/em$lu-
-rupa I / Burebista
Burebista
înţelept, puternic
conducnd, unind, reu!ind
" de#enit primul mare rege
$ericol.
-rupa a II-a / Decebal
%ecebal
priceput, iscusit
&udecnd, conducnd, luptnd
" de#enit regele %aciei
Mndrie.
Re$re)entanţii &ru$ei trec *n 'aţa clasei. citesc cu%intele. se anali)ea)# res$ectarea
cerinţelor. se a$recia)# %erbul.
A0- Ii alte lucruri des$re ....
Dintr-un ?s#culeţ 'ermecat@ %or scoate r8nd $e r8nd ben)i numerotate cu in'ormaţii noi
des$re &eto-daci. 4or 'i citite cu %oce tare *n 'aţa clasei. a$oi %or 'i aşe)ate la tabl# A$osterB unde
este scris $e %ertical# ci'rele de la la ;.
2en)ile %or 'i aşe)ate cores$un)#tor ci'relor scrise. En 'inal $e %ertical# se %a $utea citi
cu%8ntul DACO GEHI.
A1- E%aluare- aB 'iş# de lucru
• a domnit *n secolul I *.Cr.
• ,otarele erau mai mari
• a unit triburile &eto-dace *ntr-
un sin&ur stat+
• iubit de $rieteni. temut de
duşmani
• a domnit *n secolele I.II *.Cr.
• ,otarele a%eau o *ntindere mai
mic#
• a de)%oltat comerţul
• s-a lu$tat cu romanii
• re&i ai statului dac
• ca$itala Darmise&etu)a
• %orbeau $e aceeaşi limb#
Numele- ...................................................... Data........................
-ETO-DACII
. Ale&e %arianta corect#-
aB Geto-dacii '#ceau $arte din neamul-
• romanilor+
• tracilor+
• elenilor
bB =rimul re&e care a unit triburile &eto-dacilor a 'ost-
• 2urebista
• Decebal+
• Dcorilo
(. Citeşte enunţul-
'"ceast( ţar( )eţia, pe care str(mo!ii no!tri au numit*o %acia, a!ezat( dincolo de
%un(re, este încon&urat( de o cunun( de munţi.+
,-ordanes.
• Dublinia)# numele ţ#rii &eto-dacilor.
• Encercuieşte cu%intele care denumesc caracteristicile &eo&ra'ice ale teritoriului acestei
ţ#ri
!. Com$letea)# s$aţiile $unctate de mai 0os-
Ca$itala Daciei era situat# la ................................................ *n munţii ................................
Dacii se ocu$au cu .............................................. Ei credeau *n .......................................................
adic# erau ................................................. Jeul cel mai im$ortant era .............................................
En lu$t#. dacii $urtau un ................................................. ce re$re)enta ................................
9. Citeşte 'ra&mentul-
'%ecebal a /ost cel mai de seam( conduc(tor al dacilor, dup( Burebista. 0ra un b(rbat
înalt, cu barba scurt(, cu /aţa aspr(, br(zdat( de multe zbrcituri, cu umeri laţi, cu braţe
#n&oase, cu pantaloni strn!i pe picior, cu centura lat(. 1nc(lţ(mintea era asem(n(toare
opincilor, sabia scurt( !i înco#oiat(.
%ecebal a înt(rit %acia cu cet(ţi multe !i cu osta!i #ite&i. Mai ales c( acum se i#ise un
nou du!man: împ(r(ţia romanilor. %acii au luptat mult cu romanii care #oiau s( cucereasc(
%acia !i s( supun( poporul dac.+
,dup( %umitru "lma!, $o#estiri istorice.
• Dublinia)#. *n te/t. cu%intele care alc#tuiesc $ortretul lui Decebal.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
G. 5arc,ea)#  *n casetele din dre$tul ima&inilor ce *n'#ţişea)# simboluri ale Daciei.

bB Re$ere cronolo&ice " de reali)at banda tim$ului
Tabelul %a 'i scris $e o $lanş#. iar ele%ii %or ane/a cores$un)#tor e%enimentele scrise $e nişte
'8şii de ,8rtie. De %a lucra 'rontal.
Dec. 4II Dec. 4I *.Cr. Dec. I4 *.Cr. Dec. I *.Cr. Dec. I d.Cr. Dec. II d.Cr.
A2: Tem# $entru acas#- =ORTO3OLIU
D# citeasc# lectura ?Decebal. eroul Dacilor@. din %olumul =o%estiri Istorice de Dumitru
Almaş.
D# reali)e)e un desen care s#-l *n'#ţişe)e $e Decebal. $otri%it descrierii din lecturi.
A%3- Acti%itate transdisci$linar# ?Dtr#bunul str#bunilor " 2urebista@ " de D. Almaş "
dramati)are
Dramati)are- ?Dtr#bunul str#bunilor " 2urebista@. de Dumitru Almaş.
Domnia lui
Decebal
;<-67 d.Cr.
E/$ediţia lui
Darius
G<9 *.Cr.
Domnia lui
2urebista
;(-99 *.Cr.
Entemeierea
coloniilor
&receşti $e
malul 5#rii
Ne&re
E/$ediţia lui
Ale/andru cel
5are *n nordul
Dun#rii
!!G *.Cr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful