You are on page 1of 3

Fakulteti i Shkencave Matematike-

Natyrore
Studimet Master
Afatet e regjistrimit dhe vrtetimi t t
semestrave pr vitin
akademik 2012/2013


Regjistrimi i semestrit dimror pr student
vijues:
!"!!"#!# $ !%"!!"#!#
Regjistrimi i semestrit veror dhe vrtetimi i
semestrit dimror:
!"&"#!& $ !%"!"#!&
'rtetimi i semestrit veror:
&"("#!& $ !#"("#!&
Afatet e paraqitjes dhe mbajtjes s provimeve
pr vitin akademik
2012/2013
Afati: Janar-Shkurt - 2013
Afati: Prillit - 2013
)ara*itja: !("!"#!& $ #+"!"#!& )ara*itja:
!,"&"#!& $ #-"&"#!&
M.ajtja: #%"!"#!& $ #"#"#!& M.ajtja:
!"+""#!& $ #("+"#!&
Afati: Qershorit 2013
Afati: Shtatorit 2013
)ara*itja:#"%"#!& $ &"%"#!& )ara*itja:
!-","#!& $ &","#!&
M.ajtja: &"("#!& $ #,"("#!& M.ajtja:
#"-"#!& $ #("-"#!&

Afati: !etorit 2013
)ara*itja: &"-"#!& $ +"!"#!&
M.ajtja: /"!"#!& $ #%"!"#!&