ÄRIPLAAN

(lühivariant)

Tallinn 2003

OÜ LI-FI
ÄRIPLAAN
(lühivariant)

Tallinn 2003
SISUKORD
1. Kokkuvõte
2. Ettevõtte üldinfo
3. Äriidee
4. . Finantsplaan
4.1. Projekti kulud ja nende finantseerimine
4.2. Laenuvajadus
4.3. Finantsproognoosid

1. Äriplaani kokkuvõtte
Lähtuvalt käesolevast äriplaanist vajab OÜ LI-FI laenu
oma tootmise
ümberkorraldamiseks ning kvaliteedi tagamiseks vastavalt Euroopa Liidu nõuetele.
2. Ettevõtte üldinfo
Üldandmed
Nimi
Juriidiline vorm
Registreerimise number, aeg ja koht
Aadress
Telefonid
Faks
Elektronposti aadress
Juhatuse liikmed
Osakapital
Omanikud, nende osa kapitalist
Kontaktisik, tema telefon

LI-FI
Osaühing
10336346,11,12,1997, Pärnu
Karksi küla, Karksivald, Viljandimaa

3 000 000

Põhitegevusalad:

Pakutav toodang on kanamunad:

XL – 0,95 kr
L – 0,85 kr
M – 0,75 kr
S – 0,65 kr

Tootmismaht - 1 000 000 kuni 1 500 000 muna kuus. Põhikonkurendid: Tallinna
Linnuvabrik ja Taamsalu veski.
3. Äriidee.
Käesoleva äriplaani äriideeks on tehnoloogia muutmine munapulbrisegu
valmistamiseks, seadmete soetamine ja fasseerimisruumide laiendamine vastavalt
Euroopa Liidu nõuetele. Mis aitab tunduvalt kaasa turu laiendamisele, kuna
kvaliteetset produkti võidakse laialdaselt kasutada omlettide valmistamisel
ühiskondliku toitlustamisega tegelevates ettevõtetes: restoranides, ekspresskohvikutes, baarides, sööklates. Samas sobib kvaliteetne munapulbrisegu
koduperenaistele, turistidele, suvitajatele.

4.1 Projekti kulud ja nende finantseerimine

Projekti kogumaht on 5 miljonit krooni, millest

3 milj.kr

– põhivahendite

finantseerimine ja 2 milj.kr – käibekapital.
Kõik ettevalmistustööd plaanitakse teostada perioodil 12.2002.-12.2003.
4.2 Laenuvajadus
Projekti finantseerimiseks taotletakse laenu summas 3,0 miljonit krooni. Tagatis –
oma kinnisvara ja seadmed ( 1 järjekorra hüpoteek).
4.3 Finantsproognoosid
Projekti tegevuskulude, kasumi ja rahavoogude detailsed proognoosid on toodud
käesolevasse äriplaani. Tabelist 1- 5
Tabel 1 (Bilanss)

2002

Osakaal

Käibevara
Raha ja pangakontod
Ostjate tasumata arved
Kauba- ja tootmisvarud
Käibevara kokku
Materiaalne põhivara
Akumuleeritud põhivara
kulum

37 631
697 771
6 308 171
7 043 573
3 285 944

0.4%
7.4%
67.1%
74.9%
34.9%

927 835

9.8%

2 358 109
1 000
2 359 109

25.1%

9 402 682

100%

Võlgnevus hankijatele

307 204

3.3%

Lühiajalised võlakohustused
Muud lühiajalised
võlgnevused

756 852

8.0%

197 728

2.1%

1 261 784

13.4%

4 347 118
3 793 780
8 140 898

46.2%

86.6%

9 402 682

100%

Materiaalne põhivara kokku
Muu põhivara
Põhivara kokku
AKTIVA

25.1%

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised kohustused
kokku
Omakapital
Seotud omakapital
Vaba omakapital
Omakapital kokku
PASSIVA

40.3%

Tabel 2
(Kasumiprognoos)
Netokäive
Tegevuskulud

1-aasta

2aasta

3aasta

4aasta

5aasta

2 230 200

2 341 710

2 529 047

2 731 371

2 977 194

1 003 590

1 053 770

1 138 071

1 229 117

1 339 737

Tööjöukulu

223 020

234 171

252 905

273 137

297 719

Kulum

262 876

262 876

262 876

262 876

262 876

4 460

4 683

5 058

5 463

5 954

89 208

93 668

101 162

109 255

119 088

1 583 154

1 649 168

1 760 071

1 879 847

2 025 374

647 046

692 542

768 976

851 524

951 820

44 604

46 834

50 581

54 627

59 544

178 416

187 337

227 614

273 137

312 605

513 234

552 040

591 942

633 014

698 758

48 411

43 428

38 340

33 252

28 164

464 823

508 612

553 602

599 762

670 594

464 823

508 612

553 602

599 762

670 594

Netokäive

2 230 200

2 341 710

2 529 047

2 731 371

2 977 194

Muutuvkulud

1 226 610

1 287 941

1 390 976

1 502 254

1 637 457

356 544

361 227

369 095

377 593

387 918

36%

34%

32%

31%

29%

17,26
13,72
3
32,40
6,64
3,87
0,02
15,44
55%
21,9%
84,7%
113,1%
89,0%

16,56
13,02
3
32,40
7,61
4,26
0,03
19,04
55%
22,0%
93,5%
111,2%
98,7%

Kaubad, materjalid

Väljaõpe
Muud tegevuskulud

Kokku tegevuskulud
Tegevuskasum
Muu äritulud
Muud ärikulud

Kasum enne intressikulu
Intressitulu
Intressikulu

Kasum enne maksustamist
Preferred dividends

Puhaskasum
Common dividends

Püsikulud
Break-even

Tabel 3 (suhtarvud) …..
Kiir likviidsus
Acid Test ratio
Average collection period
Inventory turnover
Fixed Asset Turnover
Total Asset Turnover
Debt Ratio
Times Interest Earned
Gross Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Total assets
Return on Net Worth
Return on invested capital

Tabel 4 (Bilansi prognoos)

19,04
15,50
3
32,40
5,25
3,23
0,02
10,60
55%
20,8%
67,4%
115,9%
70,2%

18,24
14,70
3
32,40
5,82
3,50
0,02
12,71
55%
21,7%
75,9%
114,7%
79,4%

5
12,51
3
32,40
8,83
4,68
0,03
24,81
55%
22,5%
105,5%
112,6%
112,1%

1-aasta

2aasta

3aasta

4aasta

5aasta

Käibevara
Raha ja pangakontod

2,591,923

2,582,156

2,602,951

2,667,051

2,793,698

Ostjate tasumata arved

185,850

195,143

210,754

227,614

248,099

Kauba- ja tootmisvarud

371,700

390,285

421,508

455,228

496,199

34,500

36,240

39,139

42,270

46,074

3,183,973

3,203,824

3,274,352

3,392,164

3,584,070

6,285,944

6,285,944

6,285,944

6,285,944

6,285,944

1,190,711

1,453,587

1,716,463

1,979,338

2,242,214

5,095,233

4,832,357

4,569,481

4,306,606

4,043,730

5,095,233

4,832,357

4,569,481

4,306,606

4,043,730

8,279,206

8,036,181

7,843,834

7,698,770

7,627,801

167,265

175,628

189,679

204,853

223,290

167,265

175,628

189,679

204,853

223,290

3,000,000

2,250,000

1,500,000

750,000

Muu käibevara
Käibevara kokku

Materiaalne
põhivara
Akumuleeritud põhivara
kulum
Materiaalne põhivara
kokku
Muu põhivara
Põhivara kokku

AKTIVA
Lühiajalised
kohustused
Võlgnevus hankijatele
Lühiajalised
võlakohustused
Lühiajalised laenud
Muud lühiajalised
võlgnevused
Lühiajalised
kohustused kokku

Pikaajalised
kohustused
Pikaajalised laenud
Muud kohustused
Pikaajalised
kohustused kokku

300,000

290,000

280,000

270,000

260,000

3,300,000

2,540,000

1,780,000

1,020,000

260,000

Seotud omakapital

4,347,118

4,347,118

4,347,118

4,347,118

4,347,118

464,823

973,435

1,527,037

2,126,799

2,797,393

4,811,941

5,320,553

5,874,155

6,473,917

7,144,511

8,279,206

8,036,181

7,843,833

7,698,770

7,627,801

31.3%

32.1%

33.2%

34.6%

36.6%

2.2%

2.4%

2.7%

3.0%

3.3%

Omakapital
Vaba omakapital
Omakapital kokku

PASSIVA

Käibevara
Rahaja pangakontod
Ostjate tasumata arved

Kauba- ja tootmisvarud

4.5%

4.9%

5.4%

5.9%

6.5%

Muu käibevara

0.4%

0.5%

0.5%

0.5%

0.6%

Käibevara kokku

38.5%

39.9%

41.7%

44.1%

47.0%

Materiaalne põhivara

61.5%

60.1%

58.3%

55.9%

53.0%

61.5%

60.1%

58.3%

55.9%

53.0%

100%

100%

100%

100%

100%

2.0%

2.2%

2.4%

2.7%

2.9%

2.0%

2.2%

2.4%

2.7%

2.9%

36.2%

28.0%

19.1%

9.7%

Muu põhivara
Põhivara kokku

AKTIVA

Lühiajalised kohustused
Võlgnevus hankijatele
Lühiajalised vekslivõlad
Lühiajalised laenud
Muud lühiajalised
võlgnevused
Lühiajalised
kohustused kokku

Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenud
Muud
Total long-term
liabilities

3.6%

3.6%

3.6%

3.5%

3.4%

39.9%

31.6%

22.7%

13.2%

3.4%

Seotud omakapital

52.5%

54.1%

55.4%

56.5%

57.0%

5.6%

12.1%

19.5%

27.6%

36.7%

58.1%

66.2%

74.9%

84.1%

93.7%

100%

100%

100%

100%

100%

Omakapital
Vaba omakapital
Omakapital kokku

PASSIVA

Tabel 5 (Rahavoogude prognoos)
1-aasta

2aasta

3aasta

4aasta

5aasta

Äritegevuse rahavoog
ärikasum
nõuete saldo muutus

464,823

508,612

553,602

599,762

670,594

-185,850

-9,293

-15,611

-16,860

-20,485

varude saldo muutus
kulum
võlgnevuste
(hankijatele) saldo
muutus
muude l/a võlgnevuste
saldo muutus

Rahavoog äritegevusest

-371,700

-18,585

-31,223

-33,721

-40,971

1,190,711

262,876

262,876

262,876

262,876

167,265

8,363

14,050

15,174

18,437

1,230,749

750,233

780,795

824,100

886,647

3,000,000

-750,000

-750,000

-750,000

-750,000

300,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Investeerimise rahavoog
materiaalse põhivara
soetus

-6,285,944

muu põhivara soetus

Rahavoog investeerimisest

-6,285,944

Finantseerimise rahavoog
saadud lühiajalisi laene
saadud pikaajalisi laene
muude p/a kohustuste
saldo muutus
saadud raha aktsiate
emiteerimisest

4,347,118

Rahavoog finantseerimisest

7,647,118

-760,000

-760,000

-760,000

-760,000

Rahavoog kokku

2,591,923

-9,767

20,795

64,100

126,647

2,591,923

2,582,156

2,602,951

2,667,051

Raha perioodi algul
Raha perioodi lõpus

2,591,923

2,582,156

2,602,951

2,667,051

2,793,698

Muutus

2,591,923

-9,767

20,795

64,100

126,647

Projekti juht