ASSEMBLEA GENERAL AMPA

29 de octubre de 2009
Narciso, Miguel, Ángeles, Felicano, Honorato....

“Lo importante es...” (Barón Pierre de Coubertin +1937)

COM FUNCIONA L’AMPA
• COMISSIONS:

– – – –

Funcionen de manera independent. Traslladen a la junta les decisions que s’han d’aprovar. Tenen un representant a la junta. En alguns casos es subdivideix en equips.

JUNTA DE L’AMPA: – Està formada per: • Presidència • Secretari • Economia • Un representant de cada comissió – Es reuneix un cop al mes.

• DELEGATS – Suport libris tots, festa AMPA 2º, Dissabte ecologic P5, i altres

COMISSIONS DE L’AMPA
• ECONOMIA • LIBRIS • AUTOCARS • CASAL D’ESTIU • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, SAM I SAT
– ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – SAM I SAT (ACOLLIDA MATINAL I TARDES)

• PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES

ECONOMIA
• • • • Natalia Frers Realitza la memòria econòmica del curs anterior. Confecciona el pressupost del curs següent. Controla la gestió, factures, pressupostos, pagaments i el flux de caixa. • El cobrament està totalment informatitzat. • Agraïm a Carles Gómez, que ha realitzat una feina excepcional dins de la Junta durant els darrers anys.

CUOTA CURS 2009-2010 DE 90 € /ANY

LIBRIS
• Emma Casacuberta
• Continuem endavant amb el projecte LIBRIS que permet treballar conceptes com l’ecologia, la sostenibilitat, la implicació de les famílies en la cura dels llibres i l’estalvi, que resumim amb el lema:

“educar, reutilitzar i estalviar”.
• La Generalitat ha augmentat la subvenció a les escoles el que ens ha permes aquest any de reduïr la qüota a 35 euros per primaria i de 10 per parvulari. • El cobrament està informatitzat i es fa durant el mes de juliol per a totes les famílies. El tercer fill a l’escola, té un descompte del 50%.

LIBRIS
• Els delegats de cada curs es responsabilitzen de les dues convocatòries:
– Per portar a terme la revisió i restauració si cal dels llibres (juny) i – La posterior preparació de lots (setembre).

• Creiem que és molt important la participació activa de TOTS els delegats per contactar amb els pares que vulguin col.laborar. • Tenint en compte que és una feina que beneficia tothom seria bo recordar el compromís dels pares i mares per a portar-la a terme. No són necessaris tots els pares però sí una representació prou nombrosa perquè la feina s’acabi amb rapidesa.

LIBRIS
Aprofitem la ocasió per agriar el bon estat del llibres en general, una tasca en la que hi estem involucrats tots. Recordar que cal folrar-los a l´inici del curs, amb un folre de plàstic transparent no adhesiu per poder anar renovant cada any i transmetre als nens la necessitat de tenir cura per poder aprofitar-los el màxim. Aquest any la novetat es que les mestres de cicle inicial van demanar que els llibres d’aquests cursos es folressin amb plàstic adhesiu perque són llibres que no es reutilitzen.

COMISSIÓ D'AUTOCARS
ampadms.autocars@gmail.com

Anna Rius
S’encarrega d’organitzar i dimensionar el servei de transport escolar amb la voluntat que s'adapti el millor possible al conjunt de les necessitats de totes les famílies. CURS 2009 – 2010 - Servei externalitzat amb l’empresa Viajes José Luís, S.L - 3 Rutes COST mensual, IVA inclòs SERVEI COMPLET MIG SERVEI = 98 €/mes = 88 €/mes

(SERVEI ESPORÀDIC = 3,5 € /trajecte i nen) - Hi ha descomptes per a les famílies de més de tres germans  - Total 130 nens usuaris: - Total 98 famílies: 123 regulars, 7 esporàdics 93 regulars, 5 esporàdiques

COMISSIÓ D'AUTOCARS
ampadms.autocars@gmail.com

CURS 2009 – 2010
Nens usuaris
NÚMERO DE NENS 25 20 15 10 5 0 P3 P4 P5 1er. 2on. CURS 3er. 4art. 5è. 6è. Serie1

RUTAS
RUTA 2 (M) RUTA 2 (T) RUTA 3 (M) RUTA 3 (T) RUTA 4 (M) RUTA 4 (T)

USUARIS 26 27 38 34 54 63

Durant el maig i juny de 2010 la Comissió d’Autocars recollirà la informació dels potencials usuaris pel curs 2010/2011 i es tornaran a estudiar les rutes i els preus. A finals de juny o ja al juliol s’informarà a les famílies que hagin comunicat que volen usar el servei, sobre com queden les condicions del servei pel curs 2010/2011 (via mail i també al bloc de l’AMPA).

CASAL D’ESTIU
• Mònica Bertrán
• La comissió del casal d’estiu ha organitzat el casal d’estiu que s’ofereix des del final de curs fins a final de juliol durant 5 setmanes. • La gestió del casal d’estiu s’ha externalitzat a l’empresa DIVERS, que ja ho ha gestionat els anys anteriors. • L’equip de monitors està assegurat i és majoritàriament el mateix que els anys anteriors. S’ha continuat també anant 4 dies a la piscina del Centre Asturiano (primària) i jocs d’aigua amb piscinetes a l’escola (parvulari). Un dia a la setmana es fa una sortida.

CASAL D’ESTIU
• Hi ha servei de cuina a l’escola (empresa Alifres) amb una valoració molt positiva. Cada setmana hi ha hagut un tema central, per països: amb tallers, teatre i activitats relacionades amb el país. La valoració general del casal de juliol és positiva, tant per part de les famílies com de l’organització. Aquest any han millorat molt els aspectes organitzatius, tant en les dates d’inscripció, com en allargaments de torns, i horaris d’entrada i sortida. El casal d’estiu està homologat, està obert a nens i nenes d’altres escoles, però la majoria són del DMS. La participació del casal 2009 ha estat de 166 nens i nenes (194 l’any 2008) i amb un preu de 100 € (per tot el dia), que ve marcat per l’Ajuntament amb l’homologació (98,50 l’any 2008). •

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• Marina Folch • Recordar el caràcter educatiu, lúdic i participatiu que pretenem que tinguin les activitats proposades. • Aquest ha estat el quart curs que hem externalitzat la gestió de les activitats extraescolars amb l’empresa Diver’s. • En aquest curs han estat aproximadament un total de 160 infants els participants en les activitats extraescolars (aquesta xifra no inclou ni piscina ni SAM). • Tot i els problemes puntuals, la comissió d’extraescolars valora positivament el seu desenvolupament.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• De cara al curs 2008-09 i tenint molt en compte els consells i aportacions de les famílies, vam intentar tirar endavant noves activitats. • Inscripcions amb termini que cal respectar • Mínim de 10 nens per crear grup • Dies fixos per edats i activitat

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• Desapareixen: volei i rítmica • No surten: Tennis taula, Patinatge artísitc i Ballem per 1r-2n-3r • Introduïm Natació 2n

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS VALORACIONS DE LES ACTIVITATS
CERÀMICA BÀSQUET FUTBOL TEATRE Valoració general molt alta Valoració general adequat Totes les valoracions en tots els equips són altes Grau de satisfacció en general alt

PREESPORTIU Valoració general alta MULTIESPORT Valoració general molt alta

ORGANITZACIÓ COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
• • • • Reunions periòdiques Diver’s i monitors Avaluació enquestes Juliol i setembre: inscripcions i grups Noves propostes

SAM I SAT
• El servei està contractat per l’empresa Diver’s. • Horari SAM: 7.45 a 8.45h • Horari SAT: 16.45 a 18 h

PARTICIPACIÓ
• Festes de la comunitat educativa • Participació en la comunitat educativa • Comunicació - Ampa-escola: Consell escolar i reunions coordinació - Ampa-pares i mares: delegats, blog, bústia - Ampa-districte: Coordinadora AMPAS, otras • Equip psicopedagogia, Cristina Regué - Escola pares i mares (dimecres ultim i primer) - Visites pares i mares

FESTES COMUNITAT EDUCATIVA
• Dissabte ecològic, festa conjunta de l’escola i l’AMPA (primavera) Delegats P5 • Festa de l’AMPA, festa organitzada pels pares i mares de segon curs (estiu)

PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT EDUCATIVA
• Participació de l’ampa en el consell escolar (òrgan rector de l’escola) amb un representant, amb el compromís de la comunitat de pares i mares. Poca participació 15% • Comunicació de l’ampa amb la junta directiva a través de reunions setmanals i una Junta trimestral

COMUNICACIÓ
• AMPA-DISTRICTE

– Reunions amb altres ampes – Reunions amb el consell de districte – Comunicació amb l’ajuntament i la guàrdia urbana (puntuals)
• AMPA-ESCOLA

– Reunions de la presidència amb la direcció de l’escola – Participació de la direcció en algunes reunions de la junta
• AMPA-FAMÍLIES – Revista la lola, que s’intentarà que sigui bianual – Taules d’anuncis en portes – Weblog www.Ampadms.Blogspot.Com (falten voluntaris) – Bústia de suggeriments – Delegats (participació de pares i mares en projecte libris, contacte amb famílies de la classe, obtenir mails amb permís per utilitzar per l’ampa) – Representants de les comissions (resoldre temes de cada comissió) – Presència en el despatx del ampa

EQUIP PSICOPEDAGOGIA
• Claudia Fernández
• Cristina Regué, psicopedagoga contractada per l’AMPA : - Dóna atenció individualitzada als alumnes que presenten alguna problemàtica psicopedagògica i a les seves famílies - Dóna suport a l’equip docent, - Ofereix escola per pares i mares organitzades per cicles i temas • Aquest any les xerrades es fan el 1r i últim dimecres del mes per la tarda (si voleu apuntar-vos heu de posar-vos en contacte amb ella al ). • Té un horari d’atenció als pares a l’escola: – Dimarts 9.00 a 15.00 hs – Dimecres de 15.00 a 18.00 h. • L'equip del AMPA realitza un seguiment i control d'aquest servei

HORARI REDUÏT DE JUNY
• Es decideix en el Consell Escolar • Necessita 2/3 dels votos • Després d'una posició de força per part dels pares i mares del consell el passat curs no hi va haver jornada reduïda. La resta de les AMPA no van secundar la iniciativa i totes negocien. Aquest curs després de la pressió exercida pel claustre s'ha tornat a la jornada reduïda però només la darrera setmana i mitja del curs. • L'AMPA va imposar com a condició de que en el cas que els pares vulguin casalet el organitzarà el Consell escolar

HORARI REDUÏT DE JUNY
• Al proper juny es decidirà l'horari del pròxim curs 20102011. • Possibilitats en el caso de que hi hagi:
– Oposar-nos a modificar l'horari normal. – Negociar i acabar fent una setmana sí, una altra no, etc.

hi haurà?

• Tenir en compte que els representants (5) de pares i mares, excepte el representant del AMPA, són lliures de prendre la decisió que estimin oportuna. Encara que en aquests últims anys s'ha intentat traslladar al Consell Escolar una postura parlada i consensuada prèviament de cara a no donar una impressió dintre del Consell de falta de criteris i propostes dispars i sense sentit.

Gràcies a tots

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful