CAP. V.

SCĂRI, LOGII ŞI PARAPEŢI
5.1.Domeniul de aplicae
1. Prezentul capitol cuprinde principalele condiţii tehnice de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească lucrările la scări, balcoane şi parapete de orice fel şi din orice materiale, ce se
execută.
5.!. Vei"ic#i de e"ec$ua$ pe pacu%ul e&ecu$#ii luc#ilo
1. Materialele, semifabricatele şi prefabricatele vor fi introduse în lucrare numai dacă, în
prealabil s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu
certificate de calitate.
. !n cazul executării lucrărilor din beton, beton armat, semifabricate şi prefabricate din
beton, se vor face verificările prevăzute de "#$-%#.
&. !n cazul executării lucrărilor din alte materiale zidărie, elemente metalice, se vor efectua
şi verificările prevăzute la capitolul 'zidărie'.
(. )cările se vor verifica prin examinare vizuală şi măsuri locale.
#. *reptele trebuie să fie de înălţime e+ală şi să corespundă ca formă, dimensiuni şi mod de
finisare cu prevederile proiectului. !ntre două podeste consecutive treptele trebuie să fie
identice, suprafaţa lor trebuie să fie orizontală, iar îmbrăcămintea trebuie să fie fixată sau
aderentă de suport şi să corespundă condiţiilor de calitate cerute pardoselii din acelaşi
material.
$. ,rizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treaptă cu dreptarul şi nivela cu bulă de
aer. -baterile limită admisibile sunt în anexa .///-1.
0. Muchiile treptelor trebuie să fie drepte şi intacte, să nu prezinte ondulaţii sau ştirbituri. 1e
asemenea, treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie să prezinte reparaţii locale ale unor
ştirbituri produse în timpul execuţiei din cauza unei prote2ări insuficiente a treptelor. !n asemenea
cazuri, se va reface îmbrăcămintea pe toată lun+imea treptelor.
%. Podestele scărilor trebuie să aibă suprafaţă plană, fără denivelări între elementele
constructive 3plăci de mozaic, +resie, +ranit etc.4. 5erificarea se face cu dreptarul, neadmiţ6ndu-se
denivelări mai mari dec6t cele arătate în anexa .///-1.
7. Pardoseala podestelor trebuie să satisfacă condiţiile de calitate cerute îmbrăcăminţii
respective, iar dacă ea este din acelaşi material ca al treptelor, trebuie să fie executată la fel, afară de
cazul c6nd proiectul ar prevedea o altă soluţie.
18. *erasele se verifică dacă corespund prevederilor proiectului9 pardoseala şi scafele vor
îndeplini condiţiile de calitate cerute, conform prevederilor prevăzute la capitolul pardoseli.
11. )e va verifica dacă este asi+urată scur+erea apelor prin pante racordate la +urile
aruncătoare de apă, executate din tablă, beton etc. :idroizolaţia se va verifica conform prevederilor
din cap. '/zolaţii'.
1. "ontrolul executării corecte a pantelor se va face turn6ndu-se pe pardoseala terasei o
cantitate de apă şi observ6ndu-se dacă scur+erea ei se face complet şi corect. )e va verifica existenţa
lăcrimarelor şi a dispozitivelor de evitarea prelin+erii apei pe faţadă.
1&. Parapetele să fie verticale pe toată înălţimea, verificarea făc6ndu-se cu firul de plumb.
1(. 1e asemenea, pe porţiunile de aliniament, parapetele nu trebuie să aibă ondulaţii, curburi
sau denivelări at6t în planul orizontal c6t şi în planul vertical. 5erificarea se va face cu dreptarul de
m.
1#. Pe porţiunile de curbă, parapetele trebuie să se desfăşoare cu continuitate pentru a se
realiza corect curbele prevăzute în proiect. 5erificarea se face at6t vizual, c6t şi prin folosirea unor
şabloane corespunzătoare.
1$. )uprafaţa parapetelor din beton tencuit şi zu+răvit trebuie să corespundă condiţiilor de
calitate cerute tencuielii şi zu+răvelii respective.
10. Parapetele metalice trebuie să corespundă formelor arhitecturale şi dimensiunilor din
proiect, să fie bine încadrate în van+uri, trepte, podeste, balcoane etc. 5erificarea acestor încastrări
se face prin clătinarea şi izbirea fiecărui element în parte.
1%. ;a m6na curentă a parapetelor metalice se va controla ca în punctele de înnădire să nu
existe pra+uri care să 2eneze la palmă. Micile denivelări se vor înlătura prin polizare şi şlefuire cu
p6slă. !mbinarea elementelor ce alcătuiesc balustrada se va face prin procedee mecanice.
5.'. Vei"ic#i de e"ec$ua$ la ecep(ia pelimina# )pe o*iec$+
1. "omisia de recepţie preliminară a obiectului procedează în cadrul verificării scriptice,
examin6nd toate documentele încheiate pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv buletinele de
încercare, dispoziţiile de şantier, procesele verbale de remedieri sau consolidări, actele de control
sau expertizare, av6ndu-se în vedere respectarea cu stricteţe a prescripţiilor +enerale de proiectare în
conformitate cu )*-) 7$#<07.
. !n cadrul verificării directe, comisia de recepţie va efectua prin sonda2e verificări în
număr suficient pentru a-şi putea forma convin+erea asupra corectitudinii actelor prezentate.
1e asemenea, se va proceda la verificări de acelaşi tip ca cele menţionate de mai sus, atunci
c6nd se consideră că este necesar a se face o verificare a rezistenţelor scărilor, balcoanelor,
parapetelor.
&. )e aplică re+imul de încărcări statice şi dinamice la care au fost calculate la aceste lucrări,
control6ndu-se comportarea lor în ansamblu c6t şi pe fiecare element în parte.
(. Pentru scările balcoanelor şi parapetele de fier, lemn sau alt material, în afară de zidărie
de beton simplu se va verifica dacă să+eţile obţinute răm6n în limitele admise de normele în vi+oare
sau de prevederile din proiect pentru construcţiile respective.
-nexa .///-1
-bateri admisibile la lucrări de scări, balcoane şi parapete
1. Sc#i
;a orizontalitatea treptelor9
- denivelare admisă la fiecare treaptă .............. 1 mm<m
- denivelare admisă la toată lun+imea treptei mm
- la înălţimea treptelor ...................................... 1 mm treaptă
- denivelări admise la podestele scărilor ......... mm<m
!. Paape$e
- se admite pe toată lăţimea parapetului o deviere
a verticalităţii de ............................................... max. mm.
Li%$a pe%cip(iilo $e,nice de *a-#.
1.".1#8-%( - =ormativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor
civile, industriale şi a+ricole 3>ul. "onstr. nr. 0<17%(4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful