You are on page 1of 2

Senarai semak Bahagian Peperiksaan dan Penilaian.

PERKARA Tindakan / disediakan Telah


dilaksanakan
Catatan /
Individu
dirujuk
1. adual !jian dan
Peperiksaan
S/! Peperiksaan"
Pen. S/! Peperiksaan
dan
S/! Kurikulum
Ketua#Ketua
Panitia $ata
Pelajaran
%. Senarai Pen&edia
Kertas S'alan
Ketua#Ketua Panitia
$ata Pelajaran
(. Taklimat $engenai
Peperiksaan dalaman
# adual kerja
# Susun ataur
)ilik
# /* +uru
# # dll
S/! Peperiksaan +uru Besar
PK 1

,. Pr'sedur / adual
kerja-# .
a. Tarikh penghantaran
s'alan untuk disemak 'leh
Ketua Panitia

). Tarikh hantar untuk
per.etakan
.. Tarikh serah s'alan
kepada S/! Pep.
d. Tarikh markah diserah
kepada guru kelas
S/! Peperiksaan
Pen. S/! Peperiksaan
+uru
$ata Pelajaran
Sila rujuk Buku
Panduan
Pia/aian
Kualiti
Pengurusan
Kurikulum
Sek'lah#
Sek'lah 0egeri
Perak.
Bahagaian
Peperiksaan
dan Penilaian
Bahagian Peperiksaan dan Penilaian
SK Bukit ana Kamunting
PERKARA Tindakan /
1isediakan
Telah
dilaksanakan
Catatan
d. Tarikh Buku
Pelap'ran
$urid
diserahkan
kepada +uru
Besar
e. Tarikh Buku
Pelap'ran
diserahkan
kepada i)u
)apa /
Penjaga.
2. Pen&ediaan
Senarai
$arkah
3marksheet4
g. Pen&ediaan
5ead.'unt
#BPSR 1
#BPSR %
+uru Kelas
S/!
Peperiksaan
1an
Pen. S/!
+uru Kelas
+uru 1ata
+uru Kelas
S/! Pep.
Pen. S/! Pep.
Pentad)ir
1isimpan
6ail $arksheet
!ntuk kelas#kelas
Senarai semak )hg. Pep. 1an Penilaian / sk)j kurikulum