You are on page 1of 1

Gliwice, 26.02.

2014
Urzd Miejski w Gliwicach
Wnioskodawca
Bartosz Rybczak
bartosz.rybczak@gmail.com
Wniosek
o udostpnienie informacji publicznej
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnosz o przesanie nastpujcych informacji:
1. Czy Urzd Miejski w Gliwicach prowadzi Rejestr Umw?
1. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z punktu 1 Czy Rejestr Umw prowadzony jest w formie
elektronicznej?
1. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 Jakie oprogramowanie suy do jego
prowadzenia? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera jego funkcjonowanie? Wnosz o przesanie stosownych
umw (wraz z zacznikami i specyfikacj), faktur i protokow zdawczo-odbiorczych.
2. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt 1 Jakie s moliwe kryteria
przeszukiwania Rejestru Umw?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt.1 Czy oprogramowanie
wykorzystywane do prowadzenia Rejestru Umw umoliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie umw
speniajcych okrelone kryteria?
1. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3 Jakie s moliwe
kryteria przeszukiwania i jakie dane moe zawiera zestawienie / eksport, o ktrym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt 3?
4. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 Z jakim wyprzedzeniem nie
duszym ni 14 dni naley uprzedzi urzd o woli wgldu do wymienionego rejestru?
2. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z punktu 1 Jakie informacje odnonie umw gromadzi
Rejestr Umw?
3. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z punktu 1 Jakie przepisy (ustawy, rozporzdzenia,
zarzdzenia, regulaminy itp.) reguluj jego funkcjonowanie? Wnosz o przesanie ich kopii.
4. W przypadku odpowiedzi twierdzcej na pytanie z punktu 1 Czy zaplanowana jest publikacja tego
rejestru?
5. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 Na jakim etapie jest wdroenie takowego
rejestru umw?
2. Jakie rejestry zawierajce informacje dotyczce umw zawieranych z Urzdem Miejskim w Gliwicach
funkcjonuj? Jakie s zasady dostpu do nich?
Z wyrazami szacunku,
Bartosz Rybczak