You are on page 1of 2

URZD MIEJSKI W GLIWICACH

ul.Zwycistwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu
Wydzia Zamwie
Publicznych

ul. Zwycistwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 55 30
Fax +48 32 238 55 27
za@um.gliwice.pl


ZA.1431.1.2014 Gliwice, 10.03.2014 r.
nr kor. UM-131149/2014Pan
Bartosz RybczakDotyczy: Odpowied na korespondencj nr UM-114401/2014
Wniosek o udostpnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na Pana zapytanie w trybie dostpu do informacji
publicznej zawarte we wniosku przesanym w dniu 26.02.2014 r.
informuj, e Urzd Miejski w Gliwicach nie prowadzi rejestru umw.
Obecnie nie jest prowadzone postpowanie o wdroenie takowego
rejestru. Natomiast jest prowadzone postpowanie o zamwienie
publiczne, ktrego przedmiotem jest wdraanie nowego systemu
zarzdzania finansami miasta, ktry moe by narzdziem do tworzenia
dynamicznych zestawie danych wprowadzanych do systemu,
w tym dotyczcych zwieranych umw i ewentualnie prezentowania
danych w BIP. Postpowanie jest na etapie negocjacji z wybranymi na
podstawie zoonych wnioskw o dopuszczenie do udziau w dialogu
konkurencyjnym wykonawcami.
Dane dotyczce wszystkich zawartych umw w trybie ustawy Prawo
zamwie publicznych, jak i zawartych z wyczeniem jej stosowania po
przeprowadzeniu przetargu w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego
zamieszczane s w BIP pod adresem:
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejs
kiego
Dane zamieszczone w tym dziale pozwalaj na wyszukiwanie
danych i tworzenie zestawie wg nastpujcych kryteriw:
nazwa zamwienia,
termin skadania (ofert/wnioskw),
rodzaj zamwienia,

tryb postpowania,
warto szacunkowa,
nazwa wykonawcy.

Ponadto informuj, e aktualne prowadzone rejestry publiczne oraz
zasady dostpu do nich Urzd Miejski w Gliwicach zamieszcza w BIP pod
adresem:
http://bip.gliwice.eu/ewidencje_i_zbiory_danych/ewidencje_i_rejestry

Z powaaniem

Grzegorz Kwitek

Naczelnik Wydziau
Zamwie PublicznychKopia aa.